Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2015 r.

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Trzcinowej bez numeru
Treść:

2015-02-10

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Trzcinowej bez numeru, obr. B-8, dz. nr 194, pow. 126 m2, KW LD1M/00003144/6

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki numer 194.

Ze względu na kształt i parametry działki, jej racjonalne zagospodarowanie możliwe jest łącznie z jedną z działek do niej przyległych.
Działka niezabudowana, ma kształt wąskiego wydłużonego prostokąta. Od strony zachodniej, wschodniej i północnej znajdują się ogrodzenia działek przyległych. Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy. Od strony ulicy Trzcinowej w granicy działki znajduje się metalowa brama a za nią drewniana wiata dla samochodu niezwiązana trwale z gruntem (brak możliwości ustalenia użytkownika naniesień).
W ulicy Trzcinowej znajduje się sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Trzcinowej znajduje się też kanalizacja telekomunikacyjna; w pobliżu (działka nr 202) sieć gazowa.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości po zbyciu powinna odbywać się od strony ulicy Trzcinowej, stanowiącej własność Miasta.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21 i 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Trzcinowej bez numeru znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i aktualnym sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie.
Cena wywoławcza nieruchomości: 19 000 zł netto.
Wadium: 3 800 zł.
Postąpienie nie mniej niż: 190 zł.
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 r. w UMŁ,
Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 9 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 10 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 13 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.

W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 13 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Nabywcy, który nie uiści wpłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 272/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 stycznia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457a tel. (42) 638-47-81 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi
Treść:

2015-02-06

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Kilińskiego 141 i Kilińskiego 141A, obr. S-7, działki: nr 96/5 o pow. 3033 m2, KW LD1M/00006663/1 i nr 96/3 o pow. 29 m2, KW LD1M/00121774/4.
   Łączna powierzchnia działek wynosi 3062 m2.
   Działka nr 96/5 posiada kształt foremny zbliżony do trapezu, jest ogrodzona ogrodzeniem stalowym, murowanym i w postaci nieruchomości sąsiednich. Podwórko utwardzone betonem i płytami betonowymi. Część działki zagospodarowana jest w formie terenu zielonego. Ogrodzenie działki nr 95/1 położonej przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 narusza granicę działki 96/5 na długości ok. 10 m i szerokości dochodzącej do ok. 80 cm. Do 31 grudnia 2015 r. Miasto Łódź wyraziło zgodę na czasowe ustawienie na działce nr 96/5 słupa trakcyjnego.
   Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście na działce nr 96/5 znajdują się następujące budynki:
   1. budynek usługowy wolnostojący, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony o powierzchni zabudowy 460,36 m2 i powierzchni użytkowej 1024,85 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy wynosi 453 m2 a powierzchnia użytkowa 1111,91 m2); ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej, stropy w części parteru wykonane z płyty żelbetowej, pozostałe konstrukcji drewnianej, schody żelbetowe obłożone okładziną z lastrico; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą na deskowaniu; budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną; w budynku znajduje się 8 lokali użytkowych, objętych umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu); budynek nie posiada świadectwa energetycznego;
   2. budynek usługowy wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 163,12 m2 i powierzchni użytkowej 132,14 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy wynosi 165 m2 a powierzchnia użytkowa 132,14 m2); ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej, schody zewnętrzne betonowe; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu; budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną; w budynku znajdują się 3 lokale użytkowe, objęte umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu); budynek nie posiada świadectwa energetycznego;
   3. budynek usługowy wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 17,04 m2 i powierzchni użytkowej 13,23 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy wynosi 17 m2); ściany nośne budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej; stropodach o konstrukcji drewnianej kryty papą; budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną; w budynku znajduje się 1 lokal użytkowy objęty umową najmu zawartą na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu);
   4. budynek gospodarczy wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 80 m2 i powierzchni użytkowej 63,40 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia użytkowa wynosi 48,40 m2); ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu; budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, znajdują się w nim 2 pomieszczenia, z których jedno pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 10,22 m2 objęte jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu), natomiast drugie jest wykorzystywane (za zgodą AZK Łódź–Śródmieście) przez właściciela lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 141 (działka nr 96/1 w obrębie S-7); budynek nie posiada świadectwa energetycznego;
   5. budynek garażowy wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 42,60 m2 i powierzchni użytkowej 32,74 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy wynosi 45 m2 a powierzchnia użytkowa 48,14 m2), wyposażony w instalację elektryczną; ściany zewnętrzne wykonane z pustaka betonowego na zaprawie cementowej; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu; w budynku znajdują się 3 pomieszczenia garażowe, w tym 2 objęte umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu);
   6. budynek garażowy wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, o powierzchni zabudowy 79,45 m2 i powierzchni użytkowej 70,63 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy wynosi 81 m2 a powierzchnia użytkowa 70,63 m2; ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaka betonowego na zaprawie cementowo-wapiennej; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty płytami eternitowymi; w budynku znajdują się 4 garaże objęte umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu); budynek nie posiada świadectwa energetycznego;
   7. szopa, z której korzystają właściciele lokalu znajdującego się w sąsiednim budynku przy ul. Kilińskiego 141 (działka nr 96/1 w obrębie S-7).
   Właściciel jednego garażu zlokalizowanego na działce nr 96/5 bezumownie korzysta z części przedmiotowej działki; ww. został poinformowany o konieczności usunięcia naniesienia w terminie 2 tygodni od dnia pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu oraz że jego nieusunięcie w tym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się (porzucenie rzeczy) i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
   Na działce nr 96/3 (wydzielonej „wewnątrz” działki nr 96/5) usytuowany jest budynek stacji energetycznej nr 60506 służący oświetleniu miasta Łodzi, wybudowany w 1978 r. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto obecnie stacja po zmodyfikowaniu nie posiada już transformatora, pracuje na napięciu 0,4V (jest wykorzystywana w niewielkim zakresie). W celu jej przeniesienia należy postawić przy ulicy (z boku kamienicy znajdującej się przy ul. Kilińskiego 144) 12-polową rozdzielnicę oświetleniową w skrzynce plastikowej o wymiarach 1m/0,5m/1,2m, do której należy przełożyć kable nN zasilające latarnie ulicy Kilińskiego, Piłsudskiego i Orla. Na powyższe należy wykonać projekt usunięcia kolizji, który powinien być uzgodniony w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto. Na działce nr 96/5 znajduje się 12 kabli nN, służących oświetleniu drogowemu. W przypadku wyniesienia na zewnątrz posesji rozdzielnicy oświetleniowej, kable te powinny zostać również przeniesione do nowego punktu zasilania, tam gdzie będzie zlokalizowana skrzynka oświetleniowa.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowych nieruchomościach zlokalizowane są:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 63 mm, długość całkowita l=17,90 m, wybudowane w 2010 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m z obu stron przewodu; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu (na powierzchni 69 m2) polegającej na:
    1. prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia,
    2. niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 2,5 m z obu stron przewodu,
    3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia; Wydział Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia opisanej służebności przesyłu, które znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie; planowane jest ustanowienie służebności przesyłu w I kwartale 2015 r.;
   2. przyłącze gazu dn 90 PE niskiego ciśnienia należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi; szerokość strefy kontrolowanej dla ww. przewodu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);
   3. kanalizacja teletechniczna należąca do Orange Polska S.A.; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budynków i budowli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773);
   4. sieci ciepłownicze 2xDn32, 2xDn50 oraz 2xDn80 należące do Dalkia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na:
    1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych,
    2. prawie korzystania przez Dalkia Łódź S.A. z części działki nr 96/5 w obrębie S-7, w zakresie utrzymywania i eksploatacji należących do Dalkia Łódź S.A. urządzeń ciepłowniczych, tj: podziemnej wykonanej w technologii preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDn32 na odcinku o długości 35,98 mb (która wraz ze strefą ochronną o szerokości 3,37 m zajmuje pas gruntu o powierzchni 118,36 m2), podziemnej wykonanej w technologii preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDn50 na odcinku o długości 5,72 mb (która wraz ze strefą ochronną o szerokości 3,40 m zajmuje pas gruntu o powierzchni 21,05 m2) oraz podziemnej wykonanej w technologii preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDn80 na odcinku o długości 39,34 mb (która wraz ze strefą ochronną o szerokości 3,47 m zajmuje pas gruntu o powierzchni 136,32 m2),
    3. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń oraz usuwania ich awarii,
    4. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń; Wydział Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia opisanej służebności przesyłu o łącznej powierzchni 275,73 m2, które znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie; planowane jest ustanowienie służebności przesyłu w I kwartale 2015 r.;
   5. energetyczne złącza kablowe, energetyczna linia kablowa nN i SN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto oraz wewnętrzna linia zasilająca, która nie jest na stanie majątku PGE Dystrybucja S.A.;
   6. do nieruchomości doprowadzone jest przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Kilińskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Działki położone są przy trwającej inwestycji Trasy WZ. Zakres planowanych prac to przebudowa wjazdu na przedmiotową nieruchomość bez zmian sposobu obsługi komunikacyjnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 wrzesień 2015 r.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. W dniu 28 sierpnia 2013 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVII/1458/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC2 - tereny osi usługowej W-Z.
   Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta określone zostały następujące warunki (wytyczne) przyszłego zagospodarowania zbywanych nieruchomości:
   1. utworzenie pierzejowej wielokondygnacyjnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej wzdłuż ul. Kilińskiego;
   2. uzupełnienie zabudowy mieszkalną oficyną usytuowaną wzdłuż istniejącej południowo-zachodniej granicy działki 96/5.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zabudowy nieruchomości, zgodnie z wytycznymi Biura Architekta Miasta, i zakończenia inwestycji – w terminie do 5 lat od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
   2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości nieodpłatnej, na czas nieokreślony, służebności gruntowej na działce nr 96/5, polegającej na prawie przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 141 w Łodzi, oznaczonej w obrębie S-7 jako działka nr 96/1, objętej księgą wieczystą nr LD1M/0062935/9; powierzchnię gruntu zajętą pod służebność określa się na 396 m2, a jej przebieg przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 265/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 stycznia 2015 r.;
   3. wskazania na sprzedawanej nieruchomości miejsca do składowania odpadów dla wspólnoty mieszkaniowej funkcjonującej na nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 141 w Łodzi (działce nr 96/1) w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży nieruchomości - a do tego czasu umożliwienia składowania odpadów w miejscu dotychczasowym;
   4. zapewnienia na sprzedawanej nieruchomości miejsc postojowych dla wspólnoty mieszkaniowej funkcjonującej na nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 141 w Łodzi (działce nr 96/1);
   5. zachowania dla przyłącza wodociągowego Ø 63 mm, strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m z obu stron przewodu;
   6. zachowania dla sieci ciepłowniczych stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, tj.:
    • dla sieci ciepłowniczej 2xDn32 na odcinku o długości 35,98 mb - strefy ochronnej o szerokości 3,37 m,
    • dla sieci ciepłowniczej 2xDn50 na odcinku o długości 5,72 mb - strefy ochronnej o szerokości 3,40 m,
    • dla sieci ciepłowniczej 2xDn80 na odcinku o długości 39,34 mb – strefy ochronnej o szerokości 3,47 m;
   7. o ile wymagać będzie realizacja inwestycji - przeniesienia budynku stacji energetycznej nr 60506, znajdującej się na działce nr 96/3 wraz z 12 kablami nN, które znajdują się na działce nr 96/5 na nieruchomość położoną przy ul. Kilińskiego 144 (z boku kamienicy), na warunkach uzgodnionych z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto, opisanych niniejszymi warunkami przetargu;
   8. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1;
   9. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 3;
   10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 8 i 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 1 i 3;
   11. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 8 i 9:
    1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
    2. hipoteki w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
    Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub ksiąg wieczystych), która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
    Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
    Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 8 i 9, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych, o których mowa w pkt 8 i 9. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych, o których mowa w pkt 8 i 9. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 8 i 9 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach wyższej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
   12. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   13. w razie, gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
   Koszty wniosku o wpis do księgi wieczystej ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na działce nr 96/5, ponosi Kupujący.
   Cena wywoławcza: 2 150 000 zł netto, wadium: 215 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 21 500 zł.
   Cenę nabycia działki nr 96/3 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Działka nr 96/5 zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

   Załącznik Nr 3
   do zarządzenia Nr 265/VII/15
   Prezydenta Miasta Łodzi
   z dnia 16 stycznia 2015 r.

  • Prostej 19-23, obr. G-43, dz. nr 25/5, o pow. 10 227 m2, KW LD1M/00110561/8
   Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, posiada kształt dość regularny, zbliżony do prostokąta (dłuższym bokiem przylega do ulicy Prostej), porośnięta jest w znacznym stopniu drzewami i krzewami.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Prostej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 14 lipca 2004 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXIV/571/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Cena wywoławcza: 1 600 000 zł netto, wadium: 160 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 16 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Andrzeja Struga 22, obr. P-20, dz. nr 123/20 o pow. 1105 m2, KW LD1M/00168985/7
   Nieruchomość posiada kształt nieregularny. Teren jest utwardzony płytami betonowymi oraz asfaltem.
   Zgodnie z opiniami gestorów, na nieruchomości znajdują się:
   1. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 50 wykonana w technologii tradycyjnej, należąca do Dalkii Łódź S.A., dla której obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2 m od skraju kanału ciepłowniczego; właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu w celu zapewnienia służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dla ww. sieci ciepłowniczej, strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2 m od skraju kanału ciepłowniczego oraz zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   2. przyłącze gazu dn 65 stalowe niskiego ciśnienia należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640); właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu w celu zapewnienia służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. dostępu terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dla ww. przyłącza gazu dn 65, strefy kontrolowanej określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dostępu terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
   3. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm zasilające w wodę budynek Szkoły Podstawowej Nr 160 przy ul. Andrzeja Struga 22 oraz przyłącze kanalizacyjne odwadniające studnię wodomierzową usytuowaną na ww. przyłączu, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla których obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień o łącznej szerokości 5 m.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dla ww. przyłącza wodociągowego Ø 50 mm oraz przyłącza kanalizacyjnego odwadniającego studnię wodomierzową usytuowaną na ww. przyłączu, strefy ochronnej wolnej od zabudowy i stałych naniesień o łącznej szerokości 5 m;
   4. przyłącze wodociągowe Ø 63/50 mm, PEHD, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., dla którego obowiązuje strefa ochronna wolna do zabudowy i stałych naniesień o łącznej szerokości 5 m; właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu o powierzchni wynoszącej 49 m2 polegającej na:
    • prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną w/w urządzenia;
    • zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na urządzeniu, a także w pasie ochronnym nad przyłączem o szerokości 5 m;
    • prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. do przedmiotowego urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dla ww. przyłącza wodociągowego Ø 63/50 mm, strefy ochronnej wolnej do zabudowy i stałych naniesień o łącznej szerokości 5 m oraz zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. dostępu do przyłącza w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzenia;
   5. przyłącze kanalizacyjne odprowadzające wody opadowe z odwodnienia ul. Curie-Skłodowskiej, nie znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień o łącznej szerokości 5 m.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dla ww. przyłącza kanalizacyjnego, strefy ochronnej wolnej od zabudowy i stałych naniesień o łącznej szerokości 5 m;
   6. przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki z terenu posesji przy ul. Wólczańskiej 73, nie znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień o łącznej szerokości 5 m.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dla ww. przyłącza kanalizacyjnego, strefy ochronnej wolnej od zabudowy i stałych naniesień o łącznej szerokości 5 m;
   7. energetyczne linie kablowe niskiego i średniego napięcia, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   8. odcinek przewodu teletechnicznego;
   9. trzy latarnie oświetlenia ulicznego wraz z linią zasilającą.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania na nieruchomości trzech latarni oświetlania ulicy wraz z linią zasilającą.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka posiada dwa urządzone zjazdy, po jednym z ul. Andrzeja Struga (dz. nr 190/21 obręb P-20 posiada nieuregulowany stan prawny, znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu) i Marii Skłodowskiej-Curie. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr LXXVI/1569/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r., działka nr 123/20 w całości znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1MWU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Dla terenu oznaczonego powyższym symbolem plan miejscowy przewiduje zagospodarowanie nieruchomości budynkami, które będą użytkowane jako mieszkalne wielorodzinne, użyteczności publicznej (z wyłączeniem: usług produkcyjnych oraz opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej w postaci szpitali i domów opieki) wraz z infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi, zielenią, obiektami małej architektury, dojściami, dojazdami i miejscami postojowymi.
   Cena wywoławcza: 670 000 zł netto, wadium: 134 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 6 700 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Rojnej 123, dz. nr 1/1, obr. B-39, o pow. 9727 m2, KW LD1M/00016308/8
   Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana. Nieruchomość obejmuje w części południowej - nieużytkowany grunt rolny porośnięty drzewami i krzewami liściastymi (przewaga brzozy, osiki, olchy i wierzby), a w części północnej - las o powierzchni wynikającej z ewidencji gruntów 2508 m2. Wspomniany grunt leśny podlega ochronie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 oraz z 2014 r. poz. 40 i 1101) i niedopuszczalne jest jego zabudowywanie.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania ww. lasu.
   Na terenie sąsiadującej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1/2 w obrębie B-39 znajdują się:
   1. wodociąg Ø 150 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny wynoszący po 3 m od skrajnej krawędzi rurociągu po obu jego stronach;
   2. kanalizacja kablowa wraz ze studnią kablową z pasem ochronnym 0,5 m od skrajnej krawędzi tej kanalizacji po obu jej stronach;
   3. sieć gazowa;
   4. sieć energetyczna.
   W ewidencji gruntów i budynków sprzedawana nieruchomość posiada klasy użytku: LsIV, W/LsIV, RIVa, W/RIVa, RIVb i W/RIVb.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z drogi wewnętrznej ul. Niemena, która na odcinku od ul. Rojnej na północ jest drogą nie urządzoną, o nawierzchni ziemnej, a jej stan techniczny może ulegać czasowemu pogorszeniu. Droga ta nie jest przystosowana do obciążeń ruchu ciężkiego. Zagospodarowanie zbywanej nieruchomości w sposób, który generowałby ruch ciężki jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszej przebudowy tej ulicy na odcinku od ulicy Rojnej do zjazdu z ulicy Niemena na teren nieruchomości. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości jest także możliwa z ulicy Rojnej, przy czym ze względu na bliskość skrzyżowania ulicy Rojnej z ulicą Niemena zjazd powinien zostać odsunięty od skrzyżowania tych ulic na maksymalną odległość wynikającą z granicy działki nr 1/1 w obrębie B-39. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na części nieruchomości nie stanowiącej lasu, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Cena wywoławcza: 770 000 zł netto, wadium: 77 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 7 700 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Stefana Żeromskiego 97, obr. P-20, dz. nr 91 o pow. 903 m2, KW LD1M/00092209/0
   Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi parterowymi z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy wynoszącej: frontowego budynku murowanego – 187 m2, budynku drewnianego prawej oficyny – 83 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy – 70 m2. Wymienione budynki zakwalifikowane zostały do rozbiórki. Budynki nie posiadają świadectw energetycznych.
   Budynek mieszkalny drewniany zgodnie z pismem Miejskiego Konserwatora Zabytków wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Ze względu na zły stan techniczny (elewacja i fragment dachu od strony wschodniej spalone) Miejski Konserwator Zabytków dopuszcza wszelką ingerencję w strukturę budynku. W posiadaniu Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie z siedzibą w Łodzi przy Pl. Barlickiego 11 jest następująca dokumentacja: kwalifikacja do rozbiórki budynku mieszkalnego frontowego i prawej oficyny znak BL.II.71103-34/2005 z dnia 13.07.2005 r. (kserokopia), protokół z oględzin budynków frontowego i prawej oficyny z dnia 19.11.2004 r. (kserokopia), orzeczenia o stanie technicznym wraz z analizą opłacalności remontu budynku – frontowego i prawej oficyny (oryginały), przegląd budowlany 5-cio letni (grudzień 2009 r. – oryginał), przegląd elektryczny 5-cio letni (listopad 2009 r. – oryginał), książki obiektu budowlanego (KOB) – budynku frontowego, lewej i prawej oficyny.
   Na nieruchomości znajduje się kilka drzew liściastych. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Na nieruchomości znajduje się:
   1. energetyczne złącze kablowe nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   2. czynne przyłącze gazowe dn 63 PE n/c eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; w pobliżu przedmiotowej nieruchomości w ulicy Stefana Żeromskiego zlokalizowany jest gazociąg niskiego ciśnienia dn 250 PE. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) strefa kontrolowana dla ww. przewodów, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1.00 m (0,50 m od osi gazociągu po obu stronach przewodu gazowego). Powołane wyżej Rozporządzenie określa minimalne odległości obiektów budowlanych od przewodów gazowych dla omawianych gazociągów;
   3. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, o długości l=9,53 m, PE-TS, (rok budowy 2010), stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. W 2011 r. został wyłączony dopływ wody do ww. posesji;
   4. dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, o łącznej długości l=23,50 m (rok budowy 1939), które do granicy posesji stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Stefana Żeromskiego (działka nr 265/27 – o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich funkcjonalność, obejmująca głównie funkcje mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych jak i jako obiekty wielofunkcyjne.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1702/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi dostępności terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej dla znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości przyłącza gazowego dn 63 PE n/c oraz zlokalizowanego w pobliżu nieruchomości gazociągu niskiego ciśnienia dn 250 PE.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 23.05.2014 r., 31.10.2014 r.
   Cena wywoławcza: 500 000 zł netto, wadium: 100 000 zł, postąpienie nie mniej niż 5 000 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).


  • Podgórnej 23, obr. G-5, dz. nr 309, o pow. 942 m2, KW LD1M/00103813/8
   Teren działki w części utwardzony (pozostałości po naniesieniach budowlanych).
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ul. Chełmońskiego (działka nr 285/6, nie stanowiącą własności Miasta Łodzi o użytku „dr”) przez istniejący zjazd. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310), budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Na terenie działki znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto.
   Teren działki porośnięty drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Cena wywoławcza: 370 000 zł netto, wadium: 74 000 zł, postąpienie nie mniej niż 3 700 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Radwańskiej 68/70, obr. P–29, działki nr: 32/1, 32/2 i 32/3 o łącznej pow. 2352 m2, KW LD1M/00125277/8, KW LD1M/00125281/9 i KW LD1M/00125511/1
   Działka nr 32/1 jest częściowo utwardzona i częściowo porośnięta trawą oraz znajduje się na niej blaszana wiata. W jej północnej i południowej granicy znajdują się ściany budynków posadowionych na nieruchomościach sąsiadujących. W obu tych ścianach znajdują się otwory okienne. Ponadto w części północnej granicy biegnie ceglany mur. Od zachodniej strony działka ogrodzona jest siatką stalową na ceglanym cokole.
   Działka nr 32/2 zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem o charakterze usługowym o powierzchni zabudowy 181 m2 i powierzchni użytkowej ok. 145 m2. Obiekt ten jest bezumownie użytkowany przez pomiot prywatny. Budynek nie posiada świadectwa energetycznego. Działka jest utwardzona i porośnięta drzewami. W jej północnej granicy z działką nr 31/2 biegnie ceglany mur oraz ogrodzenie z siatki stalowej z bramą wjazdową. Natomiast w północnej granicy z działką drogową nr 30/8 biegnie murowane ogrodzenie stanowiące część ogrodzenia działki nr 31/2.
   Działka nr 32/3 jest w całości porośnięta roślinnością. W jej południowej granicy znajduje się betonowe ogrodzenie z bramą wjazdową na sąsiadującą nieruchomość – działkę nr 59/4. W pozostałych granicach posadowione jest ogrodzenie z siatki (w części zachodniej granicy dochodzi ono do wschodniej ściany budynku usytuowanego na działce nr 32/2).
   Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
   1. na działce nr 32/1 - czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 40-32 wykonana w 2004 r. w technologii preizolowanej;
   2. na działce nr 32/2:
    1. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 40 wykonana w 2004 r. w technologii preizolowanej,
    2. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości L=14,23 m obsługujące znajdujący się na tej nieruchomości budynek;
   3. na działce nr 32/3:
    1. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości L=14,23 m,
    2. przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m o długości L=7,5 m,
    3. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 40 wykonana w 2004 r. w technologii preizolowanej.
   DALKIA S.A. zgłosiła konieczność ustanowienia służebności przesyłu dla wyżej opisanych sieci rozdzielczych wody gorącej o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym tej spółki dostęp do tych sieci, w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
   Na nieruchomościach może znajdować się także inna infrastruktura techniczna nie opisana przez gestorów sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie. Usunięcie ewentualnej kolizji z planowanym zagospodarowaniem nieruchomości należy do nabywcy.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegających sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Radwańskiej, przy czym zjazd ten powinien być urządzony jako zjazd indywidualny. Określone parametry techniczne zjazdu jako zjazdu indywidualnego wprowadzają ograniczenia w możliwości zagospodarowania nieruchomości, które zjazd ten będzie obsługiwał, do zagospodarowania ich pod obiekty użytkowane indywidualnie lub usługi, które nie stanowią znacznego generatora ruchu kołowego. Zgodnie z ww. opinią zachodzi konieczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz działki nr 59/4 poprzez ustanowienie na zbywanych nieruchomościach służebności drogowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych – obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości służebności przejścia i przejazdu obciążającej działkę nr 32/3 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 59/4; powierzchnia obciążona służebnością powinna obejmować pas gruntu o powierzchni 310 m2 - jak w załączniku graficznym do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5056/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 października 2013 r.;
   3. zachowania strefy ochronnej dla sieci rozdzielczych wody gorącej (2 x Dn 40-32 oraz 2 x Dn 40), o szerokości 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej;
   4. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień dla przyłączy: wodociągowego Ø 50 mm o długości L=14,23 m oraz kanalizacyjnego d=0,15 m o długości L=7,5 m, o szerokości 5 m symetrycznie po obu stronach przewodu.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 31.01.2014 r., 9.05.2014 r., 8.08.2014 r., 31.10.2014 r.
   Cena wywoławcza: 1 240 000 zł netto, wadium: 124 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 12 400 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

   Załącznik do „Warunków przetargu”
   stanowiących Załącznik Nr 1
   do Zarządzenia Nr 5056/VI/13
   Prezydenta Miasta Łodzi
   z dnia 8 października 2013 r.


 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Romualda Mielczarskiego 14, obr. P-9, dz. nr 58 o pow. 762 m2, KW LD1M/00005454/6
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi (frontowym i lewej oficyny) oraz budynkiem gospodarczym. W budynkach mieszkalnych znajduje się łącznie 26 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1340,84 m2, w tym: 14 lokali zajmowanych jest na podstawie umów najmu, 10 lokali zajmowanych jest bez tytułu prawnego i 2 lokale są wolne (stan na dzień ogłoszenia przetargu).
   Zgodnie z przeprowadzonym w 2010 r. przeglądem stanu technicznego nieruchomości, zużycie techniczne budynków mieszkalnych wynosi 50-70%. Budynek gospodarczy jest nieużytkowany i znajduje się w złym stanie technicznym.
   Dział IV księgi wieczystej zawiera wpis o hipotece przymusowej zwykłej w kwocie 69,08 zł. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na istniejących zasadach z ulicy Mielczarskiego.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej. Dla obszaru, na którym znajduje się ww. nieruchomość, przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XLI/805/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 427 000 zł netto, wadium: 85 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 270 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).


  • Pustynnej 23, obr. G-8, dz. nr 52/7 o pow. 11 584 m2, KW LD1M/00032059/5
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka niezabudowana, jej kształt zbliżony jest do wydłużonego prostokąta o szerokości frontu ok. 33 m i długości ok. 340 m. Teren porośnięty jest trawą oraz krzewami. Nieruchomość ogrodzona jest od strony ulicy Pustynnej i Lazurowej oraz od strony działek nr 54/6 i 54/8. Od strony zachodniej granicy brak jest ogrodzenia. Zgodnie z ewidencją gruntów działka posiada klasę gruntu RV, RIVb, RIIIa, RIVa, RIIIb.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa oraz telekomunikacyjna.
   W południowej części działki przebiega kolektor sanitarny ksB 700, wzdłuż północnej granicy przebiega sieć gazowa oraz napowietrzna linia telefoniczna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Pustynnej.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00032059/5, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
   Na wniosek prywatnych współwłaścicieli nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Łodzi–Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie o zniesienie współwłasności tej nieruchomosci.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.), nieruchomość zaliczona została do terenów MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niewielki północny fragment działki znajduje się na terenach ZN - tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.11.2014 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 747 400 zł netto, wadium: 149 480 zł, postąpienie nie mniej niż: 7 480 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – duża sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału w nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul.: Kilińskiego 141 i Kilińskiego 141A, Mielczarskiego 14, Rojnej 123, Struga 22, Prostej 19-23, Radwańskiej 68/70, Podgórnej 23;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul.: Pustynnej 23;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul.: Żeromskiego 97.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie G
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 107, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6
Treść:

2015-03-17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 107, uregulowanego w KW LD1M/00145993/9, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6, wraz z udziałem w wysokości 30/8000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w obrębie B-49 jako działka gruntu nr 541/1, opisanego w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8 oraz we własności części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Samodzielny lokal mieszkalny stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/8) oraz osoby fizycznej (w udziale 3/8).
Samodzielny lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielolokalowym, usytuowanym na działce nr 541/1 w obrębie geodezyjnym B-49, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8. Lokal zamieszkiwany jest przez współwłaścicielkę i zameldowane są w nim na pobyt stały 2 osoby.
Samodzielny lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 38,30 m2, położony jest na trzecim piętrze budynku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.
Właściciele lokalu mieszkalnego są współwłaścicielami w 6/1000 częściach części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części współużytkownikami wieczystymi działki gruntu nr 541/1, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8. Termin trwania prawa użytkowania wieczystego zgodnie z księgą wieczystą nr LD1M/00145993/9 (urządzoną dla lokalu nr 107) określony jest do dnia 17 marca 2099 r. Termin ten jest różny od terminów przypisanych innym wyodrębnionym lokalom usytuowanym w tym budynku. Zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2014 r. Nr 141, poz. 1492) jeżeli przy ustanowieniu odrębnej własności lokali ustanowiono różne terminy trwania prawa współużytkowania wieczystego przynależnej do tych lokali działki budowlanej, właściciele wyodrębnionych lokali mogą żądać zmiany terminów przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym tej działki. Termin ten ustanawia się stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów. Ujednolicenie terminu pozwoli na ujawnienie prawa współużytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu w dziale II księgi wieczystej nr LD1M/00048127/8 prowadzonej dla gruntu.
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowy lokal, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość na której znajduje się przedmiotowy lokal granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nabywca udziału we współwłasności lokalu i związanego z nim udziału w prawie do użytkowania wieczystego gruntu będzie zobowiązany do uiszczania z tytułu tego użytkowania opłaty rocznej wynoszącej 1 % wartości gruntu przypadającej na udział w działce. Opłaty roczne wnoszone są z góry do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200).
Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.12. 2014 r .

Cena wywoławcza udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej: 62 000 zł netto.
Wadium: 12 400 zł.
Postąpienie nie mniej niż: 620 zł.
Cenę nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Nabycie udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r poz. 312 ,1171 i 1662).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, w sali 371a.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 13 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00, którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem zagospodarowania nieruchomości, stanem prawnym i technicznym lokalu i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 3. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 2, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 6. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej.
 7. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 8. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 13 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 4.
 9. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 10. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - nr rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku gdy nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 9, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014, poz. 380 )
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału. Postanowienia pkt. 9, 10 i 13 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku nie zawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt. 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 11. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona jako nabywca.
 12. Koszty związane z nabyciem udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej ponosi nabywca.
 13. Dodatkowe informacje n/t ustnego przetargu nieograniczonego można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr 457, i (42) 638-44-14, 638-47-81. tel. 457a (42) 638-43-31.
 14. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ustnego przetargu nieograniczonego z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Anieli Krzywoń 20, Kozielskiej 7, Łagiewnickiej 302, Wrześnieńskiej bez numeru i Podchorążych 34 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana 16, Rokickiej 7, Wawelskiej 3, Juliana Tuwima 83 i Nawrot 38a
Treść:

2015-03-06

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Anieli Krzywoń 20, obr. G-40, dz. nr 44 o pow. 927 m2, KW LD1M/00092300/8.

   Działka numer 44 zabudowana jest parterowym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 93 m2. W budynku znajdują się trzy lokale, przy czym dwa lokale usytuowane na poddaszu wyłączone są z użytkowania.
   Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. Nieruchomość ogrodzona jest ogrodzeniem wykonanym z prefabrykowanych elementów żelbetonowych, od frontu znajduje się dwuskrzydłowa brama i furtka z elementów stalowych.
   Do działki doprowadzone jest przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości l=1,10 m, przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m o długości l=9,34 m, ww. urządzenia stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i konieczne jest zachowanie dla nich pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron każdego urządzenia. Nad działką przebiega energetyczne przyłącze napowietrzne należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Najbliższy gazociąg ś/ć dn 63 PE zlokalizowany jest w ulicy Anieli Krzywoń na wysokości ulicy Komunalnej.
   Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Anieli Krzywoń. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Anieli Krzywoń 20 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. uregulowania kwestii korzystania z infrastruktury technicznej stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp z o.o. na warunkach uzgodnionych ze Spółką.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

  • Kozielskiej 7, obr. G-27, dz. nr 667 o pow. 554 m2, KW LD1M/00092172/1.

   Działka numer 667 zabudowana jest drewnianym, parterowym budynkiem mieszkalnym bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 42,75 m2, drewnianymi budynkami gospodarczymi, wc suchym oraz studnią z betonowych kręgów. Budynki pozostają w złym stanie technicznym. Dla wyżej wymienionych budynków nie zostały sporządzone świadectwa energetyczne.
   Do działki doprowadzone jest przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości l=12,27 m, sięgacz kanalizacji sanitarnej d=0,16 m o długości l=2,88 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,16 m o długości l=1,41 m, ww. urządzenia stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i konieczne jest zachowanie dla nich pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron każdego urządzenia. Na działce znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto.
   W ulicy Kozielskiej w odległości ok. 2,70 m od południowej granicy działki nr 667 znajduje się kanał sanitarny D=0,20, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia. W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć wodociągowa Ø 150 mm, sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć elektroenergetyczna.
   Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Kozielskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Stan prawny ulicy jest nieuregulowany.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz 22), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Kozielskiej 7 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. uregulowania kwestii korzystania z infrastruktury technicznej stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp z o.o. na warunkach uzgodnionych ze Spółką.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: tysiąc sto złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

  • Łagiewnickiej 302, obr. B – 11, dz. nr 276 o pow. 1179 m2, KW LD1M/00099274/5.

   Nieruchomość posiada kształt prostokąta, jest zróżnicowana pod względem wysokościowym (spadek w kierunku zachodnim; różnica poziomów w granicach nieruchomości wynosi około 1 m) i jest obniżona w stosunku do poziomu ul. Łagiewnickiej. Nieruchomość obecnie użytkowana jest bezumownie. Na nieruchomości znajdują się:

   1. parterowy, niepodpiwniczony, murowany budynek letniskowy, trwale związany z gruntem o powierzchni zabudowy 16 m2;
   2. zniszczone ogrodzenie z siatki z dwuskrzydłową bramą i furtką (od frontu);
   3. ozdobne i owocowe drzewa i krzewy.
   Naniesienia powyższe zostały wzniesione przez byłego dzierżawcę nieruchomości. Były dzierżawca został zobowiązany do usunięcia naniesień w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; nieusunięcie naniesień w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
   Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Łagiewnickiej (działka nr 7/51, w obrębie B – 14 – nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Nieruchomość nie stanowi gruntów leśnych. Nieruchomość położona jest między nieruchomościami zabudowanymi, tworzącymi zwarty obszar zabudowy, zlokalizowany między nieruchomościami stanowiącymi las komunalny. W obszarze tym dominuje zabudowa mieszkaniowa.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZLK – wyodrębnione z terenów zieleni leśnej tereny lasów komunalnych.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

  • Wrześnieńskiej bez numeru, obr. B-45 dz. nr 244/1 o pow. 416 m2, KW LD1M/00088960/1.

   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona od strony ulicy Wrześnieńskiej oraz od ulicy Popiela siatką stalową, pozostałe ogrodzenie należy do nieruchomości sąsiednich. Od strony ul. Wrześnieńskiej znajduje się furtka i brama stalowa. Ogrodzenie nieruchomości nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi nieruchomości. Południowa granica działki została naruszona przez budynek usytuowany na działce nr 245 przy ul. Popiela 14.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajduje się energetyczna linia kablowa nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Wrześnieńskiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Dla nieruchomościu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 24.10.2014 r., 30.01.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).
   Postąpienie nie mniej niż 1 650 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Podchorążych 34, obr. P-4, dz. nr 352, o pow. 1115 m2, KW LD1M/00035371/9.

   Działka zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 100 m2. Jest to budynek drewniany niepodpiwniczony, wg kartoteki budynków - wybudowany w 1934 roku. Nieruchomość jest fragmentarycznie ogrodzona zniszczonym ogrodzeniem z siatki, które zarośnięte jest żywopłotem z lilaków.
   Na terenie działki zlokalizowane są: nieużytkowane przyłącze wodociągowe Ø 40/32 mm, studnia wodomierzowa oraz instalacja wodociągowa zakończona punktem czerpalnym (zdrój podwórzowy). Ponadto, zgodnie z mapą sytuacyjno wysokościową na nieruchomości znajdują się dwie studnie, które nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.
   W ulicy Szańcowej, w pobliżu działki 352 znajduje sieć wodociągowa Ø 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
   Powierzchnia nieruchomości jest porośnięta trawą oraz drzewami i krzewami z nasadzenia i samosiewu. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do pasów drogowych dwóch dróg publicznych, ulic: Podchorążych oraz Szańcowej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się istniejącym zjazdem z ulicy Podchorążych.
   Dla budynku znajdującego się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 253 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium: 50 600 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 530 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Stefana 16, obr. B-49, dz. nr 119 o pow. 698 m2, KW LD1M/00056178/9.

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 10/80) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka nr 119 zabudowana jest drewniano-murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym ze strychem użytkowym. W budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych, w tym jeden zamieszkany na podstawie umowy najmu i dwa zamieszkiwane bez tytułu prawnego ( stan na dzień ogłoszenia przetargu ). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 187,96 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną. Pobór wody ze zdroju na terenie działki. Na działce zlokalizowane są również: budynek gospodarczy, wc oraz studnia.
   Budynek mieszkalny został wybudowany w 1910 r. i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie działania związane z obiektem muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1446). Na właścicielu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) miejskim służbom konserwatorskim.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych z ulicy Sadowej. Stan prawny ulicy jest nieuregulowany.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00056178/9 nieruchomość jest obciążona:

   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 13,70 zł z tytułu remontów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 3,10 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,53 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 26 100 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto złotych) netto.
   Wadium: 5 220 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 270 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

  • Rokickiej 7, obr. G-22, dz. nr 385, pow. 1301 m2, KW LD1M/00002018/7.

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 796 i 797 o powierzchni zabudowy odpowiednio 112 m2 i 47 m2 i powierzchni użytkowej lokali odpowiednio 101,40 m2 i 32 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 7 m2.
   Budynek mieszkalny nr 796 został wzniesiony w 1960 r., jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym oraz wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   Budynek mieszkalny nr 797 został wzniesiony w 1940 r., jest drewniany, parterowy, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. W budynkach znajdują się 4 lokale mieszkalne, 3 z nich są zamieszkiwane, jeden lokal jest wolny (stan na dzień ogłoszenia przetargu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Rokickiej.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 80 300 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy trzysta złotych) netto.
   Wadium wynosi: 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 810 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

  • Wawelskiej 3, dz. nr 79/1, obr. B-47, o pow. 627 m2, KW LD1M/00003040/7.

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (pozostały udział).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 199 o powierzchni zabudowy 108 m2 oraz budynkiem użytkowym nr 200 o powierzchni zabudowy 135 m2.
   Budynek mieszkalny nr 199 został wzniesiony w 1890 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną i telefoniczną.
   Budynek użytkowy nr 200 został wzniesiony w 1890 r., jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalację elektryczną.
   Na nieruchomości znajduje się 5 lokali mieszkalnych – 4 obecnie zamieszkiwane, 1 lokal mieszkalny wolny oraz 1 lokal użytkowy – obecnie wolny (stan na dzień ogłoszenia przetargu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Wawelskiej.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00003040/7 znajduje się wpis, iż do części nieruchomości wpisanej w księdze zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00003040/7 nieruchomość jest obciążona:

   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 2,18 zł z tytułu zaległych podatków ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa; hipoteka obciąża udział współwłaściciela;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 7,32 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,67 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa; hipoteka obciąża udział współwłaściciela;
   4. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 1,21 zł. z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa; hipoteka obciąża udział współwłaściciela;
   5. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 41,10 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz skarbu Państwa;
   6. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 9,23 zł z tytułu zobowiązań pieniężnych ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.

   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.

   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 107 800 zł (słownie: sto siedem tysięcy osiemset złotych) netto.
   Wadium: 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1 080 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

  • Juliana Tuwima 83, obr. W-24, dz. nr 236 o pow. 1663 m2 (powierzchnia wskazana w księdze wieczystej - 1886 m2), KW LD1M/00053195/3.

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem handlowo - usługowym nr 579 o powierzchni zabudowy 1037 m2 oraz powierzchni użytkowej lokali 1616,54 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 18 m2.
   Budynek handlowo – usługowy nr 579 został wzniesiony w 1905 r., jest murowany, parterowy, podpiwniczony oraz wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną. Ze względu na zły stan techniczny budynek nie jest użytkowany. Budynek gospodarczy nr 826 został wzniesiony w 1905 r., jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Budynki były wynajmowane w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W chwili obecnej, z związku ze złym stanem technicznym, budynki nie są użytkowane.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Juliana Tuwima.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą nr XVII/304/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Marsz. J. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, J. Tuwima i dr. S. Kopcińskiego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.

   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 316 300 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy trzysta złotych) netto.
   Wadium: 63 000 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 3 170 zł (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

  • Nawrot 38a, obr. S-6, dz. nr 294 o pow. 840 m2, KW LD1M/00003496/8.

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 6/10) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 1238 o powierzchni zabudowy 613 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1590,12 m2. Budynek wzniesiony w 1894 r. jest murowany, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   W budynku mieszkalnym znajduje się 30 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe, z czego 23 lokale są zamieszkiwane, lokale użytkowe są wolne (stan na dzień ogłoszenia przetargu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi lokalnej ulicy Nawrot.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00003496/8, nieruchomość jest obciążona:

   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,54 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 52,36 zł z tytułu wydatków na kapitalny remont ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,08 zł z tytułu prowadzenia administracji nieruchomości ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   4. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 15,21 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr LXVII/1458/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.11.2014 r.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 386 000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 77 000 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 860 zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a o godzinie 13.00.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Anieli Krzywoń 20, Kozielskiej 7, Stefana 16, Rokickiej 7, Wawelskiej 3, Juliana Tuwima 83, Łagiewnickiej 302, Wrześnieńskiej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Nawrot 38a;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Podchorążych 34.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna - nr rachunku 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił wpłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5
Treść:

2015-01-30

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza

rokowania
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5, oznaczonej w obrębie Rowy Nr 0020, jako działki nr 139/1, 139/2 i 140 o łącznej powierzchni 24 620 m2, KW SL1S/00051948/8

 1. Właścicielem gruntu przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Ustka, a użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 21 września 2089 r. oraz właścicielem budynków i budowli jest Gmina Miasto Łódź. Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalona według stawki 2% jest równa kwocie 85 636 zł (stan na rok 2014). Ustawowy termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego upływa 31 marca każdego roku kalendarzowego.


 2. Nieruchomość, stanowiąca ośrodek wczasowo–kolonijny położona jest w odległości ok. 250 m. od ogólnodostępnej plaży Morza Bałtyckiego, ogrodzona ogrodzeniem przęsłowym z siatki stalowej na słupkach stalowych (wysokość ok. 1,8 m, długość ok. 870 m) i zabudowana następującymi naniesieniami:
  1. budynkiem domu wczasowego, w kształcie dwóch przylegających prostokątów, wybudowanym w południowej części nieruchomości, - w części północnej trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym, z wyodrębnionymi w poziomie parteru: recepcją, świetlicą, gabinetami i lokalami wczasowymi; - w części południowej, parterowym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym, z wyodrębnionymi pomieszczeniami: kuchni, stołówki i technicznymi; ww. części budynku wczasowego połączone są dużym holem, w części trzykondygnacyjnej (głównej) wydzielone są 2, 3 i 4 osobowe pokoje, zawierające łącznie 132 miejsca noclegowe; dom wczasowy jest budynkiem powstałym w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z elementów ceramicznych mieszanych, stropodach żelbetowy prefabrykowany, schody żelbetowe płytowe, tynki cementowo–wapienne malowane farbami wewnętrznymi, posadzki z lastryka, gresu, PCW i wykładziny dywanowej; elewacja zewnętrzna wykonana tynkiem cementowo–wapiennym, malowanym farbą emulsyjną; budynek jest ogrzewany piecami elektrycznymi, wyposażony w następujące instalacje: elektryczną oświetleniową i siłową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i telefoniczną; powierzchnia użytkowa jest równa 2527,5 m2, powierzchnia zabudowy 1413,3 m2 a kubatura 11643 m3; budynek został wybudowany około 1970 r., z oględzin wybranych elementów konstrukcyjnych wynika, że obiekt jest w średnim stanie technicznym,
  2. w części wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  3. budynkiem kolonijnym, wybudowanym w centralnej części nieruchomości, w kształcie sześciu przystających prostokątów, parterowym, niepodpiwniczonym, o dachu dwuspadowym; w budynku wyodrębnione są: sale wieloosobowe kolonijne, świetlica, gabinety, pokoje wychowawców, sanitariaty i pomieszczenia techniczne; każde skrzydło budynku wyposażone jest w niezależne wejście; budynek kolonijny jest budynkiem powstałym w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z elementów ceramicznych mieszanych, stropodach kryty papą, tynki cementowo–wapienne malowane farbami wewnętrznymi i wyłożone glazurą, posadzki z lastryka, gresu, PCW i wykładziny dywanowej; elewacja zewnętrzna wykonana tynkiem cementowo–wapiennym, malowanym farbą emulsyjną; budynek jest ogrzewany piecami elektrycznymi, wyposażony w następujące instalacje: elektryczną oświetleniową i siłową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i telefoniczną; powierzchnia użytkowa jest równa 2467,8 m2, powierzchnia zabudowy 2790,6 m2 a kubatura 5966 m3; budynek został wybudowany około 1970 r., z oględzin wybranych elementów konstrukcyjnych wynika, że obiekt jest w średnim stanie technicznym, w części wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  4. domkami kempingowymi typu Dąbrowa – 20 sztuk, usytuowanymi w południowo-zachodniej części nieruchomości, parterowymi, niepodpiwniczonymi, o dachach dwuspadowych, w kształcie prostokąta z werandami wewnętrznymi; domki w konstrukcji drewnianej, ściany z bali, dach drewniany kryty papą, stolarka okienna krosnowa i drzwiowa płycinowa typowa, podłoga drewniana; domki wyposażone są w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną; łączna powierzchnia użytkowa jest równa 371 m2, powierzchnia zabudowy 409 m2, a kubatura 1395 m3; domki zostały wybudowane około 1975 r. i znajdują się w średnim stanie technicznym;
  5. budynkiem garaży, wybudowanym w południowo-wschodniej części nieruchomości, parterowym, niepodpiwniczonym, o dachu jednospadowym; w budynku wyodrębnione są 2 boksy garażowe, wjazdy i wejścia do budynku odbywają się z podwórza nieruchomości od strony północnej; budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, dach w konstrukcji drewnianej, kryty papą, posadzka cementowa, tynki cementowo–wapienne, malowane farbami wewnętrznymi, elewacja wykonana tynkiem cementowo–wapiennym, malowana farbą emulsyjną; budynek wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową i wentylację grawitacyjną; powierzchnia użytkowa jest równa 39,9 m2, powierzchnia zabudowy 45,6 m2, a kubatura 100 m3; budynek został wybudowany ok. 1975 r., znajduje się w średnim stanie technicznym, eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowym wykonywaniem remontów bieżących oraz kapitalnych;
  6. budynkiem gospodarczym, w konstrukcji tradycyjnej, o dachu drewnianym krytym papą, o powierzchni zabudowy 5,3 m2, w średnim stanie technicznym;
  7. budynkiem śmietnika na pojemniki kontenerowe;
  8. budynkiem hydroforni, w konstrukcji tradycyjnej o dachu drewnianym, o powierzchni użytkowej 30,3 m2, w średnim stanie technicznym;
  9. budynkiem stacji trafo typu MStw, posadowionym wzdłuż zachodniej granicy kompleksu działek, na wydzielonej działce nr 139/2, jego wyposażenie stanowi własność operatora linii elektroenergetycznej.

  Brak świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości.


 3. Środkowa i północna część kompleksu działek zagospodarowana jest jako ogród rekreacyjno–wypoczynkowy z piaskownicami, huśtawkami i innym wyposażeniem małej architektury; wzdłuż budynków wydzielone są chodniki z płyt betonowych o powierzchni około 100 m2 oraz drogi i place postojowe o nawierzchni betonowej o powierzchni około 1500 m2; na pozostałej powierzchni nieruchomości znajduje się poszycie leśne, na którym rosną pojedyncze drzewa iglaste, liściaste oraz krzewy; w ogrodzeniu jest 7 bram wjazdowych i furtek w konstrukcji stalowej, dwuskrzydłowych.


 4. Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza i sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telefoniczna. Z informacji uzyskanych od Energa-Operator S.A. Oddział w Słupsku wynika, że przez teren działek nr 139/1, 139/2 i 140 przebiegają wybudowane w latach 1974-1996 kable elektroenergetyczne 15 kV i 0.4 kV, znajdujące się na majątku spółki i zasilające przedmiotową nieruchomość oraz innych okolicznych odbiorców. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku poinformował ponadto, że nieruchomość posiada jedno czynne przyłącze wodociągowe z włączeniem w ulicy Wczasowej oraz pomiarem zainstalowanym w studni wodomierzowej na terenie nieruchomości, a także, że ścieki bytowo–gospodarcze z nieruchomości odprowadzane są do gminnego systemu kanalizacyjnego trzema czynnymi przyłączami, a granice ich eksploatacji stanowią studzienki połączeniowe przy linii rozgraniczającej nieruchomość z ulicą Głogową.


 5. Na działkach stanowiących przedmiot rokowań, mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.


 6. Odpowiednio do postanowień pkt 5, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 4, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.


 7. Z ewidencji gruntów i map ewidencyjnych wynika, że ww. działki przylegają do dróg gminnych – ulic Wczasowej i Głogowej, od nich też możliwy jest dojazd i wejście na teren nieruchomości.


 8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy w gminie Ustka przyjętym Uchwałą Nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 1205 z 20.03.2014 r.)
  Działki nr 139/1 i 140 położone są w jednostce oznaczonej symbolem UT - tereny zabudowy usług turystycznych.
  Działka nr 139/2 położona jest w jednostce oznaczonej symbolem E – tereny infrastruktury elektroenergetycznej - stacja transformatorowa.

  Przedmiotowe działki leżą w obszarze chronionego krajobrazu na wschód od Ustki.

  Nabywca prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 19.09.2014 r., 16.01.2015 r.


 9. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości wynosi: 4 850 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Zaliczka wynosi: 485 000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).


 10. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości nastąpi z jednoczesnym zbyciem wyposażenia ośrodka wczasowo–kolonijnego, wskazanego w załączniku do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6519/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2014 r., którego cena, określona na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego wynosi 56 614 zł plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 11. Osoba zainteresowana udziałem w rokowaniach zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz stanem technicznym wyposażenia, o którym mowa w punkcie 10.


 12. Rokowania odbędą się w dniu 2 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a


 13. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 14) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 27 marca 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto, w powyższym terminie i miejscu, należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5”.


 14. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  4. oświadczenie o niewnoszeniu uwag do stanu technicznego wyposażenia, wskazanego w załączniku do „Warunków przetargu”, którego stopień zużycia został określony na 90%;
  5. oświadczenie o zobowiązaniu się do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia;
  6. kopię dowodu wniesienia zaliczki na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
  7. proponowaną cenę.

 15. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.


 16. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.


 17. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 29.


 18. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości.


 19. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.


 20. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia tych praw.


 21. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.


 22. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


 23. Wpłata ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości ustalonej w rokowaniach oraz wpłata ceny nabycia wyposażenia, określona w pkt 10 winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli wraz z ich wyposażeniem. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości i ceny nabycia wyposażenia w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 22, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.


 24. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.


 25. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości.


 26. Koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości oraz wyposażenia ponosi nabywca nieruchomości.


  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości. Postanowienia pkt 22, 23, 26 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.

 27. Informacje o rokowaniach dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.


 28. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Rokowania na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Srebrnej 14/14a
Treść:

2015-02-20

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o rokowaniach na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi

przy ulicy Srebrnej 14/14a

obr. B-29, dz. nr 311, o pow. 420 m2 oraz dz. nr 312 o pow. 368 m2 KW LD1M/00005285/0

Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 3/48) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
Działka nr 311 zabudowana jest parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym. Dwie ściany zewnętrzne budynku są murowane, pozostałe ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz strop są drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty jest papą. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 41 m2. W budynku jest jedno pomieszczenie o powierzchni około 15 m2 pozostała część uległa zniszczeniu. Do budynku mieszkalnego dobudowany jest budynek gospodarczy murowano-drewniany o powierzchni zabudowy 16 m2. Zarówno budynek mieszkalny jak i gospodarczy pozostają w złym stanie technicznym.
Działka nr 312 zabudowana jest jednopiętrowym, niepodpiwnioczonym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym. Dwie ściany zewnętrzne budynku są murowane pozostałe ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz strop są drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty jest papą, częściowo zapadnięty. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 111 m2. Na działce znajduje się grupa budynków gospodarczych w zwartej zabudowie i dobudowany garaż. Wszystkie naniesienia pozostają w złym stanie technicznym.
Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez prywatnych współwłaścicieli. Budynek zlokalizowany na działce nr 311 zamieszkuje jedna osoba na dzień ogłoszenia rokowań. Nieruchomość jest fragmentarycznie ogrodzona zniszczonym ogrodzeniem z siatki. Od frontu znajduje się brama dwuskrzydłowa z elementów stalowych z furtką. Dodatkowo wygrodzona jest również część terenu działki nr 311.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza oraz telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej ulicy Srebrnej.
Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00005285/0, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym:10.10.2014 r, 30.01.2015 r.
Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 18 450 zł netto.
Zaliczka wynosi: 3 690 zł.
Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w rokowaniach.
Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

 1. Rokowania odbędą się w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 23 marca do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto, w powyższym terminie i miejscu, należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Srebrnej 14/14a.
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się przez zgłaszającego ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  4. kopię dowodu wniesienia zaliczki na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.;
  5. proponowaną cenę.
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 5. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 6. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 18.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomości.
 8. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 11. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata ceny nabycia udziału we współwłasności nieruchomości ustalonej w rokowaniach, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiścił wpłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 14. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca .
 15. Koszty związane z nabyciem udziału we współwłasności nieruchomości ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r.poz.1380)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie udziału we współwłasności nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału, pkt 11, 12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziału we współwłasności nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o rokowaniach dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy udziału we współwłasności nieruchomości.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Ustronnej 13, 15 i 17, Mokrej 10 i Mokrej bez numeru, Legionów 90, Zgierskiej 127, Henryka Wieniawskiego bez numeru i Obywatelskiej bez numeru, Ruskiej 7/9, Henryka Sienkiewicza 62, Stanisława Przybyszewskiego 211 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Andrzeja Struga 42
Treść:

2015-01-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Ustronnej 13, 15 i 17, obr. G–43, dz. nr: 167, 168 i 169 o łącznej pow. 2296 m2, KW LD1M/00175131/8 i LD1M/00118151/7.
   Nieruchomości są niezabudowane, płaskie i porośnięte drzewami. Teren przeznaczony do zbycia posiada kształt regularny. Granica działki nr 167 jest naruszona o około 0,5 m przez ogrodzenie nieruchomości położonej przy ul. Zagadkowej 2 (działka nr 166, w obrębie G–43).
   W ul. Zagadkowej w odległości około 2,7 m od granicy działki nr 167 usytuowany jest kanał sanitarny D=0,2 m, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez indywidualne zjazdy dla każdej z wyżej wymienionych działek z jezdni ul. Ustronnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomości zostały objęte uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XXXIV/571/04 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy Miasta i ul. Granicznej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla kanału sanitarnego D=0,2 m.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Mokrej 10 i Mokrej bez numeru, obr. B-45, dz. nr 155/11 o pow. 3283 m2 KW LD1M/00035292/1 i dz. nr 155/14 o pow. 191 m2 KW LD1M/00035228/2. Łączna pow. działek: 3474 m2.
   Na działce nr 155/11 znajduje się obecnie nieużytkowany dwukondygnacyjny budynek niemieszkalny (po placówce edukacyjnej) o powierzchni zabudowy 334 m2 i powierzchni użytkowej - 650 m2 (zgodnie z informacją Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi). Budynek wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazową, elektryczną i telefoniczną. Stan wykończeniowy obiektu łącznie ze stolarką drzwiową i okienną jest całkowicie zdewastowany (brak instalacji wewnętrznych). Konstrukcja budynku nie jest zagrożona pomimo licznych spękań, które należy pilnie naprawić. Działka nr 155/14 jest niezabudowana. Nieruchomości są ogrodzone oraz porośnięte drzewami i krzewami (ogrodzenie od wschodniej strony działki nr 155/11 częściowo uszkodzone).
   Granica działki nr 155/11 częściowo naruszona jest przez ogrodzenia nieruchomości sąsiednich (od strony działek: nr 154/3 położonej przy ul. Mokrej 8, nr 156/2 położonej przy ul. Św. Antoniego Padewskiego 9 i nr 157/4 położonej przy ul. Św. Antoniego Padewskiego 11 - szerokość naruszenia dochodzi do ok. 40 cm).
   W posiadaniu Administracji Zasobów Komunalnych Łódź–Bałuty, Rejon Obsługi Najemców VII przy ul. Tybury 7 znajduje się następująca dokumentacja dotycząca budynku usytuowanego na nieruchomości: protokół zdawczo–odbiorczy z dnia 30 kwietnia 2012 r., książka obiektu budowlanego, protokół z przeglądu rocznego, protokół z przeglądu pięcioletniego. Brak świadectwa energetycznego dla budynku.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowych nieruchomościach zlokalizowane są:
   1. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2xDn 50-40 wykonana w 2008 r. w technologii preizolowanej, należąca do Dalkia Łódź S.A., dla której obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; właściciel sieci Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu w celu zapewnienia służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   2. energetyczne linie kablowe niskiego napięcia należące do PGE Dystrybucja S.A. oraz wewnętrzna linia zasilająca, która nie jest na majątku PGE Dystrybucja S.A. (odległości zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określają stosowne normy);
   3. przyłącze gazowe dn 50 Stal n/c należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) strefa kontrolowana dla przewodów, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1 m (0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego); minimalne odległości obiektów budowlanych od przewodów gazowych dla gazociągów określone zostały we wskazanym rozporządzeniu;
   4. w ul. Mokrej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 250 mm, żeliwo, rok budowy 1957 i sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,40 m oraz d=0,50 m, kamionka, rok budowy 1972 stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Mokrej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. przeniesienia ogrodzenia, znajdującego się pomiędzy działkami nr: 155/14 i 158/48 w obrębie B-45, w granicę geodezyjną pomiędzy działkami nr: 155/13 i 155/14 w obrębie B-45, albo urządzenia innego ogrodzenia na warunkach i w terminie uzgodnionym z trwałym zarządcą działki nr 155/13;
   2. zachowania dla sieci ciepłowniczej 2xDn 50-40, strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej oraz zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. dostępu do tej sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   3. zachowania dla przyłącza gazowego dn 50 Stal n/c, strefy kontrolowanej wynoszącej 1 m (0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego) oraz zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi dostępu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 350 000 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 135 000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 13 500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych).
   Cenę nabycia działki nr 155/14 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Działka nr 155/11 zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).


  • Legionów 90, obr. P-9, dz. nr 147/1, pow. 924 m2, KW LD1M/00005450/8.
   Na terenie nieruchomości znajdują się czterokondygnacyjne, niepodpiwniczone budynki mieszkalne oraz budynek gospodarczy. Budynek frontowy o powierzchni zabudowy 345 m2 wybudowany został w 1870 r. Budynki lewej i prawej oficyny o powierzchniach zabudowy 120 m2 i 127 m2 wzniesiono w 1890 r. We wszystkich budynkach mieszkalnych znajduje się łącznie 46 lokali mieszkalnych. Wszystkie budynki są w złym stanie technicznym i są wyłączone z użytkowania. Budynki wyposażone są w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=6,50 m stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz przyłącze gazowe dn 63 PE n/c eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się również przewód kanalizacji ogólnospławnej, nie stanowi on własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. ani nie pozostaje w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa Ø 200 mm, sieć kanalizacji ogólnospławnej o średnicy d = 1,6 m x 0,9 m, gazociąg 250 PE n/c, sieć elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Legionów. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Stan prawny ulicy jest nieuregulowany.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Legionów 90 położona jest na terenach oznaczonych symbolem SZ - są to tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.11.2014 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 467 500 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) netto.
   Wadium wynosi: 93 500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 680 zł (słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).


  • Zgierskiej 127, obr. B-26, dz. nr 553, pow. 1475 m2, KW LD1M/00096460/5.
   Na nieruchomości znajdują się pozostałości budynku kotłowni w stanie ruiny oraz pozostałości cieplarni. Działka ogrodzona jest od strony północnej, południowej i wschodniej – ogrodzenia sąsiednich nieruchomości.
   Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajdują się:
   1. instalacja wodociągowa, obsługująca sprzedawaną nieruchomość w oparciu o przyłącze zlokalizowane na terenie działki nr 554/4 przy ul. Zgierskiej 125b;
   2. energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia oraz energetyczne przyłącze napowietrzne niskiego napięcia, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez zjazd zlokalizowany na działkach nr 407/34 i 407/33 od strony ulicy Zgierskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 620 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 124 000 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 6 200 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych).
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).


  • Henryka Wieniawskiego bez numeru i Obywatelskiej bez numeru, obr. G-1, dz. nr 79/35 i 79/13, o łącznej pow. 925 m2, KW LD1M/00282599/9.
   Na nieruchomości zlokalizowane są wjazd i chodnik, prowadzące na zaplecze położonego w sąsiedztwie marketu, wykonane z kostki brukowej.
   Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu, na czas nieograniczony, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek nr: 82/12, 82/13, 82/10, 82/11, 82/8, 82/9, 82/5, położonych przy ul. Obywatelskiej 85 i objętych księgami wieczystymi: LD1M/00092715/0, LD1M/00092716/7, LD1M/00092713/6 i LD1M/00092714/3; zgodnie z zarządzeniem Nr 3472/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiących przedmiot sprzedaży oraz załącznikiem graficznym do umowy ustanowienia służebności gruntowej, powierzchnia gruntu zajęta pod służebność wynosi 385 m2.
   Na terenie dz. nr 79/35, znajduje się przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,25 m, wykonane z kamionki, o długości 13 m, rok budowy 1973, włączone do miejskiego kanału ogólnospławnego w ul. Henryka Wieniawskiego; ww. przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; zgodnie z opiniami tych podmiotów istnieje konieczność zachowania pasa ochronnego, wolnego od zabudowy i naniesień, o szerokości 2,5 m, z obu stron przedmiotowego przyłącza, które w dalszej części przebiega także przez dz. nr 79/13 jako instalacja kanalizacyjna wewnętrzna posesji przy ul. Obywatelskiej 85 (dz. nr 82/13).
   W pobliżu dz. nr 79/35 i 79/13 w ul. Henryka Wieniawskiego i Obywatelskiej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 150 mm, o długości 179,22 m, wykonana z żeliwa, rok budowy 1961, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m, z obu stron urządzenia; sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,60 m x 1,10 m, o długości 507,46 m, wykonana z cegły, rok budowy 1958, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m, z obu stron urządzenia; sieć wodociągowa Ø 250 mm, o długości 106,30 m, rok budowy 2000, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m, z obu stron urządzenia; sieć kanalizacji ogólnospławnej d=2,00 m x 2,50 m, o długości 567,48 m, wykonana z cegły, rok budowy 1931, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m, z obu stron urządzenia.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony pasa drogowego ul. Henryka Wieniawskiego poprzez istniejący zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310); budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek;
   2. zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i naniesień, dla sieci i przyłączy: przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,25 m, sieci wodociągowej Ø 150 mm, kanalizacji ogólnospławnej d=0,60 m x 1,10 m, sieci wodociągowej Ø 250 mm, kanalizacji ogólnospławnej d=2,00 m x 2,50 m.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 475 000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 750 zł (słownie: cztery tysiące, siedemset pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Ruskiej 7/9, obr. W-26, dz. nr 94, pow. 1165 m2, KW LD1M/00268974/8.
   Na nieruchomości znajdują się: fragment chodnika (ok. 11 m2) z płyt betonowych 50 cm x 50 cm oraz ponad 50-letnie drzewa, w tym: topola, topola szara, akacja i brzoza.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomości zlokalizowane są:
   1. czynna sieć ciepłownicza 2 x Dn 32 wykonana w 2005 r. w technologii preizolowanej, należąca do Dalkia Łódź S.A., dla której obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; właściciel sieci Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu w celu zapewnienia służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   2. przyłącze kanalizacyjne D=0,10 m zakończone studnią kanalizacyjną, nr inwent. B-12302 o długości L=20,25 m włączone do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej D=0,25 m w ulicy Winnej (przyłącze obsługuje komorę ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie przedmiotowej nieruchomości i znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który nie posiada dokumentacji dotyczącej budowy ww. przyłącza).
   W ul. Ruskiej, znajdują się: sieć wodociągowa Ø 100 mm, kanał ogólnospławny D=0,25 m, gazociąg niskiego ciśnienia Dn 80 stal (od Al. Piłsudskiego do pos. nr 3) i Dn 110 PE (od ul. Zbiorczej do wysokości działki nr 106/6).
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Ruskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania dla sieci ciepłowniczej 2 x Dn 32, strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 480 000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 96 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Henryka Sienkiewicza 62, obr. S–6, dz. nr: 430/1, 430/2, 430/3 i 430/4 o łącznej pow. 1989 m2, KW LD1M/00092296/6, LD1M/00092297/3 i LD1M/00092298/0.
   Teren podlegający sprzedaży składa się z niezabudowanych działek nr 430/1 i 430/2 oraz z zabudowanych działek nr 430/3 i 430/4. Na działce nr 430/4 znajduje się zakwalifikowany do rozbiórki budynek dwupiętrowej, frontowej kamienicy z końca XIX wieku, będący w znacznym stopniu destrukcji. Decyzją wydaną w dniu 27 grudnia 2006 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał wyłączenie z użytkowania tego budynku ze względu na pogarszający się jego stan techniczny, a także ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej. W budynku, zgodnie z informacją uzyskaną z Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście, na dzień ogłoszenia przetargu, zajęty jest jeden lokal mieszkalny. Powierzchnia użytkowa lokali w tym budynku wynosi 658,10 m2, powierzchnia zabudowy – 328 m2, a kubatura – 3280,00 m3. Ponadto, budynek posiada następujące cechy:
   1. konstrukcja nośna jest ognioodporna;
   2. ściany są murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
   3. stropy są drewniane;
   4. dach jest krokwiowo-płatwiowy, kryty papą.
   Opisana kamienica znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Prządków lnu”, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Budynek ten wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telefoniczną.
   Na działce nr 430/3 posadowiony jest jednopiętrowy budynek użytkowy, będący w stanie awaryjnym, nie nadający się do dalszej eksploatacji. Powierzchnia użytkowa lokali tego budynku wynosi 16,50 m2, powierzchnia zabudowy – 67 m2, a kubatura – 321 m3. Ponadto, budynek ten posiada następujące cechy:
   1. konstrukcja nośna jest ognioodporna;
   2. ściany są murowane z cegły pełnej;
   3. dach jest drewniany kryty papą.
   Budynek ten wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   Teren działek nr 430/1 i 430/2 jest pokryty drzewami i krzewami oraz częściowo utwardzony. W północnych granicach sprzedawanych nieruchomości znajdują się ściany budynków położonych na nieruchomości sąsiadującej – działce nr 421/3 w obrębie S-6. W ścianie graniczącej z północną granicą działki nr 430/1 znajdują się otwory okienne. Wschodnia i południowa granica terenu jest ogrodzona stalowym ogrodzeniem.
   Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:
   1. dwa energetyczne złącza kablowe nn należące do PGE Dystrybucja S.A.;
   2. przyłącze gazu n/c Ø 80 stal., zakończone zaworem głównym na elewacji frontowej, będące własnością Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.;
   3. opisane niżej urządzenia, należące do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla których pasy ochronne wolne od zabudowy i stałych naniesień posiadają szerokość 5 m symetrycznie po obu stronach rurociągów:
    1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości L=4,50 m, wybudowane w 1954 r., włączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 250 mm zlokalizowanej w ulicy Sienkiewicza;
    2. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, o długości L=7,20 m, wybudowane w 1936 r.;
    3. dwa przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,15 m, o długości L=15 m, wybudowane w 1936 r.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu przy zachowaniu obecnego zagospodarowania nieruchomości ich obsługa komunikacyjna może odbywać się istniejącym zjazdem bramowym z ul. Sienkiewicza, który w swej konstrukcji narzuca ograniczenia obsługi, co oznacza, iż projektowaną przyszłą zabudowę należałoby dostosować do możliwości obsługi przez zjazd indywidualny. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości nowo projektowany zjazd powinien być zlokalizowany w maksymalnej odległości od skrzyżowania ul. Sienkiewicza i al. Piłsudskiego (przy północnej granicy działki nr 430/4) i obsługiwałby wyłącznie relację skrętów w prawo. Nowo projektowany zjazd wymaga uzgodnienia lokalizacji oraz projektu budowlanego przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Możliwy jest dojazd do zbywanych nieruchomości przez sąsiednie nieruchomości (przy al. Piłsudskiego 22) pod warunkiem ustanowienia odpowiednich służebności. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i 768) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – UC2 – tereny osi usługowej W – Z – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą programu usługowego wynikającego z metropolitalnej funkcji miasta, wraz z systemem przestrzeni publicznych. Funkcję dopełniającą stanowić może program mieszkaniowy, a funkcje produkcyjno-magazynowe uznaje się za niepożądane.
   Dopuszcza się wysokość zabudowy do 55 m n.p.t., a w kwartale między ul. Sienkiewicza i projektowaną Targową – do 80 m n.p.t. Nieruchomości objęte są uchwałą Nr LXVII/1458/13 Rady Miejskiej w Łodzi z 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. przeprowadzenia jednoetapowego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na:
    1. wybudowaniu nowego budynku z zachowaniem i wyremontowaniem elewacji frontowej, lub
    2. wyremontowaniu całego budynku frontowego;
    Decyzje o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę dla ww. przedsięwzięcia budowlanego będą podlegać konsultacji z właściwymi służbami konserwatorskimi. Przy realizacji tego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany będzie do zachowania poniższych wytycznych:
    • rozbiórkę frontowego budynku (z zachowaniem ściany frontowej) poprzedzić powinno wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku posiadającego walory historyczne z uwagi na datę i formę powstania;
    • nowa zabudowa nieruchomości powinna zachować ekspozycję zabytkowej zabudowy nieruchomości sąsiadującej tj. działki nr 421/3 w obrębie S-6;
    • nowa zabudowa powinna pełnić funkcję usługową lub mieszkaniową wielorodzinną wraz z lokalami usługowymi w parterze.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zakończenia ww. przedsięwzięcia budowlanego w terminie najpóźniej 60 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, będących przedmiotem przetargu.
    Za zakończenie przedsięwzięcia budowlanego uważa się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz., 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256, z 2013 r. poz. 984 oraz z 2014 r. poz. 40, 768 i 822).
   3. opieki nad zabytkiem, w tym do:
    1. przeprowadzania wszelkich działań w budynku położonym na działce nr 430/4 zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446);
    2. korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
    3. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
    4. prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania lub uzgodnienia właściwym służbom konserwatorskim;
   4. zachowania stref ochronnych dla: przyłącza wodociągowego Ø 40 mm o długości L=4,50 m, wybudowanego w 1954 r., włączonego do miejskiej sieci wodociągowej Ø 250 mm, przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, o długości L=7,20 m, wybudowanego w 1936 r.; dwu przyłączy kanalizacji deszczowej d=0,15 m, o długości L=15 m, wybudowanych w 1936 r.
   5. udostępnienia przyłącza gazu n/c Ø 80 stal. zakończonego zaworem głównym na elewacji frontowej, ich właścicielowi w celu przeprowadzenia kontroli, remontu lub modernizacji przewodów gazowych.
   W umowie przenoszącej własność nieruchomości zastrzeżone zostaną:
   1. obowiązki określone w powyższych warunkach przetargu;
   2. kara umowna w wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) w przypadku nie zakończenia przedsięwzięcia budowlanego w terminie 60 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, w sposób zgodny z warunkami przetargu;
   3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do obowiązku zapłaty kary umownej opisanej w pkt 2 zgodnie z następującymi warunkami:
    1. Miasto Łódź wezwie do zapłaty należności z tytułu kary umownej i wyznaczy 30-dniowy termin uiszczenia należności licząc od dnia doręczenia tego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Miasto Łódź będzie uprawnione do wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności;
    2. Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu 7 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości;
    3. w celu zabezpieczenia kary umownej wskazanej w pkt 2 nabywca ustanowi na rzecz Miasta Łodzi hipotekę w kwocie 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) obciążającą zbywaną nieruchomość bądź inną nieruchomość, której nabywca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym i zabezpieczającą również odsetki oraz przyznane koszty postępowania.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) netto.
   Wadium wynosi 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działek nr 430/1 i 430/2 o łącznej powierzchni 1021 m2 korzysta ze zwolnienia z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662). Sprzedaż działek nr 430/3 i 430/4 o łącznej powierzchni 968 m2 korzysta ze zwolnienia z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy.


  • Stanisława Przybyszewskiego 211, obr. W – 30, dz. nr 204/11, pow. 1955 m2, KW LD1M/00070772/7.
   Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana i znajduje się we władaniu osoby fizycznej, która korzysta z niej bezumownie. Znajdują się na niej - stanowiące własność osoby bezumownie korzystającej z tej nieruchomości - naniesienia nietrwale związane z gruntem tj. wiaty garażowe, ogrodzenie, brama wjazdowa metalowa oraz utwardzenie ze szlaki. Ponadto na nieruchomości rosną drzewa.
   Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
   1. dwie energetyczne linie kablowe SN wraz z latarniami, należące do PGE Dystrybucja S.A.;
   2. rurociąg D=0,15 m, stanowiący instalację kanalizacyjną (wraz ze studzienką) odprowadzającą ścieki sanitarne i deszczowe z posesji przy ul. Przybyszewskiego 215;
   3. przyłącze kanalizacyjne wraz ze studzienką;
   4. sieć wodociągowa (rurociąg) Ø 50 mm;
   5. sieć telekomunikacyjna wraz ze studzienką zlokalizowaną we wschodniej granicy zbywanej nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu zbywana nieruchomość posiada obsługę komunikacyjną poprzez zjazd z drogi zlokalizowanej na działce nr 204/10, stanowiącej własność Miasta Łodzi, połączonej z ul. Przybyszewskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Z informacji uzyskanej od Zarządu Dróg i Transportu wynika ponadto, iż planowana jest inwestycja polegająca na przebudowie i budowie układu drogowego wraz z oświetleniem w ul. Nurta-Kaszyńskiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do włączenia w istniejący odcinek ul. Nurta-Kaszyńskiego, w ramach której przebudową zostanie objęta część zjazdu na działkę nr 204/11, znajdująca się na działce nr 204/10.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych – obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 620 000zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 62 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 6 200 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Andrzeja Struga 42, dz. nr 201/1, obr. P-20, o pow. 860 m2, KW LD1M/00117879/9.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Zabudowę nieruchomości stanowi kamienica frontowa zajmująca całą szerokość działki z dwiema oficynami, które usytuowane są we wschodniej i zachodniej granicy działki. Są to budynki w dostatecznym stanie technicznym, murowane o konstrukcji tradycyjnej z cegły ceramicznej:
   1. mieszkalny czterokondygnacyjny, frontowy i prawa oficyna o powierzchni zabudowy 482 m2 i powierzchni użytkowej lokali 823 m2, podpiwniczony ze strychem użytkowym;
   2. mieszkalny trójkondygnacyjny, lewa oficyna o powierzchni zabudowy 136 m2 i powierzchni użytkowej lokali 686 m2.
   Budynki wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.
   Kamienica z oficynami została wybudowana ok. 1895 roku. Wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerem A/23, decyzją Prezydium Rady Narodowej (m. Łodzi) Konserwatora Zabytków m. Łodzi z dnia 20.01.1971 r.
   Zbycie udziałów w nieruchomości wymaga wydania pozwolenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków – zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe jego wartości, a także zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania właściwym służbom konserwatorskim.
   Na nieruchomości znajduje się łącznie 28 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. Na dzień ogłoszenia przetargu wszystkie lokale są wynajmowane.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna może odbywać się na zasadach dotychczasowych, tj. poprzez istniejący zjazd z ulicy Struga.
   Dział III księgi wieczystej nr LD1M/00117879/9 zawiera wpis o prawie pierwokupu przysługującego Gminie Łódź z uwagi na to, iż budynek został wpisany do rejestru zabytków.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1702/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej–Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Wszelkie prace o charakterze remontowo–konserwatorskim muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres i planowany przebieg prac każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania (ewentualnie uzgodnienia) służbom konserwatorskim.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 1 485 000 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 297 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 14 850 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 16 marca 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa – dotyczy nieruchomości położonych przy ulicach: Ustronnej 13, 15 i 17, Zgierskiej 127, Stanisława Przybyszewskiego 211, Mokrej 10 i Mokrej bez numeru, Andrzeja Struga 42, Legionów 90;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Ustronnej 13, 15 i 17, Zgierskiej 127, Henryka Wieniawskiego bez numeru i Obywatelskiej bez numeru, Ruskiej 7/9, Stanisława Przybyszewskiego 211, Mokrej 10 i Mokrej bez numeru, Henryka Sienkiewicza 62;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Legionów 90;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie decyzją o warunkach zabudowy oraz wykonania wszelkich prac konserwatorskich zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeśli stan techniczny będzie tego wymagał – dotyczy nieruchomości przy ul. Andrzeja Struga 42;
  • pisemnego oświadczenia, o poinformowaniu o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości i niedochodzenia z tego tytułu wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby sporządzenia świadectwa energetycznego, zobowiązanie się do pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi - dotyczy nieruchomości przy ul. Zgierskiej 127, Legionów 90, Andrzeja Struga 42, Henryka Sienkiewicza 62;

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 16 marca 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału) . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a , tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. ( 42 ) 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Listopadowej, Zagajnikowej, Huta Jagodnica, Poznańskiej, Sopockiej
Treść:

2015-02-06

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Listopadowej 14, obr. W-10, dz. nr 25/6, pow. 1678 m2, KW LD1M/00117836/6.
  Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 25/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
  Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 25/6 znajduje się sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 207 000 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 41 400 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 070 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Listopadowej 16, obr. W-10, dz. nr 27/6, pow. 1485 m2, KW LD1M/00117836/6.
  Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 27/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
  Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
  W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 27/6 znajduje sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. przez teren działki 27/6 przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne zasilające posesję przy ul. Listopadowej 18.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza energetycznego nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Lodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 183 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 36 600 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 830 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Zagajnikowej 25, obr. B-23, dz. nr 714/4, pow. 475 m2, KW LD1M/00063415/5.
  Działka numer 714/4 zabudowana jest parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem niemieszkalnym z poddaszem użytkowym. Budynek jest w złym stanie technicznym i wyłączony jest z użytkowania. W przeszłości budynek wykorzystywany był na pralnię, suszarnię i komórki. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 137 m2.
  Dla budynku brak jest świadectwa energetycznego.
  Granice działki nieznacznie naruszone są przez ogrodzenie z działką sąsiednią nr 713/2. Ogrodzenie od strony zachodniej zlokalizowane na działce nr 808/16 niezgodne jest z faktycznym przebiegiem granic.
  Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na działce znajduje się instalacja kanalizacji ogólnospławnej wraz ze studnią rewizyjną, przez północno-zachodni narożnik działki przebiega również instalacja kanalizacji ogólnospławnej doprowadzona do działki nr 715/2. W/w infrastruktura techniczna nie stanowi własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., nie pozostaje również w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
  Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy. Jedno z drzew rośnie bezpośrednio przy zachodniej ścianie budynku. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się poprzez zjazd z dwujezdniowej ulicy Zagajnikowej na zasadzie prawoskrętów. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. W chwili obecnej, z uwagi na istniejącą zabudowę, brak jest formalnego dostępu na zaplecze działki nr 714/4.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 poz. 22), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Zagajnikowej 25 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MW - są to tereny o przewadze zabudowy wielorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 141 200 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) netto.
  Wadium wynosi: 28 240 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 420 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).


 • Huta Jagodnica 69/71, obr. P-40, dz. nr 136/1, pow. 2178 m2, LD1M/00012645/4.
  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym, całkowicie podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni zabudowy 130 m2 i powierzchni użytkowej 81,19 m2. Rok budowy - prawdopodobnie lata 70-te ubiegłego wieku. Budynek składa się na parterze z części mieszkalnej i piwnicy, w której znajduje się garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Na parterze znajdują się 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, wiatrołap, łazienka i wc oraz zejście do piwnicy. Na przedmiotowej działce znajdują się także drewniany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 34 m2 w stanie do rozbiórki z powodu zużycia wykorzystanych materiałów i uszkodzeń konstrukcji dachu i ścian (zerwany dach i widoczne uszkodzenia ścian), studnia betonowa, ogrodzenie w postaci siatki stalowej rozpostartej na słupkach stalowych, brama i furtką z elementów stalowych z początku lat 70-tych.
  Dla budynków brak jest świadectwa energetycznego.
  Ogrodzenie jest w złym stanie, również od strony frontowej, gdzie widoczne są fragmenty przerwanej siatki. Ogrodzenie działki nieznacznie narusza granice działki nr 135, położonej na północ od przedmiotowej nieruchomości. Frontowa (wschodnia) część ogrodzenia nie pokrywa się z granicami przedmiotowej działki - ogrodzenie przesunięte jest w głąb nieruchomości o około 2 m w stosunku do narożnika. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 38,8 m x ok. 55,3 m. Działka porośnięta jest drzewami liściastymi, w większości są to brzozy i olchy oraz drzewa owocowe. Dodatkowo na zapleczu działki znajdują się dwa świerki. Wiek drzew jest zróżnicowany, w przewadze z przedziału od 20 do 50 lat. Na działce znajdują się także drzewa suche wymagające usunięcia. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody, procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów: ok. 60%. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Nieruchomość położona jest w Łodzi, w jej południowej części, na obszarze dawnej dzielnicy Polesie, na jej obrzeżach, w pobliżu granicy Miasta z gminą Aleksandrów Łódzki, w kwartale ulic: Złotno, Huta Jagodnica, Żurawinowa.
  Ulica Huta Jagodnica stanowi ulicę prostopadłą do ul. Złotno i stanowi drogę utwardzoną, asfaltową i urządzoną chodnikami. Otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią nieruchomości charakterystyczne dla terenów peryferyjnych Miasta o charakterze rolnym, z przeważającą zabudową mieszkaniową jednorodzinną w skupiskach wokół ulic i terenami o charakterze rolnym lub zielonym na zapleczach ulic.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 136/1 znajduje się studnia betonowa, której nie można było zlokalizować w terenie z powodu istnienia wieloletnich samosiewów roślin.
  W pobliżu przedmiotowej nieruchomości, w ulicy Huta Jagodnica znajdują się:
  • sieć wodociągowa Ø 100 mm,
  • sieć energetyczna,
  • sieć gazowa dn 110PE ś/c.
  Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na terenie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości L=37,09 m (Nr Inwent. B-27147), stanowiące własność ŁSI Sp. z o.o. W grudniu 2010 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączem do posesji, a zasuwa przyłączeniowa została zdemontowana. Dla ww. przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 2,5 m z każdej strony licząc od jego osi. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości brak jest sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, których pas ochronny obejmowałby przedmiotową działkę.
  Na nieruchomości znajduje się słup napowietrznej linii elektroenergetycznej wraz z punktem oświetleniowym, zlokalizowany poza ogrodzeniem przedmiotowej nieruchomości.
  Mazowiecka Spółka Gazownictwa wskazała, iż na terenie nieruchomości położonej przy ul. Huta Jagodnica 69/71, działka nr 136/1 występuje nieczynny przewód gazowy dn 40 stal, odcięty w pasie drogowym, przy ogrodzeniu.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się przez zjazd z ulicy Huta Jagodnica. Działka, na której zlokalizowana jest ulica Huta Jagodnica, jest własnością osoby fizycznej, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Ulica Huta Jagodnica jest drogą publiczną – powiatową klasy „L” (droga lokalna), która w stanie istniejącym posiada szerokość pasa drogowego ok. 10 m, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430, z 2010 r. Nr 65 poz. 407, z 2012 r. poz. 560, z 2013 r. poz. 181 oraz z 2014 r. poz. 186 i 856) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (minimalna szerokość pasa drogowego dla tej kategorii drogi wynosi 12 m). Obecnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje rozbudowy/przebudowy ul. Huta Jagodnica.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XC/1578/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kirasjerów, Muszkieterów, Szczecińskiej, Podchorążych i Rąbieńskiej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Poznańskiej 10, obr. G-5, dz. nr 70, pow. 724 m2, KW LD1M/00089287/6.
  Nieruchomość jest zabudowana parterowym budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni użytkowej lokali 93 m2 w stanie technicznym dobrym, budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej lokali 35 m2, w stanie technicznym dostatecznym, budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni użytkowej lokali 69 m2 w stanie technicznym dobrym. Dla budynków brak jest świadectwa energetycznego.
  Nieruchomość objęta była umową dzierżawy do 31 lipca 2011 r. a od 1 sierpnia 2011 r. do chwili obecnej byli dzierżawcy obciążani są za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
  W pasie drogowym ulicy Poznańskiej są usytuowane następujące sieci: gazowa (gazociąg Ø 150 stal niskiego ciśnienia), energetyczna linia kablowa nn, wodociągowa Ø 100 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia), sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,50 (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia) i telekomunikacyjna. Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczna linia kablowa nn, kable przyłączeniowe Orange oraz przyłącze wodociągowe Ø 50 mm (dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia) i przyłącze sanitarne (dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia).
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Poznańskiej, nie stanowiącej własności Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21 i 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Poznańskiej 10 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MW- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
  3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych,
  4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 342 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych) w tym wartość naniesień: 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy).
  Wadium wynosi: 68 400 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 420 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, Nr 64, poz. 322 i Nr 134, poz. 780, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).


 • Sopockiej 18A, obr. G–23, dz. nr: 563/3 i 563/4 o łącznej pow. 816 m2, KW LD1M/00165581/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana, płaska i posiada kształt zbliżony do prostokąta, nieruchomość jest porośnięta drzewami i krzewami, zaśmiecona, wymagająca uporządkowania.
  Sprzedawana nieruchomość nie jest obciążona umową dzierżawy, najmu ani użyczenia. Zgodnie z Ewidencją Gruntów, Budynków i Lokali prowadzoną przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, osoba fizyczna ujawniona jest jako władająca sprzedawaną nieruchomością (na podstawie danych z 1988 r.).
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci w odległości około 1,5 m od wschodniej granicy nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka. z o. o.; strefa ochronna dla wyżej wymienionego urządzenia wynosi 3 m po obu stronach jego krawędzi zewnętrznych.
  Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o, zawartą na czas nieoznaczony, polegającą na:
  1. znoszeniu istnienia na nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 563/3 i 563/4, strefy ochronnej obowiązującej dla sieci wodociągowej o średnicy 150 mm znajdującej się na ul. Sopockiej i zachowaniu tej strefy wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
  2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
  3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności tj. 28 m2 (na działce nr 563/3 – 2 m2, na działce nr 563/4 – 26 m2).
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Sopockiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Ze względu na sąsiedztwo cmentarza, przyszłe zagospodarowanie wyżej wymienionej nieruchomości winno uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315).
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci wodociągowej Ø 150 mm.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 9 marca 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 14;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 16;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Zagajnikowej 25, Sopockiej 18A;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowania istniejących na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usuwania awarii – dotyczy nieruchomości przy ul. Poznańskiej 10;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości przy ul. Huta Jagodnica 69/71.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 9 marca 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-02-04)
Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krzywej 8
Treść:

2015-01-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krzywej 8, obr. G-5, dz. nr 206 o pow. 692 m2, KW LD1M/00100175/2

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krzywej 8, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-5, jako działka numer 206 o powierzchni 692 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00100175/2.
Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 88 m2 i powierzchni użytkowej ok. 62 m2. Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, posiada jedną kondygnację, poddasze użytkowe, jest podpiwniczony. Budynek jest w złym stanie technicznym, wyłączony z użytkowania. Administracja Zasobów Komunalnych jest w posiadaniu następującej dokumentacji dotyczącej budynku: książek obiektu budowlanego, orzeczenia o stanie technicznym budynku z m-ca grudnia 2004 r., analizy opłacalności remontu z m-ca grudnia 2004 r., opinii mykologicznej dla lokalu mieszkalnego nr 1 z m-ca sierpnia 2001 r., karty przeglądu rocznego z dnia 20.05.2013 r., protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 16.05.2011 r., karty przeglądu 5-cio letniego z m-ca lipca 2011 r., protokołu z badań i pomiarów instalacji elektrycznej z m-ca grudnia 2009 r. Na terenie nieruchomości znajduje się studnia oraz fragment starego ogrodzenia (słupki betonowe), poprowadzonego niezgodnie z granicą geodezyjną działki. Zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, dla nieruchomości wskazana jest pierzejowa zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Krzywej – z działki nr 209/6 (działka posiada użytek „dr”, stanowi własność osoby fizycznej i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
Na działce znajduje się: energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto oraz przyłącze wodno- kanalizacyjne. W pobliżu działki, przy ulicy Krzywej znajdują się następujące sieci wodno - kanalizacyjne: sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=74,75 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji ogólnospławnej d = 0,25 m, dł. l=84,46 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=188,79 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia.
Działka porośnięta jest roślinnością (drzewa i krzewy). Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW– tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Osoba zainteresowana udziałem w rokowaniach zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do usunięcia istniejącej zabudowy.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 18.04.2014 r., 18.07.2014 r., 24.10.2014 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
Zaliczka wynosi 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

 1. Rokowania odbędą się w dniu 13 marca 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a
 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 9 marca 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto, w powyższym terminie i miejscu, należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Krzywej 8”.
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek;
  4. oświadczenie o poinformowaniu o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości i nie dochodzenie z tego tytułu wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby sporządzenia świadectwa zobowiązania się do pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
  5. kopię dowodu wniesienia zaliczki na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
  6. proponowaną cenę;
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 5. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 6. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 18.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomości.
 8. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 11. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata ceny nabycia nieruchomości ustalonej w rokowaniach, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 14. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości pkt 11, 12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o rokowaniach dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Ustny przetarg ograniczony do współwłaścicieli na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Całej 13
Treść:

2015-01-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do współwłaścicieli na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Całej 13 oznaczonej jako działka nr 351/5 w obrębie geodezyjnym B-24 o powierzchni 309 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00013318/0.

Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
W przetargu mogą brać udział jedynie współwłaściciele, którzy w okresie do końca terminu wywieszenia wykazu, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200), złożyli wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi, zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie (z późn. zm).
Teren nieruchomości jest nieuporządkowany, porośnięty drzewami i krzewami.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 30,5 m2, komórkami oraz wc. Z opracowanego na zlecenie Administracji orzeczenia o stanie technicznym budynku mieszkalnego, wynika iż jego zużycie techniczne wynosi ponad 85% i kwalifikuje się on do rozbiórki. Lokal znajdujący się w budynku pozostaje niezamieszkały. Pozostałe naniesienia znajdują się również w złym stanie technicznym. Na nieruchomości znajduje się również studnia betonowa.
W dziale III KW LD1M/00013318/0 znajduje się ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w tej księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w związku z tym, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 29 października 1996 r. (Sygn. akt V Ns II 2606/96) spadek po Stanisławie Kajszczaku nabyła Wanda Kajszczak w całości i postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 29 grudnia 1997 r. (Sygn. akt. V Ns II 3564/97) spadek po Wandzie Kajszczak nabyła Marzena Kajszczak w całości.
W dziale IV KW LD1M/00013318/0 znajduje się zapis o hipotece przymusowej zwykłej 8,00 zł - z tytułu podatku na współwłasności Kajszczaka Stanisława.
Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do niej odbywa się poprzez nieurządzoną drogę znajdującą się na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiących własność prywatną i Miasta Łodzi.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 32 600 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych) netto.
Wadium wynosi: 6 520 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 330 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych).
Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu” do Zarządzenia Nr 113/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 104 - sala 371a, o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni są przedłożyć w terminie do dnia 19 lutego 2015 r. do godz. 15.00 w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457 następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 20 lutego 2015 r. o godz. 9.00 sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (IV p., ul. Piotrkowska 104).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 23 lutego 2015 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie udziału, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 • pisemnego oświadczenia o poinformowaniu o braku świadectwa energetycznego dla budynków i niedochodzenia z tego tytułu od Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby sporządzenia świadectwa, zobowiązania się do pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 23 lutego 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Jeżeli nabywca nie uiści wpłaty całości ceny nabycia udziału przed podpisaniem aktu notarialnego umowy przenoszącej współwłasność, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem udziału w nieruchomości ponosi nabywca.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457, tel. 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy dr. Stefana Kopcińskiego 89/91
Treść:

2015-01-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy dr. Stefana Kopcińskiego 89/91, oznaczonej jako działka nr 319/6, w obrębie geodezyjnym W–24, o powierzchni 2153 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00098364/6.

Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest drzewami i krzewami. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na nieruchomości znajduje się roślinność ruderalna towarzysząca zabudowie, z zadrzewieniem pochodzącym z nasadzeń, obejmującym kilkanaście drzew liściastych w wieku kilkudziesięciu lat; zachowania wymaga szpaler drzew wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości; zabudowa kubaturowa nie może być lokalizowana w zasięgu koron zachowanych drzew.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

 1. energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto;
 2. przyłącze gazu dn 90 PE niskiego ciśnienia zasilające nieruchomość położoną przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 93, należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej. Szerokość strefy kontrolowanej dla ww. przewodu gazowego zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. dr. Stefana Kopcińskiego tylko na zasadzie prawoskrętów (wjazd na nieruchomość z kierunku północnego, a wyjazd w kierunku południowym). Ze względu na rolę ul. dr. Stefana Kopcińskiego w układzie komunikacyjnym Miasta Łodzi i jej kategorię (droga krajowa) Zarząd Dróg i Transportu zaleca – o ile będzie to możliwe – planowanie zjazdu dla przyszłej inwestycji od strony ul. Nowej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość została objęta uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XVII/304/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, Tuwima i dr. Kopcińskiego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC2 – tereny osi usługowej W – Z.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania terenu zaproponowaną w ofercie oraz pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany zgodny z zaproponowaną w ofercie koncepcją oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży. Przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. w razie, gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 2 i zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu przedstawioną w ofercie;
 5. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 4 ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej LD1M/00098364/6 hipoteki na rzecz Miasta Łodzi, w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 4;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na zasadach określonych powyżej.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 4, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 6. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 4. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 4. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 4 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości lub nieruchomościach nabywcy w sposób i na zasadach opisanych powyżej. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 7. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej w przyszłości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 20 marca 2015 r.
w Urzedzie Miasta Łodzi, w Łodzi ul. Piotrkowska 104, sala 371 a o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 grudnia 2014 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 89/91”,
 • przedłożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 89/91”.
w terminie do dnia 16 marca 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiścił całości wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami przed podpisaniem umowy przenoszącej własność, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy wskazanym przez organizatora przetargu, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 grudnia 2014 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 i 457a, tel. (42) 638-44-14, 638-47-81 i 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wysokiej 30
Treść:

2015-01-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy
ulicy Wysokiej 30
obr. W-24, dz. nr 193/1, o pow. 1389 m2, KW LD1M/00104667/6

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wysokiej 30, oznaczonej w obrębie W-24, jako działka nr 193/1, o powierzchni 1389 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00104667/6.
Nieruchomość jest zabudowana, zakrzewiona i posiada kształt prostokąta.
Na działce znajdują się:

 1. parterowy budynek mieszkalny, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, wyłączony z użytkowania;
 2. budynki gospodarcze w złym stanie technicznym, kwalifikujące się do rozbiórki.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 193/1 przylega do ul. Wysokiej, której pas drogowy spełnia wymogi określone dla drogi klasy L. Obsługa komunikacyjna działki nr 193/1 może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Wysokiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843,1446 i 1543, z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Na terenie działki znajdują się:
 1. przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 63/50 mm i długości L=12,63 m znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.; oraz przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m, niebędące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o.;
 2. energetyczna linia kablowa nN oraz energetyczne złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź–Miasto.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405, 1238, 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość została objęta uchwałą Nr XVII/304/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz. J. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, J. Tuwima i dr. S. Kopcińskiego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 22.11.2013 r., 09.05.2014.r., 08.08.2014 r., 28.11.2014 r.
Cena wywoławcza nieruchomości: 835.000 zł netto.
Zaliczka: 83.500 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312).

 1. Rokowania odbędą się w dniu 13 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a
 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 9 marca do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto, w powyższym terminie i miejscu, należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wysokiej 30.
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek;
  4. oświadczenie o zobowiązaniu się do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  5. oświadczenie, że zgłaszający został poinformowany o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będzie dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectw, zobowiązuje się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
  6. kopię dowodu wniesienia zaliczki na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  7. proponowaną cenę.
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 5. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 6. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 18.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomości.
 8. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 11. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata ceny nabycia nieruchomości ustalonej w rokowaniach, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa współwłasności nieruchomości, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 14. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca .
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz.1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału. pkt 11, 12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o rokowaniach dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 156/158
Treść:

2014-12-30

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy
ulicy Pabianickiej 156/158,
obr. G-24, dz. nr 129/1, o pow. 2374 m2, KW LD1M/00094728/8.

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej 156/158, oznaczonej w obrębie G-24, jako działka nr 129/1, o powierzchni 2374 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00094728/8.
Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym, będącymi w bardzo złym stanie technicznym i wyłączonymi z użytkowania. Jeden z budynków mieszkalnych, wzniesiony ok. 1902 r., zabytkowy budynek dawnej karczmy Adolfa Obermana wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym faktem, zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków, nie istnieje możliwość jego rozbiórki a wszelkie działania prowadzone w obiekcie muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446). Zgodnie z ww. ustawą na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również trwałe zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od planowanych prac) miejskim służbom konserwatorskim.
Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:

 1. należące do Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. Oddział Miasto Łódź, energetyczna linia kablowa SN, oświetlenie uliczne oraz abonencka linia kablowa nn;
 2. eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przyłącze wodociągowe ø 40 mm, l=6,82 m od wodociągu ø 300 mm w ul. Pabianickiej i nieużytkowane przyłącze wodociągowe ø 40 mm, l=13,40 m od wodociągu w ul. 3-go Maja; ww. przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna się odbywać od strony ul. 3-go Maja przez działkę nr 129/2, posiadającą użytek „dr”. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 14.02.2014 r. , 8.08.2014 r.
Termin rokowań zakończonych wynikiem negatywnym: 19.12.2014 r.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 846 000 zł netto.
Zaliczka: 184 600 zł
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w rokowaniach plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym przypadku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171) od ceny nabycia nieruchomości nie zostanie naliczony podatek od towarów i usług.
 1. Rokowania odbędą się w dniu 4 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a
 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 26 lutego 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto, w powyższym terminie i miejscu, należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej 156/158”.
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  4. oświadczenie o zobowiązaniu się do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia;
  5. oświadczenie, że zgłaszający został poinformowany o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będzie dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectw, zobowiązuje się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
  6. kopię dowodu wniesienia zaliczki na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
  7. proponowaną cenę;
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 5. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 6. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 18.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomości.
 8. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 11. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata ceny nabycia nieruchomości ustalonej w rokowaniach, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa współwłasności nieruchomości, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 14. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału. pkt 11, 12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o rokowaniach dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta Łodzi (2014-12-15)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Starościńskiej 17, Podgórnej 16, Równej 42, Prezydenta Thomasa Wilsona bez numeru, Minerskiej bez numeru, Kruczej 12, Giewont 14, Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, Rokickiej 39 i Rokickiej bez numeru oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Bedoń Wieś gmina Andrespol
Treść:

2015-01-26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Starościńskiej 17, obr. G-27, dz. nr 117/7 o pow. 1066 m2, KWLD1M/00281695/5,

   Nieruchomość niezabudowana, narożna o kształcie zbliżonym do prostokąta. Od strony ulicy Starościńskiej w granicy działki znajduje się ogrodzenie z siatki na słupkach betonowych, od strony ulicy Kwietniowej słupy betonowe bez siatki. Na granicy działek nr 117/7 i 117/8 posadowiony jest garaż drewniany, nieużytkowany w złym stanie technicznym kwalifikujący się do rozbiórki. Teren jest zaśmiecony, zachwaszczony wymagający uporządkowania, porośnięty drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Kwietniowej maksymalnie oddalony od skrzyżowania ulic Starościńska-Kwietniowa. Ulica Kwietniowa (działka nr 110/3 o użytku „dr” - o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Cena wywoławcza: 260 000 zł netto, wadium: 52 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 600 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Podgórnej 16, obr.G-5, dz nr 324 o pow. 818 m2, KW LD1M/00083376/5

   Działka jest niezabudowana. W południowej części granicy działki znajdują się ogrodzenie oraz ściana szczytowa budynku, które usytuowane są na nieruchomości przy ulicy Podgórnej 18. Ponadto w południowo-zachodnim narożniku nieruchomości przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne nN zasilające posesję przy ul. Podgórnej 18, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miast.
   Na terenie nieruchomości rosną drzewa, w części frontowej około 5 m od granicy rośnie stary trzypienny kasztan, ponadto od północno-wschodniej strony rosną pojedyncze klony jesionolistne i stare drzewa owocowe. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   W pobliżu nieruchomości, w pasie drogi ulicy Podgórnej znajduje się kanalizacja Telekomunikacji Polskiej S.A. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestor zobowiązany będzie do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadzie istniejącego stanu czyli zjazdem z ulicy Podgórnej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   W ulicy Podgórnej znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i 768 i 1133), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
   5. w przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości napowietrznego przyłącza energetycznego nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie powinna odbywać się z naruszeniem praw Miasta Łodzi i osób trzecich.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.10.2014 r.
   Cena wywoławcza: 165 000 zł netto, wadium: 33 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 650 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Równej 42, obr. G-43, dz nr 62/2 o pow.1007 m2, KW LD1M/00102002/3

   Wskazana działka posiada kształt regularny (zbliżony do prostokąta), jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, w znacznym stopniu porośnięta drzewami i krzewami. Granica nieruchomości jest naruszona od strony działki nr 61 położonej przy ul. Równej 40 na długości ok. 30 m i szerokości dochodzącej do ok. 21 cm.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, w południowej granicy nieruchomości znajduje się wybudowana w 2010 r. w ramach projektu Unii Europejskiej sieć wodociągowa Ø 160 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdująca się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu (na powierzchni około 60 m2) polegającej na:

   1. prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia (w granicy działki);
   2. niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron sieci wodociągowej;
   3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia;
   4. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia.
   W pasie drogowym ulicy Równej znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, kamionka, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia oraz sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, beton, rok budowy 2010.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się strony ulicy Równej (działki nr 63/10 w obrębie G-43 o użytku „dr”, nie stanowiącej własności Miasta Łodzi, znajdującej się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 14 lipca 2004 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXIV/571/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń dla sieci wodociągowej Ø 160 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej d=0,20 m - o szerokości 3 m z obu stron sieci wodociągowej oraz 5 m z obu stron sieci kanalizacji sanitarnej.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 22.08.2014 r., 28.11.2014 r.
   Cena wywoławcza: 200 000 zł netto, wadium: 40 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Prezydenta Thomasa Wilsona bez numeru, obr. P-15, dz nr 533/8 o pow.1156 m2, KWLD1M/00253772/4

   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22,6 m x ok. 50,9 m, nie jest ogrodzona. Od strony frontowej działki, od ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Na działce występują drzewa i krzewy w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533/8 brak sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona znajdują się: sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 500 mm oraz kanał tłoczny d=0,28 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna, gazociąg ś/c dn 63 PE. W celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. Bezpośrednio przy granicy nieruchomości, od strony ulicy, jest usytuowany słup dla napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013 – 2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. nie planuje żadnych inwestycji w ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona - drogi publicznej gminnej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/8 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/8, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.12.2014 r.
   Cena wywoławcza: 329 000 zł netto, wadium: 65 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 290 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Minerskiej bez numeru, obr. P-15, dz nr 533/6 o pow.1192 m2, KW LD1M/00253772/4

   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 23,4 m x ok. 51,0 m, nie jest ogrodzona. Przyległa działka nr 534 położona przy ul. Minerskiej 20a jest zabudowana, trzy budynki znajdują się w granicy z przedmiotową działką, istniejące ogrodzenie od strony wschodniej należy do posesji przy ul. Minerskiej 20a. Od strony frontowej działki, od ulicy Minerskiej, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Na terenie nieruchomości brak sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Minerskiej znajdują się: magistrala wodociągowa o średnicy 1000 mm, dla której należy zachować strefę ochronną 8,0 m po obu stronach urządzenia licząc od zewnętrznych krawędzi przewodu (strefa ochronna zajmuje 53 m2 powierzchni działki nr 533/6), sieć wodociągowa o średnicy 200 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., linia energetyczna, linia telekomunikacyjna. Na terenie strefy ochronnej obowiązuje zakaz zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń, możliwość nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. do strefy ochronnej, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w pobliżu działki nr 533/6 jest gazociąg n/c dn 100 stal i ś/c dn 63 PE w ulicy Minerskiej (doprowadzony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 20a, z drugiej strony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 30a),w celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W ulicy Minerskiej znajduje się również kanalizacja sanitarna D=0,20 m doprowadzona do wysokości działki nr 533/3,z odejściem bocznym d=0,15 m od kanału sanitarnego do granicy działki nr 533/3, z drugiej strony doprowadzona do wysokości działki nr 534 przy ulicy Minerskiej 20a (brak kanału sanitarnego w ulicy Minerskiej na wysokości działki nr 533/3, 533/4, 533/5 i 533/6). W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013-2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. nie planuje inwestycji w ulicy Minerskiej. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. istnieje możliwość podłączenia działki do kanalizacji sanitarnej (konieczność wybudowania odcinka sieci i przyłącza indywidualnego), ale o możliwość i wymagania techniczne należy zwrócić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Minerskiej - drogi publicznej gminnej o nawierzchni gruntowej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/6 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Minerskiej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Działka pod ulicą Minerską ma nieuregulowany stan prawny. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/6, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, zakazem zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń w strefie ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu strefy ochronnej osobom upoważnionym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.12.2014 r.
   Cena wywoławcza: 326 000 zł netto, wadium: 65 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 260 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Kruczej 12, obr. G-3, dz nr 128 o pow. 722 m2, KW LD1M/00096951/4

   Nieruchomość jest niezabudowana. Przez teren nieruchomości zostało poprowadzone ogrodzenie z siatki, dzielące zbywaną działkę na dwie części. Granica nieruchomości jest naruszona o około 25 cm przez ogrodzenie nieruchomości położonej przy ul. Kruczej 10 (działka nr 122, w obrębie G – 3).
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

   1. zdrój podwórkowy i nie użytkowane przyłącze wodociągowe, nie będące własnością, ani nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
   2. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2xDn 80, stanowiąca własność Dalkii Łódź S. A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostępność terenu w celu konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji sieci ciepłowniczej, w granicach strefy ochronnej. Szerokość strefy ochronnej dla wyżej wymienionej sieci wynosi 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z jezdni ul. Kruczej (działka nr 111/1, w obrębie G – 3, o użytku „dr”, posiadająca nieustalony stan prawny) zespolony ze zjazdem na nieruchomość sąsiednią położoną przy ul. Kruczej 14. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla czynnej rozdzielczej sieci ciepłowniczej 2xDn 80. Szerokość strefy ochronnej dla wyżej wymienionej sieci wynosi 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej.
   Cena wywoławcza 235 000 zł netto, wadium: 47 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 350 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Giewont 14, obr.W-12, dz nr 316/2 o pow. 933 m2, KW LD1M/00290633/9

   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 25,0 m x ok. 37,0 m. Działka jest częściowo ogrodzona, posiada bramę i furtkę stalową, ogrodzenie jest w dość złym stanie technicznym. Przez teren działki od strony ulicy Giewont przebiega magistrala wodociągowa Ø 600 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 8,0 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. Dla magistrali została ustanowiona służebność przesyłu (umowa zawarta w formie aktu notarialnego Rep A Nr 6115/2013 z dnia 24.12.2013 r. pomiędzy Gminą Miastem Łódź a Łódzką Spółką Infrastrukturalną). W/w magistrala znajduje się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK. Powierzchnia działki objęta służebnością wynosi 425,00 m2, co stanowi około 46 % powierzchni działki. Obszar ten jest wyjęty spod zabudowy i trwałych nasadzeń roślinnych. Na działce rosną drzewa i krzewy – około 10% powierzchni działki jest zajęte pod korony. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej nieznacznie narusza granicę działki 317/2. Od strony północnej ogrodzenie i budynek zlokalizowany na sąsiedniej działce naruszają przedmiotową nieruchomość w północno-wschodnim narożniku działki – ok. 1,5 m, w północno-zachodnim o ok. 0,3 m. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest obiekt betonowy o wymiarach ok. 3,5 m na 6,2 m. W północnej części działki, za ogrodzeniem naruszającym przedmiotową nieruchomość zlokalizowany jest miejscowy przewód podziemny telekomunikacyjny.
   Nieruchomość położona jest na osiedlu mieszkaniowym Stoki, blisko ulicy Pomorskiej. Jest to osiedle mieszkaniowe o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a także wielorodzinnej (niskie 3 kondygnacje budynki szeregowe z lat 30-tych XX wieku) zlokalizowane po wschodniej stronie miasta Łodzi. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej. Ulica Giewont posiada nawierzchnię asfaltową.
   Z opinii gestorów sieci wynikają następujące uwarunkowania:

   1. najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w pobliżu omawianej działki jest gazociąg ś/c dn 150 stal w ul. Giewont;
   2. w pobliżu przedmiotowej nieruchomości w pasie drogi przebiega kanalizacja teletechniczna. Obecnie nie ma konieczności zastosowania ochrony infrastruktury.
   W pasie drogowym ulicy Giewont są usytuowane następujące sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej, gazowa. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia wyżej wymienionego terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Giewont drogi powiatowej klasy L – lokalna i w chwili obecnej nie posiada urządzonego zjazdu z tej ulicy. Działka, na której zlokalizowana jest ulica Giewont, jest własnością Gminy Miasta Łódź, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Nie planuje się poszerzenia tej ulicy. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego i stosownie do ww. uchwały leży na obszarze oznaczonym symbolem 36.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla tego terenu ustala się między innymi:
   1. jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolno stojącej z możliwością realizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lokali usługowych o powierzchni określonej w przepisach odrębnych;
   2. zakaz realizacji usług, których uciążliwość może wykraczać poza granice działki lub wpływać niekorzystnie na warunki zamieszkiwania terenu, dla którego jako przeznaczenie ustalono funkcję mieszkaniową;
   3. w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów:
    1. maksymalną powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną: 50% powierzchni działki budowlanej,
    2. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej,
    3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7;
   4. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
    1. wysokość budynków nie większą niż 3 kondygnacje nadziemne (pod warunkiem, że trzecią kondygnację stanowi poddasze użytkowe) nieprzekraczającą 11 m, z możliwością realizacji kondygnacji podziemnych,
    2. realizację dachów budynków o kącie nachylenia połaci wynoszącym od 25 do 40o.
   Powyższe parametry dotyczą zabudowy nowej, jak również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy a także zmiany sposobu użytkowania zabudowy istniejącej.
   Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona w granicach obszaru oznaczonego MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 106 000 zł netto, wadium: 21 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 060 zł Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, obr. B-32, dz nr 129/1, 124/9, 129/2 i 124/10 o łącznej pow. 1150 m2, KW LD1M/00173352/9 i LD1M/00263380/2

   Nieruchomości są niezabudowane. Północna granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. W północnej granicy nieruchomości znajdują się zabudowania nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomości porośnięte są drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na działce nr 124/10 znajduje się zdrój przewodu ogólnego z fragmentem przewodu podziemnego wodociągowego ogólnego. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zdrój wraz z zasilającym go przyłączem został zlikwidowany.
   W ulicy Sierpowej znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W pobliżu wschodniej granicy nieruchomości w pasie drogowym ulicy Sierpowej znajdują się elementy linii napowietrznej telekomunikacyjnej. W przypadku wystąpienia kolizji z siecią telekomunikacyjną na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych; koszt przebudowy poniesie inwestor; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Sierpowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Cena wywoławcza: 238 000 zł netto, wadium: 47 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 380 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Rokickiej 39 i Rokickiej bez numeru, obr. G-22, dz nr 367, 390/18 o łącznej pow. 930 m, KW LD1M/00088810/5 i LD1M/00252392/9

   Nieruchomości są niezabudowane, stanowią jedną całość gospodarczą. W zachodniej, północnej i południowej granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. W części południowej granicy działki numer 367, posadowiona jest ściana szczytowa dwukondygnacyjnego budynku znajdującego się na nieruchomości sąsiedniej przy ul. Rokickiej 41. Część północnozachodniej granicy nieruchomości naruszają budynek znajdujący się na działce sąsiedniej przy ul. Pokładowej 33 oraz ogrodzenie nieruchomości przy ul. Pokładowej 35.
   Na działce oznaczonej numerem 367 rosną stare pojedyncze drzewa owocowe oraz drzewa i krzewy liściaste pochodzące częściowo z nasadzeń, częściowo samosiewy, wchodzące w skład dawnej zieleni przydomowej. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863). Zgodnie z mapą zasadniczą w części południowo-wschodniej granicy nieruchomości znajduje się odcinek przewodu wodociągowego. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany będzie do wystąpienia do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   Przy południowo-wschodniej granicy działki 390/18 znajduje się kanalizacja kablowa, która stanowi własność Orange Polska S.A.. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany będzie do wystąpienia do Orange Polska S.A. Obsługi Technicznej Klienta w Katowicach, w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od ulicy Rokickiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 141 000 zł netto, wadium: 28 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 410 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Bedoń Wieś gmina Andrespol, obr. 2 Bedoń Wieś, dz nr 103 o pow. 1370 m2, KW LD1M/00182463/6

  Działka numer 103 jest niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości frontu ok. 10,4 m. W północnej granicy działki posadowione jest ogrodzenie nieruchomości przyległej. Z pozostałych stron działka nie jest ogrodzona. Na nieruchomości rosną drzewa i krzewy (samosiejki).
  Wzdłuż południowej granicy działki zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800 dla której ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp z o.o. lub jej następcy prawnego na czas nieoznaczony. Strefa ochronna dla w/w urządzenia wynosi 8 metrów po obu jego stronach. Powierzchnia działki objęta służebnością przesyłu wynosi 1130 m2. Służebność polega na znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości obciążonej wyżej wymienionego urządzenia i zachowaniu jego pasa ochronnego, wolnego od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do w/w urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. We wschodniej części działki przechodzi linia elektroenergetyczna średniego napięcia.
  Działka nr 103 przylega do drogi powiatowej Nr 2912E – ulicy Brzezińskiej. Zgoda na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/340/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 183, poz. 1835). Zgodnie z planem podstawowe przeznaczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MNU2 o powierzchni 1337 m2 (w tym powierzchnia 1114 m2 w strefie ograniczonego użytkowania magistrali wodociągowej Ø 800) oraz tereny komunikacji o powierzchni 33 m2.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
  3. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
  Cena wywoławcza: 36 000 zł netto, wadium: 7 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 360 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 23.02.2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa - dotyczy nieruchomości przy ul. Starościńskiej 17, Bedoń-Wieś,Giewont 14; Sierpowej 22, Rokickiej 39 i Rokickiej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Starościńskiej 17, Bedoń Wieś
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości przy ul. Prezydenta Tomasza Wilsona bez numeru, Minerskiej bez numeru, Sierpowej 22, Rokickiej 39 i Rokickiej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Podgórnej 16;
  • pisemnego oświadczenia, iż w przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości napowietrznego przyłącza energetycznego nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi i osób trzecich - dotyczy nieruchomości przy ul. Podgórnej 16;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Równej 42.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, użytkowania istniejących w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Giewont 14.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. .Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 23.02.2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna numer rachunku 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił wpłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Wojska Polskiego 12, Tatarczanej bez numeru, Plonowej bez numeru, Doły 38, Trybunalskiej 19, Wiośnianej 33, Starogardzkiej 49, Pabianka 14, Ekologicznej 14
Treść:

2015-01-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wojska Polskiego 12, obr. B-47, dz. nr 291/1 o pow. 695 m2, KW LD1M/00085071/1

  Nieruchomość ma kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego trójkąta. Teren nieruchomości jest płaski i utwardzony płytami typu Jomb. Część północna jest praktycznie wyłączona z użytkowania ze względu na kształt, a także porośnięta jest drzewami i krzewami. Według mapy sytuacyjno-wysokościowej w części północnej znajduje się fragment budynku zlokalizowanego na działkach nr 292/1 i 290/1 przy ul. Wojska Polskiego 10 i 14. Od frontu nieruchomość ogrodzona jest płotem z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W ciągu ogrodzenia zamontowana jest brama przesuwna wykonana z elementów stalowych. Na sprzedawanej działce znajdują się:
  1. budynek magazynowy, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany z prefabrykowanych elementów żelbetowych, o powierzchni zabudowy 64 m2;
  2. parterowy budynek niemieszkalny, murowany, o powierzchni zabudowy 30 m2, w którym mieści się lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 25,61 m2.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 291/1 w obrębie B-47, według opracowywanej koncepcji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dla przebicia ul. Wojska Polskiego przez Stare Miasto, nie znajduje się w kolizji z przebiegiem ulicy i może posiadać obsługę komunikacyjną od ulicy Wojska Polskiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Nieruchomość została objęta uchwałą Nr XCIII/1698/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i Północnej.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Brak świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 230 000 zł netto, wadium: 46 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 300 zł
  Sprzedaż nieruchomości o powierzchni 189,35 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662), zaś sprzedaż nieruchomości o powierzchni 505,65 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


 • Tatarczanej bez numeru, obr. B–38, dz. nr 92/2 o pow. 1044 m2, KW LD1M/00103174/6

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 174;
  2. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
  3. sieć wodociągowa Ø 160 mm przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Tatarczanej (działka nr 90/8, w obrębie B–38 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Obecnie szerokość ul. Tatarczanej (działka nr 90/8, w obrębie B–38) nie pozwala na jej przebudowę zgodnie z parametrami dróg wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430, z 2010 r. nr 65 poz. 181, z 2012 r. poz. 560, z 2013 r. poz. 181 oraz z 2014 r. poz. 186 i 856) tj. do wymaganej szerokości 10 m (obecnie szerokość ulicy wynosi 8,24 m).
  W przyszłości może zajść konieczność poszerzenia (przebudowy) ul. Tatarczanej kosztem sprzedawanej działki nr 92/2.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci wodociągowej Ø 160 mm - o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 150 000 zł netto, wadium: 30 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 500 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Plonowej bez numeru, obr. B–38, dz. nr 92/3 o pow. 1034 m2, KW LD1M/00103174/6

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. sieć wodociągowa Ø 160 mm przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia;
  2. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 174;
  3. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
  4. dwa przyłącza wodociągowe Ø 32 mm włączone do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o. o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniach oraz w pasach ochronnych o szerokości 5 m oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tych urządzeń;
  5. studnia nie będąca w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ulic: Plonowej lub Tatarczanej (działki nr: 91/1 i 90/8, w obrębie B–38 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadające użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Obecnie szerokość ulic: Plonowej (działka nr 91/1, w obrębie B–38) i Tatarczanej (działka nr 90/8, w obrębie B–38) nie pozwala na ich przebudowę zgodnie z parametrami dróg wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430, z 2010 r. nr 65 poz. 181, z 2012 r. poz. 560, z 2013 r. poz. 181 oraz z 2014 r. poz. 186 i 856), tj. do wymaganej szerokości 10 m (obecnie szerokość ul. Plonowej wynosi 7 m, a ul. Tatarczanej wynosi 8,24 m).
  W przyszłości może zajść konieczność poszerzenia (przebudowy) ulic: Tatarczanej i Plonowej kosztem sprzedawanej działki nr 92/3.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla:
   1. sieci wodociągowej Ø 160 mm - o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych,
   2. dwóch przyłączy wodociągowych Ø 32 mm włączonych do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej - o szerokości 5 m.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 150 000 zł netto, wadium: 30 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 500 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Plonowej bez numeru, obr. B–38, dz. nr 92/4 o pow. 1380 m2, KW LD1M/00103174/6

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 172;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 32 mm włączone do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 5 m oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Plonowej (działka nr 91/1, w obrębie B–38 o nieregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Obecnie szerokość ul. Plonowej (działka nr 91/1, w obrębie B–38) nie pozwala na jej przebudowę zgodnie z parametrami dróg wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430, z 2010 r. nr 65 poz. 181, z 2012 r. poz. 560, z 2013 r. poz. 181 oraz z 2014 r. poz. 186 i 856), tj. do wymaganej szerokości 10 m (obecnie szerokość ulicy wynosi 7 m).
  W przyszłości może zajść konieczność poszerzenia (przebudowy) ul. Plonowej kosztem sprzedawanej działki nr 92/4.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień, o szerokości 5 m, dla przyłącza wodociągowego Ø 32 mm włączonego do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 195 000 zł netto, wadium: 39 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 950 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Doły 38, obr. B-53, dz. nr 59 o pow. 960 m2, KW LD1M/00100156/3

  Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym, o powierzchni zabudowy 161,70 m2 i kubaturze 1455,30 m3 oraz komórki lokatorskie. Budynek mieszkalny w złym stanie technicznym, a komórki są całkowicie zdewastowane i częściowo rozebrane. Dla budynku brak świadectwa energetycznego. Nieruchomość porośnięta jest w około 10% drzewami i krzewami w wieku powyżej 10 lat.
  Na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 400 mm i przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m. W ulicy Doły na wysokości ww. nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz energia elektryczna. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 110 PE niskiego ciśnienia w ulicy Smutnej oraz dn 150 stal. niskiego ciśnienia w ulicy Telefonicznej.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Doły, nie stanowiącej własności Miasta Łodzi.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Doły 38 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednocześnie przyszłe zagospodarowanie nieruchomości powinno uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U Nr 52, poz. 315). Zgodnie z powołanym przepisem odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m. Odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 6.12.2013 r., 21.02.2014 r., 30.05.2014 r., 28.11.2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 221 000 zł netto, wadium: 44 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 210 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Trybunalskiej 19, obr. G-27, dz. nr 662 o pow. 1082 m2, KW LD1M/00192114/8

  Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona. Ogrodzenie wschodniej granicy nieruchomości narusza nieznacznie granice sąsiedniej działki drogowej. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości, w pasie drogi ulicy Trybunalskiej, przebiega kanalizacja telekomunikacyjna. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową, wzdłuż wschodniej i północnej granicy nieruchomości, w pasie drogi ulicy Trybunalskiej i Czynnej, przebiega infrastruktura telewizji kablowej. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
  W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć: wodociągowa (Ø 100 mm), kanalizacji sanitarnej (d=0,25 m), kanalizacji deszczowej (d=0,30 m), energetyczna. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 110 PE n/c w ulicy Luźnej.
  Nieruchomość przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej ulicy Trybunalskiej oraz pasa drogowego jednej drogi wewnętrznej ulicy Czynnej, która obecnie jest własnością prywatną i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony drogi wewnętrznej ulicy Czynnej (obecnie nieruchomość nie posiada żadnej obsługi komunikacyjnej). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/571/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 18.04.2014 r., 4.07.2014 r., 12.09.2014 r., 5.12.2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 209 000 zł netto, wadium: 41 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 090 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Wiośnianej 33, obr. G-7, dz. nr 72/2, o pow. 847 m2, KW LD1M/00118150/0

  Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 20,0 m x ok. 42,4 m. Teren nieruchomości płaski. Działka jest od frontu ogrodzona starą, stalową siatką rozpiętą na stalowych słupach, ze stalową furtką i bramą wjazdową. Od strony północnej w granicy działki znajduje się ogrodzenie nieruchomości przyległej. Od strony południowej działka jest częściowo ogrodzona. Na nieruchomości od strony północnej znajdują się pozostałości po drewnianym obiekcie niezwiązanym trwale z gruntem w bardzo złym stanie technicznym. Północna granica działki jest nieznacznie naruszona (ok. 0,5 m) przez obiekt znajdujący się na sąsiedniej działce nr 71/2. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody, procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów: ok. 85%. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej Miasta Łodzi w rejonie skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego i Lodowej. Przy ulicy Wiośnianej dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieco dalej rozciągają się tereny przemysłowo–usługowe tzw. Dąbrowy Przemysłowej. Intensywność zabudowy mała, w najbliższym sąsiedztwie jednorodzinne budynki wolnostojące oraz działki niezabudowane. Ulica Wiośniana jest drogą lokalną o nawierzchni gruntowej.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 72/2 znajduje się studnia oraz energetyczne przyłącze napowietrzne nN w północno- zachodnim narożniku nieruchomości, zasilające działkę 71/2 przy ul. Wiośnianej 35 wraz z słupami podprzyłączeniowymi, które należą do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Przyszły nabywca powinien skontaktować się z zakładem w celu ustalenia warunków korzystania z w/w przyłącza przez PGE Dystrybucja S.A. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się kanalizacja teletechniczna i napowietrzna linia słupowa stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej. Obecnie nie ma konieczności zastosowania ochrony infrastruktury. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. W pasie drogowym ulicy Wiośnianej są usytuowane następujące sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa oraz około 50 m od działki znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia wyżej wymienionego terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Wiośnianej. Działka, na której zlokalizowana jest ulica Wiośniana, jest własnością osoby fizycznej, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe – obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych. Ulica Wiośniana nie ma określonej klasy w podstawowym układzie drogowym Miasta, przedstawione przeznaczenie terenu odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję – nie może być odnoszone do poszczególnych nieruchomości. Zgodnie z zapisami w/w studium uwarunkowań nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza systemem kanalizacji miejskiej, wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest pomiędzy realizowaną już zabudową jednorodzinną i jej zagospodarowanie stanowić będzie architektoniczną kontynuację istniejącej w sąsiedztwie zabudowy. W związku z powyższym zabudowa działki zgodnie z pozwoleniem na budowę nie będzie stanowiła naruszenia ww. zapisu.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
  4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia energetycznego przyłącza napowietrznego nabywca będzie zobowiązany do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta Łodzi i osób trzecich.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 109 000 zł netto, wadium: 21 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 090 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Starogardzkiej 49, obr. G-23, dz. nr 375 o pow. 911 m2, KW LD1M/00035026/6

  Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona siatką plecioną na słupkach stalowych. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na nieruchomości znajduje się studnia.
  Na nieruchomości zlokalizowane jest nieużytkowane przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości 4,5 m od wodociągu Ø 150 mm w ulicy Starogardzkiej do studni wodomierzowej. Przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o i znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Znajdujące się na działce zadrzewienie pochodzi częściowo z nasadzeń, częściowo jest spontaniczne. Stanowi pozostałość po dawnej zieleni przydomowej. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od ulicy Starogardzkiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub likwidacji;
  4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 27.06.2014 r., 29.08.2014 r., 28.11.2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 141 300 zł netto, wadium: 28 260 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 420 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Pabianka 14, obr. B-3, dz. nr 163, pow. 894 m2, KW LD1M/00112706/1

  Nieruchomość jest niezabudowana. Od strony południowej granica działki nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Od strony północnej granica działki biegnie wzdłuż wierzchołka skarpy, poza którym następuje strome obniżenie terenu. Teren nieruchomości jest nieuporządkowany. Frontowa część działki utwardzona jest płytami betonowymi. Na nieruchomości znajduje się stara murowana toaleta (do rozbiórki) oraz dwa metalowe kontenery, nietrwale związane z gruntem. Kontenery, utwardzenie terenu oraz pozostałości ogrodzenia z siatki od strony ulicy Pabianka, stanowią własność byłego dzierżawcy nieruchomości, który zobowiązał się, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości do ich usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Przy wschodniej granicy działki, w pasie drogowym ulicy Pabianka, znajdują się odcinki kanalizacji teletechnicznej telekomunikacyjnej. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). W ulicy Pabianka znajduje się również sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z przyległej drogi 24 KD-D 1/2 – ulicy Pabianka. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Działka pod ulicą Pabianka stanowi własność prywatną.
  Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), który obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem 10 MN.
  Dla terenów oznaczonych symbolem 10 MN, zgodnie z ww. planem ustala się między innymi:
  1. przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej lub bliźniaczej a jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość realizacji usług w budynkach mieszkalnych lub samodzielnych budynkach stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy przeznaczonej pod funkcję mieszkaniową,
  2. powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki,
  3. wysokość zabudowy nie większą niż 10 m,
  4. liczbę kondygnacji nie większą niż 2, w tym poddasze użytkowe.
  Uregulowanie dostępu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinno nastąpić zgodnie z § 14 ust. 4 ww. planu.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.10.2014 r., 5.12.2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 87 000 zł netto, wadium: 17 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 870 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Ekologicznej 14, obr. B-21, dz. nr 12, pow. 1411 m2, KW LD1M/00029466/7

  Nieruchomość jest niezabudowana. Teren nieruchomości jest nieuporządkowany. Granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Ekologicznej 16 (działki nr 11). Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Przez teren nieruchomości, równolegle do ulicy Ekologicznej, przebiega jednotorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna o napięciu 110 kV. Przy zagospodarowaniu nieruchomości przebieg ww. linii wymaga zastosowania przepisów wynikających z norm elektrycznych, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47 i 457) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
  Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie linii kolejowej obwodowej (w wykopie). Przy zagospodarowaniu nieruchomości sąsiedztwo linii kolejowej wymaga zastosowania przepisów określających odległości istniejących torów kolejowych do przyszłej zabudowy, a w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 oraz z 2014 r. poz. 644 i 768) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 oraz z 2013 r. poz. 435).
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, wodociągowa Ø 100 mm, kanalizacji sanitarnej d=0,20 m i deszczowej d=0,30 m. Dla ww. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzeń. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 63 PE ś/c w ulicy Wakacyjnej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Ekologicznej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 4.04.2014 r., 23.05.2014 r., 22.08.2014 r., 10.10.2014 r., 5.12.2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 186 000 zł netto, wadium: 37 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 860 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 16.02.2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 12, Wiośnianej 33;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 12;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Tatarczanej b. nr, Plonowej b. nr, Plonowej b. nr, Wojska Polskiego 12;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości przy ul. Doły 38;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Trybunalskiej 19;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii - a także w przypadku nabycia - budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. W przypadku ewentualnego przeniesienia energetycznego przyłącza napowietrznego nabywca będzie zobowiązany do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczeń do Miasta i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich - dotyczy nieruchomości przy ul. Wiośnianej 33;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji- a także w przypadku nabycie - budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Starogardzkiej 49;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość – dotyczy nieruchomości przy ul. Pabianka 14;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości przy ul. Ekologicznej 14.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna - nr rachunku 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 16.02.2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości(udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.