Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Wyścigowej bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wyścigowej bez numeru, obr. geodezyjny G-39, dz. nr 306/1, pow. 1044 m2, KW nr LD1M/00261285/2.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta.
Od północnej i zachodniej strony nieruchomości znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych. Ogrodzenie od strony zachodniej częściowo nie znajduje się w granicy ewidencyjnej.

Teren nieruchomości porośnięty jest ogrodową roślinnością ruderalną z zadrzewieniem częściowo pochodzącym z nasadzeń, częściowo spontanicznym i gęsto porośnięty młodymi samosiewami drzew. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Drzewa i krzewy rosnące na nieruchomości objęte są ochroną na zasadach ogólnych, na podstawie przepisów wymienionej wyżej ustawy oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648 i 1722).

Zgodnie z opracowaniem sporządzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny (Warszawa, 2012 r.) pn. „Atlas Geologiczno-Inżynierski Aglomeracji Łódzkiej” na obszarze obejmującym nieruchomość: do głębokości 4,0 m nawiercono gliny zwałowe, wodę gruntową nawiercono na głębokości 2,0 – 5,0 m, lustro wód gruntowych jest naporowe, z poziomem stabilizacji około 177 m n.p.m. Z „Mapy hydrograficznej Polski 1:50 000 Arkusz Łódź Zachód (627)” wynika, że wody gruntowe na przedmiotowym obszarze zalegają na głębokości 1-2 m poniżej poziomu terenu. Zgodnie z opracowaniem pn. „Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych” (Łódź, 2013 r.) niewielki obszar w północnej części działki jest narażony na podtopienia związane z gromadzeniem się wód opadowych, a wzdłuż ulicy Wyścigowej przebiega linia koncentracji spływu powierzchniowego tych wód.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W ulicy Wyścigowej zlokalizowany jest wodociąg ø150mm, kanał sanitarny D=0,30m, gazociąg średniego ciśnienia DN 90 PE, napowietrzna linia telekomunikacyjna (w niewielkiej odległości od południowej granicy nieruchomości zlokalizowana jest podpora jednosłupowa tej linii) i podziemna infrastruktura teletechniczna, sieć energetyczna, sieć telewizji kablowej.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ulicy Wyścigowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. Ulica Wyścigowa posiada nawierzchnię częściowo z płyt betonowych.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego i zachowania stref ochronnych opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 205 000  (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 41 000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 050 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych).

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • Wyścigowej bez numeru, obr. geodezyjny G-39, dz. nr 310/1, pow. 1026 m2, KW nr LD1M/00261285/2.

Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Na nieruchomości znajdują się pozostałości zdewastowanego obiektu gospodarczego i drewnianej komórki. Ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej od strony wschodniej nie znajduje się w granicy ewidencyjnej.

Teren nieruchomości porośnięty jest ogrodową roślinnością ruderalną ze spontanicznym zadrzewieniem, gęsto porośnięty młodymi samosiewami drzew. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Drzewa i krzewy rosnące na nieruchomości objęte są ochroną na zasadach ogólnych, na podstawie przepisów wymienionej wyżej ustawy oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648 i 1722).

Zgodnie z opracowaniem sporządzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny (Warszawa, 2012 r.) pn. „Atlas Geologiczno-Inżynierski Aglomeracji Łódzkiej” na obszarze obejmującym nieruchomość: do głębokości 4,0 m nawiercono gliny zwałowe, wodę gruntową nawiercono na głębokości 2,0 – 5,0 m, lustro wód gruntowych jest naporowe, z poziomem stabilizacji około 177 m n.p.m. Z „Mapy hydrograficznej Polski 1:50 000 Arkusz Łódź Zachód (627)” wynika, że wody gruntowe na przedmiotowym obszarze zalegają na głębokości 1-2 m poniżej poziomu terenu. Zgodnie z opracowaniem pn. „Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych” (Łódź, 2013 r.) niewielki obszar w północnej części działki jest narażony na podtopienia związane z gromadzeniem się wód opadowych, a wzdłuż ulicy Wyścigowej przebiega linia koncentracji spływu powierzchniowego tych wód.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W ulicy Wyścigowej zlokalizowany jest wodociąg ø150mm, kanał sanitarny D=0,30m, gazociąg średniego ciśnienia DN 90 PE, napowietrzna linia telekomunikacyjna i podziemna infrastruktura teletechniczna, sieć energetyczna, sieć telewizji kablowej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ulicy Wyścigowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. Ulica Wyścigowa posiada nawierzchnię częściowo z płyt betonowych.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego i zachowania stref ochronnych opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 205 000  (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 41 000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 050 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych).

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • Wyścigowej bez numeru, obr. geodezyjny G-39, dz. nr 309/1, 1034 m2, KW nr LD1M/00261285/2.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta.
W północnej granicy nieruchomości znajduje się ogrodzenie nieruchomości przyległej.

Teren nieruchomości porośnięty jest ogrodową roślinnością ruderalną z zadrzewieniem częściowo pochodzącym z nasadzeń, częściowo spontanicznym oraz drzewami i krzewami owocowymi. Przy południowej granicy nieruchomości rośnie jałowiec pospolity. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Drzewa i krzewy rosnące na nieruchomości objęte są ochroną na zasadach ogólnych, na podstawie przepisów wymienionej wyżej ustawy oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648 i 1722).

Zgodnie z opracowaniem sporządzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny (Warszawa, 2012 r.) pn. „Atlas Geologiczno-Inżynierski Aglomeracji Łódzkiej” na obszarze obejmującym nieruchomość: do głębokości 4,0 m nawiercono gliny zwałowe, wodę gruntową nawiercono na głębokości 2,0 – 5,0 m, lustro wód gruntowych jest naporowe, z poziomem stabilizacji około 177 m n.p.m. Z „Mapy hydrograficznej Polski 1:50 000 Arkusz Łódź Zachód (627)” wynika, że wody gruntowe na przedmiotowym obszarze zalegają na głębokości 1-2 m poniżej poziomu terenu. Zgodnie z opracowaniem pn. „Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych” (Łódź, 2013 r.) niewielki obszar w północnej części działki jest narażony na podtopienia związane z gromadzeniem się wód opadowych, a wzdłuż ulicy Wyścigowej przebiega linia koncentracji spływu powierzchniowego tych wód.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W ulicy Wyścigowej zlokalizowany jest wodociąg ø150mm, kanał sanitarny D=0,30m, gazociąg średniego ciśnienia DN 90 PE, napowietrzna linia telekomunikacyjna i podziemna infrastruktura teletechniczna, sieć energetyczna, sieć telewizji kablowej.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ulicy Wyścigowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. Ulica Wyścigowa posiada nawierzchnię częściowo z płyt betonowych.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego i zachowania stref ochronnych opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 205 000  (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 41 000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2
050 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych).

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 28 listopada 2018 r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 1. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 28 listopada 2018r. do godziny 1500 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 1. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 1. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 1. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
 1.  
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 1. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (30.10.2018 10:53)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (30.10.2018 10:55)

Informację opracował(a): Joanna Rokicka (30.10.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 554