Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 54, szlaku kolejowym Łódź-Koluszki, ulicach: Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru, Targowej bez numeru i al. Rodziny Scheiblerów bez numeru, ul. Rewolucji 1905 r., ul. Solidarności Walczącej 25, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 54, obr. S-6 jako działki nr: 27/2, 27/3 i 27/4, o łącznej powierzchni 1512 m², KW nr LD1M/00046346/5
  1. Nieruchomość podlegająca sprzedaży zabudowana jest:
   1. budynkiem kamienicy wielkomiejskiej F. Fischera - budynek nr 114 w obrębie S-6, wybudowany około 1895 r.; budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i poddaszu użytkowym oraz jednej kondygnacji podziemnej, o konstrukcji tradycyjnej (ściany nośne murowane z cegły, dach dwuspadowy drewniany); budynek przeszedł częściową rewitalizację; zgodnie z książką obiektu budowlanego powierzchnia zabudowy tego budynku wynosi 439,40 m2, a powierzchnia użytkowa - 770,14 m2 (stan przed remontem); zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach zrealizowanego już I i II etapu rewitalizacji wykonane zostały prace polegające na:
    1. remoncie dachu budynku (wraz z więźbą dachową),
    2. remoncie konserwatorskim elewacji frontowych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz odtworzeniem detalu architektonicznego i balkonów,
    3. remoncie i częściowej wymianie stropów międzykondygnacyjnych,
    4. wzmocnieniu ścian konstrukcyjnych (zszycie),
    5. remoncie piwnic wraz z wykonaniem pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania (podłączono budynek do sieci ciepła systemowego),
    6. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
    7. wymianę instalacji wewnętrznych - elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
    8. demontaż instalacji gazowej,
    9. wykonaniu izolacji poziomej i pionowej,
    10. remoncie klatki schodowej;
   2. budynkiem Pałacu Miejskiego F. Fischera - budynek nr 115 w obrębie S-6, o powierzchni zabudowy 603,39 m2 i powierzchni użytkowej 2078.69 m2 (według książki obiektu budowlanego), wybudowanym około 1895 r.; budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i poddaszu oraz jednej kondygnacji podziemnej, o konstrukcji tradycyjnej (ściany nośne murowane z cegły, dach jednospadowy drewniany); budynek przeszedł częściową rewitalizację i zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach zrealizowanego już I i II etapu rewitalizacji wyremontowany został dach budynku (wraz z więźbą dachową); w budynku tym jeden lokal jest zajęty bezumownie; Miasto Łódź prowadzi działania mające na celu opróżnienie tego lokalu;
   3. budynkiem poprzecznej oficyny - budynek nr 116 w obrębie S-6, o powierzchni zabudowy 116,74 m2 i powierzchni użytkowej 197,50 m2 (według książki obiektu budowlanego), wybudowanym około 1900 r.; budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej (ściany nośne murowane z cegły, dach jednospadowy drewniany, bez poddasza); budynek przeszedł częściową rewitalizację i zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach zrealizowanego już I i II etapu rewitalizacji wyremontowany został dach budynku (wraz z więźbą dachową).
    Dla budynków położonych na nieruchomości nie wydano świadectwa energetycznego.
  2. Zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach remontu budynków położonych na nieruchomości podlegającej sprzedaży pozostały do wykonania:
   1. remont i częściowa wymiana stropów międzykondygnacyjnych,
   2. wymiana instalacji wewnętrznych, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
   3. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
   4. wykonanie instalacji wentylacyjnej,
   5. remont klatek schodowych z odtworzeniem detalu balustrad, posadzek i biegów schodowych,
   6. remont konserwatorski elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz odtworzeniem detalu architektonicznego i balkonów pałacu miejskiego - Narutowicza 1,
   7. remont prześwitu bramowego,
   8. wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
   9. odwilgocenie, osuszenie i odgrzybienie ścian podziemia i nadziemia w miejscach zawilgoceń,
   10. zagospodarowanie terenu podwórza wraz z wymianą nawierzchni,
   11. prace konserwatorskie wewnątrz budynków - renowacja polichromii oraz sztukaterii,
   12. prace wykończeniowe
    – projektowana powierzchnia użytkowa wymienionych powyżej budynków wynosi łącznie 3930,02 m2, w tym powierzchnia użytkowa budynku opisanego w pkt 1 ppkt. 1 - 1477,12 m2, powierzchnia użytkowa budynku opisanego w pkt.1 ppkt 2 - 2174,74 m2 oraz powierzchnia użytkowa budynku opisanego w pkt. 1 ppkt 3 - 278,16 m2.
  3. Wymienione powyżej budynki wpisane zostały do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerami rejestru A/340 i A/341. Zabytki te znajdują się na działkach nr 27/2 i 27/3. Działka nr 27/4 jest niezabudowana i wykorzystywana jako dziedziniec wewnętrzny nieruchomości. Ponadto nieruchomość podlegająca sprzedaży usytuowana jest na obszarze układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerem A/48. Cała nieruchomość ma kształt prostokąta, a istniejące budynki oraz mur (część zlikwidowanego budynku) posadowione są wzdłuż wszystkich granic nieruchomości i w ten sposób ograniczają dostęp do dziedzińca. Fragment budynku, o którym mowa w pkt.1 ppkt 1 narusza granice nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 26/14 w obrębie S-6, a fragment budynku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2 narusza granice działek nr 537 w obrębie S-1 oraz 28/2 w obrębie S-6. Do elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 54 (działka nr 27/3) zainstalowany jest odciąg tramwajowej sieci trakcyjnej.
  4. Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się ponadto:
   1. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.: odcinek przyłącza wodociągowego Ø63/50mm, obsługującego teren całej nieruchomości oraz sześć przyłączy kanalizacyjnych d = 0,15 m;
   2. stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A. czynna preizolowana sieć ciepłownicza 2xDn65mm i 2xDn40mm, wykonana w 2016 r.;
   3. infrastruktura teletechniczna dla budynku narożnego przy ul. Piotrkowskiej 54;
   4. przyłącze gazu DN 63PE niskiego ciśnienia;
   5. cztery złącza kablowe nN wraz z liniami kablowymi nN zasilającymi te złącza;
   6. rozdzielnia oświetlenia drogowego ulic. 
  5. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna terenu podlegającego sprzedaży powinna odbywać się na obecnych zasadach poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej ulicy Narutowicza. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa bądź przebudowa zjazdów należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdów obsługujących teren inwestycyjny, nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego. 
  7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2396), nieruchomość podlegająca sprzedaży oznaczona jest symbolem 11.01 MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
   Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:
   1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi - objętego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
   2. Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej, utworzonego uchwałą Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 174), zmienioną uchwałą Nr XXXIII/881/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4041);
   3. obszaru Nowego Centrum Łodzi - na mocy uchwały Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/840/12 z dnia 4 lipca 2012 r. i Nr XII/241/15 z dnia 20 maja 2015 r.
   4. obszaru pomnika historii Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego utworzonego na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź- wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” (Dz. U. poz. 315);
   5. historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego w obrębie ulic: Wólczańskiej, Zielonej, Zachodniej, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Wschodniej, Sienkiewicza, Tylnej, Piotrkowskiej, Czerwonej, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków jako "Osada Łódka".
  9. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do: 
   1. wykonania remontu budynków znajdujących się na nieruchomości podlegającej sprzedaży; w ramach którego odnośnie budynku opisanego w pkt.1. ppkt 2 - zostaną wykonane co najmniej prace określone w wytycznych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiących załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 9404/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2018 r., z uwzględnieniem nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z tych wytycznych;
   2. zakończenia remontu, o którym mowa w ppkt 1 w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości; za zakończenie remontu uważa się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669);
   3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków określonych w ppkt 1 i 2; 
   4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kar umownych w wysokości po 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) za każde 12 miesięcy zwłoki w należytym wykonaniu obowiązków określonych w ppkt 1 i 2 - w okresie 5 lat od upływu terminu, o którym mowa w ppkt 2; 
   5. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych;
   6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w ppkt 3 i 4 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź - pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego, 14-dniowego terminu na zapłatę należnej kary - będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu:
    1. w zakresie kary umownej opisanej w ppkt 3 – 3 lat od upływu terminu określonego w ppkt 2,
    2. w zakresie każdej z kar umownych opisanych w ppkt 4 – 3 lat od upływu każdego kolejnego roku zwłoki w należytym wykonaniu obowiązków, o których mowa w ppkt 1 i 2;
   7. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych określonych ppkt 3 i 4, hipoteki w wysokości 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych);
   8. ustanowienia, w umowie sprzedaży, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 407/32 w obrębie S-1 – numer księgi wieczystej: LD1M/00272074/0 – nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na: 
    1. prawie podwieszenia do elewacji budynku, położonego na działce nr 27/3 w obrębie S-6 od strony danej ulicy (Piotrkowskiej i Zielonej/Piotrkowskiej i Narutowicza), na koszt właściciela nieruchomości władnącej, odciągów sieci trakcyjnej oraz prawie dostępu do nich w celu przeprowadzania jej naprawy, konserwacji lub wymiany,
    2. prawie wzniesienia na nieruchomości, na koszt właściciela nieruchomości obciążonej, niezbędnych urządzeń i zamocowania na nich odciągów sieci trakcyjnej w przypadku zburzenia istniejącego na nieruchomości budynku lub jego przebudowy w sposób, który uniemożliwi podczepienie odciągów sieci trakcyjnej do elewacji budynku;
   9. poniesienia kosztów wniosku o wpis służebności wymienionej w ppkt 8 w księdze wieczystej;
   10. w razie potrzeby, gdy wymagać tego będzie realizacja remontu - przeniesienia na własny koszt rozdzielni oświetlenia drogowego ulic w porozumieniu z jej właścicielem, poza obszar nieruchomości podlegającej sprzedaży, w miejsce z nim uzgodnione; w przypadku zlokalizowania rozdzielni na nabytej nieruchomości, nabywca zobowiązany będzie do całodobowego i nieograniczonego udostępnienia nieruchomości właścicielowi rozdzielni wraz z możliwością wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji ww. rozdzielni oświetlenia drogowego;
   11. przedłożenia Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków - w ciągu 6 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości - programu zagospodarowania zabytku objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem A/340 wraz z jego otoczeniem, uwzględniającego sposób dalszego korzystania z zabytku (w tym adaptację do nowej funkcji) oraz zobowiązania do przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich wraz z wstępnym harmonogramem prac;
   12. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
  10. Hipoteka, o której mowa w pkt. 9 ppkt 7 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej nr LD1M/00046346/5 w wyniku sprzedaży nieruchomości przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  11. Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości - o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie hipoteki określonej w pkt. 9 ppkt 7 potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym, wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży - możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt. 9 ppkt 7 na zasadach określonych w pkt. 9 ppkt 7 oraz w pkt.10.
  12. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu każdej z kar umownych, o których mowa w pkt. 9 ppkt 3 i 4, zamiast ustanawiania, przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt. 9 ppkt 7. W treści każdej z gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 5 500 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych) - odnośnie kary umownej, o której mowa w pkt.9 ppkt 3 oraz do wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) - odnośnie każdej z kar umownych, o których mowa w pkt. 9 ppkt 4, na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił którejkolwiek z kar umownych, o których mowa w pkt. 9 ppkt 3 lub 4. Gwarancja zabezpieczająca wierzytelność z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt. 9. ppkt 3 będzie udzielona na okres 6 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a gwarancje, zabezpieczające wierzytelności z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt.9 ppkt 4 będą udzielone odpowiednio na 7, 8, 9, 10 i 11 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu każdej z gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości którejkolwiek z kar umownych opisanych w pkt. 9 ppkt 3 i 4. Podpisany przez gwaranta dokument każdej z gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu każdej z gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt.9 ppkt 3 i 4 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w pkt. 9 ppkt. 7 i pkt.10; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument każdej z gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument każdej z gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny lub wystawiony przez gwaranta niezaakceptowanego uprzednio przez Miasto Łódź.
  13. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty kar umownych, o których mowa w pkt. 9 ppkt 3 i 4, na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
  14. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 9404/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2018 r. oraz wniosek Miasta Łodzi o ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości podlegającej sprzedaży przysługującego Miastu ustawowego prawa pierwokupu, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 109 ust. 3 pkt 5 tej ustawy.
  15. Wszelkie prace rekonstrukcyjne, konserwatorskie i remontowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi oraz po uzgodnieniu i zaakceptowaniu odpowiednich dokumentacji przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  16. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych) netto.
   Wadium wynosi 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Dostawa działki nr 27/4 będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23%. Dostawa działki nr 27/2 będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 60, 1499, 1629 i 1669). Dostawa działki nr 27/3 będzie częściowo opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23% oraz częściowo zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Od 86,2% ceny sprzedaży nieruchomości zostanie udzielona bonifikata w wysokości 40 %.
  17. Sprzedaż nieruchomości nastąpi wraz z dokumentacją dotyczącą rewitalizacji zbywanej nieruchomości wskazanej w załączniku Nr 1 do „Warunków przetargu”, stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 9404/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2018 r., której cena wynosi 226 817,82 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) netto plus należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, co stanowi 278 985,92 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) brutto.
  18. Cena w/w dokumentacji, nie wchodzi w skład ceny wywoławczej wskazanej w pkt.16 i nie jest przedmiotem licytacji.

   Załącznik nr 1 do „Warunków przetargu” >>>

   Załącznik nr 2 do „Warunków przetargu” >>>
 2. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki, obr S-2, dz nr 367 o pow. 4400 m2, KW nr LD1M/00268262/4

  Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki (2018-12-06) >>>

  Na działce nr 367 znajduje się skarpa, część kładki pieszo-jezdnej wraz z podporami i latarnią oraz fragment utwardzenia terenu przy dworcu Łódź-Fabryczna. Naniesienia te zostały posadowione przez Miasto Łódź w ramach inwestycji pn.: Przebudowa infrastruktury na obszarze Nowego Centrum Łodzi. Z uwagi na funkcjonalne połączenie z terenem dworca Łódź-Fabryczna wszelkie działania związane z likwidacją bądź przebudową kładki pieszo-jezdnej powinny odbywać się w uzgodnieniu z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. W przypadku zamiaru pozostawienia lub zorganizowania na nabytej nieruchomości funkcji komunikacji pieszej z wykorzystaniem ww. kładki, nabywca nieruchomości powinien prowadzić prace także w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu, Biurem Architekta Miasta oraz Biurem Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.
  Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
  1. przewody energetyczne wraz z latarniami;
  2. instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która obsługiwała dwa wpusty starego dworca kolejowego; Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie posiada informacji czy powyższe urządzenia zostały zlikwidowane (brak dokumentacji powykonawczej w tym zakresie);
  3. odwodnienie liniowe terenu (również funkcjonalne powiązane z dworcem Łódź-Fabryczna);
  4. światłowód firmy Polkomtel S.A., który przewidziany jest do przebudowy i ułożenia w docelowym pasie drogi 7KDY w ramach przyszłej inwestycji Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi po północnej stronie działki został wybudowany wodociąg ø200 mm, który obecnie podlega procedurze odbiorowej; po jego przejęciu do eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będą dla niego obowiązywały pasy ochronne wolne od zabudowy i stałych naniesień wynoszące 3 m od osi, po obu stronach przewodu; pasy te swoim zasięgiem będą obejmować teren zbywanej nieruchomości. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają ww. jednostki.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla sieci opisanych powyżej.
   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259), sprzedawana nieruchomość przylega do ciągów komunikacyjnych oznaczonych jako 7KDY, 4KDY, 6KDZ i placu 10.6.PP. Miasto Łódź przewiduje budowę drogi podziemnej 7KDY w ramach której planowana jest budowa zjazdu na działkę 367 w obrębie S-2. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Zarząd Inwestycji Miejskich. Na poziomie „0” ciągu pieszo-jezdnego drogi podziemnej 7KDY, zapewniona zostanie możliwość wyznaczenia drogi przeciwpożarowej do działki nr 367 oraz docelowych wjazdów dla dostaw i obsługi. Na etapie realizacji drogi podziemnej 7KDY i placu 10.6.PP możliwe będzie ograniczenie (a nawet uniemożliwienie) dostępu do działki nr 367 w obrębie S-2. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w stanie istniejącym obsługa komunikacyjna powinna odbywać się od strony ulicy Targowej poprzez ustanowioną służebność gruntową, polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 283/40 w obrębie S-2, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00268262/4. Służebność ta zostanie ustanowiona w umowie sprzedaży działki nr 367 w obrębie S-2. Przebieg służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 9410/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 września 2018 r.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydział Ksiąg Wieczystych został złożony wniosek polegający na odłączeniu działki nr 367 z księgi wieczystej nr LD1M/00268262/4 i założenia dla niej odrębnej księgi wieczystej (data wzmianki o rejestracji wniosku – 6 września 2018 r.).
   Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 258). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 10.7.MW/U.
   Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów złotych) netto.
   Wadium wynosi: 1 400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów (obecnie 23%).
   Do ceny nabycia zostanie doliczona wartość służebności w kwocie 145 000 zł, powiększona o podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwocie 33 350 zł.

   Załącznik nr 1 do „ Warunków przetargu” >>>

   Dodatkowe informacje:
   Pytania (2018-11-29) >>>
   Odpowiedzi (2018-11-29) >>>

   Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki (2018-12-06) >>>
 3. Sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru, Targowej bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów bez numeru, obr.W-24 jako działki nr 4/1, 4/23, 9/40 i 3/14 o łącznej powierzchni 6377 m2, KW: LD1M/00002782/3, LD1M/00002789/2 i LD1M/00105537/3
  Na działce 3/14 znajdują się:
  1. murowany budynek użytkowo-magazynowy dawnego składu towarów Spółki Akcyjnej Składów Towarowych „Warrant”, który zgodnie z kartoteką budynków posiada powierzchnię zabudowy 2117 m2 i powierzchnię użytkową 3190 m2, parterowy z podpiwniczeniem, założony na rzucie odcinka łuku, obejmujący trzy segmenty połączone wspólnym dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej; budynek wpisany jest do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków; 5 lokali użytkowych znajdujących się w budynku jest bezumownie wykorzystywanych przez byłych najemców; 
  2. szlaban, waga samochodowa oraz murowany budynek do jej obsługi wybudowany w 1984 r., o jednej kondygnacji naziemnej, który zgodnie z informacją Zarządu Lokali Miejskich posiada powierzchnię zabudowy 36 m2 i powierzchnię użytkową 35 m2, w złym stanie technicznym.
   Brak świadectwa energetycznego dla w/w budynków.
   Pozostałe działki są niezabudowane. Teren nieruchomości utwardzony jest płytami betonowymi. Od strony ulicy Targowej, w granicy działki nr 3/14 biegnie ściana budynku. Działka ta jest oddzielona od pasa drogowego ulicy Targowej betonowym ogrodzeniem wraz z bramą stalową. Ogrodzenie to (wraz z bramą) biegnie w zachodniej granicy działki nr 3/18, która znajduje się we władaniu Zarządu Lokali Miejskich i posiada użytek faktyczny – Ti. 
   Od strony ulicy Tuwima, w południowej granicy działek nr 3/14, 4/1 i 4/23 z północną granicą działki 9/40 znajduje się betonowe ogrodzenie z bramą stalową (fragment ogrodzenia wychodzi na działki sąsiednie nr 4/24 i 9/41. Od strony alei Scheiblerów nieruchomość częściowo ogrodzona jest siatką metalową. Jednocześnie granice działek nr 3/16, 3/11 i 3/15 zostały naruszone przez znajdujące się na działce nr 3/14 ogrodzenie, rampę oraz ścianę murowaną. Na wysokości północnej ściany budynku, opisanego w pkt 1, fragment działki nr 3/14 w niewielkim zakresie znajduje się w posiadaniu użytkownika wieczystego działki nr 2/18, zaś po stronie nabywcy leży ryzyko uzyskania jej posiadania. Dodatkowo nieruchomości pokrywa roślinność ruderalna ze spontanicznym udziałem drzew – w większości klonów jednolistnych.
   Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanej opinii poinformował, że w odniesieniu do budynku opisanego w pkt 1, a także terenu dawnej działki nr 3/12 (obejmującego obecne działki nr 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17 i 3/18) w dniu 16 marca 2018 r. została wydana decyzja WUOZ-BR.5140.27.2018.PU w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych. Decyzja ta nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu. Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji sprawa aktualnie podlega rozpatrzeniu przez organ II instancji. Jednocześnie Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał ramowe wytyczne dotyczące ochrony budynku, które powinny uwzględniać:
   1. zachowanie historycznej bryły budynku (zakaz nadbudowy i rozbudowy obiektu),
   2. usunięcie wtórnych, ahistorycznych przybudówek,
   3. zachowanie historycznej kompozycji elewacji budynku (układ elewacji, rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, elementy wystroju), renowacja elewacji na podstawie wyników badań historycznych (w tym analizy materiałów archiwalnych) oraz badań konserwatorskich, rekonstrukcja brakujących elementów detalu architektonicznego,
   4. zachowanie historycznej ślusarki okiennej oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej (wrota, drzwi), wymiana wtórnej ślusarki / stolarki na okna / drzwi o wyglądzie historycznym; w przypadku złego stanu zachowania dopuszcza się wymianę okien i drzwi historycznych na wykonane we współczesnej technologii z zachowaniem historycznego wyglądu,
   5. wymiana wtórnego pokrycia dachu (blacha falista) na pokrycie adekwatne dla zabytkowego charakteru obiektu,
   6. zachowanie i konserwacja elementów drewnianej konstrukcji wewnętrznej oraz elementów drewnianej konstrukcji dachu, z dopuszczeniem częściowej rekonstrukcji w przypadku złego stanu zachowania,
   7. zachowanie i konserwacja oryginalnych podłóg deskowych w kondygnacji parteru.
    - powyższe wytyczne mają charakter ramowy i mogą ulec modyfikacji na podstawie wyników badań, zaś wszelkie prace związane z adaptacją budynku do nowej funkcji podlegają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków już w fazie koncepcji; w przypadku, gdy opisany teren, przed zawarciem umowy sprzedaży zostanie wpisany do rejestru zabytków na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej, zawarcie umowy sprzedaży będzie uwarunkowane od uzyskania przez Miasto Łódź pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zbycie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
    Na terenie zbywanych nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów, znajdują się:
    1. dwa złącza kablowe nN oraz pięć linii kablowych nN, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, dla których strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 0,5 m z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
    2. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn400 mm wykonana w 2003 r. w technologii rur preizolowanych, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rur preizolowanych; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
    3. czynne preizolowane przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn50 mm, wykonane w 1993 r., częściowo przebudowane w ramach przebudowy sieci magistralnej w 2003 r., stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 2 m od skraju rur preizolowanych; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
    4. czynne nadziemne przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn250 mm, wykonane w 1991 r., stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rurociągów; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
    5. w pobliżu działki nr 4/23 znajduje się czynna preizolowana ciepłownicza sieć magistralna 2xDn400 m, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosząca 3 m od skraju rur preizolowanych obejmuje częściowo ww. działkę (wzdłuż jej wschodniej granicy);
    6. przyłącze wodociągowe z wewnętrznej instalacji wodociągowej posesji przy ul. Tuwima 58;
    7. fragment przyłącza kanalizacyjnego D=0,15 m – od kanału ogólnospławnego D=0,40 m zlokalizowanego w ulicy Tuwima; przyłącze nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
    8. dwa przyłącza kanalizacyjne D=0,15 m, włączone do kanału ogólnospławnego D=0,35 m zlokalizowanego w ulicy Targowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
    9. na terenie działki nr 3/14 może znajdować się przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki z wyburzonej wzdłuż ulicy Tuwima zabudowy;
    10. sieć telefoniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych, stanowiąca własność Orange Polska S.A.; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodu zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219 poz. 1864 oraz z 2010 r. 115 poz. 773);
    11. instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz instalacja kanalizacyjna odwadniająca komory CO nr 768 i 768A.
     Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
     Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, w stanie istniejącego układu komunikacyjnego, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach, poprzez zjazdy z pasa drogowego ulicy Targowej i Tuwima. 
     W układzie docelowym, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa poniżej, obsługa komunikacyjna może ulec zmianie w dostosowaniu do przyjętych w planie rozwiązań. Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich obsługa komunikacyjna od strony al. Rodziny Scheiblerów nie jest możliwa. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
     Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
     Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
     W dniu 19 września 2018 r., w związku z planowaną budową zespołu budynków biurowych na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Targowej 2 (działka nr 2/18 w obrębie W-24), Miasto Łódź wyraziło zgodę na wykonanie wzmocnienia gruntu m.in. pod budynkiem, opisanym powyżej, w technologii Jet Grouting oraz wykonanie dodatkowego, na czas prowadzenia robót, zabezpieczenia budynku w postaci rusztowań stalowych (przypór) mających na celu usztywnienie konstrukcji bez mechanicznej ingerencji w ściany budynku; niniejsza zgoda obowiązuje do daty przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości.
     W dniach 29 czerwca 2018 r. i 3 lipca 2018 r. zostały złożone do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wnioski polegające na:
     1. ujawnieniu podziału działki nr 4/22 uregulowanej w KW nr LD1M/00002782/3 na działki 4/23 i 4/24 oraz przeniesieniu działek nr 4/1 i 4/23 do odrębnej księgi wieczystej;
     2. ujawnieniu podziału działki nr 3/12 uregulowanej w KW nr LD1M/00105537/3 na działki 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17 i 3/18 oraz przeniesieniu działki nr 3/14 do odrębnej księgi wieczystej;
     3. ujawnieniu podziału działki nr 9/8 uregulowanej w KW nr LD1M/00002789/2 na działki 9/40 i 9/41 oraz przeniesieniu działki nr 9/40 do odrębnej księgi wieczystej.
      Przedmiotowe nieruchomości objęte są uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 258). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
      1. przedmiotowe działki znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 13.3.MW/U,
      2. budynek opisany powyżej oznaczony jest symbolem E35 – II kategoria ochrony.
       Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16 500 000 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
       Wadium wynosi: 1 650 000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
       Postąpienie wynosi nie mniej niż 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
       Sprzedaż działki nr 3/14 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669). Cenę nabycia działek nr 4/1, 4/23 i 9/40 stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).
 4. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 34, obr. S-1, dz nr 282/1 o powierzchni 1580 m2, KW nr LD1M/00089117/4
  1. Na terenie nieruchomości usytuowane są:
   1. budynek mieszkalny o 4 kondygnacjach nadziemnych, o powierzchni zabudowy 362 m2 oraz powierzchni użytkowej 978 m2, wybudowany w 1900 roku; stanowi on od ulicy płk. Jana Kilińskiego podporę dla trakcji linii tramwajowej (2 punkty zakotwienia),
   2. budynek mieszkalny o 4 kondygnacjach nadziemnych, o powierzchni zabudowy 420 m2 oraz powierzchni użytkowej 994 m2, wybudowany w 1900 roku,
   3. budynek niemieszkalny o 1 kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 148 m2 oraz powierzchni użytkowej 33 m2, wybudowany w 1969 roku,
   4. budynek niemieszkalny o 1 kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 61 m2 oraz powierzchni użytkowej 59 m2, wybudowany w 1947 roku,
   5. budynek garażowy o powierzchni zabudowy 39 m2 oraz powierzchni użytkowej 37 m2, wybudowany w 1947 roku– których stan techniczny określony został jako zły.
    Brak świadectwa energetycznego dla w/w budynków.
  2. Sprzedawana nieruchomość, jako narożna położona jest u zbiegu ulic Rewolucji 1905 r. i płk. Jana Kilińskiego. Wjazd na nieruchomość z ulicy Rewolucji 1905 r. przez prześwit bramowy. Podwórko jest utwardzone. Ogrodzenie nieruchomości stanowią ściany budynków nieruchomości sąsiednich oraz betonowe ogrodzenie (w podwórzu, w granicy z działką nr 283). Przy północno-zachodnim i południowo-zachodnim narożniku budynku opisanego powyżej granice nieruchomości minimalnie obejmują fragmenty chodnika. Na terenie nieruchomości podlegającej sprzedaży znajdują się pojedyncze okazy drzew. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Na teren nieruchomości wychodzą otwory okienne ze ścian budynków położonych w północnej i wschodniej granicy działki nr 282/1, położonych na przyległych działkach nr 284/2 i 281/11.
  3. Na terenie zbywanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów znajdują się:
   1. stalowe przyłącze gazowe DN 80 niskiego ciśnienia, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodu zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej jego służbom eksploatacyjnym prawo dostępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej; 
   2. dwa złącza kablowe nN oraz urządzenia oświetleniowe: lampa oświetleniowa na budynku opisanym w pkt. 1 ppkt 1 i wbudowana skrzynka bezpiecznikowa w tym budynku, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; 
   3. w budynkach: sieć telefoniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej nieruchomości, stanowiąca własność Orange Polska S.A.; przy budynku opisanym powyżej w pasie ulicy Rewolucji 1905 r. posadowiona jest skrzynka kablowa sieci teletechnicznej należąca do Orange Polska S.A.
   4. Ponadto nieruchomość podłączona jest do:
    1. wodociągu ø 150 mm zlokalizowanego w ulicy Rewolucji 1905 r. przyłączem ø 50 mm, długości L=6,0 m; w 2007 r. przyłącze zostało częściowo zmodernizowane wraz z wodociągiem,
    2. kanału ogólnospławnego JV 1,0 m x 1,75 m zlokalizowanego w ulicy Rewolucji 1905 r. siedmioma przyłączami d=0,15 m, o łącznej długości L=41,50 m licząc od sieci do granicy nieruchomości – rok budowy 1957
     – przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ma zawartą umowę na świadczenie usług tymi przyłączami. 
   5. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
   6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, przez istniejący zjazd z ulicy Rewolucji 1905 r. (działka nr 290/24 w obrębie S-1) i przejazd bramowy. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   8. Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W3b – tereny przekształcenia historycznej struktury przestrzennej; wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III, przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. 
   9. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXII/1915/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, dr. Seweryna Sterlinga, Stefana Jaracza i płk. Jana Kilińskiego.
   10. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obszarowym wpisem do gminnej ewidencji zabytków dotyczącym układów przestrzennych pn. Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta – osada rękodzielnicza-historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy w obrębie ulic: Wschodniej, Północnej, Kamińskiego, Uniwersyteckiej, Narutowicza. Z uwagi na to, nieruchomość podlega rygorom ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1669), a wszelkie prace na nieruchomości należy wykonywać w uzgodnieniu z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ponadto wszelkie działania na nieruchomości muszą być również zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669) i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie jest wykluczona możliwość nadbudowy budynków zlokalizowanych na przedmiotowej nieruchomości. Rozstrzygnięcie kwestii, czy nadbudowa jest dopuszczalna, będzie wymagało przeprowadzenia analiz urbanistyczno-widokowych. Ponadto ze względu na fakt, iż budynki nie są indywidualnie objęte ochroną konserwatorską, a znajdują się na terenie układu przestrzennego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, zmiana zagospodarowania wnętrz nie wymaga uzyskania opinii Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
   11. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197) oraz na terenie obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałą Nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337).
   12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
    1. ustanowienia w umowie sprzedaży, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 289/2 w obrębie S-1 – numer księgi wieczystej LD1M/00269042/3 – nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na: 
     1. prawie podwieszenia do elewacji budynku od strony ulicy Kilińskiego, na koszt właściciela nieruchomości władnącej, odciągów sieci trakcyjnej oraz prawie dostępu do nich w celu przeprowadzenia jej naprawy, konserwacji lub wymiany,
     2. prawie wniesienia na nieruchomości, na koszt właściciela nieruchomości obciążonej, niezbędnych urządzeń i zamocowania na nich odciągów sieci trakcyjnej w przypadku zburzenia istniejącego na nieruchomości budynku lub jego przebudowy w sposób, który uniemożliwi podczepienie odciągów sieci trakcyjnej do elewacji budynku;
    2. poniesienia kosztów wniosku o wpis służebności wymienionej w ppkt 1 w księdze wieczystej;
    3. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich mogących mu przysługiwać roszczeń opisanych w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
   13. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
    Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669).
 5. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Solidarności Walczącej 25, obr G-17, dz nr 524 o powierzchni 804 m2, KW nr LD1M/00170266/8
  Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości porośnięty jest roślinnością ruderalną z luźnym, spontanicznym zadrzewieniem i zakrzewieniem liściastym w wieku do 10-15 lat. Południowo-zachodnia granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie działki sąsiedniej.
  Na nieruchomości znajduje się przyłącze napowietrzne nN, w granicy działki znajduje się słup nN oraz linia napowietrzna nN, złącze kablowe nN przylegające do linii regulacyjnej działki, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. 
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg średniego ciśnienia DN 250 PE w ul. Śląskiej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 524 przylega bezpośrednio do działki drogowej nr 521/2, na której znajduje się ulica Solidarności Walczącej zaliczana do kategorii dróg wewnętrznych. Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się poprzez projektowany dojazd z ulicy Solidarności Walczącej. Działki pod ulicą Szymańskiego i Solidarności Walczącej mają nieuregulowany stan prawny, posiadają użytek „dr” oraz znajdują się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356,1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami sieci;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości (lub w granicy nieruchomości) nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich i bez naruszenia praw osób trzecich.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42, obr. S-2, dz nr 272 o powierzchni 961 m2, KW nr LD1M/00080559/1
  Na terenie nieruchomości usytuowane są:
  1. budynek mieszkalny o 5 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 640 m2 oraz powierzchni użytkowej 2201 m2;
  2. budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 19 m2 oraz powierzchni użytkowej 32 m2;
  3. budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 8 m2 oraz powierzchni użytkowej 7 m2.
   Podwórze jest częściowo utwardzone i ogrodzone od strony północnej ścianą budynku położnego na działce nr 271. Od strony wschodniej podwórze jest częściowo ogrodzone ścianami budynku oraz drewnianej budowli, położonymi na działce nr 273/1.
   Brak świadectwa energetycznego dla w/w budynków.
   Na terenie zbywanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów znajdują się:
   1. przyłącze gazowe PE63 niskiego ciśnienia, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodu zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);
   2. złącze kablowe nN wkomponowane w klatce, zasilające posesję przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42 kablami nN, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
   3. fragment przyłącza wodociągowego ø63/50 mm wykonanego z rur PETS w 2008 r.; którego całkowita długość wynosi L=7,0 m licząc od wodociągu ø160 mm w ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdujący się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   4. cztery przyłącza D=0,15 m, odprowadzające ścieki bytowe i wody opadowe z dachów zabudowy; dwa przyłącza włączone są do kanału ogólnospławnego D=0,35 m w ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, dwa do kanału ogólnospławnego w ulicy Składowej; przyłącza zlokalizowane są w pasach drogowych a ich całkowita długość wynosi L=16,30 m; przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   5. w budynkach i na elewacji może znajdować się sieć telefoniczna, stanowiąca własność Orange Polska S.A.
    Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Składowej/Rodziny Poznańskich (działka nr 281/8 w obrębie S-2). Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317,1356,1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawniona jest także księga lokalowa nr LD1M/00102525/5, prowadzona dla lokalu nr 19, stanowiącego własność Miasta Łodzi, wobec której został złożony wniosek o jej zamknięcie.
    Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
    1. przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7.2.MW/U oraz objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej historycznego ukształtowania zabudowy śródmiejskiej;
    2. budynek mieszkalny oznaczony jest symbolem P9 – II kategoria ochrony, a szczególny zakres działań przy zabytku opisany został jako: nakaz zachowania mansardy.
     Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 300 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) netto.
     Wadium wynosi 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
     Postąpienie wynosi nie mniej niż 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
     Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650 ,1499, 1629 i 1669). ).

Dodatkowe informacje:
Pytania cz. 1 (2018-11-30) >>>
Odpowiedzi cz. 1 (2018-11-30) >>>

Pytania cz. 2 (2018-11-30) >>>
Odpowiedzi cz. 2 (2018-11-30) >>>

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3 grudnia 2018 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym, stanem faktycznym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń-dotyczy nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 54;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3 grudnia 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu. 
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca. 
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2 278)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31. 
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki (2018-12-06) >>>


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (05.10.2018 12:39)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (06.12.2018 11:38)

Informację opracował(a): Justyna Kopaś (04.10.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 2170