Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ul. Retkińskiej 80a, ul. Hippicznej bez numeru, ul. Oszczepowej bez numeru oraz działka nr 15/7 w obrębie P-23

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi:

 • przy ul. Retkińskiej 80a, obręb P-26, dz. nr 68/485, pow. 154 m2, KW nr LD1M/00038190/7.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości przyległych.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Niewielka powierzchnia oraz szerokość działki (w tym brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej) uniemożliwiają jej racjonalne, samodzielne zagospodarowanie, uzasadnione jest jej wspólne zagospodarowanie z jedną z nieruchomości przyległych. Działka posiada użytek Tr - tereny różne.

W granicy nieruchomości z działką 68/486 rośnie klon jawor o obwodzie pnia 102 cm, który jest w dobrym stanie zdrowotnym i zaleca się jego zachowanie. Ponadto na przedmiotowej nieruchomości rosną młode samosiewy drzew, które wyrastają w pobliżu budynku znajdującego się w zachodniej granicy działki. Granica działki od strony zachodniej jest nieznacznie naruszona budynkiem zlokalizowanym na przyległej działce nr 76/3 w obrębie P-26.

Na nieruchomości znajdują się czynne sieci ciepłownicze: kanałowa 2xDn600 mm, wykonana w 1974 r., przewidziana do modernizacji w 2021 r. ze zmianą średnicy na 2xDn700mm, ze strefą oddziaływania 5,0 m od skraju kanału ciepłowniczego i preizolowana 2xDn600 mm wykonana w 2014 r., ze strefą oddziaływania 5,0 m od skraju rurociągów preizolowanych, należące do Veolia Energia Łódź S.A., nieczynna energetyczna linia kablowa nN, należąca do PGE Dystrybucja S.A. oraz instalacja kanalizacyjna i wodociągowa obsługująca posesję przy ulicy Retkińskiej 82. W pobliżu działki nr 68/485 znajduje się czynna kanałowa sieć ciepłownicza 2xDn600 mm wykonana w 1974 r. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na działce nr 68/485 i w jej pobliżu.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość obciążona jest służebnością drogi koniecznej dla każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Retkińskiej 80, oznaczonej jako działki nr: 68/191, 68/192 i 68/193 w obrębie P-26, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00038002/3, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016 r. sygn. akt II Ns 2619/11, utrzymanym w mocy postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. sygn. Akt III Ca 1204/16 oraz postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. sygn. akt II CSK 160/17.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 17.05.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17 000 (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 3 400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • przy ul. Hippicznej bez numeru, oznaczonej w obrębie P-23 jako działka nr 961 o powierzchni 182 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00076575/8.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych.

Nieruchomość jest niezabudowana, na jej terenie rosną młode drzewa i krzewy. Parametry działki i znajdująca się na niej infrastruktura techniczna uniemożliwiają racjonalne i samodzielne jej zagospodarowanie. Uzasadnione jest jej wspólne zagospodarowanie z jedną z nieruchomości przyległych.

Na terenie nieruchomości zlokalizowane są: dwie linie nN i złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oraz infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A. Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajdują się dwie szafki elektroenergetyczne. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i teletechniczna.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) netto.
Wadium wynosi: 8 400 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 420 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • przy ul. Oszczepowej bez numeru, oznaczonej w obrębie P-23 jako działka nr 959/1 o powierzchni 150 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00147148/5.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych.

Nieruchomość jest niezabudowana, na jej terenie rośnie szpaler młodych drzew oraz krzewy. Parametry działki i znajdująca się na niej infrastruktura techniczna uniemożliwiają racjonalne i samodzielne jej zagospodarowanie. Uzasadnione jest jej wspólne zagospodarowanie z jedną z nieruchomości przyległych.

Na terenie nieruchomości zlokalizowane są: linia nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź i kabel należący do abonenta oraz infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A. W bezpośrednim sąsiedztwie południowo-zachodniej granicy działki zlokalizowany jest wodociąg Æ 100 mm wraz z widocznym elementem infrastruktury tj. hydrantem. Dla ww. wodociągu należy zachować pas ochronny o szerokości po 3 m od osi po obu stronach przewodu. Pas ochronny częściowo obejmuje działkę nr 959/1 (ok 2,5 m). W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień. Wodociąg stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostaje w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i teletechniczna.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) netto.
Wadium wynosi: 6 800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • działka nr 15/7 oznaczona w obrębie P-23 o powierzchni 179 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00217717/7.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych.

Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo utwardzona kostką brukową. Posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość porasta szpaler młodych sosen oraz krzewy. Granice działki naruszone są przez ogrodzenia nieruchomości przyległych. Parametry działki i znajdująca się na niej infrastruktura techniczna uniemożliwiają racjonalne i samodzielne jej zagospodarowanie. Uzasadnione jest jej wspólne zagospodarowanie z jedną z nieruchomości przyległych.

Na terenie nieruchomości zlokalizowane są: trzy linie nN i dwa złącza kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, cztery linie nN należące do odbiorców oraz infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i teletechniczna.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43 000 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych) netto.
Wadium wynosi: 8 600 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 430 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Łodzi,
Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 1200.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 25 lipca 2019 r. do godziny 1500 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 1. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 900 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 29 lipca 2019 r. do godziny 1500 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

 2. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 29 lipca 2019 r. do godziny 1500 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 4 – przed datą przetargu.

 3. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

 4. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.

 6. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.

 7. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 8. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 9. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 10. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 12, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 12, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.

 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 12, 13, 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 4. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p. pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31).

 5. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (18.06.2019 09:43)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (18.06.2019 09:47)

Informację opracował(a): Anetta Bednarek (13.06.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 363