Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o przysługującym roszczeniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego nr 28, w związku z zamiarem jej zbycia

Zawiadomienie

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomość, położonej w Łodzi przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego nr 28, oznaczonej jako działka nr 75/37 o pow. 435 m2 w obrębie G-15, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LD1M/00037185/2 na inny cel niż określony w orzeczeniu Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 6 listopada 1972 r., znak WGT-VI-6/60/169/72 o wywłaszczeniu i odszkodowaniu. Na mocy powyższej decyzji nastąpiło wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 28, oznaczonej jako działki nr: 166/2 oraz 187/3, stanowiącej własność Józefy Józefiak, Jana Józefiaka, Jerzego Józefiaka, Eleonory Ławickiej  oraz Haliny Tumolskiej.

W związku z powyższym, na podstawie art. 136 ust 2 stosownie do art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego informuję, że spadkobiercom poprzednich właścicieli przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Doręczenie zawiadomienia w powyższym trybie jest skuteczne po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

     Wniosek o zwrot należy złożyć do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej (Urząd Miasta Łodzi, Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem, Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź), w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia następującego po skutecznym doręczeniu zawiadomienia. Termin na złożenie wniosku jest terminem zawitym i nie podlega on przywróceniu. W przypadku jego bezskutecznego upływu uprawnienie do zwrotu nieruchomości wygasa, zgodnie z art. 136 ust. 5 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez spadkobierców poprzednich właścicieli, zwaloryzowanego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej, jeżeli została przyznana.

     Niniejsze zawiadomienie oraz złożenie wniosku o zwrot nieruchomości nie są równoznaczne z wydaniem pozytywnej decyzji w tym zakresie.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk ()

Ilość odwiedzin: 12715

Historia zmian
Data Redaktor Akcja