Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Murawy bez numeru, ul. Słomianej bez numeru, ul. Obornickiej 3 i ul. Obornickiej bez numeru, ul. Solidarności Walczącej 25, oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Szklarskiej 6 i ul. Narewskiej 11

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Murawy bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-51 jako działka nr 52/2 o powierzchni 1 148 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00312443/1.

   Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Od strony południowej i wschodniej nieruchomość jest ogrodzona. Ogrodzenie od strony południowej i wschodniej jest niezgodne z granicami ewidencyjnymi działki nr 52/2.
   Na nieruchomości znajduje się słup z linią napowietrzną nN oraz linia napowietrzna oświetleniowa stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Z ww. słupa zasilane są posesje położone przy ulicy Murawy 3, 5 i 7. 
   Część działki nr 52/2 objęta jest strefą ochronną wodociągu Ø 150 mm zlokalizowanego w ulicy Murawy, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla wodociągu obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3 m od osi, po obu stronach przewodu. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień. 
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi wewnętrznej ulicy Murawy i jej obsługa komunikacyjna dla obecnego sposobu zagospodarowania może odbywać się od strony w/w drogi przez nowo zaprojektowany dojazd. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXVI/1681/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 819) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 15 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz strefie ochrony archeologicznej. Na terenie tej strefy przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego, wymagającego uzyskania pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Północno-zachodnia część działki nr 52/2 znajduje się na obszarze o warunkach geologiczno-inżynierskich niekorzystnych dla posadowienia budynku.
   Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LVIII/1104/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 2340).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   2. budowy dojazdu z drogi wewnętrznej na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
    W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 205 000 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 41 000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 050 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych).
    Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).
  • Słomianej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-3 jako działka nr 138/4 o powierzchni 577 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00130300/7.

   Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości porośnięty jest ogrodową roślinnością urządzoną z udziałem drzew i krzewów ozdobnych oraz spontanicznego zadrzewienia. Nieruchomość ogrodzona jest siatką. Ogrodzenie nieruchomości nie znajduje się w granicach ewidencyjnych działki. Od strony północnej, wschodniej i zachodniej ogrodzenie usytuowane jest na przedmiotowej nieruchomości, natomiast od strony południowej ogrodzenie znajduje się poza granicami działki. 
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka 138/4 przylega do drogi publicznej ulicy Słomianej. Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Słomianej. Projektowany zjazd należy zlokalizować w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania ulic: Słomianej i Żeńców. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11MN. Plan ustala przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej. 
   Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorsko-archeologicznej. W celu uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zwrócić się do Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. 
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończanego wynikiem negatywnym : 17.08.2018 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 115 000 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
  • Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym B-45 jako działka numer 197/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00189670/9 oraz działka numer 219/17, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00210763/5, o łącznej powierzchni 682 m2.

   Działki są niezabudowane, pokryte roślinnością ruderalną ze spontanicznym zadrzewieniem liściastym (w tym robinie akacjowe i klony w wieku około 50 lat) w pobliżu obrzeży nieruchomości. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Północno-zachodnia granica działki nr 197/1 z działką nr 193/5 biegnie wewnątrz muru ogrodzenia. 
   Na nieruchomościach znajdują się:
   1. dwie linie kablowe nN, należące do Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
   2. sieć telekomunikacyjna będąca własnością Netia S.A., dla której powinny być zachowane odległości poziome i pionowe nie mniejsze niż 0,5 m;
   3. zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w północnej części działki nr 197/1 znajduje się sieć telewizji kablowej doziemnej oraz sieć wewnętrznej kanalizacji lokalnej wraz ze studnią i osadnikiem, dla których brak jest dokumentacji.

    W ulicy Obornickiej znajduje się:
    1. wodociąg ø100 mm, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m od osi, po obu stronach przewodu. Pasy ochronne częściowo obejmują teren działki nr 219/17. Wodociąg stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
    2. kanał ogólnospławny D=0,40m, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m od krawędzi skrajnych, po obu stronach przewodu. Pasy ochronne częściowo obejmują teren działki nr 219/17. Kanał stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
    3. gazociąg niskiego ciśnienia DN 125 stal;
    4. sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna.

     W pasach ochronnych sieci, o których mowa powyżej, nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.

     Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Obornickiej. Nieruchomości przylegają do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Obornickiej zaliczonej do kategorii dróg gminnych klasy technicznej ,,D” (dojazdowa). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości ich obsługa komunikacyjna może ulec zmianie, a parametry techniczne zjazdu powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r. poz. 124), a także dostosowane do gabarytów pojazdów obsługujących nieruchomość i do planowanego zagospodarowania. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. 
     Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami sieci.
     Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
     Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. 
     Dla nieruchomości została wydana decyzja Nr DAR-UA-VIII.720.2015 z dnia 21.05.2015 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami, budowie budynku garażowego wraz z budową zjazdu z ul. Obornickiej i budowie urządzeń budowlanych.
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 302 000 zł (słownie: trzysta dwa tysiące złotych) netto.
     Wadium wynosi: 60 400 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych).
     Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 020 zł (słownie: trzy tysiące dwadzieścia złotych).
     Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (23 % VAT).
  • Solidarności Walczącej 25, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-17 jako działka nr 524 o powierzchni 804 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00170266/8.

   Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości porośnięty jest roślinnością ruderalną z luźnym, spontanicznym zadrzewieniem i zakrzewieniem liściastym w wieku do 10-15 lat. Południowo-zachodnia granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie działki sąsiedniej.
   Na nieruchomości znajduje się przyłącze napowietrzne nN, w granicy działki znajduje się słup nN oraz linia napowietrzna nN, złącze kablowe nN przylegające do linii regulacyjnej działki, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. 
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg średniego ciśnienia DN 250 PE w ul. Śląskiej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 524 przylega bezpośrednio do działki drogowej nr 521/2, na której znajduje się ulica Solidarności Walczącej zaliczana do kategorii dróg wewnętrznych. Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się poprzez projektowany dojazd z ulicy Solidarności Walczącej. Działki pod ulicą Szymańskiego i Solidarności Walczącej mają nieuregulowany stan prawny, posiadają użytek „dr” oraz znajdują się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356,1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami sieci;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

    W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości (lub w granicy nieruchomości) nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich i bez naruszenia praw osób trzecich.
    Termin przetargu zakończanego wynikiem negatywnym : 7.12.2018 r.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
    Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Szklarskiej 6, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-49 jako działka numer 468 o powierzchni 480 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00022343/0.

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/8) oraz osoby fizycznej (w udziale 3/8).
   Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt wydłużonego prostokąta, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi i domami jednorodzinnymi. Teren nieruchomości pokryty ogrodową roślinnością ruderalną z udziałem drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. 
   W odległości około 30 m od ulicy Szklarskiej (na działce nr 495/280) znajduje się stalowy gazociąg niskiego ciśnienia DN 150, a w odległości ca 4,0 m od działki nr 468 zlokalizowany jest kanał ogólnospławny D=0,25m będący własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz Miasta Łódź, w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego należy zachować pasy ochronne o szerokości po 5,00 m od zewnętrznej krawędzi po obu stronach przewodu. W pasach ochronnych nie należy: lokalizować budynków oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem, dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągu i ich wypłycenia poniżej normalnej strefy przemarzania, lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi przewodu. Istnieje możliwość zawężenia pasa ochronnego dla kanału ogólnospławnego D=0,25m pod warunkiem uwzględnienia oddziaływania kanału na przyszłą zabudowę. W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: gazociągu, energii elektrycznej, ciepłociągu, kanał ogólnospławny. 
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych sieci znajdujących się w ulicy w uzgodnieniu z gestorami sieci.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z drogi wewnętrznej ulicy Szklarskiej (dz. nr 474/7 obręb B-49) poprzez projektowany dojazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Narewskiej 11, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-9 jako działka numer 544 o powierzchni 399 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00015829/9.

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (w udziale 1/2).
   Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny (przylegający do budynku mieszkalnego, oznaczonego adresem Narewska 11A), jednokondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem. Budynek o powierzchni użytkowej 46,14 m² (zgodnie z danymi zarządcy), wzniesiony w 1935 r., jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, gazową oraz lokalną kanalizację. W budynku tym znajdują się dwa lokale mieszkalne, z czego jeden lokal zajmowany jest na podstawie cywilno-prawnej umowy najmu, a drugi lokal jest wolny. Ponadto na nieruchomości usytuowany jest drewniany budynek gospodarczy, w którym znajdują się komórki lokatorskie. Zgodnie z mapą sytuacyjno -wysokościową północno-wschodnia część ogrodzenia nie znajduje się w granicach ewidencyjnych działki.
   Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez Zarząd Lokali Miejskich.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. fragment przyłącza wodociągowego ø 50/40 mm o całkowitej długości L=4,15m licząc od wodociągu ø 150 mm w ulicy do studni wodomierzowej na terenie posesji, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   2. przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
   3. przyłącze gazu średniego ciśnienia DN 25 PE, (które zasila również posesję przy Narewskiej 9a), eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
   4. napowietrzna linia telefoniczna będąca własnością Orange Polska S.A.;
   5. zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową: czynna kanalizacja lokalna oraz studnia (w granicy ewidencyjnej nieruchomości położonych przy ul. Narewskiej 11 i Narewskiej 11a), z której obecnie korzystają mieszkańcy budynku przy ul. Narewskiej 11a (działka numer 545).
    Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 544 przylega do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Narewskiej, zaliczanej do kategorii dróg gminnych klasy dojazdowej. Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się przez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Narewskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
    Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami sieci.
    Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.11.2018 r.

    Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 51 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 10 200 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 510 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych).
    Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
    Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 14 stycznia 2019 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 14 stycznia 2019 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta - wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udział we współwłasności nieruchomości) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udział we współwłasności nieruchomości). Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (udział we współwłasności nieruchomości) w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk ()

Ilość odwiedzin: 12693

Historia zmian
Data Redaktor Akcja