Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicach: Janowskiej bez numeru, Równej 5, Wołowej 2, Aleksandrowskiej bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-34 jako działki nr 138/16, 139/4 i 138/18 o powierzchni 5 619 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00325266/0.

Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez działki nr: 137/28, 137/31 i 138/7. Działki te w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 1 KDL i 2 KDL – tereny dróg publicznych o klasie lokalnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XX/460/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 94) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 7 MWn tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – małe domy mieszkalne.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 800 000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).

 • Równej 5, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-43 jako działki nr 66/12, 66/13 i 66/14 o łącznej powierzchni 3025 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00020341/2 i LD1M/00155879/7.

Nieruchomości są niezabudowane, porośnięte roślinnością ruderalną z zadrzewieniem z udziałem brzóz, sosny, kasztanowców w wieku około 30 lat; pionowy rzut koron drzew zajmuje około 20% powierzchni nieruchomości. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Działka nr 66/14 objęta jest umową dzierżawy do 30 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem pod parking. Na terenie nieruchomości (w jej północnej i zachodniej części) znajduje się część ogrodzenia z płyt betonowych, nie pokrywająca się z granicami nieruchomości. W części przylegającej do pasa drogowego ulicy Równej na działce nr 66/12 znajdują się fragmenty betonowego utwardzenia.

Na terenie zbywanych nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów znajduje się podziemna infrastruktura telekomunikacyjna (na działce nr 66/12) stanowiąca własność Orange Polska S.A.

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez nowo zaprojektowany zjazd z działki 63/10 (użytek „dr”) ulicy Równej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje powyższe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 580 000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 116 000 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 5 800 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Wołowej 2, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P–29 jako działka nr 135 o powierzchni 16518 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00025299/7

Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością ruderalną z zadrzewieniem liściastym. W części występuje utwardzenie kostką betonową, płytami betonowymi, betonem i asfaltem. W części zachodniej wykonany jest niewielki nasyp.
Na działce znajdują się nieużytkowane i zdewastowane pozostałości po obiektach sportowych (fundamenty, podmurówka, stalowa konstrukcja zadaszenia dawnej hali tenisowej).
W północnej części działki znajduje się zdewastowany obiekt dawnego garażu. Brak świadectwa energetycznego dla obiektu dawnego garażu.

Znaczna część zachodniej granicy nieruchomości przebiega po ścianach budynków posadowionych na sąsiednich działkach. Budynki te są nieużytkowane i w znacznym stopniu zniszczone oraz posiadają wychodzące na teren zbywanej nieruchomości otwory okienne i drzwiowe. Budynek zlokalizowany na nieruchomości sąsiedniej (znajdującej się przy ul. Proletariackiej 10 – działka nr 116 w obrębie P-29) narusza granicę zachodnią zbywanej nieruchomości. Zachodnia granica nieruchomości jest również naruszona przez wygrodzenie terenu dla działek o numerach: 115, 116, 117 i 118 o łącznej powierzchni 74 m2, a granica północno-wschodnia – przez ogrodzenie działki nr 138/15 (zajmowana powierzchnia to 2 m2). Wschodnia granica zbywanej nieruchomości jest natomiast naruszona przez docieplenie budynku położonego na działkach nr: 134/6, 134/41, 134/40, 134/39 i 134/38 (łączna powierzchnia terenu zajętego pod docieplenie wynosi około 10 m2). Od strony ulicy Wołowej znajduje się dwuskrzydłowa brama wjazdowa oraz zużyte ogrodzenie z siatki w ramach
na cokole murowanym ze słupkami metalowymi.

Z uwagi na zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości, a celem ekonomicznym sprzedaży jest dostawa gruntu.

Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. przewody gazowe średniego ciśnienia DN 160 PE eksploatowane przez PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);
 2. preizolowane przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn50mm stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla preizolowanego przyłącza ciepłowniczego 2xDn50mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
 3. inne sieci ciepłownicze;
 4. sieci i studnie kanalizacyjne;
 5. przyłącze wodociągowe;
 6. sieci elektroenergetyczne.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, przez istniejący zjazd z drogi publicznej Wołowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość objęta jest postępowaniem sądowym w sprawie ustanowienia na jej części służebności drogi koniecznej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 19-23, oznaczonej jako działka nr 134/6 w obrębie P-29, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00133091/9.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem WZ2 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.10.2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 300 000 zł (słownie: siedem milionów trzysta tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi 730 000 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 73 000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Aleksandrowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-32 jako działka nr 175/6 o powierzchni 10927 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00017858/5.

Nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowo-usługowej. W części południowo-zachodniej (wg dokumentacji geodezyjnej) teren nieruchomości obniżony jest o około 2 m w stosunku do pozostałej części (wg dokumentacji geodezyjnej - dawne wyrobisko piasku). Na nieruchomości znajduje się chodnik. Granica sprzedawanej nieruchomości w części północno-wschodniej naruszona została częściowo przez ogrodzenie działki sąsiedniej nr 176, obręb B-32 położonej przy ul. Aleksandrowskiej 13.

Na nieruchomości znajduje się drzewostan opisany w Załączniku Nr 1 oraz samosiewy drzew nie opisane w załączniku. Wykaz drzewostanu będzie załącznikiem do umowy sprzedaży nieruchomości. Na nieruchomości nie istnieją formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), ani teren ten nie wchodzi w skład takich form. Miasto nie posiada danych o występowaniu na nieruchomości gatunków chronionych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Drzewa i krzewy rosnące na nieruchomości objęte
są ochroną na zasadach ogólnych, wynikających z treści art. 2 pkt 5 ww. ustawy. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości i opłat z tym związanych jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Uwarunkowania przyrodnicze stanowią obszar ryzyka nabywcy nieruchomości.

Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:

 • odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm i długości około 4,0 m (całkowita długość przyłącza 16,70 m) stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5,00 m, w których nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień. Inwestorem przyłącza był Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych. Na tym przyłączu widoczna jest studnia kanalizacyjna. Miasto prowadzi postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu dla ww. przyłącza na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej z o.o.; całkowita powierzchnia służebności przesyłu wynosi 36 m2. Dalszy odcinek tego przyłącza obsługuje sąsiednią nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 13 (działka nr 176, obręb B-32), a Miasto Łódź nie było inwestorem w stosunku do tej części opisanego przyłącza;
 • gazociąg DN 110 PE średniego ciśnienia oraz przyłącze gazu DN 110 PE średniego ciśnienia, należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640). Gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich Urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
 • czynny rurociąg powrotny magistrali sieci ciepłowniczej o średnicy 1xDn700mm (przebiegający wzdłuż południowej granicy nieruchomości), wykonany w 1972 roku
  w technologii tradycyjnej kanałowej, stanowiący własność Veolia Energia Łódź S.A. Zasilanie stanowią dwa rurociągi ciepłownicze wody gorącej o średnicy 2xDn500mm, które znajdują się poza przedmiotową nieruchomością. Strefa ochronna dla sieci o średnicy 1xDn700mm wynosi 5,0 m od skraju kanału ciepłowniczego; Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji. Ponadto wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącej sieci należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Veolia Energia Łódź S.A. Przedmiotowa sieć w 2019 roku przewidziana jest do przebudowy; zgodnie z opracowaną dokumentacją nowy przebieg przebudowanej sieci ciepłowniczej jest poza śladem sieci istniejącej i znacznie oddalony
  od sprzedawanej nieruchomości;
 • energetyczna linia kablowa SN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto oraz linia kablowa abonencka.

Według mapy zasadniczej w części południowej nieruchomości przebiegają sieci energetyczne; na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości z ulicy Aleksandrowskiej powinna odbywać się przez zjazd o parametrach technicznych zjazdu publicznego, wyposażonego w pas wyłączeń i włączeń dla obsługi pojazdów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Wskazana w ten sposób obsługa komunikacyjna powinna znaleźć odzwierciedlenie w zaprojektowanej geometrii zjazdu umożliwiającej skręt w lewo oraz w organizacji ruchu dla tej relacji ruchu. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz.1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości.

Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 15.12.2017 r., 8.06.2018 r., 5.10.2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 500 000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT według stawki 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669).”.

Załącznik Nr 1 - Wykaz drzew znajdujących się na nieruchomości

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, Sala 371 A.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 4 lutego 2019 r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dot. nieruchomości położonej przy Janowskiej bn oraz przy ul. Równej 5,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dot. nieruchomości położonej przy Wołowej 2,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dot. nieruchomości położonej przy Aleksandrowskiej bn.
 1. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 2. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 3. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 4 lutego 2019 r. do godziny 1500 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 4. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu
  w formie przelewu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 7. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu
  21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 8. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 4. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 5. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk ()

Ilość odwiedzin: 13169

Historia zmian
Data Redaktor Akcja