Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Leśnej 12


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy:

 • Leśnej 12, oznaczonej jako działka nr 127 w obrębie K-13 o powierzchni 2 534 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1P/00041739/5.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży zabudowana jest:

 1. parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem produkcyjnym, o powierzchni zabudowy 394 m2 i powierzchni użytkowej 332,78 m2;
 2. parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym, o powierzchni zabudowy 33 m2 i powierzchni użytkowej 26,4 m2;

  Sprzedaż nieruchomości zabudowanej nastąpi wraz z wyposażeniem dawnej cukierni, którego spis znajduje się w załączniku do ogłoszenia o przetargu.
  Na nieruchomości, wzdłuż północnej granicy, znajduje się nieutwardzona droga dojazdowa do budynków. Teren nieruchomości ogrodzony jest jedynie w części wschodniej, przy czym ogrodzenie wykonane jest częściowo z siatki na słupkach stalowych oraz częściowo z siatki w ramach, a brama jest stalowa. W zachodniej części nieruchomości nie ma ogrodzenia, natomiast w granicy posadowiony jest sąsiedni budynek. Część terenu przylegająca do budynku produkcyjnego jest utwardzona.

  Ponadto na nieruchomości znajdują się:
  1. napowietrzna infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla posesji, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
  2. przyłącze kablowe wraz ze złączem kablowym typu ZK3+2P zasilanym z istniejącej w ulicy linii napowietrznej 0,4kV, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A.;
  3. zgodnie z mapą zasadniczą – urządzenia wodno-kanalizacyjne i przyłącze gazowe.

   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nieruchomość przylega do pasa drogowego ulicy Leśnej. Zgodnie z opinią Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim działka ma możliwość obsługi komunikacyjnej.
   Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectw energetycznych.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XII/135/07 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Konstantynowa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 338, poz. 3038), nieruchomość oznaczona jest jako 5 P - tereny zabudowy produkcyjnej i skadowo-magazynowej oraz 4KDD - droga gminna, dojazdowa.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.10.2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669).
Sprzedaż nieruchomości nastąpi z jednoczesnym zbyciem wyposażenia dawnej cukierni wskazanego w załączniku do ogłoszenia, którego cena wynosi 9 210 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych) plus należny podatek od towarów i usług według stawki 23%.
Cena wyposażenia, o którym mowa powyżej nie wchodzi w skład ceny wywoławczej i nie jest przedmiotem licytacji.


Załącznik - Spis wyposażenia dawnej cukierni, podlegającego sprzedaży >>>

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 21 stycznia 2019 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 21 stycznia 2019 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości oraz ceny nabycia wyposażenia wymienionego w załączniku do ogłoszenia o przetargu, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości oraz ceny nabycia wyposażenia wymienionego w załączniku do ogłoszenia o przetargu w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (23.11.2018 10:20)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (23.11.2018 10:21)

Informację opracował(a): Katarzyna Wierzbowska (22.11.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 921