Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2016 r.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Łozowej bez numeru, Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru, Północnej 1/3, Dzwonowej bez numeru/Aleksandra bez numeru, Aleksandra 41, Aleksandra 43, Aleksandra 45, Aleksandra 47, Aleksandra 49, Aleksandra 51, Przewodniej 58, Przewodniej 60, Przewodniej 64, Przewodniej 66, Pabianickiej 156/158, 6 Sierpnia 26
Treść:

2015-12-23

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Łozowej bez numeru, oznaczonej w obrębie B-8 jako działka nr 128/1 o powierzchni 1246 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00174207/5

  Nieruchomość jest niezabudowana. Granica z działką nr 127 naruszona jest przez wiatę oraz ogrodzenie. Na działce znajduje się fragment ogrodzenia sąsiedniej szkoły oraz nasadzenia roślinne. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, gazowa niskiego ciśnienia oraz teletechniczna.
  Zgodnie z opinią zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa z ulicy Łozowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
  1. wybudowania w uzgodnieniu ze Szkołą Podstawową nr 206, na własny koszt i bez prawa wszelkich roszczeń do Miasta Łodzi, ogrodzenia pomiędzy działką nr 128/1 a nr 128/2. Budowa ogrodzenia powinna nastąpić przed demontażem starego ogrodzenia znajdującego się na działce nr 128/1, zabezpieczającego dostęp na teren boiska szkolnego. Zakończenie budowy ogrodzenia powinno nastąpić najpóźniej 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży;
  2. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1;
  3. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 2 wraz z odsetkami ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego, 14 - dniowego terminu do zapłaty kary umownej;
  4. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00174207/5 hipoteki na rzecz Miasta Łodzi, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 2.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 492 000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 98 400 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 920 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym S-1 jako działka nr 407/42 i w obrębie geodezyjnym S-6 jako działka nr 56/3 o łącznej powierzchni 1172 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00222114/8 i nr LD1M/00103397/5

  Nieruchomości podlegające sprzedaży są nie zabudowane. Teren działki nr 407/42 oraz północny fragment działki nr 56/3 utwardzone są kostką brukową. Północno-wschodnia granica działki nr 56/3 (w narożniku) jest naruszona przez mur oporowy przylegający do budynku położonego na nieruchomości sąsiadującej tj. działce nr 57/2. W południowo-zachodnim narożniku działki nr 56/3 znajduje się pozostałość ceglanej ściany. W zachodniej granicy działki nr 56/3 usytuowane są ściany budynków położonych na nieruchomościach sąsiadujących tj. działkach nr 54/1 i 55/2. W południowej granicy działki nr 56/3 znajduje się ściana budynku położonego na nieruchomości sąsiadującej tj. działce nr 62/1, zawierająca trzy otwory okienne. W pozostałej części południowej granicy działki nr 56/3 biegnie stalowe ogrodzenie na cokole. Na sąsiadującej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 57/2, w bliskiej odległości od wschodniej granicy działki nr 56/3 znajduje się ściana budynku z zamontowanymi tablicami reklamowymi i lampą oraz zawierająca dwa otwory okienne. Południowy odcinek tej ściany biegnie we wschodniej granicy działki nr 56/3.
  Na zbywanych nieruchomościach znajdują się także:
  1. czynna sieć ciepłownicza 2xDn150 mm, wykonana w technologii preizolowanej w 1994 r. (na obu zbywanych nieruchomościach), dla której obowiązuje strefa ochronna o szerokości 2 m od skraju rury preizolowanej, należąca do Veolia Energia Łódź S.A.; właściciel tej sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu zapewniającej dostęp do sieci ciepłowniczej jego służbom w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  2. przyłącze sanitarne o średnicy 150 mm (materiał kamionka) ze studzienką;
  3. nieczynny przewód wodociągowy.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się może z ul. Narutowicza - na warunkach stanu istniejącego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zarząd Dróg i Transportu wskazał także, iż nawierzchnia położona w pasie drogowym ul. Narutowicza na wysokości przedmiotowej nieruchomości jest objęta gwarancją do dnia 19 grudnia 2016 r. (z częścią wykonanych prac poprawkowych do dnia 31 maja 2017 r.), co oznacza, że wszelkie prace ingerujące w tą nawierzchnię winny zostać wykonane w sposób nie powodujący utraty zabezpiecznia gwarancyjnego, za zgodą i na warunkach gwaranta robót (firmy Torpol S.A.).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zbywane nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza przyjętym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., w którym nieruchomości te znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem 1.1.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usług uciążliwych, szpitali i domów opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej oraz stacji paliw, warsztatów samochodowych i stacji obsługi samochodów - wraz z zagospodarowaniem, obiektami i urządzeniami budowlanymi, niezbędnymi do użytkowania tej zabudowy i tworzącymi z nią całość funkcjonalną.
  Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:
  1. realizacji na nieruchomościach podlegających sprzedaży inwestycji polegającej na wybudowaniu na nich budynku tworzącego pierzeję ul. Narutowicza, przy czym inwestycja zgodna będzie z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla zbywanych nieruchomości;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1165, 1549, 1642 i 1777 );
  3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), w przypadku nie zakończenia inwestycji określonej w pkt 1 w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
  4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000 (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 wraz z odsetkami ustawowymi i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2; niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
  5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanych w księgach wieczystych nr LD1M/00222114/8 i nr LD1M/00103397/5:
   1. hipoteki w wysokości do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
   2. hipoteki łącznej w wysokości do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
   w celu zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi i przyznanymi kosztami postępowania;
   Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach wyżej opisanych; opisany sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipotek będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
  6. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że Nabywca:
   1. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu hipoteki (hipotek) w księgach wieczystych, na rzecz Miasta Łodzi, o której (których) mowa w pkt 5;
   2. nie dokona czynności prawnych wymienionych szczegółowo w lit. a, po wykreśleniu hipoteki (hipotek) ustanowionej na nieruchomościach, w szczególności w przypadku zmiany formy zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3, o ile wykreślenie hipoteki (hipotek) nastąpi przed upływem 48 miesięcy od daty podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości;
   3. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w lit. a lub b, nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  7. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 6 lit. c wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, w przypadku zbycia przedmiotowych nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapisów określonych w pkt 6 lit. a lub b, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty dokonania czynności prawnych określonych w pkt 6 lit. a lub b;
  8. zachowania stref ochronnych dla czynnej sieci ciepłowniczej 2xDn150 mm,
  9. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  10. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomościach, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
  W umowie przenoszącej własność nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną:
  1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w warunkach przetargu;
  2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości.


 • Północnej 1/3, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S–1 jako działka nr 75 o powierzchni 917 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00004911/1

  Na nieruchomości znajdują się dwa wybudowane w latach 1899-1901 budynki, o powierzchni zabudowy 1260,10 m2 i kubaturze 15.827,00 m3, połączone ze sobą w poziomie piwnicy, które tworzą spójną całość o charakterze mieszkalnym (I, II i III piętro) z funkcją usługową w parterze (od frontu). Budynki te zostały wyremontowane przez Miasto Łódź w ramach programu "Mia100 kamienic", w wyniku czego wprowadzono m.in. następujące rozwiązania funkcjonalno-użytkowe:
  1. w poziomie piwnicy znajdują się:
   1. 27 komórek lokatorskich o łącznej powierzchni 184,05 m2,
   2. węzeł cieplny o powierzchni 28,53 m2,
   3. pomieszczenie wodomierza o powierzchni 7,06 m2,
   4. pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 96,08 m2,
   5. pomieszczenie o powierzchni 177,47 m2 z dopuszczalną adaptacją na lokal użytkowy oraz możliwością prowadzenia w nim działalności gastronomicznej;
  2. w poziomie parteru jest 10 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 435,79 m2;
  3. w poziomach I, II i III piętra są 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1480,82 m2,
  4. w poziomie poddasza są pomieszczenia gospodarcze (strych) o powierzchni 249,44 m2, w budynku znajdującym się we wschodniej części nieruchomości.
  Oba budynki mają pięć kondygnacji (jedna pod poziomem terenu i cztery ponad poziomem terenu), ściany murowane i ognioodporną konstrukcję oraz są wpisane do gminnej ewidencji zabytków i znajdują się w obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej "Nowe Miasto", także wpisanej do gminnej ewidencji zabytków. Wejście do tych budynków możliwe jest z terenu zbywanej nieruchomości oraz od strony ulicy - do lokali parterowych. Komunikację pionową zapewniają trzy klatki schodowe dostępne bezpośrednio z terenu podwórza. Od strony południowej w granicy zbywanej nieruchomości znajduje się ściana budynku położonego na nieruchomości sąsiadującej przy ul. Nowomiejskiej 11, która przylega także do południowych ścian budynków zlokalizowanych na działce nr 75. Niezabudowany teren zbywanej nieruchomości jest utwardzony betonową nawierzchnią, na której urządzone są miejsca postojowe. Pod powierzchnią całej zbywanej nieruchomości znajduje się podpiwniczenie położonych na niej budynków.
  Decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-VI.1599.2015 z dnia 23 października 2015 r. zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń usytuowanych w części piwnic i parteru istniejącego budynku z funkcji gospodarczej na lokal gastronomiczny wraz z infrastrukturą techniczną.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci na nieruchomości znajdują się także:
  1. czynne przyłącze ciepłownicze 2xDn50 mm wykonane w 2014 r. w technologii preizolowanej, dla którego obowiązuje strefa ochronna o szerokości 2 m od skraju rury preizolowanej, należące do Veolia Energia Łódź S.A.; właściciel przyłącza zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu zapewniającej jego służbom dostęp do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  2. dwa przyłącza gazowe DN 63 PE niskiego ciśnienia, należące do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.; właściciel przyłączy zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu zapewniającej dostęp jego służbom do tych przyłączy w celu ich kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych;
  3. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości L=15,5 m, dla którego obowiązuje pas ochronny 5 m łącznie po obu stronach przewodu, w którym nie wolno wykonywać zabudowy i stałych naniesień, należące do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.; właściciel przyłącza zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu zapewniającej jego służbom dostęp do tego przyłącza w celu jego konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  4. dwa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 150 (jedno do kanału biegnącego w ul. Północnej i drugie - do kanału biegnącego w ul. Nowomiejskiej), dla których obowiązują pasy ochronne 5 m łącznie po obu stronach przewodu, w których nie wolno wykonywać zabudowy i stałych naniesień, należące do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.; właściciel przyłączy zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu zapewniającej jego służbom dostęp do tych przyłączy w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  5. energetyczne złącze kablowe, 4 linie kablowe nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto;
  6. sieć telefoniczna.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się powinna poprzez istniejący zjazd z ulicy Północnej. Na wysokości zbywanej nieruchomości ul. Północna położona jest na działce nr 430/20, która nie ma ustalonego właściciela, znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu oraz posiada klasę użytku "dr". Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla budynków, znajdujących się na nieruchomości, nie wydano świadectwa energetycznego.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 1434, 1713, 1777 i 1830) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu. W części północnej obszaru, wysokość zabudowy powinna nawiązywać do wysokości występującej w danym kwartale (max. do 25 m n.p.t.), a w części południowej (tj. od Al. Piłsudskiego–Mickiewicza) dopuszcza się wysokość do 30 m n.p.t. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do opieki nad zabytkiem, w tym do:
  1. zachowania:
   1. elementów wystroju (sztukaterii, polichromii) w lokalu usługowym od strony Północnej (były sklep drobiarski),
   2. stolarki drzwiowej prowadzącej do mieszkań,
   3. schodów z balustradą w klatkach schodowych;
  2. przeprowadzania wszelkich działań w budynkach zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505);
  3. korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
  4. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
  5. prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania lub uzgodnienia właściwym służbom konserwatorskim.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) netto.
  Wadium wynosi 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Dzwonowej bez numeru/Aleksandra bez numeru, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 96/5 o powierzchni 37 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00269144/8, Aleksandra 41, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 97/2 o powierzchni 506 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00075776/0, Aleksandra 41, oznaczonej w obrębie G-41 jako działki nr 97/5 i 97/4 o powierzchni 108 m2 i 40 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047405/4, Aleksandra 43, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 100/2 o powierzchni 613 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00089111/2, Aleksandra 43, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 100/3 o powierzchni 120 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00038417/5, Aleksandra 45, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 101/2 o powierzchni 611 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00091469/3, Aleksandra 45, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 101/3 o powierzchni 122 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00037263/3, Aleksandra 47, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 104/2 o powierzchni 732 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00277760/1, Aleksandra 49, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 105/2 o powierzchni 608 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00091466/2, Aleksandra 49, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 105/3 o powierzchni 117 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00037182/1, Aleksandra 51, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 108/2 o powierzchni 731 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00091450/7, Przewodniej 58, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 99/1 o powierzchni 116 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00087791/8, Przewodniej 60, oznaczonej w obrębie G-41 jako działki nr 102/2 i 102/3 o powierzchni 609 m2 i 115 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00183215/0, Przewodniej 64, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka nr 106/2 i 106/3 o powierzchni 610 m2 i 114 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00037236/5, Przewodniej 66, oznaczonej w obrębie G-41 jako działki nr 107/2 o powierzchni 725 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00183214/3

  Teren składa się z 18 działek przylegających do siebie i tworzących jedną całość z dostępem do drogi od strony ulicy Dzwonowej. Od strony ulicy Dzwonowej teren ogrodzony płotem wykonanym z płyt betonowych. Pozostałe działki są ogrodzone ogrodzeniami z siatki – do usunięcia przez nowego właściciela terenu. Na terenie działek znajdują się pozostałości po starych drewnianych komórkach, altanach, wiatach nadające się do rozbiórki. Na działce nr 97/2 znajduje się wykopane dość duże zagłębienie (wykorzystywane kiedyś jako oczko wodne). Zbywane działki objęte są umowami dzierżawy z AZK Łódź–Górna; umowy obowiązują do końca 2015 r. Teren działek jest zachwaszczony, zakrzaczony i zadrzewiony – wymaga uporządkowania i oczyszczenia.
  W ulicy Dzwonowej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia DN 110 PE, miejska sieć wodociągowa Ø 160 mm, miejska sieć kanalizacji sanitarnej D=0,25 m. W ulicy Aleksandra znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia DN 100 stal, miejska sieć wodociągowa Ø 200 mm, miejska sieć kanalizacji sanitarnej D=0,20 m. W ulicy Rzemieślniczej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 stal, miejska sieć wodociągowa Ø 200 mm, miejska sieć kanalizacji sanitarnej D=0,20 m, sieć kanalizacji deszczowej D=0,30 m. W ulicy Przewodniej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia DN 100 stal, miejska sieć wodociągowa Ø 150 mm, miejska sieć kanalizacji sanitarnej D=0,20 m. Dla każdego z wodociągów obowiązują pasy ochronne po 3,0 m po obu stronach licząc od krawędzi skrajnych przewodów, a dla każdego z kanałów obowiązują pasy ochronne po 5,0 m licząc od krawędzi skrajnych. Zgodnie z treścią mapy w ulicy Dzwonowej znajduje się również sieć gazowa i energetyczna; w ulicy Aleksandra znajduje się: sieć telekomunikacyjna i energetyczna; w ulicy Rzemieślniczej znajdują się: sieć kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej i energetycznej, w ulicy Przewodniej znajdują się sieć gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna.
  Zgodnie z opinią zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa z ulicy Dzwonowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się w pobliżu nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
  4. usunięciu naniesień w złym stanie technicznym na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 490 000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 98 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 900 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Pabianickiej 156/158, oznaczonej w obrębie G-24, jako działka nr 129/1, o powierzchni 2374 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00094728/8

  Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym, będącymi w bardzo złym stanie technicznym i wyłączonymi z użytkowania. Jeden z budynków mieszkalnych, wzniesiony ok. 1902 r., zabytkowy budynek dawnej karczmy Adolfa Obermana wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym faktem, zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków, nie istnieje możliwość jego rozbiórki a wszelkie działania prowadzone w obiekcie muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505). Zgodnie z ww. ustawą na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również trwałe zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od planowanych prac) miejskim służbom konserwatorskim.
  Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
  1. należące do Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. Oddział Miasto Łódź, energetyczna linia kablowa SN, oświetlenie uliczne oraz abonencka linia kablowa nn;
  2. eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=6,82 od wodociągu Ø 300 mm w ul. Pabianickiej i nieużytkowane przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=13,40 m od wodociągu w ul. 3-go Maja; ww. przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-2, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectw energetycznych.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna się odbywać od strony ul. 3-go Maja przez działkę nr 129/2, posiadającą użytek „dr”. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 200 000 zł (słownie: jeden milion, dwieście tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1504).


 • 6 Sierpnia 26, oznaczonych w obrębie geodezyjnym P-19 jako działki o numerach: 226/4, 226/5, 226/6 i 230/3 o łącznej powierzchni 1005 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00114987/8 i LD1M/00085310/9

  Nieruchomości są zabudowane budynkami o charakterze mieszkaniowym i mieszkaniowo-usługowym, aktualnie w złym stanie technicznym, częściowo przeznaczonymi do rozbiórki. Na działkach znajduje się sześć obiektów budowlanych, tj.:
  1. dwukondygnacyjny murowany budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 235 m2, niezamieszkały, przeznaczony do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny na podstawie zarządzenia Nr 2665/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki niektórych obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Łodzi;
  2. budynek frontowy z lewą oficyną, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany o powierzchni zabudowy 263 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 423 m2, nieużytkowany wymagający przeprowadzenia remontu;
  3. budynek gospodarczy w którym znajduje się węzeł ciepłowniczy, o powierzchni zabudowy 35 m2;
  4. dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 12 m2 i 21 m2; budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 12 m2 znajduje się częściowo na działce nr 226/5 (6 m2) i na działce nr 230/2 (6 m2) przy ul. Gdańskiej 73 – budynek narusza granice sprzedawanej działki;
  5. budynek mieszkalny połączony z budynkiem lewej oficyny o powierzchni zabudowy 75 m2.
  Budynki zlokalizowane na działce nr 277/1 przy ul. 6 Sierpnia 24 na długości ok. 14 m naruszają granicę działki nr 266/5 (w najszerszym miejscu na głębokość ok. 40 cm).
  Dla budynków opisanych w pkt 1, 2 i 5 brak jest świadectwa energetycznego.
  Dla budynków gospodarczych opisanych w pkt 3 i 4 nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego – zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
  W posiadaniu Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie jest następująca dokumentacja:
  1. książka obiektu budowlanego budynku mieszkalnego;
  2. aktualizacja orzeczenia o stanie technicznym budynku prawej oficyny przy ul. 6 Sierpnia 26 wraz z analizą opłacalności remontu z1997 r.;
  3. pięcioletni przegląd sprawności technicznej, wartości użytkowej i estetyki budynku mieszkalnego z lat 1999 i 2004;
  4. protokół roczny przeglądu technicznego budynku z lat: 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2012, 2014;
  5. protokół z pomiarów elektrycznych – 2014 r.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. 6 Sierpnia (działka nr 13/9 w obrębie P-19 o użytku „dr” nie stanowi własności Miasta Łodzi, znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. przyłącze wodociągowe Ø 80 mm o długości L=10,19 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obsługujące także część nieruchomości przy ul. Gdańskiej 73;
  2. przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m o długości L=5,00 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obsługujące także część nieruchomości przy ul. Gdańskiej 73;
  3. przyłącze telekomunikacyjne kablowe biegnące wewnątrz budynków, stanowiące własność Orange Polska S.A.;
  4. energetyczne złącze kablowe nn należące do PGE Dystrybucja Łódź S.A. Oddział Łódź Miasto;
  5. czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 32, stanowiące własność Veolia Łódź S.A., dla którego strefa ochronna wynosi 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Veolia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej służbom Veolia Łódź S.A. dostęp do tej sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji, bieżącej eksploatacji oraz usuwania awarii.
  Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713 i 1777) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Nieruchomości zostały objęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1701/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci ciepłowniczej 2 x Dn 32, wynoszącej 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej oraz do zapewnienia dostępu służbom eksploatacyjnym Veolia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 050 000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 10 050 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 22 lutego 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału w nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • dodatkowego pisemnego oświadczenia, o zobowiązaniu się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia - dotyczy nieruchomości przy ul. Pabianickiej 156/158.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 22 lutego 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2481/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zadania należące do kompetencji Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w zakresie sprzedaży, od dnia 1 stycznia 2016 r. realizowane będą przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Tatrzańskiej 7, Cepowej 3, Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, Bajecznej 6 i Paradnej 104a, Krzywej 8, Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru, Luźnej bez numeru, Minerskiej bez numeru, Malborskiej 10, Pszczelnej 19, Wirowej bez numeru oraz na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ceramicznej 4/4a
Treść:

2015-12-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Tatrzańskiej 7, obr. W-28, dz. nr 23/1, pow. 526 m2, KW LD1M/00048654/1.
   Na terenie nieruchomości urządzony jest parking strzeżony; budynki i budowle tj.: budka parkingowa, ogrodzenie z profili stalowych (przęsła) osadzonych na cokole murowanym wraz z bramą (przesuwaną i rozwieraną), utwardzenie terenu kostką betonową oraz pylon reklamowy, zostały dokonane przez osobę użytkującą teren działki nr 23/1 bez tytułu prawnego. Od strony północno-zachodniej granice działki na szerokości ok. 0,30 cm zostały naruszone przez budynek i ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej przy ul. Częstochowskiej 29 (działka nr 22/1, obręb W-28). W przypadku występowania na terenie nieruchomości drzew i krzewów, organem właściwym wydającym zezwolenia na ich usunięcie jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Naniesienia znajdujące się na nieruchomości, opisane powyżej nie posiadają żadnej wartości, celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci na nieruchomości:
   1. znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne niskiego napięcia zasilające przedmiotową nieruchomości, będące na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. oraz linia kablowa oświetlenia terenu nie będąca na majątku PGE Dystrybucja S.A.,
   2. może znajdować się podziemna infrastruktura teletechniczna.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Częstochowskiej (działka nr 14/2, obręb W-28 o użytku „dr”, nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Cepowej 3, obr. B-32, dz. nr 70, pow. 980 m2, KW LD1M/00092904/2.
   Nieruchomość jest niezabudowana i porośnięta dziką roślinnością. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi.
   Ogrodzenie oraz fragment budynku gospodarczego, znajdującego się na działce nr 71/3 w obrębie B-32, naruszają granicę geodezyjną sprzedawanej nieruchomości (naruszenie dochodzi do około 0,5 m).
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Cepowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830)) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU- tereny przemysłowo-usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, na sprzedawanej nieruchomości możliwa jest lokalizacja zabudowy mieszkaniowej, z uwagi na jej położenie w rejonie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, obr. B-32, dz. nr: 129/1, 124/9, 129/2 i 124/10 o łącznej pow. 1150 m2, KW: LD1M/00173352/9 i LD1M/00263380/2.
   Nieruchomości podlegają sprzedaży łącznej. Nieruchomości są niezabudowane. Północna granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. W północnej granicy nieruchomości znajdują się zabudowania nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomości porośnięte są drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
   Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na działce nr 124/10 znajduje się zdrój przewodu ogólnego z fragmentem przewodu podziemnego wodociągowego ogólnego. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zdrój wraz z zasilającym go przyłączem został zlikwidowany.
   W ulicy Sierpowej znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W pobliżu wschodniej granicy nieruchomości w pasie drogowym ulicy Sierpowej znajdują się elementy linii napowietrznej telekomunikacyjnej. W przypadku wystąpienia kolizji z siecią telekomunikacyjną na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych; koszt przebudowy poniesie inwestor; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Sierpowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.02.2015 r., 22.05.2015 r., 4.09.2015 r., 20.11.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 238 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 47 600 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 380 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Bajecznej 6 i Paradnej 104a, obr. G-44, dz. nr: 85/7 i 18/7 o łącznej pow. 1396 m2, KW: LD1M/00130302/1 i LD1M/00030730/9.
   Nieruchomości są niezabudowane. Granica działki nr 18/7 naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Na nieruchomościach znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Bajecznej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości. Ulica Bajeczna urządzona jest na odcinku do wysokości nieruchomości położonej przy ul. Bajecznej 15. Działka nr 579/5 pod ulicą Bajeczną stanowi własność prywatną.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.08.2015 r., 20.11.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 235 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 47 000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 350 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Krzywej 8, obr. G-5, dz. nr 206, pow. 692 m2, KW LD1M/00100175/2.
   Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 88 m2 i powierzchni użytkowej ok. 62 m2. Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, posiada jedną kondygnację, poddasze użytkowe i jest podpiwniczony. Budynek jest w złym stanie technicznym i nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
   Z uwagi zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   Administracja Zasobów Komunalnych jest w posiadaniu następującej dokumentacji dotyczącej budynku: książek obiektu budowlanego, orzeczenia o stanie technicznym budynku z m-ca grudnia 2004 r., analizy opłacalności remontu z m-ca grudnia 2004 r., opinii mykologicznej dla lokalu mieszkalnego nr 1 z m-ca sierpnia 2001 r., karty przeglądu rocznego z dnia 20 maja 2013 r., protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 16 maja 2011 r., karty przeglądu 5-cio letniego z m-ca lipca 2011 r., protokołu z badań i pomiarów instalacji elektrycznej z m-ca grudnia 2009 r. Zgodnie z informacją otrzymaną od administratora obiektu, przyłącza wodne i kanalizacyjne zlokalizowane są na terenie nieruchomości sąsiedniej przy ul. Krzywej 6. Na terenie działki znajduje się studnia oraz fragment starego ogrodzenia (słupki betonowe), poprowadzonego niezgodnie z granicą geodezyjną działki. Zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, dla nieruchomości wskazana jest pierzejowa zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna. Teren porośnięty drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Krzywej – z działki nr 209/6 (działka posiada użytek „dr”, stanowi własność osoby fizycznej i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na działce znajduje się: energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. W pobliżu działki, przy ulicy Krzywej znajdują się następujące sieci wodno-kanalizacyjne: sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=74,75 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji ogólnospławnej d = 0,25 m, dł. l=84,46 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=188,79 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane powyżej. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla sieci wodno-kanalizacyjnych: wodociągowej Ø 150 mm, dł. l=74,75 m, kanalizacji ogólnospławnej d=0,25 m, dł. l=84,46 m, wodociągowej Ø 150 mm, dł. l=188,79 m.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 245 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 49 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 450 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru, obr. W-40, dz. nr 781/1, pow. 906 m2, KW LD1M/00138409/7 i dz. nr 779/5, pow. 91 m2, KW LD1M/00155262/9. Łączna powierzchnia działek wynosi: 997 m2.
   Na działce nr 781/1 znajdują się dwa budynki przemysłowe, jednokondygnacyjne i niepodpiwniczone oraz garaż blaszany i suchy szalet. Zabudowania znajdują się w złym stanie technicznym.
   Z uwagi zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   W pomieszczeniach budynków i wiacie znajdują się znaczne ilości odpadów produkcyjnych i śmieci. Granice działek nr 781/1 i 779/5 od strony północno-wschodniej są naruszone przez budynek znajdujący się na działce nr 780/1. Granica działki nr 779/5 od strony północno-zachodniej jest naruszona przez ogrodzenie usytuowane od strony działek o nr 778/1 i 779/2. Teren posesji porośnięty jest drzewami i krzewami samosiejkami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Usługowej (droga publiczna kategorii gminnej klasa techniczna D - dojazdowa), która jest drogą gruntową i dlatego mogą występować czasowe pogorszenia stanu nawierzchni z powodu których, nie ma gwarancji komfortu dojazdu do przedmiotowych nieruchomości. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki 781/1 zlokalizowane są dwa energetyczne przyłącza napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto oraz odcinek napowietrznej infrastruktury teletechnicznej. Ponadto w odległości 4,6 m zachodniej granicy działki 781/1 usytuowana jest magistrala wodociągowa Ø 800 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości 8 metrów po obydwu stronach przewodu, wolne od zabudowy i stałych naniesień, a w odległości 2,3 m od granicy działki (w ulicy Ustronnej) usytuowany jest wodociąg Ø 100 mm, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości 3 metrów po obydwu stronach przewodu, wolne od zabudowy i stałych naniesień.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla urządzeń wodociągowych: magistrali wodociągowej Ø 800 mm, i wodociągu Ø 100 mm.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Luźnej bez numeru, obr. G-27, dz. nr 213/2, pow. 747 m2, KW LD1M/00282218/5.
   Nieruchomość jest niezabudowana. Na terenie działki znajduje się:
   1. czynna magistrala wodociągowa „Górna 12” o średnicy 1000 mm wraz z komorą wodociągową stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Pas ochronny dla magistrali wynosi 8 metrów po obu stronach urządzenia. Dla magistrali ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia urządzenia i zachowaniu pasów ochronnych, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
   2. naziemna sieć ciepłownicza 2xDn700, podziemna sieć ciepłownicza 2xDn700, sieć ciepłownicza 2xDn65 oraz dwie komory ciepłownicze, dla których ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.) z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji sieci ciepłowniczej, prawie nieograniczonego w czasie nieodpłatnego dostępu do znajdującej się na nieruchomości sieci ciepłowniczej w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania jej awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez spółkę, za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   3. gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia, dla którego należy zapewnić gestorowi sieci dostęp do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji w granicach stref ochronnych przewodu;
   4. wodociąg o średnicy 250 mm;
   5. przyłacze kanalizacji deszczowej D=0,15 m, l=5,7;
   6. zgodnie z mapą zasadniczą: przewody kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, podziemny przewód niskiego napięcia oraz szafka kablowa przewodu niskiego napięcia.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 213/2 może odbywać się przez zjazd z ulicy Luźnej lub Wczesnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą z pojedynczymi drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
   W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i gazowa.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830 ), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionych dla zlokalizowanej na działce infrastruktury technicznej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 10 800 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 540 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Minerskiej bez numeru, obr. P-15, dz. nr 533/6, pow. 1192 m2, KW LD1M/00253772/4.
   Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 23,4 m x ok. 51,0 m, nie jest ogrodzona. Przyległa działka nr 534 położona przy ul. Minerskiej 20a jest zabudowana, trzy budynki znajdują się w granicy z przedmiotową działką, istniejące ogrodzenie od strony wschodniej należy do posesji przy ul. Minerskiej 20a. Od strony frontowej działki, od ulicy Minerskiej, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
   Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533/6 brak sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Minerskiej znajdują się: magistrala wodociągowa o średnicy 1000 mm, dla której należy zachować strefę ochronną 8,0 m po obu stronach urządzenia licząc od zewnętrznych krawędzi przewodu (strefa ochronna zajmuje 53 m2 powierzchni działki nr 533/6), sieć wodociągowa o średnicy 200 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., linia energetyczna, linia telekomunikacyjna. Na terenie strefy ochronnej obowiązuje zakaz zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń, możliwość nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. do strefy ochronnej, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w pobliżu działki nr 533/6 jest gazociąg n/c dn 100 stal i ś/c dn 63 PE w ulicy Minerskiej (doprowadzony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 20a, z drugiej strony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 30a), w celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W ulicy Minerskiej znajduje się również kanalizacja sanitarna D=0,20 m doprowadzona do wysokości działki nr 533/3, z odejściem bocznym d=0,15 m od kanału sanitarnego do granicy działki nr 533/3, z drugiej strony doprowadzona do wysokości działki nr 534 przy ulicy Minerskiej 20a (brak kanału sanitarnego w ulicy Minerskiej na wysokości działki nr 533/3, 533/4, 533/5 i 533/6). W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013-2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. nie planowała inwestycji w ulicy Minerskiej. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. istnieje możliwość podłączenia działki do kanalizacji sanitarnej (konieczność wybudowania odcinka sieci i przyłącza indywidualnego), ale o możliwość i wymagania techniczne należy zwrócić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Minerskiej - drogi publicznej gminnej o nawierzchni gruntowej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/6 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Minerskiej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Działka pod ulicą Minerską ma nieuregulowany stan prawny.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/6, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, zakazem zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń w strefie ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu strefy ochronnej osobom upoważnionym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.12.2014 r., 27.02.2015 r., 22.05.2015 r., 4.09.2015 r., 20.11.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 326 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 65 200 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 260 zł (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Malborskiej 10, obr. B – 29, dz. nr 343, pow. 367 m2, KW LD1M/00095327/4.
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do kwadratu, porośnięta jest drzewami.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Malborskiej (działka nr 348/10, w obrębie B – 29 nie stanowiąca własności Miasta Łodzi – działka o użytku „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 30.04.2015 r., 17.07.2015 r., 4.12.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 900 zł (słownie: dziewięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Pszczelnej 19, obr. B-11, dz. nr 261, pow. 1251 m2, KW LD1M/00099273/8.
   Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu, jest zróżnicowana pod względem wysokościowym (spadek w kierunku zachodnim; różnica poziomów w granicach nieruchomości wynosi nieco powyżej 2 m). Na działce znajduje się murowany budynek parterowy o pow. zabudowy 27 m2, niepodpiwniczony, trwale związany z gruntem, pełniący funkcję rekreacyjną (altana działkowa). Nieruchomość jest ogrodzona bardzo zniszczonym płotem z siatki rozpiętej na stalowych słupkach. Część granicy działki nr 261 została naruszona przez ogrodzenie posesji przy ul. Łagiewnickej 296 (działka nr 260/7). W granicy działek nr 261 i 262 zlokalizowany jest budynek, który przez właściciela działki nr 262 został ocieplony i ocieplenie to częściowo zajmuje nieruchomość przeznaczoną do zbycia.
   Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn oraz podprzyłączowy słup należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ul. Pszczelnej (działka nr 78/46, w obrębie B-11 – nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Nieruchomość nie stanowi gruntów leśnych. Nieruchomość położona jest między nieruchomościami zabudowanymi, tworzącymi zwarty obszar zabudowy, zlokalizowany między nieruchomościami stanowiącymi las komunalny. W obszarze tym dominuje zabudowa mieszkaniowa.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla budynku nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego – zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1336 i 1830) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZLK – wyodrębnione z terenów zieleni leśnej tereny lasów komunalnych.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.12.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 750 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978 i 1223).


  • Wirowej bez numeru, obr. G-52, dz. nr 12, pow. 862 m2, KW LD1M/00114967/2.
   Nieruchomość jest niezabudowana, teren nieruchomości jest nieuporządkowany. Zachodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez budynek zlokalizowany na sąsiedniej nieruchomości. Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Na nieruchomości, przy południowej granicy, znajduje się fragment (około 1-1,5 m) nieczynnej sieci telekomunikacyjnej. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w środkowej części nieruchomości znajduje się studnia.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Wirowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.12.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 137 000 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 27 400 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 370 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Ceramicznej 4/4a, obr. G-11, dz. nr 16/1, pow. 813 m2, KW LD1M/00001954/3.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (w udziale 1/2).
   Cała nieruchomość jest podzielona ogrodzeniem na dwie funkcjonalnie odrębne części, przy czym jedną część użytkuje Miasto Łódź, a druga część jest użytkowana przez pozostałych współwłaścicieli.
   W zachodniej części działki nr 16/1 (ul. Ceramiczna 4) znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny nr 162 o powierzchni zabudowy 124 m2. Budynek jest murowany, parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Ponadto w tej części działki znajduje się sześć budynków, z czego jeden przeznaczony jest na garaż, jeden przeznaczony na suchy ustęp, natomiast pozostałe cztery to budynki gospodarcze. Ta część nieruchomości znajduje się w zarządzie współwłaścicieli i jest przez nich użytkowana.
   We wschodniej części działki nr 16/1 (ul. Ceramiczna 4a) znajduje się budynek mieszkalny nr 161 o powierzchni zabudowy 115 m2 i powierzchni użytkowej lokali 145,22 m2. Budynek został wzniesiony w 1925 r., jest murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne – aktualnie zajmowane. Ponadto w tej części działki znajduje się drewniany budynek gospodarczy przeznaczony na komórki oraz murowany garaż. Ta część nieruchomości znajduje się w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna.
   Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza kanalizacyjne oraz wodociągowe.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 138 100 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sto złotych) netto (w tym wartość udziału Miasta Łodzi w budynkach: 1 000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych).
   Wadium wynosi: 27 620 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 390 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223, 1504 i 1649).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 22 lutego 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Tatrzańskiej 7, Cepowej 3, Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru, Bajecznej 6 i Paradnej 104a, , Krzywej 8, Luźnej bez numeru, Pszczelnej 19, Wirowej bez numeru i Ceramicznej 4/4a;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Minerskiej bez numeru i Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami czwartego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Malborskiej 10.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 22 lutego 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału) zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości (udziału) przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 oraz z 2015 r. poz. 1433).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2481/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zadania należące do kompetencji Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w zakresie sprzedaży nieruchomości, od dnia 1 stycznia 2016 r. realizowane będą przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rojnej 123
Treść:

2015-12-16

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
Rojnej 123,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1 w obrębie B-39,
o powierzchni 9727 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00016308/8

Nieruchomość nie jest zabudowana. Nieruchomość obejmuje w części południowej - nieużytkowany grunt rolny porośnięty drzewami i krzewami liściastymi (przewaga brzozy, osiki, olchy i wierzby), a w części północnej - las o powierzchni wynikającej z ewidencji gruntów 2508 m2. Wspomniany grunt leśny podlega ochronie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 oraz z 2014 r. poz. 40 i 1101) i niedopuszczalne jest jego zabudowywanie.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania ww. lasu, zaś ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na części nieruchomości nie stanowiącej lasu, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Na terenie sąsiadującej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1/2 w obrębie B-39 znajdują się:

 1. wodociąg Ø 150 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny wynoszący po 3 mm od skrajnej krawędzi rurociągu po obu jego stronach;
 2. kanalizacja kablowa wraz ze studnią kablową z pasem ochronnym 0,5 m od skrajnej krawędzi tej kanalizacji po obu jej stronach;
 3. sieć gazowa;
 4. sieć energetyczna.
W ewidencji gruntów i budynków sprzedawana nieruchomość posiada klasy użytku: LsIV, W/LsIV, RIVa, W/RIVa, RIVb i W/RIVb.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z drogi wewnętrznej ul. Niemena, która na odcinku od ul. Rojnej na północ jest drogą nie urządzoną, o nawierzchni ziemnej,a jej stan techniczny może ulegać czasowemu pogorszeniu. Droga ta nie jest przystosowana do obciążeń ruchu ciężkiego. Zagospodarowanie zbywanej nieruchomości w sposób, który generowałby ruch ciężki jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszej przebudowy tej ulicy na odcinku od ulicy Rojnej do zjazdu z ulicy Niemena na teren nieruchomości. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości jest także możliwa z ulicy Rojnej, przy czym ze względu na bliskość skrzyżowania ulicy Rojnej z ulicą Niemena zjazd powinien zostać odsunięty od skrzyżowania tych ulic na maksymalną odległość wynikającą z granicy działki nr 1/1 w obrębie B-39. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r., 10.07.2015 r., 9.10.2015 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 770.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Zaliczka wynosi 77.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w rokowaniach plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Rokowania odbędą się w dniu 19 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3) należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rojnej 123”, w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto w powyższym terminie i miejscu należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rojnej 123”. Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia;
  2. w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. w przypadku osoby prawnej, przedłożenie zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  4. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  5. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek;
  6. kopię dowodu wniesienia zaliczki;
  7. proponowaną cenę.
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 5. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 6. Komisja, po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą z przedstawionych propozycji z zastrzeżeniem pkt 17.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomości.
 8. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 11. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości ustalonej w rokowaniach wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 14. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach, jako nabywca nieruchomości.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit a, z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 17. Informacje o rokowaniach dostępne są w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2481/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zadania należące do kompetencji Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w zakresie sprzedaży, od dnia 1 stycznia 2016 r. realizowane będą przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach Zielonej 12 i Wólczańskiej 25
Treść:

2015-12-17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,
położonych w Łodzi przy ulicach:
Zielonej 12 i Wólczańskiej 25, oznaczonych w obrębie geodezyjnym P-19
jako działki nr 208 i 209
o łącznej powierzchni 2133 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr:
LD1M/00089526/4 i LD1M/00097500/5

Nieruchomość przy ul. Zielonej 12 (działka nr 208) zabudowana jest od frontu parterowym budynkiem (dawniej usługowym) oraz wzdłuż pozostałych granic działki jako prawa, poprzeczna i lewa oficyna - budynkami mieszkalnymi o wysokości 4 kondygnacji. Budynki znajdują się w złym stanie technicznym i nie są użytkowane. Dla powyższych budynków brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej. Nieruchomość przy ulicy Wólczańskiej 25 (dz. nr 209) zabudowana jest budynkiem parterowym, w którym znajduje się lokal użytkowy o pow. 31 m2. Lokal objęty jest umową najmu. Ponadto na działce znajdują się pozostałości fundamentów po budynkach kamienic oraz utwardzenie w postaci trylinki, wylewki betonowej oraz płyt chodnikowych.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez zjazd z ul. Wólczańskiej, maksymalnie oddalony od skrzyżowania z ul. Zieloną przy działce nr 210. Opinia ta nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, gdyż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830), budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Nieruchomości podlegające sprzedaży położone są w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego korytarza tunelu średnicowego Kolei Dużych Prędkości. Aktualnie nie są znane ostateczne przebiegi tego tunelu na odcinku od stacji Łódź-Fabryczna do stacji Łódź-Kaliska ani termin jego realizacji. Miasto planuje także budowę (w okresie 2016 r. - 2022 r.) kolei konwencjonalnej i jeden z wariantów realizacji tej inwestycji zakłada przebieg tunelu tej kolei wraz z budową przystanku na obszarze al. Kościuszki-ul. Zachodniej-ul. Zielonej. Zgodnie z informacją Zarządu Dróg i Transportu wstępne założenia dotyczące realizacji tej inwestycji nie przewidują jej kolizji z nieruchomościami podlegającymi sprzedaży, jednakże założeń tych nie można obecnie traktować jako ostatecznych.
Naniesienia znajdujące się na sprzedanych działkach nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
Zgodnie z opiniami gestorów sieci na terenie działki nr 208 znajduje się: energetyczna linia kablowa nn i złącze kablowe nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto oraz infrastruktura będąca własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. znajdująca się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., tj. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d= 0,15 m.
Dla przyłączy wodnych i kanalizacyjnych wymagane jest zachowanie strefy ochronnej, wolnej od stałych naniesień i zabudowy o szerokości 5 m, symetrycznie po obu stronach rurociągów, na terenie działki nr 209 znajduje się nieczynne przyłącze gazu.
Przez teren działek mogą przebiegać także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1700/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r. zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 7 pkt 3 „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, które będą zgodne z koncepcją zagospodarowania terenu oraz wizualizacją obiektów zaproponowanych w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642 i 1777);
 2. rozbiórki budynków usytuowanych na nieruchomościach w oparciu o pozwolenie na rozbiórkę w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 3. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję i wizualizację obiektów;
 4. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku dokonania rozbiórki budynków usytuowanych na nieruchomościach w terminie wskazanym w pkt 2;
 6. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 4 lub zgodnie z koncepcją i wizualizacją obiektów przedstawionych w ofercie;
 7. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 5 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 6 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 4;
 9. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kary umownych;
 10. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 5 i 6:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 050 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 1 050 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej sprzedawanych nieruchomości, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 5 i 6 zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 050 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 5 i 6. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 5 i 6. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 5 i 6 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach lub nieruchomościach nabywcy na zasadach opisanych powyżej. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 11. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że Nabywca:
  1. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu hipoteki (hipotek) w księgach wieczystych, na rzecz Miasta Łodzi, o której (których) mowa w pkt 10,
  2. nie dokona czynności prawnych wymienionych szczegółowo w lit. a, po wygaśnięciu hipoteki (hipotek) ustanowionej na nieruchomościach, w szczególności w przypadku zmiany formy zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 5 i 6, o ile wygaśniecie hipoteki (hipotek) nastąpi przed upływem 60 miesięcy od daty niniejszego aktu notarialnego,
  3. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w lit. a i b, nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 12. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 11 lit. c wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, w przypadku zbycia nieruchomości objętych niniejszą umową w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapisów określonych w punkcie 11 lit. a i b, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty dokonania czynności prawnych określonych w pkt 11 lit. a i b;
 13. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na sprzedawanych nieruchomościach na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 14. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r.;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 370 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 137 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala 371a, o godzinie 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości jest:

 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r., na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zielonej 12 i Wólczańskiej 25”;
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zielonej 12 i Wólczańskiej 25”
w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany podmiot zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2339/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r.
Dodatkowych informacji n/t przetargu udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 a , tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2481/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zadania należące do kompetencji Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ w zakresie sprzedaży nieruchomości, od dnia 1 stycznia 2016 r. realizowane będą przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi (2016-01-11)