Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2016 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy alejach Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87
Treść:

2016-03-18
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,

położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87,w obrębie W-26, stanowiących działki nr 4/4 (526 m2) i 5/1 (14400 m2), o łącznej powierzchni 14926 m2, KW LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7.

Nieruchomości włączone są do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Teren nieruchomości jest płaski, ale znajduje się wyżej niż pas drogowy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (skarpa). W części południowej przy wjeździe na nieruchomość od ul. Zbiorczej urządzony jest utwardzony parking o pow. ok. 1700 m2.
Działka nr 4/4 jest niezabudowana.
Na działce nr 5/1 znajdują się dwie czerpnie powietrza oraz nieużytkowane i niszczejące obiekty handlowo-usługowe, tj.:

 1. parterowy budynek z poddaszem usługowym, który usytuowany jest w pierzei alei Marszałka Józefa Piłsudskiego; budynek posiada podwórko wydzielone betonowym prefabrykowanym ogrodzeniem z dwiema metalowymi bramami oraz furtką;
 2. dwa parterowe budynki wolnostojące.
Dla budynków usytuowanych na nieruchomościach brak jest świadectw energetycznych.
Z uwagi na zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
Na ww. nieruchomościach znajdują się:
 1. energetyczna linia kablowa nn i SN oraz energetyczna linia oświetlenia ulic – stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 2. kanalizacja telekomunikacyjna wraz z czynnym kablem zasilającym wolnostojący parterowy budynek znajdujący się na działce nr 5/1 – stanowiące własność Orange Polska S.A.;
 3. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 100-32 wykonana w latach 1974-2004 w technologii tradycyjnej i preizolowanej, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego – stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.;
 4. gazociąg dn 150 stal n/c oraz przyłącze gazu dn 40PE n/c obsługujące nieruchomość przy al. Piłsudskiego 96; gazociągi: dn 150 stal oraz dn 300 stal n/c, przyłącza gazu dn 80 stal n/c zasilające nieruchomość przy al. Piłsudskiego 89, oraz przyłącza gazu dn 90 PE n/c zasilające nieruchomość przy ul. Zbiorczej 2A i 2, dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego – stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.;
 5. miejski wodociąg Ø 150 mm, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 3 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 6. miejski kanał ogólnospławny D=0,25 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 7. przyłącza wodociągowe do wodociągu, o którym mowa w pkt 5:
  1. Ø 50 mm L=24,00 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. Ø 50 mm L=26,30 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2,
  - konieczność zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 8. przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do ww. kanału:
  1. D=0,15 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. D=0,20 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2,
  3. D=0,15 m – obsługujące posesję przy al. Piłsudskiego 89,
  - konieczność zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 9. przyłącza, które znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
  1. wodociągowe Ø 80 mm L=17,45 m,
  2. wodociągowe Ø 50 mm L=13,30 m,
  3. kanalizacji sanitarnej D=0,15 m (2 szt. o łącznej długości L=10,30 m),
  4. kanalizacji deszczowej – przykanaliki od rur spustowych D=0,15 m (4 szt. o łącznej długości L=35,40 m),
  5. przyłącze D=0,10 m L=3,50 m, odwadniające kanał ciepłowniczy;
 10. na nieruchomościach znajdują się również przyłącza będące własnością dotychczasowych użytkowników:
  1. wodociągowe Ø 32 mm L=10,60 m i kanalizacji sanitarnej D=0,15 m L=5,10 m obsługujące zespół pawilonów handlowych,
  2. kanalizacji ogólnospławnej obsługujące pawilon handlowy.
Dla sieci opisanej w pkt 3 ustanowiona została w dniu 27 października 2015 r. na czas nieoznaczony na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. służebność przesyłu polegająca na:
 • znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości objętej księgą wieczystą LD1M/00092200/7 w zakresie działek gruntu nr 5/1 i 5/2 urządzeń ciepłowniczych,
 • prawie korzystania przez Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna z części nieruchomości stanowiącej część działek nr 5/1 i 5/2 w obrębie W-26 objętej księgą wieczystą LD1M/00092200/7, w zakresie utrzymania i eksploatacji należących do Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna urządzeń ciepłowniczych, które w zakresie działki nr 5/1 wraz ze strefą ochronną zajmują pas gruntu o łącznej powierzchni 600, 73 m2,
 • prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń oraz usuwania ich awarii,
 • zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności: zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
Właściciel sieci opisanych w pkt 4, tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci gazowniczej w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Właściciel sieci opisanych w pkt 5–8 i 9 lit. a–c, tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu. Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Obsługa komunikacyjna terenu może odbywać się poprzez zaprojektowany i wykonany przez nabywcę na własny koszt zjazd z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego oraz zaprojektowane i wykonane przez nabywcę na własny koszt, zjazdy z al. Śmigłego-Rydza i ul. Zbiorczej na warunkach określonych przez Zarząd Dróg i Transportu. Realizacja powyższych obowiązków nastąpi bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej niezbędne jest dokonanie przebudowy układu drogowego polegającego na:
 1. budowie zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie zarazem pełnił funkcję zatoki autobusowej;
 2. przebudowie chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego, który w wyniku budowy pasa wyłączeń należy zlokalizować częściowo poza obecnym pasem drogowym wyznaczonym działką nr 30/34 w obrębie W-23;
 3. budowie zjazdu z al. Śmigłego-Rydza;
 4. budowie zjazdu z ul. Zbiorczej.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r. zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Lodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 „Warunków Przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r.
Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości oraz wizualizacją obiektów zaproponowanych w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1165 i 1265);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję;
 3. zakończenia pierzejowej zabudowy od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ul. Zbiorczej – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 4. dokonania czynności polegających na:
  1. uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu koncepcji budowy zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego; koncepcja winna uwzględniać konieczność odsunięcia się z przyszłą zabudową od strony al. Piłsudskiego na odległość 8 m od krawędzi istniejącej jezdni; uzgodnienie powyższej koncepcji winno być poparte zawarciem w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) porozumienia z Zarządem Dróg i Transportu, które określi warunki dotyczące przebudowy układu drogowego od strony al. Piłsudskiego;
  2. dokonaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi podziału północnych części działek nr 4/4 i 5/1 w obrębie W-26, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7 celem wyodrębnienia z nich części niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika); podział nieruchomości zostanie dokonany w taki sposób, aby wszystkie elementy przebudowanego pasa drogowego znalazły się na nowo wydzielonych działkach powstałych na skutek podziału;
  3. przeniesieniu nieodpłatnie aktem notarialnym na rzecz Miasta Łodzi części nieruchomości dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7, niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika), wydzielonych w sposób opisany w pkt 4 lit. b; o ile nie zostaną spełnione przesłanki art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przeniesienie własności na zasadach opisanych powyżej, nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna; nieruchomości, które będą miały stanowić własność Miasta Łodzi przeniesione zostaną w stanie wolnym od obciążeń (Miasto Łódź wyrazi zgodę na wykreślenie ustanowionej na rzecz Miasta Łodzi hipoteki w zakresie którym hipoteka ta będzie obciążać nieruchomości przenoszone na własność Miasta Łodzi, zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r.).
  4. wybudowaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi elementów pasa drogowego (pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika) zgodnie z koncepcją uzgodnioną z Zarządem Dróg i Transportu; wybudowanie elementów pasa drogowego nastąpi po przekazaniu na rzecz Miasta Łodzi działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego al. Piłsudskiego, zgodnie z pkt 4 lit. c.
 5. urządzenia na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi zjazdów obsługujących nabyty teren;
 6. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci, znajdujących się na nieruchomościach stanowiących przedmiot przetargu, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 7. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) w przypadku niewywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 3 lub zgodnie z koncepcją i wizualizacją obiektów przedstawionych w ofercie;
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 7 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 3;
 9. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonej kary umownej;
 10. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 7:
  1. hipoteki w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na zasadach określonych powyżej.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 7, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 10. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 7. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 7. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 7 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach lub nieruchomościach nabywcy na zasadach opisanych powyżej. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 11. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w przypadku nie przeniesienia własności nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia gdy decyzja o podziale nieruchomości stanie się ostateczna, zgodnie z zapisami pkt 4 lit. c – w przypadku gdy nie będą spełnione przesłanki art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 12. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 11 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 11;
 13. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 14. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 13 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 13;
 15. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:
 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r.
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 i następnych Kodeksu cywilnego;
 3. prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.11.2015 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu do której doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 - sala 371a, o godzinie 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, na której należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”, zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r.
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”
w terminie do dnia 16 maja 2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 464.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a i 457, tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi, przy ulicy Paradnej bez numeru
Treść:

2016-03-17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi, przy ulicy:

Paradnej bez numeru

oznaczonej jako działka nr 755/11, w obrębie geodezyjnym G-27, o powierzchni 6656 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00078570/7

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, położona w sąsiedztwie koryta rzeki Olechówki, przylegająca do kompleksu rekreacyjno-sportowego Stawy Jana, konfiguracja terenu z niewielkim spadkiem w kierunku koryta rzeki Olechówki. Według zapisu w ewidencji gruntów, grunt oznaczony jest jako rodzaj użytku ŁIV, RIVb i RIVa – są to grunty orne i łąki trwałe. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zieleń występująca na nieruchomości podlega ochronie ogólnej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. Nr 1651 i Nr 1688). Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów w wieku szacunkowym powyżej 10 lat wynosi 15%. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Nieruchomość znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi (zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%).

Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

 1. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2 x Dn 300 stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego. Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostęp do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych, i w terminie uzgodnionym z Veolia Energia Łódź S.A.. Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
 2. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,30 m, dł. L=32 m; właściciel przyłącza, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną w/w urządzenia, niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w jego pasach ochronnych o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza kanalizacji sanitarnej, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia; powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu wynosi ca 173 m2; Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
 3. instalacja kanalizacji sanitarnej obsługująca teren Chojeńskiego Klubu Sportowego, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 18 i teren Firmy „Cegal” Sp. jawna, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8; z uwagi na opisaną instalację, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości opisanych w księgach wieczystych o numerach LD1M/00049744/6 i LD1M/00078570/7 oraz właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1M/00184077/7 służebność gruntową o treści służebności przesyłu,
 4. kanał deszczowy D=1,40 m (w zachodniej części działki nr 755/11), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1209 m2, kanał deszczowy D=1,40 m (w północno-wschodnim narożniku działki nr 755/11), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, dla którego pas ochronny wynosi 25 m2; wyżej wymienione kanały stanowią własność Miasta Łodzi; z uwagi na opisane kanały deszczowe nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi służebność gruntową/przesyłu; łączna powierzchnia całkowita objęta służebnością wynosi 1234 m2.

Według mapy zasadniczej w części północnej nieruchomości przebiega kanał sanitarny 2ksD500; na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-4, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Paradnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
W wydanych opiniach Zarząd Dróg i Transportu wskazał, iż pierwotnie południowa część działki nr 755/11 miała zostać objęta inwestycją drogową polegającą na rozbudowie pasa drogowego ulicy Paradnej w ramach realizacji tzw. Trasy nad Olechówką – drogi klasy technicznej G, której przebieg w śladzie ulicy Paradnej wynika z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętego uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. W „Aktualizacji optymalnego wariantu studium systemu transportowego dla Miasta Łodzi” w śladzie tzw. „Trasy nad Olechówką” pozostawiono ulicę Paradną bez poszerzenia. Opracowana aktualizacja ww. studium transportowego będzie stanowić materiał bazowy w zakresie układu komunikacyjnego dla opracowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łodzi.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP – tereny zieleni urządzonej z programem usługowym z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych.
Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wydane zostały następujące decyzje Prezydenta Miasta Łodzi o warunkach zabudowy:

 • Nr DAR–UA–X.550.2015 z dnia 23.04.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku handowo-usługowego,
 • Nr DAR–UA–X.987.2015 z dnia 29.06.2015 r. oraz Nr DAR–UA–X.1457.2015 z dnia 28.09.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami.

Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej w przyszłości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jak i postanowienia umowy sprzedaży w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania terenu zaproponowaną w ofercie oraz pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1165 i 1265);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany zgodny z zaproponowaną w ofercie koncepcją oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane;
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w pkt 2 lub nie zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu przedstawioną w ofercie;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 900 000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 wraz z odsetkami ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 5. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00078570/7 hipoteki wraz z odsetkami na rzecz Miasta Łodzi, w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 7. ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
  1. prawie do prowadzenia przez nieruchomość dwóch kanałów deszczowych tj.
   • kanału deszczowego o średnicy D=1,40 m (w zachodniej części działki nr 755/11), którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1209 m2,
   • kanału deszczowego o średnicy D=1,40 m (w północno-wschodnim narożniku działki nr 755/11), dla którego pas ochronny wynosi 25 m2.
   zwanych dalej „urządzeniem”,
  2. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości wznoszenia zabudowy i innych naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń na urządzeniach (kanałach deszczowych) oraz w strefie ochronnej, która wynosi po 5 m (po obu stronach urządzenia), licząc od jego krawędzi zewnętrznych; łączna powierzchnia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 1234 m2,
  3. prawie dokonywania przyłączeń do urządzenia (kanałów deszczowych),
  4. prawie nieograniczonego dostępu osób uprawnionych przez Miasto Łódź (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzenia w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek o numerach: 746/5, 746/26, 746/27, 746/28, 746/29 w obrębie G-27, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00049744/6 i działki numer 755/10 w obrębie G-27, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00078570/7 oraz na rzecz właściciela działki o numerze 745/1 w obrębie G-27, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00184077/7, bez wynagrodzenia, służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, na czas nieokreślony, polegającej na:
  1. prawie do prowadzenia przez nieruchomość kanalizacji sanitarnej, obsługującej teren Chojeńskiego Klubu Sportowego, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 18 i teren Firmy „Cegal” Sp. jawna, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8,
  2. prawie do korzystania z tej kanalizacji,
  3. prawie nieograniczonego dostępu osób uprawnionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego ww. działek opisanych w księgach wieczystych o numerach: LD1M/00049744/6, LD1M/00078570/7 i LD1M/00184077/7, (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzenia w celu dokonywania przyłączeń, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji i przebudowy kanalizacji, o której mowa w pkt 8 lit a;
 9. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 10. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Zakres ograniczonego prawa rzeczowego o łącznej powierzchni 1234 m2, dla urządzeń opisanych w pkt 7 lit a i przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej, o której mowa w pkt 8 lit a, przedstawia mapa stanowiąca Załącznik do „Warunków przetargu” będących Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2180/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 października 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2959/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lutego 2016 r.

Koszty wniosku o wpis ograniczonych praw rzeczowych do księgi wieczystej, opisanych w pkt 7 i 8, ponosi Kupujący.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 22.01.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).
Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r.
w UMŁ w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2180/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 października 2015 r.; zmienionego Zarządzeniem Nr 2959/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lutego 2016 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Paradnej bez numeru”,
 • złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Paradnej bez numeru”
w terminie do dnia 16.05.2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 464.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2180/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 października 2015 r., stanowiącym „Warunki przetargu” oraz Zarządzeniem Nr 2959/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lutego 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a), tel. (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach Nowomiejskiej 14 oraz Ogrodowej 4
Treść:

2016-03-25

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o rokowaniach

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,
położonych w Łodzi, w obrębie S-1, przy ulicach:
Nowomiejskiej 14,
działka nr 71/2 o powierzchni 937 m2, KW LD1M/00086244/2
oraz
Ogrodowej 4,
działka nr 70/2 o powierzchni 1855 m2, KW LD1M/00001884/1.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2792 m2.

Działka nr 71/2 ma kształt prostokąta. W ścianie budynku zlokalizowanego na działce nr 72/2 położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, w granicy z działką nr 71/2, znajdują się otwory okienne. Na ścianie tego budynku zainstalowane są reklamy oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Granicę działki nr 71/2 nieznacznie narusza ogrodzenie (siatka i betonowe słupki) należące do właściciela nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, oznaczonej jako działka nr 72/2 (na długości około 15 m i szerokości około 60 cm). Około 50 % powierzchni działki stanowi ogólnodostępny parking o utwardzonej nawierzchni, natomiast na jej pozostałej części urządzony jest chodnik dla pieszych oraz trawnik.
Na działce nr 70/2 usytuowany jest parterowy obiekt handlowo - usługowy, wybudowany w 1938 r. o powierzchni użytkowej 549,33 m2. Obiekt składa się z 2 budynków posadowionych wzdłuż wschodniej oraz zachodniej granicy działki nr 70/2. Budynki znajdują się w dostatecznym stanie technicznym. Ściany konstrukcyjne i posadzki są zawilgocone, stropy i pokrycie nieszczelne, krokwie konstrukcji dachu zawilgocone, zagruzowane i zamurowane kanały wentylacyjne, stolarka okienna i drzwiowa wypaczona, nieszczelna. Budynki nie posiadają świadectwa energetycznego. Część frontowa działki jest niezabudowana i stanowi część ogólnodostępnego parkingu. Teren pomiędzy budynkami oraz część frontowa działki nr 70/2 posiada utwardzoną nawierzchnię.

Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomościach znajdują się:

 1. gazociąg n/c dn 150 stal, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi; strefa ochronna dla sieci gazowej wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; właściciel sieci wnosi o zagwarantowanie jego służbom eksploatacyjnym dostępu terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
 2. kanalizacja teletechniczna 1 otw. wraz z czynnymi kablami, należąca do Orange Polska S.A.;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 63/50 mm o długości 12,65 m, podłączone do wodociągu Ø 225 mm (III.22) w ulicy Ogrodowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 4. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 7,0 m i nr inw. B 468/3111, podłączone do kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ulicy Ogrodowej; na wysokości działki nr 71/2 zlokalizowane są nieużytkowane przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m (od kanału w ulicy Ogrodowej do granicy nieruchomości); przyłącza te stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obowiązuje dla nich pas ochronny wolny od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 5. energetyczne złącze kablowe oraz energetyczna linia kablowa nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 6. czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200 wykonana w 1972 r. w technologii tradycyjnej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej (wolna od zabudowy i stałych naniesień) wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-6, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielczej pod nazwą „Nowe Miasto”, figurującego w gminnej ewidencji zabytków Miasta Łodzi.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się jednym z istniejących zjazdów z ulicy Ogrodowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną dla tego obszaru tożsamość Miasta Łodzi. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu.

Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 1 „Warunków rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.
Zgłaszający niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r., zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności przedstawionej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja przedstawionej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 4 pkt 3 „Warunków rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.

Osoba ustalona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które będzie zgodne z koncepcją zagospodarowania terenu oraz wizualizacją obiektów zaproponowanych w zgłoszeniu, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2015 r. poz. 199) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i projekt budowlany oraz zaproponowaną w zgłoszeniu koncepcję;
 3. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 4. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach stanowiących przedmiot rokowań sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 3, lub zgodnie z koncepcją i wizualizacją obiektów przedstawionych w zgłoszeniu;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 3;
 7. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonej kary umownej;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 5:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot rokowań, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 5, zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w rokowaniach jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.;
 2. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 4. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych ) obejmującej nabywane nieruchomości.

Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 15.05.2015 r., 25.09.2015 r., 15.01.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) netto.
Zaliczka wynosi 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w rokowaniach plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Rokowania odbędą się w dniu 10 czerwca 2016 r.
w UMŁ w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnego zgłoszenia zawierającego dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 4 „Warunków rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.; na kopercie należy umieścić napis „Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”;
 • złożenie kopii dowodu wpłaty zaliczki, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty zaliczki w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”
w terminie do dnia 6.06.2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464.

Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata ceny nabycia nieruchomości ustalonej w rokowaniach wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się celem zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez organizatora rokowań miejscu i terminie, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a), tel. (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału nieruchomości gruntowej przypisanej do lokalu, stanowiących własność Miasta Łodzi (2016-03-25, aktualizacja: 2016-03-31)
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach Zielonej 12 i Wólczańskiej 25
Treść:

2016-03-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,
położonych w Łodzi przy ulicach:
Zielonej 12 i Wólczańskiej 25, oznaczonych w obrębie geodezyjnym P-19
jako działki nr 208 i 209
o łącznej powierzchni 2133 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr:
LD1M/00089526/4 i LD1M/00097500/5

Nieruchomość przy ul. Zielonej 12 (działka nr 208) zabudowana jest od frontu parterowym budynkiem (dawniej usługowym) oraz wzdłuż pozostałych granic działki jako prawa, poprzeczna i lewa oficyna - budynkami mieszkalnymi o wysokości 4 kondygnacji. Budynki znajdują się w złym stanie technicznym i nie są użytkowane. Dla powyższych budynków brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej. Nieruchomość przy ulicy Wólczańskiej 25 (dz. nr 209) zabudowana jest budynkiem parterowym, w którym znajduje się lokal użytkowy o pow. 31 m2. Lokal objęty jest umową najmu. Ponadto na działce znajdują się pozostałości fundamentów po budynkach kamienic oraz utwardzenie w postaci trylinki, wylewki betonowej oraz płyt chodnikowych.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez zjazd z ul. Wólczańskiej, maksymalnie oddalony od skrzyżowania z ul. Zieloną przy działce nr 210. Opinia ta nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, gdyż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830), budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Nieruchomości podlegające sprzedaży położone są w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego korytarza tunelu średnicowego Kolei Dużych Prędkości. Aktualnie nie są znane ostateczne przebiegi tego tunelu na odcinku od stacji Łódź-Fabryczna do stacji Łódź-Kaliska ani termin jego realizacji. Miasto planuje także budowę (w okresie 2016 r. - 2022 r.) kolei konwencjonalnej i jeden z wariantów realizacji tej inwestycji zakłada przebieg tunelu tej kolei wraz z budową przystanku na obszarze al. Kościuszki - ul. Zachodniej - ul. Zielonej. Zgodnie z informacją Zarządu Dróg i Transportu wstępne założenia dotyczące realizacji tej inwestycji nie przewidują jej kolizji z nieruchomościami podlegającymi sprzedaży, jednakże założeń tych nie można obecnie traktować jako ostatecznych.
Naniesienia znajdujące się na sprzedanych działkach nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
Zgodnie z opiniami gestorów sieci na terenie działki nr 208 znajduje się: energetyczna linia kablowa nn i złącze kablowe nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto oraz infrastruktura będąca własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. znajdująca się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., tj. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m.
Dla przyłączy wodnych i kanalizacyjnych wymagane jest zachowanie strefy ochronnej, wolnej od stałych naniesień i zabudowy o szerokości 5 m, symetrycznie po obu stronach rurociągów, na terenie działki nr 209 znajduje się nieczynne przyłącze gazu.
Przez teren działek mogą przebiegać także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1700/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r., zmienionego zarządzeniem nr 2903/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2016 r.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r., zmienionego zarządzeniem nr 2903/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2016 r. zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 7 pkt 3 „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr 2903/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2016 r.
Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, które będą zgodne z koncepcją zagospodarowania terenu oraz wizualizacją obiektów zaproponowanych w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642 i 1777);
 2. rozbiórki budynków usytuowanych na nieruchomościach w oparciu o pozwolenie na rozbiórkę w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 3. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję i wizualizację obiektów;
 4. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku dokonania rozbiórki budynków usytuowanych na nieruchomościach w terminie wskazanym w pkt 2;
 6. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 4 lub zgodnie z koncepcją i wizualizacją obiektów przedstawionych w ofercie;
 7. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 5 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 6 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 4;
 9. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kary umownych;
 10. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 5 i 6:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 050 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 1 050 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą; Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
   Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej sprzedawanych nieruchomości, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
   Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 5 i 6 zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 050 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 5 i 6. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 5 i 6. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 5 i 6 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach lub nieruchomościach nabywcy na zasadach opisanych powyżej. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 11. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że Nabywca:
  1. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu hipoteki (hipotek) w księgach wieczystych, na rzecz Miasta Łodzi, o której (których) mowa w pkt 10,
  2. nie dokona czynności prawnych wymienionych szczegółowo w lit. a, po wygaśnięciu hipoteki (hipotek) ustanowionej na nieruchomościach, w szczególności w przypadku zmiany formy zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 5 i 6, o ile wygaśniecie hipoteki (hipotek) nastąpi przed upływem 60 miesięcy od daty niniejszego aktu notarialnego,
  3. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w lit. a i b, nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 12. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 11 lit. c wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, w przypadku zbycia nieruchomości objętych niniejszą umową w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapisów określonych w punkcie 11 lit. a i b, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty dokonania czynności prawnych określonych w pkt 11 lit. a i b;
 13. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na sprzedawanych nieruchomościach na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 14. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostaną:
 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r., zmienionego zarządzeniem nr 2903/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2016 r.;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.02.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 370 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 137 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 13 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala 371a, o godzinie 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości jest:

 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr 2903/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2016 r., na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zielonej 12 i Wólczańskiej 25”;
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zielonej 12 i Wólczańskiej 25”
w terminie do dnia 9 maja 2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 464.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany podmiot zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r., zmienionego zarządzeniem nr 2903/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2016 r.
Dodatkowych informacji n/t przetargu udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 a , tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg ograniczony do współwłaścicieli na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 38a
Treść:

2016-03-03

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do współwłaścicieli na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 38a, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6 jako działka nr 294 o powierzchni 840 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00003496/8.

Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 6/10) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
W przetargu mogą brać udział jedynie współwłaściciele, którzy w okresie do końca terminu wywieszenia wykazu, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65), złożyli wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi, zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie (z późn. zm).
Na terenie nieruchomości znajduje się kompleks trzech budynków mieszkalnych (front, prawa i lewa oficyna), czterokondygnacyjnych, podpiwniczonych (poza częścią frontową) o łącznej powierzchni zabudowy 613 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1567,66 m2. Budynki wzniesiono w konstrukcji tradycyjnej około 1894 r. wyposażone są w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną oraz gazową (oprócz lewej oficyny).
W budynkach znajduje się 30 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe.
Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej LD1M/00003496/8 nieruchomość obciążona jest:

 1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,54 zł z tytułu poczynionych w nieruchomości nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
 2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 52,36 zł z tytułu wydatków na kapitalny remont ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
 3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,08 zł z tytułu prowadzenia administracji nieruchomością ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
 4. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 15,21 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa.
Nieruchomość znajduje się na obszarze przewidywanych priorytetowych projektów rewitalizacji.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadach dotychczasowych tj. poprzez istniejący zjazd z ulicy Nawrot. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Nieruchomość wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym wszelkie działania prowadzone w obiektach muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505). Zgodnie z zapisami ww. ustawy na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnień (w zależności od zakresu planowanych prac) miejskim służbom konserwatorskim.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Teren objęty jest uchwałą Nr IX/175/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej. Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia wszelkich działań na nieruchomości zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami.
Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 422 900 zł netto (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych) netto. W tym wartość udziału Miasta Łodzi w naniesieniach: 87 000 zł, wadium wynosi: 84 580 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 230 zł (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych).
Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223, 1504 i 1649).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2016 r. w UMŁ,
Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 5 maja 2016 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 6 maja 2016 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 9 maja 2016 r. do godziny 15.00 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.

W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 9 maja 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia udziału w nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej współwłasność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 2886/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 lutego 2016 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 457 tel. (42) 638-47-81, tel. (42) 638-44-14 i pok.457a 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Plonowej bez numeru, Tatarczanej bez numeru, Alabastrowej bez numeru, Ujazd bez numeru, Długiej bez numeru
Treść:

2016-03-17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Plonowej bez numeru, obr. B–38, dz. nr 92/3, pow. 1034 m2, KW LD1M/00103174/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. sieć wodociągowa Ø 160 mm przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia;
  2. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 174;
  3. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
  4. dwa przyłącza wodociągowe Ø 32 mm włączone do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o. o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniach oraz w pasach ochronnych o szerokości 5 m oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tych urządzeń;
  5. studnia nie będąca w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z o. o.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ulic: Plonowej lub Tatarczanej (działki nr: 91/1 i 90/8, w obrębie B–38 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadające użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla:
   1. sieci wodociągowej Ø 160 mm - o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych,
   2. przyłączy wodociągowych Ø 32 mm - o szerokości 5 m.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r., 20.02.2015 r., 30.04.2015 r., 17.07.2015 r., 4.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Plonowej bez numeru, obr. B–38, dz. nr 92/4, pow. 1380 m2, KW LD1M/00103174/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 172;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 32 mm włączone do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 5 m oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Plonowej (działka nr 91/1, w obrębie B–38 o nieregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla przyłącza wodociągowego Ø 32 mm - o szerokości 5 m.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r., 20.02.2015 r., 30.04.2015 r., 17.07.2015 r., 4.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Tatarczanej bez numeru, obr. B–38, dz. nr 92/2, pow. 1044 m2, KW LD1M/00103174/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 174;
  2. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
  3. sieć wodociągowa Ø 160 mm przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka. z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Tatarczanej (działka nr 90/8, w obrębie B–38 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci sieci wodociągowej Ø 160 mm - o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r., 20.02.2015 r., 30.04.2015 r., 17.07.2015 r., 4.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Alabastrowej bez numeru, obr. G–55, dz. nr: 580, 581 o łącznej pow. 633 m2, KW LD1M/00147979/9.
  Nieruchomość jest niezabudowana, zakrzewiona i zachwaszczona.
  Na terenie nieruchomości (od strony działek nr: 592/4 i 593/1) usytuowane są ogrodzenia, które naruszają granicę nieruchomości na całej długości (około 38 m) o około 2,20 m. Właściciele działek nr: 592/4 i 593/1 zostali zobowiązani do przesunięcia ogrodzeń w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; nieusunięcie ogrodzeń w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przy ul. Alabastrowej bez numeru posiada dostęp do odnogi drogi wewnętrznej – ul. Alabastrowej, będącej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Obsługa komunikacyjna może odbywać się z wyżej wymienionej drogi (o nawierzchni gruntowej). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przez nieruchomość przebiega linia napowietrzna wysokiego napięcia będąca własnością PGE Dystrybucja S. A.. Oddział Łódź–Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.11.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Ujazd bez numeru, obr. G-27, dz. nr 11, pow. 969 m2, KW LD1M/00281695/5.
  Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta spontaniczną roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  W ulicy Ujazd znajdują się stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o:
  1. wodociąg o średnicy 100 (mat. PEHD),
  2. sieć sanitarna o średnicy 200 (mat. kamionka), która zlokalizowana jest w odległości ± 2,40 m od granicy nieruchomości (działki nr 11), dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m, mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się od strony ulicy Ujazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi ;przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.02.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Długiej bez numeru, obr. G-49, dz. nr 131/48, pow. 1576 m2, KW LD1M/00088825/3.
  Działka jest niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Wyścigowej działka posiada ogrodzenie. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu, co skutkuje podtopieniami tego terenu. Przez teren nieruchomości równolegle do ul. Wyścigowej, w odległości ok. 7 m od północnej granicy działki przebiega czynna napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV i posadowiony jest przelotowy żelbetowy słup SN o wysokości 12 m. Odległość pozioma projektowanej zabudowy od skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej nie może być mniejsza niż 4,5 m. Od strony linii nie można lokalizować balkonów, tarasów itp. Właściciel nieruchomości zapewni pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto dostęp do linii w ciągu całej doby. W północnej części działki w odległości ok. 5 m od granicy z działką numer 133/10 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej oraz stacji transformatorowej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody.
  Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Wyścigowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 150 mm, kanał sanitarny D=0,30 m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.11.2014 r., 30.04.2015 r., 23.10.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 225 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 250 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Długiej bez numeru, obr. G-49, dz. nr 131/71, pow. 1800 m2, KW LD1M/00088825/3.
  Działka jest niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Konnej działka posiada ogrodzenie, które znajduje się w pasie drogowym ulicy. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu, co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nad terenem nieruchomości w odległości ok. 19 m równolegle do zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Linie podwieszane są na słupach o wysokości 12 m. Odległość między skrajnymi przewodami wynosi 2,9 m. Odległość pozioma projektowanej zabudowy od skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu znamionowym 15 kV nie może być mniejsza niż 4,5 m. Od strony linii nie można lokalizować balkonów, tarasów itp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Konnej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20 m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 17 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.11.2014 r., 30.04.2015 r., 23.10.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Długiej bez numeru, obr. G-49, dz. nr 131/49, pow. 1578 m2, KW LD1M/00088825/3.
  Działka jest niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Wyścigowej i Konnej działka posiada ogrodzenie, natomiast od ulicy Konnej ogrodzenie nieruchomości znajduje się w pasie drogowym ulicy. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu, co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  W północno-wschodnim narożniku działki znajduje się stacja transformatorowa, która usytuowana jest również częściowo na działce numer 131/10 stanowiącej część pasa drogowego ul. Konnej. Ponadto na terenie działki, w północno-zachodniej części znajduje się słup elektroenergetyczny SN 15 kV. Nad terenem nieruchomości w odległości ok. 19 m równolegle do zachodniej granicy działki oraz wzdłuż północnej części działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Linia wybudowana jest w układzie trójkątnym, odległość między skrajnymi przewodami wynosi 2,9 m. Odległość pozioma projektowanej zabudowy od skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu znamionowym 15 kV nie może być mniejsza niż 4,5 m. Od strony linii nie można lokalizować balkonów, tarasów itp. Właściciel nieruchomości zapewni pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto dostęp do linii w ciągu całej doby. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych - ulic Wyścigowej i Konnej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura, w ulicy Wyścigowej: wodociąg Ø 150 mm, kanał sanitarny D=0,30m, energia elektryczna, gaz oraz kanalizacja deszczowa; w ulicy Konnej: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.11.2014 r., 30.04.2015 r., 23.10.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 173 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 34 600 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 730 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Ujazd bez numeru, Alabastrowej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie w terenie oraz „Warunkami piątego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Plonowej bez numeru – dz. nr 92/3, Plonowej bez numeru – dz. nr 92/4, Tatarczanej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Długiej bez numeru – dz. nr 131/48, Długiej bez numeru – dz. nr 131/49, Długiej bez numeru – dz. nr 131/71.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Olechowskiej bez numeru, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5
Treść:

2016-02-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Olechowskiej bez numeru, obr. G–20, dz. nr 70/9, o pow. 13 085 m2, KW LD1M/00224148/9.

  Działka jest położona na niewielkim stoku doliny rzeki Olechówki. Działka jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta i jest porośnięta drzewami oraz krzewami. Ponadto istnieje znacząca różnica terenu pomiędzy wschodnią, a zachodnią granicą działki.
  Większość powierzchni nieruchomości pokryta jest zadrzewieniem w wieku od kilku do kilkunastu lat, które rozwinęło się w wyniku sukcesji ekologicznej na nieużytkowanym gruncie rolnym. Na nieruchomości brak jest form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm).
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego al. Ofiar Terroryzmu 11 Września - stanowiącej drogę powiatową klasy GP - główną ruchu przyspieszonego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. poz. 430 dział II § 9 ust. 1 pkt 3, na drogach klasy GP stosowanie zjazdów jest dopuszczalne wyjątkowo, gdy brak jest innej możliwości dojazdu lub nie jest uzasadnione bądź możliwe wykonanie albo wykorzystanie istniejącej drogi klasy D lub L do obsługi przyległych nieruchomości. Nabywca nieruchomości powinien rozważyć, czy planowana na nabywanej nieruchomości inwestycja nie będzie wymagała budowy drogi serwisowej dla zapewnienia jej obsługi komunikacyjnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP – tereny zieleni urządzonej z programem usługowym (część północna) oraz symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.
  Cena wywoławcza: 1 200 000 zł netto
  Wadium: 240 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5, obr. W-25, dz. nr 158/9 o pow. 1711 m2, KW LD1M/00088999/3.

  Na terenie działki znajduje się budynek tzw. „Bielnik Kopischa” wpisany wraz z gruntem na mocy decyzji z dnia 20 stycznia 1971 r. do rejestru zabytków pod numerem A/8. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi określonymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „budynek powinien zachować oryginalną formę i ekspozycję (zakazane są rozbudowy i przebudowy). Możliwe są przekształcenia wnętrz w zakresie dotyczącym nowych aranżacji i wszelkie prace konserwacyjne, zachowujące obiekt w dobrym stanie technicznym”. Nieruchomość objęta jest także wpisem obszarowym dla kompleksu poprzemysłowego K. Scheiblera o numerze A/44. Nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774, 1505); aktualnie budynek nie jest użytkowany.
  W związku z faktem, że w budynku usytuowanym na nieruchomości prowadzone były prace renowacyjne, dla pomieszczeń budynku zlecono w latach 2008-2010 pomiary stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia:
  1. zgodnie ze sprawozdaniem z badania przeprowadzonego w 2008 roku w badanych pomieszczeniach nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych substancji wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (na podstawie sprawozdania nr ZCS/18/2008 Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera);
  2. zgodnie z wynikami raportu wykonanego w 2010 roku stwierdzono, że warunki przebywania ludzi w pomieszczeniach budynku były zgodne z normatywami higienicznymi przepisu prawnego (na podstawie raportu nr 313/10 Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska EKOLAB s.c.).
  Dział III księgi wieczystej nr LD1M/00088999/3 dla przedmiotowej nieruchomości zawiera wpis – „prawo pierwokupu przysługujące Gminie Łódź w związku z tym, że nieruchomość objęta niniejszą księgą wpisana jest do Rejestru Zabytków w Łodzi pod nr A/8”.
  Zgodnie z opiniami gestorów na terenie nieruchomości zlokalizowane są:
  1. przyłącze wodociągowe Ø 63/50 mm (A-2713), włączone do wodociągu miejskiego w ulicy Tymienieckiego, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; pas ochronny dla przyłącza wolny od zabudowy i stałych naniesień wynosi 2,5 m z każdej strony licząc od jego osi;
  2. studnia wodomierzowa, w której znajdują się dwa wodomierze główne, obsługujące posesję przy ul. Tymienieckiego 5 oraz przy ul. Tymienieckiego 7;
  3. na wysokości działki usytuowane jest przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m, włączone do kanału w ulicy Tymienieckiego, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., będące do jej granicy w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; pas ochronny dla przyłącza wolny od zabudowy i stałych naniesień wynosi 2,5 m z każdej strony licząc od jego osi;
  4. dwa odcinki kanalizacji teletechnicznej wybudowane w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się w budynku przy ul. Tymienieckiego 5;
  5. kablowe złącze energetyczne nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  6. gazociąg dn 200 stal niskiego ciśnienia oraz przyłącze gazu dn 100 stal niskiego ciśnienia; strefa kontrolowana dla ww. przewodów, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1, 00 m (0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego); właściciel sieci gazowych – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym dostępności terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej; nowy właściciel obiektu winien niezwłocznie wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o zawarcie umowy dostarczania paliwa gazowego;
  7. na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Dla budynku znajdującego się na nieruchomości nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego – zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 i z 2015 r. poz. 151) ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
  Obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie poprzez zjazd z ulicy Tymienieckiego. Zagospodarowanie nieruchomości nie powinno skutkować koniecznością tworzenia kolejnych zjazdów z ulicy Tymienieckiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 1336, 1830, 1890 i 2281). Budowa i przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 - tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVIII/982/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest:
  1. przedłożyć w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży do zaakceptowania przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem, uwzględniający sposób dalszego korzystania z zabytku (w tym adaptację nowej funkcji) oraz zobowiązanie do przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich wraz z wstępnym harmonogramem prac;
  2. poinformować Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianach stanu prawnego tej nieruchomości nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy sprzedaży.
  Wszelkie prace o charakterze remontowo-konserwatorskim muszą być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres i planowany przebieg prac każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania (ewentualnie uzgodnienia) służbom konserwatorskim.
  Cena wywoławcza (po zastosowaniu 1% bonifikaty): 6 289 470 zł netto
  Wadium: 628 947 zł
  Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 oraz z 2015 r. poz. 1433).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Szybowej 7, gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" bn., Świetlików 2a i Świetlików bn., Młynarskiej 29, Antoniego Książka 42 oraz na sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych przy ulicach: Rokickiej 7 i Wawelskiej 3
Treść:

2016-02-23

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Szybowej 7, obr. G-19, dz. nr 245/1, pow. 1273 m2, KW LD1M/00095420/6.
   Działka nr 245/1 posiada kształt prostokąta o wymiarach 30 x 42,5 m. Na działce brak jest trwałych naniesień, grunt porośnięty jest ruderalną roślinnością trawiastą, krzewami i pojedynczymi drzewami w tym owocowymi. Nieruchomość ogrodzona jest siatką metalową rozpiętą na słupkach drewnianych z prowizoryczną bramą od strony ulicy Szybowej (wzniesione przez dzierżawców nieruchomości). Ogrodzenie to nie pokrywa się z geodezyjnymi granicami działki nr 245/1.
   Przedmiotowa nieruchomość objęta jest 2 umowami dzierżawy obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2017 r.
   Zgodnie z opiniami gestorów na działce znajdują się:
   1. energetyczne przyłącze napowietrzne nn, należące go PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto;
   2. napowietrzna infrastruktura teletechniczna, stanowiąca własność Orange Polska S.A.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ul. Szybowej (działka nr 234/2 obręb G-19). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru, obr. B-3, dz. nr 39/3, pow. 2149 m2, KW LD1M/00190631/4.
   Na działce nr 39/3 znajduje się szopa drewniana o powierzchni ok. 10 m2 nie związana trwale z gruntem. Na gruncie znajduje się ruderalna zieleń przydomowa z zadrzewieniem pochodzącym z nasadzeń i samosiewu. Nieruchomość jest ogrodzona – ogrodzenie jest stare, wykonane z siatki rozpiętej na słupkach metalowych. Brak ogrodzenia od strony działki nr 39/1.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci, które nie zostały opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ul. Okulickiego (poprzez działkę nr 39/4 o użytku „Tp” – tereny przeznaczone pod drogę). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Ogrodzenie nieruchomości narusza granicę geodezyjną działek 38/2 (własność prywatna), 39/4 i 40 (własność Miasta Łodzi).
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą Nr XXV/402/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej wschodnią część osiedla Sokołów, zmienioną uchwałą Nr XCIV/1989/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 października 2014 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 349, poz. 3502 oraz z 2014 r. poz. 4010), przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 35MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.


  • Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, obr. B-11, dz. nr 136/2, KW LD1M/00080648/2 oraz dz. nr 136/4, KW LD1M/00080647/5 o łącznej pow. 1090 m2.
   Działka 136/2 nie przylega bezpośrednio do pasa drogowego ul. Świetlików – znajduje się na zapleczu, w odległości ok. 30 m od ulicy. Dojazd do niej stanowi działka 136/4, będąca przedmiotem wspólnej oferty inwestycyjnej. Działki stanowią jedną całość gospodarczą. Na działce 136/2 znajduje się część budynku mieszkalnego parterowego, niepodpiwniczonego (altana działkowa). Pozostała część budynku znajduje się na działce sąsiedniej numer 136/3. Budynek jest w stanie ruiny, ściany murowane z cegły ceramicznej, obustronnie tynkowane (widoczne wykruszenia muru, liczne ubytki tynku). Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą, zarwany. Stolarka okienna drewniana, kilkudziesięcioletnia ze znacznymi ubytkami oszklenia. Stolarki drzwiowej brak. Powierzchnia zabudowy wynosi 34 m2.
   Roślinność działek stanowi mozaika zadrzewień pochodzących z nasadzeń, zbiorowisk ruderalnych i ogrodowych (częściowo spontanicznych). Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działek 136/2 i 136/4 może odbywać się od strony ulicy Świetlików. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
   Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.08.2015 r., 18.12.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Młynarskiej 29, obr. B-47, dz. nr 122, pow. 595 m2, KW LD1M/00255371/7.
   Działka jest niezabudowana oraz nieogrodzona. Na terenie nieruchomości rośnie kilkudziesięcioletni drzewostan, w tym między innymi klony i akacje. Istniejący drzewostan należy zachować, w szczególności znajdujący się w granicy z działkami drogowymi, tj. ulicą Organizacji „Wolność i Niezawisłość” oraz Młynarską. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
   Na nieruchomości równolegle do południowej granicy nieruchomości przebiega odcinek kanalizacji kablowej z kablami służącymi świadczeniu usług telekomunikacyjnych. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do Orange Polska S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   W odległości 4,3 m – 4,6 m od południowej granicy działki, w pasie drogi zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 8 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W ww. pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Młynarskiej z projektowanym zjazdem zlokalizowanym w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania dróg. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w jej pobliżu sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 17.07.2015 r., 18.12.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 283 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 56 600 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 830 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Antoniego Książka 42, obr. B-20, dz. nr 307/1, pow. 1396 m2, KW LD1M/00196684/2.
   Działka jest niezabudowana, ogrodzona siatką stalową. Zgodnie z zapisami w Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali nieruchomość stanowi użytek LsVI. Teren nieruchomości pokryty jest zbiorowiskiem leśnym rozwijającym się na siedlisku boru mieszanego z drzewostanem w różnym wieku (20-40 lat). Las rosnący na nieruchomości objęty jest dokumentacją urządzenia lasu w formie inwentaryzacji lasu opracowanej wg stanu na 1 stycznia 2004 r. Usunięcie drzew z ww. nieruchomości będzie wymagało wyłączenia lasu z produkcji leśnej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, w drodze decyzji zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz może być związane z uiszczeniem należności, opłat i odszkodowań.
   Ogrodzenie nieruchomości stanowi własność byłego Dzierżawcy i zostanie przez niego usunięte, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca, w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieusunięcia ogrodzenia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości.
   W pasie drogowym na wysokości nieruchomości w odległości ok. 1m od granicy działki zlokalizowany jest wodociąg miejski o średnicy Ø 160 mm. Pas ochronny wodociągu wynosi po 3 m od jego skrajnych krawędzi i obejmuje częściowo teren działki 301/1. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Antoniego Książka. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z tej drogi poprzez projektowany zjazd. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Wschodnia część działki może zostać objęta inwestycją drogową polegającą na rozbudowie pasa drogowego ulicy Antoniego Książka. W wydanej opinii Zarząd Dróg i Transportu wskazał, iż najbliższym czasie nie przewiduje się prowadzenia prac inwestycyjnych na ww. ulicy. Ulica ta jest ulicą lokalną obecnie o szerokości 8,7-9m. Prawidłowo powinna posiadać szerokość 12 m. W przyszłości ulica wymagała będzie poszerzenia do prawidłowych parametrów. Obecnie Zarząd Dróg i Transportu nie posiada dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Antoniego Książka, ponadto plany finansowe na najbliższe lata 2015-2017 nie uwzględniają rezerwy środków na opracowanie dokumentacji i realizację rozbudowy ulicy Antoniego Książka.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, gazowa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdującej się w pobliżu nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.10.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 322 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 220 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Lublinek 44, obr. P-37, dz. nr 101/1, pow. 929 m2, KW LD1M/00102866/7.
   Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt nieregularny. Działka jest ogrodzona siatką stalową z furtką i bramą - zagospodarowana. Na działce znajdują się naniesienia bez trwałych fundamentów; naniesienia stanowią własność byłego dzierżawcy, który został zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieusunięcia naniesień we wskazanym terminie dzierżawca nie będzie miał roszczeń do Miasta oraz do przyszłego nabywcy o zwrot naniesień. Ogrodzenie nieruchomości od strony północnej i zachodniej nieznacznie odbiega od granicy ewidencyjnej. Na działce rosną drzewa i krzewy (roślinność ogrodowa i ozdobna, brak obiektów podlegających ochronie). Na terenie posesji znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 40 mm L=9,0 m znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz przyłącze energetyczne (brak dokumentów potwierdzających legalność jego wykonania).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Lublinek lub poprzez działkę 101/2 wydzieloną jako dojazd do działek.
   Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Lublinek znajduje się sieć wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna.
   W przyjętym uchwałą Nr XXXIX/782/08 z dnia 10 września 2008 r. przez Radę Miejską w Łodzi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulicy Maratońskiej, torów PKP, północnej granicy miasta, granicy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Nowy Józefów-Srebrna’’ nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Lublinek 44 położona jest na terenach oznaczonych symbolem 40MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 9.10.2015 r., 18.12.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 104 000 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 20 800 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 040 zł (słownie: tysiąc czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 2. sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Rokickiej 7, obr. G-22, dz. nr 385, pow. 1301 m2, KW LD1M/00002018/7.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 796 i 797 o powierzchni zabudowy odpowiednio 112 m2 i 47 m2 i powierzchni użytkowej lokali odpowiednio 101,40 m2 i 32 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 7 m2.
   Budynek mieszkalny nr 796 został wzniesiony w 1960 r., jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym oraz wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   Budynek mieszkalny nr 797 został wzniesiony w 1940 r., jest drewniany, parterowy, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. W budynkach znajdują się 4 lokale mieszkalne, 3 z nich są zamieszkiwane, jeden lokal jest wolny (stan na dzień ogłoszenia przetargu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Rokickiej.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00002018/7, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani prawami osób trzecich.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r., 25.09.2015 r., 4.12.2015 r.

   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 12 500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 640 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978 i 1223).


  • Wawelskiej 3, obr. B-47, dz. nr 79/1, pow. 627 m2, KW LD1M/00003040/7.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (pozostały udział).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 199 o powierzchni zabudowy 108 m² oraz budynkiem użytkowym nr 200 o powierzchni zabudowy 135 m2.
   Budynek mieszkalny nr 199 został wzniesiony w 1890 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną i telefoniczną.
   Budynek użytkowy nr 200 został wzniesiony w 1890 r., jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalację elektryczną.
   W budynku mieszkalnym znajduje się 5 lokali mieszkalnych – 4 obecnie zamieszkiwane, jeden lokal wolny oraz 1 lokal użytkowy – obecnie wolny (stan na dzień ogłoszenia przetargu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Wawelskiej.
   W dziale III i IV księgi wieczystej nr LD1M/00003040/7 znajdują się następujące wpisy:
   1. do części nieruchomości zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe na rzecz Skarbu Państwa na podstawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 22.01.1964 r., znak U.S.W.IV-1/5/64;
   2. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 2,18 zł z tytułu zabezpieczenia zaległych podatków ustanowiona na udziale współwłaściciela na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 7,32 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowiona na rzecz Skarbu Państwa;
   4. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 0,67 zł z tytułu nakładów ustanowiona na udziale współwłaściciela na rzecz Skarbu Państwa;
   5. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 1,21 zł z tytułu nakładów ustanowiona na udziale współwłaściciela na rzecz Skarbu Państwa;
   6. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 41,10 zł z tytułu nakładów na nieruchomości ustanowiona na rzecz Skarbu Państwa;
   7. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 9,23 zł z tytułu zobowiązań pieniężnych ustanowiona na rzecz Skarbu Państwa.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r., 25.09.2015 r., 4.12.2015 r.

   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 86 000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 860 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978 i 1223).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Szybowej 7, Okulickiego bez numeru, Młynarskiej 29, Antoniego Książka 42;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Świetlików 2a i Świetlików bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Lublinek 44.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Rokickiej 7 i Wawelskiej 3.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału) zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej bez numeru
Treść:

2016-02-09

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości
sąsiednich na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej
w Łodzi przy ul. Wólczańskiej bez numeru, obr. S-06, dz. nr 324/27,
pow. 115 m2, KW LD1M/00131663/6

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w obrębie P-19 jako działki o numerach 281 i 282.

Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż nieruchomość jest usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania i chodnika dla pieszych co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie. Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek sąsiednich. Z uwagi na ograniczony dostęp do nieruchomości oraz jej niewielką powierzchnię Zarząd Dróg i Transportu zaopiniował negatywnie sprzedaż działki jako nieruchomości samodzielnej.
Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami. Na części działki znajduje się chodnik z płyt betonowych w złym stanie technicznym. W ścianach budynków zlokalizowanych przy ul. Andrzeja Struga 13 i ul. Wólczańskiej 67, przylegających bezpośrednio do działki nr 234/27 znajdują się otwory okienne. Z uwagi na otwór drzwiowy zlokalizowany w budynku przy ulicy Wólczańskiej 67, poprzez teren działki obywa się ruch pieszy osób korzystających z lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku. Nieruchomość zlokalizowana w rejonie dwóch dróg publicznych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulic: Wólczańskiej oraz Andrzeja Struga. Nie ma możliwości zorganizowania zjazdu na działkę.
Przez teren nieruchomości przebiegają kable energetyczne SN i nN. Przyszły właściciel winien zapewnić dostęp do powyższych urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw. Na trasie kabli utwardzenie terenu należy wykonywać za pomocą nawierzchni rozbieralnej i nie można wznosić zabudowy ani wykonywać naniesień. Ponadto przez teren działki przebiega gazociąg niskiego ciśnienia Dn 100 oraz dwa przyłącz n/c Dn 80. Szerokość strefy kontrolowanej dla tych sieci wynosi 1,5.m.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej. Teren objęty jest uchwałą Nr XCIII/1701/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej–Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, określonych powyżej.
Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 4.12.2015 r.
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł netto, wadium: 16 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 800,00 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 r. w UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 13.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 7 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 8 kwietnia 2016 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.

W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 318/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 stycznia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 457 tel. (42) 638-47-81, tel. (42) 638-44-14 i pok.457a 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Marysińskiej 107, Słupskiej 9/13, Ustronnej bez numeru, Ustronnej 47/49, 49a i 51, Milionowej bez numeru i Łęczyckiej 1-7, Paradnej bez numeru, Żwawej 22, Spornej 26, Kajakowej 13 i 15 oraz na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Jaracza 20
Treść:

2016-02-01
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-31

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Marysińskiej 107, obr. B-23, dz. nr 555/13 o pow. 3101 m2, KW LD1M/00123663/7
   Na terenie działki zorganizowany jest parking wielostanowiskowy. Teren działki jest oświetlony, ogrodzony i częściowo utwardzony. Budynek gospodarczy posadowiony na działce jest nietrwale związany z gruntem i stanowi integralną część ogrodzenia.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się istniejącym zjazdem z ulicy Okopowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki zlokalizowane są:
   • kanał ogólnospławny d = 0,6 m x 1,10 m, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m z każdej strony licząc od zewnętrznej krawędzi przewodu, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu dostępu służbom eksploatacyjnym do sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji oraz pozostawienia strefy ochronnej, wolnej od stałych naniesień; obecnie UMŁ prowadzi procedurę w wyniku której działka nr 555/13 może zostać zajęta pod służebność przesyłu dla ww. urządzenia na obszarze o powierzchni 466 m2, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o., w przypadku ustanowienia służebności przesyłu, do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych zostanie złożony wniosek o odłączenie działki nr 555/13 z księgi wieczystej LD1M/00123663/7 oraz założenie dla niej odrębnej księgi wieczystej;
   • przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm nie znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp. z o. o., dla którego obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5 m (wolne od zabudowy i stałych naniesień);
   • energetyczne przyłącze napowietrzne niskiego napięcia, stanowiącę własność PGE Dystrybucja S.A. i linia energetyczna oświetlenia terenu nie stanowiąca własności PGE Dystrybucja S.A.;
   • gazociąg niskiego ciśnienia DN 300 mm (wyłączony z eksploatacji), stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane powyżej. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla kanału ogólnospławnego d = 0,6 m x 1,10 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. i przyłącza kanalizacji sanitarnej, Ø 200 mm nie znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp. z o. o.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.12.2015 r.
   Cena wywoławcza: 1 100 000 zł netto, wadium: 110 000 zł, postąpienie nie mniej niż 11 000 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Słupskiej 9/13, obr. G-40, dz. nr 457/1 o pow. 6 908 m2, KW LD1M/00000740/3
   Nieruchomość zabudowana jest dwoma murowanymi, niepodpiwniczonymi budynkami mieszkalnymi przylegającymi do siebie: jeden z nich częściowo jednokondygnacyjny, częściowo dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 106 m2 (rok budowy 1937), drugi dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 78 m2 (rok budowy 1927) oraz murowanym niepodpiwniczonym dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 76 m2 (rok budowy 1980). Ww. budynki są nieużytkowane, zdewastowane, kwalifikujące się do rozbiórki. Na terenie nieruchomości występują również pozostałości budynków gospodarczych.
   Naniesienia znajdujące się na nieruchomości nie posiadają żadnej wartości.
   Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.

   Teren nieruchomości gęsto porośnięty drzewami i krzewami, zachwaszczony, zaśmiecony.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Nieruchomość położona w sąsiedztwie dna doliny rzeki Ner.
   W części południowo-zachodniej nieruchomości znajduje się staw o głębokości ok. 1 m (wg. mapy sytuacyjno-wysokościowej) i powierzchni ok. 700 m2 (wg. mapy InterSIT) wraz z towarzyszącymi mu biocenozami mokradłowymi. Stanowi on miejsce żerowania i rozrodu płazów, które w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348) należą do gatunków prawnie chronionych. Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt chronionych wprowadzone są m. in. zakazy: umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania, niszczenia ich siedlisk i ostoi. Naruszenie zakazów wobec gatunków chronionych pociąga za sobą odpowiedzialność wynikającą z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222 i 774). Zniszczenie lub uszkodzenie siedliska gatunku chronionego bez zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyczerpuje przesłanki zaistnienia szkody środowisku w znaczeniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277) z konsekwencjami przewidzianymi przez ww. ustawę. Prowadzenie robót prowadzących do zmiany stosunków wodnych na cennych przyrodniczo terenach mokradłowych jest jedynie możliwe po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która ustala warunki prowadzenia robót (art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi dla części zbywanej nieruchomości, na której znajduje się m. in. staw, określone zostały następujące warunki: wskazana część nieruchomości zostanie zachowana w postaci niezabudowanej, zachowane zostaną występujące w tej części nieruchomości naturalne i półnaturalne biocenozy leśne i hydrofilne.
   Na nieruchomości znajdują się:
   1. studnia nieczynna, niepubliczna, w złym stanie technicznym,
   2. przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości L=12,00 m włączone do wodociągu Ø 150 mm w ulicy Słupskiej,
   3. przyłącze kanalizacyjne d=0,20 m o długości L=4,00 włączone do kanału sanitarnego D=0,20 m w ulicy Słupskiej.
   Ww. przyłącza nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Stanowią one własność Miasta Łodzi; wybudowane zostały w 2007 r. dla potrzeb przedmiotowej nieruchomości i były użytkowane przez ówczesną Administrację Nieruchomościami Łódź-Górna i jako część składowa nieruchomości podlegają sprzedaży. Od kwietnia 2013 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączami.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Na części nieruchomości ustanowiona jest na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. na czas nieoznaczony odpłatna służebność przesyłu ujawniona w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00000740/3 dla:
   1. magistrali wodociągowej Ø1000 mm posadowionej na działce nr 457/2, dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości 8 m po obu stronach urządzenia, od skrajnych jego krawędzi,
   2. sieci kanalizacji deszczowej d=0,50 m znajdującej się w ulicy Słupskiej, dla której obowiązuje strefa ochronna o szerokości 5 m z obu stron przewodu, od zewnętrznych krawędzi sieci,
   polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń oraz stref ochronnych opisanych powyżej wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzeń opisanych powyżej, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób uprawnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych powyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu dla działki nr 457/1 będącej przedmiotem sprzedaży wynosi 301 m2.
   Dla budynków znajdujących się na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się istniejącym zjazdem z drogi wewnętrznej ulicy Słupskiej lub nowo zaprojektowanym zjazdem. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania części nieruchomości na której znajduje się staw, przedstawionej na mapie stanowiącej Załącznik do „Warunków przetargu” będących Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 1962/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2015 r., zgodnie z warunkami określonymi przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz z przepisami;
    • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222 i 774).
    • Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277),
    • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348),
   2. przestrzegania zapisów dotyczących służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., ujawnionej w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00000740/3 dla:
    • magistrali wodociągowej Ø1000 mm posadowionej na działce nr 457/2,
    • sieci kanalizacji deszczowej d=0,50 m znajdującej się w ulicy Słupskiej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.12.2015 r.
   Cena wywoławcza: 970 000 zł netto, wadium: 194 000 zł, postąpienie nie mniej niż 9 700 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Ustronnej bez numeru, obr. G-43, dz. nr 45/1 o pow. 591 m2, KW LD1M/00038678/2.
   Nieruchomość jest niezabudowana (narożna – ul. Ustronna/Prosta) w nieznacznym stopniu porośnięta roślinnością - tworzą ją spontaniczne zadrzewienia (z udziałem topoli, klonów, czeremchy amerykańskiej) oraz zbiorowiska chwastów ruderalnych; pionowy rzut koron do 5% powierzchni nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Teren nieruchomości jest wyrównany. W odległości około 150 m znajduje się „trasa Górna”.
   W granicy działki nr 45/1 od strony ulicy Prostej znajduje się energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Według mapy zasadniczej przez teren działki przebiega nadziemny ciepłociąg. Zgodnie z informacją Veolia Energia Łódź S.A. jest to nieczynna i wycofana z eksploatacji (w 2012 r.) nadziemna parowa sieć ciepłownicza 2xDn150mm wykonana w 1987 roku w technologii tradycyjnej.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z pasa drogowego ulicy Prostej (działka nr 427/53, w obrębie G-43). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.12.2015 r.
   Cena wywoławcza: 90 000 zł netto, wadium: 18 000 zł, postąpienie nie mniej niż 900 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Ustronnej 47/49, 49a i 51, obr. G-43 jako działki nr: 332/2, 355/5, 356/3, 356/4, 354/7, 355/1, 356/1, 354/9, 357/21, 357/25, 359/23, 361/30, 360/3 i 361/32, o łącznej pow. 24 828 m2, KW: LD1M/00033623/7, LD1M/00032514/3, LD1M/00068257/4, LD1M/00033622/0, LD1M/00012170/3, LD1M/00047265/0, LD1M/00045312/1 i LD1M/00047264/3
   Teren nieruchomości jest ogrodzony i utwardzony. Na nieruchomościach znajdują się następujące naniesienia budowlane: - budynek produkcyjny o pow. użytkowej 6955 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej, wyposażony w suwnicę i węzeł cieplny; - budynek administracyjny o pow. użytkowej 1446,81 m2, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, prefabrykowanej; - budynek magazynowy o pow. użytkowej 441,54 m2, parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, prefabrykowanej; - wiaty magazynowe o pow. użytkowej 75 i 76 m2, o konstrukcji stalowej, szkieletowej; - budynek stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 23148. Ogólny stan techniczny ww. naniesień jest zadowalający.
   Na przedmiotowych nieruchomościach, zgodnie z opiniami gestorów, znajdują się:
   1. usytuowana na terenie działek nr 332/2 i 356/3 podziemna infrastruktura teletechniczna służąca świadczeniu usług telekomunikacyjnych, stanowiąca własność Orange Polska Spółka Akcyjna; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych od budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864);
   2. będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
    • zlokalizowany na działce nr 354/9 fragment przyłącza wodociągowego Ø 100 mm wraz z nabudowaną komorą wodomierzową oraz wewnętrzną instalacją wodociągową, przyłącze przebudowane zostało w 2013 r. w ramach przebudowy sieci wodociągowej w ul. Giełdowej w rejonie projektowanej Trasy Górnej (całkowita długość przyłącza po przebudowie l=50,29 m);
    • zlokalizowany na działkach nr 356/4 i 356/3 fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej d= 0,15 m o całkowitej długości l=7,08 m, wraz z nadbudowaną studnią rewizyjną oraz instalacją wewnętrzną kanalizacji sanitarnej, przyłącze jest włączone do kanału sanitarnego D=0,3 m, zlokalizowanego na terenie działki nr 322/8;
    • zlokalizowany na działkach nr 332/2 i 356/3 fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,2 m o całkowitej długości l=26,9 m, wraz z nadbudowaną studnią kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, przyłącze włączone jest do kanału deszczowego D=0,6 m w ul. Ustronnej;
    • zlokalizowany na działkach nr 357/21 i 357/25 fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,2 m o całkowitej długości l=25,5 m, wraz z nadbudowaną studnią kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, przyłącze włączone jest do kanału deszczowego D=0,6 m w ul. Ustronnej;
    • zlokalizowany na działce nr 354/9 fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,2 m wraz z nadbudowaną studnią kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, przyłącze przebudowane zostało w 2013 r. w ramach przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Giełdowej w rejonie projektowanej Trasy Górnej (całkowita długość przyłącza po przebudowie l=32,20 m);
    • zlokalizowany na działce nr 357/25 fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,2 m wraz z nadbudowaną studnią kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, przyłącze przebudowane zostało w 2013 r. w ramach przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Giełdowej w rejonie projektowanej Trasy Górnej (całkowita długość przyłącza po przebudowie l=24,49 m).
    Dla wszystkich ww. przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z informacją uzyskaną od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., niezależnie od średnicy przewodu obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5 m., w których nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień;
   3. nie będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – fragment przyłącza wodociągowego Ø 90 mm o całkowitej długości l=22,33, wraz z nabudowaną komorą wodomierzową oraz wewnętrzną instalacją wodociągową, w lipcu 2013 r. na wniosek odbiorcy usług, Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprzestał świadczenia usług w oparciu o to przyłącze, które stanowi własność odbiorcy usług;
   4. usytuowana na działce nr 354/9 czynna sieć ciepłownicza 2xDn150mm, wykonana w 1987 r. w technologii tradycyjnej kanałowej; - usytuowane na działce nr 355/5: czynna sieć ciepłownicza 2xDn150mm, czynne przyłącze ciepłownicze 2xDn125mm oraz czynne przyłącze 2xDn50mm, wszystkie wykonane w 1987 r. w technologii tradycyjnej kanałowej; - usytuowane na działce nr 356/3 czynne przyłącze ciepłownicze 2xDn50mm, wykonane w 1987 r. w technologii tradycyjnej kanałowej.
    Strefa ochronna dla ww. sieci wynosi 2,0 m. od skraju kanału ciepłowniczego. Zgodnie z informacją uzyskaną od właściciela urządzeń ciepłowniczych, Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna, wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i od stałym nadzorem służb eksploatacyjnych spółki oraz w terminie z nią uzgodnionych. Dodatkowo, Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu jej służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   5. przebiegająca przez działki nr 332/2, 356/3, 356/1, 357/25, 357/21, 359/23, 361/30, 360/3 i 361/31 elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia – rozdzielcza i oświetlenia ulicy, należąca do PGE Dystrybucja S.A; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych od budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień, dla urządzeń o których mowa w pkt 1-5.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomościach jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Dla budynków usytuowanych na nieruchomościach brak jest świadectw energetycznych.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się z ul. Ustronnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336); budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W ramach rozbudowy ul. Ustronnej zostały wykonane zjazdy indywidualne na działki nr 356/3 oraz 359/23.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, obecnie może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   W Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali, prowadzonej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, jako podmiot władający niezabudowanymi działkami nr: 332/2, 356/4, 359/23, 361/30, 361/32 i 360/3 figuruje nieistniejąca już Spółka Przedsiębiorców Handlowych „Polryn” Spółka z o.o.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.12.2015 r.
   Cena wywoławcza: 8 310 000 zł netto, wadium: 831 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 83 100 zł
   Sprzedaż działek nr: 355/5, 356/3, 354/7, 355/1, 356/1, 354/9 i 357/25 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978 i 1223).
   Cenę nabycia działek nr: 332/2, 356/4, 357/21, 359/23, 361/30, 360/3 i 361/32 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Milionowej bez numeru i Łęczyckiej 1-7, obr. G-5, dz. nr 7/26 o pow. 3 669 m2, KW LD1M/00117410/4 i dz. nr 7/29 o pow. 1076 m2, KW LD1M/00087835/9
   Teren nieruchomości jest niezabudowany i porośnięty drzewami i dziką roślinnością. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się z ulicy Milionowej (dz. nr 169/18 w obrębie W-25, nie stanowiąca własności Miasta, posiadająca użytek "dr"). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie sprzedawanych nieruchomości zlokalizowane są urządzenia ciepłownicze, stanowiące własność Veolia S.A.:
   1. magistralna sieć ciepłownicza 2xDn800 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m z każdej strony, licząc od skraju kanału ciepłowniczego;
   2. sieć ciepłownicza 2XDn250 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3 m z każdej strony, licząc od skraju kanału ciepłowniczego;
   3. sieć ciepłownicza 2XDn65 mm dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2 m z każdej strony, licząc od skraju rury ochronnej preizolowanej;
   4. komora ciepłownicza zlokalizowana na sieci magistralnej.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla urządzeń przesyłowych opisanych w pkt 1-3. Właściciel sieci ciepłowniczych jest zainteresowany ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu dostępu służbom esploatacyjnym do sieci ciepłowniczych w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej esploatacji. Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Veolia S.A.
   Ponadto na nieruchomościach zlokalizowane są:
   1. gazociąg średniego ciśnienia Dn 150, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
   2. przewód podziemny kanalizacji deszczowej nie stanowiący sieci miejskiej, usytuowany wzdłuż ciepłociągu, który poprzez przyłącze kanalizacyjne odwadnia komorę CO.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane powyżej. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W dziale III księgi wieczystej LD1M/00117410/4 istnieją wpisy, obciążające nieruchomość pięcioma służebnościami gruntowymi, polegającymi na prawie nieodpłatnego przejazdu przez działkę nr 7/15 na czas nieokreślony na rzecz użytkowników garaży usytuowanych na działkach sąsiednich. W wyniku decyzji Nr 173.2014 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lipca 2014 r. działka nr 7/15 uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00117410/4 została podzielona na działki o nr 7/25, 7/26 i 7/27, a działka nr 7/23 uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00087835/9 na działki nr 7/28, 7/29 i 7/30. Z treści ww. decyzji wynika, iż działki nr 7/25 i 7/28 będą wspólnie zagospodarowane z nieruchomościami sąsiednimi - zespołem garaży zapewniając im dostęp do drogi publicznej - ulicy Milionowej. Garaże usytuowane są na działkach o nr 6/26 i 6/37.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 8.01.2016 r.
   Cena wywoławcza: 1 300 000 zł netto, wadium: 130 000 zł, postąpienie nie mniej niż 13 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Paradnej bez numeru, obr. G-44, dz. nr 3/22 o pow. 3869 m2, KW LD1M/00158012/3
   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością ruderalną z dużym udziałem traw i wysokich bylin w mozaice ze spontanicznymi zakrzewieniami i zadrzewieniami. Na nieruchomości nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045). Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Konfiguracja terenu nieruchomości z niewielkim spadkiem w kierunku koryta rzeki ”Olechówki”; szata roślinna i ukształtowanie powierzchni terenu (pomimo położenia w pobliżu rzeki „Olechówki”) nie wykazują cech charakterystycznych dla dolin rzecznych; północna część działki graniczy z działką wyznaczoną pod koryto rzeki Olechówki i położona jest na granicy zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie 1%, co oznacza że mogą wystąpić podtopienia. W sytuacji gdy obszary narażone na wystąpienie podtopień występują w sąsiedztwie lub bezpośrednio przy terenach zalewowych rzek, wówczas w czasie ekstremalnych zdarzeń hydro-meteorologicznych strefa zalewu wód wezbraniowych wraz z wodami powodziowymi może rozszerzyć się. Z uwagi na fakt, iż dla ww. terenu nie zostały opracowane mapy ryzyka powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego, nie ma podstaw prawnych do określenia jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu sprzedawanej nieruchomości, związanych z sąsiedztwem koryta rzecznego, a wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Niemniej jednak dla terenów obejmujących m. in. koryto rzeki „Olechówki” wydano specjalistyczne opracowania pt: „Analiza zasięgu terenów dolin na obszarze Miasta Łodzi i zasad ich zagospodarowania” (2007 r.) i „Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych” (2013 r.), które nie wskazują na przeciwwskazania hydrograficzne dla inwestycyjnego wykorzystania terenu, jednocześnie określają iż teren nieruchomości należy do obszarów narażonych na podtopienia tzw. strefy I. Dokumenty (opracowania) te nie stanowią podstawy prawnej uwzględnianej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
   Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości winna przeprowadzić analizę możliwości realizowania na sprzedawanej nieruchomości ewentualnej zabudowy, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) oraz innych właściwych przepisów prawa w tym art. 27 ust. 1, art. 28, art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany przestrzegać zasad i dopuszczalnych form zagospodarowania w tym zakaz naruszania naturalnych stosunków spływu powierzchniowego z wyłączeniem działań służących zwiększeniu retencji. Wszelka zabudowa powinna być lokalizowana w sposób nie zagrażający istniejącym stosunkom wodnym, jak również występującej na przedmiotowym obszarze szacie roślinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania wyżej opisanych ograniczeń w zagospodarowaniu.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci na działce znajdują się:
   1. stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.:
    • nadziemna sieć ciepłownicza 2xDn700 (na odcinku o długości 66,30 m), dla której szerokość strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń wynosi 8,50 m,
    • naziemna komora ciepłownicza K-4384 (o wymiarach 6,0 m x 3,6 m), dla której obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń o szerokości 8,0 m i długości 5,6 m,
   2. energetyczna linia napowietrzna SN oraz energetyczny słup SN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Według mapy zasadniczej na terenie nieruchomości zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-2, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00158012/3 w zakresie dotyczącym działki nr 3/22 ujawniona jest służebność przesyłu obejmująca część nieruchomości o łącznej powierzchni 571,2 m2, ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. polegająca na:
   1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą urządzeń opisanych poniżej,
   2. prawie korzystania przez Veolia Energia Łódź S.A. z części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Paradnej bez numeru, stanowiącej część działki nr 3/22 w obrębie G-44, w zakresie utrzymania i eksploatacji, należących do Veolia Energia Łódź S.A. urządzeń ciepłowniczych w zakresie:
    • nadziemnej sieci ciepłowniczej 2xDn700 na odcinku o długości 66,30 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 8,50 m, zajmuje pas gruntu o powierzchni 526,4 m2,
    • naziemnej komory ciepłowniczej K-4384 o wymiarach 6,0 m x 3,6 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 8,0 m i długości 5,6 m, zajmuje pas gruntu o powierzchni 44,8 m2,
   3. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń oraz usuwania ich awarii,
   4. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania zapisów dotyczących wyżej opisanej służebności przesyłu.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00158012/3 ujawnione są również służebności w stosunku do działki nr 3/18 na rzecz: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i na rzecz Veolia Energia Łódź S.A.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Paradnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 8.01.2016 r.
   Cena wywoławcza: 670 000 zł netto, wadium: 134 000 zł, postąpienie nie mniej niż 6 700 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Paradnej bez numeru, obr. G-44, dz. nr 3/18 o pow. 4706 m2, KW LD1M/00158012/3
   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością ruderalną z dużym udziałem traw i wysokich bylin w mozaice ze spontanicznymi zakrzewieniami i zadrzewieniami. Na nieruchomości nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045). Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Konfiguracja terenu nieruchomości z niewielkim spadkiem w kierunku koryta rzeki ”Olechówki”; szata roślinna i ukształtowanie powierzchni terenu (pomimo położenia w pobliżu rzeki „Olechówki”) nie wykazują cech charakterystycznych dla dolin rzecznych; północna część działki graniczy z działką wyznaczoną pod koryto rzeki Olechówki i położona jest na granicy zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie 1%, co oznacza że mogą wystąpić podtopienia. W sytuacji gdy obszary narażone na wystąpienie podtopień występują w sąsiedztwie lub bezpośrednio przy terenach zalewowych rzek, wówczas w czasie ekstremalnych zdarzeń hydro-meteorologicznych strefa zalewu wód wezbraniowych wraz z wodami powodziowymi może rozszerzyć się. Z uwagi na fakt, iż dla ww. terenu nie zostały opracowane mapy ryzyka powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego, nie ma podstaw prawnych do określenia jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu sprzedawanej nieruchomości, związanych z sąsiedztwem koryta rzecznego, a wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Niemniej jednak dla terenów obejmujących m. in. koryto rzeki „Olechówki” wydano specjalistyczne opracowania pt: „Analiza zasięgu terenów dolin na obszarze Miasta Łodzi i zasad ich zagospodarowania” (2007 r.) i „Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych” (2013 r.), które nie wskazują na przeciwwskazania hydrograficzne dla inwestycyjnego wykorzystania terenu, jednocześnie określają iż teren nieruchomości należy do obszarów narażonych na podtopienia tzw. strefy I. Dokumenty (opracowania) te nie stanowią podstawy prawnej uwzględnianej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
   Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości winna przeprowadzić analizę możliwości realizowania na sprzedawanej nieruchomości ewentualnej zabudowy, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) oraz innych właściwych przepisów prawa w tym art. 27 ust. 1, art. 28, art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany przestrzegać zasad i dopuszczalnych form zagospodarowania w tym zakaz naruszania naturalnych stosunków spływu powierzchniowego z wyłączeniem działań służących zwiększeniu retencji. Wszelka zabudowa powinna być lokalizowana w sposób nie zagrażający istniejącym stosunkom wodnym, jak również występującej na przedmiotowym obszarze szacie roślinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania wyżej opisanych ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci na działce znajdują się:
   1. magistrala wodociągowa Ø 1000 mm wraz z instalacją odwadniającą magistralę do rzeki Olechówki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdująca się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla której obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 8 m po obu stronach urządzenia od skrajnych jego krawędzi,
   2. stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.:
    • nadziemna sieć ciepłownicza 2xDn300 (na odcinku o długości 27,50 m), dla której szerokość strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń wynosi 5,18 m,
    • nadziemna sieć ciepłownicza 2xDn700 (na odcinku o długości 44,59 m), dla której szerokość strefy ochronnej wolnej od zabudowy stałych naniesień i nasadzeń wynosi 8,45 m do 8,50 m,
    • naziemna komora ciepłownicza K-4383 (o wymiarach 14,4 m x 8,5 m), dla której obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń o szerokości 10,5 m i długości 16,4 m,
   3. kanalizacja teletechniczna; w przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wystąpienia do Orange Polska S.A. w celu wydania warunków technicznych; koszt przebudowy poniesie nabywca.
   Według mapy zasadniczej na terenie nieruchomości zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-3, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00158012/3 w zakresie działki nr 3/18 ujawnione są:
   1. odpłatna służebność przesyłu ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., polegająca na znoszeniu istnienia posadowionej na nieruchomości obciążonej magistrali wodociągowej i zachowania pasów ochronnych 8 m po obu stronach urządzenia od skrajnych jego krawędzi, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzenia, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności (przy czym Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wykonywanie uprawnień z tytułu służebności na zasadach ogólnych, wynikających z kodeksu cywilnego). Wskazana służebność przesyłu obciąża część nieruchomości o powierzchni 1337 m2 ,
   2. służebność przesyłu obejmująca część nieruchomości o łącznej powierzchni 521,07 m2, ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. polegająca na:
    1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą urządzeń opisanych poniżej,
    2. prawie korzystania przez Veolia Energia Łódź S.A. z części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Paradnej bez numeru, stanowiącej część działki nr 3/18 w obrębie G-44, w zakresie utrzymania i eksploatacji, należących do Veolia Energia Łódź S.A. urządzeń ciepłowniczych w zakresie:
     • nadziemnej sieci ciepłowniczej 2xDn300 na odcinku o długości 27,50 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 5,18 m, zajmuje pas gruntu o powierzchni 98,57 m2,
     • nadziemnej sieci ciepłowniczej 2xDn700 na odcinku o długości 44,59 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 8,45 m do 8,50 m, zajmuje pas gruntu o powierzchni 250,3 m2,
     • naziemnej komory ciepłowniczej K-4383 o wymiarach 14,4 m x 8,5 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 10,5 m i długości 16,4 m, zajmuje pas gruntu o powierzchni 172,2 m2,
    3. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń oraz usuwania ich awarii,
    4. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania zapisów dotyczących opisanych służebności przesyłu.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00158012/3 ujawniona jest również służebność przesyłu na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. w stosunku do działki nr 3/22.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Paradnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 8.01.2016 r.
   Cena wywoławcza: 680 000 zł netto, wadium: 136 000 zł, postąpienie nie mniej niż 6 800 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Żwawej 22, obr. G-41, dz. nr 406/2 o pow. 2161 m2, KW LD1M/00119278/0
   Działka niezabudowana, o kształcie trapezu prostokątnego, posiada bezpośredni dostęp do ulicy Żwawej. Działka nie jest ogrodzona rosną na niej drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat, (procentowy wskaźnika powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 5 %). Działka wymaga uporządkowania. Na działce znajduje się miejski wodociąg Ø 150 mm. Dla ww. sieci została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz ŁSI Sp. z. o. o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się od strony ulicy Żwawej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Żwawej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 110 PE, sieć wodociągowa Ø 150 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia), miejski kanał sanitarny D=0,20 m, (dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia. Dla miejskiego kanału sanitarnego została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz ŁSI Sp. z. o. o. Zgodnie z mapą zasadniczą w ulicy Żwawej znajdują się także sieci: telekomunikacyjna i energetyczna.
   Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN. Są to tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych na nieruchomości i w jej pobliżu;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości i w jej pobliżu, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 9.10.2015 r., 8.01.2016 r.
   Cena wywoławcza: 402 000 zł netto, wadium: 80 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 020 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Spornej 26, obr. B-54, dz. nr 89 o pow. 995 m2, KW LD1M/00095241/7
   Nieruchomość od strony ulicy nieogrodzona. W części południowo-zachodniej działki, na długości około 13 m, w granicy nieruchomości znajduje się mur po rozebranym budynku. Natomiast od strony północno-zachodniej, na długości ok. 14 m granice działki zostały naruszone przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej przy ul. Spornej 28 (działka nr 88, obręb B-54); w tej części działki znajduje się studnia (zdrój podwórzowy), z którego korzystają mieszkańcy posesji przy ul. Spornej 28. Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty dokona przesunięcia zdroju podwórzowego oraz ogrodzenia na faktyczną granicę działki. Na terenie nieruchomości od strony ulicy Spornej rośnie drzewo. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm (PCV) obsługujące posesję przy ul. Spornej 28, dla którego należy zachować pas ochronny o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy ani stałych naniesień. Wymienione przyłącze kanalizacji sanitarnej zostało wybudowane w 2010 r. przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. w ramach projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. Za przedmiotowe przyłącze Miasto Łódź płaci Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. czynsz dzierżawy w wysokości 995,11 zł netto rocznie. Nabywca zobowiązany będzie dzierżawić to przyłącze od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. W celu określenia warunków (w tym ponoszenia opłat) z tytułu korzystania z tego przyłącza nabywca winien będzie się skontaktować z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. (właścicielem przyłącza), która przewiduje możliwość jego sprzedaży. Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. studnia zaznaczona na mapie zasadniczej, to zlikwidowany wraz z przyłączem wodociągowym zdrój podwórzowy.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek innych niż wyżej wskazane elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z istniejącym zjazdem z ulicy Spornej (działka nr 60/47 o użytku „dr” - o nieuregulowanym stanie prawnym będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZD - tereny ogródków działkowych. Według opinii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, wobec bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej, nie ma przeciwwskazań do zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości zabudową mieszkaniową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dla przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm (PCV), pasa ochronnego wolnego od zabudowy, naniesień i stałych nasadzeń o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r.
   Cena wywoławcza: 380 000 zł netto, wadium: 76 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 800 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Kajakowej 13 i 15, obr. P-27 jako działki nr: 147/7, KW LD1M/00018932/5 oraz 161/4, KW LD1M/00049360/0, o łącznej pow. 849 m2
   Działki 147/7 i 161/4 stanowią jedną całość gospodarczą, zagospodarowane były jako baza transportowa. Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie działki 147/7 znajduje się studnia oraz murowany jednokondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni ok. 34 m2. Budynek jest usytuowany poniżej w stosunku do powierzchni terenu o 0,58 m. Jest to budynek murowany, w większości z cegły pełnej z fragmentami płyt betonowych. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, tynków wewnętrznych brak. Na terenie nieruchomości znajdują się naniesienia budowlane stanowiące własność byłego dzierżawcy i zostaną przez niego usunięte, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca, w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicach Tomaszowskiej b.nr oraz przy rzece Olechówce
Treść:

2016-02-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Tomaszowskiej b.nr, obr. G – 32, dz. nr 10/4 o pow. 2237 m2, KW LD1M/00257886/4

  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości przyległych, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G - 32 jako działki o numerach: 9/2, 10/3, 10/5 i 11/1.
  Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie.
  Działka jest niezabudowana, płaska i posiada kształt wydłużonego prostokąta.
  Zgodnie z opiniami gestorów na działce znajduje się energetyczna linia napowietrzna SN, stanowiąca własność PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla wyżej opisanej sieci.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PP - tereny przemysłowe.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, wg obowiązujących przepisów.

 • przy rzece Olechówce, obr. W – 36, dz. nr 66/3 o pow. 3308 m2, KW LD1M/00009718/3

  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych, oznaczonych w obrębie geodezyjnym W - 36 jako działki o numerach 67/5 i 65/4.
  Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie.
  Działka jest położona na niewielkim stoku doliny rzeki Olechówki. Działka jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta i jest porośnięta drzewami oraz krzewami. Ponadto istnieje znacząca różnica terenu pomiędzy wschodnią, a zachodnią granicą działki.
  Cała powierzchnia nieruchomości pokryta jest zadrzewieniem w wieku od kilku do kilkunastu lat, które rozwinęło się w wyniku sukcesji ekologicznej na nieużytkowanym gruncie rolnym. Na nieruchomości brak jest form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP – tereny zieleni urządzonej z programem usługowym oraz symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, wg obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2016 r.
w UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 10.00.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 22 marca 2016 r. do godziny 16.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością (współwłasnością) i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności (współwłasności).
 2. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 23 marca 2016 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25 marca 2016 r. do godziny 12.00 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 5. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 25 marca 2016 r. do godziny 12.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 6. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 7. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 8. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 9. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 10. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni (roboczych) od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 12. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w punkcie 12, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 oraz z 2015 r. poz. 1433).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 12, 13, 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Suwalskiej 18 i 20, Bankowej 18, Bronisława Zapały 25, Listopadowej 14, Listopadowej 16, Sokolej 16, Koronnej bez numeru, Skierniewickiej 10, Halki bez numeru, Wycieczkowej bez numeru oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Głownie przy ulicach: Zagajnikowej 27, Zagajnikowej 25
Treść:

2016-02-04

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Suwalskiej 18 i 20, obr. G–4, dz. nr 187/1 i 189 o łącznej pow. 899 m2, KW: LD1M/00180355/2 i LD1M/00007196/3.
  Działki nr 187/1 i 189 posiadają kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działki są porośnięte drzewami i krzewami. W ścianach szczytowych:
  • budynku usytuowanego na działce nr 191 (ul. Suwalska 22) znajdują się otwory okienne oraz otwór drzwiowy,
  • budynków w granicy wschodniej znajdują się otwory okienne, wentylacyjny oraz stalowe rury (prawdopodobnie zasilanie c. o.).
  Zgodnie z opiniami gestorów na działkach znajdują się:
  1. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2xDn80 wykonana w 1981 r. w technologii tradycyjnej. Strefa ochronna dla tej sieci wynosi min. 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Veolia Energia Łódź S. A. zgłosiła potrzebę ustanowienia przez przyszłego nabywcę służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu służbom eksploatacyjnym do sieci ciepłowniczej Veolia Energia Łódź S.A. w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. (w 2004 r. został wyłączony dopływ wody);
  3. przyłącze kanalizacyjne D=0,15 m stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
  4. na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci opisanych powyżej.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ul. Suwalskiej (działka nr 177/30, w obrębie G-4 – nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2598) , przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 12 MWU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.
  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.


 • Bankowej 18, obr. G-13, dz. nr 137, pow. 488 m2, KW LD1M/00091462/4.
  Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, wielorodzinny, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem w zabudowie wolnostojącej. Budynek jest niezamieszkały, w złym stanie technicznym. Wszystkie okna na parterze budynku oraz wejścia zostały zamurowane. Powierzchnia zabudowy wynosi 256 m2. W budynku znajduje się 13 lokali mieszkalnych. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 294,69 m2. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów budynków i lokali budynek został wybudowany w 1935 r. Do budynku doprowadzone są instalacje: elektryczna i wodociągowa. Na nieruchomości znajduje się szambo.
  Na nieruchomości znajduje się infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej posesji. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do Orange Polska S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd. Przy zmianie zagospodarowania nieruchomości dopuszcza się zmianę lokalizacji zjazdu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla budynku znajdującego się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
  W ulicy Bankowej znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna, telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 196 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 39 200 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 960 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35,1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1504).


 • Bronisława Zapały 25, obr. G-17, dz. nr 524, pow. 804 m2, KW LD1M/00170266/8.
  Nieruchomość jest niezabudowana, teren nieruchomości jest nieuporządkowany. Południowo-zachodnia granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenia działek sąsiednich.
  Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowana jest energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia wraz z podporą jednosłupową. Przy północnej granicy nieruchomości w ulicy Zapały znajduje się energetyczne złącze kablowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. W ulicy Zapały znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg średniego ciśnienia DN 250 stal w ulicy Śląskiej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi wewnętrznej - ulicy Zapały. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ulicy Śląskiej wąską drogą - ulicą Szymańskiego i Zapały. Parametry ulicy Szymańskiego (szerokość ulicy około 3 m) nie spełniają przepisów dotyczących minimalnej szerokości dojazdu i dojścia do działek budowlanych. Działki pod ulicą Szymańskiego i Zapały stanowią własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890)). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości. W niewielkiej odległości od nieruchomości planowana jest budowa ulicy Konstytucyjnej. Zgodnie z posiadaną przez Zarząd Dróg i Transportu koncepcją drogową nieruchomość znajduje się poza wyznaczonymi w koncepcji liniami rozgraniczającymi planowanej inwestycji drogowej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej w granicy nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się w granicy nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 108 000 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 21 600 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 080 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Listopadowej 14, obr. W-10, dz. nr 25/6, pow. 1678 m2, KW LD1M/00117836/6.
  Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 25/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
  Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. nr 1651 i 1688).
  W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 25/6 znajduje sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890)). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r., 4.09.2015 r., 18.12.2015.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 207 000 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 41 400 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 070 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Listopadowej 16, obr. W-10, dz. nr 27/6, pow. 1485 m2, KW LD1M/00117836/6.
  Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 27/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
  Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. nr 1651 i 1688).
  W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 27/6 znajduje sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. przez teren działki 27/6 przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne zasilające posesję przy ul. Listopadowej 18.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza energetycznego nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Lodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r., 4.09.2015 r., 18.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 183 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 36 600 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 830 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Sokolej 16, obr. G-12, dz. nr 166/1, pow. 458 m2, KW LD1M/00034696/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest nieregularny, zbliżony do litery „L”. Na działce znajdują się wiaty garażowe nietrwale związane z gruntem wzniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czerwony Rynek” na podstawie decyzji Nr 218/88 Urzędu Dzielnicowego z dn. 28.10.1988 r. zezwalającej na budowę wiaty samochodowej jako inwestycji tymczasowej do roku 1998. Wiaty użytkowane są na podstawie decyzji Nr 10/97 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 20.01.1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na dalsze użytkowanie wiaty samochodowej jako obiektu czasowego – do czasu zużycia technicznego. Nabywca nieruchomości jako jej właściciel będzie mógł żądać od Spółdzielni Mieszkaniowej usunięcia naniesień. W przypadku zachowania naniesień przez nabywcę, Spółdzielni Mieszkaniowej będzie przysługiwało roszczenie o zwrot za poniesione nakłady. Granice działki nr 166/1 nieznacznie naruszone są przez ogrodzenie zlokalizowane na działkach nr 161/1 i nr 161/2.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Sokolej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870, 1336, 1830 i 1890)). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W obecnym stanie zagospodarowania działki nr 166/1 dostęp do zlokalizowanych na niej wiat garażowych jest możliwy przez działkę nr 564/1, która stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek”.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i ciepłownicza.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1777, 1830 i 1890),), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Sokolej 16 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MW - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 22.05.2015 r. 16.10.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 116 450 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) netto.
  Wadium wynosi: 23 290 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 170 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Koronnej bez numeru, obr. B-9, dz. nr 83/45, pow. 481 m2, KW LD1M/00001723/5.
  Nieruchomość jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta. Zachodnią granicę działki naruszają ogrodzenia działek sąsiednich. Na działce znajduje się urządzony wjazd do posesji nr 52 przy ulicy Koronnej. Na działce rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się poprzez działki drogowe nr 83/46 i nr 83/29 lub nr 83/34. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870, 1336, 1830 i 1890)). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa 150 mm oraz przyłącze wodociągowe 40 mm, dla których ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Powierzchnia działki objęta służebnością przesyłu wynosi 262 m2. Zgodnie z zapisami zawartymi w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00001723/5 służebność polega na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej wymienionych powyżej urządzeń, zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzeń o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Ponadto przez działkę przebiega kanalizacja teletechniczna. Strefa ochronna dla tej sieci wynosi po 0,5 m od osi ciągu kanalizacji.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa telekomunikacyjna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1777, 1830 i 1890),), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. działka nr 83/45 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
  3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionej dla zlokalizowanej na działce sieci wodociągowej Ø 150 mm i przyłącza wodociągowego Ø 40 mm.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 22.05.2015 r., 16.10.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 8 400 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 420 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Skierniewickiej 10, obr. W–29, dz. nr 23, pow. 711 m2, KW LD1M/00033722/1.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest drzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. nieczynne przyłącze gazu należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Skierniewickiej (działka nr 28/1, w obrębie W–29 nie stanowiąca własności Miasta Łodzi – działka o użytku „dr” we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890)) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 30.04.2015 r., 17.07.2015 r., 4.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 243 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 48 600 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 430 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Halki bez numeru, obr. G-42, dz. nr 513, pow. 542 m2, KW LD1M/00029267/2.
  Na przedmiotowej nieruchomości, od strony frontowej, znajduje się ogrodzenie z siatki rozpiętej na słupkach metalowych z urządzoną metalową bramą i furtką o znacznym stopniu zużycia technicznego. Teren jest zadarniony, porośnięty pojedynczymi drzewami iglastymi i liściastymi.
  Na działce znajduje się kanał deszczowy D=1,50 m, stanowiący własność Miasta Łodzi, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m po obu stronach licząc od jego krawędzi skrajnych. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Granica sprzedawanej nieruchomości jest naruszona przez ogrodzenie działki nr 630 położonej przy ul. Halki bez numeru (szerokość naruszenia wynosi ok. 20 cm). Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się z ul. Halki (działki nr 470/5 w obrębie G-42, nie stanowiącej własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”) przez zaprojektowany zjazd. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 1336, 1830 i 1890).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
  1. znoszeniu przez każdego właściciela przedmiotowej nieruchomości istnienia urządzenia w postaci kanału deszczowego D=1,50 m, wraz z jego strefą ochronną o łącznej powierzchni 347 m2, która pozostanie wolna od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
  2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w oznaczonym zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez właściciela lub eksploatatora ww. urządzenia posadowionego na przedmiotowej działce oraz wjazdu pojazdów mechanicznych.
  Zakres ograniczonego prawa rzeczowego o łącznej powierzchni 347 m2 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do Warunków przetargu.
  Koszty wniosku o wpis ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej, ponosi Kupujący.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 92 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 18 400 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 920 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Wycieczkowej bez numeru, obr. B-22, dz. nr 494/22, pow. 325 m2, KW LD1M/00057420/8.
  Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona siatką rozpiętą na słupkach metalowych. Ogrodzenie w części wschodniej nie pokrywa się z granicami działki. Na działce znajduje się chodnik betonowy prowadzący do nieruchomości przy ulicy Wycieczkowej 12a.
  Na terenie nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się: napowietrzna infrastruktura techniczna należąca do Orange Polska S.A, energetyczna linia kablowa nn oraz energetyczna linia kablowa oświetlenia ulic należące do PGE Dystrybucja Łódź–Miasto. Zgodnie z mapą sytuacyjno–wysokościową na nieruchomości znajdują się trzy przyłącza wodociągowe.
  Dla dwóch przyłączy wodociągowych Ø 40 mm zgodnie z zapisami zawartymi w Dziale III księgi wieczystej LD1M/00057420/8 ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o. polegająca na:
  1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń opisanych powyżej i zachowania pasa ochronnego o szerokości po 2,5 m po obu stronach urządzenia wolnego od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
  2. prawie korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.;
  3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności.
  Powierzchnia nieruchomości obciążona służebnością wynosi 124 m2.
  Działka pokryta jest ogrodową roślinnością urządzoną z nasadzeniami tui i brzóz oraz roślinnością ruderalną. Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew - ok. 40%.
  Część działki nr 494/22, o powierzchni 208 m2, objęta jest umową dzierżawy do dnia 31 maja 2017 r.
  Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Wycieczkowej - drogi powiatowej klasy Z - zbiorcza oraz do ulicy Księżycowej – drogi gminnej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w chwili obecnej nieruchomość posiada zorganizowaną obsługę komunikacyjną przez zjazd indywidualny od strony ulicy Wycieczkowej i jej obsługa komunikacyjna może pozostać na warunkach stanu istniejącego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) ), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
  3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionej dla zlokalizowanych na działce dwóch przyłączy wodociągowych Ø 40 mm.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 200 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) netto.
  Wadium wynosi: 12 040 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterdzieści złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 610 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Głownie przy ulicy:

  • Zagajnikowej 27, obr. Głowno 3, dz. nr 108, pow. 620 m2, KW LD1G/00098370/5.
   Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona od frontu zniszczoną siatką stalową. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w ulicy Zagajnikowej znajduje się sieć telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Urzędu Miejskiego w Głownie nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z możliwością urządzenia zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna, zatwierdzony uchwałą Nr XIX/161/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 244, poz. 2153), który obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem A4MN.
   Dla terenu oznaczonego symbolem A4MN, zgodnie z planem, ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, budynki i pomieszczenia gospodarcze, garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące, zieleń urządzoną, urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, drobna wytwórczość oraz usługi związane z obsługą mieszkańców jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48 500 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) netto.
   Wadium wynosi: 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 490 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Zagajnikowej 25, obr. Głowno 3, dz. nr 107, pow. 619 m2, KW LD1G/00098370/5.
   Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona od frontu zniszczoną siatką stalową. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w ulicy Zagajnikowej znajduje się sieć telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Urzędu Miejskiego w Głownie nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z możliwością urządzenia zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna, zatwierdzony uchwałą Nr XIX/161/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 244, poz. 2153), który obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem A4MN.
   Dla terenu oznaczonego symbolem A4MN, zgodnie z planem, ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, budynki i pomieszczenia gospodarcze, garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące, zieleń urządzoną, urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, drobna wytwórczość oraz usługi związane z obsługą mieszkańców jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48 500 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) netto.
   Wadium wynosi: 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 490 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 - sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 21 marca 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Bronisława Zapały 25, Bankowej 18, Halki bez numeru, Suwalskiej 18 i 20, Wycieczkowej bez numeru, Zagajnikowej 25, Zagajnikowej 27;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Sokolej 16, Koronnej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami czwartego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Skierniewickiej 10;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 14;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 16.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 21 marca 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści wpłaty w wyżej wymienionym terminie jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta Łodzi (2016-01-19)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Inflanckiej 15, Oblęgorskiej 11, Widok 10/12, Sosnowej 2, Czerwcowej 21 i 23, Czerwcowej 5, 7 i 9, Władysława Króla 1, Okopowej bez numeru, Inflanckiej 120; sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 45 i Zielonej 1/3 oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Tleniu na terenie gminy Osie
Treść:

2016-01-18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Inflanckiej 15, obr. B – 49, dz. nr 271/1 o pow. 2013 m2, KW LD1M/00034338/9
  Na nieruchomości znajdują naniesienia stanowiące własność Miasta Łodzi, z których korzysta osoba bezumownie zajmująca część nieruchomości tj.:
  1. wiata myjni samochodowej o powierzchni zabudowy ok. 68,16 m2 – jest to obiekt parterowy o konstrukcji nośnej i stalowej konstrukcji dachu, częściowo osłonięty elementami z blachy trapezowej; pokrycie dachu jest także wykonane z blachy trapezowej, a posadzka jest betonowa; myjnia jest trzystanowiskowa oraz cechuje się dobrym stanem technicznym;
  2. budynek gospodarczy usytuowany przy myjni samochodowej o powierzchni zabudowy ok. 3,12 m2 – jest to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, o konstrukcji tradycyjnej murowanej i drewnianej konstrukcji dachu z pokryciem z blachy; budynek jest ocieplony w sposób prowizoryczny, a posadzka jest betonowa; budynek posiada drzwi zewnętrzne stalowe i cechuje się dostatecznym stanem technicznym;
  3. budynek sprzątania wnętrz samochodów o powierzchni zabudowy ok. 17,92 m2 – jest to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, o konstrukcji nietrwałej z elementów porozbiórkowych, obitych płytami OSB oraz płytami kartonowo-gipsowymi i drewnianej konstrukcji dachu; budynek posiada betonową posadzkę i cechuje się niezadowalającym stanem technicznym ze względu na materiały użyte do budowy;
  4. wiata sprzątania wnętrz samochodów o powierzchni zabudowy ok. 76,80 m2 – jest to obiekt parterowy, o konstrukcji nośnej i stalowej konstrukcji dachu, częściowo osłonięty elementami porozbiórkowymi rożnego rodzaju, m.in. z blachy trapezowej i oknami drewnianymi; pokrycie dachu jest również z blachy trapezowej, a posadzka jest betonowa; obiekt posiada wrota przesuwne z elementów porozbiórkowych i cechuje się średnim stanem technicznym – elementy osłonowe w stanie niezadowalającym;
  5. budynek socjalny o powierzchni zabudowy ok. 10,71 m2 – jest to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, o konstrukcji tradycyjnej murowanej i drewnianej konstrukcji dachu z pokryciem z blachy; budynek jest ocieplony w sposób prowizoryczny i posiada betonowe posadzki z płytkami ceramicznymi oraz cechuje się dostatecznym stanem technicznym;
  6. budynek biurowy o powierzchni zabudowy ok. 11,73 m2 – jest to obiekt parterowy, o konstrukcji nośnej i stalowej konstrukcji dachu ze ścianami obitymi płytą kartonowo -gipsową z ociepleniem wewnątrz; budynek posiada okna stalowe porozbiórkowe i płycinowe drzwi oraz podłogę z płyty OSB z wykładziną PCV; budynek jest w dostatecznym stanie technicznym.
  Ponadto na nieruchomości znajduje się budynek portierni stanowiący własność Miasta Łodzi, z którego korzysta osoba zajmująca część nieruchomości w oparciu o umowę dzierżawy zawartą na okres do dnia 31 stycznia 2016 r. Budynek ten posiada powierzchnię zabudowy ok. 3,12 m2 i jest to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, o konstrukcji drewnianej, ze ścianami obitymi płytą kartonowo-gipsową z ociepleniem wewnątrz i dachem o konstrukcji drewnianej z pokryciem papą. Budynek posiada drewniane okna porozbiórkowe oraz płycinowe drzwi. Obiekt ten jest w średnim stanie technicznym.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest ogrodzona od strony ulicy Franciszkańskiej siatką na słupkach stalowych o wysokości 1,5 m wraz z bramą rozwieralną z elementów stalowych o wysokości 1,7 m i długości 6,7 m, a od strony ul. Inflanckiej ogrodzona jest siatką na słupkach stalowych o wysokości 1,2 m. Od strony ul. Łagiewnickiej nieruchomość ogrodzona jest płotem wykonanym z elementów prefabrykowanych o wysokości 2 m, a od strony ul. Rysowniczej – część ogrodzenia stanowi płot z materiałów prefabrykowanych pełnych o wysokości 1,5 m, a w pozostałej części w granicy działki usytuowana jest wiata do sprzątania.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest częściowo utwardzona za pomocą fragmentów z płyt prefabrykowanych chodnikowych lub trylinki a częściowo – za pomocą szlaki lub tłucznia.
  Na nieruchomości znajdują się także:
  1. trzy tuje w wieku ok. 20-30 lat;
  2. elektroenergetyczny kabel średniego napięcia oraz złącze kablowe niskiego napięcia, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A.;
  3. wewnętrzne energetyczne linie zasilające nie będące na majątku PGE Dystrybucja S.A.;
  4. przyłącza: wodociągowe o średnicy 5/40 (materiał: PEHD) i sanitarne o średnicy 0,15 m (materiał: żeliwo), będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.;
  5. studzienki wodociągowe i kanalizacyjne;
  6. gazociąg niskiego ciśnienia DN 225 PE;
  7. nieczynne przyłącza gazowe i energetyczne.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się powinna na dotychczasowych zasadach z drogi niższej klasy tj. ul. Franciszkańskiej w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania z ulicą Inflancką, a zjazd z ul. Inflanckiej może być używany jedynie jako awaryjny i przeciwpożarowy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2, znajdujących się na nieruchomości, nie wydano świadectwa energetycznego.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r.
  Cena wywoławcza: 1 150 000,00 zł netto, wadium: 115 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 11 500,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Oblęgorskiej 11, obr. B-54, dz. nr 124/1 o pow. 934 m2, KW LD1M/00117717/6
  Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt dość regularny, zbliżony do prostokąta, jest częściowo ogrodzona starą i zniszczoną siatką metalową porośniętą żywopłotem. Teren częściowo zakrzaczony i zadrzewiony z pozostałościami po starych drewnianych komórkach i altanie wymaga oczyszczenia i uporządkowania. Z istniejących na działce naniesień prawdopodobnie korzystają (bezumownie) mieszkańcy budynku, znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości (stanowiącej własność prywatną), położonej przy ul. Oblęgorskiej 9 (działka nr 8/1 w obrębie B-54).
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomości znajduje się czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn 600 wykonana w 1975 r. w technologii tradycyjnej; strefa ochronna dla sieci wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z tą spółką.
  W ul. Widok znajduje się sieć wodociągowa Ø 100 mm oraz doziemna infrastruktura telekomunikacyjna, natomiast w ul. Oblęgorskiej znajduje się sieć: wodociągowa Ø 100 mm, kanalizacji sanitarnej D=0,20 m i kanalizacji deszczowej D=0,40 m.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony drogi gminnej ul. Oblęgorskiej (działki nr 9 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym), jednakże zjazd powinien być zlokalizowany jak najbliżej granicy z działką sąsiednią nr 8/1. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 ,1336, 1830 i 1890).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774,1265,1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym - obejmują tereny zieleni z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych. Dopuszczalna jest lokalizacja obiektów obsługi związanych z funkcją podstawową.
  W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowo - usługowej wzdłuż ul. Oblęgorskiej, jako kontynuacja zabudowy po północnej stronie zbywanej działki i o parametrach podobnych do sąsiedniej zabudowy. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. dostępu do sieci ciepłowniczej 2xDn 600 w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.07.2015 r.,20.11.2015 r.
  Cena wywoławcza: 290 000,00 zł netto, wadium: 58 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 900,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Widok 10/12, obr. B-54 jako działki: nr 6/2 o pow. 939 m2, KW LD1M/00119651/9 i nr 6/5 o pow. 630 m2, KW LD1M/00119495/7. Łączna pow. wynosi 1569 m2.
  Przedmiotowe nieruchomości posiadają kształt dość regularny, zbliżony do kwadratu. We wschodniej części nieruchomości znajdują się fragmenty starych i zniszczonych ogrodzeń z siatki metalowej oraz pozostałości po starej zniszczonej drewnianej altanie, z której prawdopodobnie korzystają (bezumownie) mieszkańcy budynku, znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości (stanowiącej własność prywatną), położonej przy ul. Oblęgorskiej 9 (działka nr 8/1 w obrębie B-54). Teren częściowo zakrzaczony i zadrzewiony, wymaga uporządkowania.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na działce nr 6/5 znajduje się czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn 600 wykonana w 1975 r. w technologii tradycyjnej; strefa ochronna dla sieci wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z tą spółką.
  W ul. Widok znajduje się sieć wodociągowa Ø 100 mm oraz doziemna infrastruktura telekomunikacyjna, natomiast w ul. Oblęgorskiej znajduje się sieć: wodociągowa Ø 100 mm, kanalizacji sanitarnej D=0,20 m i kanalizacji deszczowej D=0,40 m.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Widok lub ul. Chłodnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336,1830 i 1890).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym - obejmują tereny zieleni z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych. Dopuszczalna jest lokalizacja obiektów obsługi związanych z funkcją podstawową.
  W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowo - usługowej wzdłuż ul. Widok, jako kontynuacja zabudowy po północnej stronie ulicy (kamienica pod nr 4) i o parametrach zbliżonych do tej zabudowy oraz kontynuacja formy zabudowy po południowej stronie działki (od strony ul. Chłodnej). Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. dostępu do sieci ciepłowniczej 2xDn 600, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.07.2015 r., 20.11.2015 r.
  Cena wywoławcza: 480 000,00 zł netto, wadium: 96 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 800,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Sosnowej 2, obr. G-4 jako: dz. nr 2/2 o pow. 357 m2 KW LD1M/00277647/3 i dz. nr 2/3 o pow. 579 m2 KW LD1M/00180445/0. Łączna pow. wynosi 936 m2.
  Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży położone są przy zbiegu ulic: Sosnowej i Milionowej, wykorzystywane częściowo jako parking niestrzeżony. Teren nieruchomości w części utwardzony jest płytami betonowymi ażurowymi, a w części od strony ulic Milionowej i Sosnowej zagospodarowany jest jako trawnik. Ściany budynków nieruchomości sąsiedniej przy ul. Sosnowej 4 na długości około 16 m naruszają teren działki nr 2/3 (szerokość naruszenia dochodzi do około 30 cm). Natomiast południowo-zachodnia granica działki nr 2/2 w dwóch punktach granicznych minimalnie wchodzi w ułożony chodnik, znajdujący się głównie na działce nr 169/23, obręb W-25 – ul. Milionowa.
  Na terenie działek nr 2/2 i 2/3 zlokalizowany jest gazociąg DN 160PE średniego ciśnienia eksploatowany przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej. Szerokość strefy kontrolowanej dla przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).
  Na działce nr 2/2 znajdują się:
  1. energetyczna linia kablowa nN wraz z energetycznym złączem kablowym nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,60 x 1,10 m, cegła, wybudowana w 1951 r. Właściciel sieci Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną w/w urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na urządzeniu oraz w jego pasie ochronnym o szerokości 5 m z obu stron sieci kanalizacji ogólnospławnej, licząc od skrajnych krawędzi przewodu, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę do urządzenia na nieruchomości, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia. Powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu wyniesie 224 m2. Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
  3. częściowo na działce obowiązują pasy ochronne (szerokość po 5 m po obu stronach licząc od jego krawędzi skrajnych), dla kolektora rzeki Jasień 2,8x2,10 m zlokalizowanego na działce nr 169/23. W pasach tych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień;
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek innych niż wyżej wskazane elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegających sprzedaży może odbywać się na dotychczasowych zasadach – przez istniejący zjazd z ulicy Sosnowej (działka nr 42/3 w obrębie G-4, o użytku „dr”, nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870,1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 1265, 1434, 1713, 1777,1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej oraz północny fragment działki nr 2/2 – tereny drogi Z (zbiorczej) – ul. Milionowej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
  W razie, gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji nabywca zobowiązany jest do przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomościach, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r.
  Cena wywoławcza: 460 000,00 zł netto, wadium: 92 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 600,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Czerwcowej 21 i 23 obr. G-43, dz. nr 181 o pow. 1134 m2, KW LD1M/00100558/1 oraz dz. nr 182 o pow. 1278 m2, KW LD1M/00099676/3. Łączna pow. wynosi 2 412 m2.
  Na terenie działek brak jest naniesień budowlanych. Teren porośnięty dziką roślinnością. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Czerwcowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265,1434, 1713,1777,1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.07.2015 r., 9.10.2015 r.
  Cena wywoławcza: 365 000,00 zł netto, wadium: 73 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 650,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Czerwcowej 5, 7 i 9 obr. G-43, działki: nr 173 o pow. 1018 m2, KW LD1M/00104661/4, nr 174 o pow. 1155 m2, KW LD1M/00099875/8 i 175/2 o pow. 1067 m2, KW LD1M/00100905/9. Łączna pow. działek wynosi 3 240 m2.
  Na terenie działek brak jest naniesień budowlanych. Teren porośnięty dziką roślinnością. Na terenie działki nr 174 usytuowany jest właz do studni wodociągowej. Na terenie działki nr 173 rośnie dąb. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Czerwcowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 774, 870, 1336, 1830 i 1890) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.07.2015 r., 9.10.2015 r.
  Cena wywoławcza: 490 000,00 zł netto, wadium: 98 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 900,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Władysława Króla 1, obr. P-26, dz. nr 62, o pow. 1448 m2, KW LD1M/00117873/7
  Działka niezabudowana o nieregularnym kształcie. We wschodniej części nieruchomości przebiega podziemna linia telewizji kablowej. Od frontu nieruchomość jest ogrodzona siatką stalową, która nie jest usytuowana zgodnie z granicą nieruchomości. W zachodnim narożniku działki znajduje się budynek gospodarczy bez stałych fundamentów. Ogrodzenie frontowe oraz budynek zostały wybudowane przez byłego Dzierżawcę i zostaną przez niego usunięte, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości.
  Wzdłuż północnej granicy oraz we wschodniej części nieruchomości znajdują się podziemne kable energetyczne stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Miasto, celem wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  Zgodnie z mapą zasadniczą we wschodniej części nieruchomości przebiega sieć gazowa. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Łodzi, celem wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony wyżej wymienionej drogi. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r.
  Cena wywoławcza: 419 000,00 zł netto, wadium: 83 800,00 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 190,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Okopowej bez numeru, obr. B-49, dz nr 363/10 o pow. 1706 m2, KW LD1M//00034331/0
  Przedmiotowy teren jest niezabudowany i posiada nieregularny kształt. Na działkach sąsiednich nr 364/2 i 365/5 znajdują się budynki usytuowane w granicach z działką nr 363/10. Ogrodzenie działki nr 364/2 przy ul. Okopowej 3 narusza granicę geodezyjną sprzedawanej nieruchomości o około 1 m.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci na działce nr 363/10 znajdują się:
  1. sieć kanalizacji ogólnospławnej stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu o powierzchni 172 m2, polegającej na:
   • prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną wyżej wymienionego urządzenia,
   • zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 5 m z obu stron sieci kanalizacji ogólnospławnej, licząc od skrajnych krawędzi przewodu,
   • prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia,
   • prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Spółka z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia,
   Prezydent Miasta Łodzi Zarządzeniem Nr 1251/VII/15 z dnia 12 czerwca 2015 r., postanowił obciążyć przedmiotową nieruchomość ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu o powierzchni 172 m2, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, polegającą na prawie korzystania z tej nieruchomości w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem znajdującego się na niej urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji ogólnospławnej d= 0,50 m.
  2. energetyczna linia kablowa oświetlenia ulic nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto,
  3. napowietrzna linia teletechniczna,
  4. inne sieci kablowe.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Okopowej poprzez zjazd zaprojektowany w maksymalnym możliwym oddaleniu od skrzyżowania ulic Okopowej/Kowalskiej. Dodatkowo możliwe jest urządzenie zjazdu od strony ul. Kowalskiej (działka nr 363/11 – o użytku „Tp”, której władającym jest Zarząd Dróg i Transportu) po uzyskaniu od Miasta Łodzi reprezentowanego przez podmiot nią władający, zgody na dysponowanie działką nr 363/11 na cele budowlane. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443,774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.08.2015 r., 20.11.2015 r.
  Cena wywoławcza: 680 000,00 zł netto, wadium 136 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 6 800,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Inflanckiej 120, obr. B-51, dz nr nr: 3/6, 1/5, 1/6, 3/9, 3/11 i 3/13 o łącznej powierzchni 7512 m2 nr LD1M/00149986/5 i LD1M/00045995/2.
  Przedmiotowy teren posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta, od strony ul. Inflanckiej ogrodzony jest starym zużytym ogrodzeniem z siatki z licznymi przerwami i ubytkami. Na nieruchomości znajdują się: latarnie, stary murowany budynek garażowy bez wartości użytkowej nadający się do rozbiórki, budowle nie związane trwale z gruntem (obecnie naruszają zachodnią granicę nieruchomości - od strony działki nr 2/31 i działki nr 2/61, która znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych), bilbord reklamowy nie stanowiący własności Miasta Łodzi oraz drzewa liściaste. Przez działki nr 3/9 i 3/11 przechodzi droga wewnętrzna utwardzona betonem. Obecnie teren zajmowany jest przez dwóch bezumownych użytkowników, z których jeden został zobowiązany w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. do wydania zajmowanej części i usunięcia wszelkich dokonanych naniesień (pozostawione na terenie naniesienia i przedmioty będą traktowane jako mienie porzucone). Drugi bezumowny użytkownik złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego, że wyda Miastu Łódź nieruchomość w terminie 14 dni od daty pozytywnego zakończenia przetargu oraz poddał ten obowiązek egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
  Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. widoczny na mapie zasadniczej przewód kanalizacyjny stanowi element instalacji wewnętrznej dawnych zakładów zlokalizowanych na tym terenie i nie znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się przez zjazd od strony ul. Inflanckiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 2 000 000,00 zł netto, wadium: 200 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 20 000,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 1. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Piotrkowskiej 45 i Zielonej 1/3, obr. S-1, dz nr 393 o pow. 2 537 m2, KW LD1M/00007569/9
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5523/12600) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Nieruchomość jest zabudowana 3 budynkami mieszkalnymi oraz 2 budynkami użytkowymi. Budynek mieszkalny nr 1626 (ul. Zielona 3) o powierzchni zabudowy 900 m2 i powierzchni użytkowej lokali 2426 m2, wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/102 (wpis do rejestru 20.01.1971 r.). Budynek został wzniesiony w 1900 r., jest murowany, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Budynek mieszkalny nr 1627 (ul. Piotrkowska 45/Zielona 1 - front) o powierzchni zabudowy 857 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1928 m2 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod nr 489. Budynek został wzniesiony w 1900 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Budynek mieszkalny nr 2503 (ul. Piotrkowska 45/Zielona 1 - oficyna) o powierzchni zabudowy 194 m2 i powierzchni użytkowej lokali 439 m2 jest murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Dwa budynki użytkowe nr 1629 i 1628 o powierzchni zabudowy odpowiednio 30 m2 i 18 m2 wzniesione w 1900 r. są murowane, parterowe, wyposażone w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   W budynkach na dzień ogłoszenia przetargu znajduje się łącznie 35 lokali mieszkalnych (27 lokali jest zamieszkałych, 8 lokali jest wolnych) oraz 33 lokale użytkowe (24 lokale są wynajmowane, 7 lokali jest wolnych a 2 lokale są zajmowane przez współwłaściciela nieruchomości).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ulicy Zielonej.
   Zgodnie z opinią Architekta Miasta, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz 362, Nr 126, poz 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871), na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, a także zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania właściwym służbom konserwatorskim.
   Dział III księgi wieczystej nr LD1M/00007569/9 zawiera wpisy o:
   1. ustanowieniu współwłaściciela nieruchomości zarządcą sądowym;
   2. ustanowieniu służebności drogi koniecznej polegającej na prawie przejścia przez część nieruchomości o powierzchni 193 m2 (położoną u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Zielonej stanowiącej podcienia);
   3. prawie pierwokupu przysługującego Gminie Łódź w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków Miasta Łodzi pod nr A/102.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00007569/9, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 98,71 zł z tytułu podatków ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 2,52 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Do elewacji kamienicy przymocowane są odciągi sieci trakcji tramwajowej. Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi odciągów sieci trakcyjnej w celu przeprowadzania ich napraw, konserwacji, wymiany oraz zapewnienia dalszego funkcjonowania urządzeń.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r., 10.07.2015 r., 11.12.2015 r. Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 5 178 160,00 zł netto, wadium: 1 000 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 51 790,00 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171,1662 oraz z 2015 r., poz.211).


 2. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Tleniu na terenie gminy Osie, oznaczonej w obrębie geodezyjnym Tleń 0011 jako działki nr 26/3 i 26/5 o łącznej powierzchni 16 700 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr BY1S/00039574/9

  Nieruchomość stanowi były ośrodek kolonijny. Jest porośnięta drzewami i ogrodzona. Znaczna część nieruchomości, po jej wschodniej stronie stanowi skarpę, która schodzi w kierunku rzeki Wdy. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr 26/3 posiada użytki „LsV” oraz „Bi”, a działka nr 25/5 użytek „dr”. Wyrys z mapy ewidencyjnej dla sprzedawanej nieruchomości stanowi załącznik do „Warunków przetargu” będących Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2012/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 września 2015 r. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są pochodzące z lat 70 tych obiekty związane z funkcją turystyczno-wypoczynkową w postaci: sześciu domków kempingowych oraz budynków sanitarnych. Wolnostojące domki kempingowe, o powierzchniach użytkowych od 38,79 do 45,12 m2, to budynki drewniane, parterowe, niepodpiwniczone, w złym stanie technicznym. W skład obiektów zaplecza sanitarnego wchodzą murowane budynki o drewnianych dachach, w postaci: wiaty gospodarczej o powierzchni użytkowej 12,92 m2, umywalni z ustępami o powierzchni użytkowej 14,36 m2 i szatni z natryskami i kotłownią o powierzchni użytkowej 18,20 m2. Budynki wyposażone są w instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną, ich stan techniczny jest zły. Ponadto, na terenie nieruchomości znajdują się fundamenty budynku letniskowego ze ścianami konstrukcyjnymi, o powierzchni zabudowy 136,70 m2, w konstrukcji murowanej z drewnianymi wrotami, bez instalacji, również w złym stanie technicznym.
  Na przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z mapą zasadniczą, znajdują się: sieć elektryczna NN, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z szambem oraz nieczynna sieć telefoniczna.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Dla budynków usytuowanych na nieruchomości nie istnieje obowiązek sporządzenia świadectw energetycznych, zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
  Nieruchomość od strony działki nr 26/5 posiada dostęp do drogi gminnej, zlokalizowanej na działce nr 29/5 (użytek „dr”, własność Gmina Osie). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336,1830 i 1890) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę naniesień roślinnych znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie stosownego zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Osie.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774,1265, 1434,1713,1777,1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie, przyjętym Uchwałą Nr XX/142/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013 r., obszar nieruchomości oznaczony jest jako teren wielofunkcyjny, zainwestowany i zabudowany.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.12.2015 r.
  Cena wywoławcza: 450 000,00 zł netto, wadium: 45 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 500,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 14 marca 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Władysława Króla 1;
  • zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 45/Zielonej 1/3.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 14 marca 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości ( udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ( udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych: nr 39 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 48 oraz nr 532 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182
Treść:

2016-01-28
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu >>>

 1. nr 39 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 48.

  Lokal mieszkalny nr 39 o powierzchni 64,23 m2 znajduje się w budynku położonym w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 48.
  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Miastu Łódź. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00132223/7.
  Lokal znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, pięciokondygnacyjnym, usytuowanym na nieruchomości opisanej jako działka numer 404/261 w obrębie P-24, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00213871/6.
  Działka nr 404/261 stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
  Lokal położony jest na czwartym piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Mieszkanie jest rozkładowe z balkonem. Do lokalu przynależy komórka znajdująca się w piwnicy budynku.
  Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
  Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.09.2015 r.
  Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: 218 500 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset złotych) netto.
  Wadium: wynosi: 43 700 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 2 190 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).
  Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).

 2. nr 532 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182.

  Lokal mieszkalny nr 532 o powierzchni 33,33 m2 znajduje się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182.
  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Miastu Łódź.
  Lokal znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na działkach nr 69/137, 69/162, 69/165, 69/167, 69/174, 69/178, 69/181 w obrębie S-7, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00035349/6.
  Działki stanowią własność Miasta Łodzi i pozostają we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w udziale wynoszącym 3051397/3621216 oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
  Lokal położony jest na ósmym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego i składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Okna usytuowane są w kierunku zachodnim. Na podłogach są płytki PCW. Stolarka okienna typowa, okna podwójne, drewniane, stare, drzwi typowe płycinowe. Brak glazury i terakoty w kuchni oraz łazience. Mieszkanie wyposażone w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ciepłą wodę i centralne ogrzewanie miejskie.
  Rzeczoznawca majątkowy określił stan lokalu do dużego remontu.
  Budynek przy ul. Piotrkowskiej 182 to czternastokondygnacyjny, sześcioklatkowy, blok mieszkalny, oddany do eksploatacji 30 listopada 1976 r.
  Dla lokalu nie została założona i nie jest prowadzona księga wieczysta.
  Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
  Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 30.10.2015 r.
  Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: 112 000 zł netto, wadium: 22 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 120 zł.
  Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r poz. 211 i 605).

 1. Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 11 marca 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. W aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym) mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 7 marca 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w aukcji zobowiązane są do dostarczenia:
  • danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, przedłożenie zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami przeprowadzenia aukcji” (ustnego przetargu nieograniczonego) i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 3, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457 a.
 5. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna - nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 6. Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 8. Przewodniczący Komisji otwiera aukcję (ustny przetarg nieograniczony) przekazując uczestnikom aukcji informacje, o przedmiocie aukcji, cenie wywoławczej oraz wysokości postąpienia i podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy firm osób, które wniosły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 9. Przewodniczący Komisji informuje uczestników aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego), że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 10. Uczestnicy aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) zgłaszają kolejne ustne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego), jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 12. Prowadzący aukcję (ustny przetarg nieograniczony) udziela przybicia uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował.
 13. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego aukcję (ustny przetarg nieograniczony) zalicza się na poczet ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 14. Wadium wniesione przez innych uczestników aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania aukcji.
 15. Uczestnik aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego), który wygrał aukcję (ustny przetarg nieograniczony) zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia aukcji, o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 16. Wpłata całej wylicytowanej ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, winna nastąpić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym powyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku gdy nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 15, organizator aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 17. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego).
 18. Koszty związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ponosi nabywca.
 19. Dodatkowe informacje n/t aukcji można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 tel. (42) 638-47-81 i tel. (42 638-44-14) oraz w pok. 457a, tel . nr (42) 638-43-31.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) z ważnych powodów.
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ireny bez numeru
Treść:

2016-01-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich,
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ul. Ireny bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-30 jako działka nr 8/3 o powierzchni 75 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00063447/8.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki nr 8/3 w obrębie G-30.

Nieruchomość jest niezabudowana. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936).
Niewielkie rozmiary nieruchomości oraz brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwiają zagospodarowanie jej zgodnie z wymogami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.). Działka może poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek z nią sąsiadujących.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11 600 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych) netto.
Wadium wynosi: 2 320 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi,
Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a o godzinie 10.00
.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 3 marca 2016 r. do godziny 15.00 w UMŁ , Łódź ul. Piotrkowska 104 , IV p. pok. 457a lub 457 następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 4 marca 2016 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 7 marca 2016 r. do godziny 15.00 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 7 marca 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta, przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 2470/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 457a tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2016-01-25)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 107, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6
Treść:

2016-01-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 107, uregulowanego w KW LD1M/00145993/9, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6, wraz z udziałem w wysokości 30/8000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w obrębie B-49 jako działka gruntu nr 541/1, opisanego w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8 oraz we własności części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Samodzielny lokal mieszkalny stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/8) oraz osoby fizycznej (w udziale 3/8).
Samodzielny lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielolokalowym, usytuowanym na działce nr 541/1 w obrębie geodezyjnym B-49, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8. Lokal zamieszkiwany jest przez współwłaścicielkę i zameldowane są w nim na pobyt stały 2 osoby.
Samodzielny lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 38,30 m2, położony jest na trzecim piętrze budynku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.
Właściciele lokalu mieszkalnego są współwłaścicielami w 6/1000 częściach części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części współużytkownikami wieczystymi działki gruntu nr 541/1, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8. Termin trwania prawa użytkowania wieczystego zgodnie z księgą wieczystą nr LD1M/00145993/9 (urządzoną dla lokalu nr 107) określony jest do dnia 17 marca 2099 r. Termin ten jest różny od terminów przypisanych innym wyodrębnionym lokalom usytuowanym w tym budynku. Zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) jeżeli przy ustanowieniu odrębnej własności lokali ustanowiono różne terminy trwania prawa współużytkowania wieczystego przynależnej do tych lokali działki budowlanej, właściciele wyodrębnionych lokali mogą żądać zmiany terminów przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym tej działki. Termin ten ustanawia się stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów. Ujednolicenie terminu pozwoli na ujawnienie prawa współużytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu w dziale II księgi wieczystej nr LD1M/00048127/8 prowadzonej dla gruntu.
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowy lokal, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość na której znajduje się przedmiotowy lokal granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nabywca udziału we współwłasności lokalu i związanego z nim udziału w prawie do użytkowania wieczystego gruntu będzie zobowiązany do uiszczania z tytułu tego użytkowania opłaty rocznej wynoszącej 1 % wartości gruntu przypadającej na udział w działce. Opłaty roczne wnoszone są z góry do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200).
Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 12.12.2014r, 17.04.2015 r. , 18.09.2015 r.
Cena wywoławcza udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej: 40 000 zł netto.
Wadium: 8 000 zł.
Postąpienie nie mniej niż: 400 zł.
Cenę nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Nabycie udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r poz. 312 ,1171,1662 oraz z 2015 r., poz. 211 i 605, 978,1223 i 1649).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, w sali 371a .
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15.00, którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem zagospodarowania nieruchomości, stanem prawnym i technicznym lokalu i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 3. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 2, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 6. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej.
 7. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 8. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 4.
 9. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 10. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - nr rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku gdy nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 9, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014, poz. 380 )
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału. Postanowienia pkt. 9, 10 i 13 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku nie zawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt. 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 11. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona jako nabywca.
 12. Koszty związane z nabyciem udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej ponosi nabywca.
 13. Dodatkowe informacje n/t ustnego przetargu nieograniczonego można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr 457 (42) 638-47-81, 638-44-14. i pok. 457a tel. (42) 638-43-31.
 14. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ustnego przetargu nieograniczonego z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Choińskiej 29, Choińskiej 23, Jarosławskiej 18, Oskara Flatta 12a, Rojnej 119 i Szarej Piechoty bez numeru, Oskara Flatta 5, Sopockiej 18a, Rudzkiej 21 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stylowej 12/12a, Nowe Sady 43/43a
Treść:

2016-01-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Choińskiej 29, obr. G-7, dz. nr 29, pow. 793 m2, KW LD1M/00118146/9.
  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt zbliżony jest do prostokąta.
  W północnej części działki znajduje się nawierzchnia z płyt betonowych. W południowo-wschodnim narożniku znajduje się altana wykonana z drewna i blachy niezwiązana trwale z gruntem w złym stanie technicznym. Nieruchomość jest częściowo (poza fragmentem utwardzonym) ogrodzona. Przy południowej granicy rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się na dotychczasowych zasadach z ulicy Choińskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1810, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Choińskiej 29 położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.09.2015 r., 20.11.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 123 200 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych) netto.
  Wadium wynosi: 24 640 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 240 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Choińskiej 23, obr. G-7, dz. nr 32, pow. 783 m2, KW LD1M/00117366/0.
  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt zbliżony jest do prostokąta.
  W południowo-wschodnim narożniku znajduje się drewniana szopa nietrwale związana z gruntem w bardzo złym stanie technicznym. Działka ogrodzona jest siatką stalową z bramą i furtką w złym stanie technicznym. Ogrodzenie nie jest zgodne z geodezyjnymi granicami działki. Na działce rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się na dotychczasowych zasadach z ulicy Choińskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774,1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Choińskiej 23 położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.09.2015 r., 20.11.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 121 500 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) netto.
  Wadium wynosi: 24 300 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 220 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Jarosławskiej 18, obr. G-13, dz. nr 161/175, pow. 290 m2, KW LD1M/00042008/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona siatką metalową wraz z bramą i furtką metalową. Na nieruchomości znajduje się nietrwale związany z gruntem garaż stanowiący własność byłych dzierżawców - obecnie bezumownych użytkowników części ww. nieruchomości, którzy zobowiązali się do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu w przypadku gdy nie zostaną wyłonieni w nim jako nabywcy nieruchomości. W przypadku nieusunięcia garażu we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości a byłym dzierżawcom nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za jego pozostawienie w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. W północnej i południowej granicy nieruchomości zlokalizowane są ściany szczytowe budynków posadowionych na nieruchomościach przyległych, przy czym w ścianie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy południowej granicy nieruchomości znajduje się otwór okienny.
  Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
  Na nieruchomości znajdują się: energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia, słup energetyczny podprzyłączowy wraz z trzema przyłączami linii napowietrznej niskiego napięcia doprowadzonymi do pobliskich nieruchomości oraz energetyczny kabel niskiego napięcia, należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łodź-Miasto. Odległości dopuszczalnych zbliżeń i skrzyżowań urządzeń elektroenergetycznych z innymi urządzeniami lub obiektami wynikają z norm: PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz PN-E/76-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną a planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto z wnioskiem o wydanie warunków usunięcia kolizji.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej i gazowa.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Jarosławskiej. Działka pod ulicą Jarosławską stanowi własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dział IV księgi wieczystej nr LD1M/00042008/6 zawiera wpis o hipotece umownej łącznej zwykłej w wysokości 4,50 zł na rzecz Banku Inwestycyjnego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych - osiedlowych. Tereny, te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejących na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 81 000 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 16 200 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 810 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Oskara Flatta 12a, obr. G-10, dz. nr 71, pow. 424 m2, KW LD1M/00035887/9.
  Na nieruchomości znajdują się pozostałe po spaleniu ruiny starych budynków do rozbiórki. Budynek usytuowany na sprzedawanej nieruchomości (przy zachodniej granicy) narusza granicę nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Oskara Flatta 12 (działki nr 70 w obrębie G-10). Szerokość naruszenia dochodzi do około 40 cm. Teren przedmiotowej nieruchomości jest zaśmiecony, zakrzaczony, z pojedynczym drzewostanem.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
  1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, wybudowane w 1984 r. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m po obu stronach przyłącza; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu (na powierzchni 21 m2) polegającej na:
   1. prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia,
   2. zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza,
   3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia; Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia opisanej służebności przesyłu, które znajduje się na zaawansowanym etapie;
  2. elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto (odległości dopuszczalnych zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określają stosowne normy).
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 1336, 1830 i 1890).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Flatta.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza wodociągowego Ø 40 mm.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 22.05.2015 r., 25.09.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 67 000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 13 400 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 670 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Rojnej 119 i Szarej Piechoty bez numeru, obr. B–39, dz. nr 3/4 i 5/8 o łącznej pow. 3015 m2, KW: LD1M/00299091/0 i LD1M/00266342/5.
  Obie podlegające sprzedaży nieruchomości są niezabudowane oraz porośnięte krzewami i drzewami z samosiewu. Działka nr 3/4 jest zadarniona, a w północnej części działki nr 5/8 – znajduje się las składający się głównie z wierzb i olch, co może wskazywać na wysoki poziom wód gruntowych. Jak wynika z opinii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi nieruchomości nie są podłączone do systemu kanalizacji miejskiej i do czasu zapewnienia odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej mogłyby być wyposażone w inny system odprowadzania ścieków, zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz przepisami w zakresie ochrony środowiska. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 3/4 oznaczona jest jako grunty rolne, a działka nr 5/8 – w części jako pastwiska stałe i w części jako las.
  Na nieruchomościach znajdują się:
  1. elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia;
  2. elektroenergetyczna linia kablowa średniego napięcia;
  3. elektroenergetyczne przewody linii napowietrznej nn;
  4. gazociąg dn 63 PE średniego ciśnienia;
  5. fragment przyłącza gazu DN 32 PE średniego ciśnienia eksploatowanego przez PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie - Zakład w Łodzi i obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 5;
  6. wodociąg o średnicy Ø 160 mm;
  7. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy Ø 32 mm, obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 3; Miasto Łódź nie ponosiło nakładów na budowę tego przyłącza;
  8. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy Ø 32 mm, obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 5 i stanowiącego własność osoby prywatnej; Miasto Łódź nie ponosiło nakładów na budowę tego przyłącza;
  9. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy Ø 32 mm, obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 7/Rojnej 109 i stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.
  Zgodnie z informacją uzyskaną z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. dla sieci wymienionej w pkt 6 obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi, a dla przyłączy wymienionych w pkt 7-9 obowiązuje pas ochronny o szerokości 5 m po obu ich stronach licząc od ich krawędzi. Na nieruchomości sąsiadującej oznaczonej jako działka nr 3/3 w obrębie B-39 znajduje się wodociąg o średnicy Ø 150 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m po obu jego stronach licząc od jego krawędzi i który obejmuje także południowy fragment działki nr 3/4. W pasach tych nie wolno dokonywać zabudowy i trwałych naniesień.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych, o których mowa powyżej.
  Obie zbywane nieruchomości obciążone są służebnością przesyłu dla sieci, o której mowa w pkt 6 oraz przyłącza, o którym mowa w pkt 9, ustanowioną na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o.
  i polegającą na:
  1. znoszeniu istnienia tych urządzeń i zachowaniu obowiązujących dla nich pasów ochronnych wolnych od zabudowy, trwałych naniesień i nasadzeń;
  2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonych, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.;
  3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do tych urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomości podlegające sprzedaży przylegają bezpośrednio do pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Szarej Piechoty, przez co mają zapewniony dostęp do drogi publicznej tj. ulicy Rojnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Oskara Flatta 5, obr. G-10, dz. nr 86/6, pow. 727 m2, KW LD1M/00035884/8.
  Nieruchomość jest częściowo ogrodzona siatką metalową rozpiętą na słupkach stalowych oraz bramą i furtką metalową, z urządzonym od ul. Flatta wjazdem. Ogrodzenie częściowo narusza granicę sąsiednich działek nr 87 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 17 cm) i nr 86/5 (szerokość naruszenia od ok. 20 cm do ok. 45 cm). Na nieruchomości znajduje się dawna stróżówka, nie związana trwale z gruntem.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci przez nieruchomość przebiegają elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta (przez działkę nr 76/8 o użytku „dr”, stanowiącą własność Miasta Łodzi oraz działkę nr 76/22 o użytku „dr”, nie stanowiącą własności Miasta, będącą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.10.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 250 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Sopockiej 18A, obr. G–23, dz. nr: 563/3 i 563/4 o łącznej pow. 816 m2, KW LD1M/00165581/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana, płaska i posiada kształt zbliżony do prostokąta, nieruchomość jest porośnięta drzewami i krzewami, zaśmiecona, wymagająca uporządkowania.
  Sprzedawana nieruchomość nie jest obciążona umową dzierżawy, najmu ani użyczenia. Zgodnie z Ewidencją Gruntów, Budynków i Lokali prowadzoną przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, osoba fizyczna ujawniona jest jako władająca sprzedawaną nieruchomością (na podstawie danych z 1988 r.).
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci w odległości około 1,5 m od wschodniej granicy nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka. z o. o.; strefa ochronna dla wyżej wymienionego urządzenia wynosi 3 m po obu stronach jego krawędzi zewnętrznych; nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o, zawartą na czas nieoznaczony, polegającą na:
  1. znoszeniu istnienia na nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 563/3 i 563/4, strefy ochronnej obowiązującej dla sieci wodociągowej o średnicy 150 mm znajdującej się na ul. Sopockiej i zachowaniu tej strefy wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
  2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
  3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności tj. 28 m2 (na działce nr 563/3 – 2 m2, na działce nr 563/4 – 26 m2).
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Sopockiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Ze względu na sąsiedztwo cmentarza, przyszłe zagospodarowanie wyżej wymienionej nieruchomości winno uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315).
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci wodociągowej Ø 150 mm.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r., 28.08.2015 r., 4.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 99 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 19 800 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 990 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Rudzkiej 21, obr. G-40, dz.nr 466, pow. 1031 m2, KW LD1M/00168827/2.
  Na terenie nieruchomości od strony frontowej widoczne są pojedyncze słupy betonowe po starym ogrodzeniu. Przy południowo-zachodniej granicy posadowiona jest stara drewniana komórka (albo garaż) do rozbiórki. Teren nieruchomości zadarniony, na którym rosną pojedyncze stare drzewa owocowe bez żadnej wartości użytkowej.
  Zgodnie z informacją Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w pobliżu ww. nieruchomości w ul. Rudzkiej znajdują się:
  1. magistrala wodociągowa Ø 300 mm, dł. l=1120,46 m (rok budowy 1988), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=27,15 m (rok budowy 1997), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,50 m, dł. l=498,09 m (rok budowy 1937), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  4. przed działką – zdrój wodociągowy uliczny nr inwentarzowy ŁSI 50173/AP.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Rudzkiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień, o szerokości 5 m z obu stron urządzeń: magistrali wodociągowej Ø 300 mm, dł. l=1120,46 m, sieci kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=27,15 m, sieci kanalizacji deszczowej d=0,50 m, dł. l=498,09 m.
  Data przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Stylowej 12/12a, obr. G-24, dz. nr: 274 i 275/2 o łącznej pow. 705 m2, KW LD1M/00086353/9.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (w udziale 1/2).
   Nieruchomość składa się z dwóch działek: działki położonej przy ulicy Stylowej 12, oznaczonej numerem 274 w obrębie G-24 o pow. 358 m2 i działki położonej przy ulicy Stylowej 12a, oznaczonej numerem 275/2 w obrębie G-24 o pow. 347 m2. Działka nr 274 zabudowana jest jednorodzinnym, parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym oraz drewnianym budynkiem gospodarczym. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 43,73 m2. W budynku znajduje się jeden lokal zamieszkiwany przez najemcę. Działka nr 275/2 pozostaje niezabudowna. Na działce znajduje się drewniana pergola oraz komórka. Działka nr 275/2 użytkowana jest przez prywatnego współwłaściciela. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejące zjazdy z pasa drogowego ulicy Stylowej.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.10.2015 r.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 12 800 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 640 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Nowe Sady 43/43a, obr. P-36, dz. nr 67/1, 67/2, 68/1, 68/2 o łącznej pow. 949 m2, KW LD1M/00008722/7.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (w udziale 1/2).
   Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny frontowy o powierzchni zabudowy 133 m2 i powierzchni użytkowej lokali 159 m2. Budynek został wzniesiony w 1935 r., jest murowany, dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną. Ogrzewanie piecowe. Woda czerpana jest ze zdroju ulicznego. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych z czego 2 są wolne. Budynek znajduje się w dostatecznym stanie technicznym (stopień zużycia technicznego wynosi 70%). Wymaga wykonania szeregu prac remontowych. Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się zabudowa gospodarcza (komórki lokatorskie) oraz suche wc.
   Nieruchomość znajduje się w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych Łódź–Polesie.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez zjazd z ul. Nowe Sady.
   Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie działki numer 68/2 znajduje sie studnia, natomiast przez działkę numer 67/1 w jej północnej części przebiega podziemny odcinek sieci ciepłowniczej stanowiący własność Veolia Energia Łódź S.A.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 113 500 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy pięćset złotych) netto (w tym wartość udziału Miasta Łodzi w budynkach: 4 500 zł, słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
   Wadium wynosi: 22 700 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 140 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223, 1504 i 1649).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Choińskiej 29 i Choińskiej 23;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul: Rudzkiej 21, Stylowej 12/12a, Nowe Sady 43/43a, Sopockiej 18A, Oskara Flatta 5, Rojnej 119 i Szarej Piechoty bez numeru, Jarosławskiej 18;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami trzeciego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Oskara Flatta 12a.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału) zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.