Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Prezydenta Gabriela Narutowicza 112, Obwodowej 10 i Nawrot 3/5

Ogłoszenie prezydenta miasta łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Prezydenta Gabriela Narutowicza 112, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-4 jako działka numer 114 o powierzchni 618 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00131106/4.
  Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym (parter i poddasze), niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 114 m2 zgodnie z kartoteką budynków (zgodnie z informacją Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi powierzchnia użytkowa wynosi 126 m2) oraz komórkami gospodarczymi. Budynek został wzniesiony w okresie międzywojennym XX wieku. Znajdują się w nim dwa lokale mieszkalne.
  Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650).

  Na nieruchomości zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej:
  1. fragment przyłącza wodociągowego Ø 50/40 mm., które stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajduje się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  2. fragment przyłącza kanalizacyjnego o średnicy D=0,15, które stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajduje się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  3. przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN 63 PE, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, która jest zainteresowana ustanowieniem służebności;
  4. preizolowane przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn40mm; dla którego strefa oddziaływania wynosi 2 m od skraju rury preizolowanej, eksploatowane przez Veolia Energia Łódź S.A., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności;
  5. energetyczne złącze kablowe nN, będące na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

   W ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza zlokalizowana jest magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm, dla której obowiązuje pas ochronny po 8 m od osi (po obu stronach przewodu), który częściowo obejmuje działkę nr 114.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza i teletechniczna.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych przez zjazd z ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. 
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. 
   Wadium wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). 
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650).
 • Obwodowej 10, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-11 jako działka nr 74 o powierzchni 869 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00098591/6. 
  Nieruchomość zabudowana jest:
  1. murowanym budynkiem mieszkalnym, wybudowanym około 1936 roku, o powierzchni zabudowy wynoszącej 82 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 57,40 m2; budynek jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony, posadowiony w zachodnim narożniku działki nr 74, przylegający jedną ścianą do budynku sąsiedniego; budynek zdewastowany o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 80%, w złym stanie technicznym;
  2. drewnianym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy wynoszącej 34 m2; budynek jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony, kwalifikujący się do rozbiórki.

   Nieruchomość posiada zdewastowane ogrodzenie bez bramy wjazdowej i furtki z fragmentem parkanu betonowego (od strony ulicy Bartoszewskiego) oraz jest częściowo utwardzona zniszczonym chodnikiem betonowym ułożonym od strony frontowej do budynku, a także porośnięta roślinnością ruderalną stanowiącą otoczenie posadowionych budynków. Południowa granica nieruchomości nie pokrywa się z przebiegiem ogrodzenia.
   Na nieruchomości podlegającej sprzedaży zlokalizowana jest nieczynna studnia kopana z kręgów betonowych. 
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przyszłe zagospodarowanie nieruchomości nie może kontynuować funkcji mieszkaniowej ze względu na usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie i uciążliwość Trasy Górna (ulicy Bartoszewskiego).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 74 z obrębu G-11 posiada dostęp do dróg wewnętrznych (ul. Obwodowej i ul. Oświęcimskiej), a jej obsługa komunikacyjna powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach - przez istniejący dojazd z ul. Obwodowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 oraz 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. 
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650).
   Dla budynków znajdujących się na nieruchomości nie wydano świadectw energetycznych.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej. 

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Dostawa nieruchomości będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650).
 • Nawrot 3/5, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6 jako działki nr 373, 374 i 382/9 o łącznej powierzchni 2901 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00004197/9
  Na nieruchomości brak jest zabudowy kubaturowej. W części o powierzchni ok. 1700 m2 teren nieruchomości jest utwardzony i funkcjonuje jako parking. W pozostałym zakresie znajduje się na nim trawnik z pojedynczymi drzewami. W ścianie przyległej zabudowy (zlokalizowanej na nieruchomości przy ul. Nawrot 1a na działce nr 371/1), usytuowanej w zachodniej granicy działki nr 373 znajduje się otwór okienny. Granica sprzedawanej nieruchomości w części zachodniej oraz wschodniej naruszona została przez budynki znajdujące się na działkach sąsiadujących nr 371/1, 372/7 i 375 w obrębie S-6.
  Na działce nr 382/9 znajduje się czynna kanałowa sieć ciepłownicza 2xDn80 mm wykonana w 1978 r., stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A. Sieć ciepłownicza jest przewidziana do modernizacji w 2021 r. Strefa oddziaływania dla ww. kanałowej sieci ciepłowniczej wynosi 2 m od skraju kanału ciepłowniczego. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
  Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajdują się napowietrzna linia energetyczna oraz przyłącza wodociągowe.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci oraz stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działek dla obecnego zagospodarowania terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, przez istniejące zjazdy z ul. Nawrot, która jest przewidziana do przebudowy w 2018 r. w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Przed uzyskaniem zgody na lokalizację/przebudowę proponowanych zjazdów należy sporządzić projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyskać pozytywną opinię Biura Inżyniera Miasta.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650).
  Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVIII/1227/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2692). Zgodnie z miejscowym planem przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1.03.KSp – tereny zabudowy parkingowej.
  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki przeznaczonej do zbycia wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566). Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz. 2692 i jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

  Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:
  1. Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej utworzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXI/483/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 174), zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXIII/881/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4041);
  2. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi – na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXV/589/16 z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
  3. historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego w obrębie ulic: Wólczańskiej, Zielonej, Zachodniej, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Wschodniej, Sienkiewicza, Tylnej, Piotrkowskiej, Czerwonej, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków jako Osada Łódka pod numerem 871 (rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź-wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” (Dz. U. poz. 315).

   Realizacja przez nabywcę nieruchomości inwestycji winna uwzględniać poniższe wytyczne urbanistyczne i architektoniczne w zakresie przyszłego zagospodarowania, zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
   1. charakter zabudowy – pierzejowa zabudowa ulicy Nawrot, tworząca wraz z sąsiednią pierzejową zabudową typową publiczną przestrzeń łódzkiej śródmiejskiej ulicy;
   2. funkcja podstawowa – parking kubaturowy gwarantujący miejsca postojowe dla użytkowników budynku – minimum 1 miejsce postojowe na 10 m2 powierzchni użytkowej funkcji uzupełniającej oraz minimum 400 miejsc postojowych (ze wszystkich wyznaczonych) przeznaczonych dla użytkowników zewnętrznych;
   3. funkcja uzupełniająca – usługowa (handlowo-biurowa) obowiązkowa w parterze w pasie elewacji na głębokość minimum 6 m oraz dopuszczalna na pozostałych kondygnacjach w pasie elewacji frontowej;
   4. obowiązująca linia zabudowy – od północy w granicy z terenem ulicy Nawrot;
   5. wskaźnik wielkości powierzchni – nowej zabudowy do łącznej powierzchni działek nr 373, 374, 382/9 – do 1,0 oraz intensywność zabudowy minimum 2,0 do maksimum 7,0;
   6. szerokość elewacji frontowych – od północy w granicy z ulicą Nawrot – 100% szerokości frontu nieruchomości; 
   7. wysokość górnych krawędzi elewacji frontowych – w pasie o szerokości 15 m (w obowiązującej linii zabudowy) od granicy z ulicą Nawrot (w nawiązaniu do pierzejowej zabudowy w sąsiedztwie) – minimum 10 m, maksimum do 20 m, dla pozostałej zabudowy maksimum do 22 m;
   8. obsługa komunikacyjna – poprzez jeden lub dwa zjazdy z ulicy Nawrot – na warunkach uzgodnionych z Zarządem Dróg i Transportu;
   9. pomiędzy ulicą Nawrot a terenem oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 1KDX (w południowo-wschodnim narożniku działki nr 382/9) należy zapewnić przejście piesze, o szerokości 5 m na zasadzie służebności przejścia (również w kubaturze zabudowy), oznaczone na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   10. zaopatrzenie w media – na warunkach gestorów sieci.

    Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:
    1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych;
    2. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
    3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia zlokalizowanych na nieruchomości sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łódź;
    4. ustanowienia w umowie sprzedaży na działkach nr 374 i 382/9 w obrębie S-6, objętych księgą wieczystą nr LD1M/00004197/9 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 321/2 objętej księgą wieczystą LD1M/00290991/6 oraz działki nr 375 objętej księgą wieczystą LD1M/00001813/3 służebności gruntowej na poniższych zasadach:
     1. treść służebności polega na nieodpłatnym i nieograniczonym prawie przejścia przez działki nr 374 i 382/9 w obrębie S-6 oraz niepodejmowaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej działań zmierzających pośrednio lub bezpośrednio, do ograniczenia dostępu do działek nr 374 i 382/9 przez wznoszenie na działkach ogrodzeń lub innych urządzeń, budowli ograniczających lub wyłączających swobodny do nich dostęp oraz swobodne przejście pomiędzy działkami nr 321/2 i 375 w sposób wskazany na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
     2. powierzchnia nieruchomości objęta służebnością wynosi ok. 290 m2, zgodnie z załącznikiem do „Warunków przetargu”; stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8438/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 maja 2018 r.;
     3. służebność będzie ustanowiona nieodpłatnie na czas nieoznaczony i zostanie ujawniona w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej i władnącej;
     4. koszty związane z utrzymaniem urządzeń potrzebnych do wykonania służebności gruntowych obciążały będą właściciela nieruchomości obciążonej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62,86 i 650), zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3 września 2018 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3 września 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu. 
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca. 
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31. 
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk ()

Ilość odwiedzin: 12741

Historia zmian
Data Redaktor Akcja