Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy: Pryncypalnej 66, oraz Parowozowej 14

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy:

 • Pryncypalnej 66, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-26 jako działka nr 256/6 o powierzchni 903 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00033088/4

Na terenie nieruchomości położone są:

 1. budynek mieszkalno-użytkowy frontowy, w złym stanie technicznym, zgodnie z kartoteką budynków powierzchnia użytkowa budynku wynosi 93,23 m2 a powierzchnia zabudowy 117 m2, rok budowy 1939;
 2. budynek użytkowy poprzecznej oficyny (adres budynku Mieszkalna 1), w dostatecznym stanie technicznym, zgodnie z kartoteką budynków powierzchnia użytkowa budynku wynosi 120,11 m2 a powierzchnia zabudowy 156 m2, rok budowy 1939;
 3. zniszczone zabudowania gospodarcze.

W budynku poprzecznej oficyny znajduje się lokal użytkowy nr 1U objęty umową najmu zawartą na czas nieoznaczony. W przypadku sprzedaży nieruchomości nabywca wstąpi w stosunek najmu w miejsce sprzedającego.
Nieruchomość jest ogrodzona, a ogrodzenie to częściowo od strony północnej, wschodniej i południowej nie znajduje się w granicy ewidencyjnej. W ścianie budynku poprzecznej oficyny, usytuowanej w granicy z działką nr 257/3, znajduje się otwór okienny.
Teren nieruchomości porośnięty jest ogrodową roślinnością urządzoną i ruderalną z zadrzewieniem pochodzącym z nasadzeń, składającym się w części z drzew owocowych, w części ozdobnych. Na terenie nieruchomości rosną m.in.: kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, jesion wyniosły, leszczyna pospolita i szpaler cyprysików. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Na nieruchomości znajdują się:

 1. przyłącze wodociągowe o średnicy 50 mm oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla których obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m z obu stron tych urządzeń; w pasach ochronnych i na przyłączach nie wolno dokonywać zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń;
 2. energetyczne przyłącze napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
 3. instalacja wodociągowa (doprowadzona do budynku poprzecznej oficyny przez najemcę lokalu użytkowego);
 4. instalacja kanalizacyjna sanitarna, doprowadzona do budynku użytkowego poprzecznej oficyny, stanowiąca własność Miasta Łodzi, która jako część składowa nieruchomości podlega sprzedaży;
 5. nieczynna studnia;
 6. właz kanalizacyjny.

W pobliżu nieruchomości, w ulicy Pryncypalnej lub Mieszkalnej, znajduje się sieć:

 1. wodociągowa;
 2. kanalizacji sanitarnej (strefa ochronna sięgacza kanalizacji sanitarnej, usytuowanej w ulicy Mieszkalnej, stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., wynosząca 5 m od zewnętrznej krawędzi kanału, obejmuje wschodni fragment nieruchomości);
 3. kanalizacji deszczowej (strefa ochronna przykanalika kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w ulicy Pryncypalnej, stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., która wynosi 2,5 m po obu stronach urządzenia, obejmuje północo-zachodni narożnik nieruchomości);
 4. gazowa;
 5. telekomunikacyjna;
 6. energetyczna.

Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy lub przebudowy dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości dla obecnego sposobu zagospodarowania powinna odbywać się z ulicy Mieszkalnej (drogi wewnętrznej) na zasadach dotychczasowych przez istniejący dojazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectw energetycznych.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, umową najmu lokalu użytkowego, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 i z 2019 r. poz. 60), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym, sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz umową najmu lokalu użytkowego (do wglądu w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich, Rejon Obsługi Najemców 5 w Łodzi przy ul. Paderewskiego 47).


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 310 000 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 62 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 100 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433).

 • Parowozowej 14, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-19 jako działka nr 21 o powierzchni 1209 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00312696/9

Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona siatką stalową w złym stanie technicznym.
Obecnie nieruchomość objęta jest umową dzierżawy z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z umową dzierżawy Miasto ma prawo rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości. Działka pokryta jest ogrodową roślinnością ruderalną z udziałem drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych (liczne świerki pospolite, lipa drobnolistna, samosiewy wiśni, jabłoni oraz orzechów włoskich). Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Ogrodzenie działki od strony północnej nieznacznie narusza granicę przyległej działki nr 19, od strony wschodniej odsunięte jest od granicy z działką drogową, od strony zachodniej granica działki jest naruszona ogrodzeniem z działką przyległą nr 20 oraz fragmentem obiektu gospodarczego położonego na działce nr 20 (obiekt wchodzi 30 cm na przedmiotową działkę).
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z drogi wewnętrznej gruntowej - ulicy Parowozowej, poprzez projektowany dojazd. W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi własnym staraniem i na własny koszt inwestora. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XL/774/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2000 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej, Maszynowej, Puszkina (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 88, poz. 475). Działka nr 21 położona jest na terenie oznaczonym na planie symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy dojazdu z drogi wewnętrznej na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 225 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 250 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, Mała Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Parowozowej 14,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym, ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, z umową najmu lokalu użytkowego oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Pryncypalnej 66.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
   (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (16.04.2019 10:16)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (16.04.2019 10:17)

Informację opracował(a): Anetta Bednarek (11.04.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1035