Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2016 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicy Targowej 69 i 71
Treść:

2016-12-16
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-10

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,
położonych w Łodzi przy ulicy Targowej 69 i 71
,

oznaczonych w obrębie geodezyjnym W-25 jako działki nr 64/1 i 68 o łącznej powierzchni 7871 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00142153/8 i LD1M/00142154/5

Przetarg odwołany (2017-02-10) >>>

Na nieruchomościach brak jest zabudowy kubaturowej. Nieruchomości pokrywa roślinność ruderalna ze spontanicznym zadrzewieniem liściastym (m.in. jesiony, topole, klony). Pionowy rzut koron naniesień w wieku co najmniej 10 lat do 40% powierzchni nieruchomości.
Na działce nr 64/1 znajduje się czynna sieć ciepłownicza 2xDn600 mm wykonana w technologii tradycyjnej kanałowej, zaś na działce nr 68 znajduje się czynna sieć ciepłownicza 2xDn600 mm wraz z komorą ciepłowniczą, wykonana w technologii tradycyjnej kanałowej oraz czynna nadziemna sieć ciepłownicza 2xDn600 mm wykonana w technologii tradycyjnej, stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A., dla których strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego lub nadziemnej rury ciepłowniczej; Veolia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Na działce nr 68 zlokalizowane jest odwodnienie komory ciepłowniczej o średnicy d=0,15 m i długości l=15 m włączone do kanału ogólnospławnego D=0,5 m w ul. Targowej, znajdujące się na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W ulicy Targowej w odległości 2,8-2,9 m od wschodniej granicy działek nr 64/1 i 68 zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 100mm (własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.), której pasy ochronne, wynoszące 3 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu, obejmują swoim zasięgiem sprzedawane nieruchomości.
Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ul. Targowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania, zgodnie z koncepcją stanowiącą element oferty przetargowej. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, określonej w koncepcji stanowiącej element oferty przetargowej, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LVIII/1224/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej.
Nieruchomości podlegające sprzedaży znajdują się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi – na mocy uchwały Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach przetargu”, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4780/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 listopada 2016 r. zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4780/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 listopada 2016 r.
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zaproponowaną w ofercie koncepcją zagospodarowania nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, z zachowaniem następujących zasad realizacji inwestycji:
 1. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250);
 2. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 1 lub zgodnie z koncepcją i wizualizacją obiektów przedstawionych w ofercie;
 3. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 2 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 1;
 4. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego jej wysokość;
 5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 2:
  1. hipoteki w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia tych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na zasadach określonych powyżej.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 2, zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 2. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 2. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 2 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach w sposób i na zasadach opisanych powyżej; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 2 na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
 6. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że nabywca:
  1. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu hipoteki w księdze wieczystej, na rzecz Miasta Łodzi, o której mowa w pkt 5,
  2. nie dokona czynności prawnych wymienionych szczegółowo w lit. a, po wygaśnięciu hipoteki ustanowionej na nieruchomości, w szczególności w przypadku zmiany formy zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 2, o ile wygaśniecie hipoteki nastąpi przed upływem 60 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego,
  3. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w lit. a i b, nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);
 7. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 6 lit. c wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, w przypadku zbycia nieruchomości objętych umową w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem postanowień określonych w pkt 6 lit. a i b, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty dokonania czynności prawnych określonych w pkt 6 lit. a i b;
 8. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 9. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.

W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4780/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 listopada 2016 r.;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej lub księgach wieczystych obejmujących nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 300 000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 530 000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104 - sala 371a,
o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, na której należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Targowej 69 i 71”, zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4780/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 listopada 2016 r.
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Targowej 69 i 71”.

w terminie do dnia 13 lutego 2017 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 464.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wskazanym przez organizatora przetargu, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 4780/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 listopada 2016 r., stanowiącym „Warunki przetargu”.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a i 457, tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Przetarg odwołany (2017-02-10) >>>

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 56 (2016-12-21)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Pomorskiej 298, Marii Konopnickiej 17, Przygranicznej 3, Oskara Flatta 5, Ujazd 4, Antoniego Książka 42, Rokicińskiej 84b
Treść:

2016-12-09
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-29

Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 84b (2016-12-29) >>>

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Pomorskiej 298, obr. W – 12, dz. nr 389/3 i 389/4, pow. 1392 m2, KW LD1M/00114970/6.
  Na nieruchomości podlegającej sprzedaży znajdują się:
  1. budynek użytkowy z przybudówką (garażem), wybudowany w 1934 r., będący w niedostatecznym stanie technicznym, posiadający następujące cechy:
   1. 86 m2 powierzchni zabudowy,
   2. 90 m2 powierzchni użytkowej,
   3. konstrukcja murowana - fundamenty i ściany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
   4. konstrukcja dachu drewniana - dach bez ocieplenia, kryty papą i fragmentami - płytami azbestowymi, ze znacznymi ubytkami po pożarze,
   5. z zewnątrz tynki cementowo-wapienne,
   6. okna drewniane,
   7. drzwi drewniane, wrota garażowe stalowe rozwieralne;
  2. drewniany budynek gospodarczy, będący w złym stanie technicznym;
  3. szalet suchy;
  4. pozostałość wiaty;
  5. pozostałość betonowego szamba;
  6. drzewa i krzewy;
  Budynki znajdujące się na nieruchomości, opisane powyżej nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż samego gruntu.
  Zarówno zachodnia, jak i wschodnia granica nieruchomości jest naruszona przez ogrodzenie działek - odpowiednio - nr 389/2 i 390/5.
  Ponadto, na nieruchomości znajdują się:
  1. energetyczne przyłącze napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Miasto;
  2. przyłącze gazu DN 50 stal, wybudowane w latach 90-tych oraz nieczynny gazociąg DN 200 stal; Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wyraziła zainteresowanie ustanowieniem dla tych urządzeń gazowych służebności przesyłu o treści gwarantującej jej służbom eksploatacyjnym dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
  3. telekomunikacyjna infrastruktura napowietrzna;
  4. sieć wodociągowa;
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się od strony ul. Pomorskiej na zasadzie zjazdu indywidualnego, którego projekt powinien być uzgodniony z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu i wykonuje ją on na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla budynków znajdujących się na nieruchomości podlegającej sprzedaży nie wydano świadectw energetycznych.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581), nieruchomość oznaczona jest symbolem 47.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 750 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.

 • Marii Konopnickiej 17, obr. G - 30, dz. nr 50, pow. 564 m2, KW LD1M/00079130/8.
  Nieruchomość jest niezabudowana. W północnej i południowej granicy działki posadowione są ogrodzenia działek sąsiednich.
  Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m (L=4,49 m). Przyłącze to obsługuje posesję przy ulicy Marii Konopnickiej 19 i jest własnością odbiorcy usług. Dla ww. przyłącza należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5 m. We wskazanym pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  Zgodnie z opinią Orange Polska S.A. na terenie działki może znajdować się nieczynny odcinek podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
  W pobliżu przedmiotowej nieruchomości przebiega siec ciepłownicza 2xDn32mm, a jej strefa ochronna wynosi 2 m od skraju rury preizolowanej.
  Ponadto w ulicy Marii Konopnickiej znajdują się sieci: wodociągowa, sanitarna, deszczowa oraz gazociąg średniego ciśnienia.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016r. poz. 422).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Marii Konopnickiej (działki nr 642/34 i 642/3) zlokalizowany w rejonie północnej granicy przedmiotowego terenu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia: przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m (L=4,49 m), odcinka podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci ciepłowniczej 2xDn32mm, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 135 000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Przygranicznej 3, obr. P – 14, dz. nr 19/1, pow. 1246 m2, KW LD1M/00147149/2.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana. Znajdują się na niej drzewa i krzewy a także studnia. Wzdłuż północnej granicy nieruchomości przebiega rów. Jej południowo-wschodnia granica przylega do pasa drogowego ul. Konstantynowskiej i jest ogrodzona. Zachodnia granica nieruchomości nie jest ogrodzona i przylega do pasa drogowego ul. Przygranicznej, która leży w granicach gminy Konstantynów Łódzki, przy czym droga ta wchodzi w granicę terenu podlegającego sprzedaży. Północna granica nieruchomości jest naruszona przez ogrodzenie działki sąsiadującej o nr 18/1, a w południowej granicy biegnie ogrodzenie działki nr 20/1.
  Na nieruchomości znajduje się czynna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia będąca własnością PGE Dystrybucja S.A.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się od strony ul. Przygranicznej. Zarządcą tej drogi jest właściwy organ gminy Konstantynów Łódzki. Zgodnie z opinią uzyskaną z gminy Konstantynów Łódzki, ulica Przygraniczna posiada status drogi miejskiej i możliwe jest zlokalizowanie z niej zjazdu na nieruchomość podlegającą sprzedaży. Powyższe opinie nie stanowią zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu i wykonuje ją on na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Oskara Flatta 5, obr. G-10, dz. nr 86/6, pow. 727 m2, KW LD1M/00035884/8.
  Nieruchomość jest częściowo ogrodzona siatką metalową rozpiętą na słupkach stalowych oraz bramą i furtką metalową, z urządzonym od ul. Flatta wjazdem. Ogrodzenie częściowo narusza granicę sąsiednich działek nr 87 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 17 cm) i nr 86/5 (szerokość naruszenia od ok. 20 cm do ok. 45 cm). Na nieruchomości znajduje się dawna stróżówka, nie związana trwale z gruntem.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci przez nieruchomość przebiegają elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta (przez działkę nr 76/8 o użytku „dr”, stanowiącą własność Miasta Łodzi oraz działkę nr 76/22 o użytku „dr”, nie stanowiącą własności Miasta Łodzi, będącą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.03.2016 r., 3.06.2016 r., 5.08.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 106 000 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 21 200 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 060 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Ujazd 4, obr. G-27, dz. nr 16/1, pow. 898 m2, KW LD1M/00033312/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Wschodnia oraz zachodnia granica nieruchomości naruszone są częściowo przez obiekty gospodarcze znajdujące się na działkach sąsiednich. Granica zachodnia naruszona jest również przez ogrodzenie działki przyległej.
  Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu dla znajdujących się na działce nr 13/1:
  1. sieci wodociągowej Ø 160 mm PCV,
  2. sięgacza do kanału sanitarnego d=0,16 m
  w części dotyczącej strefy ochronnej znajdującej się na działce nr 16/1.
  Powierzchnia nieruchomości objęta wnioskowaną służebnością przesyłu wynosi ok. 32 m2.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016r. poz. 422).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się od ulicy Ujazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia: sieci wodociągowej Ø 160 mm oraz sięgacza do kanału sanitarnego d=0,16 m, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Antoniego Książka 42, obr. B-20, dz. nr 307/1, pow. 1396 m2, KW LD1M/00196684/2.
  Działka jest niezabudowana, ogrodzona siatką stalową. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów, budynków i lokali nieruchomość stanowi użytek LsVI. Teren nieruchomości pokryty jest zbiorowiskiem leśnym rozwijającym się na siedlisku boru mieszanego z drzewostanem w różnym wieku (20-40 lat). Las rosnący na nieruchomości objęty jest dokumentacją urządzenia lasu w formie inwentaryzacji lasu opracowanej wg stanu na 1 stycznia 2004 r. Usunięcie drzew z ww. nieruchomości będzie wymagało wyłączenia lasu z produkcji leśnej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, w drodze decyzji zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695 oraz z 2016 r. poz. 904) oraz może być związane z uiszczeniem należności, opłat i odszkodowań.
  Ogrodzenie nieruchomości stanowi własność byłego dzierżawcy i zostanie przez niego usunięte, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca, w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieusunięcia ogrodzenia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości.
  W pasie drogowym na wysokości nieruchomości w odległości ok. 1 m od granicy działki zlokalizowany jest wodociąg miejski o średnicy ø 160 mm. Pas ochronny wodociągu wynosi po 3 m od jego skrajnych krawędzi i obejmuje częściowo teren działki 301/1. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Antoniego Książka. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z tej drogi poprzez projektowany zjazd. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Wschodnia część działki może zostać objęta inwestycją drogową polegającą na rozbudowie pasa drogowego ulicy Antoniego Książka. W wydanej opinii Zarząd Dróg i Transportu wskazał, iż w najbliższym czasie nie przewiduje się prowadzenia prac inwestycyjnych na ww. ulicy. Ulica ta jest ulicą lokalną obecnie o szerokości 8,7-9 m. Prawidłowo powinna posiadać szerokość 12 m. W przyszłości ulica wymagała będzie poszerzenia do prawidłowych parametrów. Obecnie Zarząd Dróg i Transportu nie posiada dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Antoniego Książka, ponadto plany finansowe do 2017 r. nie uwzględniają rezerwy środków na opracowanie dokumentacji i realizację rozbudowy ulicy Antoniego Książka.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, gazowa.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdującej się w pobliżu nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 15.04.2016 r., 15.07.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 258 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 51 600 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 580 zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Rokicińskiej 84b, obr. W-19, dz. nr 80/7, pow. 151 m2, KW LD1M/00091174/8.

  Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu (2016-12-29) >>>

  Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, w części utwardzona jest płytami chodnikowymi. Działka ogrodzona jest ogrodzeniem z płyt betonowych. Na terenie działki znajdują się dwa obiekty o funkcji usługowej, nietrwale związane z gruntem wzniesione przez osobę użytkującą teren bez tytułu prawnego. Bezumowny użytkownik zobowiązał się do usunięcia naniesień oraz ogrodzenia w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawienie naniesień w stosunku do Miasta Łodzii nabywcy nieruchomości.
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez projektowany dojazd „z drogi dojazdowej” zlokalizowanej na działce nr 80/8. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47 000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 9 400 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 470 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych).
  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 9 stycznia 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz Warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz Warunkami kolejnego przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Oskara Flatta 5 i Antoniego Książka 42.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 9 stycznia 2017 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości , na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych przy ulicach: Tadeusza Kościuszki 32, Gdańskiej 9, Juliana Tuwima 30, Nawrot 72, Stefana Żeromskiego 63 (2016-11-21)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rajmunda Rembielińskiego 35 i ul. Rajmunda Rembielińskiego bez numeru oraz al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154
Treść:

2016-10-21

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy:

 • ul. Rajmunda Rembielińskiego 35 i ul. Rajmunda Rembielińskiego bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-29 jako działki nr 58/2 i 33/7 o łącznej powierzchni 1032 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00295060/6

  Na działce nr 58/2 znajduje się:

  • budynek użytkowy (prawa oficyna) – murowany, jednokondygnacyjny o pow. zabudowy 380 m2, w złym stanie technicznym;
  • budynek magazynowy (lewa oficyna) – wiata przemysłowa z płyt betonowych o pow. zabudowy 120 m2, w złym stanie technicznym;
  • budynek gospodarczy (poprzeczna oficyna) – komórki drewniane – obiekt nie nadający się do użytku (zawalony).
  Na działce nr 33/7 znajduje się budynek gospodarczy (dawna pralnia), murowany, o pow. zabudowy 18 m2 oraz drewniany budynek gospodarczy. Opisywane budynki z uwagi na zły stan techniczny kwalifikują się do wyłączenia z użytkowania.
  Z uwagi na fakt, iż zlokalizowane na nieruchomości naniesienia nie przedstawiają żadnej wartości, celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ul. Rembielińskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla potrzeb przedmiotowej nieruchomości w 1957 r. wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15m i długości l=8,5m, które znajduje się na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W chwili obecnej przyłącze nie jest użytkowane. Właściciel przyłącza zainteresowany jest jego sprzedażą bądź ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu.
  Do budynku znajdującego się na działce nr 33/7 może być doprowadzone przyłącze napowietrzne służące świadczeniu usług telekomunikacyjnych, stanowiące własność Orange Polska S.A.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-22 jako działka nr 89/1, o powierzchni 897 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00111528/2

  Nieruchomość jest zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 495,31 m2, wybudowanym w 2007 r., wyposażonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Dla budynku brak jest świadectwa energetycznego. Stan techniczny obiektu (elementy konstrukcyjne budynku) jest dobry. Elementy wykończenia (część ścianek działowych, część ościeżnic, część elementów instalacyjnych i okładzin ściennych) wymagają napraw, wymian lub uzupełnienia w związku ze znacznym okresem nieużytkowania nieruchomości, a także znacznym pogorszeniem jej stanu, spowodowanym częściową dewastacją. Teren nieruchomości utwardzony nawierzchnią asfaltową oraz płytami chodnikowymi. Część nieruchomości w postaci terenu zielonego. Schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych częściowo znajdują się na działce nr 97/110, pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu przedmiotowa nieruchomość przylega do drogi odbarczeniowej usytuowanej wzdłuż al. Piłsudskiego, m.in. na działce sąsiedniej 97/110, pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Droga ta służy obsłudze komunikacyjnej nieruchomości przyległych, w tym działki nr 89/1 – zatem dojazd do nieruchomości powinien odbywać się istniejącym zjazdem z ww. ulicy. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na nieruchomości znajduje się czynna rozdzielcza sieć wody gorącej 2 x Dn 50-32, wykonana w technologii preizolowanej, stanowiąca własność Veolia Łódź S.A. dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; Veolia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji. Nabywca zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla urządzeń wyżej opisanej sieci.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Ogrodzenie sprzedawanej nieruchomości narusza granicę geodezyjną działek 88/78 (własność prywatna) i 88/133 (własność Miasta Łodzi). Ogrodzenie nieruchomości z działką nr 90/1 (własność prywatna) nie pokrywa się z granicą geodezyjną.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitarnych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 8.07.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206 i 1228).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 19 grudnia 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Rembielińskiego 35 i b.nr,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy al. Piłsudskiego 154.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 19 grudnia 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5
Treść:

2016-10-12

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5,
oznaczonej w obrębie Rowy Nr 0020, jako działki nr 139/1, 139/2 i 140 o łącznej powierzchni 24 620 m2, KW SL1S/00051948/8

 1. Właścicielem gruntu przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Ustka, a użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 21 września 2089 r. oraz właścicielem budynków i budowli jest Miasto Łódź. Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalona według stawki 2% jest równa kwocie 85 636 zł (stan na 2016 r.). Ustawowy termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego upływa 31 marca każdego roku kalendarzowego. Podatek od nieruchomości za 2016 r. wynosił 40 963 zł., a podatek leśny za 2016 r. wynosił 51 zł.

 2. Nieruchomość, stanowiąca ośrodek wczasowo – kolonijny położona jest w odległości około 250 m od ogólnodostępnej plaży Morza Bałtyckiego, ogrodzona ogrodzeniem przęsłowym z siatki stalowej na słupkach stalowych (wysokość ok. 1,8 m, długość ok. 870 m) i zabudowana następującymi naniesieniami:
  1. budynkiem domu wczasowego, w kształcie dwóch przylegających prostokątów, wybudowanym w południowej części nieruchomości, - w części północnej trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym, z wyodrębnionymi w poziomie parteru: recepcją, świetlicą, gabinetami i lokalami wczasowymi; - w części południowej, parterowym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym, z wyodrębnionymi pomieszczeniami: kuchni, stołówki i technicznymi; wyżej wymienione części budynku wczasowego połączone są dużym holem, w części trzykondygnacyjnej (głównej) wydzielone są 2, 3 i 4 osobowe pokoje, zawierające łącznie 132 miejsca noclegowe; dom wczasowy jest budynkiem powstałym w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z elementów ceramicznych mieszanych, stropodach żelbetowy prefabrykowany, schody żelbetowe płytowe, tynki cementowo – wapienne malowane farbami wewnętrznymi, posadzki z lastryka, gresu, PCW i wykładziny dywanowej; elewacja zewnętrzna wykonana tynkiem cementowo – wapiennym, malowanym farbą emulsyjną; budynek jest ogrzewany piecami elektrycznymi, wyposażony w następujące instalacje: elektryczną oświetleniową i siłową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i telefoniczną; powierzchnia użytkowa wynosi 2527,5 m2, powierzchnia zabudowy 1413,3 m2, a kubatura 11643 m3; budynek został wybudowany około 1970 r., z oględzin wybranych elementów konstrukcyjnych wynika, że obiekt jest w średnim stanie technicznym, w części wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  2. budynkiem kolonijnym, wybudowanym w centralnej części nieruchomości, w kształcie sześciu przystających prostokątów, parterowym, niepodpiwniczonym, o dachu dwuspadowym; w budynku wyodrębnione są: sale wieloosobowe kolonijne, świetlica, gabinety, pokoje wychowawców, sanitariaty i pomieszczenia techniczne; każde skrzydło budynku wyposażone jest w niezależne wejście; budynek kolonijny jest budynkiem powstałym w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z elementów ceramicznych mieszanych, stropodach kryty papą, tynki cementowo – wapienne malowane farbami wewnętrznymi i wyłożone glazurą, posadzki z lastryka, gresu, PCW i wykładziny dywanowej; elewacja zewnętrzna wykonana tynkiem cementowo – wapiennym, malowanym farbą emulsyjną; budynek jest ogrzewany piecami elektrycznymi, wyposażony w następujące instalacje: elektryczną oświetleniową i siłową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i telefoniczną; powierzchnia użytkowa wynosi 2467,8 m2, powierzchnia zabudowy 2790,6 m2, a kubatura 5966 m3; budynek został wybudowany około 1970 r., z oględzin wybranych elementów konstrukcyjnych wynika, że obiekt jest w złym stanie technicznym, wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  3. domkami kempingowymi typu Dąbrowa – 20 sztuk, usytuowanymi w południowo -zachodniej części nieruchomości, parterowymi, niepodpiwniczonymi, o dachach dwuspadowych, w kształcie prostokąta z werandami wewnętrznymi; domki w konstrukcji drewnianej, ściany z bali, dach drewniany kryty papą, stolarka okienna krosnowa i drzwiowa płycinowa typowa, podłoga drewniana; domki wyposażone są w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną; łączna powierzchnia użytkowa wynosi 371 m2, powierzchnia zabudowy 409 m2, a kubatura 1395 m3; domki zostały wybudowane około 1975 r. i znajdują się w średnim stanie technicznym;
  4. budynkiem garaży, wybudowanym w południowo-wschodniej części nieruchomości, parterowym, niepodpiwniczonym, o dachu jednospadowym; w budynku wyodrębnione są 2 boksy garażowe, wjazdy i wejścia do budynku odbywają się z podwórza nieruchomości od strony północnej; budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, dach w konstrukcji drewnianej, kryty papą, posadzka cementowa, tynki cementowo – wapienne, malowane farbami wewnętrznymi, elewacja wykonana tynkiem cementowo – wapiennym, malowana farbą emulsyjną; budynek wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową i wentylację grawitacyjną; powierzchnia użytkowa wynosi 39,9 m2, powierzchnia zabudowy 45,6 m2, a kubatura 100 m3; budynek został wybudowany około 1975 r., znajduje się w złym stanie technicznym, wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  5. budynkiem gospodarczym, w konstrukcji tradycyjnej, o dachu drewnianym krytym papą, o powierzchni zabudowy 5,3 m2, w średnim stanie technicznym;
  6. budynkiem śmietnika na pojemniki kontenerowe;
  7. budynkiem hydroforni, w konstrukcji tradycyjnej o dachu drewnianym, o powierzchni użytkowej 30,3 m2, w średnim stanie technicznym;
  8. budynkiem stacji trafo typu MStw, posadowionym wzdłuż zachodniej granicy kompleksu działek, na wydzielonej działce nr 139/2, jego wyposażenie stanowi własność operatora linii elektroenergetycznej.
   Brak świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
 3. Środkowa i północna część kompleksu działek zagospodarowana jest jako ogród rekreacyjno – wypoczynkowy z piaskownicami, huśtawkami i innym wyposażeniem małej architektury; wzdłuż budynków wydzielone są chodniki z płyt betonowych o powierzchni około 100 m2 oraz drogi i place postojowe o nawierzchni betonowej o powierzchni około 1500 m2; na pozostałej powierzchni nieruchomości znajduje się poszycie leśne, na którym rosną pojedyncze drzewa iglaste, liściaste oraz krzewy; w ogrodzeniu jest 7 bram wjazdowych i furtek w konstrukcji stalowej, dwuskrzydłowych.
 4. Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza i sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telefoniczna. Z informacji uzyskanych od Energa-Operator S.A. Oddział w Słupsku wynika, że przez teren działek nr 139/1, 139/2 i 140 przebiegają wybudowane w latach 1974 - 1996 kable elektroenergetyczne 15 kV i 0.4 kV, znajdujące się na majątku spółki i zasilające przedmiotową nieruchomość oraz innych okolicznych odbiorców. Zakład Usług Wodnych Spółka z o. o. w Słupsku poinformował ponadto, że nieruchomość posiada jedno czynne przyłącze wodociągowe z włączeniem w ulicy Wczasowej oraz pomiarem zainstalowanym w studni wodomierzowej na terenie nieruchomości, a także że ścieki bytowo – gospodarcze z nieruchomości odprowadzane są do gminnego systemu kanalizacyjnego trzema czynnymi przyłączami, a granice ich eksploatacji stanowią studzienki połączeniowe przy linii rozgraniczającej nieruchomość z ulicą Głogową.
 5. Na działkach stanowiących przedmiot przetargu mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 6. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 7. Z załącznika graficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że nieruchomość przylega do dróg gminnych – ulic: Wczasowej (10 KDL - droga lokalna) i Głogowej (A35 KDD - droga dojazdowa), od nich też możliwy jest dojazd i wejście na teren nieruchomości.
 8. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka, zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1205). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem A23.UT – tereny zabudowy usług turystycznych.
 9. Nabywca prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę.
 10. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości wynosi 3 850 000 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) netto.
  Wadium wynosi: 385 000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 38 500 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych).
  Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052, 1206 i 1228).
 11. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości nastąpi z jednoczesnym zbyciem wyposażenia wskazanego w załączniku do „Warunków przetargu”, stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4577/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2016 r., którego cena, określona na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego wynosi 56 614 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Cena wyposażenia wskazanego w załączniku do „Warunków przetargu” nie wchodzi w skład ceny wywoławczej wskazanej w pkt. 10 i nie jest przedmiotem licytacji.
 12. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz stanem technicznym wyposażenia, wskazanym w załączniku, o którym mowa w punkcie 11.
 13. Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala 371 A.
 14. W ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium w pieniądzu, do dnia 12 grudnia 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer uprawniający do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w licytacji zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa spółki, statut lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia, o niewnoszeniu uwag do stanu technicznego wyposażenia, wskazanego w załączniku do „Warunków przetargu”, którego stopień zużycia został określony na 90 %;
  • pisemnego oświadczenia, o zobowiązaniu się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia.
 15. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 14, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 14, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 16. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 17. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 12 grudnia 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 16 – przed datą przetargu.
 18. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 19. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości.
 20. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 21. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 22. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości oraz wpłata ceny nabycia wyposażenia określona w pkt.11, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości wraz z ich wyposażeniem na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości wraz z ich wyposażeniem. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 21, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 23. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 24. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 25. Koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości oraz wyposażenia wskazanego w załączniku do „ Warunków przetargu”, stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4577/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2016 r., ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 24, 25 i 32 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt. 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 26. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4577/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2016 r.
 27. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42), 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 28. Prezydent Miasta Łodzi może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Postępowej bez numeru, Łupkowej 4, Wrześnieńskiej bez numeru, Solec bez numeru, Krasickiego 3, Zarzewskiej bez numeru oraz na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zawiszy Czarnego 5
Treść:

2016-11-03

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Postępowej bez numeru, obr. G-43, dz. nr 126, pow. 1190 m2, KW LD1M/00100910/7.
   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, położona w bliskim sąsiedztwie Trasy Górna, porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Postępowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca nieruchomości wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W pobliżu nieruchomości w ulicy Postępowej przebiega, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy d=0,20 m i sieć wodociągowa o średnicy Ø 150 mm, która znajduje się w odległości ± 2,5 m od przedmiotowej nieruchomości; dla ww. sieci wodociągowej obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych, w tym stref ochronnych opisanych powyżej.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Postępowej bez numeru, obr. G-43, dz. nr 125, pow. 1231 m2, KW LD1M/00087919/2.
   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, położona w bliskim sąsiedztwie Trasy Górna, porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Postępowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca nieruchomości wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
   Na nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 32 mm włączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 150 mm w ulicy Postępowej. Na wniosek odbiorcy usług w 2006 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączem.
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W pobliżu nieruchomości w ulicy Postępowej przebiega, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy d=0,20 m i sieć wodociągowa o średnicy Ø 150 mm, która znajduje się w odległości ± 2,5 m od przedmiotowej nieruchomości; dla ww. sieci wodociągowej obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych, w tym stref ochronnych opisanych powyżej.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Postępowej bez numeru, obr. G-43, dz. nr 123, pow. 1267 m2, KW LD1M/00101460/4.
   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, położona w bliskim sąsiedztwie Trasy Górna, porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Postępowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca nieruchomości wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W pobliżu nieruchomości w ulicy Postępowej przebiega, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy d=0,20 m i sieć wodociągowa o średnicy Ø 150 mm, która znajduje się w odległości ± 2,5 m od przedmiotowej nieruchomości; dla ww. sieci wodociągowej obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych, w tym stref ochronnych opisanych powyżej.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Postępowej bez numeru, obr. G-43, dz. nr 124, pow. 1200 m2, KW LD1M/00086701/4.
   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, położona w bliskim sąsiedztwie Trasy Górna, porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Granica sprzedawanej działki została częściowo naruszona przez ogrodzenie działki sąsiedniej nr 131/1, obręb G-43, położonej przy ul. Zagadkowej 5 stanowiącej własność prywatną.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Postępowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca nieruchomości wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
   Według mapy zasadniczej na terenie nieruchomości znajduje się studnia oraz mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji studni i sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W pobliżu nieruchomości w ulicy Postępowej przebiega, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy d=0,20 m i sieć wodociągowa o średnicy Ø 150 mm, która znajduje się w odległości ± 2,5 m od przedmiotowej nieruchomości; dla ww. sieci wodociągowej obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych, w tym stref ochronnych opisanych powyżej.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Łupkowej 4, obr. B-20, dz. nr 82/1 i 82/3 o łącznej pow. 680 m2, KW: LD1M/00008252/1 i LD1M/00263869/4.
   Nieruchomości są niezabudowane; od strony ulicy Łupkowej posiadają częściowe, zdewastowane ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach betonowych. Teren działek gęsto porośnięty drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przez teren sprzedawanych nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów przebiega sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, PCV, dla której obowiązują pasy ochronne, wolne od zabudowy oraz stałych naniesień, o szerokości po 5,0 m po obu stronach przewodów licząc od jej skrajnych krawędzi, wraz z posadowionym na działce nr 82/3 sięgaczem kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, PCV; Ww. urządzenia infrastruktury technicznej stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem na działce 82/3 służebności przesyłu polegającej na prawie prowadzenia przez działkę obciążoną w/w urządzeń, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na urządzeniach oraz w pasie ochronnym o szerokości 5,0 m z obu stron sieci kanalizacji sanitarnej licząc od jej skrajnej krawędzi oraz 2,5m po każdej ze stron sięgacza, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do w/w urządzeń, prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę do urządzeń na nieruchomości, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tych urządzeń; powierzchnia całkowita, która byłaby objęta służebnością przesyłu na działce nr 82/3 wynosi 178 m2. Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci i urządzeń opisanych powyżej.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości winna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ulicy Łupkowej w miejscu maksymalnie oddalonym od skrzyżowania z ul. Kobaltową. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca nieruchomości wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje powyższe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP – tereny zieleni urządzonej. Według Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, wobec bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, możliwa jest na przedmiotowych nieruchomościach lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Wrześnieńskiej bez numeru, obr. B-45, dz. nr 244/1, pow. 416 m2, KW LD1M/00088960/1.
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona od strony ulicy Wrześnieńskiej oraz od ulicy Popiela siatką stalową, pozostałe ogrodzenie należy do nieruchomości sąsiednich. Od strony ul. Wrześnieńskiej znajduje się furtka i brama stalowa. Ogrodzenie nieruchomości nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi nieruchomości. Południowa granica działki została naruszona przez budynek usytuowany na działce nr 245 przy ul. Popiela 14.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ul. Wrześnieńskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajduje się energetyczna linia kablowa nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 750 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Solec bez numeru, obr. P-6, dz. nr 272/26, pow. 538 m2, KW LD1M/00085934/9.
   Nieruchomość jest utwardzona płytami betonowymi i wykorzystywana jest jako plac manewrowy. Na działce znajduje się kiosk nie związany trwale z gruntem.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z dwóch stron od dróg publicznych – ulic Solec i Borowej, poprzez działkę nr 272/25 o użytku „dr”. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
   Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki nr 272/26 znajdują się:
   1. odcinek przewodu kanalizacji deszczowej;
   2. dwa energetyczne kable niskiego napięcia;
   3. odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej;
   4. odcinek sieci ciepłowniczej.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Ogrodzenie znajdujące się pomiędzy działką nr 272/26 a działką nr 272/18 nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XVI/0267/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Zdrowie-Mania, im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, w rejonie ulic: Srebrzyńska, Wieczność, Siewna, Borowa, do terenu kolejowego, tj. obszaru na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.10.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Krasickiego 3, obr. G-12, dz. nr 268, pow. 867 Ø, KW LD1M/00118163/4.
   Nieruchomość jest zabudowana:
   1. 4-kondygancyjnym frontowym budynkiem mieszkalnym, murowanym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, w złym stanie technicznym, wzniesionym w 1900 r. o powierzchni zabudowy 305 Ø. Z uwagi na stan techniczny, budynek w 2003 r. został zakwalifikowany do rozbiórki, posiada zamurowane otwory drzwiowe i okienne;
   2. 2-kondygnacyjnym budynkiem gospodarczym, murowanym, o powierzchni zabudowy 123 Ø, znajdującym się w złym stanie technicznym.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci:
   1. znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy Ø50 mm, dł. 9,95 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infastrukturalnej Sp. z o.o.;
   2. znajdują się trzy nieużytkowane przyłącza kanalizacyjne (sanitarne) o średnicy Ø 150 mm i łącznej dł. 19,40 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infastrukturalnej Sp. z o.o.;
   3. może znajdować się infastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych na tej posesji.
   4. Właściciel przyłączy znajdujących się na działce nr 268 - Łódzka Spółka Infastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla przyłączy opisanych powyżej.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do w/w postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Dla budynków usytuowanych na nieruchomości, brak jest świadectw energetycznych.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, czyli z pasa drogowego ul. Krasickiego (dz. 282 - "dr" o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1440), powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052, 1206 i 1228).

  • Zarzewskiej bez numeru, obr. G-3, dz. nr 148/5, pow. 687 m2, KW LD1M/00109207/9.
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt nieregularny. Konfiguracja terenu jest płaska. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po dawnym zniszczonym ogrodzeniu z płyt betonowych. W granicy z działką nr 148/1 znajdują się otwory okienne, drzwiowe i techniczne budynku trafostacji, zaś w granicy z działką 149 znajduje się otwór okienny w budynku mieszkalnym.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd do przebudowy z pasa drogowego ulicy Zarzewskiej (działka nr 131/10 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1440), powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przez teren działki przechodzą 3 energetyczne linie kablowe SN prowadzące do stacji transformatorowej, znajdującej się na działce sąsiedniej nr 148/1.
   Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki nr 148/5 znajdują się przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Z informacji uzyskanych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ww. przyłącza, wybudowane dla potrzeb tej działki w 1957-58 r. zostały zlikwidowane w 1995 r.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. Zgodnie z miejscowym planem przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.05.2016r., 9.09.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 280 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).
   Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zawiszy Czarnego 5, obr. B-47, dz. nr 247/3, pow. 1131 m2, KW LD1M/00122710/5.
  Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/4) oraz osoby fizycznej (pozostałe udziały).

  Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami mieszkalnymi (dwa trzykondygnacyjne budynki lewej oficyny i czterokondygnacyjny budynek poprzecznej oficyny) oraz budynkami gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych (zgodnie z ewidencją gruntów, budynków i lokali) wynosi odpowiednio: 65 m2, 70 m2 i 155 m2. Dla budynków lewej oficyny prowadzona jest wspólna książka obiektu budowlanego. Obydwa budynki zostały wzniesione w 1925 r., a ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 215,12 m2. W budynkach znajdują się 4 lokale mieszkalne, z czego 3 lokale objęte są umowami najmu, 1 lokal zajmowany jest bezumownie. Budynek poprzecznej oficyny został wybudowany w 1900 r., jego powierzchnia użytkowa wynosi 371,62 m2. W budynku znajduje się 12 lokali mieszkalnych, przy czym 3 lokale objęte są umowami najmu, 4 lokale zajmowane są bezumownie, 1 lokal pozostaje wolny oraz 4 lokale wyłączone są z użytkowania po pożarze poddasza. Budynki wyposażone są instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
  Na terenie nieruchomości znajdują się również budynki gospodarcze przeznaczone na komórki lokatorskie i wspólne toalety.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez projektowany zjazd z ulicy Zawiszy Czarnego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1440), Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00122710/5, udział Miasta w nieruchomości nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XC/1850/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Łagiewnickiej, Dolnej, Zgierskiej i Krótkiej.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 9.09.2016 r.

  Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 166 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 33 200 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 660 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych).
  Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052, 1206 i 1228).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 5 grudnia 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz Warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
  Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 5 grudnia 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału) zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: 6 Sierpnia bez numeru, Spornej 26, Inflanckiej 120, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, Walerego Wróblewskiego bez numeru, Łozowej bez numeru oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 117
Treść:

2016-10-06

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • 6 Sierpnia bez numeru, (oznaczenie nieruchomości zgodnie z księgą wieczystą ulica 6 Sierpnia 31), obr. P-19, dz. nr 181/3, o pow. 554 m2, KW LD1M/00078535/0

   Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej nie pokrywa się z granicą działki.
   Działka wykorzystywana jest bezumownie przez byłych dzierżawców z przeznaczeniem pod parking.
   Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowana jest wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki z działki nr 181/1 przy placu Norberta Barlickiego 9 do kanału ogólnospławnego w ulicy 6 Sierpnia poprzez przyłącze kanalizacyjne o średnicy d = 0,15 m i długości L = 6,00 m (licząc od kanału w ulicy do granicy nieruchomości). Ww. przyłącze znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016r. poz. 422).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony przyległej ulicy 6 Sierpnia. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ścianie szczytowej budynku posadowionego na działce nr 181 znajdują się otwory okienne. Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XCIII/1700/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, objęty jest uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości wewnętrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z działki nr 181/1 przy placu Norberta Barlickiego 9 do kanału ogólnospławnego w ulicy 6 Sierpnia poprzez przyłącze kanalizacyjne o średnicy d = 0,15 m i długości L = 6,00 m (licząc od kanału w ulicy do granicy nieruchomości) nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie powinna odbywać się z naruszeniem praw Miasta Łodzi i osób trzecich.
   Cena wywoławcza: 430 000 zł netto
   Wadium: 86 000 zł
   Postąpienie nie mniej niż: 4 300 zł

   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Spornej 26, obr. B-54, dz. nr 89 o pow. 995 m2, KW LD1M/00095241/7

   Nieruchomość od strony ulicy nieogrodzona. W części południowo-zachodniej działki, na długości około 13 m, w granicy nieruchomości znajduje się mur po rozebranym budynku. Natomiast od strony północno-zachodniej, na długości ok. 14 m granice działki zostały naruszone przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej przy ul. Spornej 28 (działka nr 88, obręb B-54); w tej części działki znajduje się studnia (zdrój podwórzowy), z którego korzystają mieszkańcy posesji przy ul. Spornej 28. Administrator nieruchomości dokona przesunięcia zdroju podwórzowego oraz ogrodzenia na faktyczną granicę działki. Na terenie nieruchomości od strony ulicy Spornej rośnie drzewo. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm (PCV) obsługujące posesję przy ul. Spornej 28, dla którego należy zachować pas ochronny o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy ani stałych naniesień. Wymienione przyłącze kanalizacji sanitarnej zostało wybudowane w 2010 r. przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. w ramach projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. Za przedmiotowe przyłącze Miasto Łódź płaci Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. czynsz dzierżawy w wysokości 995,11 zł netto rocznie. Nabywca zobowiązany będzie dzierżawić to przyłącze od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. W celu określenia warunków (w tym ponoszenia opłat) z tytułu korzystania z tego przyłącza nabywca winien będzie się skontaktować z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. (właścicielem przyłącza), która przewiduje możliwość sprzedaży przyłącza. Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. studnia zaznaczona na mapie zasadniczej, to zlikwidowany wraz z przyłączem wodociągowym zdrój podwórzowy.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek innych niż wyżej wskazane elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z istniejącym zjazdem z ulicy Spornej (działka nr 60/47 o użytku „dr” - o nieuregulowanym stanie prawnym będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZD - tereny ogródków działkowych. Według opinii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, wobec bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej, nie ma przeciwwskazań do zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości zabudową mieszkaniową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dla przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm (PCV), pasa ochronnego wolnego od zabudowy, naniesień i stałych nasadzeń o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r., 8.04.2016 r., 8.07.2016 r.
   Cena wywoławcza: 330 000 zł netto.
   Wadium wynosi 66 000 zł
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 3 300 zł

   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Inflanckiej 120, obr. B-51, działki nr: 3/6, 1/5, 1/6, 3/9, 3/11 i 3/13 o łącznej pow. 7512 m2 , KW: LD1M/00149986/5 i LD1M/00045995/2

   Przedmiotowy teren posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta, od strony ul. Inflanckiej ogrodzony jest starym zużytym ogrodzeniem z siatki z licznymi przerwami i ubytkami. Na nieruchomości znajdują się: latarnie, stary murowany budynek garażowy bez wartości użytkowej nadający się do rozbiórki, budowle nie związane trwale z gruntem (obecnie naruszają zachodnią granicę nieruchomości - od strony działki nr 2/31 i działki nr 2/61, która znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych), bilbord reklamowy nie stanowiący własności Miasta Łodzi oraz drzewa liściaste. Przez działki nr 3/9 i 3/11 przechodzi droga wewnętrzna utwardzona betonem.
   Obecnie teren zajmowany jest przez bezumownego użytkownika, który złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego, że wyda Miastu Łódź nieruchomość w terminie 14 dni od daty pozytywnego zakończenia przetargu oraz poddał ten obowiązek egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
   Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. widoczny na mapie zasadniczej przewód kanalizacyjny stanowi element instalacji wewnętrznej dawnych zakładów zlokalizowanych na tym terenie i nie znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się przez zjazd od strony ul. Inflanckiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 18.03.2016 r., 8.07.2016 r.
   Cena wywoławcza: 2 000 000 zł netto
   Wadium: 200 000 zł
   Postąpienie nie mniej niż: 20 000 zł

   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, obr. B – 39, działki nr 46/2 i 47/43 o łącznej pow. 1439 m2, KW: LD1M/00142646/1 i LD1M/00132388/1

   Teren podlegający sprzedaży jest niezabudowany i porośnięty drzewami oraz krzewami. Na działce nr 46/2 znajduje się zasypana studnia. Działka ta jest ogrodzona od strony wschodniej płotem z siatki na ceglanym cokole oraz od strony zachodniej metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki została naruszona przez płot z siatki bez cokołu, który biegnie po linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy działki nr 47/43. Działka nr 47/43 jest ogrodzona od wschodniej strony płotem z siatki na ceglanym cokole, od zachodu drewnianym płotem oraz w części południowej granicy z działką nr 47/54 – metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki nie jest ogrodzona i faktycznie jest wykorzystywana jako całość z działką nr 47/37.
   Na terenie działki nr 47/43 znajduje się czynny gazociąg dn 63 mm PE średniego ciśnienia eksploatowany przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy kontrolowanej dla ww. gazociągu oraz do udostępniania służbom Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź dostępu do tej sieci w celu przeprowadzenia jej kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się powinna przez drogę wewnętrzną ul. Normandzkiej, która za pośrednictwem drogi wewnętrznej ul. Białych Róż posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rojnej, co odpowiada definicji dostępu do drogi publicznej zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem - MN tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 16.09.2016 r.
   Cena wywoławcza: 300 000 zł netto
   Wadium: 60 000 zł
   Postąpienie nie mniej niż 3 000 zł

   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg stawki 23%, którym obciążona będzie dostawa działki nr 46/2. Zbycie działki nr 47/43 będzie opodatkowane podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Walerego Wróblewskiego bez numeru, obr. P – 28, dz. nr 34/25 o pow. 2313 m2, KW LD1M/00124080/3

   Na nieruchomości brak jest naniesień kubaturowych, teren posiada kształt nieregularny i jest w znacznym stopniu porośnięty drzewami i krzewami. Nieruchomość jest ogrodzona stalową siatką oraz płotem betonowym. Ogrodzenia znajdujące się pomiędzy działką nr 34/25, a działkami nr: 32 (nieruchomość Województwa Łódzkiego) oraz 34/5 (nieruchomość oddana w wieczyste użytkowanie), nie pokrywają się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości (działka nr 34/25). Ponadto geodezyjna granica sprzedawanej nieruchomości jest naruszona przez usytuowany na działce sąsiedniej nr 34/5 jednokondygnacyjny budynek.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:

   1. dwie studzienki kanalizacji ogólnospławnej, podziemna komora kanalizacyjna, hydrant oraz studnia głębinowa, nie stanowiące własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. oraz nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
   2. latarnie i sieci energetyczne nie stanowiące własność PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto;
   3. podziemna piwnica.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się poprzez wjazd od strony ul. Mińskiej. Po ewentualnej przebudowie ul. Wileńskiej na odcinku, gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa działka, możliwa będzie jej obsługa od strony ul. Wileńskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przy przyszłym zagospodarowaniu nieruchomości należy uwzględnić ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741, 1753, 1777, 1893 oraz z 2016 r. poz. 542) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon śnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo - usługowe.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 16.09.2016 r.
   Cena wywoławcza: 620 000 zł netto.
   Wadium: 62 000 zł
   Postąpienie nie mniej niż: 6 200 zł

   Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  • Łozowej bez numeru, obr. B-8, dz. nr 128/1 o pow. 1246 m2, KW LD1M/00174207/5

   Nieruchomość jest niezabudowana. Granica z działką nr 127 naruszona jest przez wiatę oraz ogrodzenie. Na działce znajduje się fragment ogrodzenia sąsiedniej szkoły oraz nasadzenia roślinne. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, gazowa niskiego ciśnienia oraz teletechniczna.
   Zgodnie z opinią zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa z ulicy Łozowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

   1. wybudowania w uzgodnieniu ze Szkołą Podstawową nr 206, na własny koszt i bez prawa wszelkich roszczeń do Miasta Łodzi, ogrodzenia pomiędzy działką nr 128/1 a nr 128/2. Budowa ogrodzenia powinna nastąpić przed demontażem starego ogrodzenia znajdującego się na działce nr 128/1, zabezpieczającego dostęp na teren boiska szkolnego. Zakończenie budowy ogrodzenia powinno nastąpić najpóźniej 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży;
   2. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1;
   3. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 2 wraz z odsetkami ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego, 14 - dniowego terminu do zapłaty kary umownej;
   4. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00174207/5 hipoteki na rzecz Miasta Łodzi, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 2.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 26.02.2016 r., 8.07.2016 r.
   Cena wywoławcza: 492 000 zł netto
   Wadium: 98 400 zł
   Postąpienie nie mniej niż: 4 920 zł

   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Wólczańskiej 117, obr. P-20, dz nr 174/2 o pow. 1942 m2, KW LD1M/00001621/0

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (w udziale 1/2), znajduje się w zarządzie Zarządu Lokali Miejskich.
   Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami mieszkalnymi murowanymi, podpiwniczonymi, o powierzchni użytkowej: 559,37 m2 (czterokondygnacyjny), 579,97 m2 (pięciokondygnacyjny) i 562,00 m2 (pięciokondygnacyjny), w stanie technicznym dostatecznym, wzniesionymi w 1910 r., trzema budynkami gospodarczymi murowanymi, niepodpiwniczonymi, dwukondygnacyjnymi, o powierzchni użytkowej 82,00 m2, 270,38 m2 i 269,98 m2 oraz dwoma przybudówkami, które figurują w Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali, ale nie posiadają numerów inwentarzowych w Zarządzie Lokali Miejskich.
   W budynkach znajduje się łącznie 37 lokali mieszkalnych, w tym:

   • 3 lokale wolne (o pow. użytkowej 11,64 m2, 48,45 m2 i 77,34 m2) oraz
   • 34 lokale użytkowane na podstawie umów najmu (w tym 14 lokali zasiedlonych na podstawie dawnych decyzji administracyjnych, 20 lokali zasiedlonych na podstawie umów najmu w ramach zobowiązania wykonania remontu na własny koszt) – stan na dzień 23.08.2016 r.
   Budynki mieszkalne wyposażone są w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, gazową.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się istniejącym zjazdem z drogi powiatowej ulicy Wólczańskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00001621/0 nieruchomość obciążona jest hipotekami: hipoteką przymusową zwykłą 1,79 zł na rzecz Miasta Łodzi, hipoteką przymusową zwykłą 1,27 zł, 70,80 zł, 2,55 zł, 18,35 zł na rzecz Skarbu Państwa, hipoteką umowną zwykłą 11,90 zł na rzecz Towarzystwa Kredytowego Miasta Łódź.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1702/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej – Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej. Nieruchomość znajduje się na terenie obszaru objętego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197)
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 582 000 zł netto
   Wadium: 116 400 zł
   Postąpienie nie mniej niż: 5 820 zł

   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206 i 1228).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 5 grudnia 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału w nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Spornej 26.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 5 grudnia 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, (udziału we współwłasności nieruchomości) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru
Treść:

2016-10-31

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-7 jako działka nr 151/10, o powierzchni 1794 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00180349/7.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki nr 151/10 w obrębie G-7.
Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany brakiem możliwości zagospodarowania działki nr 151/10 jako samodzielnej działki budowlanej z uwagi na jej wydłużony kształt (ok. 225 m) oraz szerokość (ok. 8 m). Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek bezpośrednio przyległych.

Na terenie działki brak jest naniesień kubaturowych. Działka jest częściowo ogrodzona i utwardzona płytami betonowymi.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. w UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 13.00.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 23 listopada 2016 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością lub jest im oddana w użytkowanie wieczyste i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty złożenia dokumentów nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności lub w przypadku użytkownika wieczystego – odpisu aktu notarialnego wraz z wnioskiem do Sądu o wpis prawa użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 2. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 28 listopada 2016 r. do godziny 15.00 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. Niedostarczenie, przez osoby zakwalifikowane do przetargu dokumentów, o których mowa w punkcie 3, w terminie określonym w punkcie 3, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 5. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 6. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 28 listopada 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 5 – przed datą przetargu.
 7. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 8. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 9. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 10. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni (roboczych) od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 12. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w punkcie 12, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 12, 13, 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Piotrkowskiej 277 i Prezydenta Gabriela Narutowicza 49 (2016-10-20)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Zagajnikowej bez numeru, Bolesława Limanowskiego 62, Wazów bez numeru, Budziszyńskiej 20, Rudzkiej 21, Luźnej bez numeru, Wczesnej bez numeru, Doły 38, Podbiałowej 2 i 4 oraz sprzedaż nieruchomości położonych w Głownie przy ulicy: Zagajnikowej 27 i Zagajnikowej 25
Treść:

2016-10-21

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Zagajnikowej bez numeru, obr. B-50, dz. nr 134/13, pow. 626 m2, KW LD1M/00176453/8.
   Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą z zadrzewieniem liściastym, tworzącym szpaler wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości. Działka nr 134/13 posiada kształt nieregularny, wielokątny zbliżony do wydłużonego trójkąta, Od strony zachodniej i północnej w granicy działki posadowione są ogrodzenia nieruchomości przyległych, ponadto północna granica zbywanej nieruchomości (w części jej długości) naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej - działka nr 131/5, obręb B-50 przy ul. Górniczej 38/40.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Na terenie działki nr 134/13 znajduje się energetyczna linia kablowa nN zasilająca garaże (usytuowane na działce 134/12), należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Z mapy zasadniczej wynika, że na nieruchomości znajduje się przewód energetyczny wysokiego napięcia eWB.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do w.w. postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z pasa drogowego ul. Zagajnikowej (dz. 134/33 - "dr"), poprzez projektowany zjazd. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903), powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi klasy Z (zbiorczej) - ul. Zagajnikowej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 280 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).
   Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

  • Bolesława Limanowskiego 62, obr. B-46, dz. nr 116/6, pow. 505 m2, KW LD1M/00167248/2.
   Na nieruchomości znajduje się niedokończony budynek (budowa przerwana) o charakterze usługowym o powierzchni zabudowy 187 m2, dla którego brak jest świadectwa energetycznego.
   Z uwagi zły stan techniczny, powyższe naniesienia nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez projektowany zjazd z ul. Limanowskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
   Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki nr 116/6 znajduje się rura kanalizacyjna D=150mm.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr IX/183/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Limanowskiego, Zachodniej, Lutomierskiej i Modrej, tj. obszaru na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 340 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 68 000 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 3 400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Wazów bez numeru, obr. G-42, dz. nr 921/5, pow. 1055 m2, KW LD1M/00248688/0.
   Nieruchomość jest niezabudowana, narożna – zlokalizowana przy ulicach: Wazów i Przestrzennej. Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie nietrwale związane z gruntem wzniesione przez właścicieli nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 923/1 – zajmujących teren bez tytułu prawnego; zgodnie z oświadczeniem bezumownych użytkowników ogrodzenie zostało przesunięte na faktycznie istniejącą granicę działki. Nie wyklucza to jednak możliwości wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie (tj. przebiegu granic i przesunięcia ogrodzenia); ponadto południowa granica zbywanej nieruchomości (na całej jej długości) naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej – działka nr 921/6, obręb G-42 przy ul. Wazów bez numeru. Przez teren działki przebiega podziemna infrastruktura teletechniczna. Według mapy zasadniczej na terenie nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacji telefonicznej.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się poprzez zjazd urządzony od strony ulicy Wazów (działka nr 921/4, obręb G-42) w jak najdalszym oddaleniu od skrzyżowania z ulicą Przestrzenną. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.06.2016 r., 9.09.2016r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 185 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 37 000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Budziszyńskiej 20, obr. G-25, dz. nr 115, pow. 752 m2, KW LD1M/00022225/7.
   Nieruchomość zabudowana jest drewnianym parterowym z poddaszem nieużytkowym, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 48 m2, którego stopień zużycia wynosi 70%. Nieruchomość od frontu ogrodzona jest płotem z siatki rozpiętej na żelbetowych słupkach osadzonych w betonowym cokole (wymaga naprawy) wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką z elementów stalowych (skorodowana). Teren nieruchomości jest gęsto porośnięty drzewami i krzewami z nasadzeniami i samosiewu, zachwaszczony i zaśmiecony. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Woda ze zdroju ulicznego, wc suche poza budynkiem.
   Dla budynku mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
   Naniesienia znajdujące się na nieruchomości, opisane powyżej nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego z ulicy Budziszyńskiej (działka nr 31/1 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.02.2016 r., 8.07.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85 000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Rudzkiej 21, obr. G-40, dz nr 466, pow. 1031 m2, KW LD1M/00168827/2.
   Na terenie nieruchomości od strony frontowej widoczne są pojedyncze słupy betonowe po starym ogrodzeniu. Przy południowo-zachodniej granicy posadowiona jest stara drewniana komórka (albo garaż) do rozbiórki. Teren nieruchomości zadarniony, na którym rosną pojedyncze stare drzewa owocowe bez żadnej wartości użytkowej.
   Zgodnie z informacją Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w pobliżu ww. nieruchomości w ul. Rudzkiej znajdują się:
   1. magistrala wodociągowa Ø 300 mm, dł. l=1120,46 m (rok budowy 1988), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=27,15 m (rok budowy 1997), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,50 m, dł. l=498,09 m (rok budowy 1937), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   4. przed działką – zdrój wodociągowy uliczny nr inwentarzowy ŁSI 50173/AP.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień, o szerokości 5 m z obu stron urządzeń opisanych w pkt 1-3.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Rudzkiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym:20.11.2015 r., 4.03.2016 r., 31.05.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Luźnej bez numeru, obr. G-27, dz. nr 213/2, pow. 747 m2, KW LD1M/00282218/5.
   Nieruchomość jest niezabudowana.
   Na terenie działki znajduje się:
   1. czynna magistrala wodociągowa „Górna 12” o średnicy 1000 mm wraz z komorą wodociągową stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Pas ochronny dla magistrali wynosi 8 metrów po obu stronach urządzenia. Dla magistrali ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia urządzenia i zachowaniu pasów ochronnych, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
   2. naziemna sieć ciepłownicza 2xDn700, podziemna sieć ciepłownicza 2xDn700, sieć ciepłownicza 2xDn65 oraz dwie komory ciepłownicze, dla których ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.) z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji sieci ciepłowniczej, prawie nieograniczonego w czasie nieodpłatnego dostępu do znajdującej się na nieruchomości sieci ciepłowniczej w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania jej awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez spółkę, za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   3. gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia, dla którego należy zapewnić gestorowi sieci dostęp do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji w granicach stref ochronnych przewodu;
   4. wodociąg o średnicy 250 mm;
   5. przyłacze kanalizacji deszczowej D=0,15 m, l=5,7;
   6. zgodnie z mapą zasadniczą: przewody kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, podziemny przewód niskiego napięcia oraz szafka kablowa przewodu niskiego napięcia.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 213/2 może odbywać się przez zjazd z ulicy Luźnej lub Wczesnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą z pojedynczymi drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
   W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i gazowa.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionych dla zlokalizowanej na działce infrastruktury technicznej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 26.02.2016 r., 24.06.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 9 200 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 460 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Wczesnej bez numeru, obr. G-27, dz. nr 155 i 156 o łącznej pow. 1066 m2, KW LD1M/00005965/1.
   Nieruchomość jest niezabudowana.
   Na terenie działek znajduje się:
   1. czynna magistrala wodociągowa „Górna 12” o średnicy 1000 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Pas ochronny dla magistrali wynosi 8 metrów po obu stronach urządzenia. Dla magistrali ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia urządzenia i zachowaniu pasów ochronnych, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
   2. czynna magistrala ciepłownicza 2xDn700, dla której ustanowiona jest służebności przesyłu polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.) z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji sieci ciepłowniczej, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 8,3 m, zajmuje na działkach nr 155 i 156 pas gruntu o powierzchni 190,9 m2 na każdej z nich, prawie nieograniczonego w czasie nieodpłatnego dostępu do znajdującej się na nieruchomości sieci ciepłowniczej w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania jej awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez spółkę, za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   3. gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia, dla którego należy zapewnić gestorowi sieci dostęp do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji w granicach stref ochronnych przewodu;
   4. nieużytkowane przyłącze wodociągowe o średnicy 50 mm;
   5. zgodnie z mapą zasadniczą przewód kanalizacji deszczowej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działek nr 155 i 156 może odbywać się przez zjazd z ulicy Wczesnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po wydaniu terenu przez bezumownych użytkowników, którzy zostaną wezwani do wydania nieruchomości niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Użytkownicy zostaną zobowiązani do usunięcia z działki wzniesionych przez siebie naniesień. Jeżeli naniesienia nie zostaną usunięte do czasu zawarcia umowy sprzedaży przejdą one na własność nabywającego. Użytkownikom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Miasta ani nabywcy nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów. Obecnie na działce znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej z bramą wjazdową oraz furtką od strony ulicy Wczesnej i prowizoryczną bramą wjazdową z ram stalowych wypełnionych blachą falistą od strony ulicy Szkolnej. Na działce rosną drzewa i krzewy w dużej mierze pochodzące z nasadzeń. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
   W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i gazowa.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionych dla zlokalizowanej na działce infrastruktury technicznej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.02.2016 r, 24.06.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 79 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 15 800 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 790 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Wczesnej bez numeru, obr. G-27, dz. nr 157, pow. 1019 m2, KW LD1M/00014899/3.
   Nieruchomość jest niezabudowana.
   Na terenie działki znajdują się:
   1. czynna magistrala wodociągowa „Górna 12” o średnicy 1000 mm oraz sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Pasy ochronne dla ww. urządzeń wynoszą odpowiednio 8 m i 3 m po obu stronach urządzenia. Dla urządzeń ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia urządzeń i zachowaniu pasów ochronnych, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzeń, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
   2. sieci ciepłownicze: 2xDn700, 2xDn150 i 2xDn100 oraz komora ciepłownicza K-4381, dla których ustanowiona jest służebności przesyłu polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Dalia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.) z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji sieci ciepłowniczej, prawie nieograniczonego w czasie nieodpłatnego dostępu do znajdującej się na nieruchomości sieci ciepłowniczej i komory ciepłowniczej w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania ich awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez spółkę, za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   3. gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia, dla którego należy zapewnić gestorowi sieci dostęp do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji w granicach stref ochronnych przewodu;
   4. przyłącze kanalizacji deszczowej D=0,15 m;
   5. zgodnie z mapą zasadniczą: przewód kanalizacji deszczowej wraz ze studzienką, podziemny przewód niskiego napięcia oraz szafka kablowa przewodu niskiego napięcia.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 157 może odbywać się przez zjazd z ulicy Wczesnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Działka nr 157 objęta jest krótkoterminową umową dzierżawy zawartą do dnia 31 maja 2017 r., dla której obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, za wyjątkiem sytuacji gdy dzierżawca zostanie wyłoniony jako nabywca nieruchomości. Umowa zostanie wypowiedziana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Dzierżawca zostanie zobowiązany do usunięcia z działki wzniesionych przez siebie naniesień. Jeżeli naniesienia nie zostaną usunięte do czasu zawarcia umowy sprzedaży przejdą one na własność nabywającego. Dzierżawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Miasta Łodzi ani nabywcy nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów. Obecnie na działce znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej z furtką.
   Teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą z pojedynczymi drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
   W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i gazowa.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionych dla zlokalizowanej na działce infrastruktury technicznej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.02.2016 r., 24.06.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 74 000 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi 14 800 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 740 zł (słownie: siedemset czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Doły 38, obr. B-53, dz. nr 59, pow. 960 m2, KW LD1M/00100156/3.
   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym nie podpiwniczonym z poddaszem mieszkalnym, o powierzchni zabudowy 161,70 m2, w złym stanie technicznym. Budynek został zakwalifikowany do rozbiórki. Dla ww. budynku brak jest świadectwa energetycznego.
   Naniesienia znajdujące się na nieruchomości, opisane powyżej nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym jest sprzedaż gruntu.
   Na nieruchomości znajdują się:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości L = 18,90 m (Nr inwent. B-2123/46, rok budowy 1969);
   2. przyłącze kanalizacyjne d= 0,15 m o długości L =11,00 m (Nr inwent. B-2139/9 rok budowy 1969).
   Przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Od dnia 16 kwietnia 2012 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączami.
   Zgodnie z mapą sytuacyjno - wysokościową na działce znajduje się podpora jednosłupowa przewodu niskiego napięcia.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Z uwagi na lokalizację przedmiotowej nieruchomości, w bliskim sąsiedztwie cmentarza, jej przyszłe zagospodarowanie powinno uwzględniać zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).
   Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy w wieku szacunkowym powyżej 10 lat. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Doły. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 9.09.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 243 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi 48 600 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 430 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Podbiałowej 2 i 4, obr. B-7, dz. nr: 159/24, 159/28 i 159/26 o łącznej pow. 184 m2, KW: LD1M/00123407/5, LD1M/00108531/2 i LD1M/00251410/5.
   Nieruchomości są niezabudowane. Przez teren nieruchomości przebiega przyłącze napowietrzne linii energetycznej nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomości przylegają do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Podbiałowej i ich obsługa komunikacyjna możliwa jest przez zjazd z tej ulicy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i teletechniczna.
   Ewentualne usuniecie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688, 1936 i 2171 oraz z 2016 r. poz. 422).
   Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej przyjętym uchwałą Nr LII/1075/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 25), zgodnie z którym dla przedmiotowego terenu, położonego w jednostce oznaczonej symbolem 21 U, jako przeznaczenie podstawowe przyjęto zabudowę usługową, jako przeznaczenie uzupełniające zabudowę mieszkaniową. Nieruchomości znajdują się na terenie osiedla mieszkaniowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie działania inwestycyjne podejmowane na nieruchomościach muszą być zgodne z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
   M.P.Z.P. określa przedmiotowy teren jako strefę parkowania.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami sieci.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 7 600 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 2. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Głownie przy ulicy:

  • Zagajnikowej 27, obr. Głowno 3, dz. nr 108, pow. 620 m2, KW LD1G/00098370/5.
   Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona od frontu zniszczoną siatką stalową. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688, 1936 i 2171 oraz z 2016 r. poz. 422).
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w ulicy Zagajnikowej znajduje się sieć telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Urzędu Miejskiego w Głownie nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z możliwością urządzenia zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna, zatwierdzony uchwałą Nr XIX/161/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 244, poz. 2153), który obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem A4MN.
   Dla terenu oznaczonego symbolem A4MN, zgodnie z planem, ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, budynki i pomieszczenia gospodarcze, garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące, zieleń urządzoną, urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, drobna wytwórczość oraz usługi związane z obsługą mieszkańców jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.03.2016 r., 31.05.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48 500 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) netto.
   Wadium wynosi: 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 490 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Zagajnikowej 25, obr. Głowno 3, dz. nr 107, pow. 619 m2, KW LD1G/00098370/5.
   Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona od frontu zniszczoną siatką stalową. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688, 1936, 1936 i 2171 oraz z 2016 r. poz. 422).
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w ulicy Zagajnikowej znajduje się sieć telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Urzędu Miejskiego w Głownie nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z możliwością urządzenia zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna, zatwierdzony uchwałą Nr XIX/161/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 244, poz. 2153), który obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem A4MN. Dla terenu oznaczonego symbolem A4MN, zgodnie z planem, ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, budynki i pomieszczenia gospodarcze, garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące, zieleń urządzoną, urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, drobna wytwórczość oraz usługi związane z obsługą mieszkańców jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.03.2016 r., 31.05.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48 500 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) netto.
   Wadium wynosi: 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 490 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 21 listopada 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz Warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie w terenie oraz Warunkami kolejnego przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Budziszyńskiej 20, Rudzkiej 21, Luźnej bez numeru, Wczesnej bez numeru – dz. nr 155 i 156, Wczesnej bez numeru - dz. nr 157.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 21 listopada 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości , na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych, na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 21
Treść:

2016-09-13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych, na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 21, obr. B-25, dz nr 323/1, pow. 20 m2, KW LD1M/00017024/0.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki nr 323/1 w obrębie B-25.
Nieruchomość jest niezabudowana, niewielkie jej rozmiary i geometria (kształt trójkąta o powierzchni 20 m2, długości boków trójkąta ok. 1,3 m x 30,0 m x 30,0 m) uniemożliwiają jej samodzielne zagospodarowanie. Działka może poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio do niej przyległych.
Na terenie działki znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. Na nieruchomości mogą znajdować się również inne sieci nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości po połączeniu jej z jedną z nieruchomości przyległych może odbywać się na zasadach stanu istniejącego, tj. przez zjazd z działek nr 322/1 lub 323/2 w obrębie B-25. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903, 904 i 961). Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr IX/184/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
 2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
Cena wywoławcza nieruchomości: 6 700,00 zł netto, wadium: 1 340,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 70,00 zł.
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 r. w UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 13.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 4 listopada 2016 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 15.00 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.

W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 4249/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 sierpnia 2016 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 457 tel. (42) 638-47-81, tel. (42) 638-44-14 i pok. 457a 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Warunki przetargu >>>

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi (2016-09-23)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiącym własność Miasta Łodzi, położonym w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 56 (2016-09-09)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 56 (2016-09-09)
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ireny bez numeru
Treść:

2016-10-07

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ul. Ireny bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-30 jako działka nr 8/3 o powierzchni 75 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00063447/8.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki nr 8/3 w obrębie G-30.

Nieruchomość jest niezabudowana. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
Niewielkie rozmiary nieruchomości oraz brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwiają zagospodarowanie jej zgodnie z wymogami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.). Działka może poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek z nią sąsiadujących.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.03.2016 r., 17.06.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11 600 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych) netto.
Wadium wynosi: 2 320 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2016 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi,
Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a o godzinie 10.00.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 2 listopada 2016 r. do godziny 15.00 w UMŁ , Łódź ul. Piotrkowska 104 , IV p. pok. 457a lub 457 następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 2. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 3 listopada 2016 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 4 listopada 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
  W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. W celu dostarczenia dokumentów, których mowa w punkcie 3 należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457). Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 3 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 4 listopada 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta, przed datą przetargu.
 8. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 2470/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
 11. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457a tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
 12. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki, oznaczonych jako działka nr 365 w obrębie S-2 i działka nr 180/68 w obrębie S-6
Treść:

2016-08-26
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-27

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości,
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi
przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki,
oznaczonych jako działka nr 365 w obrębie S-2 i działka nr 180/68 w obrębie S-6
o łącznej powierzchni 20 372 m2,
dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00268262/4 i LD1M/00115685/8

 1. Na nieruchomościach brak jest zabudowy kubaturowej. Działka nr 180/68 wykorzystywana jest jako ogólnodostępne miejsca postojowe. Działka nr 365 stanowi zaplecze budowy dla inwestycji multimodalnego dworca Łódź-Fabryczna, która na podstawie protokołu przekazania terenu została przekazana Wykonawcy – Konsorcjum firm Torpol-Astaldi -PBDiM-Intercor. Planowany termin zwrotu nieruchomości (działki nr 365) określony jest na dzień 31 grudnia 2016 r.
 2. Na nieruchomościach znajdują się dwie jednotorowe elektroenergetyczne linie napowietrzne 110kV wraz ze słupem, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto; dla linii napowietrznych konieczne jest zachowanie strefy ochronnej, którą stanowi pas wyznaczony przez rzut pionowy skrajnych przewodów linii elektroenergetycznej poszerzony z każdej strony o 15 m. Prace związane z przebudową ww. linii obejmujące likwidację słupów wsporczych i fundamentów zaplanowane są od czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 3. Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 4. Zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259), sprzedawane nieruchomości przylegają do ciągów komunikacyjnych oznaczonych jako 7KDY, 4KDY, 2KDY i placu 10.6.PP. Obsługa komunikacyjna działek winna odbywać się za pośrednictwem ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego jako teren 7KDY – obecnie część działek nr: 180/66, 180/67, 180/62 w obrębie S-6 oraz nr 283/40 w obrębie S-2. W docelowym układzie zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z drogi podziemnej (7KDY) z bezpośrednimi wjazdami do przestrzeni parkingów podziemnych na działkach nr 180/68 i 365.
 5. Roboty budowlane prowadzone przez nabywcę (w tym dotyczące budowy parkingów podziemnych) winny być skoordynowane i wykonywane w tym samym czasie co budowa drogi podziemnej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 7KDY. W tym celu przyszły nabywca zobowiązany będzie do uzgodnienia i koordynowania z jednostką, która będzie realizować budowę drogi podziemnej (7KDY) harmonogramów projektowych i docelowych robót budowlanych obejmujących m.in.:
  1. koordynację projektową i budowlaną obiektów w części podziemnej wraz z określeniem wzajemnego oddziaływania obiektów – tunelu drogi podziemnej oraz budynków i parkingów podziemnych;
  2. wykonanie sieci i przyłączy infrastruktury technicznej;
  3. przebudowę ewentualnych kolizji infrastruktury podziemnej;
  4. uzgodnienia pod względem projektowym i budowlanym dróg pożarowych;
  5. koordynację procesu budowlanego na poszczególnych etapach: organizacji placu budowy, dojazdów do budowy i obsługi logistycznej.
 6. Nabywca winien uwzględnić wskazany sposób obsługi komunikacyjnej nieruchomości, a w przypadku przyjmowania innych rozwiązań komunikacyjnych, po stronie nabywcy leży ryzyko związane z niemożliwością realizacji tych założeń, jak również niemożliwością uzyskania zgody zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903).
 7. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
 8. Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 9. W dziale I-Sp księgi wieczystej nr LD1M/00115685/8 widnieją wpisy:
  1. każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu działki nr 180/51 objętej niniejszą księgą wieczystą na północnej części działki nr 180/53 o obszarze 90 m2 przysługuje służebność gruntowa drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu także przez najemców lokali mieszczących się w budynkach usytuowanych na działce nr 180/51 (księga powiązana nr LD1M/00256420/3);
  2. każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu działki nr 180/51 objętej niniejszą księgą wieczystą na północnej części działki nr 180/55 o obszarze 40 m2 przysługuje służebność gruntowa drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu także przez najemców lokali mieszczących się w budynkach usytuowanych na działce nr 180/51 (księga powiązana nr LD1M/00189581/8).
 10. W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00115685/8 widnieją wpisy:
  1. ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania części działek gruntu oznaczonych numerami 180/27, 180/28, 180/30, 180/32, 180/33 w celu zapewnienia dostępu do istniejących napowietrznych oraz podziemnych przewodów sieci parowej oraz wody gorącej w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności konserwacyjnych tych sieci i instalacji oraz w zakresie niezbędnym do usuwania zaistniałej awarii a określone szczegółowo w paragrafie 3 umowy ustanowienia prawa użytkowania Rep A 6017/2008 na rzecz Dalkii Łódź S.A.;
  2. ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatna, na czas nieoznaczony służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 180/31 uregulowaną w KW 207370/9 polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu nr 180/28 i 180/33 uregulowanej w niniejszej księdze wieczystej;
  3. ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatne i na czas nieoznaczony prawo użytkowania zabudowanej nieruchomości uregulowanej w niniejszej księdze wieczystej, przy czym wykonywanie tego prawa zostaje ograniczone do części działek oznaczonych numerami: 180/27, 180/28, 180/30, 180/33 zaznaczonej na załączniku do umowy ustanowienia prawa użytkowania z dnia 29 sierpnia 2008 r. Rep A 4429/2008 (k. 41-47, k. 53-54 akt KW LD1M/00115228/7) na rzecz Instytucji Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”;
  4. ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatne i na czas nieoznaczony prawo użytkowania nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą, przy czym wykonywanie tego prawa jest ograniczone do części gruntu oznaczonych numerami 180/46 i 180/47 (z wyłączeniem działki nr 180/65 powstałej z podziału działki 180/47) na rzecz Instytucji Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi;
  5. ograniczone prawo rzeczowe – służebność gruntowa drogi na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 180/45 objętej księgą wieczystą KW LD1M/00256420/3 polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 180/47 objętej niniejszą księgą wieczystą, a ściśle na jej części oznaczonej kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do aktu notarialnego umowy zamiany umowy przedwstępnej zamiany i ustanowienia służebności Rep A nr 4120/10, sporządzonej przez notariusza w Łodzi Zbigniewa Lipke, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, a ściślej dojazdu do ulicy Kilińskiego, zgodnie z załączoną mapą;
  6. ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatne i na czas nieoznaczony prawo użytkowania nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą na rzecz Instytucji Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi (niezabudowana działka gruntu nr 180/41, zabudowana działka gruntu nr 180/12, południowa część niezabudowanej działki gruntu nr 180/50 o pow. 0,0140 ha o kształcie zbliżonym do prostokąta, część zabudowanej działki gruntu nr 180/51 o pow. 0,1509 ha, południowa część niezabudowanej działki gruntu nr 180/52 o pow. 0,0200 ha, o kształcie zbliżonym do prostokąta, niezabudowana działka gruntu nr 180/54, zabudowana działka gruntu nr 180/58, zabudowana działka gruntu nr 180/59, przy czym szczegółowy zakres obszarowy wykonywania prawa użytkowania stanowi załącznik nr 1 (k. 230) do aktu notarialnego, będącego podstawą niniejszego wpisu;
  7. ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – nieodpłatna służebność gruntowa drogi, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez obciążoną działkę nr 180/47, stanowiącą drogę wewnętrzną, a ściśle na jej części oznaczonej kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do aktu notarialnego stanowiącego podstawę niniejszego wpisu, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 180/43 w KW LD1M/00253185/2, w celu zapewnienia dostępu działce władnącej do drogi publicznej, a ściślej dojazdu do ulicy Kilińskiego, zgodnie z załączoną mapą.
 11. W dziale I-Sp księgi wieczystej LD1M/00268262/4 widnieje wpis, informujący, że każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu działki nr 283/30 przysługuje nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na:
  1. prawie przejścia i przejazdu przez działki numer: 282/12, 282/13 i 282/15, objęte księgą wieczystą LD1M/00304318/7;
  2. niepodejmowaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej działań zmierzających bezpośrednio lub pośrednio, do ograniczania dostępu do działek numer: 282/12, 282/13 i 282/15 od strony wschodniej i strony zachodniej przez wznoszenie na działkach ogrodzeń lub innych urządzeń, budowli, ograniczających lub wyłączających swobodny do nich dostęp oraz swobodne przejście pomiędzy działkami o numerach 282/16 i 283/30 a działką numer 462/54 oraz działkami o numerach 282/16 i 283/30 a działką numer 462/55;
  3. zakazie zabudowy nieruchomości na obszarze oznaczonym skośnymi kreskami na mapie stanowiącej załącznik do „Warunków przetargu” z dopuszczalnością budowy nadwieszeń nad częścią obszaru nieruchomości, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 12. Działka nr 180/68 uregulowana w KW LD1M/00115685/8, będąca przedmiotem sprzedaży, powstała na podstawie decyzji z dnia 29 września 2014 r. w wyniku podziału działki nr 180/44. Działka nr 180/44 została wydzielona 14 sierpnia 2009 r. z działki nr 180/27. Działka nr 180/68, będąca przedmiotem sprzedaży, wolna jest od wykonywania prawa użytkowania przez Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.). Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie zrzeczenia się przez EC1 Łódź – Miasto Kultury prawa użytkowania wobec nieruchomości opisanej w KW LD1M/00115685/8. Zrzeczenie się powyższego prawa nastąpi do dnia 30 września 2016 r. Na dzień ogłoszenia przetargu ww. prawo nie będzie obciążało działki nr 180/68, będącej przedmiotem sprzedaży.
 13. Przedmiotowe nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem 10.5.U – tereny zabudowy usługowej. W zakresie przeznaczenia ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. tereny zabudowy usługowej wraz z zagospodarowaniem, obiektami i urządzeniami budowlanymi, niezbędnymi do użytkowania tej zabudowy i tworzącymi z nią całość funkcjonalną, z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², usług uciążliwych, szpitali i domów opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej oraz stacji paliw, warsztatów samochodowych i stacji obsługi samochodów,
   2. parking kubaturowy podziemny stanowiący część parkingu zbiorczego wyznaczonego na rysunku planu oraz drogi podziemne związane z jego obsługą;
  2. przeznaczenie uzupełniające:
   1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej oraz na powierzchni stanowiącej nie więcej niż 45% powierzchni użytkowej budynków na działce,
   2. ogólnodostępne przestrzenie w postaci: placów, ciągów pieszych lub pieszo -jezdnych,
   3. parkingi kubaturowe podziemne,
   4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
  3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przeznaczonych do zbycia wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 259 z dnia 29 stycznia 2015 r. i jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
 14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości, wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt.13.
 15. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60 000 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) netto.
  Wadium wynosi 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 600 000 zł ( słownie: sześćset tysięcy złotych).
  Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
 16. Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, Mała Sala Obrad.
 17. W ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium w pieniądzu, do dnia 24 października 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer uprawniający do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w licytacji zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników lub innych osób, których umocowanie do działania w imieniu zainteresowanych nabyciem nieruchomości nie wynika z przedłożonego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego w oryginale lub odpisów notarialnie poświadczonych innych dokumentów wykazujących umocowanie do działania w imieniu zainteresowanych nabyciem nieruchomości;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa spółki, statut lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 18. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 17, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 19. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 20. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 24 października 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 19 – przed datą przetargu.
 21. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 22. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 23. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 24. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 25. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 24, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 26. Wydanie zbywanej nieruchomości na rzecz nabywcy nastąpi w trybie art. 350 Kodeksu cywilnego poprzez samo zawiadomienie podmiotu wskazanego w pkt. 1 o fakcie przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę i przeniesieniu posiadania, na co nabywca wyraża zgodę akceptując warunki przetargu.
 27. Równocześnie nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z żądaniem wydania przez podmiot wskazany w pkt.1 terenu do dnia 2 stycznia 2017 r., do którego to zastrzeżenia zastosowanie ma art. 393 Kodeksu cywilnego, z tym wyłączeniem iż nabywca będzie jednak uprawniony do żądania od dzierżyciela terenu każdorazowego udostępnienia terenu nieruchomości na potrzeby wykonania ewentualnych badań gruntowych i prac geodezyjnych.
 28. Odmowa wydania terenu przez podmiot wskazany w pkt.1 lub opóźnienie w realizacji takiego wydania, jak też odmowa i utrudnienia w udostępnieniu nieruchomości na potrzeby badań gruntowych i prac geodezyjnych stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Miasta Łodzi.
 29. W przypadku naruszenia przez nabywcę zobowiązania określonego w pkt. 27, w następstwie czego podmiot wskazany w pkt.1 zobowiązany będzie do przymusowego wydania terenu przed wskazaną datą 2 stycznia 2017 r., i z tego tytułu wobec Miasta Łódź zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia wówczas nabywca będzie zobowiązany do zwolnienia Miasta Łodzi z tych zobowiązań, a w przypadku pokrycia takich roszczeń przez Miasto wówczas Miastu Łódź będzie przysługiwał pełny regres wobec nabywcy nieruchomości.
 30. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 31. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 32. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 24, 25 i 32 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt. 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 33. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik do Zarządzenia Nr 4354/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 sierpnia 2016 r.
 34. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42), 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 35. Prezydent Miasta Łodzi może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Warunki przetargu >>>

Dodatkowe wyjaśnienia (2016-09-27) >>>

Dodatkowe wyjaśnienia (2016-10-07) >>>

Dodatkowe wyjaśnienia (2016-10-17) >>>

Dodatkowe wyjaśnienia (2016-10-25) >>>

Dodatkowe wyjaśnienia (2016-10-26) >>>

Dodatkowe wyjaśnienia (2016-10-27) >>>

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi oznaczonych jako działki nr 14/3 i 15/6 w obrębie P-23 oraz oznaczonej jako działka nr 15/7 w obrębie P-23
Treść:

2016-09-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości bezpośrednio
przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi:

 • oznaczonych jako działki nr 14/3 i 15/6 w obrębie P-23, o łącznej pow. 179 m2, KW: LD1M/00217716/0 i LD1M/00217717/7.
  Działki podlegają sprzedaży łącznej.
  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych do działek nr 14/3 i 15/6 w obrębie P-23.
  Nieruchomości są niezabudowane. Teren jest nieutwardzony. Obecnie nieruchomości służą jako fragment nieurządzonego przejścia pomiędzy ulicami Gimnastyczną i Hippiczną. Parametry działek i znajdująca się na nich infrastruktura techniczna uniemożliwiają racjonalne i samodzielne ich zagospodarowanie. Działki mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości do nich przyległych.
  Na terenie nieruchomości zlokalizowane są: linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto, dwie linie kablowe nie będące własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto, infrastruktura teletechniczna oraz szafki kablowe. Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomościach jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej, których strefy ochronne obejmują również fragment działki nr 14/3.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości po połączeniu ich z jedną z nieruchomości przyległych może odbywać się na zasadach stanu istniejącego. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770). Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
  Dla powyższych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 42 500 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) netto.
  Wadium wynosi: 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 430 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • oznaczonej jako działka nr 15/7 w obrębie P-23, o pow. 179 m2, KW LD1M/00217717/7.
  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki nr 15/7 w obrębie P-23.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Obecnie nieruchomość służy jako fragment nieurządzonego przejścia pomiędzy ulicami Gimnastyczną i Hippiczną. Parametry działki i znajdująca się na niej infrastruktura techniczna uniemożliwiają racjonalne i samodzielne jej zagospodarowanie. Działka może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości do niej przyległych.
  Na terenie nieruchomości zlokalizowane są: linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto, dwie linie kablowe nie będące własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto, infrastruktura teletechniczna oraz szafki kablowe. Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości po połączeniu jej z jedną z nieruchomości przyległych może odbywać się na zasadach stanu istniejącego. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770). Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 42 500 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) netto.
  Wadium wynosi: 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 430 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 10.00.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 13 października 2016 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 a lub 457 następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością (nieruchomościami) będącą przedmiotem przetargu;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 2. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 14 października 2016 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 17 października 2016 r. do godziny 15.00 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 5. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 17 października 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 4 – przed datą przetargu.
 6. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 7. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 8. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 9. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 10. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni (roboczych) od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 12. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w punkcie 12, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380, z 2015 r. poz. 1433 oraz z 2016 r. poz. 615).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 12, 13, 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p. pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81,
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru, Nowogrodzkiej 15, Ujazd bez numeru, Solec bez numeru
Treść:

2016-09-07

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

 1. Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru, obr. B-37, dz. nr: 169/16, 169/17, 169/18 i 326/4 o łącznej powierzchni 1 295 m2, KW: LD1M/00113693/3, LD1M/00113690/2 i LD1M/00011785/0

   Nieruchomości są niezabudowane, gęsto porośnięte drzewami i krzewami. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel powinien zachować najstarszy i najcenniejszy drzewostan znajdujący się na terenie nieruchomości. Usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Na działce nr 326/4 znajdują się pozostałości ogrodzenia.
   Na działce nr 326/4 znajduje się rów. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jego zachowania i utrzymywania (eksploatacji, konserwacji oraz remontu w celu zachowania jego funkcji), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352). Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi rów należy pozostawić jako otwarty, bez przykrycia, co pozwoli utrzymać jego funkcje retencyjne.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci, obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości, zbywanych łącznie, może odbywać się od ulicy Uprawnej – drogi gminnej klasy technicznej „D” (dojazdowej). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, przyjęty uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 63, poz. 1326), który obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami jednostki oznaczonej symbolem 29 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.
   Dla omawianego terenu, zgodnie z planem ustala się:

   1. zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;
   2. możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;
   3. możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków: intensywność zabudowy do 0,6; wysokość do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu – 5 m od linii rozgraniczających ulic i 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego;
   4. możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;
   5. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 1000 m2;
   6. obowiązek zachowania minimum 40% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
   2. zachowania najstarszego i najcenniejszego drzewostanu znajdującego się na terenie nieruchomości;
   3. zachowania i utrzymywania (eksploatacji, konserwacji oraz remontu w celu zachowania jego funkcji) rowu znajdującego się na działce nr 326/4, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352);
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 182 000,00 zł netto, wadium: 36 400,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 820,00 zł.
   Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

  • Nowogrodzkiej 15, obr. W-15, dz nr 19/1 o pow. 1926 m2, KW LD1M/00285683/6

   Nieruchomość posiada kształt zbliżony do wydłużonego trapezu, od strony zaplecza sąsiaduje z terenem kolejowym. Na działce znajdują się: nieużytkowany budynek letniskowy o powierzchni zabudowy 34 m2, stanowiący samowolę budowlaną (wpisany do kartoteki budynków), budynek szaletu suchego, ogrodzenie oraz drzewa owocowe i iglaste w wieku 30-50 lat. Granica nieruchomości jest naruszona przez ogrodzenie i budynek znajdujący się na działce sąsiedniej oznaczonej nr 243/1 w obrębie W-15, położonej przy ul. Nowogrodzkiej 17 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 20 cm).
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci:

   1. na nieruchomości znajduje się czynna magistrala wody gorącej 2xDn 600 wykonana w 1982 r. w technologii tradycyjnej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego (wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z tą spółką);
   2. nad nieruchomością przebiega elektroenergetyczne przyłącze napowietrzne niskiego napięcia (zasilające tę posesję), należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto (odległości dopuszczalnych zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określają stosowne normy).
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00285683/6 wpisane jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością - roszczenie o udostępnienie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 19/1 w celu przeprowadzenia przewodów podziemnych i nadziemnych służących do przesyłania wody gorącej przez nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy Nowogrodzkiej 15, prawie dostępu do przewodów i urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich utrzymaniem i konserwacją oraz prawie zakazu budowy nad trasą sieci ciepłowniczej w pasie o szerokości 6 m wszelkich budynków, przysługującego Dalkia Łódź Spółka Akcyjna (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.).
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Ryzyko i koszty związane z legalizacją samowoli budowlanej opisanej powyżej lub jej rozbiórką obciążają podmioty określone w przepisach prawa budowlanego w tym nabywcę nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Nowogrodzkiej (działki nr 8/19 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN/UC - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny koncentracji usługowych.
   W przyszłym zagospodarowaniu nieruchomości zaleca się uwzględnienie przepisów określających odległości przyszłej zabudowy od torów kolejowych, tj. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741, 1753, 1777 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z nieruchomości, z uwzględnieniem wynikającego z działu III księgi wieczystej nr LD1M/00285683/6 ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością - roszczenia o udostępnienie nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 19/1 w celu przeprowadzenia przewodów podziemnych i nadziemnych służących do przesyłania wody gorącej przez nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy Nowogrodzkiej 15, prawie dostępu do przewodów i urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich utrzymaniem i konserwacją oraz prawie zakazu budowy nad trasą sieci ciepłowniczej w pasie o szerokości 6 m wszelkich budynków, przysługującego Dalkia Łódź Spółka Akcyjna (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.).
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 2.10.2015 r., 5.02.2016 r., 23.05.2016 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 212 500,00 zł netto, wadium: 42 500,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 125,00 zł.
   Cena wywoławcza nieruchomości określa wartość nieruchomości niezabudowanej (wartość gruntu) – nie uwzględnia wartości budynku, stanowiącego samowolę budowlaną.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Ujazd bez numeru, obr. G-27, dz nr 11, pow. 969 m2, KW LD1M/00281695/5

   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta spontaniczną roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   W ulicy Ujazd znajdują się stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o:

   1. wodociąg o średnicy 100 (mat. PEHD),
   2. sieć sanitarna o średnicy 200 (mat. kamionka), która zlokalizowana jest w odległości ± 2,40 m od granicy nieruchomości (działki nr 11), dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m, mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się od strony ulicy Ujazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 12.02.2016 r., 22.04.2016r., 24.06.2016 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 119 000,00 zł, wadium: 23 800,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 190,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Solec bez numeru, obr. P-6, dz nr 272/26 o pow. 538 m2, KW LD1M/00085934/9

   Nieruchomość jest utwardzona płytami betonowymi i wykorzystywana jest jako plac manewrowy. Na działce znajduje się kiosk nie związany trwale z gruntem.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z dwóch stron od dróg publicznych – ulic Solec i Borowej, poprzez działkę nr 272/25 o użytku „dr”. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
   Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki nr 272/26 znajdują się:

   1. odcinek przewodu kanalizacji deszczowej;
   2. dwa energetyczne kable niskiego napięcia;
   3. odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej;
   4. odcinek sieci ciepłowniczej.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Ogrodzenie znajdujące się pomiędzy działką nr 272/26 a działką nr 272/18 nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XVI/267/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Zdrowie -Mania, im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, w rejonie ulic: Srebrzyńska, Wieczność, Siewna, Borowa, do terenu kolejowego, tj. obszaru na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 150 000,00 zł netto, wadium: 30 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 500,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10 października 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 15, Ujazd bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń- dotyczy nieruchomości przy ul. Solec bez numeru.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 10 października 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42), 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Roosevelta 9
Treść:

2016-08-09

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy

ulicy Roosevelta 9,

oznaczonej w obrębie geodezyjnym S – 6 jako działka nr 398 o powierzchni 721 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00004138/8.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest zabudowana nieużytkowaną, frontową, częściowo-podpiwniczoną kamienicą, o funkcji biurowej oraz powierzchni zabudowy 411 m2 i powierzchni użytkowej 1342,68 m2. Budynek ten został wzniesiony około 1895 r. i wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków oraz podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie bryły, dachu, elewacji z artykulacją, detalem architektonicznym, stolarką okienną i drzwiową a także oryginalnymi elementami wystroju wnętrza. Ponadto budynek ten posiada następujące cechy:

 1. poddasze użytkowe - czwarta kondygnacja;
 2. fundamenty murowane z cegły pełnej ceramicznej;
 3. ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
 4. dach drewniany dwuspadowy kryty papą na lepiku;
 5. stolarka okienna PCV;
 6. stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, drewniana i stalowa;
 7. stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana;
 8. podłogi w zależności od pomieszczenia: drewniane, wykładzina PCV, terakota, wykładzina dywanowa;
 9. brama wjazdowa z bramą stalową dwuskrzydłową.
Zgodnie z protokołem z przeglądu technicznego z 2011 r. budynek ten jest w dobrym stanie technicznym. W części niezabudowanej nieruchomość jest utwardzona kostką betonową i ogrodzona siatką w ramach stalowych.

Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
 1. energetyczne złącze kablowe nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 2. czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 40, dla którego strefa ochronna wynosi 2 m od skraju kanału ciepłowniczego; właścicielem tego przyłącza jest Veolia Energia Łódź S.A.;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości L=7,40 m, wybudowane w 1942 r., będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.;
 4. trzy przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m o łącznej długości 21 m, wybudowane w 1933 r., będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.;
 5. sieć telekomunikacyjna, należąca do Orange Polska S.A.;
 6. studnia oraz podziemna komora kanalizacyjna;
 7. instalacja klimatyzacyjna oraz lokalna sieć informatyczna (w budynku).
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości może się odbywać przez istniejący zjazd z ulicy Roosevelta. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Dla budynku nie wydano świadectwa energetycznego.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr IX/176/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka Sienkiewicza. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC4 - tereny skrzyżowania głównych osi kompozycyjnych miasta – obejmują obszar zaliczany zarówno do grupy UC1 jak i UC2 i z uwagi na przecięcie tych dwóch osi: historycznej i współczesnej, tworzy rejon szczególnej koncentracji programowej, przestrzennej i kompozycyjnej, z dopuszczalną wysokością zabudowy do 110 m n.p.t.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:
 1. Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej utworzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXI/483/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 174);
 2. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi - na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXV/589/16 z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 3. historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/48.
Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505) w związku z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) dla sprzedawanej nieruchomości istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.
Celem sprzedaży nieruchomości jest jej zagospodarowanie funkcją mieszkaniową wielorodzinną lub usługową oraz przeprowadzenie inwestycji budowlanej, polegającej na wyremontowaniu całego budynku frontowego. Nabywca nieruchomości winien wykonać umowę z uwzględnieniem powyższego celu.

Planowane do wykonania prace remontowe należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich, a następnie zaopiniowaniem bądź uzgodnieniem określonego zakresu prac z miejskimi służbami konserwatorskimi. Prace inwestycyjne prowadzone w obiekcie muszą być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., zgodnie z którą na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkami, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.
Oferowany w koncepcji sposób zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz wizualizacja obiektów powinny uwzględniać następujące wytyczne urbanistyczne i architektoniczne w zakresie przyszłego zagospodarowania, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym fragmentem rysunku tego projektu obejmującym zbywaną nieruchomość i stanowiącym załącznik do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4025/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r.:
 1. wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 80%;
  2. intensywność zabudowy: minimalnie 1,0 i maksymalnie 4,0;
  3. powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 5%;
 2. parametry kształtowania zabudowy:
  1. wysokość zabudowy: maksymalnie 22,0 m;
  2. minimalna wysokość parteru budynku sytuowanego w linii zabudowy pierzejowej, obowiązującej lub linii rozgraniczającej z terenem przestrzeni publicznej - 4,0 m;
  3. dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 35° i o przebiegu kalenicy w budynku sytuowanym w linii zabudowy obowiązującej lub pierzejowej równoległym do tej linii;
  4. dopuszczenie nadbudowy o jedną kondygnację i nie więcej niż 4,0 m, z zachowaniem warunku odsunięcia nadbudowanej części budynku o odległość minimum 1,5 m.
Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji - pozwolenia na budowę, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w niniejszych warunkach przetargu zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja projektu budowlanego w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4025/VII/2016 r. Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości w sposób wskazany w § 8 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4025/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r., w oparciu o pozwolenie na budowę (uzyskane na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję i wizualizację obiektów;
 2. zakończenia inwestycji – w terminie do 72 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (remontu) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 2 lub zgodnie z koncepcją i wizualizacją obiektów przedstawionych w ofercie;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 5. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego jej wysokość;
 6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3, hipoteki w wysokości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych);
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na zasadach określonych powyżej.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 3 zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 6. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 7 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach lub nieruchomościach nabywcy, w sposób i na zasadach opisanych powyżej. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 7. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że Nabywca:
  1. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu hipoteki w księdze wieczystej, na rzecz Miasta Łodzi, o której mowa w pkt 6,
  2. nie dokona czynności prawnych wymienionych szczegółowo w lit. a, po wygaśnięciu hipoteki ustanowionej na nieruchomości, w szczególności w przypadku zmiany formy zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3, o ile wygaśniecie hipoteki nastąpi przed upływem 72 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego,
  3. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w lit. a i b, nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 7 lit. c wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, w przypadku zbycia nieruchomości objętej niniejszą umową w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapisów określonych w punkcie 7 lit. a i b, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty dokonania czynności prawnych określonych w pkt 7 lit. a i b;
 9. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 10. zachowania strefy ochronnej dla czynnego przyłącza sieci ciepłowniczej 2 x Dn 40;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:
 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4025/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r.;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej obejmującej nabywaną nieruchomość.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.200.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 420.000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 846).

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 10 października 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 - sala 371a, o godzinie 13.00.


Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, na której należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 9”, zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4025/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r.
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 9”
w terminie do dnia 4 października 2016 r. do godziny 16.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 464.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 4025/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a i 457, tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania: