Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Zgierskiej 71 i płk. Jana Kilińskiego 95

 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

  

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: 

 • Zgierskiej 71, obr. B-49 dz nr 216/6 o powierzchni 4 099 m2, KW nr LD1M/00263781/3 

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym dotychczas wykorzystywanym na cele administracji publicznej (Urząd Stanu Cywilnego). Budynek został wybudowany w 1931 r., jest dwukondygnacyjny i częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej wynoszącej 1145 mi powierzchni zabudowy – 481 m2. Obiekt wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym m.in. wyposażenia w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami, wykonania drogi pożarowej umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 Brak świadectwa energetycznego dla budynku opisanego powyżej.

Część niezabudowana nieruchomości zagospodarowana jest w formie terenu zielonego z nasadzeniami roślinnymi oraz utwardzona asfaltem i kostką betonową. Nieruchomość jest ogrodzona, przy czym od strony północnej wzdłuż granicy biegnie betonowy mur, a od strony zachodniej ogrodzenie nie pokrywa się z przebiegiem granicy  (w części nieogrodzonej znajdują się fragmenty chodnika oraz trawnik).

Na nieruchomości znajdują się pomniki przyrody – klon polny (obwód pnia 255 cm) oraz dąb szypułkowy (obwód pnia 300 cm). Pomniki przyrody podlegają ochronie na podstawie rozporządzenia Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 12, poz. 117) oraz uchwałą Nr XCI/1612/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 251). 

Zgodnie z uchwałą ustanawiającą ww. pomniki przyrody, w stosunku do ww. drzew obowiązują następujące zakazy:

 • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
 • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
 • umieszczania tablic reklamowych.

W stosunku do pomników przyrody dopuszczalne są zabiegi pielęgnacyjne służące celowi, dla którego została ustanowiona ich ochrona. Działania pielęgnacyjne wobec ww. drzew realizuje właściciel lub władający nieruchomością, której drzewo stanowi integralny element (art. 48, w związku z art. 143 Kodeksu cywilnego), w ramach utrzymywania nieruchomości w odpowiednim stanie. Zaniechanie odpowiednich działań prowadzące do wyrządzenia szkody przez upadający pień, konary lub gałęzie naraża właściciela na roszczenia odszkodowawcze (art. 415 Kodeksu cywilnego). Miasto Łódź nie finansuje zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na gruntach nie będących jego własnością. Właściciel nieruchomości będzie mógł uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przy pomniku przyrody, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na zasadach określonych w publicznie dostępnych regulaminach. Przedmiot i zakres zabiegów pielęgnacyjnych podlega uzgodnieniu przez Prezydenta Miasta Łodzi, na wniosek skierowany do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Poza pomnikami przyrody roślinność działki stanowi urządzona zieleń towarzysząca zabudowie z udziałem kilkunastu kilkudziesięcioletnich drzew objętych ochroną na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340). Ze względów estetycznych, przyrodniczych i ładu przestrzennego zalecane jest zachowanie najokazalszych drzew – tj. o obwodach pni w pierśnicy przekraczających 100 cm.

Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. gazociąg stalowy niskiego ciśnienia DN200 wybudowany w 1964 r., strefy kontrolowane dla budynków wynoszą odpowiednio 1,5 m od osi gazociągu, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.;
 2. przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn40mm, wykonane w 1980 r., stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla przyłącza ciepłowniczego 2xDn40mm wynosi 2,0 m od skraju kanału ciepłowniczego;
 3. infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla zbywanej nieruchomości, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
 4. złącze kablowe nN oraz trzy kable elektroenergetyczne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
 5. odcinek przyłącza wodociągowego ø 50 mm, L=26,79 m, wykonanego w 1999 r., stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 6. odcinek przyłącza kanalizacji ogólnospławnej d =0,20 m, L=18,30 m, wykonanego w 1998 r., stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 7. inne przewody kanalizacyjne;
 8. inne przewody wodociągowe.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, poprzez dwa istniejące zjazdy z pasa drogowego ulicy Zgierskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym  i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 200 000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi 420 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433). 

 • płk. Jana Kilińskiego 95, obr. S-6, dz  nr:   269/2,  269/3 i   269/4   o   łącznej   powierzchni 2879 m2, KW nr LD1M/00088274/5 

Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej "Prządki lnu", wpisanego do gminnej ewidencji zabytków i jest ona zabudowana:

 1. wybudowanym w 1890 roku budynkiem użytkowym (dawniej - fabrycznym) o powierzchni zabudowy wynoszącej 573 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 1031 m2; budynek jest trzykondygnacyjny i niepodpiwniczony; budynek narusza granice nieruchomości przyległej, tj. działki nr 274/1 – Park im. Henryka Sienkiewicza, która stanowi własność Miasta Łodzi, we władaniu Zarządu Lokali Miejskich;
 2. wybudowanym w 1890 roku budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy wynoszącej 231 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 371 m2; budynek jest trzykondygnacyjny i niepodpiwniczony; budynek ten narusza granice nieruchomości przyległej, tj. działki nr 268 przy ulicy Kilińskiego 93, która stanowi własność prywatną; właściciel tej nieruchomości wyraził wolę sprzedaży na rzecz Miasta Łodzi części jego nieruchomości zajętej przez przedmiotowy budynek; wydanie nieruchomości podlegającej sprzedaży nastąpi wraz z przeniesieniem posiadania nad częścią działki nr 268 w obrębie S-6, zajętą fragmentem ww. budynku mieszkalnego pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez nabywcę nieruchomości;
 3. wybudowanym w 1920 roku budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy wynoszącej  92 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 64 m2; budynek ten narusza granice nieruchomości przyległej, tj. działki nr 267/4 przy ulicy Juliana Tuwima 17, która stanowi współwłasność Miasta Łodzi oraz osób fizycznych; budynek jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony;
 4. wybudowanym w 1890 roku budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy wynoszącej 45 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 96 m2; budynek jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony.

 Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.

W części niezabudowanej na nieruchomości znajduje się drzewostan nawiązujący pod względem wieku, składu gatunkowego i układu przestrzennego do sąsiadującego z nim Parku im. Henryka Sienkiewicza. Tworzy go kilkanaście drzew, wśród których najokazalsze to kasztanowce pospolite o obwodzie 246 cm, 225 cm i 160 cm oraz klon srebrzysty o obwodzie 217 cm. W pozostałej części teren nieruchomości jest utwardzony płytami chodnikowymi oraz trylinką. Nieruchomość nie jest ogrodzona od strony ulicy Kilińskiego, a z pozostałych stron znajduje się ogrodzenie w postaci nieruchomości sąsiednich, a także ogrodzenie parku, którego dwa elementy nieznacznie naruszają granicę nieruchomości podlegającej sprzedaży.

Ponadto na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są:

 1. przyłącze wodociągowe o średnicy 90 mm, usytuowane na wysokości działki nr 269/4, podłączone do wodociągu o średnicy 355 mm, zlokalizowanego w ul. Kilińskiego; do granic nieruchomości dochodzi przyłącze ogólnospławne o średnicy 0,15 m usytuowane na wysokości działki nr 269/2 podłączone do kanału ogólnospławnego o wymiarach 0,7 m x 1,25 m, zlokalizowanego w ul. Kilińskiego; powyższe przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostają w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z o.o.;
 2. przyłącza wodociągowe o średnicy 50 i 25 mm;
 3. przewody wodociągowe o średnicy 400 i 50 mm;
 4. studnia wodomierzowa usytuowana na działce nr 269/4;
 5. należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi przyłącza gazowe: dn 63 PE i 90 PE niskiego ciśnienia (działki nr 269/2 i 269/3), nieczynne przyłącze gazu dn 50 stal. niskiego ciśnienia (działka nr 269/4, w przypadku demontażu przyłącza gazowego należy zgłosić ten fakt do rejonu Dystrybucji Gazu Łódź – Południe mieszczącego się w Łodzi przy ul. Targowej 18); szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
 6. należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź czynne linie energetyczne nN, złącza kablowe nN, sieć i urządzenia oświetlenia ulic; na budynku przy ul. Kilińskiego 93 znajdują się złącza kablowe i linie oświetlenia ulic.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i założenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd indywidualny z ulicy Kilińskiego (działki nr 462/46 i 462/26 w obrębie S-6), przebudowany w ramach remontu ul. Kilińskiego. Zmiana zagospodarowania terenu nieruchomości może wiązać się z koniecznością przebudowy zjazdu do parametrów zjazdu publicznego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Ponadto Zarząd Dróg i Transportu poinformował, iż ulica Kilińskiego została przebudowana i obecnie jest to ulica o charakterze ruchu ograniczonego, to znaczy, korzystają z niej jedynie pojazdy komunikacji miejskiej (tramwajowej) oraz pojazdy samochodowe z wjazdem docelowym.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym  i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXVI/1682/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 888). Według planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 3.05.MW/U. Dla terenów oznaczonych ww. symbolem jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, natomiast jako przeznaczenie uzupełniające – parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałą Nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337).

Z uwagi na położenie na obszarze historycznego układu urbanistycznego nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245), jak i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51).

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania istniejącego drzewostanu.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.12.2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działek nr 269/2 i 269/3 będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433). Sprzedaż działki nr 269/4 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów (obecnie 23%).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala 371 A. 
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia: 
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; 
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.

 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. 
 1. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.

 2. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone. 
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
 1. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. 
 1. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
 1. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 1. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi. 
 1. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 2. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony
 3. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 4. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (14.02.2019 11:15)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (14.02.2019 11:38)

Informację opracował(a): Justyna Kopaś (13.02.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1668

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
14.02.2019 11:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2019 11:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2019 11:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2019 11:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2019 11:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2019 11:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2019 11:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2019 11:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2019 11:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2019 11:15 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2019 11:15 Sylwia Stańczyk Utworzenie strony