Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. Zielonej 12 oraz Wólczańskiej 25

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi,
położonych w Łodzi przy ul. Zielonej 12 oraz Wólczańskiej 25,
oznaczonych jako działki nr 208 i 209,
w obrębie P-19 o łącznej powierzchni 2133 m²,
dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00089526/4 i LD1M/00097500/5

 

 1. Nieruchomość przy ul. Zielonej 12 (działka nr 208) zabudowana jest od frontu parterowym budynkiem (dawniej usługowym) oraz wzdłuż pozostałych granic działki jako prawa, poprzeczna i lewa oficyna - budynkami mieszkalnymi o wysokości 4 kondygnacji. Budynki znajdują się w złym stanie technicznym, nie są użytkowane oraz zostały zakwalifikowane do rozbiórki. Miasto Łódź jest w posiadaniu dokumentacji rozbiórkowej, w tym decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dotyczącej tych budynków. W przypadku nabycia tej dokumentacji od Miasta Łódź, jej cena wynosi 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) brutto. W podwórzu rosną pojedyncze okazy drzew. W północnej ścianie budynku położonego na przyległej działce nr 210, leżącej w granicy z działką nr 209 znajdują się otwory okienne. Nieruchomość przy ul. Wólczańskiej 25 (działka nr 209) zabudowana jest budynkiem parterowym, w którym znajduje się lokal użytkowy o powierzchni 31 m2. Lokal objęty jest umową najmu. Ponadto na działce znajdują się pozostałości fundamentów po budynkach kamienic oraz utwardzenie w postaci trylinki, wylewki betonowej oraz płyt chodnikowych. Część nieruchomości objęta jest bezumownym użytkowaniem. Nieruchomości podlegające sprzedaży położone są w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego korytarza tunelu średnicowego Kolei Dużych Prędkości. Działki nr 208 i 209 zlokalizowane są poza zakresem przebiegu tunelu średnicowego pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a dworcem Łódź Kaliska/Żabieniec. W bliskim otoczeniu nieruchomości podlegających sprzedaży planowana jest budowa przystanku obsługującego Kolej Dużych Prędkości. W grudniu 2017 r. Miasto Łódź podpisało z inwestorem umowę zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z którą okres realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji wynosi 48 miesięcy.
 2. Zgodnie z opiniami gestorów sieci na terenie działki nr 208 znajduje się energetyczna linia kablowa nn i złącze kablowe nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto oraz infrastruktura będąca własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. znajdująca się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., tj. przyłącze wodociągowe o średnicy 40 mm, przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m. Dla przyłączy wodnych i kanalizacyjnych wymagane jest zachowanie strefy ochronnej, wolnej od stałych naniesień i zabudowy o szerokości 5 m, symetrycznie po obu stronach rurociągów. W budynku położnym na działce nr 208 znajdują się kable telekomunikacyjne. Na terenie działki nr 209 znajduje się nieczynne przyłącze gazu oraz (zgodnie z mapą zasadniczą) sieć kanalizacyjna.
 3. Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 4. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez zjazd z ul. Wólczańskiej, maksymalnie oddalony od skrzyżowania z ul. Zieloną przy działce nr 210. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
 5. Dla budynków usytuowanych na nieruchomościach brak jest świadectw energetycznych.
 6. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650).
 7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W2a - tereny porządkowania i uzupełniania historycznej struktury przestrzennej: wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II.
  Nieruchomości objęte są uchwałą Nr XXXVI/935/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, Św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
  Nieruchomości podlegające sprzedaży znajdują się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi - zgodnie z uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
  Nieruchomości znajdują się na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako Dzielnica Wiązowa - historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy w obrębie ulic: Żeligowskiego, Legionów, św. Jerzego, Mielczarskiego, Ogrodowej, Zachodniej, Zielonej, Wólczańskiej, Zamenhofa, Żeromskiego, Kopernika, Łąkowej.
 9. Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.
  Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w niniejszych warunkach przetargu zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
  Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 "Warunków Przetargu" stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8458/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 maja 2018 r., zmienionego zarządzeniem Nr 8658/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2018 r.
 10. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 11. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
  1. rozbiórki budynków usytuowanych na nieruchomościach w oparciu o pozwolenie na rozbiórkę w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
  2. zakończenia inwestycji - w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku dokonania rozbiórki budynków usytuowanych na nieruchomościach w terminie wskazanym w ppkt 1;
  4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w ppkt 2 lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
  5. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w ppkt 3 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w ppkt 2;
  6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w ppkt 4 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w ppkt 2;
  7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
  8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w ppkt 3 i 4:
   1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 850.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości
    - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
   2. hipoteki w wysokości 850.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
    - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  9. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji - przeniesienia sieci, o których mowa w pkt 2 i 3 na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
  10. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
 12. Hipoteka, o której mowa w pkt 11 ppkt 8 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
 13. Jeśli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 10 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 11 ppkt 8 na zasadach określonych w pkt 11 ppkt 8 i pkt 12.
 14. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 11 ppkt 3 i 4 zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 11 ppkt 8. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołanej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 850.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi,w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 11 ppkt 3 i 4. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 11 ppkt 3 i 4. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 10 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 11 ppkt 3 i 4 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach w sposób i na zasadach opisanych w pkt 11 ppkt 8 i pkt 12 albo zgodnie z pkt 13. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 10 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 15. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania - po podpisaniu umowy przenoszącej własność nieruchomości - zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty kar umownych, o których mowa w pkt 11 ppkt 3 i 4 na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
 16. W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostaną wszystkie zobowiązania nabywcy określone w "Warunkach Przetargu" stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8458/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 maja 2018 r., zmienionego zarządzeniem Nr 8658/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2018 r.
 17. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650).
 18. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. w UMŁ w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, sala 371 a, o godzinie 10.00
 19. Warunkiem udziału w przetargu jest: 
  • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 "Warunków Przetargu" stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8458/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 maja 2018 r., zmienionego zarządzeniem Nr 8658/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2018 r., na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zielonej 12 i Wólczańskiej 25”,
  • złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zielonej 12 i Wólczańskiej 25”,

   w terminie do dnia 14.08.2018 r. do godziny 16.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 464.

 20. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 21. Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości przed ustalonym terminem zawarcia umowy sprzedaży, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 22. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z "Warunkami Przetargu", stanowiącymi Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8458/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 maja 2018 r., zmienionego zarządzeniem Nr 8658/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2018 r.
 23. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a), tel. (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 24. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

 • Warunki przetargu >>>
 • Zarządzenie Nr 8658/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zielonej 12 i Wólczańskiej 25 oraz powołania Komisji Przetargowej

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk ()

Ilość odwiedzin: 12747

Historia zmian
Data Redaktor Akcja