Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Solankowej 12, Sekwestratorskiej 2a, Szczecińskiej 35, Dachowej 8, Jacka Malczewskiego 14, Świetlików 2a i Świetlików bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Solankowej 12, obr. G-39, dz nr 167, pow. 758 m2, KW LD1M/00030831/7.
  Nieruchomość jest zabudowana parterowym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia wybudowanym w 1935 r. oraz murowanym budynkiem gospodarczym. Według wypisu z kartoteki budynków powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 79 m2 a powierzchnia użytkowa 49 m2. Budynki są w złym stanie technicznym. Działka jest ogrodzona siatką na słupkach stalowych z bramą i furtką z kształtowników stalowych, które są w złym stanie technicznym. Ogrodzenie częściowo od strony zachodniej oraz od strony północnej nie jest usytuowane w granicy ewidencyjnej nieruchomości. Dla budynku mieszkalnego brak jest świadectwa energetycznego.
  Teren nieruchomości porośnięty roślinnością ruderalną z zadrzewieniem. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650).
  Na działce znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy 32 mm i długości 4,75 m włączony do sieci wodociągowej o średnicy 150 mm zlokalizowanej w ulicy Solankowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usługi ww. przyłączem;
  2. przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej o wymiarach 0,20 m w ul. Solankowej, przyłącze nie znajduje się w ewidencji środków trwałych oraz w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przyłącze wymaga legalizacji lub likwidacji;
  3. zlokalizowana w ulicy Solankowej w odległości ok. 2,3 m od działki 167 sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3 m licząc od osi przewodu.

W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Solankowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317).
Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 , 86 i 650).

 • Sekwestratorskiej 2a, obr. G-18, dz nr 139 o pow. 604 m2 oraz nr 144/3 o powierzchni 4 m2 (łącznie 608 m2), KW LD1M/00114776/6.
  Działka nr 139 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 104 m2, wybudowanym w 1930 r. Budynek ten znajduje się w złym stanie technicznym. Według orzeczenia o stanie technicznym z 2005 r. stopień zużycia budynku mieszkalnego wynosi 87,7%. W ścianie budynku mieszkalnego, usytuowanej w granicyz działką nr 138, znajdują się otwory okienne. Na terenie działki nr 139 znajduje się również murowany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 38 m2. Działka nr 144/3 (usytuowana od frontu) jest niezabudowana.
  Nieruchomość jest ogrodzona, od frontu posiada bramę i furtkę. Ogrodzenie nieruchomości fragmentarycznie nie pokrywa się z jej geodezyjnymi granicami. Ogrodzenie od strony ulicy Sekwestratorskiej jest nieznacznie przesunięte w głąb działki nr 139 oraz przecina teren działki nr 144/3. Brak fragmentu ogrodzenia w granicy południowo-zachodniej (od strony działki nr 221/9). W granicy z działką nr 143 znajdują się częściowo ściany budynków usytuowanych na wskazanej wyżej działce przyległej.
  Teren nieruchomości porośnięty jest ruderalną roślinnością ogrodowąz zadrzewieniem pochodzącym z nasadzeń. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 650).
  Na terenie działki nr 139 znajduje się fragment przyłącza wodociągowego ø32 mm, stanowiącego własność Miasta Łodzi, włączony do miejskiej sieci wodociągowej ø150 mm zlokalizowanej w ulicy Sekwestratorskiej, ze studzienką wodomierzową i zdrojem podwórzowym, który jako część składowa nieruchomości podlega sprzedaży. W grudniu 2003 r. zawarta została umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.o zaopatrzenie w wodę nieruchomości przy ulicy Sekwestratorskiej 2a wyżej wymienionym przyłączem wodociągowym. Zgodnie z załącznikiem do wskazanej wyżej umowy nad tym przyłączem, w pasie ochronnym o szerokości 5 m, obowiązuje zakaz zabudowy oraz dokonywania trwałych nasadzeń. Na wyżej wymienionej działce znajduje się również nieczynna studnia oraz zbiornik bezodpływowy nieczystości płynnych, do którego odprowadzane były ścieki podłączone prowizorycznym odprowadzeniem z pomieszczeń sanitarnych budynku. Do budynku mieszkalnego doprowadzone jest przyłącze należącedo Netii S.A. Strefa ochronna dla instalacji teletechnicznej wynosi 50 cm z każdej strony.
  W przypadku, gdy strefa ochronna ma w sposób znaczący ograniczać plany inwestycyjne właściciela terenu, Netia S.A. dopuszcza niwelację tej strefy do minimum lub też zabudowę bezpośrednio nad infrastrukturą, w przypadku zastosowania rozwiązań zabezpieczających (na przykład rury osłonowe). Każdy taki przypadek musi być poprzedzony uzgodnieniami z Netia S.A.
  W pobliżu granicy nieruchomości, od strony ulicy Sekwestratorskiej, znajduje się sięgacz kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Sekwestratorskiej, zlokalizowane są sieci: wodociągowa o średnicy 150 mm, kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm wraz z sięgaczami, kanalizacji deszczowej, energetyczna, gazowa średniego ciśnienia DN 50 stal oraz kanalizacja teletechniczna Netii S.A. Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie sąsiedniej działki nr 138 znajduje się instalacja wodociągowa do budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr 139.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Sekwestratorskiej (drogi wewnętrznej) poprzez istniejący zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla budynku mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
  2. realizacji inwestycji bez naruszenia praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 145 000  (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 29 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 450 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych).

Cenę nabycia działki nr 139 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działki nr 139 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650). Cenę nabycia działki nr 144/3 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na cenę nabycia nieruchomości składają się ceny nabycia działek nr 139 i nr 144/3.

 • Szczecińskiej 35, obr. B-35, dz nr 15/1 i 15/2 o łącznej powierzchni 1195 m2 KW: nr LD1M/00106245/6 i LD1M/00135551/6.
  Nieruchomości są niezabudowane, porośnięte roślinnością ruderalną z rozproszonym zadrzewieniem z udziałem jesionów, dębów i klonów - w wieku 20-30 lat (rzut pionowy koron do 20% powierzchni nieruchomości). Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach i opłat z tym związanych jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142,650). Uwarunkowania przyrodnicze stanowią obszar ryzyka nabywcy nieruchomości. Przez teren działki nr 15/1 (we wschodniej części) przebiega ogrodzenie. Od południowej strony obie nieruchomości są nieogrodzone.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowych nieruchomościach znajdują się:
  1. na działce nr 15/1 wodociąg ø 200 mm wraz z uzbrojeniem tj. hydrantem, który stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla wodociągu obowiązują pasy ochronne
   o szerokości po 3,00 m od osi po obu stronach przewodu; w pasach tych nie należy lokalizować budynków oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem, dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągu
   i ich wypłycenia poniżej normalnej strefy przemarzania, lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi przewodu;
  2. na działce nr 15/1 linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Działka nr 15/2 obciążona jest służebnością gruntową (dla kanału sanitarnego) opisaną w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00135551/6.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Szczecińskiej przez nowo zaprojektowany zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12,138,159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem AG1-tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości.
Według opinii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, wobec bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy usługowej i usługowo-mieszkaniowej, możliwa jest na przedmiotowych nieruchomościach lokalizacja zabudowy usługowej z funkcją mieszkaniową.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.04.2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Dachowej 8, obr. G-26, dz nr 753, pow. 460 m², KW LD1M/00101450/1.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Na nieruchomości znajdują się od frontu pozostałości starego ogrodzenia (wykonanego z przęseł metalowych osadzonych w kamienno-betonowym cokole). Wschodnia granica działki naruszona jest przez ogrodzenie działki nr 752 oraz posadowiony na niej budynek. Południowa granica działki nie pokrywa się z przebiegiem ogrodzenia, które wchodzi na teren działki nr 790. Teren wymaga uporządkowania.
  Działka w części pokryta jest spontaniczną roślinnością ruderalna z udziałem drzew rozwijających się spontanicznie. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na zasadzie dotychczasowym z ulicy Dachowej (działka nr 749/1o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu) przez istniejący zjazd. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 400 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Jacka Malczewskiego 14, obr. G-16, dz nr 138, pow. 832 m2, KW LD1M/00035144/9.
  Nieruchomość zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 72 m2 wzniesionym w 1917 r. oraz dwoma budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym. Od furtki do budynku mieszkalnego zlokalizowany jest ciąg pieszy z płyt chodnikowych. Nieruchomość jest ogrodzona. Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajduje się studnia.
  Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650).
  Na nieruchomości zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej:
  1. odcinek przyłącza wodociągowego ø 50 mm zasilającego zdrój na terenie posesji. Przyłącze to stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  2. odcinek przyłącza kanalizacyjnego o średnicy D=0,15, odprowadzającego ścieki z wpustu podwórzowego na terenie posesji. Przyłącze to stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  3. napowietrzne przyłącze energetyczne będące na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.

Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i teletechniczna.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z drogi wewnętrznej ulicy Jacka Malczewskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000  (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650).

 • Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, obr. B-11, dz nr 136/2 oraz dz nr 136/4 o łącznej pow. 1090 m2, KW: LD1M/00080648/2 i LD1M/00080647/5.
  Działka 136/2 nie przylega bezpośrednio do pasa drogowego ul. Świetlików – znajduje się na zapleczu, w odległości ok. 30 m od ulicy. Dojazd do niej stanowi działka 136/4, będąca przedmiotem wspólnej oferty inwestycyjnej. Działki stanowią jedną całość gospodarczą. Na działce 136/2 znajdują się pozostałości dwóch budynków, w stanie ruiny. Jeden z nich częściowo znajduje się ma działce sąsiedniej numer 136/3, jego powierzchnia zabudowy według kartoteki budynków wynosi 34 m2. Przebieg ogrodzeń nieruchomości sąsiednich częściowo od strony zachodniej i południowej jest niezgodny z granicą ewidencyjną działki 136/2.
  Roślinność działek stanowią zadrzewienia pochodzące częściowo z nasadzeń, częściowo spontaniczne. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Świetlików na działkę nr 136/4. Na odcinku przyległym do nieruchomości ulica posiada nawierzchnię gruntową. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 185 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 37 000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych).

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 1. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 2. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 3. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny 1500 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 4. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 7. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 8. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 11. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2 278)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 1. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 2. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): (28.05.2018 10:26)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (28.05.2018 10:29)

Informację opracował(a): Justyna Kopaś (24.05.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 920