Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul Kajakowej 13 i 15, oraz Jana Pietrusińskiego bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację)
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Kajakowej 13 i 15, obr. P-27, dz. nr 147/7 o pow. 548 m2 i nr 161/4 o pow. 301 m2 (łącznie 849 m2), KW: LD1M/00018932/5 i LD1M/00049360/0.

Działki 147/7 i 161/4 stanowią jedną całość gospodarczą. 
Na terenie działki 147/7 znajdują się:

 1. w złym stanie technicznym pozostałości budynku mieszkalnego: piwnice wykonane w konstrukcji murowanej na fundamentach betonowych z murowanymi ścianami działowymi, posadzką betonową i stropem żelbetowym bez stolarki drzwiowej, przy pozostałościach budynku są mury oporowe oraz zniszczone schody żelbetowe; powierzchnia zabudowy wynosi około 101 m2
 2. pozostałości murowanego jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego z posadzką betonową i kanałem naprawczym, bez dachu, stolarki drzwiowej i okiennej, o powierzchni zabudowy 25 m2 (wg kartoteki budynków);
 3. zgodnie z mapą zasadniczą na jej terenie jest studnia.

Na terenie działki 161/4 znajdują się:

 1. murowane wc;
 2. zgodnie z opiniami gestorów: energetyczne przyłącze napowietrzne nN oraz słup energetyczny usytuowany w południowo-wschodnim narożniku działki, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.

Ogrodzenie działki 147/7 nie jest posadowione zgodnie z jej ewidencyjnymi granicami. Natomiast ogrodzenie działki 161/4 nie jest zgodne z jej granicą wschodnią (szpaler drzew iglastych znajdujący się wewnątrz ogrodzenia znajduje się poza granicą ewidencyjną działki nr 161/4). Wykonanie rozbiórki ogrodzeń znajdujących się poza granicami sprzedawanych działek wymagać będzie pozwolenia na rozbiórkę.
Na terenie nieruchomości rosną liczne samosiewy drzew, w tym: dąb szypułkowy (o obwodzie pnia wynoszącym 121 cm), robinie, klony zwyczajne, świerki pospolite oraz orzechy włoskie. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614,2244 i 2340).
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W ulicy Kajakowej zlokalizowana jest sieć energetyczna. Pełna infrastruktura techniczna zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Żubrowej, będącej równoległą do ulicy Kajakowej.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez działkę 161/5 - działkę o użytku "dr", na której zlokalizowana jest ulica Kajakowa. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy lub przebudowy dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
 3. realizacji inwestycji bez naruszenia praw osób trzecich;
 4. dokonania rozbiórki ogrodzeń działek 147/7 i 161/4, które usytuowane są na działce 161/5 stanowiącej własność Miasta Łodzi, na własny koszt bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi, w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości;
 5. powiadomienia Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, o dokonanej rozbiórce ogrodzeń znajdujących się na działce 161/5.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury energetycznej zlokalizowanej na działce nr 161/4, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt, bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszenia praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 255 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 51 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 550 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Jana Pietrusińskiego bez numeru, obr. P-7, dz. nr 418, pow. 677 m2
  KW LD1M/00099970/4.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do litery L, w pobliżu granicy z działką nr 419/1 widoczne są niewielkie pozostałości betonowych fundamentów dawnych zabudowań. Ogrodzenie nieruchomości w granicy z działką nr 419/1 i 414/2 nie jest usytuowane w granicy ewidencyjnej nieruchomości. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo cmentarza przyszłe zagospodarowanie nieruchomości powinno uwzględniać warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. poz. 315). Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m. Odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Teren pokryty roślinnością ruderalną z udziałem pojedynczych drzew liściastych w tym: licznymi jabłoniami domowymi o obwodach pni od 55 cm do 107 cm, dużą grupą klonów jesionolistnych o obwodach pni od 25 cm do 100 cm (większość tych drzew to samosiewy), okazałą lipą drobnolistną o obwodzie pnia 195 cm (do zachowania), orzechem włoskim o obwodzie pnia 87 cm, dwoma sztukami grusz polnych o obwodach 72 oraz 70 cm, leszczyną pospolitą o obwodach pni od 35 cm do 70 cm. Najcenniejszym okazem drzewa na nieruchomości jest morwa biała o obwodzie pnia 220 cm – którą nabywca zobowiązany jest zachować.
Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31 marca 2022 r. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez prawa zabudowy. W przypadku sprzedaży nieruchomości nabywca wchodzi w prawa i obowiązki w miejsce wydzierżawiającego.
Na terenie działki zlokalizowany jest fragment przyłącza wodociągowego ø 50 mm; przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W ulicy Jana Pietrusińskiego znajduje się stalowy gazociąg niskiego ciśnienia DN 200, sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przylegających, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi wewnętrznej ulicy Jana Pietrusińskiego i jej obsługa komunikacyjna dla obecnego zagospodarowania terenu może odbywać się od strony wyżej wymienionej drogi poprzez istniejący dojazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę lub przebudowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych. Zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1925/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położnej w rejonie ulic: Drewnowskiej, Jana Karskiego, Ogrodowej, Cmentarnej św. Jerzego, Jana Pietrusińskiego, ks. Jana Długosza i Stefana Okrzei. Wschodnia granica działki objęta Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+.
Nabywca zobowiązany jest do:

 1. udostępniania ternu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji, w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci ;
 2. budowy lub przebudowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.06.2019 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 115 000 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371A.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 5 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Jana Pietrusińskiego bn.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 5 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (05.07.2019 09:51)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (05.07.2019 09:51)

Informację opracował(a): Joanna Rokicka (04.07.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 685