Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2016 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi, przy ulicy Paradnej bez numeru
Treść:

2016-07-26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi, przy ulicy:

Paradnej bez numeru

oznaczonej jako działka nr 755/11, w obrębie geodezyjnym G-27, o powierzchni 6656 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00078570/7

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, położona w sąsiedztwie koryta rzeki Olechówki, przylegająca do kompleksu rekreacyjno-sportowego Stawy Jana, konfiguracja terenu z niewielkim spadkiem w kierunku koryta rzeki Olechówki. Według zapisu w ewidencji gruntów, grunt oznaczony jest jako rodzaj użytku ŁIV, RIVb i RIVa – są to grunty orne i łąki trwałe. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zieleń występująca na nieruchomości podlega ochronie ogólnej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. Nr 1651 i Nr 1688). Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów w wieku szacunkowym powyżej 10 lat wynosi 15%. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Nieruchomość znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi (zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%).

Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

 1. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2 x Dn 300 stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego. Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostęp do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych, i w terminie uzgodnionym z Veolia Energia Łódź S.A.. Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
 2. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,30 m, dł. L=32 m; właściciel przyłącza, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną w/w urządzenia, niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w jego pasach ochronnych o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza kanalizacji sanitarnej, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia; powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu wynosi ca 173 m2; Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
 3. instalacja kanalizacji sanitarnej obsługująca teren Chojeńskiego Klubu Sportowego, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 18 i teren Firmy „Cegal” Sp. jawna, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8; z uwagi na opisaną instalację, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości opisanych w księgach wieczystych o numerach LD1M/00049744/6 i LD1M/00078570/7 oraz właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1M/00184077/7 służebność gruntową o treści służebności przesyłu,
 4. kanał deszczowy D=1,40 m (w zachodniej części działki nr 755/11), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1209 m2, kanał deszczowy D=1,40 m (w północno-wschodnim narożniku działki nr 755/11), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, dla którego pas ochronny wynosi 25 m2; wyżej wymienione kanały stanowią własność Miasta Łodzi; z uwagi na opisane kanały deszczowe nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi służebność gruntową/przesyłu; łączna powierzchnia całkowita objęta służebnością wynosi 1234 m2.

Według mapy zasadniczej w części północnej nieruchomości przebiega kanał sanitarny 2ksD500; na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-4, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Paradnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281oraz z 2016 r. poz. 770) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
W wydanych opiniach Zarząd Dróg i Transportu wskazał, iż pierwotnie południowa część działki nr 755/11 miała zostać objęta inwestycją drogową polegającą na rozbudowie pasa drogowego ulicy Paradnej w ramach realizacji tzw. Trasy nad Olechówką – drogi klasy technicznej G, której przebieg w śladzie ulicy Paradnej wynika z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętego uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. W „Aktualizacji optymalnego wariantu studium systemu transportowego dla Miasta Łodzi” w śladzie tzw. „Trasy nad Olechówką” pozostawiono ulicę Paradną bez poszerzenia. Opracowana aktualizacja ww. studium transportowego będzie stanowić materiał bazowy w zakresie układu komunikacyjnego dla opracowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łodzi.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP – tereny zieleni urządzonej z programem usługowym z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych.
Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wydane zostały następujące decyzje Prezydenta Miasta Łodzi o warunkach zabudowy:

 • Nr DAR–UA–X.550.2015 z dnia 23.04.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku handowo-usługowego,
 • Nr DAR–UA–X.987.2015 z dnia 29.06.2015 r. oraz Nr DAR–UA–X.1457.2015 z dnia 28.09.2015 r. dla inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami.

Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej w przyszłości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jak i postanowienia umowy sprzedaży w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania terenu zaproponowaną w ofercie oraz pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 i 961);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany zgodny z zaproponowaną w ofercie koncepcją oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w pkt 2 lub nie zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu przedstawioną w ofercie;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 900 000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 wraz z odsetkami ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 5. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej;
 6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00078570/7 hipoteki wraz z odsetkami na rzecz Miasta Łodzi, w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 7. ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
  1. prawie do prowadzenia przez nieruchomość dwóch kanałów deszczowych tj.
   • kanału deszczowego o średnicy D=1,40 m (w zachodniej części działki nr 755/11), którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1209 m2,
   • kanału deszczowego o średnicy D=1,40 m (w północno-wschodnim narożniku działki nr 755/11), dla którego pas ochronny wynosi 25 m2.
   zwanych dalej „urządzeniem”,
  2. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości wznoszenia zabudowy i innych naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń na urządzeniach (kanałach deszczowych) oraz w strefie ochronnej, która wynosi po 5 m (po obu stronach urządzenia), licząc od jego krawędzi zewnętrznych; łączna powierzchnia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 1234 m2,
  3. prawie dokonywania przyłączeń do urządzenia (kanałów deszczowych),
  4. prawie nieograniczonego dostępu osób uprawnionych przez Miasto Łódź (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzenia w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek o numerach: 746/5, 746/26, 746/27, 746/28, 746/29 w obrębie G-27, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00049744/6 i działki numer 755/10 w obrębie G-27, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00078570/7 oraz na rzecz właściciela działki o numerze 745/1 w obrębie G-27, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00184077/7, bez wynagrodzenia, służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, na czas nieokreślony, polegającej na:
  1. prawie do prowadzenia przez nieruchomość kanalizacji sanitarnej, obsługującej teren Chojeńskiego Klubu Sportowego, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 18 i teren Firmy „Cegal” Sp. jawna, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8,
  2. prawie do korzystania z tej kanalizacji,
  3. prawie nieograniczonego dostępu osób uprawnionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego ww. działek opisanych w księgach wieczystych o numerach: LD1M/00049744/6, LD1M/00078570/7 i LD1M/00184077/7, (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzenia w celu dokonywania przyłączeń, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji i przebudowy kanalizacji, o której mowa w pkt 8 lit a;
 9. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 10. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Zakres ograniczonego prawa rzeczowego o łącznej powierzchni 1234 m2, dla urządzeń opisanych w pkt 7 lit a i przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej, o której mowa w pkt 8 lit a, przedstawia mapa stanowiąca Załącznik do „Warunków przetargu” będących Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2180/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 października 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2959/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lutego 2016 r.

Koszty wniosku o wpis ograniczonych praw rzeczowych do księgi wieczystej, opisanych w pkt 7 i 8, ponosi Kupujący.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 22.01.2016 r., 20.05.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).
Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. w UMŁ w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, sala 371 a, o godzinie 13.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2180/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 października 2015 r.; zmienionego Zarządzeniem Nr 2959/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lutego 2016 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Paradnej bez numeru”,
 • złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Paradnej bez numeru”
w terminie do dnia 26.09.2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 464.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2180/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 października 2015 r., stanowiącym „Warunki przetargu” oraz Zarządzeniem Nr 2959/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lutego 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a), tel. (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Nowe Sady bez numeru oraz Ustronnej bez numeru
Treść:

2016-07-26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Nowe Sady bez numeru, obr. P - 36, dz. nr 24/76, pow. 2997 m2, KW LD1M/00299706/5.
  Działka częściowo utwardzona płytami betonowymi i porośnięta kilkoma drzewami i krzewami. Na działce znajdują się naniesienia nietrwale związane z gruntem, wzniesione przez byłego dzierżawcę, który obecnie użytkuje nieruchomość bez tytułu prawnego. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 14 maja 2015 r. sygn. akt III C 931/14 nakazał bezumownemu użytkownikowi działki opuszczenie przedmiotowej nieruchomości. Obecnie na wniosek wierzyciela prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ul. Elektronowej (działka nr 24/25, w obrębie P-36 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. magistrala wodociągowa Ø 800 mm, zlokalizowana w północno-wschodnim narożniku oraz wzdłuż północnej granicy działki, dla której pas ochronny wynosi po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych;
  2. wodociąg Ø 250 mm, dla którego pas ochronny wynosi po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych;
  3. kanalizacja teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A;
  4. dwa energetyczne kable średniego napięcia należące do PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto;
  5. magistralna parowa sieć ciepłownicza 1 x Dn 250 stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., dla której pas ochronny wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego;
  6. z mapy zasadniczej wynika, że na terenie sprzedawanej działki znajdują się również: kanalizacja deszczowa oraz latarnie.
  Na części nieruchomości ustanowiona jest na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. na czas nieoznaczony odpłatna służebność przesyłu ujawniona w dziale III księgi wieczystej LD1M/00299706/5 dla:
  1. magistrali wodociągowej Ø 800 mm, zlokalizowanej w północno-wschodnim narożniku oraz wzdłuż północnej granicy działki, dla której pas ochronny wynosi po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych;
  2. wodociągu Ø 250 mm, dla którego pas ochronny wynosi po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych, polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń oraz stref ochronnych opisanych powyżej wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu dla działki 24/76 będącej przedmiotem sprzedaży wynosi 898 m2.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej, jak również do przestrzegania zapisów dotyczących służebności przesyłu ustanowionej dla magistrali wodociągowej Ø 800 mm i wodociągu Ø 250 mm.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi lokalizuje na terenie sprzedawanej nieruchomości korytarz drogi klasy Z, łączącej skrzyżowanie ulic: Waltera – Janke, Pienistej i Nowe Sady z ul. Wróblewskiego. Zgodnie z informacją z Zarządu Dróg i Transportu, w możliwym do przewidzenia czasie, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nie jest planowana realizacja wskazanej drogi klasy Z. Zarząd Dróg i Transportu nie prowadzi żadnych prac związanych z przygotowaniem opisanej inwestycji drogowej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
  Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • Ustronnej bez numeru, obr. G – 43, dz. nr: 167, 168 i 169 o łącznej pow. 2296 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste KW LD1M/00175131/8 i LD1M/00118151/7.
  W wypisach z ewidencji gruntów i budynków dla działek nr: 167, 168 i 169 Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi wprowadził zmianę ich adresu, z ul. Ustronnej 13, 15 i 17 na ul. Ustronną bez numeru.
  Nieruchomości są niezabudowane, płaskie i porośnięte drzewami. Teren przeznaczony do zbycia posiada kształt regularny.
  W ul. Zagadkowej w odległości około 2,7 m od granicy działki nr 167 usytuowany jest kanał sanitarny D=0,2 m, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla infrastruktury opisanej powyżej.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez indywidualne zjazdy dla każdej z wyżej wymienionych działek z jezdni ul. Ustronnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 26 września 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 26 września 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Bankowej 18, Halki bez numeru, Postępowej 58 i 60 oraz na sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a
Treść:

2016-08-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

 1. Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Bankowej 18, obr. G-13, dz nr 137, pow. 488 m2, LD1M/00091462/4 Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem w zabudowie wolnostojącej. Budynek jest niezamieszkały, w złym stanie technicznym. Wszystkie okna na parterze budynku oraz wejścia zostały zamurowane. Powierzchnia zabudowy wynosi 256 m2. W budynku znajduje się 13 lokali mieszkalnych. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 294,69 m2. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów budynków i lokali budynek został wybudowany w 1935 r. Do budynku doprowadzone są instalacje: elektryczna i wodociągowa. Na terenie nieruchomości znajduje się szambo.
   Na działce znajduje się infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej posesji. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do Orange Polska S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd. Przy zmianie zagospodarowania nieruchomości dopuszcza się zmianę lokalizacji zjazdu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla budynku znajdującego się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
   W ulicy Bankowej znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna, telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.03.2016 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00 zł netto, wadium: 34 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 700,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).


  • Halki bez numeru, obr. G-42, dz nr 513, pow. 542 m2, KW LD1M/00029267/2 Na przedmiotowej nieruchomości, od strony frontowej, znajduje się ogrodzenie z siatki rozpiętej na słupkach metalowych z urządzoną metalową bramą i furtką o znacznym stopniu zużycia technicznego. Teren jest zadarniony, porośnięty pojedynczymi drzewami iglastymi i liściastymi. Na działce znajduje się kanał deszczowy D=1,50 m, stanowiący własność Miasta Łodzi, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m po obu stronach licząc od jego krawędzi skrajnych. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Granica sprzedawanej nieruchomości jest naruszona przez ogrodzenie działki nr 630 położonej przy ul. Halki bez numeru (szerokość naruszenia wynosi ok. 20 cm).
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się z ul. Halki (działki nr 470/5 w obrębie G-42, nie stanowiącej własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”) przez zaprojektowany zjazd. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 1336, 1830 i 1890).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
   1. znoszeniu przez każdego właściciela przedmiotowej nieruchomości istnienia urządzenia w postaci kanału deszczowego D=1,50 m, wraz z jego strefą ochronną o łącznej powierzchni 347 m2, która pozostanie wolna od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w oznaczonym zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez właściciela lub eksploatatora ww. urządzenia posadowionego na przedmiotowej działce oraz wjazdu pojazdów mechanicznych.
   Zakres ograniczonego prawa rzeczowego o łącznej powierzchni 347 m2 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do „Warunków przetargu”.
   Koszty wniosku o wpis ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej, ponosi Kupujący.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 25.03.2016 r., 31.05.2016 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 92 000,00 zł netto, wadium: 18 400,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 920,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Postępowej 58, G-43, dz. nr 109/4 i 109/5 o łącznej pow. 1068 m2, KW: LD1M/00098583/7 i LD1M/00101451/8
   Nieruchomości są niezabudowane i posiadają kształt zbliżony do prostokąta.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Postępowej. Zjazd na nieruchomości powinien zostać odsunięty od skrzyżowania z ul. Graniczną, na maksymalną odległość wynikającą z granic nieruchomości. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo - usługowe.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 180 000,00 zł netto, wadium: 36 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 800,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Postępowej 60, obr. G–43, dz. nr 108/4 i 108/5 o o łącznej powierzchni 1666 m2, KW: LD1M/00098583/7 i LD1M/00101451/8 Nieruchomości są niezabudowane i posiadają kształt zbliżony do prostokąta, ze ściętym północno - zachodnim narożnikiem działki nr 108/4.
   Zgodnie z opinią Orange Polska S.A. przez działkę nr 108/4 przebiega telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 1 - otworowa, rozdzielcza.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Postępowej. Zjazd na nieruchomości powinien zostać odsunięty od skrzyżowania z ul. Graniczną, na maksymalną odległość wynikającą z granic nieruchomości. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo - usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 1-otworowej, rozdzielczej.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 270 000,00 zł netto, wadium: 54 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 700,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a, obr. G-17, dz nr 149/2, 150/1 i 151/1 o łącznej powierzchni 1519 m2, KW LD1M/00011367/4
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 16/64) oraz osób fizycznych (w udziale 48/64). Nieruchomość znajduje się we władaniu współwłaścicieli oraz ich zstępnych.
   Działki nr 150/1 i 151/1 są niezabudowane. Na działce nr 149/2 znajdują się:
   1. budynek mieszkalny parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, murowany, ze stropodachem drewnianym pokrytym papą, o powierzchni zabudowy 70,00 m2, wybudowany w 1952 r., wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, grzewczą – lokalną;
   2. budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony, w części murowany, w części wykonany z drewna, o powierzchni zabudowy 37 m2, wybudowany w 1950 r., drugi budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony, murowany, z dachem o konstrukcji drewnianej krytym papą, nie ujawniony w kartotece budynków;
   3. budynek garażowy trzystanowiskowy, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy 78,00 m2, wybudowany w 1990 r., murowany, ze stropodachem drewnianym, pokrytym papą, wyposażony w instalację elektryczną;
   4. dwa blaszane garaże, nietrwale związane z gruntem, z których jeden usytuowany jest częściowo poza granicą nieruchomości na działce sąsiedniej nr 149/1.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony dróg wewnętrznych: ulicy Błogosławionego Wincentego Kadłubka i ulicy Broniewskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00011367/4, udział Miasta w nieruchomości nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 141 000,00 zł netto, wadium: 28 200,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 410,00 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846 i 960).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 19 września 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczące nieruchomości przy ul. Halki bez numeru, Postępowej 58, Postępowej 60, Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości przy ul. Bankowej 18.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 19 września 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42), 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Karolewskiej 37, Stefana Żeromskiego 63, Orla 17/19, Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 20 (2016-08-17)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Sasanek 62, Walerego Wróblewskiego bez numeru, Stanisława Przybyszewskiego 110 i Stanisława Przybyszewskiego bez numeru, Pienistej bez numeru, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru
Treść:

2016-07-05

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Sasanek 62,
  Obr. B-25, dz. nr 162 o pow. 1446 m2, KW LD1M/00068817/8

  Na terenie nieruchomości usytuowane są: parterowy, podpiwniczony budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 107 m2, wyłączony z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny i nieopłacalność remontu (stopień zużycia ok. 90%), przeznaczony do rozbiórki zarządzeniem Nr 1042/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sasanek 62, oraz budynki gospodarcze (garaż, komórki, wc) w złym stanie technicznym kwalifikujące się do rozbiórki. Dla budynków brak jest świadectw energetycznych.
  Teren nieruchomości jest porośnięty drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Wyżej opisane naniesienia znajdujące się na nieruchomości nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
  Na nieruchomości znajduje się:
  1. energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku znajdującym się na nieruchomości.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z ulicy Sasanek (działka nr 59/59, obręb B-25) poprzez projektowany zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy, z tym zastrzeżeniem, iż nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zabudową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą (z wyłączeniem zabudowy szeregowej).Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVI/654/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Łagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, Jaworowej, Leszczyńskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Pawilońskiej, gen. Józefa Bema i Gontyny.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zabudową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą (z wyłączeniem zabudowy szeregowej);
  2. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) w przypadku zagospodarowania nieruchomości:
   1. w inny sposób niż wskazany w pkt 1, przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zbywaną nieruchomość,
   2. w inny sposób niż wskazany w pkt 1, po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zbywaną nieruchomość, na podstawie decyzji – pozwolenia na budowę uzyskanego przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zbywaną nieruchomość;
  3. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 2 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od uzyskania informacji przez Miasto Łódź o nie wywiązaniu się przez nabywcę nieruchomości z obowiązku określonego w pkt 1; wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności uzależnione będzie od wcześniejszego bezskutecznego pisemnego wezwania nabywcy nieruchomości do zapłaty kary umownej wraz z odsetkami i wyznaczeniu dodatkowego terminu 30 dniowego na zapłatę kary umownej;
  4. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej;
  5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00068817/8 hipoteki na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 2 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania.
   Hipoteka, wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmuje nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
   Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Lodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach;
  6. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora tych sieci;
  7. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
  Cena wywoławcza: 550 000 zł netto
  Wadium: 110 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż 5 500 zł

  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Walerego Wróblewskiego bez numeru,
  Obr. P – 28, dz. nr 34/25 o pow. 2313 m2, KW LD1M/00124080/3

  Na nieruchomości brak jest naniesień kubaturowych, teren posiada kształt nieregularny i jest w znacznym stopniu porośnięty drzewami i krzewami. Nieruchomość jest ogrodzona stalową siatką oraz płotem betonowym. Ogrodzenia znajdujące się pomiędzy działką nr 34/25, a działkami nr: 32 (nieruchomość Województwa Łódzkiego) oraz 34/5 (nieruchomość oddana w wieczyste użytkowanie), nie pokrywają się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości (działka nr 34/25). Ponadto geodezyjna granica sprzedawanej nieruchomości jest naruszona przez usytuowany na działce sąsiedniej nr 34/5 jednokondygnacyjny budynek.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. dwie studzienki kanalizacji ogólnospławnej, podziemna komora kanalizacyjna, hydrant oraz studnia głębinowa, nie stanowiące własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. oraz nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
  2. latarnie i sieci energetyczne nie stanowiące własność PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto;
  3. podziemna piwnica.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się poprzez wjazd od strony ul. Mińskiej. Po ewentualnej przebudowie ul. Wileńskiej na odcinku, gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa działka, możliwa będzie jej obsługa od strony ul. Wileńskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przy przyszłym zagospodarowaniu nieruchomości należy uwzględnić ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741, 1753, 1777, 1893 oraz z 2016 r. poz. 542) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon śnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo - usługowe.
  Cena wywoławcza: 620 000 zł netto.
  Wadium: 62 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż: 6 200 zł

  Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


 • Stanisława Przybyszewskiego 110 i Stanisława Przybyszewskiego bez numeru
  Obr. W – 28, dz. nr 180/2 i 180/5 o łącznej pow. 978 m2, KW LD1M/00010114/9

  Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
  W granicy sprzedawanej nieruchomości - tj. od strony działki nr 181/1 znajduje się wjazd (brama) na nieruchomość sąsiednią położoną przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 112 (działka nr 181/1, w obrębie W - 28).
  W ścianie granicznej budynku zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 112 (działka nr 181/1, w obrębie W - 28) znajduje się otwór okienny, co jest niezgodne z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  W budynkach znajdujących się na sprzedawanej nieruchomości znajdują się lokale użytkowe objęte dwiema umowami najmu zawartymi na czas nieokreślony z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. na działkach nr 180/2 i 180/5 - budynek użytkowy, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 75 m2 i przeznaczeniu składowo - magazynowym;
  2. na działce nr 180/2 - budynek użytkowy, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 60 m2 i przeznaczeniu składowo - magazynowym.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. fragment przyłącza wodociągowego Ø 50/40 mm stanowiącego własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. oraz będącego w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., dla którego wskazane jest zachowanie pasa ochronnego po 5 m z obu stron przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy ani stałych naniesień; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Spółka z o. o. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu dla wyżej wymienionego przyłącza;
  2. sieć wodociągowa Ø 150 mm nie stanowiąca własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. oraz nie będąca w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. dla której wskazane jest zachowanie pasa ochronnego po 3 m z obu stron przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
  3. sieć elektroenergetyczna;
  4. gazociągi niskiego ciśnienia: DN 400 stal, DN 355 stal, DN 300 stal; szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640); nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład w Łodzi dostępności terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
  5. podziemna infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S. A.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla infrastruktury opisanej w pkt 1-5.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Dla budynków gospodarczych usytuowanych na sprzedawanej nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ul. Tatrzańskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza: 470 000 zł netto
  Wadium: 47 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż: 4 700 zł

  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).


 • Pienistej bez numeru,
  Obr. P-33, dz. nr 50/7 i 50/8 o łącznej pow. 1598 m2, KW LD1M/00076853/1

  Nieruchomość jest niezabudowana, w znacznym stopniu porośnięta drzewami i krzewami, teren jest wyrównany. Kształt działek jest regularny (zbliżony do trapezu). Przez teren nieruchomości przebiega przyłącze gazu średniego DN 63 PE, które zasila posesję nr 57 - dz. nr 36/9. Właściciel przewodu gazowego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem na nieruchomości służebności przesyłu gwarantującej służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla ww. przyłącza.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna dla działek 50/7 i 50/8 może odbywać się z ul. Pienistej poprzez jeden zjazd indywidualny, który będzie zlokalizowany przy granicy działki nr 38/7 poza zatoką autobusową. Tym samym brak jest możliwości wykonania zjazdu o parametrach zjazdu publicznego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych.
  Cena wywoławcza: 550 000 zł netto.
  Wadium: 110 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż 5 500 zł

  Dla działki nr 50/7, do ceny nabycia doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
  Dla działki nr 50/8, cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru,
  Obr. B – 39, działki nr 46/2 i 47/43 o łącznej pow. 1439 m2, KW: LD1M/00142646/1 i LD1M/00132388/1

  Teren podlegający sprzedaży jest niezabudowany i porośnięty drzewami oraz krzewami. Na działce nr 46/2 znajduje się zasypana studnia. Działka ta jest ogrodzona od strony wschodniej płotem z siatki na ceglanym cokole oraz od strony zachodniej metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki została naruszona przez płot z siatki bez cokołu, który biegnie po linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy działki nr 47/43. Działka nr 47/43 jest ogrodzona od wschodniej strony płotem z siatki na ceglanym cokole, od zachodu drewnianym płotem oraz w części południowej granicy z działką nr 47/54 – metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki nie jest ogrodzona i faktycznie jest wykorzystywana jako całość z działką nr 47/37.
  Na terenie działki nr 47/43 znajduje się czynny gazociąg dn 63 mm PE średniego ciśnienia eksploatowany przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy kontrolowanej dla ww. gazociągu oraz do udostępniania służbom Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź dostępu do tej sieci w celu przeprowadzenia jej kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się powinna przez drogę wewnętrzną ul. Normandzkiej, która za pośrednictwem drogi wewnętrznej ul. Białych Róż posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rojnej, co odpowiada definicji dostępu do drogi publicznej zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem - MN tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Cena wywoławcza: 300 000 zł netto
  Wadium: 60 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż 3 000 zł

  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg stawki 23%, którym obciążona będzie dostawa działki nr 46/2. Zbycie działki nr 47/43 będzie opodatkowane podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 12 września 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 12 września 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. nformacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ulicach: Doły 38, Sokolej 16, Żwawej 22, Wazów bez numeru, Przystań bez numeru, Uroczysko bez numeru, Zarzewskiej bez numeru, Brzezińskiej 4, Okręgowej 67a, Wirowej bez numeru, Żeglarskiej bez numeru, Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zawiszy Czarnego 5
Treść:

2016-08-02

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Doły 38, obr. B-53, dz. nr 59, pow. 960 m2, KW LD1M/00100156/3.
   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym nie podpiwniczonym z poddaszem mieszkalnym, o powierzchni zabudowy 161,70 m2, w złym stanie technicznym. Budynek został zakwalifikowany do rozbiórki. Dla ww. budynku brak jest świadectwa energetycznego.
   Naniesienia znajdujące się na nieruchomości, opisane powyżej nie posiadają żadnej wartości.
   Celem ekonomicznym jest sprzedaż gruntu.
   Na nieruchomości znajdują się:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości L = 18,90 m (Nr inwent. B-2123/46, rok budowy 1969);
   2. przyłącze kanalizacyjne d= 0,15 m o długości L =11,00 m (Nr inwent. B-2139/9 rok budowy 1969).
   Przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Od dnia 16 kwietnia 2012 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączami.
   Zgodnie z mapą sytuacyjno - wysokościową na działce znajduje się podpora jednosłupowa przewodu niskiego napięcia.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Z uwagi na lokalizację przedmiotowej nieruchomości, w bliskim sąsiedztwie cmentarza, jej przyszłe zagospodarowanie powinno uwzględniać zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).
   Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy w wieku szacunkowym powyżej 10 lat. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Doły. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 243 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 48 600 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 430 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Sokolej 16, obr. G-12, dz. nr 166/1, pow. 458 m2, KW LD1M/00034696/6.
   Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest nieregularny, zbliżony do litery „L”. Na działce znajdują się wiaty garażowe nietrwale związane z gruntem wzniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czerwony Rynek” na podstawie decyzji Nr 218/88 Urzędu Dzielnicowego z dn. 28.10.1988 r. zezwalającej na budowę wiaty samochodowej jako inwestycji tymczasowej do roku 1998. Wiaty użytkowane są na podstawie decyzji Nr 10/97 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 20.01.1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na dalsze użytkowanie wiaty samochodowej jako obiektu czasowego – do czasu zużycia technicznego. Nabywca nieruchomości jako jej właściciel będzie mógł żądać od Spółdzielni Mieszkaniowej usunięcia naniesień. W przypadku zachowania naniesień przez nabywcę, Spółdzielni Mieszkaniowej będzie przysługiwało roszczenie o zwrot za poniesione nakłady. Granice działki nr 166/1 nieznacznie naruszone są przez ogrodzenie zlokalizowane na działkach nr 161/1 i nr 161/2.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Sokolej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W obecnym stanie zagospodarowania działki nr 166/1 dostęp do zlokalizowanych na niej wiat garażowych jest możliwy przez działkę nr 564/1, która stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek”.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i ciepłownicza.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Sokolej 16 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MW - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 22.05.2015 r., 16.10.2015 r., 25.03.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Żwawej 22, obr. G-41, dz. nr 406/2, pow. 2161 m2, KW LD1M/00119278/0.
   Działka jest niezabudowana, o kształcie trapezu prostokątnego. Działka nie jest ogrodzona, rosną na niej drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 5%). Działka wymaga uporządkowania. Na działce znajduje się miejski wodociąg Ø 150 mm. Dla ww. sieci została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się od strony ulicy Żwawej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Żwawej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 110 PE, sieć wodociągowa Ø 150 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3m z obu stron urządzenia), miejski kanał sanitarny D=0,20 m, (dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5m z obu stron urządzenia). Dla miejskiego kanału sanitarnego została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz ŁSI Sp. z o.o.
   Zgodnie z mapą zasadniczą w ulicy Żwawej znajdują się także sieci: telekomunikacyjna i energetyczna.
   Brak planu miejscowego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN. Są to tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych na nieruchomości i w jej pobliżu;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości i w jej pobliżu, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usunięcia awarii;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 9.10.2015 r., 8.01.2016 r., 8.04.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 342 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 68 400 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 420 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Wazów bez numeru, obr. G-42, dz. nr 921/5, pow. 1055 m2, KW LD1M/00248688/0.
   Nieruchomość jest niezabudowana, narożna – zlokalizowana przy ulicach: Wazów i Przestrzennej. Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie nietrwale związane z gruntem wzniesione przez właścicieli nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 923/1 – zajmujących teren bez tytułu prawnego; zgodnie z oświadczeniem bezumownych użytkowników ogrodzenie zostało przesunięte na faktycznie istniejącą granicę działki. Nie wyklucza to jednak możliwości wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie (tj. przebiegu granic i przesunięcia ogrodzenia); ponadto południowa granica zbywanej nieruchomości (na całej jej długości) naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej – działka nr 921/6, obręb G-42 przy ul. Wazów bez numeru. Przez teren działki przebiega podziemna infrastruktura teletechniczna. Według mapy zasadniczej na terenie nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacji telefonicznej.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się poprzez zjazd urządzony od strony ulicy Wazów (działka nr 921/4, obręb G-42) w jak najdalszym oddaleniu od skrzyżowania z ulicą Przestrzenną. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
   Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.06.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 185 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 37 000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Przystań bez numeru oznaczonej, obr. G-23, dz. nr 367/3, pow. 386 m2, KW LD1M/00295828/8.
   Nieruchomość jest niezabudowana.
   Na terenie nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa o średnicy 100 mm, dla której ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. Strefa ochronna dla urządzenia wynosi 3 m po obu jego stronach. Służebność polega na znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości obciążonej urządzenia i zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN ze słupem przyłączeniowym, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nr 367/3 zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe o średnicy 25 mm oraz hydrant przewodu ogólnego. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Działka nr 367/3 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Pomiędzy ulicą Przystań a przedmiotową działką znajduje się działka nr 349/5, która nie jest działką drogową a jej stan prawny pozostaje nieuregulowany. Obsługa komunikacyjna nieruchomości będzie się odbywała poprzez obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działek nr 367/4 i 367/7, stanowiących własność Miasta Łodzi na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 367/3. Wyżej wymienione działki zostaną objęte służebnością przez całą ich długość i na szerokość 5m. Powierzchnia objęta służebnością dla działki nr 367/4 będzie wynosiła 136 m2, dla działki 367/7 będzie wynosiła 137 m2.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionej dla zlokalizowanej na działce sieci wodociągowej Ø 100 mm.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 6 800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   Do ceny zostanie doliczona wartość służebności gruntowej przejazdu i przechodu ustanowiona na działkach nr 367/4 i 367/7 w obrębie G-23 w wysokości 4 586 zł (słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) plus podatek VAT w wysokości 23%.

  • Uroczysko bez numeru oznaczonej, obr. G-23, dz. nr 367/6, pow. 406 m2, KW LD1M/00295829/5.
   Nieruchomość jest niezabudowana.
   Na terenie nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa o średnicy 100 mm oraz studnia publiczna nr 371, dla których ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Strefa ochronna dla sieci wodociągowej wynosi 3 m po obu stronach urządzenia. Pas ochronny dla studni wynosi 10 m x 5 m terenu bezpośrednio przyległego do studni. Służebność polega na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń i zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN ze słupem przyłączeniowym, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nr 367/6 zlokalizowany jest przewód podziemny telewizji kablowej. Na mapie naniesiona jest również oś odcinka projektowanego przewodu kanalizacji deszczowej. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Działka nr 367/6 ma dostęp do drogi publicznej ulicy Uroczysko poprzez działkę drogową nr 390/12. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionej dla zlokalizowanej na działce sieci wodociągowej Ø 100 mm oraz studni publicznej nr 371,
   4. zapewnienia nieograniczonego, publicznego dostępu do poboru wody ze studni publicznej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 6 800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Zarzewskiej bez numeru, obr. G-3, dz. nr 148/5, pow. 687 m2, KW LD1M/00109207/9.
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt nieregularny. Konfiguracja terenu jest płaska. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po dawnym zniszczonym ogrodzeniu z płyt betonowych. W granicy z działką nr 148/1 znajdują się otwory okienne, drzwiowe i techniczne budynku trafostacji, zaś w granicy z działką 149 znajduje się otwór okienny w budynku mieszkalnym.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd do przebudowy z pasa drogowego ulicy Zarzewskiej (działka nr 131/10 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Przez teren działki przechodzą 3 energetyczne linie kablowe SN prowadzące do stacji transformatorowej, znajdującej się na działce sąsiedniej nr 148/1.
   Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki nr 148/5 znajdują się przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Z informacji uzyskanych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ww. przyłącza, wybudowane dla potrzeb tej działki w 1957-58 r. zostały zlikwidowane w 1995 r.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. Zgodnie z miejscowym planem przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.05.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 280 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).
   Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Brzezińskiej 4, obr. W-6, dz. nr 223, pow. 633 m2, KW LD1M/00104910/5.
   Nieruchomość zagospodarowana jest jako fragment drogi dojazdowej do nieruchomości położonych na zapleczu ulicy Brzezińskiej i Spiskiej. Grunt utwardzony jest w części nawierzchnią asfaltową oraz w części nawierzchnią z kostki betonowej. Wzdłuż chodnika znajdują się świerki. Pozostałą część działki stanowi trawnik. Nieruchomość jest obecnie, za zgodą Miasta Łodzi, bezumownie użytkowana do czasu wyłonienia nabywcy nieruchomości w przetargu. Granica działki nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie działki nr 222/4.
   Zgodnie z opiniami gestorów na terenie działki znajdują się:
   1. podziemna infrastruktura teletechniczna;
   2. odcinek przyłącza do wpustu deszczowego i fragment przykanalika deszczowego D=0,2 m, będący własnością Miasta Łodzi oraz w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla ww. przykanalika należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5 m wolnego od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   3. energetyczne złącze kablowe niskiego napięcia stanowiące majątek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, kabel zasilający obiekt przy ulicy Brzezińskiej 4 oraz linia oświetlenia (w tym słupy oświetleniowe) drogi wewnętrznej nie stanowiące majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   4. na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 223 powinna odbywać się od strony ulicy Spiskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i teletechniczna.
   Ewentualne usuniecie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.), obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami sieci;
   2. zachowania pasów ochronnych dla istniejących sieci.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.05.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 198 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 39 600 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 980 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Okręgowej 67a, obr. G-26, dz. nr 98, pow. 598 m2, KW LD1M/00032941/5.
   Działka jest zlokalizowana w południowej części Łodzi, w kwartale ulic: Tuszyńska, Pryncypalna, Kluczowa, tory PKP. Posiada kształt prostokątny, o wymiarach ok. 20,00 m x 29,80 m, krótszym bokiem przylega do ulicy Okręgowej. Teren działki jest ogrodzony. Ogrodzenie frontowe, nieznacznie przesunięte w stronę środka działki, stanowi płot z siatki na słupkach stalowych, w złym stanie technicznym, z siatką przerwaną, z bramą i furtką z blachy stalowej - bez konserwacji i remontów, ogrodzenie pozostałych stron - płoty z siatki stalowej, w części budynek na działce sąsiedniej. Na nieruchomości znajdują się: budynek mieszkalny, wielorodzinny, murowany z 1933 r., II kondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 70,00 m2 , posiadający dwa lokale – wolne, wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną, wyłączony z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, zakwalifikowany do rozbiórki w 2001 roku, budynek gospodarczy murowany, z konstrukcją dachu drewnianą, wybudowany w 1933 r., o powierzchni zabudowy 38 m2, w złym stanie technicznym, nie nadający się do użytkowania oraz obiekt gospodarczy drewniany, nie związany trwale z gruntem, w bardzo złym stanie technicznym, grożący zawaleniem.
   Na nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów sieci, znajduje się czynne napowietrzne przyłącze energetyczne nN oraz część przyłącza wodociągowego Ø 32 mm będącego własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zakończonego studnią wodomierzową, wybudowanego dla potrzeb zasilania zdroju podwórzowego zlokalizowanego na posesji przy ul. Okręgowej 67a. Zgodnie z opiniami Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. i Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ww. zdrój nie jest własnością Spółki ani nie jest własnością Miasta Łodzi. Z mapy wynika, iż na nieruchomości (przy północnej ścianie budynku gospodarczego) znajduje się studzienka kanalizacji lokalnej wraz z kratką ściekową. Zgodnie z opinią Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna nieruchomość przy ul. Okręgowej 67a podłączona była do miejskiej sieci wodociągowej, nie była podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wyposażona była wyłącznie w szambo. Na terenie nieruchomości znajdował się kran czerpalny. Zgodnie z mapą instalacja wodociągowa od zdroju na podwórzu posesji jest doprowadzona do budynku mieszkalnego. W 2013 r. na wniosek odbiorcy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług przyłączem wodociągowym. Zgodnie z opinią Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna, na terenie nieruchomości zamontowany był drugi wodomierz główny dla potrzeb sąsiadującej nieruchomości przy ulicy Średniej 14. Wodomierz główny dla nieruchomości przy ul. Okręgowej 67a został zdemontowany, natomiast właściciel nieruchomości przy ul. Średniej 14 rozwiązał z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. umowę o zaopatrzenie swojej nieruchomości w wodę (korzystając uprzednio z przyłącza wodnego dla nieruchomości Okręgowa 67 i instalacji od studni wodomierzowej do północno-wschodniego narożnika działki przy ul. Okręgowej 67a). Obecnie przyłącze jest nieczynne, ale przyłącze i instalacja wodociągowa nie zostały zlikwidowane.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi powierzchnię biologicznie czynną stanowi ogrodowa roślinność ruderalna z nasadzeniami drzew liściastych (brzozy brodawkowej), procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości niezabudowanej zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów wynosi ok. 10%. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
   W pobliżu działki w ulicy Okręgowej znajduje się wodociąg Ø 100 mm oraz kanał sanitarny D=0,20 m, będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., napowietrzna linia energetyczna oraz doziemna sieć teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A.
   Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do pasa drogowego ulicy Okręgowej, która jest drogą publiczną kategorii gminnej klasy technicznej „D” (dojazdowej) i w istniejącym stanie nie ma urządzonego zjazdu. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 98 powinna odbywać się z ulicy Okręgowej poprzez jeden projektowany zjazd z działki nr 121/7 w obrębie G-26. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla budynków znajdujących się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci;
   2. udostępniania terenu gestorowi sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia, na zasadach określonych przez gestora sieci;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.05.2016 r., 8.07.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 122 000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 24 400 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 220 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Wirowej bez numeru, obr. G-52, dz. nr 12, pow. 862 m2, KW LD1M/00114967/2.
   Nieruchomość jest niezabudowana, teren nieruchomości nieuporządkowany. Zachodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez budynek zlokalizowany na sąsiedniej nieruchomości. Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Na nieruchomości, przy południowej granicy, znajduje się fragment (około 1-1,5 m) nieczynnej sieci telekomunikacyjnej. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Zgodnie z mapą sytuacyjno - wysokościową w środkowej części nieruchomości znajduje się studnia.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Wirowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.12.2015 r., 26.02.2016 r., 24.06.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 137 000 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 27 400 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 370 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Żeglarskiej bez numeru, obr. B-28, dz. nr 265/8, pow. 844 m2, KW LD1M/00002384/3.
   Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka znajduje się na ogrodzonym terenie wykorzystywanym jako parking samochodowy. Na działce znajdują się wiaty garażowe, nie związane trwale z gruntem oraz płyty betonowe utwardzające teren, wzniesione przez osobę użytkującą teren bez tytułu prawnego. Bezumowny użytkownik zobowiązał się do usunięcia naniesień wraz z ogrodzeniem w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z pasa drogowego z ulicy Żeglarskiej (działki nr 264/4 i 264/5; działka nr 264/5 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
   W południowej granicy działki zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800mm wraz z komorą zasuwy na działce nr 265/9 oraz z rurociągiem odwadniającym d=0,1 m (na terenie działki nr 265/9) wraz z nadbudowaną studnią. Dla magistrali obowiązują pasy ochronne o szerokości 8 m mierząc od zewnętrznych krawędzi przewodu, natomiast dla urządzeń odwadniających należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5 m.
   Dodatkowo w pasie drogowym ulicy Żeglarskiej zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 150mm, której pas ochronny obejmuje częściowo teren działki.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
   Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki znajduje się kabel telefoniczny oraz odcinek przewodu energetycznego wraz z latarnią.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Ogrodzenie działki nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 15.07.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru, obr. W-40, dz. nr 781/1, pow. 906 m2, KW LD1M/00138409/7 i dz. nr 779/5, pow. 91 m2, KW LD1M/00155262/9.
   Łączna powierzchnia działek wynosi: 997 m2.

   Na działce nr 781/1 znajdują się dwa budynki przemysłowe, jednokondygnacyjne i niepodpiwniczone oraz garaż blaszany i suchy szalet. Zabudowania znajdują się w złym stanie technicznym.
   Z uwagi na zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   W pomieszczeniach budynków i wiacie znajdują się znaczne ilości odpadów produkcyjnych i śmieci. Granice działek nr 781/1 i 779/5 od strony północno-wschodniej są naruszone przez budynek znajdujący się na działce nr 780/1. Granica działki nr 779/5 od strony północno -zachodniej jest naruszona przez ogrodzenie usytuowane od strony działek nr 778/1 i 779/2. Teren posesji porośnięty jest drzewami i krzewami samosiejkami. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Usługowej (droga publiczna kategorii gminnej klasa techniczna D - dojazdowa), która jest drogą gruntową i dlatego mogą występować czasowe pogorszenia stanu nawierzchni, z powodu których nie ma gwarancji komfortu dojazdu do przedmiotowych nieruchomości. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Na terenie działki nr 781/1 zlokalizowane są dwa energetyczne przyłącza napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja Łódź S.A. Oddział Łódź-Miasto oraz odcinek napowietrznej infrastruktury teletechnicznej. Ponadto w odległości 4,6 m od zachodniej granicy działki nr 781/1 usytuowana jest magistrala wodociągowa Ø 800 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości 8 metrów po obydwu stronach przewodu, wolne od zabudowy i stałych naniesień, a w odległości 2,3 m od granicy działki (w ulicy Ustronnej) usytuowany jest wodociąg Ø 100 mm, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości 3 metrów po obydwu stronach przewodu, wolne od zabudowy i stałych naniesień.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane powyżej. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
   Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla urządzeń wodociągowych: magistrali wodociągowej Ø 800 mm oraz wodociągu Ø 100 mm.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r., 26.02.2016 r., 23.05.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 127 500 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) netto.
   Wadium wynosi 25 500 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 280 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zawiszy Czarnego 5, obr. B-47, dz. nr 247/3, pow. 1131 m2, KW LD1M/00122710/5.
  Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/4) oraz osoby fizycznej (pozostałe udziały).
  Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami mieszkalnymi (dwa trzykondygnacyjne budynki lewej oficyny i czterokondygnacyjny budynek poprzecznej oficyny) oraz budynkami gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych (zgodnie z ewidencją gruntów, budynków i lokali) wynosi odpowiednio: 65 m2, 70 m2 i 155 m2. Dla budynków lewej oficyny prowadzona jest wspólna książka obiektu budowlanego. Obydwa budynki zostały wzniesione w 1925 r., a ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 215,12 m2. W budynkach znajdują się 4 lokale mieszkalne, z czego 3 lokale objęte są umowami najmu, 1 lokal zajmowany jest bezumownie. Budynek poprzecznej oficyny został wybudowany w 1900 r., jego powierzchnia użytkowa wynosi 371,62 m2. W budynku znajduje się 12 lokali mieszkalnych, przy czym 3 lokale objęte są umowami najmu, 4 lokale zajmowane są bezumownie, 1 lokal pozostaje wolny oraz 4 lokale wyłączone są z użytkowania po pożarze poddasza. Budynki wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
  Na terenie nieruchomości znajdują się również budynki gospodarcze przeznaczone na komórki lokatorskie i wspólne toalety.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez projektowany zjazd z ulicy Zawiszy Czarnego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00122710/5, udział Miasta w nieruchomości nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XC/1850/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Łagiewnickiej, Dolnej, Zgierskiej i Krótkiej.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.

  Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 166 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 33 200 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 660 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 846).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 5 września 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz Warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie w terenie oraz Warunkami kolejnego przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Sokolej 16, Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Żwawej 22.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 5 września 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Lublinek 44, Oskara Flatta 5, Oskara Flatta 12a, gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Ceramicznej 4/4a
Treść:

2016-06-27

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Lublinek 44, obr. P-37, dz nr 101/1, pow. 929 m2, KW LD1M/00102866/7

  Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt nieregularny. Działka jest ogrodzona siatką stalową z furtką i bramą - zagospodarowana. Na działce znajdują się naniesienia bez trwałych fundamentów; naniesienia stanowią własność byłego dzierżawcy, który został zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieusunięcia naniesień we wskazanym terminie dzierżawca nie będzie miał roszczeń do Miasta oraz do przyszłego nabywcy o zwrot naniesień. Ogrodzenie nieruchomości od strony północnej i zachodniej nieznacznie odbiega od granicy ewidencyjnej. Na działce rosną drzewa i krzewy (roślinność ogrodowa i ozdobna, brak obiektów podlegających ochronie). Na terenie posesji znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 40 mm L=9,0 m znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz przyłącze energetyczne (brak dokumentów potwierdzających legalność jego wykonania).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Lublinek lub poprzez działkę 101/2 wydzieloną jako dojazd do działek.
  Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Lublinek znajduje się sieć wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna.
  W przyjętym uchwałą Nr XXXIX/782/08 z dnia 10 września 2008 r. przez Radę Miejską w Łodzi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulicy Maratońskiej, torów PKP, północnej granicy miasta, granicy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Nowy Józefów-Srebrna’’ nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Lublinek 44 położona jest na terenach oznaczonych symbolem 40MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 9.10.2015 r., 18.12.2015 r.,15.04.2016 r., 3.06.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 104 000,00 zł netto, wadium: 20 800,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 040,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Oskara Flatta 5, obr. G-10, dz nr 86/6 o pow. 727 m2, KW LD1M/00035884/8

  Nieruchomość jest częściowo ogrodzona siatką metalową rozpiętą na słupkach stalowych oraz bramą i furtką metalową, z urządzonym od ul. Flatta wjazdem. Ogrodzenie częściowo narusza granicę sąsiednich działek nr 87 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 17 cm) i nr 86/5 (szerokość naruszenia od ok. 20 cm do ok. 45 cm). Na nieruchomości znajduje się dawna stróżówka, nie związana trwale z gruntem.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci przez nieruchomość przebiegają elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta (przez działkę nr 76/8 o użytku „dr”, stanowiącą własność Miasta Łodzi oraz działkę nr 76/22 o użytku „dr”, nie stanowiącą własności Miasta, będącą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 23.10.2015 r., 4.03.2016 r., 3.06.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł netto, wadium: 25 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 250,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • ul. Oskara Flatta 12a, obr. G-10, dz nr 71, pow. 424 m2, LD1M/00035887/9

  Na nieruchomości znajdują się pozostałe po spaleniu ruiny starych budynków do rozbiórki. Budynek usytuowany na sprzedawanej nieruchomości (przy zachodniej granicy) narusza granicę nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Oskara Flatta 12 (działki nr 70 w obrębie G-10). Szerokość naruszenia dochodzi do około 40 cm. Teren przedmiotowej nieruchomości jest zaśmiecony, zakrzaczony, z pojedynczym drzewostanem.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:

  1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, wybudowane w 1984 r. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m po obu stronach przyłącza; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu (na powierzchni 21 m2) polegającej na:
   1. prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia,
   2. zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza,
   3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia; Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia opisanej służebności przesyłu, które znajduje się na zaawansowanym etapie; planowane jest ustanowienie służebności przesyłu w III kwartale 2016 r.;
  2. elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (odległości dopuszczalnych zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określają stosowne normy).
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 1336, 1830,1890 i 2281).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Flatta.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza wodociągowego Ø 40 mm.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 22.05.2015 r., 25.09.2015 r., 4.03.2016 r., 3.06.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 67 000,00 zł netto, wadium: 13 400,00 zł, postąpienie nie mniej niż 670,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • ul. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru, obr. B-3, dz nr 39/3 pow. 2149 m2, KW LD1M/00190631/4.

  Na działce nr 39/3 znajduje się szopa drewniana o powierzchni ok. 10 m2 nie związana trwale z gruntem. Na gruncie znajduje się ruderalna zieleń przydomowa z zadrzewieniem pochodzącym z nasadzeń i samosiewu. Nieruchomość jest ogrodzona – ogrodzenie stare, wykonane z siatki rozpiętej na słupkach metalowych. Brak ogrodzenia od strony działki nr 39/1.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci, które nie zostały opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ul. Okulickiego (poprzez działkę nr 39/4 o użytku „Tp” – tereny przeznaczone pod drogę). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1890 i 2281). „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Ogrodzenie nieruchomości narusza granicę geodezyjną działek 38/2 (własność prywatna), 39/4 i 40 (własność Miasta Łodzi).
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą Nr XXV/402/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej wschodnią część osiedla Sokołów, zmienioną uchwałą Nr XCIV/1989/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 października 2014 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 349, poz. 3502 oraz z 2014 r. poz. 4010), przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 35MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
  Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 15.04.2016 r., 3.06.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 260 000,00 zł netto, wadium: 52 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 600,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

 1. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Ceramicznej 4/4a, obr. G-11, dz nr 16/1 o pow. 813 m2, KWLD1M/00001954/3

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (w udziale 1/2).
   Cała nieruchomość jest podzielona ogrodzeniem na dwie funkcjonalnie odrębne części, przy czym jedną część użytkuje Miasto Łódź, a druga część jest użytkowana przez pozostałych współwłaścicieli.
   W zachodniej części działki nr 16/1 (ul. Ceramiczna 4) znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny nr 162 o powierzchni zabudowy 124 m2. Budynek jest murowany, parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Ponadto w tej części działki znajduje się sześć budynków, z czego jeden przeznaczony jest na garaż, jeden przeznaczony na toaletę, natomiast pozostałe cztery to budynki gospodarcze. Ta część nieruchomości znajduje się w zarządzie współwłaścicieli i jest przez nich użytkowana.
   We wschodniej części działki nr 16/1 (ul. Ceramiczna 4a) znajduje się budynek mieszkalny nr 161 o powierzchni zabudowy 115 m2 i powierzchni użytkowej lokali 145,22 m2. Budynek został wzniesiony w 1925 r., jest murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne. Ponadto w tej części działki znajduje się drewniany budynek gospodarczy przeznaczony na komórki oraz murowany garaż. Ta część nieruchomości znajduje się w zarządzie Zarządu Lokali Miejskich. Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza kanalizacyjne oraz wodociągowe.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 26.02.2016 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto (w tym wartość udziału Miasta Łodzi w budynkach 1 000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych),wadium: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych),postąpienie nie mniej niż: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223, 1504 i 1649 oraz z 2016 r. poz. 615).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczące nieruchomości Oskara Flatta 5, gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru, Ceramicznej 4/4a
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami trzeciego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Flatta 12a.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Lublinek 44;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, (udziału we współwłasności nieruchomości), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) , zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42), 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87
Treść:

2016-06-03

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87,w obrębie W-26, stanowiących działki nr 4/4 (526 m2) i 5/1 (14400 m2), o łącznej powierzchni 14926 m2, KW LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7.

Nieruchomości włączone są do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Teren nieruchomości jest płaski, ale znajduje się wyżej niż pas drogowy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (skarpa). W części południowej przy wjeździe na nieruchomość od ul. Zbiorczej urządzony jest utwardzony parking o pow. ok. 1700 m2.
Działka nr 4/4 jest niezabudowana.
Na działce nr 5/1 znajdują się dwie czerpnie powietrza oraz nieużytkowane i niszczejące obiekty handlowo-usługowe, tj.:

 1. parterowy budynek z poddaszem usługowym, który usytuowany jest w pierzei alei Marszałka Józefa Piłsudskiego; budynek posiada podwórko wydzielone betonowym prefabrykowanym ogrodzeniem z dwiema metalowymi bramami oraz furtką;
 2. dwa parterowe budynki wolnostojące;
Dla budynków usytuowanych na nieruchomościach brak jest świadectw energetycznych.
Z uwagi na zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
Na ww. nieruchomościach znajdują się:
 1. energetyczna linia kablowa nn i SN oraz energetyczna linia oświetlenia ulic – stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 2. kanalizacja telekomunikacyjna wraz z czynnym kablem zasilającym wolnostojący parterowy budynek znajdujący się na działce nr 5/1 – stanowiące własność Orange Polska S.A.;
 3. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 100-32 wykonana w latach 1974-2004 w technologii tradycyjnej i preizolowanej, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego – stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.;
 4. gazociąg dn 150 stal n/c oraz przyłącze gazu dn 40PE n/c obsługujące nieruchomość przy al. Piłsudskiego 96; gazociągi: dn 150 stal oraz dn 300 stal n/c, przyłącza gazu dn 80 stal n/c zasilające nieruchomość przy al. Piłsudskiego 89, oraz przyłącza gazu dn 90 PE n/c zasilające nieruchomość przy ul. Zbiorczej 2A i 2, dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego – stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.;
 5. miejski wodociąg Ø 150 mm, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 3 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 6. miejski kanał ogólnospławny D=0,25 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 7. przyłącza wodociągowe do wodociągu, o którym mowa w pkt 5:
  1. Ø 50 mm L=24,00 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. Ø 50 mm L=26,30 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2,
  - konieczność zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 8. przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do ww. kanału:
  1. D=0,15 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. D=0,20 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2,
  3. D = 0,15 m – obsługujące posesję przy al. Piłsudskiego 89,
  - konieczność zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 9. przyłącza, które znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
  1. wodociągowe Ø 80 mm L = 17,45 m,
  2. wodociągowe Ø 50 mm L = 13,30 m,
  3. kanalizacji sanitarnej D = 0,15 m (2 szt. o łącznej długości L = 10,30 m),
  4. kanalizacji deszczowej – przykanaliki od rur spustowych D = 0,15 m (4 szt. o łącznej długości L = 35,40 m),
  5. przyłącze D = 0,10 m L = 3,50 m, odwadniające kanał ciepłowniczy;
 10. na nieruchomościach znajdują się również przyłącza będące własnością dotychczasowych użytkowników:
  1. wodociągowe Ø 32 mm L = 10,60 m i kanalizacji sanitarnej D = 0,15 m L = 5,10 m obsługujące zespół pawilonów handlowych,
  2. kanalizacji ogólnospławnej obsługujące pawilon handlowy.
Dla sieci opisanej w pkt 3 ustanowiona została w dniu 27 października 2015 r. na czas nieoznaczony na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. służebność przesyłu polegająca na:
 • znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości objętej księgą wieczystą LD1M/00092200/7 w zakresie działek gruntu nr 5/1 i 5/2 urządzeń ciepłowniczych,
 • prawie korzystania przez Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna z części nieruchomości stanowiącej część działek nr 5/1 i 5/2 w obrębie W-26 objętej księgą wieczystą LD1M/00092200/7, w zakresie utrzymania i eksploatacji należących do Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna urządzeń ciepłowniczych, które w zakresie działki nr 5/1 wraz ze strefą ochronną zajmują pas gruntu o łącznej powierzchni 600, 73 m2,
 • prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń oraz usuwania ich awarii,
 • zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności: zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
Właściciel sieci opisanych w pkt 4, tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci gazowniczej w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Właściciel sieci opisanych w pkt 5 – 8 i 9 lit. a – c, tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu.
Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Obsługa komunikacyjna terenu może odbywać się poprzez zaprojektowany i wykonany przez nabywcę na własny koszt zjazd z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego oraz zaprojektowane i wykonane przez nabywcę na własny koszt, zjazdy z al. Śmigłego-Rydza i ul. Zbiorczej na warunkach określonych przez Zarząd Dróg i Transportu. Realizacja powyższych obowiązków nastąpi bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej niezbędne jest dokonanie przebudowy układu drogowego polegającego na:
 1. budowie zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie zarazem pełnił funkcję zatoki autobusowej;
 2. przebudowie chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego, który w wyniku budowy pasa wyłączeń należy zlokalizować częściowo poza obecnym pasem drogowym wyznaczonym działką nr 30/34 w obrębie W-23;
 3. budowie zjazdu z al. Śmigłego-Rydza;
 4. budowie zjazdu z ul. Zbiorczej.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r., zmienionego Zarządzeniem nr 3294/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 kwietnia 2016 r.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r. zmienionego Zarządzeniem nr 3294/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 kwietnia 2016 r. zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Lodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 „Warunków Przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r. zmienionego Zarządzeniem nr 3294/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 kwietnia 2016 r.
Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości oraz wizualizacją obiektów zaproponowanych w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1165 i 1265);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję;
 3. zakończenia pierzejowej zabudowy od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ul. Zbiorczej – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 4. dokonania czynności polegających na:
  1. uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu koncepcji budowy zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego; koncepcja winna uwzględniać konieczność odsunięcia się z przyszłą zabudową od strony al. Piłsudskiego na odległość 8 m od krawędzi istniejącej jezdni; uzgodnienie powyższej koncepcji winno być poparte zawarciem w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) porozumienia z Zarządem Dróg i Transportu, które określi warunki dotyczące przebudowy układu drogowego od strony al. Piłsudskiego;
  2. dokonaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi podziału północnych części działek nr 4/4 i 5/1 w obrębie W-26, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7 celem wyodrębnienia z nich części niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika); podział nieruchomości zostanie dokonany w taki sposób, aby wszystkie elementy przebudowanego pasa drogowego znalazły się na nowo wydzielonych działkach powstałych na skutek podziału;
  3. przeniesieniu nieodpłatnie aktem notarialnym na rzecz Miasta Łodzi części nieruchomości dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7, niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika), wydzielonych w sposób opisany w pkt 4 lit. b; o ile nie zostaną spełnione przesłanki art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przeniesienie własności na zasadach opisanych powyżej, nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna; nieruchomości, które będą miały stanowić własność Miasta Łodzi przeniesione zostaną w stanie wolnym od obciążeń (Miasto Łódź wyrazi zgodę na wykreślenie ustanowionej na rzecz Miasta Łodzi hipoteki w zakresie którym hipoteka ta będzie obciążać nieruchomości przenoszone na własność Miasta Łodzi, zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r., zmienionego Zarządzeniem nr 3294/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 kwietnia 2016 r.
  4. wybudowaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi elementów pasa drogowego (pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika) zgodnie z koncepcją uzgodnioną z Zarządem Dróg i Transportu; wybudowanie elementów pasa drogowego nastąpi po przekazaniu na rzecz Miasta Łodzi działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego al. Piłsudskiego, zgodnie z pkt 4 lit. c.
 5. urządzenia na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi zjazdów obsługujących nabyty teren;
 6. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci, znajdujących się na nieruchomościach stanowiących przedmiot przetargu, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 7. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) w przypadku niewywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 3 lub zgodnie z koncepcją i wizualizacją obiektów przedstawionych w ofercie;
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 7 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 3;
 9. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonej kary umownej;
 10. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 7:
  1. hipoteki w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na zasadach określonych powyżej.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 7, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 10. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 7. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 7. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 7 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach lub nieruchomościach nabywcy na zasadach opisanych powyżej. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 11. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w przypadku nie przeniesienia własności nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia gdy decyzja o podziale nieruchomości stanie się ostateczna, zgodnie z zapisami pkt 4 lit. c – w przypadku gdy nie będą spełnione przesłanki art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 12. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 11 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 11;
 13. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 14. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 13 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 13;
 15. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:
 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r. zmienionego Zarządzeniem nr 3294/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 kwietnia 2016 r.
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 i następnych Kodeksu cywilnego;
 3. prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.11.2015 r., 20.05.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu do której doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2016 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 - sala 371a,
o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, na której należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”, zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r. zmienionego Zarządzeniem nr 3294/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 kwietnia 2016 r.
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”.
w terminie do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 464.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”, zmienionego Zarządzeniem nr 3294/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a i 457, tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiącego własność Miasta Łodzi, położonego w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 42
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Krańcowej bez numeru i Rokitny bez numeru oraz Stefana Żeromskiego 97
Treść:

2016-05-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Krańcowej bez numeru i Rokitny bez numeru
  Obr. P-15, działki nr 314/44 i 314/42 o użytku „LsV” o łącznej powierzchni 5850 m2, KW LD1M/00062168/1.
  Nieruchomość jest niezabudowana. W części pokryta jest zielną roślinnością ruderalną, w części leśnym zbiorowiskiem zastępczym. W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znajduje się zapis o pozostawieniu istniejących grup zieleni wysokiej i nieurządzonej – do ochrony i adaptacji (na mapie planu wskazano granice drzewostanu do ochrony). Na terenie nieruchomości nie istnieją formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422), ani działki te nie wchodzą w skład takich form. Brak jest danych o występowaniu gatunków chronionych. Południowa część działek nr 314/44 i 314/42 wykorzystywana jest obecnie jako nieformalny dojazd do nieruchomości sąsiednich.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z pasa drogowego z ul. Krańcowej (działka 1/15 o użytku „dr”) i ul. Rokitny (poprzez działki nr 314/43 i 314/41 o użytku „Tp” – tereny przeznaczone pod drogę). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  W ulicy Rokitny, w bezpośrednim sąsiedztwie działek nr 314/44 i 314/42 zlokalizowane są: sieć wodociągowa Ø 150 mm oraz kanał sanitarny d=0,25 m będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Strefy ochronne ww. urządzeń (wynoszące dla wodociągu po 3 m od skraju przewodu, a dla kanału sanitarnego pas 5 m od skraju przewodu) mogą obejmować swoim zasięgiem część sprzedawanych działek. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę pojedynczych drzew w ramach wydzielenia Ls może nastąpić po uzyskaniu zgody Leśnictwa Miejskiego Łodź prowadzącego gospodarkę leśną i sprawującego nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXIV/1460/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lipca 2001 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Krańcowej, Rokitny, Zyndrama i Minerskiej, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem US – tereny usług sportu i rekreacji, gdzie jako przeznaczenie podstawowe przewidziana jest realizacja budynków i obiektów sportowych, jako przeznaczenie uzupełniające – lokalizacja obiektów usługowych (hotel dla sportowców, „mała” gastronomia, usługi i handel) oraz urządzenia infrastruktury technicznej.
  Cena wywoławcza:1 050 000 zł netto.
  Wadium: 210 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż 10 500 zł

  Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • Stefana Żeromskiego 97
  Obr. P-20, dz. nr 91 o pow. 903 m2, KW LD1M/00092209/0
  Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi parterowymi z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy wynoszącej: frontowego budynku murowanego – 187 m2, budynku drewnianego prawej oficyny – 83 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy – 70 m2. Wymienione budynki zakwalifikowane zostały do rozbiórki. Budynek mieszkalny drewniany zgodnie z pismem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Ze względu na zły stan techniczny (elewacja i fragment dachu od strony wschodniej spalone) Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi dopuszcza wszelką ingerencję w strukturę budynku. Dla budynków brak jest świadectw energetycznych.
  Na nieruchomości znajduje się kilka drzew liściastych. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Na nieruchomości znajduje się:
  1. energetyczne złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Miasto;
  2. przyłącze gazowe DN 63 PE wybudowane w 1997 r. eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi; w pobliżu przedmiotowej nieruchomości w ulicy Stefana Żeromskiego zlokalizowany jest gazociąg niskiego ciśnienia dn 250 PE, szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);
  3. wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna.
  Do nieruchomości doprowadzone są:
  1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, o długości l=9,53 m, PE-TS, (rok budowy 2010), stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. W 2011 r. został wyłączony dopływ wody do ww. posesji;
  2. dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, o łącznej długości l=23,50 m (rok budowy 1939), które do granicy posesji stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Stefana Żeromskiego (działka nr 265/27 – o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich funkcjonalność, obejmująca głównie funkcje mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych jak i jako obiekty wielofunkcyjne.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1702/10Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 • użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora;
 • zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi, dostępności terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych, tj. przyłącza gazowego DN 63 PE oraz gazociągu niskiego ciśnienia dn 250 PE, w granicach stref kontrolowanych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
 • Cena wywoławcza: 610 000 zł netto.
  Wadium: 122 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż 6 100 zł

  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 18 lipca 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 18 lipca 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ulicach: Żeglarskiej bez numeru, Wojska Polskiego 12, Krzywej 8, Strażniczej 18d i 20 oraz Antoniego Książka 42
Treść:

2016-06-14

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Żeglarskiej bez numeru, obr. B-28, dz. nr 265/6, pow. 845 m2, KW LD1M/00002384/3.

  Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka znajduje się na ogrodzonym terenie wykorzystywanym jako parking samochodowy.
  Na działce znajdują się wiaty garażowe, nie związane trwale z gruntem oraz płyty betonowe utwardzające teren, wzniesione przez osobę użytkującą teren bez tytułu prawnego. Bezumowny użytkownik zobowiązał się do usunięcia naniesień wraz z ogrodzeniem w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z pasa drogowego z ulicy Żeglarskiej (działki nr 264/4 i 264/5; działka nr 264/5 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  W południowej granicy działki zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800mm wraz z komorą zasuwy na działce nr 265/9 oraz z rurociągiem odwadniającym d=0,1 m (na terenie działki nr 265/9) wraz z nadbudowaną studnią. Dla magistrali obowiązują pasy ochronne o szerokości 8 m mierząc od zewnętrznych krawędzi przewodu, natomiast dla urządzeń odwadniających należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5 m. Dodatkowo w pasie drogowym ulicy Żeglarskiej zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 150mm, której pas ochronny obejmuje częściowo teren działki.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
  Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki znajduje się kabel telefoniczny oraz odcinek przewodu energetycznego wraz z latarnią.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ogrodzenie działki nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Żeglarskiej bez numeru, obr. B-28, dz. nr 265/7, pow. 844 m2, KW LD1M/00002384/3.

  Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka znajduje się na ogrodzonym terenie wykorzystywanym jako parking samochodowy. Na działce znajdują się wiaty garażowe, nie związane trwale z gruntem oraz płyty betonowe utwardzające teren, wzniesione przez osobę użytkującą teren bez tytułu prawnego. Bezumowny użytkownik zobowiązał się do usunięcia naniesień wraz z ogrodzeniem w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z pasa drogowego z ulicy Żeglarskiej (działki nr 264/4 i 264/5; działka nr 264/5 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  W południowej granicy działki zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800mm wraz z komorą zasuwy na działce nr 265/9 oraz z rurociągiem odwadniającym d=0,1 m (na terenie działki nr 265/9) wraz z nadbudowaną studnią. Dla magistrali obowiązują pasy ochronne o szerokości 8 m mierząc od zewnętrznych krawędzi przewodu, natomiast dla urządzeń odwadniających należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5 m. Dodatkowo w pasie drogowym ulicy Żeglarskiej zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 150mm, której pas ochronny obejmuje częściowo teren działki.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
  Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki znajduje się kabel telefoniczny oraz odcinek przewodu energetycznego wraz z latarnią.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ogrodzenie działki nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Żeglarskiej bez numeru, obr. B-28, dz. nr 265/8, pow. 844 m2, KW LD1M/00002384/3.

  Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka znajduje się na ogrodzonym terenie wykorzystywanym jako parking samochodowy. Na działce znajdują się wiaty garażowe, nie związane trwale z gruntem oraz płyty betonowe utwardzające teren, wzniesione przez osobę użytkującą teren bez tytułu prawnego. Bezumowny użytkownik zobowiązał się do usunięcia naniesień wraz z ogrodzeniem w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z pasa drogowego z ulicy Żeglarskiej (działki nr 264/4 i 264/5; działka nr 264/5 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  W południowej granicy działki zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800mm wraz z komorą zasuwy na działce nr 265/9 oraz z rurociągiem odwadniającym d=0,1 m (na terenie działki nr 265/9) wraz z nadbudowaną studnią. Dla magistrali obowiązują pasy ochronne o szerokości 8 m mierząc od zewnętrznych krawędzi przewodu, natomiast dla urządzeń odwadniających należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5 m. Dodatkowo w pasie drogowym ulicy Żeglarskiej zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 150mm, której pas ochronny obejmuje częściowo teren działki.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
  Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki znajduje się kabel telefoniczny oraz odcinek przewodu energetycznego wraz z latarnią.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ogrodzenie działki nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Żeglarskiej bez numeru, obr. B-28, dz. nr 265/3 i 265/9 o łącznej pow. 862 m2, KW LD1M/00002384/3.

  Działka nr 265/3 jest działką trójkątną, zlokalizowaną bezpośrednio przy wjeździe na teren parkingu. Działka nr 265/9 posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Znajduje się ona na ogrodzonym terenie wykorzystywanym jako parking samochodowy. Na działce nr 265/9 znajdują się wiaty garażowe, nie związane trwale z gruntem oraz płyty betonowe utwardzające teren, wzniesione przez osobę użytkującą teren bez tytułu prawnego. Bezumowny użytkownik zobowiązał się do usunięcia naniesień wraz z ogrodzeniem w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z pasa drogowego z ulicy Żeglarskiej (działki nr 264/4 i 264/5; działka nr 264/5 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  W południowej granicy działek zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800mm wraz z komorą zasuwy na działce nr 265/9 oraz z rurociągiem odwadniającym d=0,1 m (na terenie działki nr 265/9) wraz z nadbudowaną studnią. Dla magistrali obowiązują pasy ochronne o szerokości 8 m mierząc od zewnętrznych krawędzi przewodu, natomiast dla urządzeń odwadniających należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5 m.
  Dodatkowo w pasie drogowym ulicy Żeglarskiej zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 150mm, której pas ochronny obejmuje częściowo teren działek.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
  Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki nr 265/9 znajduje się kabel telefoniczny.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ogrodzenie działek nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 275 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 750 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Wojska Polskiego 12, obr. B-47, dz. nr 291/1, pow. 695 m2, KW LD1M/00085071/1.

  Nieruchomość ma kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego trójkąta. Teren nieruchomości jest płaski i utwardzony płytami typu Jomb. Część północna jest praktycznie wyłączona z użytkowania ze względu na kształt, a także porośnięta jest drzewami i krzewami. Według mapy sytuacyjno-wysokościowej w części północnej znajduje się fragment budynku zlokalizowanego na działkach nr 292/1 i 290/1 przy ul. Wojska Polskiego 10 i 14. Od frontu nieruchomość ogrodzona jest płotem z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W ciągu ogrodzenia zamontowana jest brama przesuwna wykonana z elementów stalowych.
  Na sprzedawanej działce znajdują się:

  1. budynek magazynowy, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany z prefabrykowanych elementów żelbetowych, o powierzchni zabudowy 64 m2;
  2. parterowy budynek niemieszkalny, murowany, o powierzchni zabudowy 30 m2, w którym mieści się lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 25,61 m2.
  Brak świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 291/1 w obrębie B-47, według opracowywanej koncepcji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dla przebicia ul. Wojska Polskiego przez Stare Miasto, nie znajduje się w kolizji z przebiegiem ulicy i może posiadać obsługę komunikacyjną od ulicy Wojska Polskiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713 i 1777) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Nieruchomość została objęta uchwałą Nr XCIII/1698/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i Północnej.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.02.2015 r., 30.04.2015 r., 25.09.2015 r., 5.02.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
  Sprzedaż nieruchomości o powierzchni 189,35 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zaś sprzedaż nieruchomości o powierzchni 505,65 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • Krzywej 8, obr. G-5, dz. nr 206, pow. 692 m2, KW LD1M/00100175/2.

  Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 88 m2 i powierzchni użytkowej ok. 62 m2. Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, posiada jedną kondygnację, poddasze użytkowe i jest podpiwniczony.
  Budynek jest w złym stanie technicznym i nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
  Z uwagi zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
  Zarząd Lokali Miejskich (dawniej Administracja Zasobów Komunalnych) jest w posiadaniu następującej dokumentacji dotyczącej budynku: książek obiektu budowlanego, orzeczenia o stanie technicznym budynku z miesiąca grudnia 2004 r., analizy opłacalności remontu z miesiąca grudnia 2004 r., opinii mykologicznej dla lokalu mieszkalnego nr 1 z miesiąca sierpnia 2001 r., karty przeglądu rocznego z dnia 20 maja 2013 r., protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 16 maja 2011 r., karty przeglądu 5-cio letniego z miesiąca lipca 2011 r., protokołu z badań i pomiarów instalacji elektrycznej z miesiąca grudnia 2009 r. Zgodnie z informacją otrzymaną od administratora obiektu, przyłącza wodne i kanalizacyjne zlokalizowane są na terenie nieruchomości sąsiedniej przy ul. Krzywej 6. Na terenie działki znajduje się studnia oraz fragment starego ogrodzenia (słupki betonowe), poprowadzonego niezgodnie z granicą geodezyjną działki. Zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, dla nieruchomości wskazana jest pierzejowa zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna. Teren porośnięty drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Krzywej – z działki nr 209/6 (działka posiada użytek „dr”, stanowi własność osoby fizycznej i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na działce znajduje się: energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. W pobliżu działki, przy ulicy Krzywej znajdują się następujące sieci wodno-kanalizacyjne: sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=74,75 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji ogólnospławnej d = 0,25 m, dł. l=84,46 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=188,79 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia.
  Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla sieci wodno-kanalizacyjnych opisanych powyżej.
  Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane powyżej. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Strażniczej 18d i 20, obr. G-30, dz. nr 425/4 i 426 o łącznej pow. 953 m2, KW LD1M/00184831/1.

  Nieruchomość jest niezabudowana. Od frontu działek znajdują się pozostałości po starym zniszczonym ogrodzeniu z siatki rozpiętej na słupkach metalowych. Ogrodzenia działek sąsiednich nr 410/3 i częściowo nr 427 nie są usytuowane zgodnie z granicami zbywanej nieruchomości (działek nr 425/4 i 426).
  Na terenie nieruchomości znajdują się pojedyncze drzewa oraz krzewy owocowe i ozdobne. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać poprzez projektowany zjazd z ulicy Strażniczej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości. W ulicy Strażniczej znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXIV/392/11 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej MN/U.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Antoniego Książka 42, obr. B-20, dz. nr 307/1, pow. 1396 m2, KW LD1M/00196684/2.

  Działka jest niezabudowana, ogrodzona siatką stalową. Zgodnie z zapisami w Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali nieruchomość stanowi użytek LsVI. Teren nieruchomości pokryty jest zbiorowiskiem leśnym rozwijającym się na siedlisku boru mieszanego z drzewostanem w różnym wieku (20-40 lat). Las rosnący na nieruchomości objęty jest dokumentacją urządzenia lasu w formie inwentaryzacji lasu opracowanej wg stanu na 1 stycznia 2004 r. Usunięcie drzew z ww. nieruchomości będzie wymagało wyłączenia lasu z produkcji leśnej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, w drodze decyzji zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz może być związane z uiszczeniem należności, opłat i odszkodowań.
  Ogrodzenie nieruchomości stanowi własność byłego Dzierżawcy i zostanie przez niego usunięte, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca, w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieusunięcia ogrodzenia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości.
  W pasie drogowym na wysokości nieruchomości w odległości ok. 1m od granicy działki zlokalizowany jest wodociąg miejski o średnicy Ø 160 mm. Pas ochronny wodociągu wynosi po 3 m od jego skrajnych krawędzi i obejmuje częściowo teren działki 301/1. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Antoniego Książka. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z tej drogi poprzez projektowany zjazd. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Wschodnia część działki może zostać objęta inwestycją drogową polegającą na rozbudowie pasa drogowego ulicy Antoniego Książka. W wydanej opinii Zarząd Dróg i Transportu wskazał, iż najbliższym czasie nie przewiduje się prowadzenia prac inwestycyjnych na ww. ulicy. Ulica ta jest ulicą lokalną obecnie o szerokości 8,7-9m. Prawidłowo powinna posiadać szerokość 12 m. W przyszłości ulica wymagała będzie poszerzenia do prawidłowych parametrów. Obecnie Zarząd Dróg i Transportu nie posiada dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Antoniego Książka, ponadto plany finansowe na najbliższe lata 2015-2017 nie uwzględniają rezerwy środków na opracowanie dokumentacji i realizację rozbudowy ulicy Antoniego Książka.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, gazowa.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdującej się w pobliżu nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.10.2015 r., 15.04.2016.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 322 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 220 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 11 lipca 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie w terenie oraz Warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Żeglarskiej bez numeru, Wojska Polskiego 12, Strażniczej 18d i 20, Antoniego Książka 42;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz Warunkami kolejnego przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Krzywej 8.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 11 lipca 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Budziszyńskiej 20, Zarzewskiej bez numeru, Biernej 19 / Biernej bez numeru / Skośnej bez numeru, Okręgowej 67a oraz Obywatelskiej 111
Treść:

2016-06-07
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-24

Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zarzewskiej bez numeru (2016-06-24) >>>

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Budziszyńskiej 20, obr. G-25, dz nr 115 o pow. 752 m2, KW LD1M/00022225/7

  Nieruchomość zabudowana jest drewnianym parterowym z poddaszem nieużytkowym, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 48 m2, którego stopień zużycia wynosi 70%. Nieruchomość od frontu ogrodzona jest płotem z siatki rozpiętej na żelbetowych słupkach osadzonych w betonowym cokole (wymaga naprawy) wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką z elementów stalowych (skorodowana). Teren nieruchomości jest gęsto porośnięty drzewami i krzewami z nasadzeniami i samosiewu, zachwaszczony i zaśmiecony. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Woda ze zdroju ulicznego, wc suche poza budynkiem.
  Dla budynku mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Naniesienia znajdujące się na nieruchomości, opisane powyżej nie posiadają żadnej wartości.
  Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego z ulicy Budziszyńskiej (działka nr 31/1 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł netto, wadium: 20 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 000,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Zarzewskiej bez numeru, obr. G-3, dz nr 148/5 o pow. 687 m2, KW LD1M/00109207/9

  Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zarzewskiej bez numeru (2016-06-24) >>>

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt nieregularny. Konfiguracja terenu jest płaska. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po dawnym zniszczonym ogrodzeniu z płyt betonowych. W granicy z działką nr 148/1 znajdują się otwory okienne, drzwiowe i techniczne budynku trafostacji, zaś w granicy z działką 149 znajduje się otwór okienny w budynku mieszkalnym.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd do przebudowy z pasa drogowego ulicy Zarzewskiej (działka nr 131/10 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przez teren działki przechodzą 3 energetyczne linie kablowe SN prowadzące do stacji transformatorowej, znajdującej się na działce sąsiedniej nr 148/1.
  Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki nr 148/5 znajdują się przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Z informacji uzyskanych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ww. przyłącza, wybudowane dla potrzeb tej działki w 1957-58 r. zostały zlikwidowane w 1995 r.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. Zgodnie z miejscowym planem przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 280 000,00 zł netto, wadium: 56 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 800,00 zł.
  Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Biernej 19, obr. G-41, dz nr 406/3, pow. 1065 m2, KW LD1M/00036391/2, Biernej bez numeru, obr. G-41 jako działka nr 407/20, pow. 11 m2, KW LD1M/00266320/5, Skośnej bez numeru, obr. G-41, dz nr 450/6, pow. 31 m2, KW LD1M/00266326/7.

  Działki są niezabudowane, łącznie posiadają kształt zbliżony do trapezu, Od strony północnej działki nr 406/3 i 407/20 są ogrodzone – ogrodzenie należy do posesji sąsiednich. Na działkach rosną drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 5 %). Na działce nr 406/3 ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Na działce nr 450/6 znajduje się miejski wodociąg Ø 150 mm (należy zachować pas ochronny o szer. 3,0 m po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy ani naniesień – Łódzka Spółka Infrastrukturalna zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu), na działkach nr 406/3 i 407/20 znajduje się podziemna infrastruktura teletechniczna należąca do Orange S.A.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna łącznie działek nr 450/6, 406/3 i 407/20 powinna odbywać się poprzez jeden zjazd (projektowany) z ulicy Biernej lub z ulicy Skośnej. W przypadku lokalizacji zjazdu z pasa drogowego ulicy Biernej projektowany zjazd powinien być maksymalnie oddalony od skrzyżowania ulicy Biernej z ulicą Skośną tj. przy północnej granicy działki. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870,1336,1830,1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W ulicy Żwawej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 110 PE, miejski kanał sanitarny D=0,20 m. W ulicy Skośnej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 stal i urządzenia wodno-kanalizacyjne. Zgodnie z mapą zasadniczą w ulicy Żwawej znajduje się również energia elektryczna, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa i sieć gazowa
  Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774,1265,1434,1713,1777, 1830 i 1890), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN. Są to tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych na nieruchomości i w ich pobliżu nieruchomości;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości i w ich pobliżu, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 188 000,00 zł netto, wadium: 37 600,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 880,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • .
 • Okręgowej 67a, obr. G-26, dz nr 98, pow. 598 m2, KW LD1M/00032941/5

  Działka jest zlokalizowana w południowej części Łodzi, w kwartale ulic: Tuszyńska, Pryncypalna, Kluczowa, tory PKP. Posiada kształt prostokątny, o wymiarach ok. 20,00 m x 29,80 m, krótszym bokiem przylega do ulicy Okręgowej. Teren działki jest ogrodzony. Ogrodzenie frontowe, nieznacznie przesunięte w stronę środka działki, stanowi płot z siatki na słupkach stalowych, w złym stanie technicznym, z siatką przerwaną, z bramą i furtką z blachy stalowej - bez konserwacji i remontów, ogrodzenie pozostałych stron - płoty z siatki stalowej, w części budynek na działce sąsiedniej. Na nieruchomości znajdują się: budynek mieszkalny, wielorodzinny, murowany z 1933 r., II kondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 70,00 m2 , posiadający dwa lokale – wolne, wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną, wyłączony z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, zakwalifikowany do rozbiórki w 2001 roku, budynek gospodarczy murowany, z konstrukcją dachu drewnianą, wybudowany w 1933 r., o powierzchni zabudowy 38 m2, w złym stanie technicznym, nie nadający się do użytkowania oraz obiekt gospodarczy drewniany, nie związany trwale z gruntem, w bardzo złym stanie technicznym, grożący zawaleniem.
  Na nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów sieci, znajduje się czynne napowietrzne przyłącze energetyczne nN oraz część przyłącza wodociągowego Ø 32 mm będącego własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zakończonego studnią wodomierzową, wybudowanego dla potrzeb zasilania zdroju podwórzowego zlokalizowanego na posesji przy ul. Okręgowej 67a. Zgodnie z opiniami Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. i Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ww. zdrój nie jest własnością Spółki ani nie jest własnością Miasta Łodzi. Z mapy wynika, iż na nieruchomości (przy północnej ścianie budynku gospodarczego) znajduje się studzienka kanalizacji lokalnej wraz z kratką ściekową. Zgodnie z opinią Zarządu Lokali Miejskich ( dawnej Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna) nieruchomość przy ul. Okręgowej 67a podłączona była do miejskiej sieci wodociągowej, nie była podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wyposażona była wyłącznie w szambo. Na terenie nieruchomości znajdował się kran czerpalny. Zgodnie z mapą instalacja wodociągowa od zdroju na podwórzu posesji jest doprowadzona do budynku mieszkalnego. W 2013 r. na wniosek odbiorcy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług przyłączem wodociągowym. Zgodnie z opinią Zarządu Lokali Miejskich (dawnej Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna), na terenie nieruchomości zamontowany był drugi wodomierz główny dla potrzeb sąsiadującej nieruchomości przy ulicy Średniej 14. Wodomierz główny dla nieruchomości przy ul. Okręgowej 67a został zdemontowany, natomiast właściciel nieruchomości przy ul. Średniej 14 rozwiązał z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. umowę o zaopatrzenie swojej nieruchomości w wodę (korzystając uprzednio z przyłącza wodnego dla nieruchomości Okręgowa 67 i instalacji od studni wodomierzowej do północno-wschodniego narożnika działki przy ul. Okręgowej 67a). Obecnie przyłącze jest nieczynne, ale przyłącze i instalacja wodociągowa nie zostały zlikwidowane.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi powierzchnię biologicznie czynną stanowi ogrodowa roślinność ruderalna z nasadzeniami drzew liściastych (brzozy brodawkowej), procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości niezabudowanej zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów wynosi ok. 10%. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
  W pobliżu działki w ulicy Okręgowej znajduje się wodociąg Ø 100 mm oraz kanał sanitarny D=0,20 m, będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., napowietrzna linia energetyczna oraz doziemna sieć teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A.
  Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do pasa drogowego ulicy Okręgowej, która jest drogą publiczną kategorii gminnej klasy technicznej „D” (dojazdowej) i w istniejącym stanie nie ma urządzonego zjazdu. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 98 powinna odbywać się z ulicy Okręgowej poprzez jeden projektowany zjazd z działki nr 121/7 w obrębie G-26. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla budynków znajdujących się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890 i 2281), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci;
  2. udostępniania terenu gestorowi sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia, na zasadach określonych przez gestora sieci;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 122 000,00 zł netto, wadium: 24 400,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 220,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Obywatelskiej 111, obr. P – 36, dz nr 95, pow. 730 m2, KW LD1M/00122419/5

  Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, wybudowanym w 1900 r., znajdującym się w złym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej lokali 196 m2, powierzchni zabudowy 120 m2 oraz kubaturze 1222 m3. W części niezabudowanej nieruchomość porastają drzewa i krzewy. Północna granica nieruchomości podlegającej sprzedaży jest naruszona przez ogrodzenie nieruchomości sąsiadującej tj. działki nr 94 w obrębie P-36.
  Na nieruchomości znajdują się:

  1. należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź-Miasto: dwie energetyczne linie kablowe SN oraz energetyczna linia kablowa nN;
  2. podziemna infrastruktura teletechniczna;
  3. należąca do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. sieć wodociągowa Ø 250 mm z przyłączem do hydrantu p.poż., wobec której właściciel sieci wyraził zainteresowanie ustanowieniem służebności przesyłu;
  4. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm obsługujące posesję przy ul. Obywatelskiej 98 nie będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., wobec którego Miasto Łódź nie ponosiło nakładów na budowę;
  W ulicy Nowe Sady w odległości 2,38 m od zachodniej granicy zbywanej nieruchomości zlokalizowany jest wodociąg Ø 250 mm;
  Dla sieci i urządzeń wymienionych powyżej obowiązują pasy ochronne o szerokości 5 m po obu stronach przewodów licząc od ich krawędzi skrajnych. W pasach tych nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się poprzez zjazd indywidualny z ul. Nowe Sady bez możliwości parkowania w pasie drogowym. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Budynek znajdujący się na nieruchomości, opisany powyżej, nie posiada żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż samego gruntu.
  Dla budynku nie wydano świadectwa energetycznego.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – PU – tereny przemysłowo-usługowe – obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych, dla sieci wodociągowej Ø 250 mm i przyłącza wodociągowego Ø 50 mm oraz dla wodociągu Ø 250 mm zlokalizowanego w ulicy Nowe Sady w odległości 2,38 m od zachodniej granicy zbywanej nieruchomości, o szerokości 5 m po obu stronach przewodów licząc od ich krawędzi skrajnych. W pasach tych nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł netto, wadium: 50 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 500,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 4 lipca 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczące nieruchomości Zarzewskiej bez numeru, Okregowej 111;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczące nieruchomości przy ul. Budzyszyńskiej 20;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. dotyczy nieruchomości przy ul. Biernej 19, Biernej bez numeru, Skośnej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Okręgowej 67a.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 4 lipca 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42), 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na: sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Inflanckiej 120, Przędzalnianej 101 i 103, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154, Łozowej bez numeru, Marysińskiej 107, Słupskiej 9/13, Milionowej bez numeru i Łęczyckiej 1-7, Spornej 26 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 228
Treść:

2016-05-06

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Inflanckiej 120, obr. B-51, działki nr: 3/6, 1/5, 1/6, 3/9, 3/11 i 3/13 o łącznej pow. 7512 m2 , KW: LD1M/00149986/5 i LD1M/00045995/2.
   Przedmiotowy teren posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta, od strony ul. Inflanckiej ogrodzony jest starym zużytym ogrodzeniem z siatki z licznymi przerwami i ubytkami. Na nieruchomości znajdują się: latarnie, stary murowany budynek garażowy bez wartości użytkowej nadający się do rozbiórki, budowle nie związane trwale z gruntem (obecnie naruszają zachodnią granicę nieruchomości - od strony działki nr 2/31 i działki nr 2/61, która znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych), bilbord reklamowy nie stanowiący własności Miasta Łodzi oraz drzewa liściaste. Przez działki nr 3/9 i 3/11 przechodzi droga wewnętrzna utwardzona betonem.
   Obecnie teren zajmowany jest przez bezumownego użytkownika, który złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego, że wyda Miastu Łódź nieruchomość w terminie 14 dni od daty pozytywnego zakończenia przetargu oraz poddał ten obowiązek egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
   Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. widoczny na mapie zasadniczej przewód kanalizacyjny stanowi element instalacji wewnętrznej dawnych zakładów zlokalizowanych na tym terenie i nie znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się przez zjazd od strony ul. Inflanckiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.03.2016 r.
   Cena wywoławcza: 2 000 000 zł netto, wadium: 200 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 20 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Przędzalnianej 101 i 103, obr. W-29, działki nr: 76, 84/1, 84/3 i 77/1, o łącznej pow. 1581 m2, KW: LD1M/00140204/7, LD1M/00046958/8, LD1M/00035296/9 i LD1M/00189200/4.
   Działka nr 76 zabudowana jest niepodpiwniczonym budynkiem usługowo-handlowym o konstrukcji stalowo-drewnianej o powierzchni użytkowej 41 m2 oraz wiaty o powierzchni użytkowej 12 m2. Dla budynku brak jest świadectwa energetycznego. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony. Działki nr: 77/1, 84/1 i 84/3 są niezabudowane, porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami i krzewami. Od strony północnej i południowej nieruchomość jest ogrodzona płotami betonowymi z elementów prefabrykowanych. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych wykorzystują nieruchomości jako drogę dojazdową do swoich budynków mieszkalnych, zaś część działki nr 84/1 wykorzystywana jest jako parking samochodowy.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. energetyczna linia kablowa nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto; PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, która ograniczać będzie część działki nr 84/1 w pasie gruntu o szerokości 1 m i długości 21 m (w pasie tym utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej), polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do linii energetycznej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   2. czynne przyłącze gazowe dn 40 n/c wraz ze skrzynką gazomierzową stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zasilające budynek przy ul. Przędzalnianej 103 (działka nr 77/2); dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 1,5 m;
   3. gazociąg dn 125 stal n/c i czynne przyłącze gazowe dn 110 PE n/c, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zasilające budynek przy ul. Łęczyckiej 22a (działka nr 84/4); dla gazociągu i przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 1,5 m;
   4. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2 x Dn 65-32 wykonana w technologii preizolowanej, stanowiąca własność Veolia Łódź S.A., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju sieci ciepłowniczej; Veolia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   5. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości L=6,0 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2,5 m z obu stron urządzenia;
   6. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m, które nie znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci.
   W pobliżu działek nr: 76, 84/1, 84/3 i 77/1 znajduje się sieć wodociągowa Ø 300 mm, długości l=448,15 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia – pas strefy ochronnej obejmuje działki nr: 76, 84/1 i 84/3 na długości l=51 m i szerokości 1,5 m wzdłuż urządzenia. Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może się odbywać się od strony ul. Przędzalnianej (działka nr 42/17 o użytku „dr” i nieustalonym stanie prawnym), zjazdem na działkę nr 76 lub działkę nr 77/1. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Cena wywoławcza: 560 000 zł netto, wadium: 112 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 600 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154, obr. W-22, dz. nr 89/1 o pow. 897 m2, KW LD1M/00111528/2
   Nieruchomość jest zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 495,31 m2, wybudowanym w 2007 r., wyposażonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Dla budynku brak jest świadectwa energetycznego. Teren nieruchomości utwardzony nawierzchnią asfaltową oraz płytami chodnikowymi. Część nieruchomości w postaci terenu zielonego. Schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych częściowo znajdują się na działce nr 97/110, pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu przedmiotowa nieruchomość przylega do drogi odbarczeniowej usytuowanej wzdłuż al. Piłsudskiego, m.in. na działce sąsiedniej 97/110, pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Droga ta służy obsłudze komunikacyjnej nieruchomości przyległych, w tym działki nr 89/1 – zatem dojazd do nieruchomości powinien odbywać się istniejącym zjazdem z ww. ulicy. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na nieruchomości znajduje się czynna rozdzielcza sieć wody gorącej 2 x Dn 50-32, wykonana w technologii preizolowanej, stanowiąca własność Veolia Łódź S.A. dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; Veolia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Ogrodzenie sprzedawanej nieruchomości narusza granicę geodezyjną działek 88/78 (własność prywatna) i 88/133 (własność Miasta Łodzi). Ogrodzenie nieruchomości z działką nr 90/1 (własność prywatna) nie pokrywa się z granicą geodezyjną.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitarnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla czynnej rozdzielczej sieci wody gorącej 2 x Dn 50-32.
   Cena wywoławcza: 2 920 000 zł netto, wadium: 292 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 29 200 zł
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).


  • Łozowej bez numeru, obr. B-8, dz. nr 128/1 o pow. 1246 m2, KW LD1M/00174207/5
   Nieruchomość jest niezabudowana. Granica z działką nr 127 naruszona jest przez wiatę oraz ogrodzenie. Na działce znajduje się fragment ogrodzenia sąsiedniej szkoły oraz nasadzenia roślinne. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, gazowa niskiego ciśnienia oraz teletechniczna.
   Zgodnie z opinią zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa z ulicy Łozowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
   1. wybudowania w uzgodnieniu ze Szkołą Podstawową nr 206, na własny koszt i bez prawa wszelkich roszczeń do Miasta Łodzi, ogrodzenia pomiędzy działką nr 128/1 a nr 128/2. Budowa ogrodzenia powinna nastąpić przed demontażem starego ogrodzenia znajdującego się na działce nr 128/1, zabezpieczającego dostęp na teren boiska szkolnego. Zakończenie budowy ogrodzenia powinno nastąpić najpóźniej 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży;
   2. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1;
   3. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 2 wraz z odsetkami ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego, 14 - dniowego terminu do zapłaty kary umownej;
   4. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00174207/5 hipoteki na rzecz Miasta Łodzi, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 2.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 26.02.2016 r.
   Cena wywoławcza: 492 000 zł netto, wadium: 98 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 920 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Marysińskiej 107, obr. B-23, dz. nr 555/13 o pow. 3101 m2, KW LD1M/00123663/7
   Na terenie działki zorganizowany jest parking wielostanowiskowy. Teren działki jest oświetlony, ogrodzony i częściowo utwardzony. Budynek gospodarczy posadowiony na działce jest nietrwale związany z gruntem i stanowi integralną część ogrodzenia.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się istniejącym zjazdem z ulicy Okopowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki zlokalizowane są:
   • kanał ogólnospławny d = 0,6 m x 1,10 m, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m z każdej strony licząc od zewnętrznej krawędzi przewodu, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu dostępu służbom eksploatacyjnym do sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji oraz pozostawienia strefy ochronnej, wolnej od stałych naniesień; obecnie UMŁ prowadzi procedurę w wyniku której działka nr 555/13 może zostać zajęta pod służebność przesyłu dla ww. urządzenia na obszarze o powierzchni 466 m2, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o., w przypadku ustanowienia służebności przesyłu, do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych zostanie złożony wniosek o odłączenie działki nr 555/13 z księgi wieczystej LD1M/00123663/7 oraz założenie dla niej odrębnej księgi wieczystej;
   • przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm nie znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp. z o. o., dla którego obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5 m (wolne od zabudowy i stałych naniesień);
   • energetyczne przyłącze napowietrzne niskiego napięcia, stanowiącę własność PGE Dystrybucja S.A. i linia energetyczna oświetlenia terenu nie stanowiąca własności PGE Dystrybucja S.A.;
   • gazociąg niskiego ciśnienia DN 300 mm (wyłączony z eksploatacji), stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane powyżej. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla kanału ogólnospławnego d = 0,6 m x 1,10 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. i przyłącza kanalizacji sanitarnej, Ø 200 mm nie znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp. z o. o.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.12.2015 r., 8.04.2016 r.
   Cena wywoławcza: 1 100 000 zł netto, wadium: 110 000 zł, postąpienie nie mniej niż 11 000 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Słupskiej 9/13, obr. G-40, dz. nr 457/1 o pow. 6 908 m2, KW LD1M/00000740/3
   Nieruchomość zabudowana jest dwoma murowanymi, niepodpiwniczonymi budynkami mieszkalnymi przylegającymi do siebie: jeden z nich częściowo jednokondygnacyjny, częściowo dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 106 m2 (rok budowy 1937), drugi dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 78 m2 (rok budowy 1927) oraz murowanym niepodpiwniczonym dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 76 m2 (rok budowy 1980). Ww. budynki są nieużytkowane, zdewastowane, kwalifikujące się do rozbiórki. Na terenie nieruchomości występują również pozostałości budynków gospodarczych.
   Naniesienia znajdujące się na nieruchomości nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   Teren nieruchomości gęsto porośnięty drzewami i krzewami, zachwaszczony, zaśmiecony.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Nieruchomość położona w sąsiedztwie dna doliny rzeki Ner.
   W części południowo-zachodniej nieruchomości znajduje się staw o głębokości ok. 1 m (wg. mapy sytuacyjno-wysokościowej) i powierzchni ok. 700 m2 (wg. mapy InterSIT) wraz z towarzyszącymi mu biocenozami mokradłowymi. Stanowi on miejsce żerowania i rozrodu płazów, które w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348) należą do gatunków prawnie chronionych. Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt chronionych wprowadzone są m. in. zakazy: umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania, niszczenia ich siedlisk i ostoi. Naruszenie zakazów wobec gatunków chronionych pociąga za sobą odpowiedzialność wynikającą z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222 i 774). Zniszczenie lub uszkodzenie siedliska gatunku chronionego bez zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyczerpuje przesłanki zaistnienia szkody środowisku w znaczeniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277) z konsekwencjami przewidzianymi przez ww. ustawę. Prowadzenie robót prowadzących do zmiany stosunków wodnych na cennych przyrodniczo terenach mokradłowych jest jedynie możliwe po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która ustala warunki prowadzenia robót (art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi dla części zbywanej nieruchomości, na której znajduje się m. in. staw, określone zostały następujące warunki: wskazana część nieruchomości zostanie zachowana w postaci niezabudowanej, zachowane zostaną występujące w tej części nieruchomości naturalne i półnaturalne biocenozy leśne i hydrofilne.
   Na nieruchomości znajdują się:
   1. studnia nieczynna, niepubliczna, w złym stanie technicznym,
   2. przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości L=12,00 m włączone do wodociągu Ø 150 mm w ulicy Słupskiej,
   3. przyłącze kanalizacyjne d=0,20 m o długości L=4,00 włączone do kanału sanitarnego D=0,20 m w ulicy Słupskiej.
   Ww. przyłącza nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Stanowią one własność Miasta Łodzi; wybudowane zostały w 2007 r. dla potrzeb przedmiotowej nieruchomości i były użytkowane przez ówczesną Administrację Nieruchomościami Łódź-Górna i jako część składowa nieruchomości podlegają sprzedaży. Od kwietnia 2013 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączami.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Na części nieruchomości ustanowiona jest na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. na czas nieoznaczony odpłatna służebność przesyłu ujawniona w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00000740/3 dla:
   1. magistrali wodociągowej Ø1000 mm posadowionej na działce nr 457/2, dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości 8 m po obu stronach urządzenia, od skrajnych jego krawędzi,
   2. sieci kanalizacji deszczowej d=0,50 m znajdującej się w ulicy Słupskiej, dla której obowiązuje strefa ochronna o szerokości 5 m z obu stron przewodu, od zewnętrznych krawędzi sieci,
   polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń oraz stref ochronnych opisanych powyżej wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzeń opisanych powyżej, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób uprawnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych powyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu dla działki nr 457/1 będącej przedmiotem sprzedaży wynosi 301 m2. Dla budynków znajdujących się na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się istniejącym zjazdem z drogi wewnętrznej ulicy Słupskiej lub nowo zaprojektowanym zjazdem. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania części nieruchomości na której znajduje się staw, przedstawionej na mapie stanowiącej Załącznik do „Warunków przetargu” będących Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 1962/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2015 r., zgodnie z warunkami określonymi przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz z przepisami;
    • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222 i 774).
    • Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277),
    • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348),
   2. przestrzegania zapisów dotyczących służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., ujawnionej w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00000740/3 dla:
    • magistrali wodociągowej Ø1000 mm posadowionej na działce nr 457/2,
    • sieci kanalizacji deszczowej d=0,50 m znajdującej się w ulicy Słupskiej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.12.2015 r., 8.04.2016 r.
   Cena wywoławcza: 970 000 zł netto, wadium: 194 000 zł, postąpienie nie mniej niż 9 700 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Załącznik do „Warunków przetargu”

  • Milionowej bez numeru i Łęczyckiej 1-7, obr. G-5, dz. nr 7/26 o pow. 3 669 m2, KW LD1M/00117410/4 i dz. nr 7/29 o pow. 1076 m2, KW LD1M/00087835/9
   Teren nieruchomości jest niezabudowany i porośnięty drzewami i dziką roślinnością. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się z ulicy Milionowej (dz. nr 169/18 w obrębie W-25, nie stanowiąca własności Miasta, posiadająca użytek "dr"). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie sprzedawanych nieruchomości zlokalizowane są urządzenia ciepłownicze, stanowiące własność Veolia S.A.:
   1. magistralna sieć ciepłownicza 2xDn800 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m z każdej strony, licząc od skraju kanału ciepłowniczego;
   2. sieć ciepłownicza 2XDn250 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3 m z każdej strony, licząc od skraju kanału ciepłowniczego;
   3. sieć ciepłownicza 2XDn65 mm dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2 m z każdej strony, licząc od skraju rury ochronnej preizolowanej;
   4. komora ciepłownicza zlokalizowana na sieci magistralnej.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla urządzeń przesyłowych opisanych w pkt 1-3.
   Właściciel sieci ciepłowniczych jest zainteresowany ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu dostępu służbom esploatacyjnym do sieci ciepłowniczych w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej esploatacji. Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Veolia S.A.
   Ponadto na nieruchomościach zlokalizowane są:
   1. gazociąg średniego ciśnienia Dn 150, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
   2. przewód podziemny kanalizacji deszczowej nie stanowiący sieci miejskiej, usytuowany wzdłuż ciepłociągu, który poprzez przyłącze kanalizacyjne odwadnia komorę CO.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane powyżej. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W dziale III księgi wieczystej LD1M/00117410/4 istnieją wpisy, obciążające nieruchomość pięcioma służebnościami gruntowymi, polegającymi na prawie nieodpłatnego przejazdu przez działkę nr 7/15 na czas nieokreślony na rzecz użytkowników garaży usytuowanych na działkach sąsiednich. W wyniku decyzji Nr 173.2014 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lipca 2014 r. działka nr 7/15 uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00117410/4 została podzielona na działki o nr 7/25, 7/26 i 7/27, a działka nr 7/23 uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00087835/9 na działki nr 7/28, 7/29 i 7/30. Z treści ww. decyzji wynika, iż działki nr 7/25 i 7/28 będą wspólnie zagospodarowane z nieruchomościami sąsiednimi - zespołem garaży zapewniając im dostęp do drogi publicznej - ulicy Milionowej. Garaże usytuowane są na działkach o nr 6/26 i 6/37.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 8.01.2016 r., 8.04.2016 r.
   Cena wywoławcza: 1 300 000 zł netto, wadium: 130 000 zł, postąpienie nie mniej niż 13 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Spornej 26, obr. B-54, dz. nr 89 o pow. 995 m2, KW LD1M/00095241/7
   Nieruchomość od strony ulicy nieogrodzona. W części południowo-zachodniej działki, na długości około 13 m, w granicy nieruchomości znajduje się mur po rozebranym budynku. Natomiast od strony północno-zachodniej, na długości ok. 14 m granice działki zostały naruszone przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej przy ul. Spornej 28 (działka nr 88, obręb B-54); w tej części działki znajduje się studnia (zdrój podwórzowy), z którego korzystają mieszkańcy posesji przy ul. Spornej 28. Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty dokona przesunięcia zdroju podwórzowego oraz ogrodzenia na faktyczną granicę działki. Na terenie nieruchomości od strony ulicy Spornej rośnie drzewo. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm (PCV) obsługujące posesję przy ul. Spornej 28, dla którego należy zachować pas ochronny o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy ani stałych naniesień. Wymienione przyłącze kanalizacji sanitarnej zostało wybudowane w 2010 r. przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. w ramach projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. Za przedmiotowe przyłącze Miasto Łódź płaci Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. czynsz dzierżawy w wysokości 995,11 zł netto rocznie. Nabywca zobowiązany będzie dzierżawić to przyłącze od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. W celu określenia warunków (w tym ponoszenia opłat) z tytułu korzystania z tego przyłącza nabywca winien będzie się skontaktować z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. (właścicielem przyłącza), która przewiduje możliwość jego sprzedaży. Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. studnia zaznaczona na mapie zasadniczej, to zlikwidowany wraz z przyłączem wodociągowym zdrój podwórzowy.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek innych niż wyżej wskazane elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z istniejącym zjazdem z ulicy Spornej (działka nr 60/47 o użytku „dr” - o nieuregulowanym stanie prawnym będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZD - tereny ogródków działkowych. Według opinii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, wobec bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej, nie ma przeciwwskazań do zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości zabudową mieszkaniową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dla przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm (PCV), pasa ochronnego wolnego od zabudowy, naniesień i stałych nasadzeń o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r., 8.04.2016 r.
   Cena wywoławcza: 380 000 zł netto, wadium: 76 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 800 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Piotrkowskiej 228, obr. S-8, dz. nr 66 o pow. 1226 m2, KW LD1M/00035095/0
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/20) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka nr 66 zabudowana jest sześciokondygnacyjnym (w tym piwnica i poddasze) budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Powierzchnia użytkowa lokali we wszystkich budynkach wynosi 1 481,95 m2, w tym powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 1068,71 m2. W budynku frontowym znajduje się dwanaście lokali mieszkalnych (wszystkie zamieszkiwane na podstawie umów najmu) oraz dwa lokale użytkowe (w tym jeden użytkowany na podstawie umowy najmu i jeden w dyspozycji współwłaścicieli). W budynkach poprzecznej oficyny znajdują się trzy lokale użytkowe, w tym dwa garaże (wszystkie objęte są umowami najmu). Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, telefoniczną, gazową oraz dźwigową.
   Budynek mieszkalny został wybudowany w 1938 r. i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na mocy decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15 czerwca 2012 r. (numer rejestru A/98) nieruchomość objęta jest również urbanistycznym (obszarowym) wpisem do rejestru zabytków nieruchomych jako historyczny układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego/al. Adama Mickiewicza do ul. Pabianickiej. Wszelkie działania na nieruchomości muszą być zgodne z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. 397, 774 i 1505) i wymagają uzgodnień oraz akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na właścicielu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Piotrkowskiej przez istniejący wjazd bramowy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji adsministracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00035095/0, udział Miasta w nieruchomości nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr IX/175/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.
   Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia wszelkich działań na nieruchomości zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 505 000 zł netto, wadium: 101 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 050 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 4 lipca 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału w nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 4 lipca 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, (udziału we współwłasności nieruchomości) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Ksawerowskiej 79, Ołowianej 62, Rumiankowej 9, Wazów bez numeru, Ujazd bez numeru, Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, Luźnej bez numeru, Wczesnej bez numeru
Treść:

2016-05-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Ksawerowskiej 79, obr. G-49, dz. nr 6, pow. 1881 m2, KW LD1M/00284749/0.
  Działka jest częściowo ogrodzona siatką metalową na słupkach stalowych w złym stanie technicznym. Ogrodzenie nieruchomości od strony działki oznaczonej numerem 7/1 częściowo nie jest usytuowane w jej granicach (narusza granicę działki 7/1). Ogrodzenie działki sąsiedniej oznaczonej numerem 3/1 częściowo narusza granice działki numer 6. Brama i furtka od strony ulicy Ksawerowskiej wykonana jest z elementów stalowych. Na nieruchomości znajduje się niepodpiwniczony budynek jednokondygnacyjny, który był wykorzystywany jako magazyn. Do budynku dobudowany jest garaż. Budynki są murowane, dach drewniany kryty papą. Powierzchnia użytkowa budynku wraz z garażem wynosi 145,67 m2. Na podstawie orzeczenia o stanie technicznym z analizą opłacalności remontu budynku użytkowego z listopada 2006 r. (wykonanego przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Górna), budynek został wyłączony z użytkowania. Na terenie nieruchomości znajdują się również obiekty nietrwale związane z gruntem, garaż blaszany oraz domki letniskowe drewniane wzniesione przez byłego dzierżawcę i zostaną przez niego usunięte, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca, w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości.
  Na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN wraz z dwoma słupami pod przyłączeniowymi, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez zjazd z ulicy Ksawerowskiej, która na przedmiotowym odcinku nie jest drogą pozostającą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Ksawerów przedmiotowa działka przylega bezpośrednio do ul. Mały Skręt w Ksawerowie (w Łodzi, ul. Ksawerowskiej) i z tej ulicy możliwa jest obsługa komunikacyjna działki. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla budynku znajdującego się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Na działce znajdują się dwa drzewa liściaste i iglaste (świerk kłujący). Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
  W ulicy Ksawerowskiej znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 280 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).


 • Ołowianej 62, obr. B-21: dz. nr 47/1 - KW LD1M/00223773/2, 47/2 - KW LD1M/00003443/2, 47/3 - KW LD1M/00003444/9 − o łącznej pow. 682 m2.
  Nieruchomości znajdują się na obszarze osiedla Marysin III wpisanego do ewidencji zabytków. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.
  Działki zabudowane są dwukondygnacyjnymi, murowanymi budynkami o charakterze mieszkalnym o łącznej powierzchni zabudowy 123 m2. Budynki powstały w latach 30-tych XX wieku i są w złym stanie technicznym. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów budynki są podpiwniczone.
  Dla powyższych budynków brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej.
  Od frontu działki są ogrodzone płotem z siatki na słupkach metalowych z metalową furtką. Ogrodzenie działki sąsiedniej oznaczonej numerem 46 częściowo narusza przebieg granicy działki 47/1.
  Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi należy zachować drzewostan rosnący na nieruchomościach z wyjątkiem jednej sztuki brzozy martwej i jednej sztuki brzozy próchniejącej. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
  Do działki numer 47/2 doprowadzone jest przyłącze wodociągowe Ø 40 mm (długość przyłącza L=6,10 m, rok budowy - 1971), które zostało wyłączone z eksploatacji (poprzez zamknięcie zasuwy podłączeniowej, demontaż wodomierza i zakorkowanie przyłącza na zaworze głównym przed wodomierzem oraz zaplombowanie korka), przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa poprzez zjazd z jezdni ulicy Ołowianej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
  3. uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Łodzi decyzji o warunkach zabudowy, z uwagi na objęcie gminną ewidencją zabytków terenu, na którym położona jest nieruchomość.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 195 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 39 000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 950 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Rumiankowej 9, obr. B-7, dz. nr 186, pow. 1141 m2, KW LD1M/00123407/5.
  Nieruchomość zabudowana jest:
  1. parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 176 m2 (powierzchnia użytkowa 115, 04 m2) w złym stanie technicznym, wyłączonym z użytkowania;
  2. budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 68 m2 w złym stanie technicznym, wyłączonym z użytkowania.
  Zgodnie z informacją przekazaną przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Bałuty przybudówki znajdujące się przy budynku mieszkalnym wykonane zostały bez pozwoleń właściwych organów.
  Dla powyższych budynków brak jest świadectw charakterystyki energetycznej.
  Na nieruchomości znajdują się:
  1. energetyczna linia napowietrzna nN wraz z oświetleniem ulic, linia kablowa SN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto;
  2. przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 32 mm i dł L=3,36 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy d=0,15 m i długości L=2,99 m. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączami od dnia 18.12.2013 r.
  Zgodnie z mapą sytuacyjno - wysokościową na nieruchomości znajduje się krąg betonowy stanowiący element starej zasypanej studni.
  W pobliżu nieruchomości w ulicy Żywokostowej przebiega sieć sanitarna o średnicy 500 mm, materiał PCV, nr ZWIK B-25995, nr ŁSI - 61636/AP. Ze względu na fakt, iż strefa ochronna sieci wchodzi na działkę nr 186 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu dla ww. sieci.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to 70%. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016r. poz. 422).
  Zgodnie z opinia Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna być zgodna z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336,1830 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej przyjętym uchwałą Nr LII/1075/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 25), zgodnie z którym dla przedmiotowego terenu położonego w jednostce oznaczonej symbolem 2M przyjęto jako przeznaczenie zabudowę mieszkaniową.
  Teren osiedla wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla obszaru na którym położona jest nieruchomość;
  2. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 152 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 30 400 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 520 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223, 1504 i 1649).


 • Wazów bez numeru, obr. G-42, dz. nr 921/5, pow. 1055 m2, KW LD1M/00248688/0.
  Nieruchomość jest niezabudowana, narożna – zlokalizowana przy ulicach: Wazów i Przestrzennej. Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie nietrwale związane z gruntem wzniesione przez właścicieli nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 923/1 – zajmujących teren bez tytułu prawnego; zgodnie z oświadczeniem bezumownych użytkowników ogrodzenie zostało przesunięte na faktycznie istniejącą granicę działki. Nie wyklucza to jednak możliwości wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie (tj. przebiegu granic i przesunięcia ogrodzenia); ponadto południowa granica zbywanej nieruchomości (na całej jej długości) naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej – działka nr 921/6, obręb G-42 przy ul. Wazów bez numeru. Przez teren działki przebiega podziemna infrastruktura teletechniczna. Według mapy zasadniczej na terenie nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacji telefonicznej.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się poprzez zjazd urządzony od strony ulicy Wazów (działka nr 921/4, obręb G-42) w jak najdalszym oddaleniu od skrzyżowania z ulicą Przestrzenną. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 185 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 37 000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Ujazd bez numeru, obr. G-27, dz. nr 11, pow. 969 m2, KW LD1M/00281695/5.
  Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta spontaniczną roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  W ulicy Ujazd znajdują się stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
  1. wodociąg o średnicy 100 (mat. PEHD),
  2. sieć sanitarna o średnicy 200 (mat. kamionka), która zlokalizowana jest w odległości ± 2,40 m od granicy nieruchomości (działki nr 11), dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m, mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się od strony ulicy Ujazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi ;przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.02.2016 r., 22.04.2016r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, obr. B-11: dz. nr 136/2, KW LD1M/00080648/2 oraz dz. nr 136/4, KW LD1M/00080647/5 o łącznej pow. 1090 m2.
  Działka 136/2 nie przylega bezpośrednio do pasa drogowego ul. Świetlików – znajduje się na zapleczu, w odległości ok. 30 m od ulicy. Dojazd do niej stanowi działka 136/4, będąca przedmiotem wspólnej oferty inwestycyjnej. Działki stanowią jedną całość gospodarczą. Na działce 136/2 znajduje się część budynku mieszkalnego parterowego, niepodpiwniczonego (altana działkowa). Pozostała część budynku znajduje się na działce sąsiedniej numer 136/3. Budynek jest w stanie ruiny, ściany murowane z cegły ceramicznej, obustronnie tynkowane (widoczne wykruszenia muru, liczne ubytki tynku). Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą, zarwany. Stolarka okienna drewniana, kilkudziesięcioletnia ze znacznymi ubytkami oszklenia. Stolarki drzwiowej brak. Powierzchnia zabudowy wynosi 34 m2.
  Roślinność działek stanowi mozaika zadrzewień pochodzących z nasadzeń, zbiorowisk ruderalnych i ogrodowych (częściowo spontanicznych). Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działek 136/2 i 136/4 może odbywać się od strony ulicy Świetlików. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
  Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.08.2015 r., 18.12.2015 r., 15.04.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Luźnej bez numeru, obr. G-27, dz. nr 213/2, pow. 747 m2, KW LD1M/00282218/5.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Na terenie działki znajduje się:
  1. czynna magistrala wodociągowa „Górna 12” o średnicy 1000 mm wraz z komorą wodociągową stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Pas ochronny dla magistrali wynosi 8 metrów po obu stronach urządzenia. Dla magistrali ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia urządzenia i zachowaniu pasów ochronnych, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
  2. naziemna sieć ciepłownicza 2xDn700, podziemna sieć ciepłownicza 2xDn700, sieć ciepłownicza 2xDn65 oraz dwie komory ciepłownicze, dla których ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.) z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji sieci ciepłowniczej, prawie nieograniczonego w czasie nieodpłatnego dostępu do znajdującej się na nieruchomości sieci ciepłowniczej w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania jej awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez spółkę, za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
  3. gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia, dla którego należy zapewnić gestorowi sieci dostęp do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji w granicach stref ochronnych przewodu;
  4. wodociąg o średnicy 250 mm;
  5. przyłacze kanalizacji deszczowej D=0,15 m, l=5,7;
  6. zgodnie z mapą zasadniczą: przewody kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, podziemny przewód niskiego napięcia oraz szafka kablowa przewodu niskiego napięcia.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 213/2 może odbywać się przez zjazd z ulicy Luźnej lub Wczesnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą z pojedynczymi drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
  W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i gazowa.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830 ), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
  3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionych dla zlokalizowanej na działce infrastruktury technicznej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 26.02.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 10 800 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 540 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Wczesnej bez numeru, obr. G-27, dz. nr 155 i 156 o łącznej pow. 1066 m2, KW LD1M/00005965/1.
  Nieruchomość jest niezabudowana.
  Na terenie działek znajduje się:
  1. czynna magistrala wodociągowa „Górna 12” o średnicy 1000 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Pas ochronny dla magistrali wynosi 8 metrów po obu stronach urządzenia. Dla magistrali ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia urządzenia i zachowaniu pasów ochronnych, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
  2. czynna magistrala ciepłownicza 2xDn700, dla której ustanowiona jest służebność przesyłu polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.) z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji sieci ciepłowniczej, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 8,3 m, zajmuje na działkach nr 155 i 156 pas gruntu o powierzchni 190,9 m2 na każdej z nich, prawie nieograniczonego w czasie nieodpłatnego dostępu do znajdującej się na nieruchomości sieci ciepłowniczej w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania jej awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez spółkę, za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
  3. gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia, dla którego należy zapewnić gestorowi sieci dostęp do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji w granicach stref ochronnych przewodu;
  4. nieużytkowane przyłącze wodociągowe o średnicy 50 mm;
  5. zgodnie z mapą zasadniczą przewód kanalizacji deszczowej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działek nr 155 i 156 może odbywać się przez zjazd z ulicy Wczesnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po wydaniu terenu przez bezumownych użytkowników, którzy zostaną wezwani do wydania nieruchomości niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Użytkownicy zostaną zobowiązani do usunięcia z działki wzniesionych przez siebie naniesień. Jeżeli naniesienia nie zostaną usunięte do czasu zawarcia umowy sprzedaży przejdą one na własność nabywającego. Użytkownikom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Miasta ani nabywcy nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów. Obecnie na działce znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej z bramą wjazdową oraz furtką od strony ulicy Wczesnej i prowizoryczną bramą wjazdową z ram stalowych wypełnionych blachą falistą od strony ulicy Szkolnej.
  Na działce rosną drzewa i krzewy w dużej mierze pochodzące z nasadzeń. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
  W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i gazowa.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1265 i 1434), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
  3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionych dla zlokalizowanej na działce infrastruktury technicznej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.02.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 93 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 18 600 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 930 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych)
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Wczesnej bez numeru, obr. G-27, dz. nr 157, pow. 1019 m2, KW LD1M/00014899/3.
  Nieruchomość jest niezabudowana.
  Na terenie działki znajdują się:
  1. czynna magistrala wodociągowa „Górna 12” o średnicy 1000 mm oraz sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Pasy ochronne dla ww. urządzeń wynoszą odpowiednio 8 m i 3 m po obu stronach urządzenia. Dla urządzeń ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia urządzeń i zachowaniu pasów ochronnych, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzeń, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
  2. sieci ciepłownicze: 2xDn700, 2xDn150 i 2xDn100 oraz komora ciepłownicza K-4381, dla których ustanowiona jest służebność przesyłu polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.) z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji sieci ciepłowniczej, prawie nieograniczonego w czasie nieodpłatnego dostępu do znajdującej się na nieruchomości sieci ciepłowniczej i komory ciepłowniczej w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania ich awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez spółkę, za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
  3. gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia, dla którego należy zapewnić gestorowi sieci dostęp do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji w granicach stref ochronnych przewodu;
  4. przyłącze kanalizacji deszczowej D=0,15 m;
  5. zgodnie z mapą zasadniczą: przewód kanalizacji deszczowej wraz ze studzienką, podziemny przewód niskiego napięcia oraz szafka kablowa przewodu niskiego napięcia.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 157 może odbywać się przez zjazd z ulicy Wczesnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Działka nr 157 objęta jest krótkoterminową umową dzierżawy zawartą do dnia 31 maja 2017 r., dla której obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, za wyjątkiem sytuacji gdy dzierżawca zostanie wyłoniony jako nabywca nieruchomości. Umowa zostanie wypowiedziana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Dzierżawca zostanie zobowiązany do usunięcia z działki wzniesionych przez siebie naniesień. Jeżeli naniesienia nie zostaną usunięte do czasu zawarcia umowy sprzedaży przejdą one na własność nabywającego. Dzierżawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Miasta Łodzi ani nabywcy nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów. Obecnie na działce znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej z furtką.
  Teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą z pojedynczymi drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
  W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i gazowa.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713 i 1777), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
  3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionych dla zlokalizowanej na działce infrastruktury technicznej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.02.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 87 000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 17 400 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 870 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych)
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Wirowej bez numeru, obr. G-52, dz. nr 12, pow. 862 m2, KW LD1M/00114967/2.
  Nieruchomość jest niezabudowana, teren nieruchomości jest nieuporządkowany. Zachodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez budynek zlokalizowany na sąsiedniej nieruchomości. Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Na nieruchomości, przy południowej granicy, znajduje się fragment (około 1-1,5 m) nieczynnej sieci telekomunikacyjnej. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Zgodnie z mapą sytuacyjno -wysokościową w środkowej części nieruchomości znajduje się studnia.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Wirowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.12.2015 r., 26.02.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 137 000 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 27 400 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 370 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 20 czerwca 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz Warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Ujazd bez numeru, Ksawerowskiej 79, Ołowianej 62, Rumiankowej 9, Wazów bez numeru, Luźnej bez numeru, Wczesnej bez numeru – dz. nr 155 i 156, Wczesnej bez numeru – dz. nr 157, Wirowej bez numeru.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, Warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Świetlików 2a i Świetlików bez numeru.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 20 czerwca 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 oraz z 2015 r. poz. 1433).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457, tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 10
Treść:

2016-04-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 10, oznaczonych w obrębie S-1 jako działki nr: 158/2, 158/4 i 158/5 o łącznej powierzchni 1876 m2, uregulowanych w księgach wieczystych nr: LD1M/00084036/7 i LD1M/00084034/3

Działki nr: 158/2 i 158/4 są niezabudowane, natomiast działka nr 158/5 jest zabudowana 4 budynkami o funkcji niemieszkalnej: I lewą oficyną o powierzchni użytkowej 64,65 m2, II lewą oficyną o powierzchni użytkowej 295,10 m2, I prawą oficyną o powierzchni użytkowej 575,79 m2 i II prawą oficyną o powierzchni użytkowej 171,90 m2. Budynki zostały wzniesione w konstrukcji tradycyjnej, wyposażone są w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną, ich zużycie techniczne wynosi 40 – 60 %. W budynkach usytuowanych jest 6 lokali użytkowych oraz garaż, z których: 1 lokal objęty jest umową najmu obowiązującą do dnia 30 czerwca 2016 r., 1 lokal zajmowany jest bez tytułu prawnego, natomiast pozostałe 4 lokale oraz garaż objęte są umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony. Osoba bezumownie korzystająca z lokalu użytkowego złożyła w formie aktu notarialnego oświadczenie, w którym zobowiązała się do wydania Miastu Łódź tego lokalu w posiadanie oraz poddania tego obowiązku egzekucji w oparciu o art. 777 Kpc. Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectw energetycznych. Część działki nr 158/5 o powierzchni 235 m2 jest obecnie zajmowana bezumownie. Od strony wschodniej granica sprzedawanej nieruchomości jest naruszona przez budynek znajdujący się na sąsiedniej nieruchomości położonej przy ul. Wschodniej 33, oznaczonej jako działka nr 161 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 40 cm).
Budynki usytuowane w granicy nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Rewolucji 1905r. 8 (działka nr 157/3 w obrębie S-1) posiadają otwory okienne wychodzące na stronę sprzedawanej nieruchomości.

Na nieruchomościach, zgodnie z opiniami gestorów sieci, znajdują się:

 1. przyłącze wodociągowe Ø40 mm, stanowiące własność Miasta Łodzi i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 2. energetyczne linie kablowe nN wraz ze złączem, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
 3. przyłącze stalowe niskiego ciśnienia DN 80 stal, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie; w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) określone zostały szerokości stref kontrolowanych dla przewodów gazowych;
 4. przyłącze teletechniczne, stanowiące własność Orange Polska S.A, poprowadzone do budynku znajdującego się na działce nr 158/5; w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków.

Nieruchomość sprzedawana obsługiwana jest przez 2 przyłącza kanalizacyjne d=0,20 m i d=0,15 m, które znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Z mapy zasadniczej wynika, że na wysokości przedmiotowej posesji zlokalizowane są ponadto 2 przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, które nie znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i na które brak jest dokumentacji powykonawczej.

Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W posiadaniu Zarządu Lokali Miejskich znajdują się: książki obiektu budowlanego, inwentaryzacja budowlana budynku użytkowego I prawej oficyny oraz I i II lewej oficyny z września 2005 r., projekt budowlany i wykonawczy przebudowy poddasza i dachu w budynku I prawej oficyny, opinia o samodzielności lokali użytkowych w budynkach użytkowych I i II lewej oficyny oraz I prawej oficyny z września 2005 r., orzeczenie o stanie technicznym budynku użytkowego (I prawa oficyna, pierwsza lewa oficyna i druga lewa oficyna) wraz z analizą opłacalności remontu, projekt budowlany remontu budynku I lewej oficyny (część architektoniczno – budowlana z elementami wykonawczymi), protokół z kontroli okresowej sprawności technicznej, wartości użytkowej i estetyki obiektu budowlanego z listopada 2014 r., projekt budowlany wzmocnienia stropu nad piwnicą, zabezpieczenia ściany zewnętrznej od strony północnej oraz wymiany posadzki parteru w części podpiwniczonej budynku I lewej oficyny (część architektoniczno – budowlana z elementami wykonawczymi z listopada 2002 r.), specyfikacja techniczna remontu budynku I lewej oficyny posesji, projekt budowlany remontu budynku I lewej oficyny (część architektoniczno – budowlana z elementami wykonawczymi – kosztorys inwestorski, przedmiar robót – październik/listopad 2002 r.), przegląd 5 letni z elementami przeglądu rocznego budynku użytkowego II prawej oficyny z listopada 2014 r.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd z ul. Rewolucji (działki nr 290/24 w obrębie S-1). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 1336, 1830 i 1890) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości.
W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ww. nieruchomości przewidziane są pod tereny zabudowy parkingowej, z dopuszczeniem funkcji usługowej.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.

Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.

Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w niniejszych warunkach przetargu zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.

Realizacja oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 6 pkt 3 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2356/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r.; zmienionego Zarządzeniem Nr 2925/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:

 1. zagospodarowania nieruchomości, w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję oraz wizualizację obiektów;
 2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych koncepcją bądź zgłoszenie zamiaru ich użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1265, 1549, 1642 i 1777);
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 lub 2;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 5. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej;
 6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 7. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że Kupujący:
  1. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu w księdze wieczystej (księgach wieczystych) hipoteki, o której mowa w pkt 6, na rzecz Miasta Łodzi,
  2. nie dokona czynności prawnych wymienionych szczegółowo w lit. a, po wykreśleniu hipoteki (hipotek) ustanowionej na nieruchomości, w szczególności w przypadku zmiany formy zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3, o ile wykreślenie hipoteki (hipotek) nastąpi przed upływem 60 miesięcy od daty niniejszego aktu notarialnego a przed wykreśleniem hipoteki (hipotek) nieruchomość nie zostanie zagospodarowana zgodnie z ustaleniami wynikającymi z protokołu przeprowadzonego przetargu,
  3. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w lit. a i b nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych);
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 7 lit. c wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, w przypadku zbycia nieruchomości objętych niniejszą umową w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapisów określonych w punkcie 7 lit. a lub b, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty dokonania czynności prawnych określonych w pkt 7 lit. a lub b;
 9. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 10. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2356/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r.; zmienionego Zarządzeniem Nr 2925/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych; prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.01.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 960 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 392 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Cenę nabycia działek nr: 158/2 i 158/4 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedaż działki nr 158/5 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027, 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223, 1504 i 1649).

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r.
w UMŁ w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2356/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 2925/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 10”,
 • złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 10”
w terminie do dnia 20.06.2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2356/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r., stanowiącym „Warunki przetargu” oraz Zarządzeniem Nr 2925/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a), tel. (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ireny bez numeru
Treść:

2016-05-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ul. Ireny bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-30 jako działka nr 8/3 o powierzchni 75 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00063447/8.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki nr 8/3 w obrębie G-30.

Nieruchomość jest niezabudowana. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688, 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
Niewielkie rozmiary nieruchomości oraz brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwiają zagospodarowanie jej zgodnie z wymogami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.). Działka może poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek z nią sąsiadujących.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11 600 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych) netto.
Wadium wynosi: 2 320 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 9 czerwca 2016 r. do godziny 15.00 w UMŁ , Łódź ul. Piotrkowska 104 , IV p. pok. 457a lub 457 następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności lub prawa użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 10 czerwca 2016 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 13 czerwca 2016 r. do godziny 1500 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457 ) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 13 czerwca 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta, przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 2470/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 457a tel. ( 42 ) 638-43-31 i 457 tel. ( 42 ) 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi (2016-05-09)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Traktorowej 69, Dniestrzańskiej 6, Oskara Flatta 5, Oskara Flatta 12a, Ustronnej bez numeru, Lublinek 44, gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru
Treść:

2016-04-28

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • ul. Traktorowej 69, obr. B – 32, dz nr 168/2, pow. 758 m2, KW LD1M/00131849/4.

  Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta i jest porośnięta w znacznym stopniu drzewami oraz krzewami (około 60% powierzchni). Nieruchomość jest ogrodzona siatką stalową i posiada bramę wjazdową. Na nieruchomości widoczne są fundamenty rozebranego budynku. Fragment nieruchomości przy bramie wjazdowej jest utwardzony nawierzchnią betonową.
  Ogrodzenia znajdujące się pomiędzy działką nr 168/2, a działkami nr: 167, 166/1, 165/1, 169/21 (nieruchomości prywatne), 169/15 i 168/1 (nieruchomości stanowiące własność gminy Miasta Łódź) nie pokrywają się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości (działka nr 168/2).
  Na terenie nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów sieci, znajdują się:

  1. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm, dł. L=9 m, będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. - nie użytkowane od lipca 2013 r.;
  2. przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m, L=8,10 m, będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. - nie użytkowane od lipca 2013 r.;
  3. infrastruktura teletechniczna, stanowiąca własność Orange Polska S. A.;
  4. trzy energetyczne linie kablowe SN, stanowiące własność PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto;
  5. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2xDn 300, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S. A., dla której strefa ochronna wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącej sieci należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu, uzgodnieniu terminu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S. A., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu dla tej sieci, na warunkach uzgodnionych przez strony, o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S. A. dostęp do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla w/w sieci.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może się odbywać się poprzez wjazd od strony ul. Traktorowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 180 000,00 zł netto, wadium: 36 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 800,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Dniestrzańskiej 6, obr. S-3, dz nr 87, pow. 398 m2, KW LD1M/00159968/6.

  Nieruchomość jest niezabudowana. W granicach działki od strony wschodniej i zachodniej znajdują się ściany szczytowe budynków mieszkalnych nieruchomości przyległych. Nieruchomość nie jest ogrodzona. W południowej granicy działki znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej.
  Na nieruchomości przy wschodniej granicy rosną drzewa. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
  W ulicy Dniestrzańskiej w odległości około 1,5 m od granicy działki usytuowany jest wodociąg Ø 150 mm, dla którego należy zachować pasy ochronne o szerokości 3 m po obydwu stronach przewodu, licząc od jego krawędzi zewnętrznych. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać poprzez zjazd z ulicy Dniestrzańskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  W ulicy Dniestrzańskiej znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitarnych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 131 000,00 zł netto, wadium: 26 200,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 310,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Oskara Flatta 5, obr. G-10, dz nr 86/6 o pow. 727 m2, KW LD1M/00035884/8

  Nieruchomość jest częściowo ogrodzona siatką metalową rozpiętą na słupkach stalowych oraz bramą i furtką metalową, z urządzonym od ul. Flatta wjazdem. Ogrodzenie częściowo narusza granicę sąsiednich działek nr 87 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 17 cm) i nr 86/5 (szerokość naruszenia od ok. 20 cm do ok. 45 cm). Na nieruchomości znajduje się dawna stróżówka, nie związana trwale z gruntem.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci przez nieruchomość przebiegają elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta (przez działkę nr 76/8 o użytku „dr”, stanowiącą własność Miasta Łodzi oraz działkę nr 76/22 o użytku „dr”, nie stanowiącą własności Miasta, będącą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 23.10.2015 r.,4.03.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł netto, wadium: 25 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 250,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • ul. Oskara Flatta 12a, obr. G-10, dz nr nr 71, pow. 424 m2, LD1M/00035887/9

  Na nieruchomości znajdują się pozostałe po spaleniu ruiny starych budynków do rozbiórki. Budynek usytuowany na sprzedawanej nieruchomości (przy zachodniej granicy) narusza granicę nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Oskara Flatta 12 (działki nr 70 w obrębie G-10). Szerokość naruszenia dochodzi do około 40 cm. Teren przedmiotowej nieruchomości jest zaśmiecony, zakrzaczony, z pojedynczym drzewostanem.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:

  1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, wybudowane w 1984 r. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m po obu stronach przyłącza; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu (na powierzchni 21 m2) polegającej na:
   1. prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia,
   2. zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza,
   3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia; Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia opisanej służebności przesyłu, które znajduje się na zaawansowanym etapie; planowane jest ustanowienie służebności przesyłu w III kwartale 2016 r.;
  2. elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (odległości dopuszczalnych zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określają stosowne normy).
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 1336, 1830,1890 i 2281).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Flatta.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza wodociągowego Ø 40 mm.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 22.05.2015 r., 25.09.2015 r., 4.03.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 67 000,00 zł netto, wadium: 13 400,00 zł, postąpienie nie mniej niż 670,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Ustronnej bez numeru, obr. G-43, dz. nr 45/1 o pow. 591 m2, KW LD1M/00038678/2.

  Nieruchomość jest niezabudowana (narożna – ul. Ustronna/Prosta) w nieznacznym stopniu porośnięta roślinnością - tworzą ją spontaniczne zadrzewienia (z udziałem topoli, klonów, czeremchy amerykańskiej) oraz zbiorowiska chwastów ruderalnych; pionowy rzut koron do 5% powierzchni nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Teren nieruchomości jest wyrównany. W odległości około 150 m znajduje się „trasa Górna”. W granicy działki nr 45/1 od strony ulicy Prostej znajduje się energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Według mapy zasadniczej przez teren działki przebiega nadziemny ciepłociąg. Zgodnie z informacją Veolia Energia Łódź S.A. jest to nieczynna i wycofana z eksploatacji (w 2012 r.) nadziemna parowa sieć ciepłownicza 2xDn150mm wykonana w 1987 roku w technologii tradycyjnej.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z pasa drogowego ulicy Prostej (działka nr 427/53, w obrębie G-43). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870,1336,1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265,1434, 1713, 1777,1780 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.12.2015 r., 08.04.2016 r.
  Cena wywoławcza: 90 000,00 zł netto, wadium: 18 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 900,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Lublinek 44, obr. P-37, dz nr 101/1, pow. 929 m2, KW LD1M/00102866/7

  Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt nieregularny. Działka jest ogrodzona siatką stalową z furtką i bramą - zagospodarowana. Na działce znajdują się naniesienia bez trwałych fundamentów; naniesienia stanowią własność byłego dzierżawcy, który został zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieusunięcia naniesień we wskazanym terminie dzierżawca nie będzie miał roszczeń do Miasta oraz do przyszłego nabywcy o zwrot naniesień. Ogrodzenie nieruchomości od strony północnej i zachodniej nieznacznie odbiega od granicy ewidencyjnej. Na działce rosną drzewa i krzewy (roślinność ogrodowa i ozdobna, brak obiektów podlegających ochronie). Na terenie posesji znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 40 mm L=9,0 m znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz przyłącze energetyczne (brak dokumentów potwierdzających legalność jego wykonania).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Lublinek lub poprzez działkę 101/2 wydzieloną jako dojazd do działek.
  Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Lublinek znajduje się sieć wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna.
  W przyjętym uchwałą Nr XXXIX/782/08 z dnia 10 września 2008 r. przez Radę Miejską w Łodzi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulicy Maratońskiej, torów PKP, północnej granicy miasta, granicy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Nowy Józefów-Srebrna’’ nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Lublinek 44 położona jest na terenach oznaczonych symbolem 40MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 9.10.2015 r., 18.12.2015 r.,15.04.2016 r. Cena wywoławcza nieruchomości: 104 000 zł netto, wadium: 20 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 040 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • ul. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru, obr. B-3, dz nr 39/3 pow. 2149 m2, KW LD1M/00190631/4.

  Na działce nr 39/3 znajduje się szopa drewniana o powierzchni ok. 10 m2 nie związana trwale z gruntem. Na gruncie znajduje się ruderalna zieleń przydomowa z zadrzewieniem pochodzącym z nasadzeń i samosiewu. Nieruchomość jest ogrodzona – ogrodzenie stare, wykonane z siatki rozpiętej na słupkach metalowych. Brak ogrodzenia od strony działki nr 39/1.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci, które nie zostały opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ul. Okulickiego (poprzez działkę nr 39/4 o użytku „Tp” – tereny przeznaczone pod drogę). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1890 i 2281). „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Ogrodzenie nieruchomości narusza granicę geodezyjną działek 38/2 (własność prywatna), 39/4 i 40 (własność Miasta Łodzi).
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą Nr XXV/402/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej wschodnią część osiedla Sokołów, zmienioną uchwałą Nr XCIV/1989/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 października 2014 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 349, poz. 3502 oraz z 2014 r. poz. 4010), przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 35MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
  Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 15.04.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 260 000,00 zł netto, wadium: 52 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 600,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 30 maja 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczące nieruchomości przy ul. Traktorowej 69, Dniestrzańskiej 6, Oskara Flatta 5, Ustronnej bez numeru, gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami trzeciego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Oskara Flatta 12a.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego dotyczy nieruchomości przy ul. Lublinek 44;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 30 maja 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42), 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Minerskiej bez numeru, Suwalskiej 18 i 20, Halki bez numeru, Wycieczkowej bez numeru, Rudzkiej 21, Trójskok bez numeru, Listopadowej 14, Listopadowej 16 oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Głownie przy ulicach: Zagajnikowej 27 i Zagajnikowej 25
Treść:

2016-04-26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Minerskiej bez numeru, obr. P-15, dz. nr 533/6, pow. 1192 m2, KW LD1M/00253772/4.
   Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 23,4 m x ok. 51,0 m, nie jest ogrodzona. Przyległa działka nr 534 położona przy ul. Minerskiej 20a jest zabudowana, trzy budynki znajdują się w granicy z przedmiotową działką, istniejące ogrodzenie od strony wschodniej należy do posesji przy ul. Minerskiej 20a. Od strony frontowej działki, od ulicy Minerskiej, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688, 1935 oraz z 2016 r. poz. 422).
   Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533/6 brak sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Minerskiej znajdują się: magistrala wodociągowa o średnicy 1000 mm, dla której należy zachować strefę ochronną 8,0 m po obu stronach urządzenia licząc od zewnętrznych krawędzi przewodu (strefa ochronna zajmuje 53 m2 powierzchni działki nr 533/6), sieć wodociągowa o średnicy 200 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., linia energetyczna, linia telekomunikacyjna. Na terenie strefy ochronnej obowiązuje zakaz zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń, możliwość nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. do strefy ochronnej, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w pobliżu działki nr 533/6 jest gazociąg n/c dn 100 stal i ś/c dn 63 PE w ulicy Minerskiej (doprowadzony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 20a, z drugiej strony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 30a), w celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W ulicy Minerskiej znajduje się również kanalizacja sanitarna D=0,20 m doprowadzona do wysokości działki nr 533/3, z odejściem bocznym d=0,15 m od kanału sanitarnego do granicy działki nr 533/3, z drugiej strony doprowadzona do wysokości działki nr 534 przy ulicy Minerskiej 20a (brak kanału sanitarnego w ulicy Minerskiej na wysokości działek nr: 533/3, 533/4, 533/5 i 533/6). Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. istnieje możliwość podłączenia działki do kanalizacji sanitarnej (konieczność wybudowania odcinka sieci i przyłącza indywidualnego), ale o możliwość i wymagania techniczne należy zwrócić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Minerskiej - drogi publicznej gminnej o nawierzchni gruntowej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/6 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Minerskiej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Działka pod ulicą Minerską ma nieuregulowany stan prawny.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/6, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, zakazem zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń w strefie ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu strefy ochronnej osobom upoważnionym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.12.2014 r., 27.02.2015 r., 22.05.2015 r., 4.09.2015 r., 20.11.2015 r., 26.02.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 261 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 52 200 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 610 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziesięć złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek
   od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Suwalskiej 18 i 20, obr. G – 4, dz. nr 187/1 i 189 o łącznej pow. 899 m2, KW: LD1M/00180355/2 i LD1M/00007196/3.
   Działki nr 187/1 i 189 posiadają kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działki są porośnięte drzewami i krzewami. W ścianach szczytowych:
   • budynku usytuowanego na działce nr 191 (ul. Suwalska 22) znajdują się otwory okienne oraz otwór drzwiowy,
   • budynków w granicy wschodniej znajdują się otwory okienne, wentylacyjny oraz stalowe rury (prawdopodobnie zasilanie c. o.).
   Zgodnie z opiniami gestorów na działkach znajdują się:
   1. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2xDn80 wykonana w 1981 r. w technologii tradycyjnej. Strefa ochronna dla tej sieci wynosi min. 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Veolia Energia Łódź S. A. zgłosiła potrzebę ustanowienia przez przyszłego nabywcę służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu służbom eksploatacyjnym do sieci ciepłowniczej Veolia Energia Łódź S.A. w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   2. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. (w 2004 r. został wyłączony dopływ wody);
   3. przyłącze kanalizacyjne D=0,15 m stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
   4. na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci opisanych powyżej.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ul. Suwalskiej (działka nr 177/30, w obrębie G - 4 – nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2598) , przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 12 MWU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.
   Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.03.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.


  • Halki bez numeru, obr. G-42, dz. nr 513, pow. 542 m2, KW LD1M/00029267/2. Na przedmiotowej nieruchomości, od strony frontowej, znajduje się ogrodzenie z siatki rozpiętej na słupkach metalowych z urządzoną metalową bramą i furtką o znacznym stopniu zużycia technicznego. Teren jest zadarniony, porośnięty pojedynczymi drzewami iglastymi i liściastymi.
   Na działce znajduje się kanał deszczowy D=1,50 m, stanowiący własność Miasta Łodzi, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m po obu stronach licząc od jego krawędzi skrajnych. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Granica sprzedawanej nieruchomości jest naruszona przez ogrodzenie działki nr 630 położonej przy ul. Halki bez numeru (szerokość naruszenia wynosi ok. 20 cm).
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się z ul. Halki (działki nr 470/5 w obrębie G-42, nie stanowiącej własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”) przez zaprojektowany zjazd. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 1336, 1830, 1890 i 2281).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
   Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
   1. znoszeniu przez każdego właściciela przedmiotowej nieruchomości istnienia urządzenia w postaci kanału deszczowego D=1,50 m, wraz z jego strefą ochronną o łącznej powierzchni 347 m2, która pozostanie wolna od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w oznaczonym zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez właściciela lub eksploatatora ww. urządzenia posadowionego na przedmiotowej działce oraz wjazdu pojazdów mechanicznych.
   Zakres ograniczonego prawa rzeczowego o łącznej powierzchni 347 m2 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do Warunków przetargu.
   Koszty wniosku o wpis ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej, ponosi Kupujący.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.03.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 92 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 18 400 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 920 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Wycieczkowej bez numeru, obr. B-22, dz. nr 494/22, pow. 325 m2, KW LD1M/00057420/8.
   Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona siatką rozpiętą na słupkach metalowych. Ogrodzenie w części wschodniej nie pokrywa się z granicami działki. Na działce znajduje się chodnik betonowy prowadzący do nieruchomości przy ulicy Wycieczkowej 12a.
   Na terenie nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się: napowietrzna infrastruktura techniczna należąca do Orange Polska S.A, energetyczna linia kablowa nn oraz energetyczna linia kablowa oświetlenia ulic należące do PGE Dystrybucja Łódź – Miasto. Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową na nieruchomości znajdują się trzy przyłącza wodociągowe.
   Dla dwóch przyłączy wodociągowych Ø 40 mm zgodnie z zapisami zawartymi w Dziale III księgi wieczystej LD1M/00057420/8 ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o. polegająca na:
   1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń opisanych powyżej i zachowania pasa ochronnego o szerokości po 2,5 m po obu stronach urządzenia wolnego od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   2. prawie korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.;
   3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności.
   Powierzchnia nieruchomości obciążona służebnością wynosi 124 m2.
   Działka pokryta jest ogrodową roślinnością urządzoną z nasadzeniami tui i brzóz oraz roślinnością ruderalną. Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew - ok. 40%.
   Część działki nr 494/22, o powierzchni 208 m2, objęta jest umową dzierżawy do dnia 31 maja 2017 r.
   Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Wycieczkowej - drogi powiatowej klasy Z - zbiorcza oraz do ulicy Księżycowej – drogi gminnej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w chwili obecnej nieruchomość posiada zorganizowaną obsługę komunikacyjną przez zjazd indywidualny od strony ulicy Wycieczkowej i jej obsługa komunikacyjna może pozostać na warunkach stanu istniejącego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) ), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionej dla zlokalizowanych na działce dwóch przyłączy wodociągowych Ø 40 mm.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.12.2015 r., 25.03.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 200 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) netto.
   Wadium wynosi: 12 040 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterdzieści złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 610 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Rudzkiej 21, obr. G-40, dz.nr 466, pow. 1031 m2, KW LD1M/00168827/2.
   Na terenie nieruchomości od strony frontowej widoczne są pojedyncze słupy betonowe po starym ogrodzeniu. Przy południowo-zachodniej granicy posadowiona jest stara drewniana komórka (albo garaż) do rozbiórki. Teren nieruchomości zadarniony, na którym rosną pojedyncze stare drzewa owocowe bez żadnej wartości użytkowej.
   Zgodnie z informacją Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w pobliżu ww. nieruchomości w ul. Rudzkiej znajdują się:
   1. magistrala wodociągowa Ø 300 mm, dł. l=1120,46 m (rok budowy 1988), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=27,15 m (rok budowy 1997), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,50 m, dł. l=498,09 m (rok budowy 1937), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   4. przed działką – zdrój wodociągowy uliczny nr inwentarzowy ŁSI 50173/AP.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Rudzkiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830,1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień, o szerokości 5 m z obu stron urządzeń: magistrali wodociągowej Ø 300 mm, dł. l=1120,46 m, sieci kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=27,15 m, sieci kanalizacji deszczowej d=0,50 m, dł. l=498,09 m.
   Data przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r., 4.03.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Trójskok bez numeru, obr. P-27, dz. nr 500/6, pow. 218 m2, KW LD1M/00106642/9.
   Na nieruchomości znajdują się dwa blaszane obiekty nietrwale związane z gruntem. Granice działki od strony północno-wschodniej narusza blaszany obiekt usytuowany częściowo na działkach sąsiednich oznaczonych numerami 596/85 i 500/5. Na działce znajdują się fragmenty starego, zniszczonego ogrodzenia z siatki oraz pojedyncze drzewa i krzewy. Należy dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1935 oraz z 2016 r. poz. 422). Teren nieruchomości wymaga uporządkowania.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach z końcowego nieutwardzonego odcinka ulicy Trójskok (działka 500/5). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Trójskok znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna, telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.02.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 10 400 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 520 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Listopadowej 14, obr. W-10, dz. nr 25/6, pow. 1678 m2, KW LD1M/00117836/6.
   Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 25/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
   Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. nr 1651, 1688 i 1935 oraz z 2016 r. poz. 422).
   W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 25/6 znajduje sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r., 4.09.2015 r., 18.12.2015, 25.03.2016 r. .

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 207 000 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 41 400 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 070 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Listopadowej 16, obr. W-10, dz. nr 27/6, pow. 1485 m2, KW LD1M/00117836/6.
   Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 27/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
   Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. (Dz. U. z 2015 r. nr 1651, 1688 i 1935 oraz z 2016 r. poz. 422).
   W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 27/6 znajduje sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. przez teren działki 27/6 przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne zasilające posesję przy ul. Listopadowej 18.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza energetycznego nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Lodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r., 4.09.2015 r., 18.12.2015 r., 25.03.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 183 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 36 600 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 830 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 2. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Głownie przy ulicy:

  • Zagajnikowej 27, obr. Głowno 3, dz. nr 108, pow. 620 m2, KW LD1G/00098370/5.
   Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona od frontu zniszczoną siatką stalową. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w ulicy Zagajnikowej znajduje się sieć telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Urzędu Miejskiego w Głownie nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z możliwością urządzenia zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna, zatwierdzony uchwałą Nr XIX/161/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 244, poz. 2153), który obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem A4MN.
   Dla terenu oznaczonego symbolem A4MN, zgodnie z planem, ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, budynki i pomieszczenia gospodarcze, garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące, zieleń urządzoną, urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, drobna wytwórczość oraz usługi związane z obsługą mieszkańców jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.03.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48 500 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) netto.
   Wadium wynosi: 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 490 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Zagajnikowej 25, obr. Głowno 3, dz. nr 107, pow. 619 m2, KW LD1G/00098370/5.
   Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona od frontu zniszczoną siatką stalową. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w ulicy Zagajnikowej znajduje się sieć telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Urzędu Miejskiego w Głownie nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z możliwością urządzenia zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna, zatwierdzony uchwałą Nr XIX/161/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 244, poz. 2153), który obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem A4MN. Dla terenu oznaczonego symbolem A4MN, zgodnie z planem, ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, budynki i pomieszczenia gospodarcze, garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące, zieleń urządzoną, urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, drobna wytwórczość oraz usługi związane z obsługą mieszkańców jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.03.2016 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48 500 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) netto.
   Wadium wynosi: 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 490 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 - sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 24 maja 2016 r. do godziny 16.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Halki bez numeru, Suwalskiej 18 i 20, Wycieczkowej bez numeru, Zagajnikowej 25, Zagajnikowej 27, Rudzkiej 21, Trójskok bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Minerskiej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 14,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 16.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 24 maja 2016 r. do godziny 16.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści wpłaty w wyżej wymienionym terminie jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Zakładowej bez numeru, Zarzewskiej bez numeru, Brzezińskiej 4, Dniestrzańskiej 3, Jarosławskiej 18, Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru, Okręgowej 67a, Nowogrodzkiej 15, Bronisława Zapały 25
Treść:

2016-04-18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Zakładowej bez numeru, obr. W-35, dz nr 324, pow. 391 m2, KW LD1M/00086722/7
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt nieregularnego wielokąta.
  Zgodnie z opiniami gestorów na działce znajduje się sieć wodociągowa o średnicy ߠ 150 mm, dla której należy zachować pas ochronny wynoszący po 3 m od skrajów przewodu, wolny od zabudowy i stałych naniesień; sieć stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu dla tej sieci.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd z al. Książąt Polskich. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830,1890 i 2281).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci wodociągowej o średnicy ߠ 150 mm.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł netto, wadium: 14 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 700,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Zarzewskiej bez numeru, obr. G-3, dz nr 148/5 o pow. 687 m2, KW LD1M/00109207/9
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt nieregularny. Konfiguracja terenu płaska. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po dawnym zniszczonym ogrodzeniu z płyt betonowych. W granicy z działką nr 148/1 znajdują się otwory okienne, drzwiowe i techniczne budynku trafostacji, zaś w granicy z działką 149 znajduje się otwór okienny w budynku mieszkalnym.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd do przebudowy z pasa drogowego ulicy Zarzewskiej (działka nr 131/10 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przez teren działki przechodzą 3 energetyczne linie kablowe SN prowadzące do stacji transformatorowej, znajdującej się na działce sąsiedniej nr 148/1.
  Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki nr 148/5 znajdują się przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Z informacji uzyskanych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ww. przyłącza, wybudowane dla potrzeb tej działki w 1957-58 r. zostały zlikwidowane w 1995 r.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. Zgodnie z miejscowym planem przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 280 000,00 zł netto, wadium: 56 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 800,00 zł.
  Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Brzezińskiej 4, obr. W-6, dz nr 223 o powierzchni 633 m2, KW LD1M/00104910/5
  Nieruchomość zagospodarowana jest jako fragment drogi dojazdowej do nieruchomości położonych na zapleczu ulicy Brzezińskiej i Spiskiej. Grunt utwardzony jest w części nawierzchnią asfaltową oraz w części nawierzchnią z kostki betonowej. Wzdłuż chodnika znajdują się świerki. Pozostałą część działki stanowi trawnik. Nieruchomość jest obecnie, za zgodą Miasta Łodzi, bezumownie użytkowana do czasu wyłonienia nabywcy nieruchomości w przetargu. Granica działki nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie działki nr 222/4. Zgodnie z opiniami gestorów na terenie działki znajdują się:
  1. podziemna infrastruktura teletechniczna;
  2. odcinek przyłącza do wpustu deszczowego i fragment przykanalika deszczowego D=0,2 m, będący własnością Miasta Łodzi oraz w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla ww. przykanalika należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5 m wolnego od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
  3. energetyczne złącze kablowe niskiego napięcia stanowiące majątek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, kabel zasilający obiekt przy ulicy Brzezińskiej 4 oraz linia oświetlenia (w tym słupy oświetleniowe) drogi wewnętrznej nie stanowiące majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  4. na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 223 powinna odbywać się od strony ulicy Spiskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i teletechniczna.
  Ewentualne usuniecie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.), obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami sieci;
  2. zachowania pasów ochronnych dla istniejących sieci.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 233 000,00 zł netto, wadium: 46 600,00 zł, postąpienie: nie mniej niż: 2 330,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Dniestrzańskiej 3, obr. S-3, dz nr 83/1 o pow. 461 m2, KW LD1M/00140411/1
  Nieruchomość jest niezabudowana. Od strony ulicy działka jest ogrodzona siatką rozpiętą na metalowych słupkach, która częściowo nie jest usytuowana zgodnie z granicą nieruchomości. W granicy działki od strony wschodniej znajduje się ściana szczytowa budynku mieszkalnego nieruchomości przyległej. W granicy działki od strony zachodniej znajduje się mur z cegły - pozostałości po wyburzonym budynku.
  Na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  W ulicy Dniestrzańskiej w odległości około 1,5 m od granicy działki usytuowany jest kanał ogólnospławny D=0,25 m, dla którego należy zachować pasy ochronne o szerokości 5 m po obydwu stronach przewodu, licząc od jego krawędzi zewnętrznych. Pas ochronny sieci obejmuje częściowo teren nieruchomości. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać poprzez zjazd z ulicy Dniestrzańskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  W ulicy Dniestrzańskiej znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitarnych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
  4. zachowania pasa ochronnego dla kanału ogólnospławnego D=0,25 m o szerokości 5 m po obydwu stronach przewodu.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 153 000,00 zł netto, wadium: 30 600,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 530,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Jarosławskiej 18, w ob. G-13, dz nr 161/175 o pow. 290 m2, KW LD1M/00042008/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona siatką metalową wraz z bramą i furtką metalową. Na nieruchomości znajduje się nietrwale związany z gruntem garaż stanowiący własność byłych dzierżawców - obecnie bezumownych użytkowników części ww. nieruchomości, którzy zobowiązali się do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu w przypadku gdy nie zostaną wyłonieni w nim jako nabywcy nieruchomości. W przypadku nieusunięcia garażu we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości a byłym dzierżawcom nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za jego pozostawienie w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. W północnej i południowej granicy nieruchomości zlokalizowane są ściany szczytowe budynków posadowionych na nieruchomościach przyległych, przy czym w ścianie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy południowej granicy nieruchomości znajduje się otwór okienny. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
  Na nieruchomości znajdują się: energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia, słup energetyczny podprzyłączowy wraz z trzema przyłączami linii napowietrznej niskiego napięcia doprowadzonymi do pobliskich nieruchomości oraz energetyczny kabel niskiego napięcia, należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź - Miasto. Odległości dopuszczalnych zbliżeń i skrzyżowań urządzeń elektroenergetycznych z innymi urządzeniami lub obiektami wynikają z norm: PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz PN-E/76-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną a planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto z wnioskiem o wydanie warunków usunięcia kolizji.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej i gazowa.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Jarosławskiej. Działka pod ulicą Jarosławską stanowi własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dział IV księgi wieczystej nr LD1M/00042008/6 zawiera wpis o hipotece umownej łącznej zwykłej w wysokości 4,50 zł na rzecz Banku Inwestycyjnego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych-osiedlowych. Tereny, te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejących na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym:18.12.2015 r.,4.03.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł netto, wadium: 16 200,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 810,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru, obr. W-40, dz nr 781/1, pow. 906 m2, KW LD1M/00138409/7 i dz. nr 779/5 o pow. 91 m2, KW LD1M/00155262/9. Łączna powierzchnia działek wynosi 997 m2.
  Na działce nr 781/1 znajdują się dwa budynki przemysłowe, jednokondygnacyjne i niepodpiwniczone oraz garaż blaszany i suchy szalet. Zabudowania znajdują się w złym stanie technicznym. W pomieszczeniach budynków i wiacie znajdują się znaczne ilości odpadów produkcyjnych i śmieci. Granice działek nr 781/1 i 779/5 od strony północno -wschodniej są naruszone przez budynek znajdujący się na działce nr 780/1. Granica działki nr 779/5 od strony północno-zachodniej jest naruszona przez ogrodzenie usytuowane od strony działek o nr 778/1 i 779/2. Teren posesji porośnięty jest drzewami i krzewami samosiejkami. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Usługowej (droga publiczna kategorii gminnej klasa techniczna D - dojazdowa), która jest drogą gruntową i dlatego mogą występować czasowe pogorszenia stanu nawierzchni z powodu, których nie ma gwarancji komfortu dojazdu do przedmiotowych nieruchomości. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336,1830,1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie działki 781/1 zlokalizowane są dwa energetyczne przyłącza napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto oraz odcinek napowietrznej infrastruktury teletechnicznej. Ponadto w odległości 4,6 m zachodniej granicy działki 781/1 usytuowana jest magistrala wodociągowa ߠ 800 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości 8 metrów po obydwu stronach przewodu, wolne od zabudowy i stałych naniesień, a w odległości 2,3 m od granicy działki (w ulicy Ustronnej) usytuowany jest wodociąg ߠ 100 mm, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości 3 metrów po obydwu stronach przewodu, wolne od zabudowy i stałych naniesień.
  Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Z uwagi zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265,1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla urządzeń wodociągowych: magistrali wodociągowej ߠ 800 mm i wodociągu ߠ 100 mm.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r., 26.02.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 150 000,00 zł netto, wadium: 30 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 500,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Okręgowej 67a, obr. G-26 jako działka nr 98 o powierzchni 598 m2, KW LD1M/00032941/5.
  Działka jest zlokalizowana w południowej części Łodzi, w kwartale ulic: Tuszyńska, Pryncypalna, Kluczowa, tory PKP. Posiada kształt prostokątny, o wymiarach ok. 20,00 m x 29,80 m, krótszym bokiem przylega do ulicy Okręgowej. Teren działki jest ogrodzony. Ogrodzenie frontowe, nieznacznie przesunięte w stronę środka działki, stanowi płot z siatki na słupkach stalowych, w złym stanie technicznym, z siatką przerwaną, z bramą i furtką z blachy stalowej - bez konserwacji i remontów, ogrodzenie pozostałych stron - płoty z siatki stalowej, w części budynek na działce sąsiedniej. Na nieruchomości znajdują się: budynek mieszkalny, wielorodzinny, murowany z 1933 r., II kondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 70,00 m2 , posiadający dwa lokale – wolne, wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną, wyłączony z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, zakwalifikowany do rozbiórki w 2001 roku, budynek gospodarczy murowany, z konstrukcją dachu drewnianą, wybudowany w 1933 r., o powierzchni zabudowy 38 m2, w złym stanie technicznym, nie nadający się do użytkowania oraz obiekt gospodarczy drewniany, nie związany trwale z gruntem, w bardzo złym stanie technicznym, grożący zawaleniem.
  Na nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów sieci, znajduje się czynne napowietrzne przyłącze energetyczne nN oraz część przyłącza wodociągowego ߠ 32 mm będącego własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zakończonego studnią wodomierzową, wybudowanego dla potrzeb zasilania zdroju podwórzowego zlokalizowanego na posesji przy ul. Okręgowej 67a. Zgodnie z opiniami Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. i Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ww. zdrój nie jest własnością Spółki ani nie jest własnością Miasta Łodzi. Z mapy wynika, iż na nieruchomości (przy północnej ścianie budynku gospodarczego) znajduje się studzienka kanalizacji lokalnej wraz z kratką ściekową. Zgodnie z opinią Zarządu Lokali Miejskich ( dawnej Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna) nieruchomość przy ul. Okręgowej 67a podłączona była do miejskiej sieci wodociągowej, nie była podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wyposażona była wyłącznie w szambo. Na terenie nieruchomości znajdował się kran czerpalny. Zgodnie z mapą instalacja wodociągowa od zdroju na podwórzu posesji jest doprowadzona do budynku mieszkalnego. W 2013 r. na wniosek odbiorcy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług przyłączem wodociągowym. Zgodnie z opinią Zarządu Lokali Miejskich (dawnej Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna), na terenie nieruchomości zamontowany był drugi wodomierz główny dla potrzeb sąsiadującej nieruchomości przy ulicy Średniej 14. Wodomierz główny dla nieruchomości przy ul. Okręgowej 67a został zdemontowany, natomiast właściciel nieruchomości przy ul. Średniej 14 rozwiązał z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. umowę o zaopatrzenie swojej nieruchomości w wodę (korzystając uprzednio z przyłącza wodnego dla nieruchomości Okręgowa 67 i instalacji od studni wodomierzowej do północno-wschodniego narożnika działki przy ul. Okręgowej 67a). Obecnie przyłącze jest nieczynne, ale przyłącze i instalacja wodociągowa nie zostały zlikwidowane.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi powierzchnię biologicznie czynną stanowi ogrodowa roślinność ruderalna z nasadzeniami drzew liściastych (brzozy brodawkowej), procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości niezabudowanej zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów wynosi ok. 10%. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
  W pobliżu działki w ulicy Okręgowej znajduje się wodociąg ߠ 100 mm oraz kanał sanitarny D=0,20 m, będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., napowietrzna linia energetyczna oraz doziemna sieć teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A.
  Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do pasa drogowego ulicy Okręgowej, która jest drogą publiczną kategorii gminnej klasy technicznej „D” (dojazdowej) i w istniejącym stanie nie ma urządzonego zjazdu. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 98 powinna odbywać się z ulicy Okręgowej poprzez jeden projektowany zjazd z działki nr 121/7 w obrębie G-26. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla budynków znajdujących się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890 i 2281), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci;
  2. udostępniania terenu gestorowi sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia, na zasadach określonych przez gestora sieci;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 122 000,00 zł netto, wadium: 24 400,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 220,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Nowogrodzkiej 15, obr.W-15, dz nr 19/1 o pow. 1926 m2, KW LD1M/00285683/6
  Nieruchomość posiada kształt zbliżony do wydłużonego trapezu, od strony zaplecza sąsiaduje z terenem kolejowym. Na działce znajdują się: nieużytkowany budynek letniskowy o powierzchni zabudowy 34 m2, stanowiący samowolę budowlaną (wpisany do kartoteki budynków), budynek szaletu suchego, ogrodzenie oraz drzewa owocowe i iglaste w wieku 30-50 lat. Granica nieruchomości jest naruszona przez ogrodzenie i budynek znajdujący się na działce sąsiedniej oznaczonej nr 243/1 w obrębie W-15, położonej przy ul. Nowogrodzkiej 17 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 20 cm).
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci:
  1. na nieruchomości znajduje się czynna magistrala wody gorącej 2xDn 600 wykonana w 1982 r. w technologii tradycyjnej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego (wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z tą spółką);
  2. nad nieruchomością przebiega elektroenergetyczne przyłącze napowietrzne niskiego napięcia (zasilające tę posesję), należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (odległości dopuszczalnych zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określają stosowne normy).
  W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00285683/6 wpisane jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością - roszczenie o udostępnienie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 19/1 w celu przeprowadzenia przewodów podziemnych i nadziemnych służących do przesyłania wody gorącej przez nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy Nowogrodzkiej 15, prawie dostępu do przewodów i urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich utrzymaniem i konserwacją oraz prawie zakazu budowy nad trasą sieci ciepłowniczej w pasie o szerokości 6 m wszelkich budynków, przysługującego Dalkia Łódź Spółka Akcyjna (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.).
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Ryzyko i koszty związane z legalizacją samowoli budowlanej opisanej powyżej lub jej rozbiórką obciążają podmioty określone w przepisach prawa budowlanego w tym nabywcę nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Nowogrodzkiej (działki nr 8/19 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830,1890 i 2281).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434,1713,1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN/UC - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny koncentracji usługowych.
  W przyszłym zagospodarowaniu nieruchomości zaleca się uwzględnienie przepisów określających odległości przyszłej zabudowy od torów kolejowych, tj. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 i 1152, z 2014 poz. 644, 768 i 962 oraz z 2015 r. poz. 200) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z nieruchomości, z uwzględnieniem wynikającego z działu III księgi wieczystej nr LD1M/00285683/6 ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością - roszczenia o udostępnienie nieruchomości, w celu prowadzenia przewodów podziemnych i nadziemnych służących do przesyłania wody gorącej przez w/w nieruchomość, prawie dostępu do przewodów i urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich utrzymaniem i konserwacją oraz prawie zakazu budowy nad trasą sieci ciepłowniczej w pasie o szerokości 6 m wszelkich budynków, przysługującego Veolia Energia Łódź S.A.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 2.10.2015 r., 5.02.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000,00 zł netto, wadium: 50 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 500,00 zł.
  Cena wywoławcza nieruchomości określa wartość nieruchomości niezabudowanej (wartość gruntu) – nie uwzględnia wartości budynku, stanowiącego samowolę budowlaną.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Bronisława Zapały 25, obr. G-17, dz nr 524 o pow. 804 m2, KW LD1M/00170266/8
  Nieruchomość niezabudowana, teren nieruchomości nieuporządkowany. Południowo -zachodnia granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenia działek sąsiednich.
  Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowana jest energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia wraz z podporą jednosłupową. Przy północnej granicy nieruchomości w ulicy Zapały znajduje się energetyczne złącze kablowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. W ulicy Zapały znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg średniego ciśnienia DN 250 stal w ulicy Śląskiej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi wewnętrznej - ulicy Zapały. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ulicy Śląskiej wąską drogą - ulicą Szymańskiego i Zapały. Parametry ulicy Szymańskiego (szerokość ulicy około 3 m) nie spełniają przepisów dotyczących minimalnej szerokości dojazdu i dojścia do działek budowlanych. Działki pod ulicą Szymańskiego i Zapały stanowią własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830,1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości. W niewielkiej odległości od nieruchomości planowana jest budowa ulicy Konstytucyjnej. Zgodnie z posiadaną przez Zarząd Dróg i Transportu koncepcją drogową nieruchomość znajduje się poza wyznaczonymi w koncepcji liniami rozgraniczającymi planowanej inwestycji drogowej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej w granicy nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się w granicy nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 18.12.2015 r., 25.03.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 108 000,00 zł netto, wadium: 21 600,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 080,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 17 maja 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczące nieruchomości przy ul. Zakładowej bez numeru, Dniestrzańskiej 3, Zarzewskiej bez numeru Brzezińskiej 4,Jarosławskiej 18, Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru, Nowogrodzkiej 15, Bronisława Zapały 25;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Okręgowej 67a.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 17 maja 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42), 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.