Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy Trybunalskiej 19, oraz na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Narewskiej 11

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Trybunalskiej 19, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-27 jako działka nr 662 o powierzchni 1 082 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00192114/8
   Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona, posiada kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Ogrodzenie wschodniej granicy działki nr 662 narusza nieznacznie granice sąsiedniej działki drogowej (ulicy Trybunalskiej). Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przylega do pasa drogowego ulicy Trybunalskiej i ulicy Czynnej. 
   Działka pokryta jest roślinnością ruderalną ze spontanicznym zadrzewieniem liściastym, w tym z udziałem klonów w południowo – zachodniej części nieruchomości. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). 

   Zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej, na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są:
   1. fragment strefy ochronnej od wodociągu Ø 100 mm w ul. Trybunalskiej, dla którego obowiązują pasy ochronne po 3,0 m po obu stronach licząc od osi przewodu, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.; 
   2. fragment strefy ochronnej od kanału sanitarnego D=0,25 m w ul. Trybunalskiej, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m po obu stronach licząc od krawędzi skrajnych przewodu, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.
    Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową, wzdłuż wschodniej i północnej granicy nieruchomości, w pasie drogi ulicy Trybunalskiej i Czynnej, przebiega infrastruktura podziemna telewizji kablowej. 
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
    Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    W ulicy Trybunalskiej zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, sanitarna, deszczowa, telekomunikacyjna i telewizji kablowej, w ulicy Czynnej zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, sanitarna, deszczowa i telewizji kablowej.
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez nowo zaprojektowany dojazd z drogi wewnętrznej ulicy Czynnej (działka nr 656 w obrębie G-27) – maksymalnie oddalony od połączenia drogi wewnętrznej z drogą publiczną. Działka nr 656 pod ulicą Czynną nie stanowi własności Miasta Łódź, posiada użytek „dr” i jest we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Ulica Trybunalska jest drogą publiczną klasy technicznej Z (zbiorczą), zaliczoną do kategorii dróg powiatowych. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. 
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto. 
    Wadium wynosi: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych). 
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
    Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Narewskiej 11, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-9 jako działka numer 544 o powierzchni 399 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00015829/9.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale ½) oraz osób fizycznych (w udziale ½).
   Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny (przylegający do budynku mieszkalnego, oznaczonego adresem Narewska 11A), jednokondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem. Budynek o powierzchni użytkowej 46,14 m² (zgodnie z danymi zarządcy), wzniesiony w 1935 r., jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, gazową oraz lokalną kanalizację. W budynku tym znajdują się dwa lokale mieszkalne, z czego jeden zajmowany na podstawie cywilno-prawnej umowy najmu, a na drugi ogłoszono przetarg na najem wolnego lokalu, który został pozytywnie rozstrzygnięty dnia 24 września 2018 r. Ponadto na nieruchomości usytuowany jest drewniany budynek gospodarczy, w którym znajdują się komórki lokatorskie. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową północno-wschodnia część ogrodzenia nie znajduje się w granicach ewidencyjnych działki.
   Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez Zarząd Lokali Miejskich.

   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. fragment przyłącza wodociągowego ø 50/40 mm o całkowitej długości L=4,15 m licząc od wodociągu ø 150 mm w ulicy do studni wodomierzowej na terenie posesji, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   2. przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
   3. przyłącze gazu średniego ciśnienia DN 25 PE, (które zasila również posesję przy Narewskiej 9a), eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
   4. napowietrzna linia telefoniczna będąca własnością Orange Polska S.A.;
   5. zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową: czynna kanalizacja lokalna oraz studnia (w granicy ewidencyjnej nieruchomości położonych przy ul. Narewskiej 11 i Narewskiej 11a), z której obecnie korzystają mieszkańcy budynku przy ul. Narewskiej 11a (działka numer 545).
    Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 544 przylega do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Narewskiej zaliczanej do kategorii dróg gminnych klasy dojazdowej. Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się przez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Narewskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
    Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami sieci.
    Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 51 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 10 200 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 510 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych).
    Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
    Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 19 listopada 2018 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 19 listopada 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu. 
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca. 
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, (udziału we współwłasności nieruchomości) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31. 
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (22.10.2018 08:51)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (22.10.2018 08:51)

Informację opracował(a): Anetta Bednarek (18.10.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 551