Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2015 r.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-08-24)
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy bocznicy kolejowej, obr. G-18, dz. nr 194/9 i 194/10
Treść:

2015-06-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych
w Łodzi przy bocznicy kolejowej, obr. G-18, dz. nr 194/9 i 194/10,
o łącznej pow. 2005 m2, KW: LD1M/00020019/6 i LD1M/00016359/0

W przetargu mogą brać udział właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-18 jako działki nr 43/22, 43/23, 214/95, 214/96 i 207/27

Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej, co uniemożliwia ich samodzielne zagospodarowanie. Możliwe jest wspólne ich zagospodarowanie z jedną z działek sąsiednich.
Działki są niezabudowane i posiadają kształty zbliżone do prostokątów. Działki stanowiły część bocznicy kolejowej, prowadzącej do zakładu przemysłowego. Północna granica działek jest naruszona przez ogrodzenia znajdujące się od strony działek nr 43/22 i 43/23 (naruszenie dochodzi do około 40-45 cm).
Zgodnie z opiniami gestorów na terenie działek znajduje się czynna nadziemna magistralna sieć ciepłownicza 2 x Dn 200 wykonana w technologii tradycyjnej, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 3 m od skraju kanału ciepłowniczego – stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajdują się:

 1. przewód telekomunikacyjny;
 2. przewody energetyczne wraz z dwiema latarniami.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci ciepłowniczej 2 x Dn 200.
Cena wywoławcza nieruchomości: 450 000,00 zł, netto, wadium: 90 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 4 500,00 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, wg obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2015 r. w UMŁ,
Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 3 września 2015 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością lub jest im oddana w użytkowanie wieczyste i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności lub w przypadku użytkownika wieczystego – odpisu aktu notarialnego wraz z wnioskiem do Sądu o wpis prawa użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 4 września 2014 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 7 września 2015 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.

W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa.
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 7 września 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu celem podpisania umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 898/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 kwietnia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 457 tel. (42) 638-47-81, (42) 638-44-14 i 457a (42) 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5
Treść:

2015-06-29

Prezydent Miasta Łodzi Ogłasza

rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5, oznaczonej w obrębie Rowy Nr 0020, jako działki nr 139/1, 139/2 i 140 o łącznej powierzchni 24 620 m2, KW SL1S/00051948/8

 1. Właścicielem gruntu przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Ustka, a użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 21 września 2089 r. oraz właścicielem budynków i budowli jest Gmina Miasto Łódź. Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalona według stawki 2% jest równa kwocie 85 636 zł (stan na rok 2014). Ustawowy termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego upływa 31 marca każdego roku kalendarzowego.


 2. Nieruchomość, stanowiąca ośrodek wczasowo–kolonijny położona jest w odległości ok. 250 m. od ogólnodostępnej plaży Morza Bałtyckiego, ogrodzona ogrodzeniem przęsłowym z siatki stalowej na słupkach stalowych (wysokość ok. 1,8 m, długość ok. 870 m) i zabudowana następującymi naniesieniami:
  1. budynkiem domu wczasowego, w kształcie dwóch przylegających prostokątów, wybudowanym w południowej części nieruchomości, - w części północnej trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym, z wyodrębnionymi w poziomie parteru: recepcją, świetlicą, gabinetami i lokalami wczasowymi; - w części południowej, parterowym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym, z wyodrębnionymi pomieszczeniami: kuchni, stołówki i technicznymi; ww. części budynku wczasowego połączone są dużym holem, w części trzykondygnacyjnej (głównej) wydzielone są 2, 3 i 4 osobowe pokoje, zawierające łącznie 132 miejsca noclegowe; dom wczasowy jest budynkiem powstałym w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z elementów ceramicznych mieszanych, stropodach żelbetowy prefabrykowany, schody żelbetowe płytowe, tynki cementowo–wapienne malowane farbami wewnętrznymi, posadzki z lastryka, gresu, PCW i wykładziny dywanowej; elewacja zewnętrzna wykonana tynkiem cementowo–wapiennym, malowanym farbą emulsyjną; budynek jest ogrzewany piecami elektrycznymi, wyposażony w następujące instalacje: elektryczną oświetleniową i siłową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i telefoniczną; powierzchnia użytkowa jest równa 2527,5 m2, powierzchnia zabudowy 1413,3 m2 a kubatura 11643 m3; budynek został wybudowany około 1970 r., z oględzin wybranych elementów konstrukcyjnych wynika, że obiekt jest w średnim stanie technicznym, w części wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  2. budynkiem kolonijnym, wybudowanym w centralnej części nieruchomości, w kształcie sześciu przystających prostokątów, parterowym, niepodpiwniczonym, o dachu dwuspadowym; w budynku wyodrębnione są: sale wieloosobowe kolonijne, świetlica, gabinety, pokoje wychowawców, sanitariaty i pomieszczenia techniczne; każde skrzydło budynku wyposażone jest w niezależne wejście; budynek kolonijny jest budynkiem powstałym w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z elementów ceramicznych mieszanych, stropodach kryty papą, tynki cementowo – wapienne malowane farbami wewnętrznymi i wyłożone glazurą, posadzki z lastryka, gresu, PCW i wykładziny dywanowej; elewacja zewnętrzna wykonana tynkiem cementowo – wapiennym, malowanym farbą emulsyjną; budynek jest ogrzewany piecami elektrycznymi, wyposażony w następujące instalacje: elektryczną oświetleniową i siłową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i telefoniczną; powierzchnia użytkowa jest równa 2467,8 m2, powierzchnia zabudowy 2790,6 m2 a kubatura 5966 m3; budynek został wybudowany około 1970 r., z oględzin wybranych elementów konstrukcyjnych wynika, że obiekt jest w średnim stanie technicznym, w części wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  3. domkami kempingowymi typu Dąbrowa – 20 sztuk, usytuowanymi w południowo -zachodniej części nieruchomości, parterowymi, niepodpiwniczonymi, o dachach dwuspadowych, w kształcie prostokąta z werandami wewnętrznymi; domki w konstrukcji drewnianej, ściany z bali, dach drewniany kryty papą, stolarka okienna krosnowa i drzwiowa płycinowa typowa, podłoga drewniana; domki wyposażone są w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną; łączna powierzchnia użytkowa jest równa 371 m2, powierzchnia zabudowy 409 m2, a kubatura 1395 m3; domki zostały wybudowane około 1975 r. i znajdują się w średnim stanie technicznym;
  4. budynkiem garaży, wybudowanym w południowo-wschodniej części nieruchomości, parterowym, niepodpiwniczonym, o dachu jednospadowym; w budynku wyodrębnione są 2 boksy garażowe, wjazdy i wejścia do budynku odbywają się z podwórza nieruchomości od strony północnej; budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, dach w konstrukcji drewnianej, kryty papą, posadzka cementowa, tynki cementowo – wapienne, malowane farbami wewnętrznymi, elewacja wykonana tynkiem cementowo – wapiennym, malowana farbą emulsyjną; budynek wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową i wentylację grawitacyjną; powierzchnia użytkowa jest równa 39,9 m2, powierzchnia zabudowy 45,6 m2, a kubatura 100 m3; budynek został wybudowany ok. 1975 r., znajduje się w średnim stanie technicznym, eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowym wykonywaniem remontów bieżących oraz kapitalnych;
  5. budynkiem gospodarczym, w konstrukcji tradycyjnej, o dachu drewnianym krytym papą, o powierzchni zabudowy 5,3 m2, w średnim stanie technicznym;
  6. budynkiem śmietnika na pojemniki kontenerowe;
  7. budynkiem hydroforni, w konstrukcji tradycyjnej o dachu drewnianym, o powierzchni użytkowej 30,3 m2, w średnim stanie technicznym;
  8. budynkiem stacji trafo typu MStw, posadowionym wzdłuż zachodniej granicy kompleksu działek, na wydzielonej działce nr 139/2, jego wyposażenie stanowi własność operatora linii elektroenergetycznej.
  Brak świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości.


 3. Środkowa i północna część kompleksu działek zagospodarowana jest jako ogród rekreacyjno – wypoczynkowy z piaskownicami, huśtawkami i innym wyposażeniem małej architektury; wzdłuż budynków wydzielone są chodniki z płyt betonowych o powierzchni około 100 m2 oraz drogi i place postojowe o nawierzchni betonowej o powierzchni około 1500 m2; na pozostałej powierzchni nieruchomości znajduje się poszycie leśne, na którym rosną pojedyncze drzewa iglaste, liściaste oraz krzewy; w ogrodzeniu jest 7 bram wjazdowych i furtek w konstrukcji stalowej, dwuskrzydłowych.


 4. Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza i sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telefoniczna. Z informacji uzyskanych od Energa-Operator S.A. Oddział w Słupsku wynika, że przez teren działek nr 139/1, 139/2i 140 przebiegają wybudowane w latach 1974 - 1996 kable elektroenergetyczne 15 kV i 0.4 kV, znajdujące się na majątku spółki i zasilające przedmiotową nieruchomość oraz innych okolicznych odbiorców. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku poinformował ponadto, że nieruchomość posiada jedno czynne przyłącze wodociągowe z włączeniem w ulicy Wczasowej oraz pomiarem zainstalowanym w studni wodomierzowej na terenie nieruchomości, a także, że ścieki bytowo – gospodarcze z nieruchomości odprowadzane są do gminnego systemu kanalizacyjnego trzema czynnymi przyłączami, a granice ich eksploatacji stanowią studzienki połączeniowe przy linii rozgraniczającej nieruchomość z ulicą Głogową.


 5. Na działkach stanowiących przedmiot rokowań, mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.


 6. Odpowiednio do postanowień pkt 5, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 4, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.


 7. Z ewidencji gruntów i map ewidencyjnych wynika, że ww. działki przylegają do dróg gminnych – ulic Wczasowej i Głogowej, od nich też możliwy jest dojazd i wejście na teren nieruchomości.


 8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy w gminie Ustka przyjętym Uchwałą Nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 1205 z 20.03.2014 r.)
  Działki nr 139/1 i 140 położone są w jednostce oznaczonej symbolem UT - tereny zabudowy usług turystycznych.
  Działka nr 139/2 położona jest w jednostce oznaczonej symbolem E – tereny infrastruktury elektroenergetycznej - stacja transformatorowa.
  Przedmiotowe działki leżą w obszarze chronionego krajobrazu na wschód od Ustki.
  Nabywca prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 19.09.2014 r., 16.01.2015 r. Termin rokowań zakończonych wynikiem negatywnym: 02.04.2015 r.

 9. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości wynosi: 4 850 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Zaliczka wynosi: 485 000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 i 2015 r., poz. 211).


 10. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości nastąpi z jednoczesnym zbyciem wyposażenia ośrodka wczasowo–kolonijnego, wskazanego w załączniku do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6519/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2014 r., którego cena, określona na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego wynosi 56 614 zł plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 11. Osoba zainteresowana udziałem w rokowaniach zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz stanem technicznym wyposażenia wskazanym w załączniku, o którym mowa w punkcie 10.


 12. Rokowania odbędą się w dniu 18 września 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.


 13. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 14) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14 września 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto, w powyższym terminie i miejscu, należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5.”.


 14. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  4. oświadczenie o niewnoszeniu uwag do stanu technicznego wyposażenia, wskazanego w załączniku do „Warunków przetargu”, którego stopień zużycia został określony na 90 %;
  5. oświadczenie o zobowiązaniu się do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia;
  6. .kopię dowodu wniesienia zaliczki na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
  7. proponowaną cenę;
 15. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 16. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 17. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 29.
 18. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości.
 19. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 20. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia tych praw.
 21. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 22. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 23. Wpłata ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości ustalonej w rokowaniach oraz wpłata ceny nabycia wyposażenia, określona w pkt 10 winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli wraz z ich wyposażeniem. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości i ceny nabycia wyposażenia w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 22, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi
 24. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 25. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości.
 26. Koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości oraz wyposażenia ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości. Postanowienia pkt 22, 23, 26 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt.2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 27. Informacje o rokowaniach dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 28. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości.
Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 39, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 48
Treść:

2015-07-13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 39, które przysługuje Miastu Łódź, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 48.

Lokal mieszkalny nr 39 o powierzchni 64,23 m2 znajduje się w budynku położonym w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 48.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Miastu Łódź. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00132223/7.
Lokal znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, pięciokondygnacyjnym, usytuowanym na nieruchomości opisanej jako działka numer 404/261 w obrębie P-24, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00213871/6.
Działka nr 404/261 stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
Lokal położony jest na czwartym piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Mieszkanie rozkładowe z balkonem. Do lokalu przynależy komórka znajdująca się w piwnicy budynku.
Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi: 218 500 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset złotych) netto.
Wadium wynosi: 43 700 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 190 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).

 1. Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 18 września 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 14 września 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w aukcji zobowiązane są do dostarczenia:
  • danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, przedłożenie zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego i budynku, w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami przeprowadzenia aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego)” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 3, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457 a.
 5. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 6. Komisja odmawia uczestnictwa w aukcji osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w aukcji, jeżeli wpłacone do dnia 14 września 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 5 – przed datą aukcji.
 7. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 8. .Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 9. Przewodniczący Komisji otwiera aukcję przekazując uczestnikom aukcji informacje, o przedmiocie aukcji, cenie wywoławczej oraz wysokości postąpienia i podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy firm osób, które wniosły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ).
 10. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 11. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne ustne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 12. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 13. Prowadzący aukcję udziela przybicia uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował.
 14. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 15. Wadium wniesione przez innych uczestników aukcji podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania aukcji.
 16. Uczestnik aukcji, który wygrał aukcję zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia aukcji, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 17. Wpłata całej wylicytowanej ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym powyżej koncie przed jej podpisaniem. W przypadku gdy nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 16, organizator aukcji może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 18. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonej aukcji.
 19. Koszty związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ponosi nabywca.
 20. Dodatkowe informacje n/t aukcji można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 tel. (42) 638-47-81, 638-44-14 i nr 457a, (42) 638-43-31.
 21. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 107, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6
Treść:

2015-06-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 107, uregulowanego w KW LD1M/00145993/9, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6, wraz z udziałem w wysokości 30/8000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w obrębie B-49 jako działka gruntu nr 541/1, opisanego w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8 oraz we własności części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Samodzielny lokal mieszkalny stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/8) oraz osoby fizycznej (w udziale 3/8).
Samodzielny lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielolokalowym, usytuowanym na działce nr 541/1 w obrębie geodezyjnym B-49, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8. Lokal zamieszkiwany jest przez współwłaścicielkę i zameldowane są w nim na pobyt stały 2 osoby.
Samodzielny lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 38,30 m2, położony jest na trzecim piętrze budynku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.
Właściciele lokalu mieszkalnego są współwłaścicielami w 6/1000 częściach części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części współużytkownikami wieczystymi działki gruntu nr 541/1, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8. Termin trwania prawa użytkowania wieczystego zgodnie z księgą wieczystą nr LD1M/00145993/9 (urządzoną dla lokalu nr 107) określony jest do dnia 17 marca 2099 r. Termin ten jest różny od terminów przypisanych innym wyodrębnionym lokalom usytuowanym w tym budynku. Zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) jeżeli przy ustanowieniu odrębnej własności lokali ustanowiono różne terminy trwania prawa współużytkowania wieczystego przynależnej do tych lokali działki budowlanej, właściciele wyodrębnionych lokali mogą żądać zmiany terminów przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym tej działki. Termin ten ustanawia się stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów. Ujednolicenie terminu pozwoli na ujawnienie prawa współużytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu w dziale II księgi wieczystej nr LD1M/00048127/8 prowadzonej dla gruntu.
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowy lokal, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość na której znajduje się przedmiotowy lokal granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nabywca udziału we współwłasności lokalu i związanego z nim udziału w prawie do użytkowania wieczystego gruntu będzie zobowiązany do uiszczania z tytułu tego użytkowania opłaty rocznej wynoszącej 1% wartości gruntu przypadającej na udział w działce. Opłaty roczne wnoszone są z góry do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200).
Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 12.12. 2014r, 17.04.2015 r.

Cena wywoławcza udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej: 50 000 zł netto.
Wadium: 10 000 zł.
Postąpienie nie mniej niż: 500 zł.
Cenę nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Nabycie udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r poz. 312 ,1171,1662 oraz z 2015 r., poz. 211 i 605).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, w sali 371a.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 14 września 2015 r. do godziny 15.00, którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem zagospodarowania nieruchomości, stanem prawnym i technicznym lokalu i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 3. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 2, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 6. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej.
 7. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 8. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 14 września 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 4.
 9. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 10. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - nr rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku gdy nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 9, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014, poz. 380)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału. Postanowienia pkt. 9, 10 i 13 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku nie zawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt. 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia u
   5. mowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 11. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona jako nabywca.
 12. Koszty związane z nabyciem udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej ponosi nabywca.
 13. Dodatkowe informacje n/t ustnego przetargu nieograniczonego można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr 457, i (42) 638-47-81, 638-44-14. tel. 457a (42) 638-43-31.
 14. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ustnego przetargu nieograniczonego z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Marynarskiej 67, Choińskiej 29, Choińskiej 23, Letniskowej 23/25, Minerskiej bez numeru, płk. Berka Joselewicza 12, Łagiewnickiej 302, Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, Kruczej 12, Trybunalskiej 19, Listopadowej 14 oraz Listopadowej 16
Treść:

2015-07-03

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Marynarskiej 67, obr. B-49, dz. nr 615/43, pow. 515 m2, KW LD1M/00046912/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Kształt działki jest nieregularny wielokątny, zbliżony do trójkąta, Konfiguracja terenu płaska. Na działce znajdują się chodniki osiedlowe, które w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi i Spółdzielni Mieszkaniowej „Marysińska-Doły” winny być przebudowane w celu zapewnienia komunikacji pieszej dla mieszkańców pobliskiego osiedla.
  Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajdują się:
  1. odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabel doprowadzony do posesji Marynarska 65 i 65a, stanowiący własność Orange Polska S.A.;
  2. trzy kable elektroenergetyczne niskiego napięcia należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Marysińskiej (działka nr 615/44 w obrębie B-49). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  W celu zapewnienia ładu przestrzennego, zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy narożnika ul. Marynarskiej i Szklanej. Wysokość zabudowy powinna odpowiadać wysokości sąsiedniego budynku pod numerem 65a lub nieznacznie go przewyższać.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, wg obowiązujących przepisów.

 • Choińskiej 29, obr. G-7, dz. nr 29, pow. 793 m2, KW LD1M/00118146/9.
  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt zbliżony jest do prostokąta. W północnej części działki znajduje się nawierzchnia z płyt betonowych. W południowo-wschodnim narożniku znajduje się altana wykonana z drewna i blachy niezwiązana trwale z gruntem w złym stanie technicznym. Nieruchomość jest częściowo (poza fragmentem utwardzonym) ogrodzona. Przy południowej granicy rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się na dotychczasowych zasadach z ulicy Choińskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Choińskiej 29 położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 123 200 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych) netto.
  Wadium wynosi: 24 640 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 240 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Choińskiej 23, obr. G-7, dz. nr 32, pow. 783 m2, KW LD1M/00117366/0.
  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt zbliżony jest do prostokąta. W południowo-wschodnim narożniku znajduje się drewniana szopa nietrwale związana z gruntem w bardzo złym stanie technicznym. Działka ogrodzona jest siatką stalową z bramą i furtką w złym stanie technicznym. Ogrodzenie nie jest zgodne z geodezyjnymi granicami działki. Na działce rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1963 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się na dotychczasowych zasadach z ulicy Choińskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Choińskiej 23 położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 121 500 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) netto.
  Wadium wynosi: 24 300 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy trzysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 220 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Letniskowej 23/25, obr. G-52, dz. nr 175, pow. 1392 m2, KW LD1M/00007406/9.
  Działka jest niezabudowana. Na jej terenie znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy 32 mm. Na nieruchomości znajdują się fragmenty starego zdewastowanego ogrodzenia z siatki stalowej. Od południowo-zachodniej strony ogrodzenie działki sąsiedniej numer 176 nie jest usytuowane zgodnie z granicą nieruchomości. Od strony południowo-wschodniej granicę nieruchomości częściowo narusza ściana budynku usytuowanego na działce sąsiedniej oznaczonej numerem 174 oraz ogrodzenie tej nieruchomości. Zgodnie z mapą zasadniczą w granicy działek 175 oraz 174 znajduje się studnia.
  Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Istniejące zadrzewienia liściaste, składające się między innymi z klonu jesionolistnego i brzozy brodawkowatej, pochodzą częściowo z nasadzeń, a częściowo są spontaniczne. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. nad działką przebiega energetyczne przyłącze napowietrzne do posesji przy ulicy Skrajnej 51. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się projektowanym zjazdem zlokalizowanym w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania dróg. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w jej pobliżu sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości energetycznego przyłącza napowietrznego nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie powinna odbywać się z naruszeniem praw Miasta Łodzi i osób trzecich.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Minerskiej bez numeru, obr. P-15, dz. nr 533/6, pow. 1192 m2, KW LD1M/00253772/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 23,4 m x ok. 51,0 m, nie jest ogrodzona. Przyległa działka nr 534 położona przy ul. Minerskiej 20a jest zabudowana, trzy budynki znajdują się w granicy z przedmiotową działką, istniejące ogrodzenie od strony wschodniej należy do posesji przy ul. Minerskiej 20a. Od strony frontowej działki, od ulicy Minerskiej, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1963 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533/6 brak sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Minerskiej znajdują się: magistrala wodociągowa o średnicy 1000 mm, dla której należy zachować strefę ochronną 8,0 m po obu stronach urządzenia licząc od zewnętrznych krawędzi przewodu (strefa ochronna zajmuje 53 m2 powierzchni działki nr 533/6), sieć wodociągowa o średnicy 200 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., linia energetyczna, linia telekomunikacyjna. Na terenie strefy ochronnej obowiązuje zakaz zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń, możliwość nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. do strefy ochronnej, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w pobliżu działki nr 533/6 jest gazociąg n/c dn 100 stal i ś/c dn 63 PE w ulicy Minerskiej (doprowadzony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 20a, z drugiej strony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 30a), w celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W ulicy Minerskiej znajduje się również kanalizacja sanitarna D=0,20 m doprowadzona do wysokości działki nr 533/3, z odejściem bocznym d=0,15 m od kanału sanitarnego do granicy działki nr 533/3, z drugiej strony doprowadzona do wysokości działki nr 534 przy ulicy Minerskiej 20a (brak kanału sanitarnego w ulicy Minerskiej na wysokości działki nr 533/3, 533/4, 533/5 i 533/6). W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013-2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. nie planuje inwestycji w ulicy Minerskiej. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. istnieje możliwość podłączenia działki do kanalizacji sanitarnej (konieczność wybudowania odcinka sieci i przyłącza indywidualnego), ale o możliwość i wymagania techniczne należy zwrócić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Minerskiej - drogi publicznej gminnej o nawierzchni gruntowej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/6 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Minerskiej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Działka pod ulicą Minerską ma nieuregulowany stan prawny.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/6, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, zakazem zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń w strefie ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu strefy ochronnej osobom upoważnionym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.12.2014 r., 27.02.2015 r., 22.05.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 326 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 65 200 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 260 zł (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • płk. Berka Joselewicza 12, obr. B-47, dz. nr 256/3, pow. 830 m2, KW LD1M/00119329/3.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Teren nieruchomości jest nieuporządkowany. W południowej granicy działki znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia. Północno-wschodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez mur zlokalizowany na działce sąsiedniej. Zachodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez budynki posadowione na działce sąsiedniej. W szczytowej ścianie budynku mieszkalnego znajdującego się w zachodniej granicy nieruchomości znajdują się otwory okienne.
  Na działce znajdują się nasadzenia roślinne (topole, jesiony, klon, wierzba, robinia akacjowa). Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1963 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel nieruchomości powinien zachować drzewostan znajdujący się na terenie działki. Na nieruchomości znajduje się podpora jednosłupowa. Przez teren nieruchomości przebiega czynna sieć ciepłownicza 2 x Dn 80, dla której strefa ochronna wynosi 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Gestor sieci ciepłowniczej Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu. Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze kanalizacyjne wraz z włazem okrągłym, służące odwodnieniu komory sieci ciepłowniczej.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: gazowa, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna i telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Joselewicza. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Działka pod ulicą Joselewicza ma nieuregulowany stan prawny.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej - zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miasta. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
  Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość podjęto uchwałę Nr XC/1852/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Franciszkańskiej i płk. B. Joselewicza.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.07.2014 r., 10.10.2014 r., 6.02.2015 r., 12.06.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Łagiewnickiej 302, obr. B – 11, dz. nr 276, pow. 1179 m2, KW LD1M/00099274/5.
  Nieruchomość posiada kształt prostokąta, jest zróżnicowana pod względem wysokościowym (spadek w kierunku zachodnim; różnica poziomów w granicach nieruchomości wynosi około 1 m) i jest obniżona w stosunku do poziomu ul. Łagiewnickiej. Nieruchomość obecnie użytkowana jest bezumownie.
  Na nieruchomości znajdują się:
  1. parterowy, niepodpiwniczony, murowany budynek letniskowy, trwale związany z gruntem o powierzchni zabudowy 16 m2;
  2. zniszczone ogrodzenie z siatki z dwuskrzydłową bramą i furtką (od frontu);
  3. ozdobne i owocowe drzewa i krzewy.
  Naniesienia opisane powyżej zostały wzniesione przez byłego dzierżawcę nieruchomości. Były dzierżawca został zobowiązany do usunięcia naniesień w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; nieusunięcie naniesień w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
  Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź–Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Łagiewnickiej (działka nr 7/51, w obrębie B – 14 – nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Nieruchomość nie stanowi gruntów leśnych. Nieruchomość położona jest między nieruchomościami zabudowanymi, tworzącymi zwarty obszar zabudowy, zlokalizowany między nieruchomościami stanowiącymi las komunalny. W obszarze tym dominuje zabudowa mieszkaniowa.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZLK – wyodrębnione z terenów zieleni leśnej tereny lasów komunalnych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 665).

 • Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, obr. B-32, dz. nr: 129/1, 124/9, 129/2 i 124/10 o łącznej pow. 1150 m2, KW: LD1M/00173352/9 i LD1M/00263380/2.
  Nieruchomości podlegają sprzedaży łącznej. Nieruchomości są niezabudowane. Północna granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. W północnej granicy nieruchomości znajdują się zabudowania nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomości porośnięte drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1963 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na działce nr 124/10 znajduje się zdrój przewodu ogólnego z fragmentem przewodu podziemnego wodociągowego ogólnego. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zdrój wraz z zasilającym go przyłączem został zlikwidowany.
  W ulicy Sierpowej znajdują sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W pobliżu wschodniej granicy nieruchomości w pasie drogowym ulicy Sierpowej znajdują się elementy linii napowietrznej telekomunikacyjnej. W przypadku wystąpienia kolizji z siecią telekomunikacyjną na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych; koszt przebudowy poniesie inwestor; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Sierpowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.02.2015 r., 22.05.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 238 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 47 600 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 380 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Kruczej 12, obr. G – 3, dz. nr 128, pow. 722 m2, KW LD1M/00096951/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Przez teren nieruchomości zostało poprowadzone ogrodzenie z siatki, dzielące zbywaną działkę na dwie części. Granica nieruchomości jest naruszona o około 25 cm przez ogrodzenie nieruchomości położonej przy ul. Kruczej 10 (działka nr 122, w obrębie G – 3).
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. zdrój podwórkowy i nie użytkowane przyłącze wodociągowe, nie będące własnością, ani nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
  2. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2xDn 80, stanowiąca własność Dalkii Łódź S. A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostępność terenu w celu konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji sieci ciepłowniczej, w granicach strefy ochronnej. Szerokość strefy ochronnej dla wyżej wymienionej sieci wynosi 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z jezdni ul. Kruczej (działka nr 111/1, w obrębie G–3, o użytku „dr”, posiadająca nieustalony stan prawny) zespolony ze zjazdem na nieruchomość sąsiednią położoną przy ul. Kruczej 14. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci ciepłowniczej 2xDn 80.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.02.2015 r., 22.05.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 235 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 47 000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 350 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Trybunalskiej 19, obr. G-27, dz.nr 662, pow. 1082 m2, KW LD1M/00192114/8.
  Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona. Ogrodzenie wschodniej granicy nieruchomości narusza nieznacznie granice sąsiedniej działki drogowej. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1963 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości, w pasie drogi ulicy Trybunalskiej, przebiega kanalizacja telekomunikacyjna. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową, wzdłuż wschodniej i północnej granicy nieruchomości, w pasie drogi ulicy Trybunalskiej i Czynnej, przebiega infrastruktura telewizji kablowej. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
  W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć: wodociągowa (Ø 100 mm), kanalizacji sanitarnej (d=0,25 m), kanalizacji deszczowej (d=0,30 m), energetyczna. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 110 PE n/c w ulicy Luźnej.
  Nieruchomość przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej ulicy Trybunalskiej oraz pasa drogowego jednej drogi wewnętrznej ulicy Czynnej, która obecnie jest własnością prywatną i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony drogi wewnętrznej ulicy Czynnej (obecnie nieruchomość nie posiada żadnej obsługi komunikacyjnej). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.04.2014 r., 4.07.2014 r., 12.09.2014 r., 5.12.2014 r., 20.02.2015 r., 22.05.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 209 000 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 41 800 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 090 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Listopadowej 14, obr. W-10, dz. nr 25/6, pow. 1678 m2, KW LD1M/00117836/6.
  Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 25/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
  Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 25/6 znajduje sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 207 000 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 41 400 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 070 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Listopadowej 16, obr. W-10, dz. nr 27/6, pow. 1485 m2, KW LD1M/00117836/6.
  Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 27/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
  Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 27/6 znajduje sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. przez teren działki 27/6 przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne zasilające posesję przy ul. Listopadowej 18.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza energetycznego Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Lodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 183 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 36 600 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 830 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 31 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia
  :
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Marynarskiej 67, Letniskowej 23/25, Łagiewnickiej 302, Kruczej 12;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Choińskiej 29, Choińskiej 23;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Minerskiej bez numeru, Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, Trybunalskiej 19;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości przy ul. płk. Berka Joselewicza 12;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 14;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 16.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 31 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Roszkowskiego 17, Klimatycznej 4b, Kruczej 25, Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, Świetlików 2, Sopockiej 18A, Bajecznej 6 i Paradnej 104a, Franciszkańskiej 122
Treść:

2015-07-23

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Roszkowskiego 17, obr. G-44, dz. nr 581/4, pow. 502 m2, KW LD1M/00299092/7.
  Na nieruchomości znajduje się murowany budynek garażowy o powierzchni zabudowy 55 m2, z cegły silikonowej ze stropodachem z płyt kanałowych, kryty papą oraz pergola na śmieci. Naniesienia stanowią samowolę budowlaną. Teren częściowo utwardzony i ogrodzony, rosną na nim drzewa i krzewy w wieku około 20 lat (w większości iglaste). Ogrodzenie usytuowane w północnej części działki nie pokrywa się z jej granicami geodezyjnymi. Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 29 lutego 2016 r.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci na nieruchomości znajduje się:
  1. energetyczna linia kablowa nN, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto;
  2. magistrala wodociągowa o średnicy 1000 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdująca się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla której obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń o szerokości 8 m po obu stronach urządzenia od skrajnych jego krawędzi;
  3. dwie podziemne tradycyjne kanałowe sieci ciepłownicze niskich parametrów, stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A., tj.: 2xdn65 na odcinku o długości 12,78 m (szerokość strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń wynosi od 2,30 m do 2,46 m) i 2xdn100 na odcinku o długości 7,05 m (szerokość strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń wynosi 2,30 m).
  Miasto Łódź nie posiada wiedzy na temat instalacji wewnętrznych znajdujących się na sprzedawanej nieruchomości. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomościach jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00299092/7 ujawnione są:
  1. odpłatna służebność przesyłu, ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., dla istniejącego urządzenia infrastruktury przesyłowej stanowiącego własność uprawnionego (Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o.) w postaci magistrali wodociągowej o średnicy 1000 mm wraz z pasem ochronnym 8 m po obu stronach urządzenia od skrajnych jego krawędzi, polegająca na znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości obciążonej, stanowiącej działkę gruntu nr 581/4 opisanego wyżej urządzenia i zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez uprawnionego oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności; wskazana służebność przesyłu obciąża część nieruchomości o powierzchni 447 m2;
  2. służebność przesyłu obejmująca część nieruchomości o powierzchni 86,58 m2, ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz Dalkia Łódź S. A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.), za jednorazowym wynagrodzeniem, polegająca na:
   1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą urządzeń opisanych poniżej,
   2. prawie korzystania przez uprawnionego z części nieruchomości stanowiącej część działki nr 581/4 w zakresie prawa utrzymywania i eksploatacji należących do uprawnionego (Veolia Energia Łódź S.A.) urządzeń ciepłowniczych: podziemnej tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej niskich parametrów 2xdn65 na odcinku o długości 12,78 m, wraz ze strefą ochronną o szerokości od 2,30 m do 2,46 m oraz podziemnej tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej niskich parametrów 2xdn100 na odcinku o długości 7,05 m wraz ze strefą ochronną o szerokości 2,30 m,
   3. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania ich awarii,
   4. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności: zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
  Ryzyko i koszty związane z legalizacją samowoli budowlanej opisanej w warunkach przetargu lub jej rozbiórką obciążają podmioty określone w przepisach prawa budowlanego w tym nabywcę nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Roszkowskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z nieruchomości, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustanowionych służebności przesyłu, ujawnionych w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00299092/7.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).
  Cena wywoławcza nieruchomości określa wartość nieruchomości niezabudowanej (wartość gruntu) – nie uwzględnia wartości budynku, stanowiącego samowolę budowlaną.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Klimatycznej 4b, obr. B-21, dz. nr 382/2, pow. 318 m2, KW LD1M/00054911/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt zbliżony jest do prostokąta.
  W północnej, południowej i wschodniej granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych, przy czym ogrodzenie z działką nr 382/1 niezgodne jest z granicami działek. Działka porośnięta jest drzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat oraz roślinnością ruderalną. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222 i 774), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 382/2 przylega bezpośrednio do działki nr 382/3 na której zlokalizowana jest nieurządzona droga wewnętrzna, ulica Urlopowa. Obsługa komunikacyjna działki dla obecnego zagospodarowania może odbywać się przez projektowany dojazd (zjazd) z tej ulicy o parametrach zjazdu indywidualnego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Klimatycznej 4b położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 84 000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 16 800 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 840 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Kruczej 25, obr. G-3, dz. nr 153/1, pow. 742 m2, KW LD1M/00085859/9.
  Teren nieruchomości zabudowany jest budynkiem frontowym mieszkalnym z 1889 r. oraz drewnianym i murowanymi budynkami gospodarczymi, komórkami i budynkiem wc. Zabudowania są w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny w wyniku pożaru w 2014 r. wyłączono z użytkowania, otwory okienne i drzwi są zamurowane.
  Budynki znajdujące się na terenie nieruchomości nie posiadają świadectwa energetycznego. Działka częściowo ogrodzona, na jej terenie znajduje się kilka drzew. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach z pasa drogowego drogi gminnej, ulicy Kruczej (z działki nr 160/2 o nieustalonym stanie właścicielskim, posiadającej użytek „dr” i znajdującej się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie działki zlokalizowane są: elektroenergetyczne złącze kablowe, dwa kable niskiego napięcia, infrastruktura teletechniczna służąca świadczeniu usług telekomunikacyjnych dla tej posesji, przyłącze wodociągowe o średnicy 40 mm i przyłącze sanitarne o średnicy 150 mm. Wszystkie media są odłączone.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z uchwałą nr LXXXVIII/1823/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta, nieruchomość objęta jest terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług 10MWU.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).


 • Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, obr. B-11, dz. nr 136/2, KW LD1M/00080648/2 oraz dz. nr 136/4, KW LD1M/00080647/5, o łącznej pow. 1090 m2.
  Działka 136/2 nie przylega bezpośrednio do pasa drogowego ul. Świetlików – znajduje się na zapleczu, w odległości ok. 30 m od ulicy. Dojazd do niej stanowi działka 136/4, będąca przedmiotem wspólnej oferty inwestycyjnej. Działki stanowią jedną całość gospodarczą. Na działce 136/2 znajduje się część budynku mieszkalnego parterowego, niepodpiwniczonego (altana działkowa). Pozostała część budynku znajduje się na działce sąsiedniej numer 136/3. Budynek jest w stanie ruiny, ściany murowane z cegły ceramicznej, obustronnie tynkowane (widoczne wykruszenia muru, liczne ubytki tynku). Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą, zarwany. Stolarka okienna drewniana, kilkudziesięcioletnia ze znacznymi ubytkami oszklenia. Stolarki drzwiowej brak. Powierzchnia zabudowy wynosi 34 m2.
  Roślinność działek stanowi mozaika zadrzewień pochodzących z nasadzeń, zbiorowisk ruderalnych i ogrodowych (częściowo spontanicznych). Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działek 136/2 i 136/4 może odbywać się od strony ulicy Świetlików. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
  Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Świetlików 2, obr. B-11, dz. nr 136/3, pow. 882 m2, KW LD1M/00072568/8.
  Na nieruchomości znajduje się część budynku mieszkalnego parterowego, niepodpiwniczonego (altana działkowa). Pozostała część budynku znajduje się na działce sąsiedniej numer 136/2. Budynek jest w stanie ruiny, ściany murowane z cegły ceramicznej, obustronnie tynkowane (widoczne wykruszenia muru, liczne ubytki tynku). Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą, zarwany. Stolarka okienna drewniana, kilkudziesięcioletnia ze znacznymi ubytkami oszklenia. Stolarki drzwiowej brak. Powierzchnia zabudowy wynosi 34 m2. Działka jest fragmentarycznie ogrodzona, zniszczonym płotem z siatki, brama z siatki i elementów drewnianych.
  Roślinność działki stanowi mozaika zadrzewień pochodzących z nasadzeń, zbiorowisk ruderalnych i ogrodowych (częściowo spontanicznych). Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony ulicy Świetlików. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 144 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 28 800 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 440 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Sopockiej 18A, obr. G–23, dz. nr: 563/3 i 563/4 o łącznej pow. 816 m2, KW LD1M/00165581/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana, płaska i posiada kształt zbliżony do prostokąta, nieruchomość jest porośnięta drzewami i krzewami, zaśmiecona, wymagająca uporządkowania.
  Sprzedawana nieruchomość nie jest obciążona umową dzierżawy, najmu ani użyczenia. Zgodnie z Ewidencją Gruntów, Budynków i Lokali prowadzoną przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, osoba fizyczna ujawniona jest jako władająca sprzedawaną nieruchomością (na podstawie danych z 1988 r.).
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci w odległości około 1,5 m od wschodniej granicy nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka. z o. o.; strefa ochronna dla wyżej wymienionego urządzenia wynosi 3 m po obu stronach jego krawędzi zewnętrznych; nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o, zawartą na czas nieoznaczony, polegającą na:
  1. znoszeniu istnienia na nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 563/3 i 563/4, strefy ochronnej obowiązującej dla sieci wodociągowej o średnicy 150 mm znajdującej się na ul. Sopockiej i zachowaniu tej strefy wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
  2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
  3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności tj. 28 m2 (na działce nr 563/3 – 2 m2, na działce nr 563/4 – 26 m2).
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Sopockiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Ze względu na sąsiedztwo cmentarza, przyszłe zagospodarowanie wyżej wymienionej nieruchomości winno uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315).
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci wodociągowej Ø 150 mm.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Bajecznej 6 i Paradnej 104a, obr. G-44, dz. nr: 85/7 i 18/7 o łącznej pow. 1396 m2, KW: LD1M/00130302/1 i LD1M/00030730/9.
  Nieruchomości są niezabudowane. Granica działki nr 18/7 naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Na nieruchomościach znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222 i 774), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Bajecznej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości. Ulica Bajeczna urządzona jest na odcinku do wysokości nieruchomości położonej przy ul. Bajecznej 15. Działka nr 579/5 pod ulicą Bajeczną stanowi własność prywatną.
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 235 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 47 000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 350 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Franciszkańskiej 122, obr. B-49, dz. nr 410/1, pow. 491 m2, KW LD1M/00031673/8.
  Nieruchomość jest niezabudowana, zlokalizowana pomiędzy ulicami: Franciszkańską i Kaletniczą. Nieruchomość jest ogrodzona siatką rozpiętą na słupkach metalowych. Część północna i zachodnia ogrodzenia nie pokrywa się z granicami działki – ogrodzenie przesunięte jest w głąb nieruchomości.
  Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów - 10%.
  Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do pasa drogowego drogi powiatowej klasy Z – ulicy Franciszkańskiej oraz do drogi wewnętrznej ulicy Kaletniczej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość w chwili obecnej posiada zorganizowaną obsługę komunikacyjną od strony ulicy Franciszkańskiej poprzez zjazd indywidualny, jednak w miarę możliwości powinna odbywać się ona od strony drogi niższej klasy tj. od drogi wewnętrznej, przy czym przy ustalaniu warunków zagospodarowania nieruchomości należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z szerokości ulicy Kaletniczej 4,50–5,00 m oraz rodzaju nawierzchni (gruntowej).Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego jak działalność gospodarcza dopuszczane są pod warunkiem, ze nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Roszkowskiego 17, Kruczej 25, Sopockiej 18A, Bajecznej 6 i Paradnej 104a, Franciszkańskiej 122;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Klimatycznej 4b;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, Świetlików 2.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Pabianickiej bez numeru i Stanisława Dubois bez numeru, Legionów 90, Stefana Żeromskiego 51 i 6 Sierpnia bez numeru, Okopowej bez numeru, Generała Zygmunta Sierakowskiego 40, Nowe Sady bez numeru
Treść:

2015-06-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Pabianickiej bez numeru i Stanisława Dubois bez numeru, obr. G-23, dz. nr 467/5, 467/6 i 468/1 o pow. 1429 m2, KW LD1M/00004238/9

   Przedmiotowy teren jest niezabudowany i posiada kształt wielokąta. Ogrodzenia działek nr 458/1 przy ul. Stanisława Dubois 3 oraz 459/2 przy ul. Widawskiej 7 naruszają granicę geodezyjną sprzedawanej nieruchomości (szerokość naruszenia wynosi około 0,5 m).
   Część działki nr 468/1 o powierzchni 2 m2 jest objęta umową dzierżawy, z przeznaczeniem na handel, zawartą do dnia 31 grudnia 2016 r.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci na działkach znajdują się:
   1. energetyczne linie kablowe nN i sN oraz złącze nN należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Miasto,
   2. fragmenty podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należące do Orange Polska S. A.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Widawskiej (działka nr 463/4 o nieuregulowanym stanie prawnym i użytku „dr”). Obsługa komunikacyjna może również odbywać się przez istniejący zjazd z ul. Stanisława Dubois na działkę nr 458/1, za zgodą właściciela działki nr 458/1 w obrębie G–23 przy ul. Stanisława Dubois 3, w drodze ustanowienia stosownych służebności gruntowych. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 400 000,00 zł netto, wadium: 80 000,00 zł postąpienie nie mniej niż: 4 000,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Legionów 90, obr. P-9, dz nr 147/1 o pow. 924 m2, KW LD1M/00005450/8

   Na terenie nieruchomości znajdują się czterokondygnacyjne, niepodpiwniczone budynki mieszkalne oraz budynek gospodarczy. Budynek frontowy o powierzchni zabudowy 345 m2 wybudowany został w 1870 r. Budynki lewej i prawej oficyny o powierzchniach zabudowy 120 m2 i 127 m2 wzniesiono w 1890 r. We wszystkich budynkach mieszkalnych znajduje się łącznie 46 lokali mieszkalnych. Wszystkie budynki są w złym stanie technicznym i są wyłączone z użytkowania. Budynki wyposażone są w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową. Brak świadectwa energetycznego dla wyżej wymienionych budynków.
   Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=6,50 m stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz przyłącze gazowe dn 63 PE n/c eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się również przewód kanalizacji ogólnospławnej, nie stanowi on własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. ani nie pozostaje w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa Ø 200 mm, sieć kanalizacji ogólnospławnej o średnicy d= 1,6 m x 0,9 m, gazociąg 250 PE n/c, sieć elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Legionów. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Stan prawny ulicy jest nieuregulowany.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Legionów 90 położona jest na terenach oznaczonych symbolem SZ - są to tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
   Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.11.2014 r., 20.03.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 467 500,00 zł netto, wadium: 93 500,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 680,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312,1171, 1662 i 2015 r., poz. 211).


  • Stefana Żeromskiego 51 i 6 Sierpnia bez numeru, obr. P-19, dz nr 148 i 13/11 o łącznej pow. 642 m2 , KW: LD1M/00001758/9 i LD1M/00129853/8

   Na terenie nieruchomości brak jest zabudowy kubaturowej. Teren jest utwardzony płytami betonowymi.
   Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
   1. nieczynny przewód gazowy, w przypadku demontażu przewodu, o fakcie należy powiadomić Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład Gazowniczy Łódź Rejon Dystrybucji Gazu Łódź;
   2. czynna kablowa linia energetyczna nn, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   3. słup oświetleniowy ul. 6 Sierpnia, usytuowany w granicy działki nr 13/11;
   4. słup oświetleniowy posadowiony na działce nr 148, do obsługi terenu nieruchomości.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomościach jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Nieruchomości w stanie istniejącym posiadają dwa urządzone zjazdy z ul. Stefana Żeromskiego i 6 Sierpnia (działki nr 13/9 i 219/3 o użytku „dr”, posiadające nieuregulowany stan prawny, znajdujące się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Na wysokości niemalże całej długości południowej granicy działki nr 148 przebiega metalowe ogrodzenie sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 151/4, które narusza granicę działki nr 148 na obszarze o szerokości od 1.30 m do 2.20 m. Właściciel działki nr 151/4 został zobowiązany do przesunięcia ogrodzenia w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu; nieusunięcie ogrodzenia w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku, obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej, zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Uchwałą Nr XCIII/1701/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej–Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia, objęto m.in. obszar sprzedawanych nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości, zobowiązany jest, w razie potrzeby, gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – do przeniesienia na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, infrastruktury energetycznej w postaci słupa oświetleniowego ul. 6 Sierpnia, położonego w granicy działki nr 13/11 a także linii zasilającej funkcjonującej na obu sprzedawanych działkach, w porozumieniu z właścicielem tej infrastruktury – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto, poza teren sprzedawanych nieruchomości.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 470 000,00 zł netto, wadium: 94 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 4 700,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Okopowej bez numeru, obr. B-49, dz nr 363/10 o pow. 1706 m2, KW LD1M//00034331/0

   Przedmiotowy teren jest niezabudowany i posiada nieregularny kształt. Na działkach sąsiednich nr 364/2 i 365/5 znajdują się budynki usytuowane w granicach z działką nr 363/10. Ogrodzenie działki nr 364/2 przy ul. Okopowej 3 narusza granicę geodezyjną sprzedawanej nieruchomości o około 1 m.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci na działce nr 363/10 znajdują się:
   1. sieć kanalizacji ogólnospławnej stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu o powierzchni 172 m2, polegającej na:
    • prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną wyżej wymienionego urządzenia,
    • zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 5 m z obu stron sieci kanalizacji ogólnospławnej, licząc od skrajnych krawędzi przewodu,
    • prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia,
    • prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Spółka z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia,
   2. energetyczna linia kablowa oświetlenia ulic nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto,
   3. napowietrzna linia teletechniczna,
   4. inne sieci kablowe.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Okopowej poprzez zjazd zaprojektowany w maksymalnym możliwym oddaleniu od skrzyżowania ulic Okopowej/Kowalskiej. Dodatkowo możliwe jest urządzenie zjazdu od strony ul. Kowalskiej (działka nr 363/11 – o użytku „Tp”, której władającym jest Zarząd Dróg i Transportu) po uzyskaniu od Miasta Łodzi reprezentowanego przez podmiot nią władający, zgody na dysponowanie działką nr 363/11 na cele budowlane. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 680 000,00 zł netto, wadium 136 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 6 800,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Generała Zygmunta Sierakowskiego 40, obr. B-29, dz nr 317 o pow. 1141 m2, LD1M/00034524/0

   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22,2 m x ok. 50,5 m, nie jest ogrodzona od strony ulicy, pozostałe ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W południowej granicy działki, na sąsiedniej posesji (działka nr 321) jest zlokalizowany budynek mieszkalny, w północnej granicy działki, na działce nr 316, zlokalizowany jest budynek gospodarczy. Ogrodzenie nieruchomości od strony zachodniej, od strony działki nr 318 (płot betonowy) nieznacznie narusza granicę działki nr 317 w narożniku – ok. 0,35 m. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 , z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101 oraz z 2015 r., poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 317 znajduje się złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (przy wschodniej granicy działki), przyłącze wodociągowe Ø 50 mm, długości L=4,85 m, z polietylenu, wybudowane w 1971 r., przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, długości l=6,50 m, z kamionki, wybudowane w 1971 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., dla których konieczne jest pozostawienie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzeń, które są w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na wniosek odbiorcy od dnia 22 kwietnia 2004 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług tymi przyłączami. Zgodnie z mapą sytuacyjno–wysokościową w południowej części działki znajduje się kratka ściekowa kanalizacji deszczowej z przewodem podziemnym kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,9 m, włączonym do przyłącza kanalizacji sanitarnej, studzienka kanalizacyjna wraz z włazem okrągłym na przyłączu kanalizacji sanitarnej oraz hydrant - w granicy działki od strony ulicy. Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na wysokości przedmiotowej posesji na miejskiej sieci wodociągowej brak jest hydrantu, a ww. urządzenia stanowią wewnętrzną instalację wod.-kan., która jest własnością osoby posiadającej prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością. Złącze kablowe znajduje się w szafce kablowej o wymiarach ok. 1,20 x 0,50 m x 1,0 m, wymurowanej, z drzwiczkami metalowymi. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budowli. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Generała Zygmunta Sierakowskiego, znajdują się: gazociąg dn 300 stal n/c, sieć wodociągowa Ø 150 mm (azbest/cement, rok budowy 1963) i sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 m (kamionka, rok budowy 1968) stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., sieć energetyczna eND. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia wyżej wymienionego terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Generała Zygmunta Sierakowskiego - drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej, poprzez istniejący zjazd. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz.460). Działka, na której zlokalizowana jest ulica Generała Zygmunta Sierakowskiego, jest własnością osoby fizycznej, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   W południowej granicy działki nr 317 znajduje się budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny, zlokalizowany na działce przyległej nr 321. W ścianie budynku w granicy nieruchomości znajdują się 3 okna: 2 okna o wymiarach: ok. 0,40 m x 0,60 m na wysokości II kondygnacji, 1 okno o wymiarach ok. 0,50 m x 0,70 m na wysokości III kondygnacji. Na ścianie granicznej budynku zamocowane są rury instalacji wentylacyjnej wychodzącej z mieszkań na I, II i III kondygnacji w kierunku dachu budynku, które faktycznie zlokalizowane są na działce nr 317.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz.199 i 443), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 23.01.2015 r., 29.05.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 448 000 zł netto, wadium: 89 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 480 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Nowe Sady bez numeru, obr. P-36, dz. nr 24/76 o pow. 2997 m2, KW LD1M/00052590/5

   Na działce znajdują się naniesienia nietrwale związane z gruntem stanowiące własność byłego dzierżawcy gruntu. Działka utwardzona płytami betonowymi. Obecnie działka zajmowana jest bezumownie.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ul. Elektronowej (działka nr 24/25, w obrębie P–36 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz..U z 2015 r., poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. kanalizacja teletechniczna stanowiąca własność Orange S.A;
   2. dwa energetyczne kable średniego napięcia należące do PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto;
   3. magistrala wodociągowa Ø 800 mm, zlokalizowana w północno-wschodnim narożniku oraz wzdłuż północnej granicy działki, dla której pas ochronny wynosi po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych oraz wodociąg Ø 250 mm, dla którego pas ochronny wynosi po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych. Aktem notarialnym z dnia 15.12.2014 r., Rep. A Nr 3560/2014, została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz właściciela ww. urządzenia - „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, polegająca na:
    1. znoszeniu istnienia znajdujących się na nieruchomości obciążonej urządzeń - sieci wodociągowej Ø 250 mm, pas ochronny 3 metry po obu stronach urządzenia, licząc od skrajnych krawędzi urządzenia oraz magistrali wodociągowej Ø 800 mm, pas ochronny 8 metrów po obu stronach urządzenia, licząc od skrajnych krawędzi i zachowaniu wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń wyżej opisanych pasów ochronnych,
    2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” Sp. z o.o.,
    3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności.
    Powierzchnia objęta powyższą służebnością przesyłu wynosi 898 m2.
   4. czynna magistralna parowa sieć ciepłownicza 1 x Dn 250 stanowiąca własność Dalkia Łódź S.A., dla której pas ochronny wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego;
   5. z mapy zasadniczej wynika, że na terenie sprzedawanej działki znajdują się również: kanalizacja deszczowa oraz latarnie.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi lokalizuje na terenie sprzedawanej nieruchomości korytarz drogi klasy Z, łączącej skrzyżowanie ulic: Waltera–Janke, Pienistej i Nowe Sady z ul. Wróblewskiego. Zgodnie z informacją z Zarządu Dróg i Transportu, w możliwym do przewidzenia czasie, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nie jest planowana realizacja wskazanej drogi klasy Z. Zarząd Dróg i Transportu nie prowadzi żadnych prac związanych z przygotowaniem opisanej inwestycji drogowej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla magistrali wodociągowej Ø 800 mm, wodociągu Ø 250 mm, czynnej magistralnej parowej sieci ciepłowniczej 1 x Dn 250.
   Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r., 29.05.2015 r.
   Cena wywoławcza: 1 000 000 zł netto, wadium: 200 000 zł postąpienie nie mniej niż: 10 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Pabianickiej bez numeru i Stanisława Dubois bez numeru, Stefana Żeromskiego 51 i Sierpnia bez numeru, Okopowej bez numeru, Nowe Sady bez numeru
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ulicy Legionów 90
  • pisemnego oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia - dotyczy nieruchomości przy ul. Stefana Żeromskiego 51 i 6 Sierpnia bez numeru
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii - dotyczy nieruchomości przy ul. Generała Zygmunta Sierakowskiego 40.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości ,zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz.1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 87 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Nowej 16/18
Treść:

2015-06-10
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-20

Informacja o odwołaniu aukcji >>>

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza:

aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 87 o powierzchni 71,66 m2 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Nowej 16/18.

Lokal mieszkalny nr 87 o powierzchni 71,66 m2 znajduje się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Nowej 16/18.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Miastu Łódź. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00114438/5.
Lokal znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, czternastokondygnacyjnym, jednoklatkowym oddanym do eksploatacji w 1984 r., usytuowanym na nieruchomości opisanej jako działka numer 306/13 w obrębie W-24, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00069267/4. Nieruchomość jest ogrodzona.
Działka nr 306/13 stanowi współwłasność Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
Lokal położony jest na dwunastym piętrze i składa się z trzech pokoi, garderoby, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Okna pokoju z balkonem skierowane są w kierunku zachodnim, okna dwóch pozostałych pokoi i kuchni w kierunku wschodnim. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne (komórka) o powierzchni 2,34 m2 znajdujące się na tym samym piętrze co lokal.
Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.

Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi:
248 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 49 600 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 480 zł (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych).
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).
Przed przystąpieniem do aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) należy zapoznać się z Załącznikami nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 1034/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 maja 2015 r. zawierającymi opis lokalu i Warunki przeprowadzenia aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego).

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 r. o godz. 13.00
w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi,
Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.

 1. W aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym) mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium w pieniądzu do dnia 27 lipca 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym).
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym) zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, przedłożenia zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego i budynku, w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami przeprowadzenia aukcji” (ustnego przetargu nieograniczonego) i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 2. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 1, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 3. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 4. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym) osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym), jeżeli wpłacone do dnia 27 lipca 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 3 - przed datą aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego).
 5. Uczestnik aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego), który wygrał aukcję (ustny przetarg nieograniczony) zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 6. Wpłata całej wylicytowanej ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym powyżej koncie przed jej podpisaniem. W przypadku gdy nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 5, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
 8. Koszty związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ponosi nabywca.
 9. Dodatkowe informacje n/t aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr 457a , tel. (42) 638-43-31 i 457, tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
 10. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Informacja o odwołaniu aukcji >>>

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Pływackiej 34
Treść:

2015-05-26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej

w Łodzi przy ulicy Pływackiej 34,

obr. P-23, działka nr 1327 o pow. 101 m2, KW LD1M/00070798/5.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych, położonych w Łodzi, oznaczonych jako działki nr 103/5 i 1321 w obrębie geodezyjnym P-23.
Nieruchomość ma kształt prostokąta. Niewielkie rozmiary nieruchomości (szerokość ok. 4,40 m) uniemożliwiają zagospodarowanie jej z jednoczesnym zachowaniem „ładu przestrzennego”. Działka może poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna i cieplna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Pływackiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto.
Wadium wynosi: 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a
o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 23 lipca 2015 r. do godziny 15.00 w UMŁ , Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457a lub 457 następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 24 lipca 2015 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 27 lipca 2015 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi numer konta : 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 27 lipca 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta, przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. W przypadku gdy nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 942/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 457a tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wysokiej 30
Treść:

2015-05-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy
ulicy Wysokiej 30
obr. W-24, dz. nr 193/1, o pow. 1389 m2, KW LD1M/00104667/6

Nieruchomość jest zabudowana, zakrzewiona i posiada kształt prostokąta.
Na działce znajdują się:

 1. parterowy budynek mieszkalny, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, wyłączony z użytkowania;
 2. budynki gospodarcze w złym stanie technicznym, kwalifikujące się do rozbiórki.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w/w działka przylega do ul. Wysokiej, której pas drogowy spełnia wymogi określone dla drogi klasy L. Obsługa komunikacyjna działki nr 193/1 może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Wysokiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Na terenie działki znajdują się:
 1. przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 63/50 mm i długości L=12,63 m znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.; oraz przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m, niebędące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o.;
 2. energetyczna linia kablowa nN oraz energetyczne złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość została objęta uchwałą Nr IX/173/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana Tuwima i Przędzalnianej.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 22.11.2013r., 09.05.2014.r., 08.08.2014 r., 28.11.2014 r.
Termin rokowań zakończonych wynikiem negatywnym: 13.03. 2015 r.
Cena wywoławcza nieruchomości: 835.000 zł netto, zaliczka: 83.500 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r., poz. 211).

 1. Rokowania odbędą się w dniu 24 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ zgłoszenie do udziału w rokowaniach” w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto, w powyższym terminie i miejscu, należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wysokiej 30.”
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek;
  4. oświadczenie o zobowiązaniu się do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  5. kopię dowodu wniesienia zaliczki na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
  6. proponowaną cenę;
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 5. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 6. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 18.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomości.
 8. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 11. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata ceny nabycia nieruchomości ustalonej w rokowaniach, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 14. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz.1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości, pkt 11, 12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o rokowaniach dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 134, położonego w Łodzi przy ul. Grabieniec 16
Treść:

2015-05-20

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 134, położonego w Łodzi przy ul. Grabieniec 16.

Lokal mieszkalny nr 134 o powierzchni 38,30 m2 znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, oddanym do eksploatacji w 1971 r., usytuowanym na nieruchomości, składającej się z działek nr: 8/3, 8/4, 8/29 i 8/33 w obrębie B-42, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00171461/2.
Działki stanowią własność Miasta Łodzi i pozostają we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
Lokal położony jest na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.
Rzeczoznawca majątkowy określił stan techniczny lokalu jako dostateczny.
Dla lokalu nie została założona i nie jest prowadzona księga wieczysta.
Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24 kwietnia 2014 r.
Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: 116 000 zł netto.
Wadium: 23 200 zł.
Postąpienie nie mniej niż 1 160 zł.
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz 2015 r, poz. 211).

 1. Aukcja odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 29 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w aukcji zobowiązane są do dostarczenia:
  • danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, przedłożenie zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami przeprowadzenia aukcji” (ustnego przetargu nieograniczonego) i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 3, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457 a.
 5. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna - nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 6. Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 8. Przewodniczący Komisji otwiera aukcję przekazując uczestnikom aukcji informacje, o przedmiocie aukcji, cenie wywoławczej oraz wysokości postąpienia i podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy firm osób, które wniosły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 9. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 10. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne ustne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 12. Prowadzący aukcję udziela przybicia uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował.
 13. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 14. Wadium wniesione przez innych uczestników aukcji podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania aukcji.
 15. Uczestnik aukcji, który wygrał aukcję zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia aukcji, o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 16. Wpłata całej wylicytowanej ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym powyżej koncie przed jej podpisaniem. W przypadku gdy nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 15, organizator aukcji może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 17. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonej aukcji.
 18. Koszty związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ponosi nabywca.
 19. Dodatkowe informacje n/t aukcji można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 tel. (42) 638-47-81, tel. (42) 638-44-14 i nr 457a , 638-43-31.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi, przy ulicy Paradnej 3
Treść:

2015-05-07

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi, przy ulicy:

Paradnej 3

oznaczonej jako działka nr 755/11, w obrębie geodezyjnym G-27,
o powierzchni 6656 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00078570/7

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, położona w sąsiedztwie koryta rzeki Olechówki, przylegająca do kompleksu rekreacyjno-sportowego Stawy Jana, konfiguracja terenu z niewielkim spadkiem w kierunku koryta rzeki Olechówki. Według zapisu w ewidencji gruntów, grunt oznaczony jest jako rodzaj użytku ŁIV, RIVb i RIVa – są to grunty orne i łąki trwałe. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zieleń występująca na nieruchomości podlega ochronie ogólnej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222) oraz art. 74 i art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151 i 277). Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów w wieku szacunkowym powyżej 10 lat wynosi 15%. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Nieruchomość znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi (zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%).

Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

 1. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2 x Dn 300 stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego. Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostęp do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji. Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Veolia Energia Łódź S.A.. Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
 2. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,30 m, dł. L=32 m. Właściciel przyłącza, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną w/w urządzenia, niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w jego pasach ochronnych o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza kanalizacji sanitarnej, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia. Powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu wynosi ca 173 m2; Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
 3. instalacja kanalizacji sanitarnej obsługująca teren Chojeńskiego Klubu Sportowego, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 18 i teren Firmy „Cegal” Sp. jawna, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8; z uwagi na opisaną instalację, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości opisanych w księgach wieczystych o numerach: LD1M/00049744/6 i LD1M/00078570/7 oraz właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1M/00184077/7 służebność gruntową o treści służebności przesyłu.
 4. kanał deszczowy D=1,40 m (w zachodniej części działki nr 755/11), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1209 m2, kanał deszczowy D=1,40 m (w północno-wschodnim narożniku działki nr 755/11), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, dla którego pas ochronny wynosi 25 m2. Wyżej wymienione kanały stanowią własność Miasta Łodzi. Z uwagi na opisane kanały deszczowe nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi służebność gruntową/przesyłu; łączna powierzchnia całkowita objęta służebnością wynosi 1234 m2.

Według mapy zasadniczej w części północnej nieruchomości przebiega kanał sanitarny 2ksD500. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-4, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Paradnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
W wydanych opiniach, Zarząd Dróg i Transportu wskazał, iż pierwotnie południowa część działki nr 755/11 może zostać objęta inwestycją drogową polegającą na rozbudowie pasa drogowego ulicy Paradnej w ramach realizacji tzw. Trasy nad Olechówką – drogi klasy technicznej G, której przebieg w śladzie ulicy Paradnej wynika z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętego uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. W „Aktualizacji optymalnego wariantu studium systemu transportowego dla Miasta Łodzi” w śladzie tzw. „Trasy nad Olechówką” pozostawiono ulicę Paradną bez poszerzenia. Opracowana aktualizacja ww. studium transportowego będzie stanowić materiał bazowy w zakresie układu komunikacyjnego dla opracowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łodzi.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP – tereny zieleni urządzonej z programem usługowym z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych.

Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej w przyszłości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jak i postanowienia umowy sprzedaży w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania terenu zaproponowaną w ofercie oraz pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200 i 443);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany zgodny z zaproponowaną w ofercie koncepcją oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży. Przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane;
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 2 lub zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu przedstawioną w ofercie;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 wraz z odsetkami ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego, 14 - dniowego terminu do zapłaty kary umownej;
 5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00078570/7 hipoteki na rzecz Miasta Łodzi, w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na wyżej opisanych zasadach. Opisany sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 6. ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
  1. prawie do prowadzenia przez nieruchomość dwóch kanałów deszczowych tj.
   • kanału deszczowego o średnicy D=1,40 m (w zachodniej części działki nr 755/11), którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1209 m2,
   • kanału deszczowego o średnicy D=1,40 m (w północno-wschodnim narożniku działki nr 755/11), dla którego pas ochronny wynosi 25 m2.
   zwanych dalej „urządzeniem”,
  2. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości wznoszenia zabudowy i innych naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń na urządzeniach (kanałach deszczowych) oraz w strefie ochronnej, która wynosi po 5 m (po obu stronach urządzenia), licząc od jego krawędzi zewnętrznych; łączna powierzchnia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 1234 m2,
  3. prawie dokonywania przyłączeń do urządzenia (kanałów deszczowych),
  4. prawie nieograniczonego dostępu osób uprawnionych przez Miasto Łódź (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzenia w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń;
 7. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek o numerach: 746/5, 746/26, 746/27, 746/28, 746/29 w obrębie G-27, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00049744/6 i działki numer 755/10 w obrębie G-27, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00078570/7 oraz na rzecz właściciela działki o numerze 745/1 w obrębie G-27, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00184077/7, bez wynagrodzenia, służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, na czas nieokreślony, polegającej na:
  1. prawie do prowadzenia przez nieruchomość kanalizacji sanitarnej, obsługującej teren Chojeńskiego Klubu Sportowego, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 18 i teren Firmy „Cegal” Sp. jawna, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8,
  2. prawie do korzystania z tej kanalizacji,
  3. prawie nieograniczonego dostępu osób uprawnionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego ww. działek opisanych w księgach wieczystych o numerach: LD1M/00049744/6, LD1M/00078570/7 i LD1M/00184077/7, (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzenia w celu dokonywania przyłączeń, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji i przebudowy kanalizacji, o której mowa w pkt 7 lit a;
 8. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 9. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Zakres ograniczonego prawa rzeczowego o łącznej powierzchni 1234 m2, dla urządzeń opisanych w pkt 6 lit a oraz przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej, o której mowa w pkt 7 lit a, przedstawia mapa stanowiąca Załącznik do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 823/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2015 r.
Koszty wniosku o wpis ograniczonych praw rzeczowych do księgi wieczystej, opisanych w pkt 6 i 7, ponosi Kupujący.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 10 lipca 2015 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371 a, o godzinie 13.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 823/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2015 r.;
  na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Paradnej 3” ,
 • złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Paradnej 3”
w terminie do dnia 6.07.2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się celem zawarcia umowy przenoszącej własność we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 823/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, Malborskiej 10, Demokratycznej 43, Podgórnej 16, Pabianickiej bez numeru, Pabianickiej 145, Samopomocy 15, Skierniewickiej 10, Młynarskiej 29, Poznańskiej 10, Trudnej 1, Tatarczanej bez numeru, Plonowej bez numeru oraz Srebrnej 12
Treść:

2015-06-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, obr. B-45, dz.: 197/1 i 219/17 o łącznej pow. 682 m2, KW: LD1M/00189670/9 i LD1M/00210763/5.
  Nieruchomości podlegają sprzedaży łącznej. Nieruchomości są niezabudowane. Północno-zachodnia granica działki nr 197/1 biegnie wewnątrz muru ogrodzenia działki sąsiedniej nr 193/5. Na nieruchomościach znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na nieruchomościach znajdują się:
  1. dwie energetyczne linie kablowe nN oraz dwie energetyczne linie kablowe SN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. infrastruktura telekomunikacyjna stanowiąca własność firmy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie; dla której w strefie ochronnej powinny być zachowane odległości poziome i pionowe nie mniejsze niż 0,5 m;
  3. wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, służąca prawdopodobnie do odwodnienia nieruchomości, dla której brak jest dokumentacji.
  Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na nieruchomościach znajduje się przewód podziemny telewizji kablowej.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: gazowa, energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Obornickiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych-osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejących na nieruchomościach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomościach w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 276 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 55 200 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 760 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Malborskiej 10, obr. B – 29, dz. nr 343, pow. 367 m2, KW LD1M/00095327/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do kwadratu, porośnięta jest drzewami.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Malborskiej (działka nr 348/10, w obrębie B – 29 nie stanowiąca własności Miasta Łodzi – działka o użytku „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 30.04.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Demokratycznej 43, obr. G-41, dz. nr 353, pow. 886 m2, KW LD1M/00100301/5.
  Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od południa działka graniczy z Rudzką Górą, część działki, około 30% znajduje się na podwyższeniu terenu – różnica w poziomach pomiędzy północną i południową granicą wynosi około 4,0 m. W bezpośrednim otoczeniu działki przeważają tereny zabudowane. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z dawnych nasadzeń - procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 40% - najstarszy drzewostan powinien zostać zachowany. Ogrodzenie działki od strony zachodniej nieznacznie nie pokrywa się z granicą ewidencyjną. Na działce znajdował się budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny, który we wrześniu 2008 r. został rozebrany.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Demokratycznej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. włączone do wodociągu Ø 200 mm w ul. Demokratycznej (przyłącze wyłączone jest z użytkowania) oraz kabel przyłączeniowy teletechniczny do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej posesji. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się nieczynne przyłącze wodno-kanalizacyjne o charakterze lokalnym wyłączone z użytkowania, z możliwością ponownego uruchomienia i studnia.
  W ulicy Demokratycznej znajduje się zdrój uliczny oraz przebiega sieć wodociągowa Ø 200 mm, sieć kanalizacji sanitarnej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, gazociąg dn 100 stal. niskiego ciśnienia oraz infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Demokratycznej znajduje się sieć energetyczna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Demokratycznej 43 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny zabudowy jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 155 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 31 000 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 550 zł (słownie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Podgórnej 16, obr. G-5, dz. nr 324, pow. 818 m2, KW LD1M/00083376/5.
  Działka jest niezabudowana. W południowej części granicy działki znajdują się ogrodzenie oraz ściana szczytowa budynku, które usytuowane są na nieruchomości przy ulicy Podgórnej 18. Ponadto w południowo-zachodnim narożniku nieruchomości przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne nN zasilające posesję przy ul. Podgórnej 18, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Na terenie nieruchomości rosną drzewa, w części frontowej około 5 m od granicy rośnie stary trzypienny kasztan, ponadto od północno-wschodniej strony rosną pojedyncze klony jesionolistne i stare drzewa owocowe. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  W pobliżu nieruchomości, w pasie drogi ulicy Podgórnej znajduje się kanalizacja Telekomunikacji Polskiej S.A. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestor zobowiązany będzie do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadzie istniejącego stanu czyli zjazdem z ulicy Podgórnej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa regresu wobec sprzedającego. W ulicy Podgórnej znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 132 000 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 26 400 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 320 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Pabianickiej bez numeru, obr. G – 23, dz.nr: 465/1 i 466/1 o łącznej pow. 918 m2, KW: LD1M/00004833/0 i LD1M/00102946/2.
  Nieruchomości podlegają sprzedaży łącznej. Przedmiotowy teren jest niezabudowany i posiada kształt prostokąta.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Widawskiej (działka nr 463/4 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Pabianickiej 145, or. G – 23, dz. nr 464/1, pow. 763 m2, KW LD1M/00039230/7.
  Przedmiotowy teren jest niezabudowany i posiada kształt prostokąta.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Widawskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 215 000 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 43 000 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 150 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Samopomocy 15, obr. B-3, dz. nr 215, pow. 473 m2, KW LD1M/00118721/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest regularny zbliżony do prostokąta. Granice działki naruszone są przez budynki oraz ogrodzenia zlokalizowane na działkach sąsiednich numer: 165, 164 i 156. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Działka nr 215 objęta jest umową dzierżawy, dla której obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, przy czym umowa ta zostanie wypowiedziana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Samopomocy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa i energetyczna.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), nieruchomość znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 10MN – tereny dla których podstawowe przeznaczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 30.04.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 59 200 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) netto.
  Wadium wynosi: 11 840 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 600 zł (słownie: sześćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Skierniewickiej 10, obr. W – 29, dz. nr 23, pow. 711 m2, KW LD1M/00033722/1.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest drzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź -Miasto;
  2. nieczynne przyłącze gazu należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Skierniewickiej (działka nr 28/1, w obrębie W – 29 nie stanowiąca własności Miasta Łodzi – działka o użytku „dr” we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 30.04.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Młynarskiej 29, obr. B-47, dz. nr 122, pow. 595 m2, KW LD1M/00255371/7.
  Działka jest niezabudowana oraz nieogrodzona. Na terenie nieruchomości rośnie kilkudziesięcioletni drzewostan, w tym między innymi klony i akacje. Istniejący drzewostan należy zachować, w szczególności znajdujący się w granicy z działkami drogowymi, tj. ulicą Organizacji „Wolność i Niezawisłość” oraz Młynarską. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na nieruchomości równolegle do południowej granicy nieruchomości przebiega odcinek kanalizacji kablowej z kablami służącymi świadczeniu usług telekomunikacyjnych. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do Orange Polska S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  W odległości 4,3 m – 4,6 m od południowej granicy działki, w pasie drogi zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 8 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W ww. pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Młynarskiej z projektowanym zjazdem zlokalizowanym w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania dróg. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w jej pobliżu sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 283 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 56 600 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 830 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Poznańskiej 10, obr. G-5, dz. nr 70, pow. 724 m2, KW LD1M/00089287/6.
  Nieruchomość jest zabudowana parterowym budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni użytkowej lokali 93 m2 w stanie technicznym dobrym, budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej lokali 35 m2, w stanie technicznym dostatecznym, budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni użytkowej lokali 69 m2 w stanie technicznym dobrym. Nieruchomość objęta była umową dzierżawy do 31 lipca 2011 r. a od 1 sierpnia 2011 r. obecnie byli dzierżawcy obciążani są za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
  Dla budynków brak jest świadectwa energetycznego.
  W pasie drogowym ulicy Poznańskiej są usytuowane następujące sieci: gazowa (gazociąg Ø 150 stal niskiego ciśnienia), energetyczna linia kablowa nn, wodociągowa Ø 100 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia), sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,50 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia) i telekomunikacyjna. Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczna linia kablowa nn, kable przyłączeniowe Orange oraz przyłącze wodociągowe Ø 50 mm (dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia) i przyłącze sanitarne (dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia).
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Poznańskiej, nie stanowiącej własności Miasta Łodzi.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Poznańskiej 10 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MW- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych,
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 290 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w tym wartość naniesień 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) .
  Wadium wynosi: 58 000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych).
  Nabycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, Nr 64, poz. 322 i Nr 134, poz. 780, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).

 • Trudnej 1, obr. G-40, dz. nr 433/2, pow. 467 m2, KW LD1M/00058309/1.
  Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt prostokąta. Zlokalizowana jest w strefie podmiejskiej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie przeważają tereny budownictwa mieszkaniowego. Niedaleko znajduje się Rudzka Góra i Stawy Stefańskiego. Granice nieruchomości są nieznacznie naruszone przez ogrodzenie działki sąsiedniej nr 434.
  Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadach stanu istniejącego od strony ulicy Trudnej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na nieruchomości znajdują się:i przyłącze energetyczne napowietrzne nN wraz ze słupem przyłączeniowym do posesji przy ulicy Trudnej 3, należące do PGE Dystrybucja S.A., przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości L=5,15 m, włączonee do wodociągu Ø 150 mm w ulicy Trudnej, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna obsługująca posesję przy ulicy Trudnej 1 i 3. W ulicy Trudnej znajduje się gazociąg n/c 110 PE (strefa kontrolowana wynosi po 0,50 m od osi gazociągu po obu stronach przewodu gazowego), sieć wodociągowa Ø 150 mm, długości l=206,40 m, dla którejj konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza energetycznego napowietrznego nN wraz ze słupem przyłączeniowym i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej obsługującej nieruchomości przy ulicy Trudnej 1 i 3, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta i osób trzecich. Przebudowa nie powinna odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich. Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 29.08.2014 r., 24.10.2014 r., 13.02.2015 r., 30.04.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 82 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 16 400 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 820 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Tatarczanej bez numeru, obr. B – 38, dz. nr 92/2, pow. 1044 m2, KW LD1M/00103174/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 174;
  2. instalac
  3. ja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
  4. sieć wodociągowa Ø 160 mm przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia.
  Aktualnie trwa postępowanie zmierzające do ustanowienia przedmiotowej służebności. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Tatarczanej (działka nr 90/8, w obrębie B – 38 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Obecnie szerokość ul. Tatarczanej (działka nr 90/8, w obrębie B – 38) nie pozwala na jej przebudowę zgodnie z parametrami dróg wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 ze zm.) tj. do wymaganej szerokości 10 m (obecnie szerokość ulicy wynosi 8,24 m).
  W przyszłości może zajść konieczność poszerzenia (przebudowy) ul. Tatarczanej kosztem sprzedawanej działki nr 92/2.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci wodociągowej Ø 160 mm - o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r., 20.02.2015 r., 30.04.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Plonowej bez numeru, obr. B – 38, dz. nr 92/3, pow. 1034 m2, KW LD1M/00103174/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. sieć wodociągowa Ø 160 mm przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia; Aktualnie trwa postępowanie zmierzające do ustanowienia przedmiotowej służebności.
  2. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 174;
  3. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
  4. dwa przyłącza wodociągowe Ø 32 mm włączone do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o. o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniach oraz w pasach ochronnych o szerokości 5 m oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tych urządzeń;
  5. Aktualnie trwa postępowanie zmierzające do ustanowienia przedmiotowej służebności.
  6. studnia nie będąca w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ulic: Plonowej lub Tatarczanej (działki nr: 91/1 i 90/8, w obrębie B – 38 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadające użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Obecnie szerokość ulic: Plonowej (działka nr 91/1, w obrębie B – 38) i Tatarczanej (działka nr 90/8, w obrębie B – 38) nie pozwala na ich przebudowę zgodnie z parametrami dróg wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ((Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 ze zm.), tj. do wymaganej szerokości 10 m (obecnie szerokość ul. Plonowej wynosi 7 m, a ul. Tatarczanej wynosi 8,24 m).
  W przyszłości może zajść konieczność poszerzenia (przebudowy) ulic: Tatarczanej i Plonowej kosztem sprzedawanej działki nr 92/3.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla:
   1. sieci wodociągowej Ø 160 mm - o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych,
   2. dwóch przyłączy wodociągowych Ø 32 mm włączonych do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej - o szerokości 5 m.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r., 20.02.2015 r., 30.04.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Plonowej bez numeru, obr. B – 38, dz. nr 92/4, pow. 1380 m2, KW LD1M/00103174/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 172;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 32 mm włączone do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 5 m oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia.
  Aktualnie trwa postępowanie zmierzające do ustanowienia przedmiotowej służebności. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Plonowej (działka nr 91/1, w obrębie B – 38 o nieregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Obecnie szerokość ul. Plonowej (działka nr 91/1, w obrębie B – 38) nie pozwala na jej przebudowę zgodnie z parametrami dróg wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 ze zm.), tj. do wymaganej szerokości 10 m (obecnie szerokość ulicy wynosi 7 m). W przyszłości może zajść konieczność poszerzenia (przebudowy) ul. Plonowej kosztem sprzedawanej działki nr 92/4.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień, o szerokości 5 m, dla przyłącza wodociągowego Ø 32 mm włączonego do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r., 20.02.2015 r., 30.04.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 195 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 39 000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 950 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Srebrnej 12, obr. B-29, dz. nr 313, pow. 803 m2, KW LD1M/00051966/5.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 21,0 m x ok. 38,0 m, nie jest ogrodzona od strony ulicy Srebrnej, pozostałe ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W zachodniej granicy działki, na sąsiedniej posesji (działka nr 312) jest zlokalizowany budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i garaż w zwartej zabudowie, wszystkie naniesienia są w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny posiada konstrukcję drewnianą, kryty papą, ze ścianą murowaną znajdującą się w granicy działki nr 312 i nr 313, w ścianie tej na drugiej kondygnacji znajduje się otwór okienny. Zgodnie z opinią Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi brak dokumentacji dotyczącej budynku nie pozwala na ocenę, czy został on wzniesiony zgodnie z obowiązującym prawem. Budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 312 nieznacznie narusza granicę działki nr 313 (w narożniku – ok. 0,41 m). Na działce nr 314, przylegającej do działki nr 313 od strony wschodniej, znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w 2007 roku oraz połączony z nim parking podziemny, który dochodzi do wschodniej granicy działki nr 313.
  Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 313 znajduje się nieczynny kabel energetyczny eNB (nieużyteczny), natomiast w granicy działki, od strony ulicy Srebrnej, znajduje się złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (przy północno – wschodnim narożniku działki), ze strefą ochronną do 0,5 m od złącza. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budowli. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Srebrnej, znajdują się: gazociąg dn 160 PE n/c, sieć wodociągowa Ø 200 mm (azbest/cement, rok budowy 1971) i sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 m (kamionka, rok budowy 2008) stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć energetyczna eND, sieć ciepłownicza i telekomunikacyjna. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia wyżej wymienionego terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Srebrnej - drogi publicznej gminnej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Działka, na której zlokalizowana jest ulica Srebrna, jest własnością Gminy Łódź, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową. Dla nieruchomości przy ul. Srebrnej 12, oznaczonej jako działka nr 313 w obrębie B-29, zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy nr UA.II.233/05 i UA.II.234/05 z dnia 14.04.2005 r. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami i usługami w parterze, decyzje te w dalszym ciągu są w obrocie prawnym.
  Budynek, który będzie projektowany na działce nr 313 musi spełniać wymagania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 290 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 58 000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 13 lipca 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis praw;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Demokratycznej 43;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Malborskiej 10, Skierniewickiej 10, Samopomocy 15, Plonowej bez numeru - dz. nr 92/3; Plonowej bez numeru - dz. nr 92/4, Tatarczanej bez numeru, Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, Pabianickiej bez numeru, dz. nr: 465/1 i 466/1, Pabianickiej 145, Młynarskiej 29;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Podgórnej 16;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Trudnej 1, Srebrnej 12;
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń, użytkowania istniejących na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usuwania awarii – dotyczy nieruchomości przy ul. Poznańskiej 10.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 13 lipca 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości wpłaty przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nier
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ustronnej, Czerwcowej, Franciszka Helińskiego, Prostej, Widok, Oblęgorskiej, Żóltej, Rojnej i Normandzkiej, Stanisława Przybyszewskiego, Ruskiej, Stefana Żeromskiego, Rojnej oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Piotrkowskiej i Zielonej, Małej oraz Romualda Mielczarskiego
Treść:

2015-05-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Ustronnej 13, 15 i 17, obr. G-43, dz nr 167, 168 i 169 o pow. 2296 m2, KW: LD1M/00175131/8 i LD1M/00118151/7

   Nieruchomości są niezabudowane, płaskie i porośnięte drzewami. Teren przeznaczony do zbycia posiada kształt regularny. Granica działki nr 167 jest naruszona o około 0,5 m przez ogrodzenie nieruchomości położonej przy ul. Zagadkowej 2 (działka nr 166, w obrębie G – 43).
   W ul. Zagadkowej w odległości około 2,7 m od granicy działki nr 167 usytuowany jest kanał sanitarny D=0,2 m, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez indywidualne zjazdy dla każdej z wyżej wymienionych działek z jezdni ul. Ustronnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla kanału sanitarnego D=0,2 m.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.03.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 450 000,00 zł netto, wadium: 45 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 500,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Czerwcowej 5,7 i 9, G-43 dz nr 173 ( pow.1018 m2 ), nr 174 ( pow. 1155 m2) i 175/2 (pow. 1067 m2) o łącznej pow. 3240 m2, KW: LD1M/00104661/4, LD1M/00099875/8, LD1M/00100905/9

   Na terenie działek brak jest naniesień budowlanych. Teren porośnięty dziką roślinnością. Na terenie działki nr 174 usytuowany jest właz do studni wodociągowej. Na terenie działki nr 173 rośnie dąb. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Czerwcowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 446) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe.
   Cena wywoławcza nieruchomości 490 000,00 zł netto, wadium 98 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 4 900,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Czerwcowej 21 i 23, obr. G-43, dz nr 181 ( pow. 1134 m2 ) i nr 182 (pow.1278 m2) o łącznej pow. 2412 m2,, KW: LD1M/00100558/1 i LD1M/00099676/3.

   Na terenie działek brak jest naniesień budowlanych. Teren porośnięty dziką roślinnością. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Czerwcowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe.
   Cena wywoławcza nieruchomości 365 000,00 zł netto, wadium 73 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 3 650,00 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Franciszka Helińskiego 10, obr. B-9, dz nr 10/65 o pow. 2495 m2, KW LD1M/00025882/1

   Nieruchomość niezabudowana, posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona płotem od strony południowej i zachodniej.
   Na nieruchomości znajduje się czynna sieć ciepłownicza 2xDn 300 – strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego. W al. Romantycznej znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W ulicy Helińskiego znajduje się gazociąg dn 110 PE stal.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku od 10 do 70 lat; są to klony, głogi, brzozy, mirabelki (pokrycie powierzchni zajętej przez drzewa to 10%). Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości należy dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów, rosnących na terenie nieruchomości. Na nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się z drogi publicznej – Al. Sikorskiego poprzez drogę wewnętrzną ulicę F. Helińskiego oraz działkę komunikacyjną nr 10/66. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460.) Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów MW – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   2. użytkowania znajdujących się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego
   Cena wywoławcza nieruchomości: 800 000,00 zł netto, wadium: 160 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 8 000,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Prostej 18, obr. G-43, dz nr 37/5 ( pow. 788 m2) i 37/6 ( pow. 5400 m2 ) o łącznej pow. 6188 m2, KW LD1M/00132387/4

   Przedmiotowy teren jest niezabudowany, wyrównany, częściowo ogrodzony, porośnięty w znacznym stopniu drzewami i krzewami, posiada kształt dość regularny, zbliżony do prostokąta (dłuższym bokiem przylega do ulicy Prostej). Granica działki nr 37/6 jest naruszona przez budynek znajdujący się na działce nr 52/1 w obrębie G-43 położonej przy ul. Równej 22 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 60 cm) oraz częściowo przez ogrodzenie działki nr 52/1. W południowo – zachodniej części działki nr 37/6 znajduje się staw, stanowiący wraz z towarzyszącymi mu biocenozami mokradłowymi miejsce żerowania i rozrodu płazów, które w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348) należą do gatunków ściśle chronionych. Zgodnie z § 7 tego rozporządzenia w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt chronionych wprowadzone są m.in. zakazy: umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania i chwytania, niszczenia ich siedlisk i ostoi. Naruszenie zakazów wobec gatunków chronionych pociąga za sobą odpowiedzialność w postaci kary grzywny lub aresztu (art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz 2015 r. poz. 222). Zniszczenie lub uszkodzenie siedliska gatunku chronionego bez zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyczerpuje przesłanki zaistnienia szkody w środowisku w znaczeniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277), z konsekwencjami przewidzianymi przez tę ustawę. Ewentualna likwidacja stawu będzie wymagała uzyskania: zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na podjęcie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, udzielonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po przeprowadzeniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska weryfikacji zasadności wniosku) i pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 i w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na działce nr 37/5 znajduje się energetyczna linia kablowa SN, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Prostej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 14 lipca 2004 r. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Cena wywoławcza nieruchomości 960 000,00 zł netto, wadium 192 000,00 zł postąpienie nie mniej niż 9 600,00 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Prostej 20/22, obr. G-43, dz nr 37/3 ( pow. 402 m2 ) i 374/4 ( pow. 3408 m2 ) o łącznej pow. 3810 m 2, KW: LD1M/00132387/4, LD1M/00088925/4

   Przedmiotowy teren jest niezabudowany, wyrównany, częściowo ogrodzony, w znacznym stopniu porośnięty drzewami i krzewami, posiada kształt dość regularny zbliżony do prostokąta (dłuższym bokiem przylega do ulicy Prostej). Granica działki nr 37/4 jest naruszona przez ogrodzenie znajdujące się na działce sąsiedniej nr 55, położonej przy ul. Równej 28 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 45 cm).
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na działce nr 37/3 znajduje się energetyczna linia kablowa SN, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
   Według mapy zasadniczej na działce nr 37/4 usytuowana jest studnia.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Prostej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 460).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. W dniu 14 lipca 2004 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXIV/571/04 w sprawie. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 590 000,00 zł netto, wadium: 118 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 900,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Widok 10/12, obr. B-54, dz nr 6/2 (pow. 939 m2), dz nr 6/5 (pow. 630 m2) o łącznej pow.1569 m2, KW: LD1M/00119651/9 i LD1M/00119495/7

   Przedmiotowe nieruchomości posiadają kształt dość regularny, zbliżony do kwadratu. We wschodniej części nieruchomości znajdują się fragmenty starych i zniszczonych ogrodzeń z siatki metalowej oraz pozostałości po starej zniszczonej drewnianej altanie, z której prawdopodobnie korzystają (bezumownie) mieszkańcy budynku, znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości (stanowiącej własność prywatną), położonej przy ul. Oblęgorskiej 9 (działka nr 8/1 w obrębie B-54). Teren częściowo zakrzaczony i zadrzewiony, wymaga uporządkowania.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na działce nr 6/5 znajduje się czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn 600 wykonana w 1975 r. w technologii tradycyjnej, przewidywana do modernizacji w 2015 r.; strefa ochronna dla sieci wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z tą spółką.
   W ul. Widok znajduje się sieć wodociągowa Ø 100 mm oraz doziemna infrastruktura telekomunikacyjna, natomiast w ul. Oblęgorskiej znajduje się sieć: wodociągowa Ø 100 mm, kanalizacji sanitarnej D=0,20 m i kanalizacji deszczowej D=0,40 m. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Widok lub ul. Chłodnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym - obejmują tereny zieleni z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych. Dopuszczalna jest lokalizacja obiektów obsługi związanych z funkcją podstawową.
   W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowo - usługowej wzdłuż ul. Widok, jako kontynuacja zabudowy po północnej stronie ulicy (kamienica pod nr 4) i o parametrach zbliżonych do tej zabudowy oraz kontynuacja formy zabudowy po południowej stronie działki (od strony ul. Chłodnej). Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz do zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. dostępu do magistrali sieci ciepłowniczej 2xDn 600, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 480 000,00 zł netto, wadium: 96 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 800,00 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Oblęgorskiej 11, B-54, dz nr 124/1 o pow. 934 m2, KW LD1M/00117717/6

   Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt dość regularny, zbliżony do prostokąta, jest częściowo ogrodzona starą i zniszczoną siatką metalową porośniętą żywopłotem. Teren częściowo zakrzaczony i zadrzewiony z pozostałościami po starych drewnianych komórkach i altanie wymaga oczyszczenia i uporządkowania. Z istniejących na działce naniesień prawdopodobnie korzystają (bezumownie) mieszkańcy budynku, znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości (stanowiącej własność prywatną), położonej przy ul. Oblęgorskiej 9 (działka nr 8/1 w obrębie B-54).
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomości znajduje się czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn 600 wykonana w 1975 r. w technologii tradycyjnej, przewidywana do modernizacji w 2015 r.; strefa ochronna dla sieci wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z tą spółką.
   W ul. Widok znajduje się sieć wodociągowa Ø 100 mm oraz doziemna infrastruktura telekomunikacyjna, natomiast w ul. Oblęgorskiej znajduje się sieć: wodociągowa Ø 100 mm, kanalizacji sanitarnej D=0,20 m i kanalizacji deszczowej D=0,40 m.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony drogi gminnej ul. Oblęgorskiej (działki nr 9 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym), jednakże zjazd powinien być zlokalizowany jak najbliżej granicy z działką sąsiednią nr 8/1. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460). Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym - obejmują tereny zieleni z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych. Dopuszczalna jest lokalizacja obiektów obsługi związanych z funkcją podstawową.
   W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowo - usługowej wzdłuż ul. Oblęgorskiej, jako kontynuacja zabudowy po północnej stronie zbywanej działki i o parametrach podobnych do sąsiedniej zabudowy. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz do zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. dostępu do magistrali sieci ciepłowniczej 2xDn 600, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
   Cena wywoławcza nieruchomości 290 000,00 zł netto, wadium 58 000,00 zł postąpienie nie mniej niż 2 900,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Żóltej 1, obr. G-44, dz nr 4/1 o pow. 2535 m2, KW LD1M/00166919/0

   Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami (korony zajmują około 20% powierzchni nieruchomości). Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Na terenie nieruchomości zlokalizowane są:

   1. sieć wodociągowa (wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości) Ø 150 mm, PCV, wybudowana w 1994 r. stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdująca się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla której obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od jego krawędzi zewnętrznej. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu ( na powierzchni 131 m2 ) polegającej na:
    1. prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną w/w urządzenia,
    2. zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron sieci wodociągowej licząc od jego krawędzi zewnętrznej,
    3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia,
    4. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalna Sp. z o.o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia; Wydział Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia opisanej służebności przesyłu, które jest na zaawansowanym etapie; planowane jest ustanowienie służebności przesyłu w II kwartale 2015 r.;
   2. czynna magistrala sieć ciepłownicza 2 x Dn 300 (nadziemna o długości 58,26 mb i podziemna o długości 21,02 mb) wykonana w 1986 r. w technologii tradycyjnej stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego. Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu (na powierzchni 406,38 m2) polegającej na:
    1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń ciepłowniczych,
    2. prawie korzystania przez Veolia Energia Łódź S.A. z części nieruchomości w zakresie utrzymania i eksploatacji należących do spółki urządzeń ciepłowniczych,
    3. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji tych urządzeń oraz usuwania awarii,
    4. zaniechania przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń; Wydział Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia opisanej służebności przesyłu, które jest na zaawansowanym etapie; planowane jest ustanowienie służebności przesyłu w II kwartale 2015 r. Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Veolia Energia Łódź S.A.
   Z mapy zasadniczej wynika, iż na terenie nieruchomości zlokalizowane jest odwodnienie ciepłociągu (komory ciepłowniczej) i sieć kanalizacyjna nie znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do w/w postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt. 1, 2, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z ulicy Żółtej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460 ): „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym. Są to tereny doliny rzeki Olechówki o charakterze terenów zieleni publicznie dostępnych, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych, z istniejącymi miejskimi urządzeniami infrastruktury technicznej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania dla sieci wodociągowej, o której mowa w pkt 1), strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i stałych nasadzeń o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od jego krawędzi zewnętrznej;
   2. zachowania dla sieci ciepłowniczej, o której mowa w pkt 2), strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń wynoszącej 3 m od skraju kanału ciepłowniczego;
   3. w razie, gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 355 000,00 zł netto, wadium; 71 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 550,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, obr. B-39, dz nr 46/2 i 47/43, o łącznej pow. 1439 m2, KW: LD1M/00142646/1 i LD1M/00132388/1

   Na działce nr 46/2 znajduje się drewniany obiekt (szopa) nietrwale związany z gruntem, zasypana studnia oraz drzewa i krzewy. Działka ta jest ogrodzona od strony wschodniej płotem z siatki na ceglanym cokole oraz od strony zachodniej metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki została naruszona przez płot z siatki bez cokołu, który biegnie po linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy działki nr 47/43. Działka nr 47/43 jest niezabudowana i znajdują się na niej drzewa i krzewy. Jest ona ogrodzona od wschodniej strony płotem z siatki na ceglanym cokole, od zachodu drewnianym płotem oraz w części południowej granicy z działką nr 47/54 – metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki nie jest ogrodzona i faktycznie jest wykorzystywana jako całość z działką nr 47/37. Właściciel działki nr 47/37 został wezwany do przesunięcia należących do niego ogrodzeń naruszających granice zbywanego terenu.
   Na terenie działki nr 47/43 znajduje się czynny gazociąg dn 63 mm PE średniego ciśnienia eksploatowany przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się powinna przez drogę wewnętrzną ul. Normandzką, która za pośrednictwem drogi wewnętrznej ul. Białych Róż posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rojnej, co odpowiada definicji dostępu do drogi publicznej zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem - MN tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy kontrolowanej dla gazociągu dn 63 mm PE średniego ciśnienia oraz do udostępniania służbom Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź dostępu do tej sieci w celu przeprowadzenia jej kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym:.4.07.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości; 350.000,00 zł netto, wadium; 70.000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 3.500,00 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg stawki 23%, którym obciążona będzie dostawa działki nr 46/2. Zbycie działki nr 47/43 będzie opodatkowane podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Stanisława Przybyszewskiego 211, obr. W-30, dz nr 204/11 o pow. 1955 m2, KW LD1M/00070772/7

   Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana i znajduje się we władaniu osoby fizycznej, która korzysta z niej bezumownie. Znajdują się na niej - stanowiące własność osoby bezumownie korzystającej z tej nieruchomości - naniesienia nietrwale związane z gruntem tj. wiaty garażowe, ogrodzenie, brama wjazdowa metalowa oraz utwardzenie ze szlaki. Ponadto na nieruchomości rosną drzewa.
   Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

   1. dwie energetyczne linie kablowe SN wraz z latarniami, należące do PGE Dystrybucja S.A.;
   2. rurociąg D=0,15 m, stanowiący instalację kanalizacyjną (wraz ze studzienką) odprowadzającą ścieki sanitarne i deszczowe z posesji przy ul. Przybyszewskiego 215;
   3. przyłącze kanalizacyjne wraz ze studzienką;
   4. sieć wodociągowa (rurociąg) Ø 50 mm;
   5. sieć telekomunikacyjna wraz ze studzienką zlokalizowaną na wschodniej granicy zbywanej nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu zbywana nieruchomość posiada obsługę komunikacyjną poprzez zjazd z drogi zlokalizowanej na działce nr 204/10, stanowiącej własność Miasta Łodzi, połączonej z ul. Przybyszewskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Z informacji uzyskanej od Zarządu Dróg i Transportu wynika ponadto, iż planowana jest inwestycja polegająca na przebudowie i budowie układu drogowego wraz z oświetleniem w ul. Nurta-Kaszyńskiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do włączenia w istniejący odcinek ul. Nurta -Kaszyńskiego, w ramach której przebudową zostanie objęta część zjazdu na działkę nr 204/11, znajdująca się na działce nr 204/10.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych – obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.03.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 620.000,00 zł netto, wadium: 62.000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 6.200,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Ruskiej 7/9, obr.W-26, dz nr 94 o pow.1165 m2, KW LD1M/00268974/8

   Na nieruchomości znajdują się: fragment chodnika (ok. 11 m2) z płyt betonowych 50 cmx50 cm oraz ponad 50-letnie drzewa, w tym: topola, topola szara, akacja i brzoza.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomości zlokalizowane są:

   1. czynna sieć ciepłownicza 2 x Dn 32 wykonana w 2005 r. w technologii preizolowanej, należąca do Dalkia Łódź S.A., dla której obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; właściciel sieci Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu w celu zapewnienia służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   2. przyłącze kanalizacyjne D=0,10 m zakończone studnią kanalizacyjną, nr inwent. B-12302 o długości L=20,25 m włączone do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej D=0,25 m w ulicy Winnej (przyłącze obsługuje komorę ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie przedmiotowej nieruchomości i znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który nie posiada dokumentacji dotyczącej budowy ww. przyłącza).
   W ul. Ruskiej, znajdują się: sieć wodociągowa Ø 100 mm, kanał ogólnospławny D=0,25 m, gazociąg niskiego ciśnienia Dn 80 stal (od Al. Piłsudskiego do pos. nr 3) i Dn 110 PE (od ul. Zbiorczej do wysokości działki nr 106/6).
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Ruskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r.,poz.199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania dla sieci ciepłowniczej 2 x Dn 32 strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej.
   Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r.,20.03.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 480 000,00 zł netto, wadium: 96 000,00 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż 4 800,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Stefana Żeromskiego 97, obr. P-20, dz. nr 91 o pow. 903 m2, KW LD1M/00092209/0

   Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi parterowymi z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy wynoszącej: frontowego budynku murowanego – 187 m2, budynku drewnianego prawej oficyny – 83 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy – 70 m2. Wymienione budynki zakwalifikowane zostały do rozbiórki. Budynki nie posiadają świadectw energetycznych.
   Budynek mieszkalny drewniany zgodnie z pismem Miejskiego Konserwatora Zabytków wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Ze względu na zły stan techniczny (elewacja i fragment dachu od strony wschodniej spalone) Miejski Konserwator Zabytków dopuszcza wszelką ingerencję w strukturę budynku. W posiadaniu Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie z siedzibą w Łodzi przy Pl. Barlickiego 11 jest następująca dokumentacja: kwalifikacja do rozbiórki budynku mieszkalnego frontowego i prawej oficyny znak BL.II.71103-34/2005 z dnia 13.07.2005 r. (kserokopia), protokół z oględzin budynków frontowego i prawej oficyny z dnia 19.11.2004 r. (kserokopia), orzeczenia o stanie technicznym wraz z analizą opłacalności remontu budynku – frontowego i prawej oficyny (oryginały), przegląd budowlany 5-cio letni (grudzień 2009 r. – oryginał), przegląd elektryczny 5-cio letni (listopad 2009 r. – oryginał), książki obiektu budowlanego (KOB) – budynku frontowego, lewej i prawej oficyny.
   Na nieruchomości znajduje się kilka drzew liściastych. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Na nieruchomości znajduje się:

   1. energetyczne złącze kablowe nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   2. czynne przyłącze gazowe dn 63 PE n/c eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; w pobliżu przedmiotowej nieruchomości w ulicy Stefana Żeromskiego zlokalizowany jest gazociąg niskiego ciśnienia dn 250 PE. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) strefa kontrolowana dla ww. przewodów, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1.00 m (0,50 m od osi gazociągu po obu stronach przewodu gazowego). Powołane wyżej Rozporządzenie określa minimalne odległości obiektów budowlanych od przewodów gazowych dla omawianych gazociągów;
   3. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, o długości l=9,53 m, PE-TS, (rok budowy 2010), stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. W 2011 r. został wyłączony dopływ wody do ww. posesji;
   4. dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, o łącznej długości l=23,50 m (rok budowy 1939), które do granicy posesji stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Stefana Żeromskiego (działka nr 265/27 – o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich funkcjonalność, obejmująca głównie funkcje mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych jak i jako obiekty wielofunkcyjne.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1702/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi dostępności terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej dla znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości przyłącza gazowego dn 63 PE n/c oraz zlokalizowanego w pobliżu nieruchomości gazociągu niskiego ciśnienia dn 250 PE.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 23.05.2014 r., 31.10.2014 r., 10.04.2015 r.
   Cena wywoławcza: 500 000,00 zł netto, wadium: 100 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 5 000,00 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

  • Rojnej 123, obr. B-39, dz. nr 1/1 o pow. 9 727 m2, KW LD1M/00016308/8

   Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana. Nieruchomość obejmuje w części południowej - nieużytkowany grunt rolny porośnięty drzewami i krzewami liściastymi (przewaga brzozy, osiki, olchy i wierzby), a w części północnej - las o powierzchni wynikającej z ewidencji gruntów 2508 m2. Wspomniany grunt leśny podlega ochronie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 oraz z 2014 r. poz. 40 i 1101) i niedopuszczalne jest jego zabudowywanie.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania ww. lasu.
   Na terenie sąsiadującej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1/2 w obrębie B-39 znajdują się:

   1. wodociąg Ø 150 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny wynoszący po 3 m od skrajnej krawędzi rurociągu po obu jego stronach;
   2. kanalizacja kablowa wraz ze studnią kablową z pasem ochronnym 0,5 m od skrajnej krawędzi tej kanalizacji po obu jej stronach;
   3. sieć gazowa;
   4. sieć energetyczna.
   W ewidencji gruntów i budynków sprzedawana nieruchomość posiada klasy użytku: LsIV, W/LsIV, RIVa, W/RIVa, RIVb i W/RIVb.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z drogi wewnętrznej ul. Niemena, która na odcinku od ul. Rojnej na północ jest drogą nie urządzoną, o nawierzchni ziemnej, a jej stan techniczny może ulegać czasowemu pogorszeniu. Droga ta nie jest przystosowana do obciążeń ruchu ciężkiego. Zagospodarowanie zbywanej nieruchomości w sposób, który generowałby ruch ciężki jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszej przebudowy tej ulicy na odcinku od ulicy Rojnej do zjazdu z ulicy Niemena na teren nieruchomości. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości jest także możliwa z ulicy Rojnej, przy czym ze względu na bliskość skrzyżowania ulicy Rojnej z ulicą Niemena zjazd powinien zostać odsunięty od skrzyżowania tych ulic na maksymalną odległość wynikającą z granicy działki nr 1/1 w obrębie B-39. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na części nieruchomości nie stanowiącej lasu, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym:10.04.2015 r.
   Cena wywoławcza: 770 000,00 zł netto, wadium: 77 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 7 700,00 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Piotrkowskiej 45 i Zielonej 1/3, obr. S-1, dz nr 393 o pow.2537 m2, KW LD1M/00007569/9

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5523/12600) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Nieruchomość jest zabudowana 3 budynkami mieszkalnymi oraz 2 budynkami użytkowymi. Budynek mieszkalny nr 1626 (ul. Zielona 3) o powierzchni zabudowy 900 m2 i powierzchni użytkowej lokali 2426 m2, wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/102 (wpis do rejestru 20.01.1971 r.). Budynek został wzniesiony w 1900 r., jest murowany, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Budynek mieszkalny nr 1627 (ul. Piotrkowska 45/Zielona 1 - front) o powierzchni zabudowy 857 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1928 m2 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod nr 489. Budynek został wzniesiony w 1900 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Budynek mieszkalny nr 2503 (ul. Piotrkowska 45/Zielona 1 - oficyna) o powierzchni zabudowy 194 m2 i powierzchni użytkowej lokali 439 m2 jest murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Dwa budynki użytkowe nr 1629 i 1628 o powierzchni zabudowy odpowiednio 30 m2 i 18 m2 wzniesione w 1900 r. są murowane, parterowe, wyposażone w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   W budynkach na dzień ogłoszenia przetargu znajduje się łącznie 35 lokali mieszkalnych ( 27 lokali jest zamieszkałych, 8 lokali jest wolnych) oraz 33 lokale użytkowe ( 25 lokali jest wynajmowanych, 7 lokali jest wolnych a 1 lokal jest zajmowany przez współwłaściciela nieruchomości).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ulicy Zielonej.
   Zgodnie z opinią Architekta Miasta, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz 362, Nr 126, poz 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871), na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, a także zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania właściwym służbom konserwatorskim.
   Dział III księgi wieczystej nr LD1M/00007569/9 zawiera wpisy o:

   1. ustanowieniu współwłaściciela nieruchomości zarządcą sądowym;
   2. ustanowieniu służebności drogi koniecznej polegającej na prawie przejścia przez część nieruchomości o powierzchni 193 m2 (położoną u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Zielonej stanowiącej podcienia);
   3. prawie pierwokupu przysługującego Gminie Łódź w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków Miasta Łodzi pod nr A/102.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00007569/9, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 98,71 zł z tytułu podatków ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 2,52 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru
Treść:

2015-04-24

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy
Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru,
obr. B-46, działki nr 315/51 i 315/53 o łącznej pow. 3568 m2, KW LD1M/00091841/5.

Teren nieruchomości jest zróżnicowany wysokościowo. Na działce nr 315/51 znajduje się nieużytkowany, trzy kondygnacyjny budynek przychodni lekarskiej o powierzchni zabudowy 679 m2 (budynek jest zabezpieczony i dozorowany) oraz budynek niemieszkalny (zadaszenie). Teren nieruchomości w części utwardzony jest trylinką.
Na działce dz. nr 315/53 utwardzonej kostką betonową urządzony jest parking. Działka nr 315/53 stanowi wspólne zagospodarowanie funkcjonalne z działką sąsiednią nr 315/49, niestanowiącą własności Miasta Łodzi. Działka nr 315/51 ogrodzona jest siatką w ramach stalowych, obsadzonych na słupkach murowanych. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza przebieg działek drogowych ulicy Ogrodowej dokonano wydzielenia części obszaru istniejącej nieruchomości w wyniku czego schody wiodące do drzwi wejściowych budynku przychodni od ulicy Ogrodowej zostały rozebrane a część ogrodzenia działki nr 315/51 znajduje się poza terenem nieruchomości. Ponadto na nieruchomości zlokalizowany jest słup reklamowy nie stanowiący własności Miasta Łodzi.
Brak świadectw energetycznych dla budynków.

Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest:

 1. sieć ciepłownicza 2x Dn 125-65 wykonana w 2003 r. w technologii preizolowanej (strefa ochronna 2 m od skraju rury). Właściciel sieci ciepłowniczej zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 2. sieć wodociągowa Ø 250 mm, z przyłączem Ø 50 mm o długości L =8,47 m. Właściciel instalacji – Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. jest zainteresowany ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia, zaniechaniu wznoszenia na urządzeniu oraz w strefie ochronnej zabudowy i innych stałych naniesień i nasadzeń po 3 m po obu stronach przyłącza wodociągowego licząc od jego krawędzi zewnętrznych (powierzchnia strefy ochronnej wynosi 246 m2) oraz prawie nieograniczonego wejścia osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. i wjazd pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji urządzenia, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów konserwacji i modernizacji;
 3. sieć kanalizacyjna JVII 1,20 x 20 m z dwoma przyłączami d = 0,15 m o łącznej długości L = 45,00 m;
 4. przyłącze telekomunikacyjne wybudowane na działce nr 315/51 w celu świadczenia usług dla abonenta. Strefa ochronna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773);
 5. dwa kable nN przeprowadzone do złącza kablowego zlokalizowanego na froncie budynku przy ul. Ogrodowej 21. Na trasie kabli nie można wznosić zabudowy, utwardzenie terenu należy wykonywać za pomocą nawierzchni rozbieralnej. Właściciel instalacji – PGE Dystrybucja S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania z pasa gruntu wzdłuż linii kablowych w tym na nieograniczonym dostępie do działki dla przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, wejściu i wjeździe na jej teren wraz z potrzebnym sprzętem, w celu wykonania robót związanych z budową kablowych linii energetycznych i ewentualnego usuwania awarii, dokonania kontroli, przeglądu, konserwacji, remontów i modernizacji oraz dostępnie do złącza kablowego;
 6. przyłącze gazu zasilające posesję, dla którego wymagana jest strefa ochronna o szerokości 1,5 m. Właściciel przyłączą zainteresowany jest zapewnieniem prawa dostępu do przyłącza gazu służbom eksploatacyjnym - Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Zakład Gazownictwa Łódź.
Obsługa komunikacyjna terenu może odbywać się na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejący wjazd bramowy zjazdem z ulicy Ogrodowej. Dopuszczalna jest możliwość zmiany lokalizacji istniejącego zjazdu, bliżej istniejącego budynku transformacji tj. przy granicy z działką nr 98/31. Niniejsza opinia jest zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego obsługę komunikacyjną obszaru U1. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1620/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2001 r., zmieniającą miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie ulic Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i projektowanego przebicia ulicy Gen. L. Żeligowskiego. Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem U1 – tereny z przeznaczeniem pod centrum handlowo – usługowo- rekreacyjne, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, usługi administracji, gastronomii, kultury, rekreacji, zdrowia, urządzenia obsługi komunikacyjnej, parkingi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń wysoką i niską.

Osoba ustalona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, który będzie zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji – w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez rozpoczęcie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia zlokalizowanych na nieruchomości sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 800 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt 2 lit. a;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 200 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 2 lit. b lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5, hipoteki w wysokości 3 000 000,00 zł obciążającej nabywaną nieruchomość.
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiącej przedmiot rokowań, za zgodą Miasta Łodzi możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w rokowaniach jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 3 000 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 4 lub 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 4 lub 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości.
  Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 4 – 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości lub na nieruchomościach nabywcy w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych. Nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Nabywcę obowiązywać będą warunki decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodne z zapisami planu miejscowego) jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 1 „Warunków rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4886/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 września 2013 r.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:

 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej obejmującej nabywaną nieruchomość.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym zostały przeprowadzone w dniach: 29.11.2013 r., 14.03.2014 r. oraz 12.09.2014 r.
Rokowania na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym zostały przeprowadzone w dniu 23 stycznia 2015 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 800 000,00 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) netto.
Zaliczka wynosi 480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w rokowaniach plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnego zgłoszenia zawierającego dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 4 „Warunków rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4886/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 września 2013 r.; na kopercie należy umieścić napis „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru”;
 • złożenie dowodu wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Dowód wpłaty zaliczki w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru”
w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Rokowania odbędą się w dniu 26 czerwca 2015 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w sali 371a o godzinie 13.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK S.A. numer rachunku 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami przed zawarciem umowy sprzedaży, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem podpisania umowy notarialnej sprzedaży we wskazanym przez organizatora rokowań miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 4886/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 września 2013 r., stanowiącym „Warunki rokowań”.
Ogłoszenie oraz warunki rokowań dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.uml.lodz.pl (Tablica informacyjna: Zamówienia publiczne – przetargi / Sprzedaż nieruchomości) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.uml.lodz.pl / przetargi / Sprzedaż nieruchomości, a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp.).
Szczegółowe informacje dotyczące rokowań dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-06-02)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-05-28)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Gontowej 8, 10, 12, Jana Pietrusińskiego 41, Trębackiej 63, Malborskiej 7, Strażniczej 19, Zwiadowczej 25 oraz Wrześnieńskiej bez numeru
Treść:

2015-05-13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Gontowej 8, obr. G-43, dz. nr 212 o pow. 1188 m2, KW LD1M/00100826/1.

  Działka jest niezabudowana, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka przylega do pasa drogowego o nawierzchni gruntowej. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z samosiewu - procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 70%. Działka wymaga uporządkowania.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Gontowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Na działce znajduje się czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 50 wykonane w 2012 r. w technologii preizolowanej, dla sieci konieczne jest zachowanie strefy ochronnej, która wynosi 2 m od skraju rury ochronnej. W ulicy Siostrzanej przebiega sieć wodociągowa O 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d= 0,50 m i d=0,25 m, dla każdej z tych sieci konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji deszczowej. Najbliżej zlokalizowana sieć gazowa znajduje się w ulicy Leszczyńskiej. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Siostrzanej znajduje się sieć telekomunikacyjna i energetyczna.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Gontowej 8 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 151 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 30 200 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 510 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych). Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Gontowej 10, obr. G-43, dz. nr 211 o pow. 1183 m2, KW LD1M/00100901/1.

  Działka jest niezabudowana, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka przylega do pasa drogowego o nawierzchni gruntowej. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z samosiewu - procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 80%. Działka wymaga uporządkowania.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Gontowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W ulicy Siostrzanej przebiega sieć wodociągowa O 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d= 0,50 m i d=0,25 m, dla każdej z tych sieci konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji deszczowej. Najbliżej zlokalizowana sieć gazowa znajduje się w ulicy Leszczyńskiej. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Siostrzanej znajduje się sieć telekomunikacyjna i energetyczna.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Gontowej 10 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 151 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 30 200 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 510 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Gontowej 12, obr. G-43, dz. nr 210 o pow. 1199 m2, KW LD1M/00103414/1.

  Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka przylega do pasa drogowego o nawierzchni gruntowej. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z samosiewu, procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 60%. Nieruchomość wymaga uporządkowania.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Gontowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W ulicy Siostrzanej znajduje się sieć wodociągowa O 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d= 0,50 m i d=0,25 m, dla każdej z tych sieci konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji deszczowej. Najbliżej zlokalizowana sieć gazowa znajduje się w ulicy Leszczyńskiej. Zgodnie z treścią mapy w ulicy Siostrzanej znajduje się sieć telekomunikacyjna i energetyczna.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Gontowej 12 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 153 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 30 600 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 530 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Jana Pietrusińskiego 41, obr. P-7, dz. nr 418 o pow. 677 m2, KW LD1M/00099970/4.

  Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt nieregularny. Od frontu znajduje się wydzielona działka nr 419/1 zabudowana niewysokim budynkiem. Wjazd na działkę istnieje od strony północno-zachodniej i ma szerokość 7,5 m. Działka obecnie nie jest zabudowana i zagospodarowana, nie jest też ogrodzona. Od strony wschodniej przylega do wysokiego muru cmentarza. Na działce rosną drzewa i krzewy (powierzchnia zajęta przez rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 30%) . Otoczenie działki stanowią nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi (kamienicami) w złym stanie technicznym. Zagospodarowanie działki powinno uwzględniać bliskie sąsiedztwo cmentarza i przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1741).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Jana Pietrusińskiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na terenie nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe O 50 mm znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (od 2003 r. wyłączone z eksploatacji – dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia). W ulicy Pietrusińskiego znajduje się gazociąg dn 200 stal n/c, sieć wodociągowa o O 200 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,40 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
  Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Jana Pietrusińskiego znajduje się także sieć telekomunikacyjna i energia elektryczna.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Jana Pietrusińskiego 41 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MW - są to tereny budownictwa wielorodzinnego.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 235 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 47 000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 350 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Trębackiej 63, obr. G-26, dz. nr 32/2 o pow. 648 m2, KW LD1M/00032891/9.

  Działka jest niezabudowana, narożna, ma kształt regularny zbliżony do kwadratu. Teren działki nie jest wyrównany, znajdują się tutaj śmieci oraz pryzmy ziemi. Na działce rosną drzewa (wierzby i klony w wieku powyżej lat 10) i krzewy (z dominacją wysokich bylin). W bezpośrednim otoczeniu działki przeważają tereny zabudowane.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Trębackiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W ulicy Trębackiej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 110 PE. W pobliżu działki nr 32/2 znajdują się urządzenia: sieć wodociągowa O 100 mm i O 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej D=0,20 m, sieć kanalizacji deszczowej D=0,30 m i D=0,315 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. W ulicy Średniej zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa O 100 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości 3,0 m po obydwu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych. Na działce nr 32/1 (stanowiącej część pasa drogowego ulicy Średniej) zlokalizowana jest energetyczna linia napowietrzna SN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. Do działki nr 32/1 doprowadzone jest także przyłącze wodociągowe O 40 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN – są to tereny mieszkaniowe jednorodzinne.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 103 000 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 20 600 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1030 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Malborskiej 7, obr. B-29, dz. nr 357/2 o pow. 438 m2, KW LD1M/00106227/4.

  Nieruchomość posiada kształt zbliżony do kwadratu; obecnie nie jest zabudowana i zagospodarowana. Nieruchomość częściowo ogrodzona jest ogrodzeniami nieruchomości przyległych: przy południowej granicy działki znajduje się wysoki, murowany płot odgradzający sąsiednią posesję, od wschodniej strony ogrodzenie z elementów betonowych, od południowej strony ogrodzenie z siatki stalowej. Teren porośnięty jest drzewami i krzewami liściastymi. Na działce znajduje się instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna nie będąca w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ani na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.. Otoczenie przedmiotowej nieruchomość stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki o przeznaczeniu komercyjnym tj. usługowo-handlowe.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Malborskiej. Ulica Malborska posiada jedynie połączenie z ulicą Limanowskiego (drogą przelotową), posiada nawierzchnię utwardzoną brukiem. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pasie drogowym ulicy Malborskiej są usytuowane następujące sieci: gazowa O 110 PE, energetyczna, wodociągowa O 100 mm, sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 m. W pasie drogowym ulicy Sierakowskiego znajduje się sieć wodociągowa O 150 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia) i sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,25 m (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia).
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Malborskiej 7 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MW - są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Strażniczej 19, obr. G-30, dz. nr 448 o pow. 612 m2, KW LD1M/00186282/1.

  Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona od frontu ogrodzeniem z siatki metalowej rozpiętej na słupkach wraz z bramą i furtką. W granicy działki posadowiony jest stary metalowy garaż. Na gruncie rosną pojedyncze drzewa i krzewy iglaste i liściaste pochodzące z dawnych nasadzeń; rzut pionowy koron drzew zajmuje do 25% powierzchni nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Strażniczej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto nad działką przebiega przyłącze energetyczne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013-2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. planuje w ulicy Strażniczej inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej.
  W ulicy Ideowej znajduje się gazociąg dn 63 PE średniego ciśnienia. W ulicy Strażniczej przebiega infrastruktura teletechniczna. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Strażniczej znajduje się wodociąg O 150 mm i energia elektryczna, a na działce studnia.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU, wschodnia granica działki bezpośrednio graniczy z projektowaną ulicą Konstytucyjną – drogą klasy G (głównej). Są to tereny przemysłowo-usługowe. Jednocześnie podjęta została uchwała Nr XXIV/392/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych. Zgodnie z projektem planu działka nr 448 znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 5MN i sąsiaduje z projektowana ulicą Konstytucyjną 1KDG 2/2.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza energetycznego napowietrznego nN obsługującego nieruchomość przy ulicy Strażniczej 21 nabywca zobowiązany będzie do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie powinna odbywać się z naruszeniem praw Miasta Łodzi i osób trzecich.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 85 000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Zwiadowczej 25, obr. P-4, dz. nr 196, o pow. 274 m2, KW LD1M/00178357/9.

  Działka jest niezabudowana. Od strony ulicy znajduje się ogrodzenie nieruchomości z siatki rozpiętej na słupkach metalowych, które nie jest usytuowane zgodnie z granicą nieruchomości. Na terenie działki znajduje się studnia kopana i rosną trzy kilkudziesięcioletnie drzewa. Teren działki wymaga uporządkowania.
  W ulicy, na wysokości nieruchomości zlokalizowana jest telekomunikacyjna linia słupowa napowietrzna. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 53 000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 10 600 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 530 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Wrześnieńskiej bez numeru, obr. B-45 dz. nr 244/1 o pow. 416 m2, KW LD1M/00088960/1.

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona od strony ulicy Wrześnieńskiej oraz od ulicy Popiela siatką stalową, pozostałe ogrodzenie należy do nieruchomości sąsiednich. Od strony ul. Wrześnieńskiej znajduje się furtka i brama stalowa. Ogrodzenie nieruchomości nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi nieruchomości. Południowa granica działki została naruszona przez budynek usytuowany na działce nr 245 przy ul. Popiela 14.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajduje się energetyczna linia kablowa nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Wrześnieńskiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zaleceniami innych właściwych jednostek. Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 24.10.2015 r., 30.01.2015 r., 10.04.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).
  Postąpienie nie mniej niż 1 650 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 29 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Gontowej 8, Gontowej 10, Gontowej 12, Jana Pietrusińskiego 41, Malborskiej 7,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Trębackiej 63.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz użytkowania znajdujących się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Strażniczej 19.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Zwiadowczej 25, Wrześnieńskiej bez numeru.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 29 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dobrzyńskiej 21
Treść:

2015-04-13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ul. Dobrzyńskiej 21, obr. G-9, dz. nr 25/19, pow. 156 m2, KW LD1M/00110185/8

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-9 jako działki nr 25/12 i 95/22.

Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż działka posiada niewielką powierzchnię i nie posiada dostępu do drogi publicznej, co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie. Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek sąsiednich.
Działka nr 25/19 jest porośnięta drzewami i krzewami.
Granice działki nr 25/19 zostały naruszone przez:

 • część blaszanego budynku garażowego (na długości około 5 m i szerokości około 0,8 – 1,2 m – zachodnia granica działki) zlokalizowanego na działce nr 25/12 przy ul. św. Franciszka z Asyżu 7/9,
 • ogrodzenie działki nr 25/12 przy ul. św. Franciszka z Asyżu 7/9 (na zachodniej granicy o około 0,6 – 1,2 m, a na północnej granicy o około 0,4 – 0,8 m).
Sprzedawana działka powstała z podziału dawnej działki nr 25/13, użytkowanej w znacznej części jako ogródki działkowe Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Łódzkiego. Działka nr 25/19 nie jest użytkowana przez wyżej wymieniony Związek. Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali prowadzona przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi nie została uaktualniona i wskazuje jako władającego działką nr 25/19 – Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Łódzki.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000 zł netto, wadium: 5 000 zł, postąpienie nie mniej niż 250 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r.
w UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 18 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 19 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 22 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.

W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 22 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta przed datą przetargu.

Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się celem zawarcia umowy przenoszącej własność we wskazanym przez organizatora przetargu w miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 706/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 marca 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 457a tel. (42) 638-47-81 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania: