Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej przy ulicy Wołowej 2 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 75d

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi 

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

I. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy:

 • Wołowej 2, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P–29 jako działka nr 135 o powierzchni 16518 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00025299/7.

Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością ruderalną z zadrzewieniem liściastym. W części występuje utwardzenie kostką betonową, płytami betonowymi, betonem i asfaltem. W części zachodniej wykonany jest niewielki nasyp. Na działce znajdują się nieużytkowane i zdewastowane pozostałości po obiektach sportowych (fundamenty, podmurówka, stalowa konstrukcja zadaszenia dawnej hali tenisowej). W północnej części działki znajduje się zdewastowany obiekt dawnego garażu. Znaczna część zachodniej granicy nieruchomości przebiega po ścianach budynków posadowionych  na sąsiednich działkach. Budynki te są nieużytkowane i w znacznym stopniu zniszczone oraz posiadają wychodzące na teren zbywanej nieruchomości otwory okienne i drzwiowe. Budynek zlokalizowany na nieruchomości sąsiedniej (znajdującej się przy ul. Proletariackiej 10 – działka nr 116 w obrębie P-29) narusza granicę zachodnią zbywanej nieruchomości. Zachodnia granica nieruchomości jest również naruszona przez wygrodzenie terenu dla działek o numerach: 115, 116, 117 i 118 o łącznej powierzchni 74 m2, a granica północno-wschodnia – przez ogrodzenie działki nr 138/15 (zajmowana powierzchnia to 2 m2). Wschodnia granica zbywanej nieruchomości jest natomiast naruszona przez docieplenie budynku położonego na działkach nr: 134/6, 134/41, 134/40, 134/39 i 134/38 (łączna powierzchnia terenu zajętego pod docieplenie wynosi około 10 m2). Od strony ulicy Wołowej znajduje się dwuskrzydłowa brama wjazdowa oraz zużyte ogrodzenie z siatki w ramach na cokole murowanym ze słupkami metalowymi.

Z uwagi na zły stan techniczny, naniesienia powyżej opisane nie przedstawiają żadnej wartości, a celem ekonomicznym sprzedaży jest dostawa gruntu.

Brak świadectwa energetycznego dla obiektu dawnego garażu.

Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. przewody gazowe średniego ciśnienia DN 160 PE eksploatowane przez PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);
 2. preizolowane przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn50mm stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla preizolowanego przyłącza ciepłowniczego 2xDn50mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
 3. inne sieci ciepłownicze;
 4. sieci i studnie kanalizacyjne;
 5. przyłącze wodociągowe;
 6. sieci elektroenergetyczne.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, przez istniejący zjazd z drogi publicznej Wołowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r.  poz. 12, 138, 159, 317 i 1356). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość objęta jest postępowaniem sądowym w sprawie ustanowienia na jej części służebności drogi koniecznej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 19-23, oznaczonej jako działka nr 134/6 w obrębie P-29, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00133091/9.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem WZ2 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 600 000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi 860 000 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 86 000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek
od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

II. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

 • Prezydenta Gabriela Narutowicza 75d, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-2 jako działka numer 332 o powierzchni 885 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00068190/6.

Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 16/32 części)  oraz osób fizycznych (pozostały udział).
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z usługami na parterze, czterokondygnacyjnym, w zabudowie zwartej, w połowie podpiwniczonym, ze strychem użytkowym, o powierzchni zabudowy 338,00 m2, wybudowanym w 1936 r.  W budynku jest 10 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 767,85 m2 i 3 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej 143,77 m2. Wszystkie lokale są zasiedlone. Powierzchnia strychu i piwnic wynosi 172,65 m2. Budynek jest w zadawalającym stanie technicznym, a jego zużycie techniczne wynosi ok. 50%. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i centralnego ogrzewania. W dziale III księgi wieczystej LD1M/00068190/6 wpisane jest prawo dożywocia, w rozumieniu art. 908 Kodeksu cywilnego, obciążające udział wynoszący 1/16 część  nieruchomości należącej do Michała  i Heleny małż. Szlaga oraz ustalono sposób korzystania z nieruchomości wspólnej   w ten sposób, że:

 1. Longina Teresa i Krzysztof Stanisław małżonkowie Cwynar będą wyłącznie użytkować lokal mieszkalny nr 7 o pow. 106,35 m2 znajdujący się na I piętrze po prawej stronie od wejścia na piętro oraz na wprost od wejścia na piętro;
 2. Helena i Michał małżonkowie Szlaga będą wyłącznie użytkować lokal mieszkalny nr 8a o pow. 70,30 m2 znajdujący się na I piętrze po lewej stronie od wejścia na piętro ze współużywalnością wspólnego korytarza do lokalu mieszkalnego nr 8;
 3. Dorota Szczygłowska będzie wyłącznie użytkować lokal mieszkalny nr 11 o pow. 82,80 m2 znajdujący się na III piętrze po lewej stronie od wejścia na piętro ze współużywalnością wspólnego korytarza do lokalu mieszkalnego nr 12 oraz lokal mieszkalny nr 8 o pow. 57 m2 znajdujący się na I piętrze po lewej stronie od wejścia na piętro ze współużywalnością wspólnego korytarza do lokalu mieszkalnego nr 8a;
 4. Paweł Szlaga będzie wyłącznie użytkować lokal mieszkalny nr 13 o pow. 74,50 m2 znajdujący się na III piętrze po prawej stronie od wejścia na piętro.

W dniu 8 czerwca 2018 r. do działu III księgi wieczystej LD1M/00068190/6 wpłynął wniosek o wykreślenie prawa dożywocia.

Zgodnie z działem IV księgi wieczystej nieruchomość jest obciążona hipotekami:

 1. umowną zwykłą – 4,40 zł wraz z kaucją, na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, z tytułu pożyczki, wpisaną w dniu 25 sierpnia 1937 r., przepisaną z urzędu 28.10.1985 r. z rep. hip. 6752 przy przeniesieniu nieruchomości z powyższej księgi;
 2. przymusową zwykłą – 3,54 zł z 1% rocznie na rzecz Skarbu Państwa z tytułu remontu, podłączenia do E.C. i C.O., z 27 stycznia 1970 r., przepisaną z urzędu 28.10.1985 r. z rep. hip. 6752 przy przeniesieniu nieruchomości z powyższej księgi; 
 3. umowną zwykłą – 27,65 zł z 1% rocznie na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nakładów na nieruchomość, z 28 stycznia 1985 r., przepisaną z urzędu 28.10.1985 r. z rep.hip. 6752 przy przeniesieniu nieruchomości z powyższej księgi;
 4. przymusową zwykłą – 1,38 zł z 1% rocznie na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nakładów na nieruchomość, od 28 stycznia 1985 r.;

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez współwłaściciela nieruchomości, a firmą administrującą jest EUREX w Łodzi, ul. Zachodnia 40/42.

Na terenie nieruchomości  zlokalizowany jest odcinek przyłącza wodociągowego Ø 63/50 mm, znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obsługującego teren przedmiotowej nieruchomości, czynna sieć ciepłownicza 2xDn250 mm ze strefą ochronną po 3 m od skraju rurociągu oraz czynne przyłącze ciepłownicze 2xDn32 mm ze strefą ochronną po 2 m od skraju rurociągu, eksploatowane przez Veolia Energia Łódź S.A. Nieruchomość jest zasilana przyłączem gazu DN63PE niskiego ciśnienia, które eksploatowane jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.  

Na nieruchomości mogą znajdować się także sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości dla obecnego zagospodarowania powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr III/40/14 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej, działka nr 332 położona jest na terenie oznaczonym na planie symbolem 4.1.MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 541 000 (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 108 200 zł (słownie: sto osiem tysięcy dwieście złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż:  5 410 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dziesięć  złotych).

Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.

Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650).

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 15 października 2018 r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 15 października 2018 r. do godziny 1500 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (17.08.2018 11:29)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (17.08.2018 11:45)

Informację opracował(a): Katarzyna Wierzbowska (16.08.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1370