Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2015 r.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Równej 32
Treść:

2015-04-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Równej 32, obr. G-43, dz. nr 57 o pow. 979 m2, KW LD1M/00101999/1

Nieruchomość niezabudowana. Kształt działki zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska. W północnej, wschodniej i zachodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie nieruchomości przyległych, od frontu działka jest nieogrodzona. Powierzchnia nieruchomości pokryta roślinnością w postaci drzew i krzewów w różnym wieku, w większości z samosiewu, w tym również starszymi niż 10 lat. Na wschód i południe (po drugiej stronie ul. Równej) rozciąga się teren Giełdy Kwiatowej.
Zgodnie z opiniami gestorów sieci:

 1. na nieruchomości znajduje się przyłącze napowietrzne zasilające posesję przy ul. Równej 30, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto;
 2. w pasie drogowym ul. Równej znajdują się niżej wymienione sieci, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.:
  1. sieć wodociągowa Ø 150 mm o długości l=429,61 m, PEHD, rok budowy 2010, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia,
  2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m o długości l=448,74 m, kamionka, rok budowy 2010, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia,
  3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m o długości l=442,11 m, beton, rok budowy 2010, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
 3. w ul. Granicznej znajduje się gazociąg dn 110 PE niskiego ciśnienia;
 4. według mapy zasadniczej na nieruchomości zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna.
Granica nieruchomości jest naruszona od strony działki nr 58 położonej przy ul. Równej 34 - na długości około 22 m i szerokości dochodzącej do 32 cm (w północnej części nieruchomości).
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się z ul. Równej (działki: nr 63/6 o użytku „dr” stanowiącej własność Miasta Łodzi i nr 63/10 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz.460).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 14 lipca 2004 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXIV/571/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.02.2014 r., 4.04.2014 r., 4.07.2014 r., 24.10.2014 r., 13.02.2015 r.
Osoba zainteresowana udziałem w rokowaniach zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień dla sieci wodociągowej Ø 150 mm, o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
 3. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień dla sieci kanalizacji sanitarnej d=0,20 m i sieci kanalizacji deszczowej d=0,30 m, o szerokości 5 m z obu stron urządzeń.

Cena wywoławcza nieruchomości: 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Zaliczka: 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w rokowaniach plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Rokowania odbędą się w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto, w powyższym terminie i miejscu, należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Równej 32”.
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek;
  4. kopię dowodu wniesienia zaliczki na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  5. proponowaną cenę.
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 5. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 6. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 18.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomości.
 8. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 11. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata ceny nabycia nieruchomości ustalonej w rokowaniach wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 14. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości pkt 11, 12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o rokowaniach dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42), 638-47-81 638-44-14, 638-43-31
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-05-05)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru
Treść:

2015-04-15

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, w obrębie geodezyjnym S-2,

przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru,

oznaczonych jako działki numer: 282/12 (pow. 6406 m2), 282/13 (pow. 790 m2) i 282/15 (pow. 360 m2), o łącznej powierzchni 7556 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste: LD1M/00179931/4, LD1M/00216033/1 i LD1M/00005163/9

 1. Celem zbycia przedmiotowych działek, w ramach niniejszego przetargu jest realizacja założeń określonych w uchwale Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, zmienionej uchwałą Nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r., zgodnie z którą przedmiotowe działki wchodzą w skład „Strefy I”, na której obszarze przewidziane jest m.in. powstanie reprezentacyjnego budynku, tzw. „Bramy Miasta”. Nabywca winien wykonać umowę przenoszącą własność nieruchomości z uwzględnieniem powyższego celu.


 2. Na nieruchomościach brak jest zabudowy kubaturowej. Działki stanowiące przedmiot przetargu są w części utwardzone pozostałościami nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym, służącej realizowanej wcześniej na nieruchomości funkcji parkingowej.


 3. Na działkach stanowiących przedmiot przetargu, zgodnie z opiniami gestorów sieci, znajdują się:
  1. magistrala wodociągowa Ø 500 mm, która znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; z informacji przekazanych przez ZWiK Sp. z o. o. i Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. wynika, że magistrala ta jest przeznaczona do likwidacji w ramach przebudowy dworca;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 90 mm, l=29,02 m, które obsługuje plac budowy dworca Łódź Fabryczna, jest podłączone do wodociągu Ø 160 mm w rejonie ul. Traugutta/ ul. Kilińskiego i stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.; po realizacji dworca przewidziana jest jego likwidacja;
  3. instalacja kanalizacyjna odprowadzająca wody opadowe z terenu Placu Sałacińskiego poprzez przyłącze kanalizacyjne D=0,30 m, włączone do kanału ogólnospławnego w ul. Kilińskiego, instalacja nie znajduje się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.;
  4. energetyczne linie kablowe, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
  5. infrastruktura podziemna należąca do Orange Polska S.A.; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych od budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).


 4. Na działkach stanowiących przedmiot przetargu, zgodnie z mapą zasadniczą znajdują się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.


 5. Odpowiednio do postanowień pkt 4, w przypadku ujawnienia na nieruchomościach jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 3 i 4, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie stanowić będzie wady nieruchomości.


 6. Veolia Energia Łódź S.A. prowadzi prace związane z projektem sieci ciepłowniczej 2 x Dn 400 mm, zlokalizowanej m.in. na działkach numer: 462/56, 462/55 i 462/54, usytuowanych wzdłuż sprzedawanych działek; strefa ochronna dla takiej sieci wynosi 3,0 m od skraju rury ochronnej preizolowanej.


 7. Wedle aktualnego stanu faktycznego nieruchomości przylegają do pasa drogowego ul. Kilińskiego, stanowiącej drogę publiczną. Zgodnie z zawartą umową na wykonanie inwestycji budowy dworca Łódź Fabryczna, odcinek ul. Kilińskiego przylegający do przedmiotowych nieruchomości jest aktualnie przebudowywany. Dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja Nr 22/2010 z dnia 27 września 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia określająca m.in. parametry tej przebudowy. Na podstawie wydanej w dniu 15 września 2014 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr DAR-UA-V.820.2014 generalny wykonawca budowy dworca Łódź Fabryczna obecnie realizuje roboty budowlane obejmujące przebudowę przedmiotowego odcinka ul. Kilińskiego, istniejący obecnie zjazd nie będzie mógł zostać utrzymany i zostanie zastąpiony nowym zjazdem z ul. Kilińskiego na działkę nr 282/14 w obrębie S-2 (KW LD1M/00216033/1). Zgodnie z obowiązującą umową z wykonawcą zakres robót budowlanych winien zostać zakończony do 30 września 2015 r. Biorąc pod uwagę zakładany układ drogowy po przebudowie ul. Kilińskiego, obsługa komunikacyjna przedmiotowego terenu będzie możliwa z ul. Kilińskiego, będącej drogą publiczną poprzez dwukierunkowy dojazd do posesji zlokalizowany na działce nr 282/14. Z uwagi na powyższe, na rzecz nabywcy wraz z zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży nieruchomości, zostanie ustanowiona odpłatnie służebność drogowa przejścia i przejazdu, zapewniająca obsługę komunikacyjną nieruchomości, na działce nr 282/14 w obrębie S-2 o przebiegu i powierzchni określonych w Załączniku do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 808/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 kwietnia 2015 r, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego. Ustanowienie przedmiotowej służebności nie zwalnia nabywcy z obowiązku urządzenia zjazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskania zgody zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Zarząd Dróg i Transportu w terminie do dnia 30 września 2015 r., na terenie działki nr 282/14 będzie prowadził prace związane z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dostosowanie obszaru objętego służebnością do potrzeb nabywcy związanych z wykonywaniem treści służebności i zapewnieniem obsługi komunikacyjnej leży w całości po stronie nabywcy i z tego tytułu nie będą przysługiwały nabywcy żadne roszczenia wobec Miasta Łodzi. Nabywca winien dokonać samodzielnej identyfikacji, analizy oraz weryfikacji wszystkich czynników określających przyjęte przez nabywcę założenia co do obsługi komunikacyjnej nieruchomości, a w przypadku wadliwości tych założeń nabywca ponosić będzie takie ryzyko we własnym zakresie, w szczególności po stronie nabywcy leży ryzyko związane z niemożliwością realizacji tych założeń, jak również niemożliwością uzyskania zgody zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.


 8. Informuje się przyszłego nabywcę, iż zgodnie z informacją przekazaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na nieruchomościach sąsiednich w obszarze od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego realizowana jest inwestycja polegającej na budowie głowicy zachodniej stacji Łódź Fabryczna, na podstawie decyzji Nr DAR-UA-VI.2.P.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii kolejowej Warszawa-Łódź, realizowanej w ramach inwestycji budowy dworca Łódź Fabryczna. Aktualny stopień zaawansowania robót związanych z budową głowicy obejmuje zakończone prace związane z usunięciem kolizji infrastruktury technicznej podziemnej oraz realizację ścian szczelinowych, płyty pośredniej oraz stropowej przedmiotowej głowicy.


 9. Dodatkowo wskazuje się, że na sąsiednich nieruchomościach prowadzone są prace budowlane, związane z realizacją inwestycji pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B2 – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczona dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych, przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową”, zwanej dalej Inwestycją budowy dworca Łódź Fabryczna.


 10. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.


 11. Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza, przyjętym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, teren stanowiący przedmiot sprzedaży oznaczony jest symbolem 10.1.U. Przeznaczenie podstawowe dla tego obszaru to: - tereny zabudowy usługowej wraz z zagospodarowaniem, obiektami i urządzeniami budowlanymi, niezbędnymi do użytkowania tej zabudowy i tworzącymi z nią całość funkcjonalną, z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usług uciążliwych, szpitali i domów opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej oraz stacji paliw, warsztatów samochodowych i stacji obsługi samochodów. Możliwa jest również lokalizacja parkingu kubaturowego podziemnego stanowiącego część parkingu zbiorczego wyznaczonego na rysunku planu oraz dróg podziemnych związanych z jego obsługą. Jako przeznaczenie uzupełniające miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje: - zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wyłącznie powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej oraz na powierzchni stanowiącej nie więcej niż 30 % powierzchni użytkowej poszczególnych budynków, - ogólnodostępne przestrzenie w postaci placów, ciągów pieszych lub pieszo-jezdnych, - parkingi kubaturowe podziemne, - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przedmiotowy teren jako obszar zabudowy śródmiejskiej w myśl przepisów odrębnych, wskazując minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych jako 7500 m2, określając następujące wskaźniki zagospodarowania terenu: - maksymalna powierzchnia zabudowy działki wynosi 70 %; - maksymalna intensywność zabudowy działki wynosi 6,8. W zakresie parametrów kształtowania zabudowy, dla przedmiotowego terenu na rysunku planu zastrzeżone zostały dwie strefy określające wysokość zabudowy: - strefa B: minimum 40 m, maksimum 64 m, do 17 kondygnacji nadziemnych oraz – strefa E: minimum 30 m, maksimum 37 m, do 9 kondygnacji nadziemnych. Minimalna wysokość parteru budynków od strony przestrzeni publicznych i przestrzeni ogólnodostępnych w postaci: placów, ciągów pieszych lub pieszo-jezdnych wynosi 5,0 m. Dachy według indywidualnych rozwiązań architektonicznych w postaci przykryć łukowych lub krzywoliniowych o zmiennym kącie nachylenia od 0° do 90°, a także płaszczyzn o kącie nachylenia od 0° do 90°. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa następujące zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: - nakaz zapewnienia w rozwiązaniach projektowych i w realizacji obiektów najwyższej jakości pod względem formy, detalu i materiałów oraz rozwiązań funkcjonalnych i technicznych; na części terenu znajdującej się poza liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu - nakaz realizacji przestrzeni ogólnodostępnych w postaci placów, ciągów pieszych lub pieszo-jezdnych; - nakaz kształtowania architektury budynku lub zespołu budynków jako ważnego elementu kompozycji urbanistycznej – „Bramy Miasta”, stanowiącej dominantę wysokościowo-przestrzenną; - dopuszczenie realizacji miejsc postojowych wyłącznie na kondygnacjach podziemnych nowoprojektowanych budynków; - dopuszczenie realizacji nadwieszeń i łączników poza liniami zabudowy, w miejscach oznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem zapewnienia przejazdów pod nadwieszeniami i łącznikami o wysokości w świetle mieszczącej się w przedziale od 25 m do 40 m; - dopuszczenie lokalizacji zabudowy w granicy działki; - zakaz wykonania nawierzchni z materiałów takich jak asfalt, płyty betonowe pełne lub ażurowe, kostka betonowa. W zakresie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości, minimalna wielkość działki w terenie 10.1.U.: 7500 m2, minimalna szerokość frontu działki: 20 m, a kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 65°-90°.
  Wypis i wyrys z planu wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 259 z dnia 29 stycznia 2015 r., jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.


 12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. realizacji celu określonego w pkt 1 poprzez zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu „Bramy Miasta”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200 i 443);
  3. ustanowienia w akcie notarialnym na działkach położonych w obrębie S-2 o numerach: 282/12, objętej obecnie księgą wieczystą LD1M/00179931/4, 282/15, objętej obecnie księgą wieczystą LD1M/00005163/9 i 282/13, objętej obecnie księgą wieczystą LD1M/00216033/1 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 282/16, objętej księgą wieczystą LD1M/00179931/4, działki nr 283/30, objętej księgą wieczystą LD1M/00268262/4, działki nr 462/54, objętej księgą wieczystą LD1M/00179931/4 oraz działki nr 462/55, objętej księgą wieczystą LD1M/00005163/9 służebności polegającej na:
   1. prawie przejścia i przejazdu przez działki numer: 282/12, 282/13 i 282/15;
   2. niepodejmowaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej działań zmierzających bezpośrednio lub pośrednio, do ograniczenia dostępu do działek numer: 282/12, 282/13 i 282/15 od strony wschodniej i strony zachodniej przez wznoszenie na działkach ogrodzeń lub innych urządzeń, budowli ograniczających lub wyłączających swobodny do nich dostęp oraz swobodne przejście pomiędzy działkami o numerach 282/16 i 283/30 a działką numer 462/54 oraz działkami o numerach 282/16 i 283/30 a działką numer 462/55;
   3. zakazie zabudowy nieruchomości, z dopuszczalnością budowy nadwieszeń nad częścią obszaru nieruchomości, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Powierzchnia nieruchomości objęta służebnością w wyżej opisanym zakresie wynosi w sumie 3097,51 m2, zgodnie z Załącznikiem do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 808/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 kwietnia 2015 r. Wykonywanie opisanej służebności będzie polegało na nieograniczonym przejściu pomiędzy działkami o numerach 282/16 i 283/30 a działką numer 462/54 oraz działkami o numerach 282/16 i 283/30 a działką numer 462/55 oraz zakazie grodzenia nieruchomości oraz zabudowy. Służebność w opisanym zakresie będzie ustanowiona nieodpłatnie na czas nieoznaczony i zostanie ujawniona w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości obciążonych. Koszty związane z utrzymaniem urządzeń potrzebnych do wykonania służebności gruntowych obciążały będą właściciela nieruchomości obciążonej.


 13. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej: w wysokości 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 12 ppkt 2.
  Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.


 14. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:
  1. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 13 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego, 14-dniowego terminu na zapłatę należnej kary;
  2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 13:
   1. hipoteki w wysokości 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
   2. hipoteki łącznej w wysokości 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
   Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
   Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie hipoteki określonej w ppkt 2, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym (wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na zasadach określonych w ppkt 2.
   Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 13, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 13. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat przez gwaranta zaakceptowanego uprzednio na piśmie przez Miasto Łódź. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej, o której mowa w pkt 13. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 13 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach w sposób i na zasadach opisanych w ppkt 2. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny lub wystawiony przez gwaranta niezaakceptowanego uprzednio przez Miasto Łódź;
  3. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  4. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci, o których mowa w pkt 3 i 4 na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łódź.


 15. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:
  1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 808/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 kwietnia 2015 r.;
  2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 i następnych Kodeksu cywilnego;
  3. prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.


 16. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28 210 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 282 100 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto złotych).
  Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za ustanowienie służebności drogowej przejścia i przejazdu, zapewniającej obsługę komunikacyjną nieruchomości, na działce nr 282/14 w obrębie S-2, wynoszącej 593 000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) plus podatek VAT w wysokości 23 %.


 17. Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 – Sala 107 B.


 18. W ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium w pieniądzu, do dnia 10 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer uprawniający do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w licytacji zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej – zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeżeli wymaga tego umowa spółki, statut lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.


 19. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 18, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.


 20. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.


 21. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer uprawniający do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 10 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Łodzi – wskazanym w pkt 20 – przed datą przetargu.


 22. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.


 23. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w niniejszym Ogłoszeniu.


 24. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.


 25. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


 26. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.


 27. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


 28. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 27, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


 29. Zapłata kwoty stanowiącej opłatę za ustanowienie służebności, o której mowa w pkt 7 i pkt 16 winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości.


 30. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.


 31. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.


  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 27, 28, 29 i 31 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.


 32. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 808/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 kwietnia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.


 33. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.


 34. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Skibowej 10, Sierakowskiego 19, Ustronnej 19/21, Sopockiej 18A, Listopadowej 14, Listopadowej 16, Rudzkiej 72, płk. Berka Joselewicza 12 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a i Pogranicznej 19
Treść:

2015-04-17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Skibowej 10, obr. B – 2, dz. nr 41/4, pow. 1193 m2, KW LD1M/00114782/1.

   Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana i ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej rozpiętej na słupkach betonowych i stalowych. Znajduje się na niej niezwiązana trwale z gruntem, zniszczona drewniana altana oraz drzewa owocowe i ozdobne.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości odbywać się powinna w sposób określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla obszaru miasta, w którym położona jest zbywana nieruchomość, tj. z drogi oznaczonej w tym planie symbolem „11 KD-D 1/2”. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Nieruchomość podlegająca sprzedaży objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199). Zgodnie z ww. planem przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 46U – tereny zabudowy usługowej, dla których ustala się zabudowę usługową przeznaczoną wyłącznie pod handel detaliczny związany z obsługą cmentarza, w tym usługi kamieniarskie.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) .
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług według stawki 23%.

  • Sierakowskiego 19, obr. B-29, dz. nr 370, pow. 573 m2, KW LD1M/00097624/0.

   Na terenie nieruchomości brak jest naniesień budowlanych. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach 20 m na 26 m. W północno – wschodniej części działki rośnie kilkudziesięcioletni klon. Ogrodzenie sąsiedniej działki nr 369 (ul. Sierakowskiego 21) narusza granicę sprzedawanej nieruchomości.
   Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:

   1. będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
    • przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości L=14,65 m, podłączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 150 mm, zlokalizowanej w ul. Sierakowskiego,
    • przyłącze kanalizacyjne Ø 150 mm o długości L=8 m, podłączone do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 250 mm, zlokalizowanej w ul. Sierakowskiego;
   2. studnia wodomierzowa;
   3. nieczynne przewody gazowe, oznaczone jako g80.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomość w stanie istniejącym jest możliwa od strony ul. Sierakowskiego przez teren dz. nr 364/14 o użytku faktycznym „dr”. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę naniesień roślinnych znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 135 000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Ustronnej 19/21, obr. G-43, dz. nr 170, pow. 1423 m2, KW LD1M/00150860/6.

   Teren nieruchomości jest niezabudowany, zadarniony, porośnięty drzewostanem (w tym kilkudziesięcioletnimi dębami). Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się nowo wybudowanym w ramach zrealizowanej rozbudowy ulicy Ustronnej zjazdem indywidualnym. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe. Teren objęty jest uchwałą Nr XXXIV/571/04 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy Miasta i ul. Granicznej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Sopockiej 18A, obr. G – 23, dz. nr: 563/3 i 563/4 o łącznej pow. 816 m2, KW LD1M/00165581/4.

   Nieruchomość jest niezabudowana, płaska i posiada kształt zbliżony do prostokąta, nieruchomość jest porośnięta drzewami i krzewami, zaśmiecona, wymagająca uporządkowania.
   Sprzedawana nieruchomość nie jest obciążona umową dzierżawy, najmu ani użyczenia. Zgodnie z Ewidencją Gruntów, Budynków i Lokali prowadzoną przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, osoba fizyczna ujawniona jest jako władająca sprzedawaną nieruchomością (na podstawie danych z 1988 r.)
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci w odległości około 1,5 m od wschodniej granicy nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka. z o. o.; strefa ochronna dla wyżej wymienionego urządzenia wynosi 3 m po obu stronach jego krawędzi zewnętrznych.
   Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o, zawartą na czas nieoznaczony, polegającą na:

   1. znoszeniu istnienia na nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 563/3 i 563/4, strefy ochronnej obowiązującej dla sieci wodociągowej o średnicy 150 mm znajdującej się na ul. Sopockiej i zachowaniu tej strefy wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
   3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności tj. 28 m2 (na działce nr 563/3 – 2 m2, na działce nr 563/4 – 26 m2).
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Sopockiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Ze względu na sąsiedztwo cmentarza, przyszłe zagospodarowanie wyżej wymienionej nieruchomości winno uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci wodociągowej Ø 150 mm.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Listopadowej 14, obr. W-10, dz. nr 25/6, pow. 1678 m2, KW LD1M/00117836/6.

   Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 25/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
   Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 25/6 znajduje się sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 207 000 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 41 400 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 070 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Listopadowej 16, obr. W-10, dz. nr 27/6, pow. 1485 m2, KW LD1M/00117836/6.

   Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 27/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
   Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 27/6 znajduje sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. przez teren działki 27/6 przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne zasilające posesję przy ul. Listopadowej 18.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza energetycznego nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Lodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 183 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 36 600 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 830 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Rudzkiej 72, obr. G-40, dz. nr 433/6, pow. 719 m2, KW LD1M/00058306/0.

   Nieruchomość jest niezabudowana, narożna, ma kształt nieregularnego wielokąta. Zlokalizowana jest w strefie podmiejskiej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie przeważają tereny budownictwa mieszkaniowego. Niedaleko znajduje się Rudzka Góra i Stawy Stefańskiego. Granica południowa nieruchomości częściowo jest naruszona przez ogrodzenie działki przyległej.
   Przy południowej granicy działki rosną pojedyncze drzewa i krzewy iglaste i liściaste. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadach stanu istniejącego od strony ulicy Trudnej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Na działce znajduje się przyłącze telekomunikacyjne stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S.A., przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m o długości L= 5,60 m włączone do kanału sanitarnego D=0,20 m w ulicy Trudnej. Przyłącze obsługuje posesje przy ulicy Trudnej 1 i Trudnej 3. W ulicy Trudnej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, długości l=206,40 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, hydrant przeciwpożarowy, dla którego należy zachować bezwzględnie dostęp dla służb pożarniczych i ratunkowych, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, długość l=21,97 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, gazociąg n/c 110 PE (strefa kontrolowana wynosi po 0,50 m od osi gazociągu po obu stronach przewodu gazowego). W ulicy Rudzkiej znajduje się: kanalizacja kablowa, rozdzielcza, jednootworowa stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S.A, magistrala wodociągowa Ø 300 mm, długości L=1120,46 m i sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, długości l=50,25 m; dla magistrali i kanalizacji konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzeń.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza telekomunikacyjnego stanowiącego własność Telekomunikacji Polskiej S.A. i przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m włączonego do kanału sanitarnego D=0,20 m w ulicy Trudnej nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 8.08.2014 r., 3.10.2014 r., 13.02.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 123 000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 24 600 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 230 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • płk. Berka Joselewicza 12, obr. B-47, dz. nr 256/3, pow. 830 m2, KW LD1M/00119329/3.

   Nieruchomość jest niezabudowana. Teren nieruchomości jest nieuporządkowany. W południowej granicy działki znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia. Północno-wschodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez mur zlokalizowany na działce sąsiedniej. Zachodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez budynki posadowione na działce sąsiedniej. W szczytowej ścianie budynku mieszkalnego znajdującego się w zachodniej granicy nieruchomości znajdują się otwory okienne.
   Na działce znajdują się nasadzenia roślinne (topole, jesiony, klon, wierzba, robinia akacjowa). Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel nieruchomości powinien zachować drzewostan znajdujący się na terenie działki.
   Na nieruchomości znajduje się podpora jednosłupowa. Przez teren nieruchomości przebiega czynna sieć ciepłownicza 2 x Dn 80, dla której strefa ochronna wynosi 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Gestor sieci ciepłowniczej Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu. Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze kanalizacyjne wraz z włazem okrągłym, służące odwodnieniu komory sieci ciepłowniczej.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: gazowa, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna i telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Joselewicza. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Działka pod ulicą Joselewicza ma nieuregulowany stan prawny.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej - zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miasta. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XVII/303/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Żurawiej, Żabiej, Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Młynarskiej, płk. B. Joselewicza i Krótkiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.07.2014 r., 10.10.2014 r., 6.02.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a, obr. G-17, dz. nr: 149/2, 150/1 i 151/1, łączna pow. 1 519 m2, KW LD1M/00011367/4.

   Nieruchomość położona przy ulicy Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a stanowi zgodnie z księgą wieczystą LD1M/00011367/4 współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 16/64) oraz osób fizycznych (w udziale 48/64).
   Nieruchomość częściowo pozostaje we władaniu współwłaścicieli oraz ich spadkobierców.
   Działki nr 150/1 i 151/1 są niezabudowane.
   Na działce nr 149/2 znajdują się:

   1. budynek mieszkalny, parterowy, o pow. zabudowy 70 m2 i pow. użytkowej 45,90 m2, którego zużycie techniczne zostało określone przez rzeczoznawcę majątkowego na poziomie dostatecznym wynoszącym około 40%;
   2. budynek gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym;
   3. budynek gospodarczy wzniesiony w konstrukcji mieszanej, o pow. zabudowy 37 m2, którego zużycie techniczne zostało określone przez rzeczoznawcę majątkowego na poziomie do remontu lub rozbiórki wynoszącym około 70%;
   4. trzystanowiskowy garaż, o pow. zabudowy 78 m2, którego zużycie techniczne zostało określone przez rzeczoznawcę na poziomie dobrym wynoszącym około 20%;
   5. dwa blaszane garaże nietrwale związane z gruntem, z których jeden usytuowany jest częściowo poza granicą nieruchomości na działce sąsiedniej nr 149/1.
   Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i strukturach rozluźnionych - osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.02.2014 r., 4.07.2014 r., 12.09.2014 r., 13.02.2015 r.

   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi wynosi: 116 000 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 23 200 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 160 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Pogranicznej 19, obr. W-15, dz. nr 169/1, pow. 778 m2, KW LD1M/00270663/2.

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 58/160) oraz osób fizycznych (w pozostałym udziale).
   Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi: frontowym o pow. zabudowy 73 m2, wniesionym w 1927 r. i prawej oficyny o pow. zabudowy 37 m2, wzniesionym w 1958 r. oraz budynkami gospodarczymi. W budynku frontowym znajdują się 2 lokale mieszkalne o pow. 55 m2 a w budynku prawej oficyny znajduje się jeden lokal mieszkalny o pow. 32 m2, wykorzystywany sezonowo przez współwłaściciela nieruchomości. Budynki gospodarcze znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Na nieruchomości znajduje się również nietrwale związany z gruntem garaż, stanowiący własność współwłaściciela nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ściany istniejących budynków w granicach sąsiednich działek budowlanych powinny spełniać wymogi prawa, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez zjazd z ulicy Pogranicznej. Działka przez którą odbywa się zjazd stanowi własność prywatną. Działka pod ulicą Pograniczną ma nieustalonego właściciela.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października
   2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN/UC. MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. UC - tereny koncentracji usługowych - obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 70 800 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) netto.
   Wadium wynosi: 14 160 zł (słownie: czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 710 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 8 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia
  :
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Ustronnej 19/21, Sopockiej 18A, Sierakowskiego 19, Skibowej 10;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 14;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 16;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Rudzkiej 72, Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości przy ul. płk. Berka Joselewicza 12;
  • pisemnego oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia - dotyczy nieruchomości przy ul. Sierakowskiego 19;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Pogranicznej 19.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 8 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału) zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Paradnej bez numeru i Paradnej 3
Treść:

2015-04-03

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

Paradnej bez numeru i Paradnej 3,

oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-27 jako: działka nr 758/7 o powierzchni 14441 m2 , dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00142931/6 oraz działka nr 756/4 o powierzchni 3324 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00010983/1.
Łączna powierzchnia działek wynosi 17765 m2.

Nieruchomości są niezabudowane, stanowią jedną całość o kształtach zbliżonych do prostokątów, przylegają od północnej strony do koryta rzeki Olechówki, konfiguracja terenu z niewielkim spadkiem w kierunku koryta rzeki. Nieruchomości są częściowo ogrodzone siatką rozpiętą na słupkach stalowych. Według zapisu w ewidencji gruntów, grunt oznaczony jest jako rodzaj użytku RIVb, RIVa, PsIV i N – są to grunty orne, pastwiska trwałe i nieużytki. Nieruchomości zadrzewione i zakrzewione. Zgodnie z opiniami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zieleń występująca na nieruchomościach podlega ochronie ogólnej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863) oraz art. 74 i art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 22). Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów w wieku szacunkowym powyżej 10 lat wynosi: na działce nr 758/7 - 40%, na działce nr 756/4 – 10%. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Nieruchomości znajdują się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi (zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%).

Na terenie działki nr 758/7 znajdują się:

 1. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2 x Dn 300 stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego. Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostęp do cieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji. Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych, i w terminie uzgodnionym z Veolia Energia Łódź, S.A.;
 2. kanał deszczowy D=1,60 m (uchodzący do otwartego koryta rzeki Olechówki poprzez fragment rowu otwartego stanowiącego końcówkę tegoż systemu kanalizacyjnego), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1663 m2. Wyżej wymieniony kanał stanowi własność Miasta Łodzi i nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi nieodpłatną służebność gruntową/przesyłu; powierzchnia objęta służebnością wynosi 1663 m2;
 3. rów otwarty zakończony wylotem do rzeki Olechówki. Rowy ziemne stanowią tzw. urządzenia wodne, których przebudowa bądź likwidacja poprzedzona musi być uzyskaniem stosownego pozwolenia wodnoprawnego, wydanego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822, 850 i 1146). Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do utrzymania urządzenia wodnego (rowu otwartego), które polega na prawidłowej eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania jego funkcji. W przypadku likwidacji bądź przebudowy powyższego urządzenia wodnego zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 3 ww. ustawy, należy wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi o stosowne pozwolenie wodnoprawne.

Według mapy zasadniczej w części północnej nieruchomości przebiegają: kanał sanitarny 2ksD500 (działki nr 756/4 i 758/7 ujawniony w zasobie geodezyjnym jako kanał nieczynny) i kanał deszczowy 2kdd500 (działka nr 758/7 i 756/4). Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomościach jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1- 3, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Paradnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
W wydanych opiniach, Zarząd Dróg i Transportu wskazał, iż pierwotnie południowe części działek nr 758/7 i 756/4 mogą zostać objęte inwestycją drogową polegającą na rozbudowie pasa drogowego ulicy Paradnej w ramach realizacji tzw. Trasy nad Olechówką – drogi klasy technicznej G, której przebieg w śladzie ulicy Paradnej wynika z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi przyjętego uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. W „Aktualizacji optymalnego wariantu studium systemu transportowego dla Miasta Łodzi” w śladzie tzw. „Trasy nad Olechówką” pozostawiono ulicę Paradną bez poszerzenia. Opracowana aktualizacja ww. studium transportowego będzie stanowić materiał bazowy w zakresie układu komunikacyjnego dla opracowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łodzi.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP – tereny zieleni urządzonej z programem usługowym z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych.

Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej w przyszłości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jak i postanowienia umowy sprzedaży w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania terenu zaproponowaną w ofercie oraz pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany zgodny z zaproponowaną w ofercie koncepcją oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży. Przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 2 lub zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu przedstawioną w ofercie;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości – w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) – w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka, wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomość w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości będących przedmiotem przetargu, (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 6. ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
  1. prawie do prowadzenia przez działkę nr 758/7 kanału deszczowego o średnicy D=1,60 m (uchodzącego do otwartego koryta rzeki Olechówki poprzez fragment rowu otwartego stanowiącego końcówkę tegoż systemu kanalizacyjnego), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1663 m2 zwanego dalej „urządzeniem”,
  2. zaniechaniu przez właściciela działki nr 758/7 wznoszenia zabudowy i innych naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń na urządzeniu (kanale deszczowym) oraz w strefie ochronnej, która wynosi po 5 m (po obu stronach urządzenia), licząc od jego krawędzi zewnętrznych; powierzchnia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 1663 m2,
  3. prawie dokonywania przyłączeń do urządzenia (kanału deszczowego),
  4. prawie nieograniczonego dostępu osób uprawnionych przez Miasto Łódź (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzenia w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzenia;
  Zakres ograniczonego prawa rzeczowego na działce nr 758/7, o powierzchni 1663 m2, przedstawia mapa – Załącznik do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 457/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r.
  Koszty wniosku o wpis ww. ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej, ponosi Kupujący.
 7. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 8. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r.
w UMŁ w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 457/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Paradnej bez numeru i Paradnej 3”,
 • złożenia kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Paradnej bez numeru i Paradnej 3”
w terminie do dnia 8.06.2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się celem zawarcia umowy przenoszącej własność we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 457/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87
Treść:

2015-03-26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi w obr. geodezyjnym W-26, przy alejach:
Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87,
działki nr: 4/4 (pow. 526 m2) i 5/1 (pow. 14400 m2), o łącznej pow. 14926 m2,
KW LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7

Nieruchomości włączone do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren nieruchomości jest płaski, ale znajduje się wyżej niż pas drogowy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (skarpa). W części południowej przy wjeździe na nieruchomość od ul. Zbiorczej urządzony jest utwardzony parking o pow. ok. 1700 m2. Na działce nr 5/1 znajdują się dwie czerpnie powietrza. Działka nr 4/4 jest niezabudowana.
Działka nr 5/1 jest zabudowana trzema budynkami handlowo-usługowymi, tj.:

 1. parterowym budynkiem z poddaszem usługowym, który usytuowany jest w pierzei alei Marszałka Józefa Piłsudskiego; budynek posiada podwórko wydzielone betonowym prefabrykowanym ogrodzeniem z dwiema metalowymi bramami oraz furtką;
 2. dwoma wolnostojącymi parterowymi budynkami.
Dla ww. budynków brak jest świadectwa energetycznego.
Na nieruchomościach znajdują się:
 1. energetyczna linia kablowa nn i SN oraz energetyczna linia oświetlenia ulic – stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  Właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu o powierzchni 404,25 m2 dla działki 5/1, polegającej na znoszeniu istnienia na nieruchomości czynnej sieci kablowej, a także na prawie korzystania z części nieruchomości, zajętej przez ww. urządzenie poprzez m.in. eksploatacje linii, dostęp do urządzenia wraz z niezbędnym sprzętem przez przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. oraz wszystkie podmioty i osoby, którymi PGE Dystrybucja S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Służebność przesyłu obejmować będzie ponadto prawo modernizacji, w tym wymiany lub zlokalizowania nowych elementów sieci elektroenergetycznej w pasie objętym służebnością, prawo przebudowy i rozbudowy sieci, łącznie z możliwością wyprowadzania nowych obwodów, prawo konserwacji, jak również usuwania zaistniałych awarii, dokonywania kontroli, przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej; obecnie Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia przedmiotowej służebności;
 2. kanalizacja telekomunikacyjna wraz z czynnym kablem zasilającym wolnostojący parterowy budynek znajdujący się na działce nr 5/1 – stanowiące własność Orange S.A.;
 3. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 100-32 wykonana w latach 1974-2004 w technologii tradycyjnej i preizolowanej, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego – stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.;
  Właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu o powierzchni 600,73 m2 dla działki nr 5/1, polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Veolia Energia Łódź S.A. z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji należących do Veolia Energia Łódź S.A. urządzeń ciepłowniczych, prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń oraz usuwania ich awarii, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń; obecnie Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia przedmiotowej służebności;
 4. gazociąg dn 150 stal n/c oraz przyłącze gazu dn 40PE n/c obsługujące nieruchomość przy al. Piłsudskiego 96; gazociągi dn 150 stal oraz dn 300 stal n/c, przyłącza gazu dn 80 stal n/c zasilające nieruchomość przy al. Piłsudskiego 89, oraz przyłącza gazu dn 90 PE n/c zasilające nieruchomość przy ul. Zbiorczej 2A i 2, dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego – stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.;
  Właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci gazowniczej w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 5. miejski wodociąg Ø 150 mm, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 3 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 6. miejski kanał ogólnospławny D=0,25 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 7. przyłącza wodociągowe do ww. wodociągu:
  1. Ø 50 mm L=24,00 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. Ø 50 mm L=26,30 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2,
  - konieczność zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 8. przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do ww. kanału:
  1. D=0,15 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. D=0,20 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2,
  3. D = 0,15 m – obsługujące posesję przy al. Piłsudskiego 89,
  - konieczność zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 9. przyłącza, które znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
  1. wodociągowe Ø 80 mm L = 17,45 m,
  2. wodociągowe Ø 50 mm L = 13,30 m,
  3. kanalizacji sanitarnej D = 0,15 m (2 szt. o łącznej długości L = 10,30 m),
  4. kanalizacji deszczowej – przykanaliki od rur spustowych D = 0,15 m (4 szt. o łącznej długości L = 35,40 m),
  5. przyłącze D = 0,10 m L = 3,50 m, odwadniające kanał ciepłowniczy;
  Właściciel sieci opisanych w pkt 5–8 i 9 lit. a–c, tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu o powierzchni 3228 m2 dla działki nr 5/1, polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną urządzeń, niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniach oraz w pasie ochronnym o szerokości dla wodociągu 3 m z obu stron urządzenia, dla kanalizacji ogólnospławnej 5 m z obu stron urządzenia, dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych po 2,5 m z każdej strony, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń, prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia; obecnie Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia przedmiotowej służebności.
 10. przyłącza będące własnością dotychczasowych Inwestorów:
  1. wodociągowe Ø 32 mm, L = 10,60 m i kanalizacji sanitarnej D = 0,15 m, L = 5,10 m obsługujące zespół pawilonów handlowych,
  2. kanalizacji ogólnospławnej obsługujące pawilon handlowy.

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Obsługa komunikacyjna terenu może odbywać się poprzez zaprojektowany i wykonany przez nabywcę na własny koszt zjazd z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego oraz zaprojektowane i wykonane przez nabywcę na własny koszt, zjazdy z al. Śmigłego-Rydza i ul. Zbiorczej na warunkach określonych przez Zarząd Dróg i Transportu. Realizacja powyższych obowiązków nastąpi bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej niezbędne jest dokonanie przebudowy układu drogowego polegającego na:

 1. budowie zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie zarazem pełnił funkcję zatoki autobusowej;
 2. przebudowie chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego, który w wyniku budowy pasa wyłączeń należy zlokalizować częściowo poza obecnym pasem drogowym wyznaczonym działką nr 30/34 w obrębie W-23;
 3. budowie zjazdu z al. Śmigłego-Rydza;
 4. budowie zjazdu z ul. Zbiorczej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez rozpoczęcie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  2. zakończenia pierzejowej zabudowy od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ul. Zbiorczej – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. dokonania czynności polegających na:
  1. uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu koncepcji budowy zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego; koncepcja winna uwzględniać konieczność odsunięcia się z przyszłą zabudową od strony al. Piłsudskiego na odległość 8 m od krawędzi istniejącej jezdni; uzgodnienie powyższej koncepcji winno być poparte zawarciem w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) porozumienia z Zarządem Dróg i Transportu, które określi warunki dotyczące przebudowy układu drogowego od strony al. Piłsudskiego;
  2. dokonaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi podziału północnych części działek nr 4/4 i 5/1 w obrębie W-26, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7 celem wyodrębnienia z nich części niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika); podział nieruchomości zostanie dokonany w taki sposób aby wszystkie elementy przebudowanego pasa drogowego znalazły się na nowo wydzielonych działkach powstałych na skutek podziału;
  3. przeniesieniu nieodpłatnie aktem notarialnym na rzecz Miasta Łodzi części nieruchomości dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7, niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika), wydzielonych w sposób opisany w pkt 3 lit. b o ile nie zostaną spełnione przesłanki art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przeniesienie własności na zasadach opisanych powyżej, nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna; nieruchomości, które będą miały stanowić własność Miasta Łodzi przeniesione zostaną w stanie wolnym od obciążeń (Miasto Łódź wyrazi zgodę na wykreślenie ustanowionej na rzecz Miasta Łodzi hipoteki w zakresie którym hipoteka ta będzie obciążać nieruchomości przenoszone na własność Miasta Łodzi, zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Warunkach drugiego przetargu”);
  4. wybudowaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi elementów pasa drogowego (pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika) zgodnie z koncepcją uzgodnioną z Zarządem Dróg i Transportu; wybudowanie elementów pasa drogowego nastąpi po przekazaniu na rzecz Miasta Łodzi działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego al. Piłsudskiego, zgodnie z pkt 3 lit c.
 4. urządzenia na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi zjazdów obsługujących nabyty teren;
 5. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 6. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt 2 lit. a;
 7. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 2 lit. b i zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 6 i 7 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 9. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 10. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 6 i 7:
  1. hipoteki w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka, wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej sprzedawanych nieruchomości, (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na wyżej określonych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa pkt 6 i 7, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 6 lub 7. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 6 i 7 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach opisanych powyżej; opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 11. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w przypadku nie przeniesienia własności nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia gdy decyzja o podziale nieruchomości stanie się ostateczna, zgodnie z zapisami pkt 3 lit c – w przypadku gdy nie będą spełnione przesłanki art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 12. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 11 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 11;
 13. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 14. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt. 13 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 13;
 15. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:
 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach drugiego przetargu”;
 2. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 4. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.12.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 500 000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia w odniesieniu do działki nr 4/4 o powierzchni 526 m2 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów, natomiast sprzedaż działki nr 5/1 o powierzchni 14400 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211).

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. w UMŁ
przy ul. Piotrkowskiej 104 - sala 371a, o godzinie 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości jest:

 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, na której należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”, w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, pok. 455;
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”.
w terminie do dnia 25 maja 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się celem zawarcia umowy przenoszącej własność we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1a do zarządzenia Nr 7202/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 października 2014 r. stanowiącym „Warunki drugiego przetargu”, wprowadzonym zarządzeniem Nr 617/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 marca 2015 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a i 457, tel. (0-42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Generała Zygmunta Sierakowskiego 40, Chocianowickiej 112, Przędzalnianej 101 i 103, Olechowskiej 38, Nowe Sady bez numeru, oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 9, Piotrkowskiej 228, płk. Jana Kilińskiego 166, 6 Sierpnia 19 i Gdańskiej 62
Treść:

2015-03-26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Generała Zygmunta Sierakowskiego 40, obr. B-29, dz. nr 317 o pow. 1141 m2, KW LD1M/00034524/0.
   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22,2 m x ok. 50,5 m, nie jest ogrodzona od strony ulicy, pozostałe ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W południowej granicy działki, na sąsiedniej posesji (działka nr 321) jest zlokalizowany budynek mieszkalny, w północnej granicy działki, na działce nr 316, zlokalizowany jest budynek gospodarczy. Ogrodzenie nieruchomości od strony zachodniej, od strony działki nr 318 (płot betonowy) nieznacznie narusza granicę działki nr 317 w narożniku – ok. 0,35 m. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Na terenie nieruchomości znajduje się złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (przy wschodniej granicy działki), przyłącze wodociągowe Ø 50 mm, długości L=4,85 m, z polietylenu, wybudowane w 1971 r., przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, długości l=6,50 m, z kamionki, wybudowane w 1971 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalna sp. z o.o., dla których konieczne jest pozostawienie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzeń, które są w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na wniosek odbiorcy od dnia 22.04.2004 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług tymi przyłączami. Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową w południowej części działki znajduje się kratka ściekowa kanalizacji deszczowej z przewodem podziemnym kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,9 m, włączonym do przyłącza kanalizacji sanitarnej, studzienka kanalizacyjna wraz z włazem okrągłym na przyłączu kanalizacji sanitarnej oraz hydrant - w granicy działki od strony ulicy. Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na wysokości przedmiotowej posesji na miejskiej sieci wodociągowej brak jest hydrantu, a ww. urządzenia stanowią wewnętrzną instalację wod. - kan., która jest własnością osoby posiadającej prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością. Złącze kablowe znajduje się w szafce kablowej o wymiarach ok. 1,20 x 0,50 m x 1,0 m, wymurowanej, z drzwiczkami metalowymi. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budowli. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Generała Zygmunta Sierakowskiego, znajdują się: gazociąg dn 300 stal n/c, sieć wodociągowa Ø 150 mm (azbest/cement, rok budowy 1963) i sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 m (kamionka, rok budowy 1968) stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., sieć energetyczna eND. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia wyżej wymienionego terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Generała Zygmunta Sierakowskiego - drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej, poprzez istniejący zjazd. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Działka, na której zlokalizowana jest ulica Generała Zygmunta Sierakowskiego, jest własnością osoby fizycznej, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   W południowej granicy działki nr 317 znajduje się budynek mieszkalny 3- kondygnacyjny, zlokalizowany na działce przyległej nr 321. W ścianie budynku w granicy nieruchomości znajdują się 3 okna: 2 okna o wymiarach: ok. 0,40 m x 0,60 m na wysokości II kondygnacji, 1 okno o wymiarach ok. 0,50 m x 0,70 m na wysokości III kondygnacji. Na ścianie granicznej budynku zamocowane są rury instalacji wentylacyjnej wychodzącej z mieszkań na I, II i III kondygnacji w kierunku dachu budynku, które faktycznie zlokalizowane są na działce nr 317. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.01.2015 r.
   Cena wywoławcza: 448 000 zł netto, wadium: 89 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 480 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Chocianowickiej 112, obr. G-36, dz. nr 132/3 o pow. 24177 m2, KW LD1M/00052252/4.
   Nieruchomość jest niezabudowana, znajduje się na niej droga dojazdowa, z której korzystają bezumownie współwłaściciele sąsiednich nieruchomości, oznaczonych w obrębie G-36 jako działki nr: 133/1 i 133/2. Część nieruchomości o powierzchni 893 m2 objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 31 sierpnia 2016 r.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej działce zlokalizowane są:
   1. jednotorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV należąca do PGE Dystrybucja S.A.; zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101 i 1146) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) na nieruchomości nie zostały przekroczone dopuszczalne natężenia pola elektrycznego i magnetycznego 50Hz dla przebywania ludzi 24 godziny na dobę; w ustaleniu odległości ochronnej pod zabudowę mieszkaniową każdy projekt powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem dodatkowych pomiarów pod linią i w jej pobliżu, poświadczających nieprzekroczenie wartości dopuszczalnych;
   2. sieć doziemna w postaci 1 – otworowej kanalizacji teletechnicznej należąca do Orange Polska S.A.;
   3. w ul. Chocianowickiej znajdują się: napowietrzna linia telekomunikacyjna, gazociąg dn 180 PE średniego ciśnienia oraz sieć wodociągowa Ø 200 mm, żeliwo, rok budowy 1974, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Chocianowickiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 27 sierpnia 2008 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXVIII/753/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej i Łaskowice oraz ulicy bez nazwy, będącej przedłużeniem ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach i południowej granicy miasta. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje część ww. nieruchomości (w pasie ok. 150 m od ul. Chocianowickiej) symbolem oznaczonym MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast pozostałą jej część symbolem oznaczonym PP (tereny przemysłowe).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania dla sieci wodociągowej Ø 200 mm, strefy ochronnej wolnej od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.01.2015 r.
   Cena wywoławcza: 1 830 000 zł netto, wadium: 183 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 18 300 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Przędzalnianej 101 i 103, obr. W-29, dz. nr: 76, 84/1, 84/3 i 77/1, o łącznej pow. 1581 m2, KW: LD1M/00140204/7, LD1M/00046958/8, LD1M/00035296/9 i LD1M/00189200/4
   Na działce nr 76 znajdują się naniesienia budowlane w postaci parterowego, niepodpiwniczonego budynku o konstrukcji stalowo-drewnianej o powierzchni użytkowej 41 m2 oraz wiaty o powierzchni użytkowej 12 m2, których stan techniczny określony został jako dobry. Naniesienia wybudowane zostały przez byłego dzierżawcę gruntu. Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości. Od strony północnej i południowej nieruchomość jest ogrodzona płytami betonowymi z elementów prefabrykowanych. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych wykorzystują nieruchomości jako drogę dojazdową do swoich budynków mieszkalnych, zaś część działki nr 84/1 wykorzystywana jest jako parking samochodowy.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. energetyczna linia kablowa nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto; PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, która ograniczać będzie część działki nr 84/1 w pasie gruntu o szerokości 1 m i długości 21 m (w pasie tym utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej), polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do linii energetycznej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   2. czynne przyłącze gazowe dn 40 n/c stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zasilające budynek przy ul. Przędzalnianej 103 (działka nr 77/2); dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 1,5 m;
   3. gazociąg dn 125 stal n/c i czynne przyłącze gazowe dn 110 PE n/c, stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zasilające budynek przy ul. Łęczyckiej 22a (działka nr 84/4); dla gazociągu i przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 1,5 m;
   4. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2 x Dn 65-32 wykonana w technologii preizolowanej, stanowiąca własność Dalkii Łódź S.A., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju sieci ciepłowniczej; Dalkia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   5. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości L=6,0 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2,5 m z obu stron urządzenia;
   6. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m, które nie znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   W pobliżu działek nr: 76, 84/1, 84/3 i 77/1 znajduje się sieć wodociągowa Ø 300 mm, długości l=448,15 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia – pas strefy ochronnej obejmuje działki nr: 76, 84/1 i 84/3 na długości l=51 m i szerokości 1,5 m wzdłuż urządzenia. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może się odbywać od strony ul. Przędzalnianej (działka nr 42/17 o użytku „dr” i nieustalonym stanie prawnym), zjazdem na działkę nr 76 lub działkę nr 77/1. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 23.05.2014 r., 31.10.2014 r., 6.02.2015 r.
   Cena wywoławcza: 585 000 zł netto, wadium: 117 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 850 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Olechowskiej 38, obr.W-36, dz. nr 16/1 o pow. 3544 m2, KW LD1M/00149013/4
   Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części Łodzi przy ulicy Olechowskiej, pomiędzy ulicą Zakładową i ulicą Tomaszowską. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane (od strony południowo – zachodniej czterema budynkami jednorodzinnymi w trakcie budowy przez developera, po stronie północno – wschodniej budynkiem jednorodzinnym). Nieruchomość jest niezabudowana, naniesienia dokonane przez wieloletniego dzierżawcę zostały usunięte, z wyjątkiem studni betonowej i obiektu nietrwale związanego z gruntem, drewnianego, stanowiącego wc. Działka nie jest ogrodzona, ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach: ok. 20,0 m x ok. 176,0 m. Nawierzchnia działki jest nieutwardzona, porośnięta trawą, chwastami, samosiewami drzew i krzewów zajmujących około 1% jej powierzchni. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na działce nr 16/1 brak form ochrony przyrody w postaci pomników przyrody, usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Zgodnie z zapisami w Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali nieruchomość stanowi użytek rolny RV.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej powiatowej klasy technicznej „L” – ulicy Olechowskiej, jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od ulicy Olechowskiej poprzez istniejący zjazd, a aktualna szerokość ulicy w liniach granicznych pasa drogowego na wysokości działki nie wymaga zmiany jej dotychczasowych parametrów, tym samym nie ma podstaw do rezerwowania fragmentu ww. działki pod ewentualne poszerzenie ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu istnieje ryzyko ewentualnej kolizji północnej części przedmiotowej nieruchomości z przewidzianym w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przebiegiem drogi publicznej klasy GP – tzw. Wschodniej Obwodnicy Łodzi, aktualnie Zarząd Dróg i Transportu nie jest w posiadaniu opracowań koncepcyjnych mogących jednoznacznie określić przebieg docelowych linii rozgraniczających omawianej drogi.
   Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi nabywca nieruchomości winien liczyć się z ryzykiem ewentualnego pomniejszenia działki o teren planowanych korytarzy drogowych wynikających z przebiegu drogi klasy GP, będących w ewentualnej kolizji z działką 16/1.
   Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, brak jest innych urządzeń i przyłączy gestorów sieci.
   Nieruchomość posiada dostęp w ulicy do sieci energetycznej, wodociągowej Ø 200 mm (w odległości ok. 1,0 m – 1,8 m od południowo – wschodniej granicy ww. działki), dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu, kanalizacji sanitarnej d=0,30 m (rok budowy 2011) oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej i kanalizacji z czynnymi kablami w ulicy Olechowskiej. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 110 PE ś/ć w ulicy Technicznej. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną TP na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie przewiduje inwestycji w ulicy Olechowskiej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013 – 2015. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia ww. terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 23.05.2014 r., 26.09.2014 r., 6.02.2015 r.
   Cena wywoławcza: 391 000 zł netto, wadium: 78 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 910 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami


  • Nowe Sady bez numeru, obr. P-36, dz. nr 24/76 o pow. 2997 m2, KW LD1M/00052590/5.
   Na działce znajdują się naniesienia nietrwale związane z gruntem stanowiące własność byłego dzierżawcy gruntu. Działka utwardzona płytami betonowymi. Obecnie działka zajmowana jest bezumownie.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ul. Elektronowej (działka nr 24/25, w obrębie P – 36 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. kanalizacja teletechniczna stanowiąca własność Orange S.A;
   2. dwa energetyczne kable średniego napięcia należące do PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto;
   3. magistrala wodociągowa Ø 800 mm, zlokalizowana w północno-wschodnim narożniku oraz wzdłuż północnej granicy działki, dla której pas ochronny wynosi po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych oraz wodociąg Ø 250 mm, dla którego pas ochronny wynosi po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych. Aktem notarialnym z dnia 15.12.2014 r., Rep. A Nr 3560/2014, została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz właściciela ww. urządzenia - „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, polegająca na:
    • znoszeniu istnienia znajdujących się na nieruchomości obciążonej urządzeń - sieci wodociągowej Ø 250 mm, pas ochronny 3 metry po obu stronach urządzenia, licząc od skrajnych krawędzi urządzenia oraz magistrali wodociągowej Ø 800 mm, pas ochronny 8 metrów po obu stronach urządzenia, licząc od skrajnych krawędzi i zachowaniu wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń wyżej opisanych pasów ochronnych,
    • prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” Sp. z o.o.,
    • prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności.
    Powierzchnia objęta powyższą służebnością przesyłu wynosi 898 m2.
   4. czynna magistralna parowa sieć ciepłownicza 1 x Dn 250 stanowiąca własność Dalkia Łódź S.A., dla której pas ochronny wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego;
   5. z mapy zasadniczej wynika, że na terenie sprzedawanej działki znajdują się również: kanalizacja deszczowa oraz latarnie.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi lokalizuje na terenie sprzedawanej nieruchomości korytarz drogi klasy Z, łączącej skrzyżowanie ulic: Waltera – Janke, Pienistej i Nowe Sady z ul. Wróblewskiego. Zgodnie z informacją z Zarządu Dróg i Transportu, w możliwym do przewidzenia czasie, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nie jest planowana realizacja wskazanej drogi klasy Z. Zarząd Dróg i Transportu nie prowadzi żadnych prac związanych z przygotowaniem opisanej inwestycji drogowej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla magistrali wodociągowej Ø 800 mm, wodociągu Ø 250 mm, czynnej magistralnej parowej sieci ciepłowniczej 1 x Dn 250.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r.
   Cena wywoławcza: 1 000 000 zł netto, wadium: 200 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 10 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Nowomiejskiej 9, obr. S-1, dz. nr 83 o pow. 873 m2, KW LD1M/00006514/2.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/8) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 349 o powierzchni zabudowy 675 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1845,73 m2. Budynek został wzniesiony w 1900 r., jest murowany, czterokondygnacyjny, podpiwniczony oraz wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   W budynku znajduje się 41 lokali mieszkalnych (z czego 22 są wynajmowane na podstawie umów najmu, 16 lokali jest zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnej, 3 lokale są wolne) oraz 6 lokali użytkowych (z których 5 jest wynajmowanych, a 1 znajduje się we władaniu AZK Łódź-Śródmieście) – stan na dzień ogłoszenia przetargu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi powiatowej ulicy Nowomiejskiej.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej LD1M/00006514/2, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,70 zł z tytułu nakładów na roboty remontowo-budowlane ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 1,54 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 13,40 zł ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny funkcjonalnego obszaru ul. Piotrkowskiej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 26.09.2014 r., 23.01.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 920 000 zł netto,
   wadium: 184 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 9 200 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • Piotrkowskiej 228, obr. S-8, dz. nr 66 o pow. 1226 m2, KW LD1M/00035095/0.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/20) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka nr 66 zabudowana jest sześciokondygnacyjnym (w tym piwnica i poddasze) budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Powierzchnia użytkowa lokali we wszystkich budynkach wynosi 1 481,95 m2, w tym powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 1068,71 m2.
   W budynku frontowym znajduje się dwanaście lokali mieszkalnych (w tym: dziesięć zamieszkiwanych na podstawie umów najmu, jeden zamieszkiwany przez współwłaściciela i jeden niezamieszkany) oraz dwa lokale użytkowe (w tym jeden użytkowany na podstawie umowy najmu i jeden w dyspozycji współwłaścicieli), natomiast w budynkach poprzecznej oficyny znajdują się trzy lokale użytkowe, w tym dwa garaże (lokal użytkowy i jeden garaż objęte są umowami najmu, jeden garaż użytkowany przez współwłaściciela) – stan na dzień ogłoszenia przetargu.
   Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, telefoniczną, gazową oraz dźwigową.
   Budynek mieszkalny został wybudowany w 1938 r. i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na mocy decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15 czerwca 2012 r. (numer rejestru A/98) nieruchomość objęta jest również urbanistycznym (obszarowym) wpisem do rejestru zabytków nieruchomych jako historyczny układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego /al. Adama Mickiewicza do ul. Pabianickiej. Wszelkie działania na nieruchomości muszą być zgodne z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1446) i wymagają uzgodnień oraz akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na właścicielu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Piotrkowskiej przez istniejący wjazd bramowy.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00035095/0, udział Miasta w nieruchomości nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 490 000 zł netto,
   wadium: 98 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 900 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).


  • płk. Jana Kilińskiego 166, obr. W-25, dz. nr 40 o pow 1129 m2, KW LD1M/00099943/6.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/8) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (kamienicą) nr 731 o powierzchni zabudowy 589 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1429 m2. Budynek wzniesiony w 1908 r. jest murowany, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną.
   Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy nr 732 o powierzchni zabudowy 149 m2. Budynek został wybudowany w 1908 r., jest murowany, parterowy i jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
   W budynku mieszkalnym znajduje się 37 lokali mieszkalnych (10 lokali jest zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych, 17 lokali zajmowanych jest na podstawie umów najmu, 6 lokali zajmowanych jest bez tytułu prawnego, 4 lokale są wolne) oraz 4 lokale użytkowe (2 lokale zajmowane są na podstawie umów najmu, 2 lokale są wolne) – stan na dzień ogłoszenia przetargu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ulicy płk. Jana Kilińskiego.
   Kamienica znajdująca się na nieruchomości wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z opinią Architekta Miasta, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, a także zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania właściwym służbom konserwatorskim.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00099943/6, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowi, ani prawami osób trzecich.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr LXVII/1458/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitalnych.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Do elewacji kamienicy przymocowane są odciągi sieci trakcji tramwajowej. Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi odciągów sieci trakcyjnej w celu przeprowadzania ich napraw, konserwacji, wymiany oraz zapewnienia dalszego funkcjonowania urządzeń.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 735 700 zł netto,
   wadium: 147 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 7 360 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • 6 Sierpnia 19 i Gdańskiej 62, obr. P-19, dz. nr 214/1 o pow. 1085 m2, KW LD1M/00001045/8.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o powierzchni zabudowy 273 m2 i 255 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 64 m2.
   Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 273 m2 jest murowany, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 255 m2 jest murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek gospodarczy o powierzchni 64 m2 jest parterowy, murowany.
   W budynkach mieszkalnych znajduje się 19 lokali mieszkalnych (w tym: 5 zajmowanych na podstawie umów najmu, 4 zajmowane na podstawie decyzji administracyjnych, 6 lokali zajmowanych jest bez tytułu prawnego, 4 lokale są wolne) oraz 2 lokale użytkowe (w tym 1 użytkowany na podstawie umowy najmu i 1 zajmowany na podstawie decyzji administracyjnej) – stan na dzień ogłoszenia przetargu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Gdańskiej.
   Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt III Ns 868/12, została zniesiona współwłasność nieruchomości poprzez jej sprzedaż w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego. Postanowienie nie zostało przekazane do egzekucji.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą nr XCIII/1700/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 462 100 zł netto,
   wadium: 92 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 630 zł.
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25 maja 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału w nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Chocianowickiej 112, Nowe Sady b.nr, Piotrkowskiej 228, 6 Sierpnia 19 i Gdańskiej 62;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości przy ul. Sierakowskiego 40;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 101 i 103;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Olechowskiej 38, Nowomiejskiej 9;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości przy ul. płk. Jana Kilińskiego 166.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 25 maja 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawił się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, (udziału we współwłasności nieruchomości) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (0-42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Rokowania na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 38
Treść:

2015-04-28

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o rokowaniach na sprzedaż udziału Miasta Łodzi

we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 38, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-19 jako działka nr 107 o powierzchni 743 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00009291/3.

Przedmiotem rokowań jest zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 38, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-19 jako działka nr 107 o powierzchni 743 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00009291/3.
Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 59/80) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
Działka jest zabudowana czterema budynkami użytkowymi nr 365, 366, 367 i 368 o powierzchni użytkowej odpowiednio 42 m2, 151 m2, 46 m2 i 22 m2. Trzy budynki: nr 365, 366 i 367 są murowane, budynek nr 368 jest drewniany, wszystkie budynki są parterowe i wyposażone w instalację elektryczną, przy czym budynki nr 366 i 367 są dodatkowo wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i telefoniczną. Wszystkie budynki stanowią jeden lokal użytkowy, zajmowany przez jeden podmiot na podstawie umowy najmu (dane na dzień ogłoszenia rokowań).
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Zgodnie z treścią księgi wieczystej LD1M/00009291/3, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1701/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 29.08.2014 r. i 30.01.2015 r.

Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 168 200 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) netto.
Zaliczka wynosi: 33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).
Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w rokowaniach.
Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 199).

 1. Rokowania odbędą się w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3 należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 25 maja 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 38”. Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się przez zgłaszającego ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  4. kopię dowodu wniesienia zaliczki;
  5. proponowaną cenę.
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 5. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 6. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 18.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia udziału we współwłasności nieruchomości.
 8. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia udziału.
 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 11. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca udziału we współwłasności nieruchomości, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia udziału we współwłasności nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku gdy nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 14. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca udziału we współwłasności nieruchomości.
 15. Koszty związane z nabyciem udziału we współwłasności nieruchomości ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie udziału we współwłasności nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału. Pkt 11, 12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziału we współwłasności nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o rokowaniach dostępne są w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Okopowej, Ekologicznej, Pabianki, Sygnałowej, Magdaleny, Równej, Giewont oraz Rawskiej
Treść:

2015-03-26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Okopowej 148, obr. B-23, dz. nr 750 o pow. 811 m2, KW LD1M/00047768/6

   Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami, bezpośrednio graniczy z cmentarzem żydowskim. Granica nieruchomości jest naruszona od strony działki nr 752/2 położonej przy ul. Andrzeja Niemojewskiego 41 na długości ok. 4 m i szerokości dochodzącej do ok. 45 cm. Od strony wschodniej, granica nieruchomości przebiega po środkowej części muru, oddzielającego przedmiotową nieruchomość od terenu cmentarza.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, w ulicy Okopowej znajdują się sieci:
   1. wodociągowa Ø 100 mm, dł. l= 95,05 m, PEHD, rok budowy 1997, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
   2. kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 m, dł. l=146,12 m, PCV, rok budowy 1998, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. l=62,1 m, PCV, rok budowy 2010, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Okopowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 28 marca 2007 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr VIII/143/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Łodzi w sąsiedztwie Pomnika Zagłady – Stacji Radegast i Cmentarza Żydowskiego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo cmentarza należy uwzględnić przepisy Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315).
   Cena wywoławcza nieruchomości 180 000 zł netto, wadium: 36 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 800 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • ul. Ekologicznej 14, obr. B-21, dz. nr 12 o pow. 1411 m2, KW LD1M/00029466/7

   Nieruchomość niezabudowana. Teren nieruchomości jest nieuporządkowany. Granica nieruchomości nieznacznie naruszona przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Ekologicznej 16 (działki nr 11). Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Przez teren nieruchomości, równolegle do ulicy Ekologicznej, przebiega jednotorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna o napięciu 110 kV. Przy zagospodarowaniu nieruchomości przebieg ww. linii wymaga zastosowania przepisów wynikających z norm elektrycznych, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47 i 457) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
   Nieruchomość położona w sąsiedztwie linii kolejowej obwodowej (w wykopie). Przy zagospodarowaniu nieruchomości sąsiedztwo linii kolejowej wymaga zastosowania przepisów określających odległości istniejących torów kolejowych do przyszłej zabudowy, a w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 oraz z 2014 r. poz. 644 i 768) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 oraz z 2013 r. poz. 435).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, wodociągowa Ø 100 mm, kanalizacji sanitarnej d=0,20 m i deszczowej d=0,30 m. Dla ww. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzeń. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 63 PE ś/c w ulicy Wakacyjnej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Ekologicznej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Dla obszaru, na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 04.04.2014 r., 23.05.2014 r . 22.08.2014 r., 10.10.2014 r., 5.12.2014 r., 20.02.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 186 000 zł netto, wadium 37 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 860 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Ekologicznej 16, obr. B-21, dz. nr 11 o pow. 1403 m2, KW LD1M/00029468/1

   Nieruchomość niezabudowana. Na nieruchomości znajdują się naniesienia: nietrwale związane z gruntem budynki, ogrodzenie i nasadzenia roślinne. Naniesienia stanowią własność byłych Dzierżawców - obecnie bezumownych użytkowników, którzy zobowiązali się w przypadku gdy nie zostaną wyłonieni w przetargu jako nabywcy nieruchomości do ich usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłym Dzierżawcom nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. Ogrodzenie z każdej strony działki narusza jej granice.
   Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Przez teren nieruchomości, równolegle do ulicy Ekologicznej, przebiega jednotorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna o napięciu 110 kV. Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest również słup kratowy tej linii. Przy zagospodarowaniu nieruchomości przebieg ww. linii wymaga zastosowania przepisów wynikających z norm elektrycznych, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122 i 151) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
   Do nieruchomości doprowadzone są:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 32/40 mm wraz ze studnią wodomierzową oraz punktem czerpalnym (zdrojem); oba urządzenia (przyłącze wraz ze studnią) stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp.zo.o.; dla ww. przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z każdej strony urządzenia, jak również dostępu dla odpowiednich służb;
   2. przyłącze sanitarne d=0,15 m wraz ze studzienką kanalizacji sanitarnej oraz kratkami ściekowymi kanalizacji sanitarnej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z każdej strony urządzenia, jak również dostępu dla odpowiednich służb.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, wodociągowa Ø 100 mm, kanalizacji sanitarnej d=0,20 m i deszczowej d=0,30 m. Dla ww. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzeń. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 63 PE ś/c w ulicy Wakacyjnej.
   Nieruchomość położona w sąsiedztwie linii kolejowej obwodowej (w wykopie). Przy zagospodarowaniu nieruchomości sąsiedztwo linii kolejowej wymaga zastosowania przepisów określających odległości istniejących torów kolejowych do przyszłej zabudowy, a w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 oraz z 2014 r. poz. 644, 768 i 962 oraz z 2015 r. poz. 200 ) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Ekologicznej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
   3. uregulowania kwestii korzystania z infrastruktury technicznej stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. na warunkach uzgodnionych ze Spółką.
   Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 04.04.2014 r., 23.05.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 205 000 zł netto, wadium: 41 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 050 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Pabianki 14, obr. B-3, dz. nr 163 o pow. 894 m2, KW LD1M/00112706/1

   Nieruchomość niezabudowana. Od strony południowej granica działki nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Od strony północnej granica działki biegnie wzdłuż wierzchołka skarpy, poza którym następuje strome obniżenie terenu. Teren nieruchomości nieuporządkowany. Frontowa część działki utwardzona płytami betonowymi. Na nieruchomości znajduje się stara murowana toaleta (do rozbiórki) oraz dwa metalowe kontenery, nietrwale związane z gruntem. Kontenery, utwardzenie terenu oraz pozostałości ogrodzenia z siatki od strony ulicy Pabianka, stanowią własność byłego dzierżawcy nieruchomości, który zobowiązał się, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości do ich usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926 i 1002), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Przy wschodniej granicy działki, w pasie drogowym ulicy Pabianka, znajdują się odcinki kanalizacji teletechnicznej telekomunikacyjnej. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). W ulicy Pabianka znajduje się również sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z przyległej drogi 24 KD-D 1/2 – ulicy Pabianka. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Działka pod ulicą Pabianka stanowi własność prywatną.
   Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), który obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem 10 MN.
   Dla terenów oznaczonych symbolem 10 MN, zgodnie z ww. planem ustala się między innymi:
   1. przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej lub bliźniaczej a jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość realizacji usług w budynkach mieszkalnych lub samodzielnych budynkach stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy przeznaczonej pod funkcje mieszkaniową,
   2. powierzchnie zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki,
   3. wysokość zabudowy nie większą niż 10 m,
   4. liczbę kondygnacji nie większą niż 2, w tym poddasze użytkowe.
   Uregulowanie dostępu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinno nastąpić zgodnie z § 14 ust. 4 ww. planu.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 87 000 zł netto, wadium: 17 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 870 zł.
   Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 10.10.2014 r., 5.12.2014 r., 20.02.2015 r.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Sygnałowej 2, obr. G-41, dz. nr 362/1 o pow. 1087 m2, KW LD1M/00116663/5

   Działka niezabudowana, narożna, ma kształt regularny zbliżony do kwadratu. Teren nie jest równy występują niewielkie różnice w ukształtowaniu terenu.
   Na działce zlokalizowany jest nieczynny słup teletechniczny oraz energetyczna linia napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. W ulicy Sygnałowej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150, dł l=91,10 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Sygnałowej znajduje się linia telekomunikacyjna i sieć energetyczna a w ulicy Ekonomicznej gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 90%). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Sygnałowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych,
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.02.2015 r.
   Cena wywoławcza: 195 000 zł netto, wadium: 39 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 950 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Sygnałowej 4, obr. G-41, dz. nr 363 o pow. 855 m2, KW LD1M/00139418/0

   Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren nie jest równy występują niewielkie różnice w ukształtowaniu terenu.
   Na nieruchomości znajduje się energetyczna linia napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Miasto i w granicy znajduje się słup energetyczny. W ulicy Sygnałowej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150, dł l=91,10 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Sygnałowej znajduje się linia telekomunikacyjna i sieć energetyczna, a w ulicy Ekonomicznej gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 90%). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Sygnałowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.02.2015 r.
   Cena wywoławcza: 154 000 zł netto, wadium: 30 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 540 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Sygnałowej 6, obr. G-41, dz. nr 364/1 o pow. 933 m2, KW LD1M/00129128/7

   Działka niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren nie jest równy, występują niewielkie różnice w ukształtowaniu terenu.
   Na nieruchomości znajduje się energetyczna linia napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto oraz słupy energetyczne. W ulicy Sygnałowej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150, dł l=91,10 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Sygnałowej znajduje się linia telekomunikacyjna i sieć energetyczna a w ulicy Ekonomicznej gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 80%). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Sygnałowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.02.2015 r.
   Cena wywoławcza: 167 000 zł netto, wadium: 33 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 670 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Magdaleny 2, obr. G-40, dz. nr 398/1 i 398/2 o łącznej pow. 634 m2, KW LD1M/00034166/2

   Nieruchomość niezabudowana, narożna o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Od strony południowo-zachodniej nieruchomość przylega do pasa drogowego ulicy Magdaleny i Rudzkiej. Od strony północno - wschodniej przylega do nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przy czym budynek na działce nr 397 narusza północną granicę nieruchomości zbywanej w ten sposób, że cała ściana szczytowa budynku na działce 397 narusza granice działek nr 398/1 i 398/2. W północnej i wschodniej granicy znajduje się ogrodzenie działek przyległych.
   Na działce znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. W ulicy Magdaleny znajduje się wodociąg o średnicy 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm (obie sieci stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.), gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
   W ulicy Rudzkiej znajduje się sieć wodociągowa o średnicy 300 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm (obie sieci stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.) i deszczowej o średnicy 300 mm .
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 70%). Ponadto nieruchomość porośnięta jest spontaniczną roślinnością ruderalną. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Magdaleny. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości energetycznego przyłącza napowietrznego nN należącego do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.02.2015 r.
   Cena wywoławcza: 101 000 zł netto, wadium: 20 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 010 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Równej 9, obr. G-43, dz. nr 64/8 i 64/9 o łącznej pow. 1237 m2, KW LD1M/00114527/6 i LD1M/00020341/2

   Przedmiotowe nieruchomości posiadają kształt regularny, są niezabudowane, częściowo ogrodzone, w znacznym stopniu porośnięte drzewami i krzewami.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowych nieruchomościach zlokalizowane jest przyłącze energetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia (wraz ze słupem) należące do PGE Dystrybucja S.A.
   Według mapy zasadniczej na działce nr 64/8 zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna.
   W ul. Równej znajdują się:
   1. sieć wodociągowa Ø 160 mm, dł. L=429,61 m, PEHD, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
   2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=448,74 m, kamionka, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. l=442,11 m, beton, rok budowy 2010;
   4. infrastruktura telekomunikacyjna; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budynków i budowli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Równej (działki nr 63/10 w obrębie G-43 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym) albo ul. Dalekiej (działki nr 72/4 w obrębie G-43 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. W dniu 14 lipca 2004 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXIV/571/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 300 000 zł netto, wadium: 60 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Giewont 14, obr. W-12, dz. nr 316/2 o pow. 933 m2, KW LD1M/00290633/9

   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 25,0 m x ok. 37,0 m. Działka jest częściowo ogrodzona, posiada bramę i furtkę stalową, ogrodzenie jest w dość złym stanie technicznym. Przez teren działki od strony ulicy Giewont przebiega magistrala wodociągowa Ø 600 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 8,0 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. Dla magistrali została ustanowiona służebność przesyłu (umowa zawarta w formie aktu notarialnego Rep A Nr 6115/2013 z dnia 24.12.2013 r. pomiędzy Gminą Miastem Łódź a Łódzką Spółką Infrastrukturalną). W/w magistrala znajduje się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK. Powierzchnia działki objęta służebnością wynosi 425,00 m2, co stanowi około 46 % powierzchni działki. Obszar ten jest wyjęty spod zabudowy i trwałych nasadzeń roślinnych. Na działce rosną drzewa i krzewy – około 10% powierzchni działki jest zajęte pod korony. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej nieznacznie narusza granicę działki 317/2. Od strony północnej ogrodzenie i budynek zlokalizowany na sąsiedniej działce naruszają przedmiotową nieruchomość w północno-wschodnim narożniku działki – ok. 1,5 m, w północno-zachodnim o ok. 0,3 m. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest obiekt betonowy o wymiarach ok. 3,5 m na 6,2 m. W północnej części działki, za ogrodzeniem naruszającym przedmiotową nieruchomość zlokalizowany jest miejscowy przewód podziemny telekomunikacyjny.
   Nieruchomość położona jest na osiedlu mieszkaniowym Stoki, blisko ulicy Pomorskiej. Jest to osiedle mieszkaniowe o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a także wielorodzinnej (niskie 3 kondygnacje budynki szeregowe z lat 30-tych XX wieku) zlokalizowane po wschodniej stronie miasta Łodzi. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej. Ulica Giewont posiada nawierzchnię asfaltową.
   Z opinii gestorów sieci wynikają następujące uwarunkowania:
   1. najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w pobliżu omawianej działki jest gazociąg ś/c dn 150 stal w ul. Giewont;
   2. w pobliżu przedmiotowej nieruchomości w pasie drogi przebiega kanalizacja teletechniczna. Obecnie nie ma konieczności zastosowania ochrony infrastruktury.
   W pasie drogowym ulicy Giewont są usytuowane następujące sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej, gazowa. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia wyżej wymienionego terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Giewont drogi powiatowej klasy L – lokalna i w chwili obecnej nie posiada urządzonego zjazdu z tej ulicy. Działka, na której zlokalizowana jest ulica Giewont, jest własnością Gminy Miasta Łódź, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Nie planuje się poszerzenia tej ulicy. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego i stosownie do ww. uchwały leży na obszarze oznaczonym symbolem 36.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Dla tego terenu ustala się między innymi:
   1. jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolnostojącej z możliwością realizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lokali usługowych o powierzchni określonej w przepisach odrębnych;
   2. zakaz realizacji usług, których uciążliwość może wykraczać poza granice działki lub wpływać niekorzystnie na warunki zamieszkiwania terenu, dla którego jako przeznaczenie ustalono funkcję mieszkaniową;
   3. w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów:
    1. maksymalną powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną: 50% powierzchni działki budowlanej,
    2. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej,
    3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7;
   4. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
    1. wysokość budynków nie większą niż 3 kondygnacje nadziemne (pod warunkiem, że trzecią kondygnację stanowi poddasze użytkowe) nieprzekraczającą 11 m, z możliwością realizacji kondygnacji podziemnych,
    2. realizację dachów budynków o kącie nachylenia połaci wynoszącym od 25 do 400.
   Powyższe parametry dotyczą zabudowy nowej, jak również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy a także zmiany sposobu użytkowania zabudowy istniejącej. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona w granicach obszaru oznaczonego MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.02.2015 r.
   Cena wywoławcza: 106 000 zł netto, wadium: 21 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 060 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Rawskiej 5, obr. W-29, dz. nr 46/28 o pow. 319 m2, KW LD1M/00294075/7

   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 8,0 m x ok. 40,0 m, nie jest ogrodzona. Na działce znajduje się zatoka parkingowa, wiata śmietnikowa nietrwale związana z gruntem, stanowiąca własność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”, znaczną jej część stanowi teren biologicznie czynny (zadrzewiony) pełniący funkcję zieleni osiedlowej. Działka od wschodu i zachodu sąsiaduje z posesjami zabudowanymi 5-kondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Spółdzielnia została poinformowana, że w przypadku rozstrzygnięcia przetargu, gdyby nie wygrała licytacji, zostanie wezwana do usunięcia naniesienia w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie usunięcie naniesienia w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia. W tym przypadku Spółdzielnia nie będzie miała prawa roszczeń o zwrot nakładów zarówno do Miasta jak i ewentualnego nabywcy. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Na terenie nieruchomości znajduje się: kanalizacja ogólnospławna d=0,20 m stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., ze strefą ochronną o szerokości 5,0 m z jednej strony urządzenia, a z drugiej do granicy działki, o powierzchni strefy ochronnej 260 m2, dla której ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. wpisana w Dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00294075/7, pięć przyłączy kanalizacyjnych o przekroju d=150 mm odprowadzających ścieki i wody opadowe z posesji Rawska 5 i Rawska 7 do ww. kanalizacji ogólnospławnej, ze strefą ochronną o szerokości 5,0 m łącznie po obu stronach przewodu, kablowa linia energetyczna nn należąca do PGE Dystrybucja S.A., gazociąg dn 100 stal. niskiego ciśnienia ze strefą ochronną 1,0 m (0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego), sieć teletechniczna przebiegająca w granicy południowej działki, czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2xDn65 ze strefą ochronną 2,0 m od skraju rury kanału ciepłowniczego (wszelkie prace w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Dalkia Łódź S.A., przyszły właściciel zobowiązany jest do zapewnienia dostępu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, Dalkia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu). W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej wpisana w Dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00294075/7 polega na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń i zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za działanie których Spółka przyjmuje odpowiedzialność, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Rawskiej znajdują się: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, ciepłownicza.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Rawskiej - drogi publicznej gminnej z wykorzystaniem dotychczasowego zjazdu. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659). Działka pod ulicą Rawską ma nieuregulowany stan prawny, jest we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 5.12.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 37 000 zł netto, wadium: 7 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 370 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 18.05.2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy Okopowej 148, Ekologicznej 16, Równej 9;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Magdaleny 2;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii - dotyczy nieruchomości przy ul. Ekologicznej 14;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Sygnałowej 2, Sygnałowej 4, Sygnałowej 6;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce s
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Zgierskiej 214, Koronnej bez numeru, Sokolej 16, Minerskiej bez numeru, Kruczej 12, Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, Trybunalskiej 19, Oskara Flatta 12a, Zespołowej 5 oraz sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bedoń-Wieś w gminie Andrespol, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103, w obrębie 2 Bedoń-Wieś
Treść:

2015-04-09

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Zgierskiej 214, obr. B-6, dz. nr 66/21 o pow. 970 m2, KW LD1M/00273726/3

   Na terenie nieruchomości brak jest naniesień kubaturowych i roślinnych. Wzdłuż północnej granicy działki, od strony ul. Pasiecznej, przebiega płot z siatki stalowej, w średnim stanie technicznym.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości od strony ul. Zgierskiej nie jest możliwa, z uwagi na zlokalizowane na działce nr 66/20 przejście podziemne. Dojazd do nieruchomości powinien się odbywać od strony ul. Anyżowej, poprzez działkę nr 75/3, za zgodą jej użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz Zachód” (np. w drodze ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 280 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
   Postąpienie nie mniej niż 2 800 zł (słownie: dwa tysiące, osiemset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Koronnej bez numeru, obr. B-9, dz. nr 83/45 o pow. 481 m2, KW LD1M/00001723/5

   Nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Zachodnią granicę działki naruszają ogrodzenia działek sąsiednich. Na działce znajduje się urządzony wjazd do posesji nr 52 przy ulicy Koronnej. Na działce rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się poprzez działki drogowe nr 83/46 i nr 83/29 lub nr 83/34. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Na działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa Ø 150 mm oraz przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, dla których ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Powierzchnia działki objęta służebnością przesyłu wynosi 262 m2. Zgodnie z zapisami zawartymi w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00001723/5 służebność polega na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej wymienionych powyżej urządzeń, zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzeń o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Ponadto przez działkę przebiega kanalizacja teletechniczna. Strefa ochronna dla tej sieci wynosi po 0,5 m od osi ciągu kanalizacji.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. działka nr 83/47 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionej dla zlokalizowanej na działce sieci wodociągowej Ø 150 mm i przyłącza wodociągowego Ø 40 mm.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 49 400 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) netto.
   Wadium: 9 880 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 500 zł (słownie: pięćset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Koronnej bez numeru, obr. B-9, dz. nr 83/47 o pow. 287 m2, KW LD1M/00001723/5

   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona o kształcie zbliżonym do prostokąta. Zachodnią granicę działki naruszają ogrodzenia działek sąsiednich. Na działce rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się poprzez działki drogowe nr 83/46 i nr 83/29 lub nr 83/48 i nr 83/23. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu północnej granicy działki zlokalizowana jest sieć wodociągowa Ø 150 mm dla której ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. na czas nieoznaczony. Strefa ochronna dla w/w urządzenia wynosi 3 metry po obu stronach urządzenia. Powierzchnia działki objęta służebnością przesyłu wynosi 20 m2. Zgodnie z zapisami zawartymi w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00001723/5 służebność polega na zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzenia o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Ponadto przez działkę przebiega kanalizacja teletechniczna. Strefa ochronna dla tej sieci wynosi po 0,5 m od osi ciągu kanalizacji.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa telekomunikacyjna.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. działka nr 83/47 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionej dla zlokalizowanej w pobliżu północnej granicy działki sieci wodociągowej Ø 150 mm.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 33 400 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) netto.
   Wadium: 6 680 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Sokolej 16, obr. G-12, dz. nr 166/1 o pow.458 m2, KW LD1M/00034696/6

   Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest nieregularny, zbliżony do litery „L”. Na działce znajdują się wiaty garażowe nietrwale związane z gruntem wzniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czerwony Rynek” na podstawie decyzji Nr 218/88 Urzędu Dzielnicowego z dn. 28.10.1988 r. zezwalającej na budowę wiaty samochodowej jako inwestycji tymczasowej do roku 1998. Wiaty użytkowane są na podstawie decyzji Nr 10/97 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 20.01.1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na dalsze użytkowanie wiaty samochodowej jako obiektu czasowego – do czasu zużycia technicznego. Nabywca nieruchomości jako jej właściciel będzie mógł żądać od Spółdzielni Mieszkaniowej usunięcia naniesień. W przypadku zachowania naniesień przez nabywcę, Spółdzielni Mieszkaniowej będzie przysługiwało roszczenie o zwrot za poniesione nakłady. Granice działki nr 166/1 nieznacznie naruszone są przez ogrodzenie zlokalizowane na działkach nr 161/1 i nr 161/2.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Sokolej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W obecnym stanie zagospodarowania działki nr 166/1 dostęp do zlokalizowanych na niej wiat garażowych jest możliwy przez działkę nr 564/1, która stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek”.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i ciepłownicza.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Sokolej 16 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MW - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 137 000 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 27 400 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1 370 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Minerskiej bez numeru, obr. P-15, dz. nr 533/6, o pow. 1192 m2, KW LD1M/00253772/4

   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 23,4 m x ok. 51,0 m, nie jest ogrodzona. Przyległa działka nr 534 położona przy ul. Minerskiej 20a jest zabudowana, trzy budynki znajdują się w granicy z przedmiotową działką, istniejące ogrodzenie od strony wschodniej należy do posesji przy ul. Minerskiej 20a. Od strony frontowej działki, od ulicy Minerskiej, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533/6 brak sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Minerskiej znajdują się: magistrala wodociągowa o średnicy 1000 mm, dla której należy zachować strefę ochronną 8,0 m po obu stronach urządzenia licząc od zewnętrznych krawędzi przewodu (strefa ochronna zajmuje 53 m2 powierzchni działki nr 533/6), sieć wodociągowa o średnicy 200 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., linia energetyczna, linia telekomunikacyjna. Na terenie strefy ochronnej obowiązuje zakaz zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń, możliwość nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. do strefy ochronnej, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w pobliżu działki nr 533/6 jest gazociąg n/c dn 100 stal i ś/c dn 63 PE w ulicy Minerskiej (doprowadzony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 20a, z drugiej strony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 30a), w celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W ulicy Minerskiej znajduje się również kanalizacja sanitarna D=0,20 m doprowadzona do wysokości działki nr 533/3, z odejściem bocznym d=0,15 m od kanału sanitarnego do granicy działki nr 533/3, z drugiej strony doprowadzona do wysokości działki nr 534 przy ulicy Minerskiej 20a (brak kanału sanitarnego w ulicy Minerskiej na wysokości działki nr 533/3, 533/4, 533/5 i 533/6). W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013-2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje inwestycji w ulicy Minerskiej. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. istnieje możliwość podłączenia działki do kanalizacji sanitarnej (konieczność wybudowania odcinka sieci i przyłącza indywidualnego), ale o możliwość i wymagania techniczne należy zwrócić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Minerskiej - drogi publicznej gminnej o nawierzchni gruntowej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/6 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Minerskiej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Działka pod ulicą Minerską ma nieuregulowany stan prawny. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/6, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, zakazem zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń w strefie ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu strefy ochronnej osobom upoważnionym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 5.12.2014 r., 27.02.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 326 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 65 200 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 3 260 zł (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Kruczej 12, obr. G – 3, dz. nr 128 o pow. 722 m2, KW LD1M/00096951/4

   Nieruchomość jest niezabudowana. Przez teren nieruchomości zostało poprowadzone ogrodzenie z siatki, dzielące zbywaną działkę na dwie części. Granica nieruchomości jest naruszona o około 25 cm przez ogrodzenie nieruchomości położonej przy ul. Kruczej 10 (działka nr 122, w obrębie G – 3).
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

   1. zdrój podwórkowy i nie użytkowane przyłącze wodociągowe, nie będące własnością, ani nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
   2. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2xDn 80, stanowiąca własność Dalkii Łódź S. A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostępność terenu w celu konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji sieci ciepłowniczej, w granicach strefy ochronnej. Szerokość strefy ochronnej dla wyżej wymienionej sieci wynosi 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z jezdni ul. Kruczej (działka nr 111/1, w obrębie G – 3, o użytku „dr”, posiadająca nieustalony stan prawny) zespolony ze zjazdem na nieruchomość sąsiednią położoną przy ul. Kruczej 14. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla czynnej rozdzielczej sieci ciepłowniczej 2xDn 80.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.02.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 235 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie nie mniej niż 2 350,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, obr. B-32, dz. nr: 129/1, 124/9, 129/2 i 124/10 o łącznej pow. 1150 m2, KW: LD1M/00173352/9 i LD1M/00263380/2

   Nieruchomości niezabudowane. Północna granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. W północnej granicy nieruchomości znajdują się zabudowania nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomości porośnięte drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na działce nr 124/10 znajduje się zdrój przewodu ogólnego z fragmentem przewodu podziemnego wodociągowego ogólnego. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zdrój wraz z zasilającym go przyłączem został zlikwidowany.
   W ulicy Sierpowej znajdują sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W pobliżu wschodniej granicy nieruchomości w pasie drogowym ulicy Sierpowej znajdują się elementy linii napowietrznej telekomunikacyjnej. W przypadku wystąpienia kolizji z siecią telekomunikacyjną na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych; koszt przebudowy poniesie inwestor; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Sierpowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.02.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 238 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 47 600 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 380 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Trybunalskiej 19, obr. G-27, dz. nr 662 o pow. 1082 m2, KW LD1M/00192114/8

   Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona. Ogrodzenie wschodniej granicy nieruchomości narusza nieznacznie granice sąsiedniej działki drogowej. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości, w pasie drogi ulicy Trybunalskiej, przebiega kanalizacja telekomunikacyjna. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową, wzdłuż wschodniej i północnej granicy nieruchomości, w pasie drogi ulicy Trybunalskiej i Czynnej, przebiega infrastruktura telewizji kablowej. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć: wodociągowa (Ø 100 mm), kanalizacji sanitarnej (d=0,25 m), kanalizacji deszczowej (d=0,30 m), energetyczna. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 110 PE n/c w ulicy Luźnej.
   Nieruchomość przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej ulicy Trybunalskiej oraz pasa drogowego jednej drogi wewnętrznej ulicy Czynnej, która obecnie jest własnością prywatną i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony drogi wewnętrznej ulicy Czynnej (obecnie nieruchomość nie posiada żadnej obsługi komunikacyjnej). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/571/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 18.04.2014 r., 4.07.2014 r., 12.09.2014 r., 5.12.2014 r., 20.02.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 209 000 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 41 800 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 090 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Oskara Flatta 12a, obr. G-10 , dz. nr 71 o pow. 424 m2, KW LD1M/00035887/9

   Na nieruchomości znajdują się pozostałe po spaleniu ruiny starych budynków do rozbiórki. Budynek usytuowany na sprzedawanej nieruchomości (przy zachodniej granicy) narusza granicę nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Oskara Flatta 12 (działki nr 70 w obrębie G-10). Szerokość naruszenia dochodzi do około 40 cm. Teren przedmiotowej nieruchomości jest zaśmiecony, zakrzaczony, z pojedynczym drzewostanem.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:

   1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, wybudowane w 1984 r. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m po obu stronach przyłącza; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu (na powierzchni 21 m2) polegającej na:
    1. prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia,
    2. zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza,
    3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia; Wydział Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia opisanej służebności przesyłu, które znajduje się na zaawansowanym etapie; planowane jest ustanowienie służebności przesyłu w II kwartale 2015 r.;
   2. elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (odległości dopuszczalnych zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określają stosowne normy).
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się strony ul. Flatta. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
   W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Flatta.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza wodociągowego, dla przyłącza wodociągowego Ø 40 mm.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie nie mniej niż 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Zespołowej 5, obr. G-24, dz. nr 229 o pow. 306 m2, KW LD1M/00114908/1

   Działka numer 229 ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 11,50 m na ok. 26,50 m. Działka ogrodzona jest stalową siatką. Od frontu znajduje się brama z furtką. Granica działki nieznacznie jest naruszona przez ogrodzenie zlokalizowane od strony działki nr 230/1. Działka zabudowana jest jednorodzinnym, murowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Rzeczoznawca określił stan budynku na wymagający kapitalnego remontu. Budynek wyposażony jest jedynie w instalację elektryczną. Na nieruchomości znajduje się również murowany budynek gospodarczy w dostatecznym stanie technicznym, drewniana komórka w bardzo złym stanie technicznym oraz studnia z kręgów betonowych. W w/w budynku gospodarczym mieści się suche wc, pomieszczenie pralni i komórka lokatorska.
   Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
   Do działki doprowadzone jest przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości l=7,34 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m o długości l=13,75 m. Przyłącza nie stanowią własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i nie pozostają w eksploatacji ZWiK Sp z o.o. Możliwy pobór wody ze zdroju podwórzowego. Na działce znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN. W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa Ø 150 mm, kanalizacja sanitarna d = 0,20 m, sieć kanalizacji deszczowej d=0,40 m, energia elektryczna.
   Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy o szacunkowym wieku powyżej 10 lat. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Zespołowej, poprzez istniejący wjazd bramowy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Stan prawny ulicy jest nieuregulowany.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Zespołowej 5 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 12.09.2014 r., 5.12.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 128 700 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych) netto.
   Wadium: 25 740 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1 290 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).

 2. Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bedoń-Wieś w gminie Andrespol, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103, w obrębie 2 Bedoń-Wieś o powierzchni 1370 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00182463/6.

  Działka numer 103 jest niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości frontu ok. 10,4 m. W północnej granicy działki posadowione jest ogrodzenie nieruchomości przyległej. Z pozostałych stron działka nie jest ogrodzona. Na nieruchomości rosną drzewa i krzewy (samosiejki).
  Wzdłuż południowej granicy działki zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800 dla której ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp z o.o. lub jej następcy prawnego na czas nieoznaczony. Strefa ochronna dla w/w urządzenia wynosi 8 metrów po obu jego stronach. Powierzchnia działki objęta służebnością przesyłu wynosi 1130 m2. Służebność polega na znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości obciążonej wyżej wymienionego urządzenia i zachowaniu jego pasa ochronnego, wolnego od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do w/w urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. We wschodniej części działki przechodzi linia elektroenergetyczna średniego napięcia.
  Działka nr 103 przylega do drogi powiatowej Nr 2912E – ulicy Brzezińskiej. Zgoda na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/340/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 183, poz. 1835). Zgodnie z planem podstawowe przeznaczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MNU2 o powierzchni 1337 m2 (w tym powierzchnia 1114 m2 w strefie ograniczonego użytkowania magistrali wodociągowej Ø 800) oraz tereny komunikacji o powierzchni 33 m2.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
  3. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2015 o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 18 maja 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa,
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń. – dotyczy nieruchomości przy ul. Zgierskiej 214, Koronnej bez numeru dz. nr 83/45, Koronnej bez numeru dz. nr 83/47, Sokola 16, Kruczej 12, Oskara Flatta 12 a, Bedoń wieś
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Minerskiej bez numeru, Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, Trybunalskiej 19;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Bedoń – Wieś;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości przy ul. Zespołowej 5.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna - nr rachunku 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 18 maja 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi, przy ulicach: Ogrodowej 8, Ogrodowej 10, Ogrodowej 12/14, Zachodniej 34 i Zachodniej 38 oraz na sprzedaż udziału Miasta Łodzi wynoszącego 5/6 prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zachodniej 36
Treść:

2015-03-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi, w obrębie S-1, przy ulicach:
Ogrodowej 8, oznaczonej jako działka nr 68/2 o powierzchni 1896 m2 (uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00000845/9),
Ogrodowej 10, oznaczonej jako działka nr 67 o powierzchni 1837 m2 (uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00000889/9),
Ogrodowej 12/14, oznaczonej jako działka nr 66/3 o powierzchni 609 m2 (uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00092378/5),
Zachodniej 34, oznaczonej jako działka nr 90/2 o powierzchni 320 m2 (uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00159966/2),
Zachodniej 38, oznaczonej jako działka nr 88/3 o powierzchni 1268 m2 (uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00100824/7),
oraz na sprzedaż udziału Miasta Łodzi wynoszącego 5/6 prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zachodniej 36, oznaczonej w obrębie S-1 jako działka nr 89/2 o powierzchni 325 m2 (uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00119508/2).
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 6255 m2.

Działka nr 89/2 położona w Łodzi przy ulicy Zachodniej 36 stanowi zgodnie z księgą wieczystą nr LD1M/00119508/2 własność Miasta Łodzi, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 marca 1997 r., znak GG V-72200/I/16603/96. Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej Skarbu Państwa jako właściciela tej nieruchomości było postanowienie Sądu Powiatowego dla m. Łodzi, Wydział V Cywilny z dnia 23 września 1965 r., sygn. akt V. Ns. I. 812/65 o przedawnieniu/zasiedzeniu nieruchomości przez Skarb Państwa.
W obrocie prawnym funkcjonuje wydane przez Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi w dniu 9 września 1965 r. orzeczenie znak: USWmIV-11/127/65 o wywłaszczeniu części nieruchomości i odszkodowaniu – w odniesieniu do udziału wynoszącego 1/6, stanowiącego własność prywatną w dniu wydania decyzji wywłaszczeniowej. Obecnie toczy się przed Starostą Wieluńskim postępowanie administracyjne o zwrot udziału wynoszącego 1/6, który zgodnie z księgą wieczystą nr LD1M/00119508/2 stanowi obecnie własność Miasta Łodzi i nie podlega sprzedaży.
Opisany powyżej teren jest zróżnicowany pod względem wysokościowym, od strony działki nr 88/3 znajduje się powyżej pasa drogowego ulicy Zachodniej, następnie obniża się w kierunku ulicy Ogrodowej. Nieruchomości są niezabudowane, w bardzo niewielkiej części utwardzone zużytą nawierzchnią asfaltową. W granicy działki nr 88/3 znajduje się budynek usytuowany na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nowomiejskiej 4, oznaczonej jako działka nr 92/3. Na ścianie tego budynku zainstalowana jest reklama oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Na ścianie budynku od strony działki nr 88/3 znajdują się otwory okienne. Na działce nr 68/2 pozostał niewielki fragment muru (po rozbiórce budynku), w którym znajduje się złącze kablowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, zasilające nieruchomość sąsiednią położoną przy ulicy Ogrodowej 6. Na części terenu zamontowane są słupki drogowe, które zostaną usunięte przez Miasto Łódź po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zgodnie z opiniami gestorów sieci na terenie nieruchomości znajdują się:

 1. kable teletechniczne należące do Orange Polska S.A.;
 2. dwa nieużytkowane przyłącza wodociągowe Ø 63/50 mm o długości 12,94 m i długości 11,80 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 3. dwa nieużytkowane przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o łącznej długości 18,0 m (nr inw. B 471/3113), stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 4. energetyczne złącze kablowe oraz energetyczna linia kablowa nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
 5. czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200 wykonana w 1972 r. w technologii tradycyjnej i częściowo zmodernizowana w 2004 r. w technologii preizolowanej, czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200-125 z komorami i kanałem półprzechodnim wykonana w 1991 r. w technologii tradycyjnej oraz sieć 2xDn 200 wykonana w 1998 r. w technologii preizolowanej, stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej (wolna od zabudowy i stałych naniesień) wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; ponadto Veolia Energia Łódź S.A. wystąpiła o wyrażenie zgody na remont sieci ciepłowniczej 2xDn 125 w kanale przechodnim od komory K-211/66 do komory K-211/67 pod ul. Zachodnią, zlokalizowanym na terenie działki 88/3; Miasto Łódź nie wyraziło zgody na remont tej sieci;
 6. dwa przyłącza gazowe n/c dn 100 stal, dwa nieczynne przyłącza n/c dn 80 stal (odcięte), nieczynne przyłącze n/c dn 65 stal (odcięte) oraz gazociąg n/c dn 250 stal (od strony ulicy Zachodniej), stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi; strefa ochronna dla sieci gazowej (wolna od zabudowy i stałych naniesień) wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; właściciel sieci wnosi o zagwarantowanie jego służbom eksploatacyjnym dostępu terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w punktach 1-6, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej pod nazwą „Nowe Miasto”, figurującego w gminnej ewidencji zabytków Miasta Łodzi.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez 2 zjazdy, tj. pierwszy z pasa drogowego ul. Zachodniej najbardziej oddalonego od skrzyżowania ulic Zachodnia – Ogrodowa (zjazd bliżej skrzyżowania jest do likwidacji) i drugi z ul. Ogrodowej zlokalizowany przy wschodniej granicy sprzedawanego terenu (zjazd bliżej skrzyżowania jest do likwidacji). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną dla tego obszaru tożsamość Miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu.
Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 1 Warunków przetargu stanowiących Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 436/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 lutego 2015 r.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w niniejszych warunkach przetargu zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 7 pkt 3 Warunków przetargu stanowiących Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 436/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 lutego 2015 r.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które będzie zgodne z koncepcją zagospodarowania terenu oraz wizualizacją obiektów zaproponowanych w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję;
 3. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 4. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 3 lub zgodnie z koncepcją i wizualizacją obiektów przedstawionych w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 3;
 7. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonej kary umownej;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 5:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą.
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej sprzedawanych nieruchomości, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w punkcie 8 na zasadach określonych powyżej.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 5 zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 8. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa pkt 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach lub nieruchomościach nabywcy w sposób i na zasadach opisanych powyżej. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu”;
 2. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 4. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 800 000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 680 000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, sala 371a, o godzinie 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości jest:

 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 436/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 lutego 2015 r.; na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34 i 38 i udziału Miasta Łodzi w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zachodniej 36”;
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34 i 38 i udziału Miasta Łodzi w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zachodniej 36”.
w terminie do dnia 11 maja 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.
Wadium
należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu celem zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany podmiot zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 436/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 lutego 2015 r. oraz Załącznikiem do „Warunków przetargu”.

Dodatkowych informacji n/t przetargu udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 a , tel. ( 42 ) 638-43-31 i 457 tel. ( 42 ) 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru oraz Franciszkańskiej bez numeru
Treść:

2015-03-02

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru
oraz Franciszkańskiej bez numeru
,

w obrębie geodezyjnym B - 49, stanowiących działki o numerach: 544/15, 544/19, 544/20, 544/21, 544/22, 544/23, 544/24, 544/25, 535/59, 535/63, 535/65, 535/68 i 535/70, o łącznej powierzchni 5 352 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste: LD1M/00117363/9, LD1M/00005031/5 i LD1M/00045475/1

Na działkach nr: 544/19, 544/20, 544/21, 544/22, 544/23, 544/24 i 544/25 oraz części działki nr 544/15 znajduje się budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji stalowej, wielofunkcyjny o charakterze usługowo – biurowo – handlowym, wybudowany w 1975 r. Powierzchnia zabudowy wynosi 1736 m2, a powierzchnia użytkowa wynosi 4035 m2.

W budynku znajduje się 25 lokali użytkowych; spośród lokali użytkowych:

 1. 6 lokali jest objętych umowami najmu zawartymi na czas nieokreślony z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia;
 2. 1 lokal jest objęty umową najmu zawartą na czas oznaczony do dnia 31 marca 2017 r.;
 3. 1 lokal jest objęty umową użyczenia zawartą na czas nieokreślony z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Żadnemu podmiotowi działającemu w ww. budynku nie została wypowiedziana umowa. Miasto Łódź zamierza wypowiedzieć umowy bezpośrednio po wyłonieniu nabywcy nieruchomości. Miasto nie ma możliwości wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony przed upływem okresu na jaki została zawarta, tj. przed dniem 31 marca 2017 r.
Zgodnie z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą rozwiązać najem w wypadkach określonych w umowie. Zgodnie z § 8 wyżej wymienionej umowy najmu zawartej na czas oznaczony, Wynajmujący może rozwiązać stosunek najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Najemca:
 1. zmieni rodzaj prowadzonej działalności bez pisemnej zgody Wynajmującego;
 2. odda przedmiot najmu w całości lub w części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem bez pisemnej zgody Wynajmującego;
 3. dokona adaptacji lub modernizacji określonej w wyżej wymienionej umowie bez pisemnej zgody Wynajmującego;
 4. dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu i opłat określonych w wyżej wymienionej umowie za dwa pełne okresy płatności;
 5. używa lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami powyższej umowy;
 6. nie podpisze aneksu do umowy w terminie określonym w wyżej wymienionej umowie.
Na działkach nr: 535/59, 535/63, 535/65, 535/68 i 535/70 oraz części działki nr 544/15 usytuowany jest teren aktywny przyrodniczo (zintegrowany z działkami zabudowanymi budynkiem), zagospodarowany jako zieleńce porośnięte trawą, drzewami ozdobnymi oraz dojścia i dojazdy do budynku.
Opisany budynek usługowo – biurowo – handlowy na powierzchni około 30 m2 usytuowany jest na działce nr 544/9 niestanowiącej własności Miasta Łodzi.

Na nieruchomościach znajdują się, zgodnie z opiniami gestorów sieci:

 1. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D = 0,15 m i dł. L = 8,80 m będące w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., dla którego konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 2. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D = 0,20 m i dł. L = 2,50 m. będące w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., dla którego konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 65/50 mm będące w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. dla którego konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 4. odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kable telekomunikacyjne będące własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., dla których minimalne odległości od innych budynków i budowli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773);
 5. czynne kable energetyczne sN i nN będące własnością PGE Dystrybucja S.A. Na trasie kabli nie można wznosić zabudowy ani wykonywać nasadzeń, a utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej;
 6. przewód gazowy – czynne przyłącze gazu niskiego ciśnienia zasilające budynek usługowo – biurowo – handlowy, strefa ochronna wynosi 1,5 m.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ul. Szklanej poprzez dwa istniejące zjazdy oraz od strony ul. Stefana Czarnieckiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi należy zachować:

 1. dęby czerwone rosnące na działce nr 535/63;
 2. ozdobne odmiany drzew owocowych, klonu zwyczajnego, jarzębu oraz robinii akacjowej, rosnące na działkach nr: 535/65, 535/68 oraz 535/70.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, oraz z 2014 r.poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6578/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 czerwca 2014 r.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256 oraz z 2013 r. poz. 984);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez rozpoczęcie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt 2 lit. a;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 2 lit. b lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2 250 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5:
  1. hipoteki w wysokości 2 250 000,00 zł w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 2 250 000,00 zł wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi (lub ksiąg wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym (wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 2 250 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 4 lub 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 4 lub 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 4 – 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach lub nieruchomościach nabywcy w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.10.2014 r. i 16.01.2015 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 960 000,00 zł netto.
Wadium wynosi 396 000,00 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. w UMŁ
Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala 371 a o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6578/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 czerwca 2014 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru oraz Franciszkańskiej bez numeru”
 • przedłożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru oraz Franciszkańskiej bez numeru” w terminie do dnia 4 maja 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również nie stawi się bez usprawiedliwienia celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6578/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 czerwca 2014 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 i 457a, tel. (42) 638-44-14, 638-47-81 i 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Antoniny 18/20, Dachowej 8, Długiej bez numeru, Anieli Krzywoń 18, Starorudzkiej 54 oraz Starorudzkiej 56
Treść:

2015-03-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Antoniny 18/20, obr. G-22, dz. nr 422/9 o pow. 2471 m2, KW LD1M/00050720/2

  Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt prostokątny o szerokości frontu wynoszącej 32 m i głębokości ok. 77 m. Wzdłuż południowej granicy nieruchomości posadowione jest ogrodzenie z płyt betonowych należące do właściciela nieruchomości sąsiedniej. Na działce rośnie kilkanaście kilkudziesięcioletnich drzew pospolitych, w tym lipy, topole, jesiony i pojedyncze stare drzewa owocowe.
  Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
  1. energetyczna linia kablowa nn, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. kanał sanitarny D=0,20 m, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujący się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny po 5 m po obu stronach przewodu;
  3. przyłącze kanalizacji sanitarnej D=0,20 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; szerokość pasa ochronnego nad urządzeniem wynosi 5 m;
  4. przyłącze kanalizacji sanitarnej D=0,15 m o długości l=25,75 m nie znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które obsługuje budynek zlokalizowany na działce nr 425/2; dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 2,5 m po obu stronach przewodu;
  5. zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości usytuowane są sieci ciepłownicze;
  6. w ulicy Antoniny znajduje się gazociąg dn 40 PE ś/c.
  Część nieruchomości o powierzchni 872,5 m2 obciążona jest służebnością przesyłu ustanowioną na czas nieoznaczony na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., polegającą na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń opisanych w pkt 2 i 3, zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzeń opisanych powyżej, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności (przy czym Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wykonywanie uprawnień z tytułu służebności na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego). Treść służebności przesyłu ujawniona jest w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00050720/2.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony drogi wewnętrznej - ul. Antoniny (działki nr 423 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości po 5 m po obu stronach przewodu dla kanału sanitarnego D=0,20 m oraz o szerokości po 2,5 m z obu stron dla przyłącza kanalizacji sanitarnej D = 0,20 m oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej D=0,15 m.
  2. korzystania z nieruchomości, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustanowionej służebności przesyłu, ujawnionej w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00050720/2.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 305 000 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 61 000 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 3 050 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt złotych).
  Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211).


 • Dachowej 8, obr. G-26, dz. nr 753, o pow. 460 m2, KW LD1M/00101450/1

  W północnej i południowej granicy działki znajduje się ogrodzenie i ściany szczytowe zabudowy przyległych działek, od strony wschodniej na słupkach stalowych rozpięte jest ogrodzenie z siatki. Od frontu w granicy działki pozostałości po ogrodzeniu wykonanym z przęseł metalowych osadzonych w cokole wykonanym z kamienia i betonu. Ogrodzenie nie jest zgodne z przebiegiem granic geodezyjnych działki, wschodnia granica działki naruszona przez budynek posadowiony na działce nr 752. Działka porośnięta drzewami. Powierzchnia nieruchomości częściowo utwardzona płytami chodnikowymi i betonem. Teren wymaga uporządkowania.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Dachowej (dz. nr 749/1 o użytku „dr” o nieuregulowanych stanie prawnym, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Na działce znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Na wysokości działki w ulicy Dachowej (w odległości ok. 4,6 m od północno-zachodniej granicy działki) zlokalizowany jest kanał sanitarny, D = 0,20 m, będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny po 5 m od krawędzi skrajnych przewodu.
  Działka porośnięta jest roślinnością (drzewa i krzewy). Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 18.07.2014 r., 12.09.2014 r., 6.02.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
  Postąpienie nie mniej niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Długiej bez numeru, obr. G-49, dz. nr 131/48 o pow. 1576 m2, KW LD1M/00088825/3

  Działka jest niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Wyścigowej działka posiada ogrodzenie. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu, co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Przez teren nieruchomości równolegle do ul. Wyścigowej, w odległości ok. 7 m od północnej granicy działki przebiega czynna napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV i posadowiony jest przelotowy żelbetowy słup SN o wysokości 12 m. Odległość pozioma projektowanej zabudowy od skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej nie może być mniejsza niż 4,5 m. Od strony linii nie można lokalizować balkonów, tarasów itp. Właściciel nieruchomości zapewni pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto dostęp do linii w ciągu całej doby. W północnej części działki w odległości ok. 5 m od granicy z działką numer 133/10 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej oraz stacji transformatorowej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznych - ulicy Wyścigowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 150 mm, kanał sanitarny D=0,30 m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.11.2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 225 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 2 250 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Długiej bez numeru, obr. G-49, dz. nr 131/49 o pow. 1578 m2, KW LD1M/00088825/3

  Działka jest niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Wyścigowej i Konnej działka posiada ogrodzenie, natomiast od ulicy Konnej ogrodzenie nieruchomości znajduje się w pasie drogowym ulicy. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu, co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  W północno-wschodnim narożniku działki znajduje się stacja transformatorowa, która usytuowana jest również częściowo na działce numer 131/10 stanowiącej część pasa drogowego ul. Konnej. Ponadto na terenie działki, w północno-zachodniej części znajduje się słup elektroenergetyczny SN 15 kV. Nad terenem nieruchomości w odległości ok. 19 m równolegle do zachodniej granicy działki oraz wzdłuż północnej części działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Linia wybudowana jest w układzie trójkątnym, odległość między skrajnymi przewodami wynosi 2,9 m. Odległość pozioma projektowanej zabudowy od skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu znamionowym 15 kV nie może być mniejsza niż 4,5 m. Od strony linii nie można lokalizować balkonów, tarasów itp. Właściciel nieruchomości zapewni pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto dostęp do linii w ciągu całej doby. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805,850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222) z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych - ulic Wyścigowej i Konnej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura, w ulicy Wyścigowej: wodociąg Ø 150 mm, kanał sanitarny D=0,30m, energia elektryczna, gaz oraz kanalizacja deszczowa; w ulicy Konnej: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.11.2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 173 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium : 34 600 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 1 730 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Długiej bez numeru, obr. G-49, dz. nr 131/71 o pow. 1800 m2, KW LD1M/00088825/3

  Działka jest niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Konnej działka posiada ogrodzenie, które znajduje się w pasie drogowym ulicy. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu, co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nad terenem nieruchomości w odległości ok. 19 m równolegle do zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Linie podwieszane są na słupach o wysokości 12 m. Odległość między skrajnymi przewodami wynosi 2,9 m. Odległość pozioma projektowanej zabudowy od skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu znamionowym 15 kV nie może być mniejsza niż 4,5 m. Od strony linii nie można lokalizować balkonów, tarasów itp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805,850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Konnej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20 m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 17 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.11.2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Anieli Krzywoń 18, obr. G-40, dz. nr 43/4 o pow. 753 m2, KW LD1M/00283769/9

  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest regularny zbliżony do prostokąta. Działka nr 43/4 jest częściowo ogrodzona (ogrodzenie jest zdewastowane), porośnięta krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805,850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222) z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki powinna odbywać się z ulicy Anieli Krzywoń w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania z ulicą Zjednoczenia. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nr 43/4 znajduje się przewód wodociągowy oraz komora podziemna wodociągowa z okrągłym włazem. Infrastruktura ta nie stanowi własności ŁSI Sp. z o.o. i nie pozostaje w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura:
  1. wodociągowa Ø 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
  2. kanalizacyjna sanitarna d=0,20 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  3. kanalizacyjna deszczowa d=0,50 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  4. elektroenergetyczna;
  5. teletechniczna kanalizacja kablowa;
  6. gazowa, przy czym najbliższy gazociąg ś/ć dn 63 PE zlokalizowany jest w ulicy Anieli Krzywoń na wysokości ulicy Komunalnej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
  3. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 127 000 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 25 400 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 1 270 zł (słownie: tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Starorudzkiej 54, obr. G-41, dz. nr 360 o pow.1090 m2, KW LD1M/00052094/8

  Działka niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od strony działki nr 359 granica nieznacznie naruszona ogrodzeniem działki przyległej.
  W ulicy Starorudzkiej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł l=1327,16 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=126,58 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. l=131,71 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Starorudzkiej znajduje się linia telekomunikacyjna, sieć energetyczna i gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
  Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 90%). Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805,850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Starorudzkiej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 205 000 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 41 000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 2 050 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Starorudzkiej 56, obr. G-41, dz. nr 361/1, o pow. 1462 m2, KW LD1M/00100907/3

  Działka niezabudowana, narożna, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta.
  Na działce zlokalizowany jest słup teletechniczny i gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia eksploatowany przez PGNiG SPV4 Sp. z o.o. W ulicy Starorudzkiej znajdują się; sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł l=1327,16 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=126,58 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. l=131,71 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Starorudzkiej znajduje się sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.
  Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 90%). Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805,850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Starorudzkiej lub Ekonomicznej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
  3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 24 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa,
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Antoniny 18/20, Anieli Krzywoń 18,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Dachowej 8,
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji, a także w przypadku nabycia, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości położonych przy ul. Długiej bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, a także w przypadku nabycia, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Starorudzkiej 54,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowaniu istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii, a także w przypadku nabycia, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Starorudzkiej 56.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna - nr rachunku 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 24 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi, przy ulicach: Nowomiejskiej 14 oraz Ogrodowej 4
Treść:

2015-03-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,
położonych w Łodzi, w obrębie S-1, przy ulicach:
Nowomiejskiej 14,
działka nr 71/2 o powierzchni 937 m2, KW LD1M/00086244/2
oraz
Ogrodowej 4,
działka nr 70/2 o powierzchni 1855 m2, KW LD1M/00001884/1.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2792 m2.

Działka nr 71/2 ma kształt prostokąta. W ścianie budynku zlokalizowanego na działce nr 72/2 położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, w granicy z działką nr 71/2, znajdują się otwory okienne. Na ścianie tego budynku zainstalowane są reklamy oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Granicę działki nr 71/2 nieznacznie narusza ogrodzenie (siatka i betonowe słupki) należące do właściciela nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, oznaczonej jako działka nr 72/2 (na długości około 15 m i szerokości około 60 cm). Około 50% powierzchni działki stanowi ogólnodostępny parking o utwardzonej nawierzchni, natomiast na jej pozostałej części urządzony jest chodnik dla pieszych oraz trawnik.
Na działce nr 70/2 usytuowany jest parterowy obiekt handlowo - usługowy, wybudowany w 1938 r. o powierzchni użytkowej 549,33 m2. Obiekt składa się z 2 budynków posadowionych wzdłuż wschodniej oraz zachodniej granicy działki nr 70/2. Budynki znajdują się w dostatecznym stanie technicznym. Ściany konstrukcyjne i posadzki są zawilgocone, stropy i pokrycie nieszczelne, krokwie konstrukcji dachu zawilgocone, zagruzowane i zamurowane kanały wentylacyjne, stolarka okienna i drzwiowa wypaczona, nieszczelna. Budynki nie posiadają świadectwa energetycznego. Część frontowa działki jest niezabudowana i stanowi część ogólnodostępnego parkingu. Teren pomiędzy budynkami oraz część frontowa działki nr 70/2 posiada utwardzoną nawierzchnię.

Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomościach znajdują się:

 1. gazociąg n/c dn 150 stal, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi; strefa ochronna dla sieci gazowej wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; właściciel sieci wnosi o zagwarantowanie jego służbom eksploatacyjnym dostępu terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
 2. kanalizacja teletechniczna 1 otw. wraz z czynnymi kablami, należąca do Orange Polska S.A.;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 63/50 mm o długości 12,65 m, podłączone do wodociągu Ø 225 mm (III.22) w ulicy Ogrodowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 4. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 7,0 m i nr inw. B 468/3111, podłączone do kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ulicy Ogrodowej; na wysokości działki nr 71/2 zlokalizowane są nieużytkowane przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m (od kanału w ulicy Ogrodowej do granicy nieruchomości); przyłącza te stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obowiązuje dla nich pas ochronny wolny od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 5. energetyczne złącze kablowe oraz energetyczna linia kablowa nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto;
 6. czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200 wykonana w 1972 r. w technologii tradycyjnej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej (wolna od zabudowy i stałych naniesień) wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 7. szafa sygnalizacji świetlnej PSW, która zostanie przeniesiona przez Miasto Łódź do dnia 30 kwietnia 2015 r.; w trakcie prowadzonych robót może zaistnieć potrzeba czasowego wejścia na teren działki nr 71/2 przez wykonawcę ww. prac.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-7, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielczej pod nazwą „Nowe Miasto”, figurującego w gminnej ewidencji zabytków Miasta Łodzi.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się jednym z istniejących zjazdów z ulicy Ogrodowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną dla tego obszaru tożsamość Miasta Łodzi. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu.

Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 z dnia 18 lutego 2015 r.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 z dnia 18 lutego 2015 r., zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości. Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 7 pkt 3 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 z dnia 18 lutego 2015 r.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które będzie zgodne z koncepcją zagospodarowania terenu oraz wizualizacją obiektów zaproponowanych w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję;
 3. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 4. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach stanowiących przedmiot przetargu sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 3, lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 3;
 7. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonej kary umownej;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 5:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 5, zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu”, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 z dnia 18 lutego 2015 r.;
 2. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 4. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych ) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 z dnia 18 lutego 2015 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”;
 • przedłożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”
w terminie do dnia 11.05.2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się celem zawarcia umowy przenoszącej własność we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 z dnia 18 lutego 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu” oraz Załącznikiem do „Warunków przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, nieruchomości lokalowej oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-04-07)
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Paradnej 3
Treść:

2015-03-03
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-22

Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu >>>

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi, przy ulicy:
Paradnej 3
oznaczonej jako działka nr 755/11, w obrębie geodezyjnym G-27,
o powierzchni 6656 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00078570/7

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, położona w sąsiedztwie koryta rzeki Olechówki, przylegająca do kompleksu rekreacyjno-sportowego Stawy Jana, konfiguracja terenu z niewielkim spadkiem w kierunku koryta rzeki Olechówki. Według zapisu w ewidencji gruntów, grunt oznaczony jest jako rodzaj użytku ŁIV, RIVb i RIVa – są to grunty orne i łąki trwałe. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zieleń występująca na nieruchomości podlega ochronie ogólnej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863) oraz art. 74 i art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662). Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów w wieku szacunkowym powyżej 10 lat wynosi 15%. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Nieruchomość znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi (zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%).

Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

 1. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2 x Dn 300 stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego. Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostęp do cieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji. Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Veolia Energia Łódź S.A.. Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
 2. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,30 m, dł. L=32 m. Właściciel przyłącza, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu o powierzchnia całkowitej ca 173 m2; polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną w/w urządzenia, niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w jego pasach ochronnych o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza kanalizacji sanitarnej, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia. Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
 3. instalacja kanalizacji sanitarnej obsługująca teren Chojeńskiego Klubu Sportowego, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 18 i teren Firmy „Cegal” Sp. jawna, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8;
 4. kanał deszczowy D=1,40 m (w zachodniej części działki nr 755/11), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1209 m2, kanał deszczowy D=1,40 m (w północno-wschodnim narożniku działki nr 755/11), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, dla którego pas ochronny wynosi 25 m2. Wyżej wymienione kanały stanowią własność Miasta Łodzi. Z uwagi na opisane kanały deszczowe nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi nieodpłatną służebność gruntową/przesyłu o łącznej powierzchni całkowitej 1234 m2.
Według mapy zasadniczej w części północnej nieruchomości przebiega kanał sanitarny 2ksD500. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-4, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Paradnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
W wydanych opiniach, Zarząd Dróg i Transportu wskazał, iż pierwotnie południowa część działki nr 755/11 może zostać objęta inwestycją drogową polegającą na rozbudowie pasa drogowego ulicy Paradnej w ramach realizacji tzw. Trasy nad Olechówką – drogi klasy technicznej G, której przebieg w śladzie ulicy Paradnej wynika z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi przyjętego uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. W „Aktualizacji optymalnego wariantu studium systemu transportowego dla Miasta Łodzi” w śladzie tzw. „Trasy nad Olechówką” pozostawiono ulicę Paradną bez poszerzenia. Opracowana aktualizacja ww. studium transportowego będzie stanowić materiał bazowy w zakresie układu komunikacyjnego dla opracowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łodzi.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP – tereny zieleni urządzonej z programem usługowym z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych.

Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej w przyszłości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jak i postanowienia umowy sprzedaży w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania terenu zaproponowaną w ofercie oraz pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany zgodny z zaproponowaną w ofercie koncepcją oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży. Przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane;
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 2 lub zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu przedstawioną w ofercie;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej LD1M/00078570/7 hipoteki na rzecz Miasta Łodzi, w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na wyżej opisanych zasadach. Opisany sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 6. ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego o łącznej powierzchni 1234 m2, na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
  1. prawie do prowadzenia przez nieruchomość dwóch kanałów deszczowych tj.:
   • kanału deszczowego o średnicy D=1,40 m (w zachodniej części działki nr 755/11), którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1209 m2,
   • kanału deszczowego o średnicy D=1,40 m (w północno-wschodnim narożniku działki nr 755/11), dla którego pas ochronny wynosi 25 m2.
   zwanych dalej „urządzeniem”,
  2. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości wznoszenia zabudowy i innych naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń na urządzeniach (kanałach deszczowych) oraz w strefie ochronnej, która wynosi po 5 m (po obu stronach urządzenia), licząc od jego krawędzi zewnętrznych;
  3. prawie dokonywania przyłączeń do urządzenia (kanałów deszczowych),
  4. prawie nieograniczonego dostępu osób uprawnionych przez Miasto Łódź (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzenia w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń;
  Zakres ograniczonego prawa rzeczowego przedstawia mapa - Załącznik do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 370/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 lutego 2015 r.
  Koszty wniosku o wpis ww. ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej, ponosi Kupujący;
 7. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 8. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371 a, o godzinie 13.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 370/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 lutego 2015 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Paradnej 3”,
 • przedłożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Paradnej 3”
w terminie do dnia 4.05.2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się celem zawarcia umowy przenoszącej własność we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 370/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 lutego 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu >>>

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Malborskiej 10, Skierniewickiej 10, Rysowniczej 56, Samopomocy 15, gen. Józefa Bema bez numeru, Wojska Polskiego 12, Tatarczanej bez numeru, Plonowej bez numeru, Nasiennej 9 oraz Trudnej 1
Treść:

2015-03-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Malborskiej 10, obr. B – 29, dz. nr 343, pow. 367 m2, KW LD1M/00095327/4.

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do kwadratu, porośnięta jest drzewami.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Malborskiej (działka nr 348/10, w obrębie B – 29 nie stanowiąca własności Miasta Łodzi – działka o użytku „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Skierniewickiej 10, obr. W – 29, dz. nr 23, pow. 711 m2, KW LD1M/00033722/1.

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest drzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

  1. energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto;
  2. nieczynne przyłącze gazu należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Skierniewickiej (działka nr 28/1, w obrębie W – 29 nie stanowiąca własności Miasta Łodzi – działka o użytku „dr” we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Rysowniczej 56, obr. B-49, dz. nr 278, pow. 589 m2, KW LD1M/00034330/3.

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona od strony ul. Rysowniczej siatką stalową, stanowiącą własność byłego dzierżawcy. Pozostałe ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W zachodniej granicy działki, na posesji sąsiedniej (działka nr 279) zlokalizowany jest budynek mieszkalny, zaś przy granicy wschodniej, na posesji sąsiedniej (działka nr 277) znajduje się budynek gospodarczy. Na działce znajduje się szopa drewniana, nie związana trwale z gruntem. Działka użytkowana jest obecnie bezumownie.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajduje się studnia kablowa, słup kablowy i odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej stanowiące własność Orange S.A.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Rysowniczej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r. i 13.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Samopomocy 15, obr. B-3, dz. nr 215, pow. 473 m2, KW LD1M/00118721/4.

  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest regularny zbliżony do prostokąta. Granice działki naruszone są przez budynki oraz ogrodzenia zlokalizowane na działkach sąsiednich numer: 165, 164 i 156. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Działka nr 215 objęta jest umową dzierżawy, dla której obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, przy czym umowa ta zostanie wypowiedziana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Samopomocy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa i energetyczna.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), nieruchomość znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 10MN – tereny dla których podstawowe przeznaczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 59 200 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) netto.
  Wadium wynosi: 11 840 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 600 zł (słownie: sześćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • gen. Józefa Bema bez numeru, obr. B-9, dz. nr 48/2, pow. 504 m2, KW LD1M/00117723/1.

  Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona i utwardzona płytami chodnikowymi na powierzchni około 20 m2. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Przy wschodniej granicy nieruchomości w pasie drogowym znajdują się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. z Nr 115, poz. 773).
  Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w zachodniej granicy nieruchomości znajduje się studnia. Wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości, na działce sąsiedniej, znajduje się przyłącze wodociągowe.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od ulicy Szczęśliwej. Zjazd należy zlokalizować poza oddziaływaniem skrzyżowania z ulicą Bema. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Działki pod ulicą Bema i Szczęśliwą mają nieuregulowany stan prawny bądź stanowią własność prywatną.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 4.04.2014 r., 23.05.2014 r., 22.08.2014 r., 6.02.2015 r.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Wojska Polskiego 12, obr. B-47, dz. nr 291/1, pow. 695 m2, KW LD1M/00085071/1.

  Nieruchomość ma kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego trójkąta. Teren nieruchomości jest płaski i utwardzony płytami typu Jomb. Część północna jest praktycznie wyłączona z użytkowania ze względu na kształt, a także porośnięta jest drzewami i krzewami. Według mapy sytuacyjno-wysokościowej w części północnej znajduje się fragment budynku zlokalizowanego na działkach nr 292/1 i 290/1 przy ul. Wojska Polskiego 10 i 14. Od frontu nieruchomość ogrodzona jest płotem z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W ciągu ogrodzenia zamontowana jest brama przesuwna wykonana z elementów stalowych. Na sprzedawanej działce znajdują się:

  1. budynek magazynowy, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany z prefabrykowanych elementów żelbetowych, o powierzchni zabudowy 64 m2;
  2. parterowy budynek niemieszkalny, murowany, o powierzchni zabudowy 30 m2, w którym mieści się lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 25,61 m2.
  Brak świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 291/1 w obrębie B-47, według opracowywanej koncepcji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dla przebicia ul. Wojska Polskiego przez Stare Miasto, nie znajduje się w kolizji z przebiegiem ulicy i może posiadać obsługę komunikacyjną od ulicy Wojska Polskiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Nieruchomość została objęta uchwałą Nr XCIII/1698/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i Północnej.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
  Sprzedaż nieruchomości o powierzchni 189,35 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. nr 211), zaś sprzedaż nieruchomości o powierzchni 505,65 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • Tatarczanej bez numeru, obr. B – 38, dz. nr 92/2, pow. 1044 m2, KW LD1M/00103174/6.

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

  1. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 174;
  2. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
  3. sieć wodociągowa Ø 160 mm przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Tatarczanej (działka nr 90/8, w obrębie B – 38 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Obecnie szerokość ul. Tatarczanej (działka nr 90/8, w obrębie B – 38) nie pozwala na jej przebudowę zgodnie z parametrami dróg wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430, z 2010 r. nr 65 poz. 407, z 2012 r. poz. 560, z 2013 r. poz. 181 oraz z 2014 r. poz. 186 i 856) tj. do wymaganej szerokości 10 m (obecnie szerokość ulicy wynosi 8,24 m).
  W przyszłości może zajść konieczność poszerzenia (przebudowy) ul. Tatarczanej kosztem sprzedawanej działki nr 92/2.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci wodociągowej Ø 160 mm - o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r. i 20.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Plonowej bez numeru, obr. B – 38, dz. nr 92/3, pow. 1034 m2, KW LD1M/00103174/6

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

  1. sieć wodociągowa Ø 160 mm przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia;
  2. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 174;
  3. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
  4. dwa przyłącza wodociągowe Ø 32 mm włączone do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o. o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniach oraz w pasach ochronnych o szerokości 5 m oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tych urządzeń;
  5. studnia nie będąca w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ulic: Plonowej lub Tatarczanej (działki nr: 91/1 i 90/8, w obrębie B – 38 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadające użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Obecnie szerokość ulic: Plonowej (działka nr 91/1, w obrębie B – 38) i Tatarczanej (działka nr 90/8, w obrębie B – 38) nie pozwala na ich przebudowę zgodnie z parametrami dróg wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430, z 2010 r. nr 65 poz. 407, z 2012 r. poz. 560, z 2013 r. poz. 181 oraz z 2014 r. poz. 186 i 856), tj. do wymaganej szerokości 10 m (obecnie szerokość ul. Plonowej wynosi 7 m, a ul. Tatarczanej wynosi 8,24 m).
  W przyszłości może zajść konieczność poszerzenia (przebudowy) ulic: Tatarczanej i Plonowej kosztem sprzedawanej działki nr 92/3.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla:
   1. sieci wodociągowej Ø 160 mm - o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych,
   2. dwóch przyłączy wodociągowych Ø 32 mm włączonych do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej - o szerokości 5 m.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r. i 20.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Plonowej bez numeru, obr. B – 38, dz. nr 92/4, pow. 1380 m2, KW LD1M/00103174/6.

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

  1. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 172;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 32 mm włączone do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 5 m oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Plonowej (działka nr 91/1, w obrębie B – 38 o nieregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Obecnie szerokość ul. Plonowej (działka nr 91/1, w obrębie B – 38) nie pozwala na jej przebudowę zgodnie z parametrami dróg wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430, z 2010 r. nr 65 poz. 407, z 2012 r. poz. 560, z 2013 r. poz. 181 oraz z 2014 r. poz. 186 i 856), tj. do wymaganej szerokości 10 m (obecnie szerokość ulicy wynosi 7 m).
  W przyszłości może zajść konieczność poszerzenia (przebudowy) ul. Plonowej kosztem sprzedawanej działki nr 92/4.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień, o szerokości 5 m, dla przyłącza wodociągowego Ø 32 mm włączonego do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r. i 20.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 195 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 39 000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 950 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Nasiennej 9, obr. B-36, dz. nr 101, pow. 1559 m2, KW LD1M/00088138/0.

  Działka jest niezabudowana. W północnej, południowej i zachodniej granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych. Od frontu działki znajdują się pozostałości po dawnym ogrodzeniu z siatki.
  Powierzchnia nieruchomości w 70% jest pokryta roślinnością w postaci drzew i krzewów w różnym wieku, w tym również starszym niż 10 lat. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 , z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Nasiennej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i telekomunikacyjna.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, nieruchomość oznaczona jest symbolem 13MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 253 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 50 600 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 530 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Trudnej 1, obr. G-40, dz. nr 433/2, pow. 467 m2, KW LD1M/00058309/1.

  Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt prostokąta. Zlokalizowana jest w strefie podmiejskiej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie przeważają tereny budownictwa mieszkaniowego. Niedaleko znajduje się Rudzka Góra i Stawy Stefańskiego. Granice nieruchomości są nieznacznie naruszone przez ogrodzenie działki sąsiedniej nr 434.
  Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadach stanu istniejącego od strony ulicy Trudnej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na nieruchomości znajdują się:i przyłącze energetyczne napowietrzne nN wraz ze słupem przyłączeniowym do posesji przy ulicy Trudnej 3, należące do PGE Dystrybucja S.A., przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości L=5,15 m, włączonee do wodociągu Ø 150 mm w ulicy Trudnej, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna obsługująca posesję przy ulicy Trudnej 1 i 3. W ulicy Trudnej znajduje się gazociąg n/c 110 PE (strefa kontrolowana wynosi po 0,50 m od osi gazociągu po obu stronach przewodu gazowego), sieć wodociągowa Ø 150 mm, długości l=206,40 m, dla którejj konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza energetycznego napowietrznego nN wraz ze słupem przyłączeniowym i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej obsługującej nieruchomości przy ulicy Trudnej 1 i 3, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta i osób trzecich. Przebudowa nie powinna odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 29.08.2014 r., 24.10.2014 r. i 13.02.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 82 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 16 400 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 820 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 24 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Malborskiej 10, Rysowniczej 56, Skierniewickiej 10, Samopomocy 15, Plonowej bez numeru - dz. nr 92/3; Plonowej bez numeru - dz. nr 92/4, Tatarczanej bez numeru, Wojska Polskiego 12;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Nasiennej 9;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. gen. Józefa Bema bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Trudnej 1.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 24 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 134, położonego w Łodzi przy ul. Grabieniec 16
Treść:

2015-03-03

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 134, położonego w Łodzi przy ul. Grabieniec 16.

Lokal mieszkalny nr 134 o powierzchni 38,30 m2 znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, oddanym do eksploatacji w 1971 r., usytuowanym na nieruchomości, składającej się z działek nr: 8/3, 8/4, 8/29 i 8/33 w obrębie B-42, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00171461/2.
Działki stanowią własność Miasta Łodzi i pozostają we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
Lokal położony jest na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.
Rzeczoznawca majątkowy określił stan techniczny lokalu jako dostateczny.
Dla lokalu nie została założona i nie jest prowadzona księga wieczysta.
Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: 116 000 zł netto. Wadium: 23 200 zł. Postąpienie nie mniej niż 1 160 zł.
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

 1. Aukcja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 20 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w aukcji zobowiązane są do dostarczenia:
  • danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, przedłożenie zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami przeprowadzenia aukcji” (ustnego przetargu nieograniczonego) i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 3, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457 a.
 5. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna - nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017
 6. Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 8. Przewodniczący Komisji otwiera aukcję przekazując uczestnikom aukcji informacje, o przedmiocie aukcji, cenie wywoławczej oraz wysokości postąpienia i podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy firm osób, które wniosły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ).
 9. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 10. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne ustne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 12. Prowadzący aukcję udziela przybicia uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował.
 13. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 14. Wadium wniesione przez innych uczestników aukcji podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania aukcji.
 15. Uczestnik aukcji, który wygrał aukcję zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia aukcji, o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 16. Wpłata całej wylicytowanej ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, winna nastąpić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym powyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku gdy nabywca nie uiści wpłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 15, organizator aukcji może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 17. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonej aukcji.
 18. Koszty związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ponosi nabywca.
 19. Dodatkowe informacje n/t aukcji można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 tel. (42) 638-47-81, tel. (42) 638-44-14 i nr 457a , 638-43-31.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19
Treść:

2015-02-20

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
położonych w Łodzi przy:
placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19,
w obrębie geodezyjnym S-2,
stanowiących działki nr: 168/11 (pow. 670 m2), 168/12 (pow. 983 m2), 168/13 (pow. 524 m2), 168/14 (pow. 720 m2), 168/15 (pow. 310 m2), 168/16 (pow. 583 m2) i 168/18 (pow. 686 m2), o łącznej powierzchni 4476 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste: LD1M/00126086/9, LD1M/00126083/8, LD1M/00126085/2 i LD1M/00122703/3

Teren nieruchomości jest płaski, otwarty, częściowo utwardzony płytami chodnikowymi.
Na działce nr 168/12 znajdują się następujące, nieużytkowane obiekty w złym stanie technicznym (w znacznej części już rozebrane, zrujnowane lub nadające się do rozbiórki):

 1. piętrowy budynek gospodarczy o pow. zabudowy 30 m2;
 2. parterowy budynek gospodarczy i fragmenty dawnego zespołu garaży o pow. zabudowy 52 m2;
 3. parterowy budynek gospodarczy o pow. zabudowy 23 m2;
 4. parterowy budynek gospodarczy o pow. zabudowy 40 m2.
Na działce nr 168/18 znajduje się podziemny budynek szaletu publicznego o pow. zabudowy 90 m2. Na działkach nr 168/14 i 168/16, poniżej poziomu 0, znajduje się odkryty basen przeciwpożarowy w konstrukcji żelbetowej wraz z częściową instalacją wodno-kanalizacyjną. Na działkach nr 168/15 i 168/16 znajduje się czerpnia powietrzna z kanałem podziemnym. Na działce nr 168/15 znajduje się podziemny zbiornik przeciwpożarowy z włazami na powierzchni. Ww. obiekty są nieużytkowane. Trzy ostatnie są funkcjonalnie związane z Teatrem Wielkim (działki nr 167/6 i 166/2).

Na przedmiotowych nieruchomościach znajdują się:

 1. przyłącze wodociągowe Ø 100 mm (dz. nr 168/15), włączone do wodociągu miejskiego Ø 200 mm na placu Dąbrowskiego, obsługujące posesję przy ul. Jaracza 47 a (budynek techniczny Teatru Wielkiego), które znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
 2. przyłącze wodociągowe Ø 50/40 mm (dz. nr 168/18), włączone do wodociągu miejskiego Ø 200 mm na placu Dąbrowskiego, obsługujące pawilon handlowy zlokalizowany na dz. 177/4, które znajduje się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. na odcinku od sieci miejskiej do dawnego budynku szaletu miejskiego;
 3. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m (dz. nr 168/16 i 168/18), włączone do kanału D=0,40 m na placu Dąbrowskiego, obecnie obsługujące budynek dawnego szaletu miejskiego; właściciel tego przyłącza a także przyłącza wodociągowego wymienionego w pkt 2 - Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem na działkach nr 186/16 i 186/18 służebności przesyłu o powierzchni 198 m2; polegającej na - prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną w/w urządzeń, - niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniach oraz w pasie ochronnym o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia, - prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia;
 4. energetyczna linia kablowa nN (dz. nr 168/18), należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 5. czynna wodna sieć ciepłownicza 2 x Dn 150 (dz. nr 168/11 i 168/12), wykonana w technologii preizolowanej; strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; właściciel sieci - Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości znajdują się:
 1. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m, zlokalizowane na wysokości działki nr 168/15, włączone do kanału D=0,40 m. na placu Dąbrowskiego, które obsługuje posesję przy ul. Jaracza 47 a;
 2. kanalizacja teletechniczna.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W przypadku ujawnienia na nieruchomościach jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, teren podlegający sprzedaży przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej – jezdni zachodniej placu Dąbrowskiego, nazywanej ul. Sterlinga i jego obsługa komunikacyjna przez bezpośredni zjazd jest możliwa tylko i wyłącznie od strony tej ulicy; opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310); budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

Informuje się przyszłego nabywcę iż:

 1. obecnie, w związku z likwidacją „krańcówki autobusowej” Węglowa–Knychalskiego na jezdni ul. Sterlinga, na odcinku od ul. Jaracza w kierunku południowym zostały utworzone stanowiska postojowe dla komunikacji publicznej autobusowej, tak zwane miejsca odstawiania autobusów; miejsca te zlokalizowane są także na wysokości istniejącego zjazdu z ul. Sterlinga na działkę nr 168/15 i będą funkcjonowały do czasu przewidywanego terminu zakończenia budowy Dworca Łódź–Fabryczna (rok 2015) a ich lokalizacja może powodować utrudnienia w obsłudze komunikacyjnej terenu inwestycyjnego przez istniejący zjazd z ul. Sterlinga;
 2. z chwilą likwidacji miejsc postojowych dla komunikacji zbiorowej autobusowej z jezdni ul. Sterlinga, problemem dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej terenu inwestycyjnego, w tym także dla obsługi relacji skrętów w lewo na istniejącym zjeździe z ul. Sterlinga, może okazać się wielkość ruchu kołowego po tej ulicy oraz brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sterlinga/Jaracza, której istnienie powodowałoby przerwy w potokach ruchu na kierunku północ-południe, umożliwiające skręty w lewo z jezdni ul. Sterlinga na teren inwestycyjny;
 3. nieruchomości uregulowane w księgach wieczystych nr: LD1M/00126083/8 i LD1M/00126085/2, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 168/13, 168/14, 168/15 i 168/16, obciążone są służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki gruntu nr 167/6 i 178, objętej księgą wieczystą nr LD1M/00122702/6; wykonywanie służebności ogranicza się do pasa gruntu na działkach nr 168/13 i 168/15 a powierzchnia gruntu zajęta pod ograniczone prawo rzeczowe wynosi 127,75 m2.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej, zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego.
Uchwałą Nr XCIII/1705/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego m.in. obszar sprzedawanych nieruchomości.

Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 grudnia 2014 r.
Projekt nowej zabudowy musi zostać zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.
Koncepcję będącą podstawą sporządzenia projektu budowlanego należy przedstawić Architektowi Miasta w celu zapewnienia odpowiedniej jakości projektowej zabudowy do wymogów jakie wynikają z tak istotnej dla Miasta Łodzi lokalizacji.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania terenu zaproponowaną w ofercie oraz pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany zgodny z zaproponowaną w ofercie koncepcją, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez rozpoczęcie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach stanowiących przedmiot przetargu sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt 2 lit. a;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 2 lit. b i zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4 125 000,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5:
  1. hipoteki w wysokości 4 125 000,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 4 125 000,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 4 125 000,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 4 lub 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych nastąpi przez ustanowienie hipoteki na wyżej opisanych zasadach. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych. Nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 125 000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:

 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 650 000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 465 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662) w odniesieniu do działek nr: 168/11 i 168/13 i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a tejże ustawy w odniesieniu do działek nr 168/12, 168/14, 168/15, 168/16 i 168/18.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 grudnia 2014 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19”,
 • przedłożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych przy placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19”
w terminie do dnia 20.04.2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna w Warszawie - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Warszawie - numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Nabywcy, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy przenoszącej własność we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 grudnia 2014 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Rokowania na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 137
Treść:

2015-02-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o rokowaniach na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości
zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 137,
obr. G-26, dz. nr 705 o pow. 437 m2, KW LD1M/00027266/1

Przedmiotem rokowań jest zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 137, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-26 jako działka nr 705 o powierzchni 437 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00027266/1.
Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 183 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 41 m2.
Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 183 m2 został wzniesiony w 1939 r. Budynek jest murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 41 m2 został wzniesiony w 1939 r. Budynek jest murowany i parterowy. Stan techniczny budynków określony jako zły.
W budynkach znajduje się 5 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe. Ze względu na zły stan budynków, lokale nie są użytkowane.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Rzgowskiej.
Zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej LD1M/00027266/1, do części nieruchomości zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe na rzecz Skarbu Państwa.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 18.07. 2014 r., 28.11.2014 r.
Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 70 600 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych) netto.
Zaliczka wynosi: 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w rokowaniach.
Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

 1. Rokowania odbędą się w dniu 17 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a
 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 137”.
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  4. kopię dowodu wniesienia zaliczki na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
  5. proponowaną cenę;
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 5. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 6. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 18.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia udziału Miasta Łodzi.
 8. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca udziału zalicza się na poczet ceny nabycia udziału.
 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 11. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca udziału, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata ceny nabycia udziału ustalonej w rokowaniach, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa współwłasności nieruchomości, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 14. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca udziału.
 15. Koszty związane z nabyciem udziału ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału.
  3. pkt 11, 12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  4. Umowa przedwstępna, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziału w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o rokowaniach dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy udziału.