Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja), na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy: al. Hetmańskiej bez numeru, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru i ulicy Piotrkowskiej bez numeru, ul. Wigury 24, ul. Zgierskiej 71, ul. Świtezianki 10 i Świtezianki bez numeru, ul. Augustów bez numeru, al. Rodziny Grohmanów bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację), na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy:

 • al. Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-34 jako działki nr: 140/31, 140/23, 141/16, 141/20 i 138/14 o powierzchni 18 780 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00325261/5
  Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Na części nieruchomości zlokalizowany jest kanał deszczowy D=1,40m, odcinek przyłącza deszczowego do wpustów, które stanowią własność Miasta Łodzi i znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz studnia kanalizacyjna. Dla kanału deszczowego obowiązują pasy ochronne wynoszące po 5 m po obu stronach przewodu od zewnętrznej krawędzi wraz z terenem nad kanałem. Dla przyłącza deszczowego wskazane jest zachowanie pasa ochronnego, który wynosi po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu. W umowie sprzedaży nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieokreślony, służebności gruntowej na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00325261/5, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00043173/0. Wykonanie tego prawa ograniczonego będzie dotyczyło działek nr 140/23 i 141/16, na których zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa. Powierzchnię gruntu obciążonego służebnością określa się na niemniej niż 868 m2 (przebieg pokazany na mapie stanowiącej Załącznik do „Warunków przetargu”). Służebność gruntowa polegać będzie na zachowaniu dla kanału i przyłącza deszczowego wyżej opisanych pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem oraz prawie nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, eksploatacji, konserwacji i modernizacji kanalizacji deszczowej.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez działki nr: 137/28, 137/31 i 138/7. Działki te w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 1 KDL i 2 KDL – tereny dróg publicznych o klasie lokalnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XX/460/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 94) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 6 MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 500 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

  Załącznik do „Warunków przetargu” >>>

  Odpowiedź na zapytanie (2018-12-04) >>>

 • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru i ulicy Piotrkowskiej bez numeru, oznaczonych w obrębie S-7 jako działki nr 41/29, 41/24 i 42/46 o łącznej powierzchni 744 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00100402/3 i LD1M/00211211/8
  Nieruchomości podlegające sprzedaży są niezabudowane i zagospodarowane jako tymczasowy skwer (utwardzony płytami betonowymi oraz kostką granitową) z nasadzeniami roślinnymi. Znajdują się na nim ławki, kosze na śmieci oraz należący do Miasta Łodzi nośnik reklamowy, który zostanie przez Miasto usunięty w ciągu dwóch tygodni od pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu. Demontaż ww. naniesień winien być dokonany przez nabywcę w uzgodnieniu z wykonawcą tego skweru, tj. spółką Strabag sp. z o. o., która jest gwarantem tej inwestycji do dnia 15 maja 2022 r. Od strony południowej teren inwestycyjny przylega do pasa drogowego al. Piłsudskiego/Mickiewicza, objętego do dnia 19 maja 2021 r. okresem trwałości projektu inwestycji „Rozbudowy i modernizacji trasy Tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Działka nr 41/29 objęta była wspomnianym projektem, jednakże zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, nie znajdują się na niej żadne elementy projektu, które mogłyby zostać naruszone. Od strony zachodniej teren inwestycyjny przylega do pasa drogowego ul. Piotrkowskiej, objętego gwarancją wykonawcy remontu tej ulicy (tj. spółki Strabag sp. z o.o.; podstawowy termin gwarancji to 30 czerwca 2019 r.; umowa z wykonawcą remontu była wielokrotnie uzupełniana; szczegółowe informacje dotyczące terminów gwarancji z uzupełnionych robót uzyskać można w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi). Na terenie nieruchomości usytuowana jest także stacja roweru miejskiego, która zostanie przeniesiona przez Miasto Łódź w ciągu dwóch tygodni od pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu. Dodatkowo, w południowo-zachodnim narożniku terenu inwestycyjnego znajduje się fragment słupa reklamowego, posadowionego przez Fundację Kamila Maćkowiaka w oparciu o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego przyległej działki drogowej. Miasto podjęło czynności mające na celu wygaszenie wspomnianego pozwolenia. Od północy nieruchomość przylega do budynku mieszkalnego. W południowej ścianie tego budynku znajdują się otwory okienne, talerz anteny satelitarnej, mural, przewód kominowy oraz fragment stelaża monitoringu miejskiego. Potrzebę demontażu bądź przełożenia opisanego urządzenia monitoringu należy zgłosić do Komendy Straży Miejskiej w Łodzi (demontaż ten będzie wymagał uzgodnień z gwarantem Systemu Monitoringu Miejskiego tj. firmą „Sprint” S. A.). We wschodniej części terenu inwestycyjnego fragment ww. budynku narusza północną granicę nieruchomości, podlegającej sprzedaży. Wszystkie działki, podlegające sprzedaży posiadają klasę użytku „Tr” - tereny różne.
  Na nieruchomościach zlokalizowana jest:
  1. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
  2. polietylenowy gazociąg DN 125 niskiego ciśnienia, eksploatowany przez PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi (na działkach nr 41/24 i 42/46); szerokość stref kontrolowanych dla tych przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 640); właściciel tego urządzenia zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej jego służbom eksploatacyjnym prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzenia, celem wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami, w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicy strefy kontrolowanej;
  3. czynna kanałowa sieć ciepłownicza 2xDn400 mm, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S. A. (na działkach nr 41/24 i 41/29); wszelkie prace prowadzone w rejonie tej sieci należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych właściciela tej sieci i w terminie z nim uzgodnionym; właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej jego służbom eksploatacyjnym dostęp do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; 
  4. należące do PGE Dystrybucja S.A.: sześć kabli SN, cztery kable nN a także złącze kablowe nN (dwie skrzynki w północno-wschodnim narożniku nieruchomości);
  5. magistrala wodociągowa o średnicy Ø600 mm, wybudowana w 1978 r. (w 2008 r. została zmodernizowana poprzez wprowadzenie do rury Ø800 mm rury Ø600 mm z GRP) stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i będąca w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (na działce nr 41/24); dla magistrali obowiązują pasy ochronne o szerokości 8 m z każdej strony licząc od osi przewodu, w których nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień (całkowicie obejmują one działkę nr 41/29 i częściowo działkę nr 42/46).
   Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci. 
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ul. Piotrkowskiej z działki nr 41/28 w obrębie S-7. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XLVIII/1227/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2692), nieruchomości oznaczone są symbolem 2.02.U - tereny zabudowy usługowej. Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi realizacja zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach nieruchomości możliwa będzie jedynie po odpowiednim przełożeniu istniejącej infrastruktury technicznej (ewentualnie do zbiorczego podziemnego kanału).
   Nieruchomości znajdują są na terenie:
 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi - objętego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji - objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291);
 3. Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej, utworzonego uchwałą Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 174), zmienioną uchwałą Nr XXXIII/881/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4041);
 4. pomnika historii Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego (działki nr 41/24 oraz 41/29, obręb S-7);
  Ponadto nieruchomości podlegają rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10), gdyż znajdują się na obszarze:
  1. południowego odcinka układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych na mocy decyzji z dnia 15 czerwca 2002 r., pod numerem rejestru A98 (działki oznaczone geodezyjnie numerami 41/29 od 41/24 w obrębie S-7);
  2. północnego odcinka układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej, wpisanego do rejestru zabytków na mocy decyzji z dnia 20 stycznia 1971 r. pod numerem rejestru A/48 (działka nr 42/46 w obrębie S-7);
  3. historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego w obrębie ulic: Wólczańskiej, Zielonej, Zachodniej, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Wschodniej, Sienkiewicza, Tylnej, Piotrkowskiej, Czerwonej, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków jako "Osada Łódka".
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeniesienia, na własny koszt bez prawa regresu do Miasta Łodzi, znajdujących się na terenie podlegającym sprzedaży ławek oraz koszów na śmieci w miejsce wskazane przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w terminie uzgodnionym z tą jednostką;
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 910 000 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 91 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 9 100 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT według stawki 23% zgodnie z ustawą dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669).

   Odpowiedź na zapytanie (2018-11-21) >>>
 • ul. Wigury 24, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-7 jako działka nr 127/3 o powierzchni 930 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00125509/4
  Na terenie nieruchomości usytuowany jest dwukondygnacyjny budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 157 m2 i powierzchni użytkowej 220 m2, wybudowany w 1880 r., znajdujący się w złym stanie technicznym. Budynek został wyłączony z użytkowania. Miasto Łódź podjęło działania zmierzające do wydania decyzji zezwalającej na rozbiórkę przedmiotowego budynku. Brak świadectwa energetycznego dla ww. budynku. Działka pokryta jest spontaniczną roślinnością ruderalną z zadrzewieniem liściastym towarzyszącym zabudowie. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ze względu na niedostatek zieleni w centralnej części miasta, wskazane jest zachowanie kasztanowca zwyczajnego (270 cm) i jesionu wyniosłego (230 cm) rosnących po obu stronach drogi dojazdowej do zabudowań. W południowej granicy nieruchomości biegnie betonowe ogrodzenie z bramą wjazdową. Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Prządków lnu”, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest możliwość nadbudowy/przebudowy budynku znajdującego się na nieruchomości, a wszelkie działania na nieruchomości muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 i 149) i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544).
  Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
  1. czynna sieć ciepłownicza 2xDn100mm wraz z komorą ciepłowniczą, wykonana w 1985 r. w technologii tradycyjnej oraz przyłącze ciepłownicze 2xDn80mm do budynku przy ul. Wigury 21, wykonane w technologii preizolowanej, stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 2 m od skraju kanału ciepłowniczego, zaś dla przyłącza wynosi 2 m od skraju rury preizolowanej; sieć ciepłownicza przewidziana jest do przebudowy w 2022 r.; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  2. odcinek przyłącza wodociągowego ø40 mm, które stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
  3. do granicy posesji od strony ul. Wigury dobiega przyłącze kanalizacji sanitarnej ø150 mm, które stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
  4. przewód gazowy niskiego ciśnienia.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Wigury. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXXII/1911/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Edwarda Abramowskiego i Henryka Sienkiewicza, w której ul. Wigury objęta jest przestrzenią publiczną. Z tego powodu - w przypadku zamiaru przebudowy lub zmiany lokalizacji istniejącego zjazdu - wszelkie działania projektowe dotyczące inwestycji na zbywanej nieruchomości nie powinny obejmować tego zjazdu.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W3b – tereny przekształcania historycznej struktury przestrzennej: wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III.
   Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 6 500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650 i 1499).

   Odpowiedź na zapytanie (2018-11-19) >>>
 • ul. Zgierskiej 71, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-49 jako działka nr 216/6 o powierzchni 4 099 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00263781/3 
  Nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym dotychczas wykorzystywanym na cele administracji publicznej (Urząd Stanu Cywilnego). Usunięcie znajdujących się w budynku ruchomości nastąpi najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 r. 
  Budynek został wybudowany w 1931 r., jest dwukondygnacyjny i częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej wynoszącej 1145 m2 i powierzchni zabudowy – 481 m2. Obiekt wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym m.in. wyposażenia w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami, wykonania drogi pożarowej umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Brak świadectwa energetycznego dla ww. budynku.
  Część niezabudowana nieruchomości zagospodarowana jest w formie terenu zielonego z nasadzeniami roślinnymi oraz utwardzona asfaltem i kostką betonową. Nieruchomość jest ogrodzona, przy czym od strony północnej wzdłuż granicy biegnie betonowy mur, a od strony zachodniej ogrodzenie nie pokrywa się z przebiegiem granicy (w części nieogrodzonej znajdują się fragmenty chodnika oraz trawnik). 
  Śluby w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Łódź – Bałuty przy ul. Zgierskiej 71 będą udzielane do dnia 16 grudnia 2018 r.
  Na nieruchomości znajdują się pomniki przyrody – klon polny (obwód pnia 255 cm) oraz dąb szypułkowy (obwód pnia 300 cm). Pomniki przyrody podlegają ochronie na podstawie rozporządzenia Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 12, poz. 117) oraz uchwałą Nr XCI/1612/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 251). 
  Zgodnie z uchwałą ustanawiającą ww. pomniki przyrody, w stosunku do ww. drzew obowiązują następujące zakazy:
  • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
  • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
  • umieszczania tablic reklamowych.

W stosunku do pomników przyrody dopuszczalne są zabiegi pielęgnacyjne służące celowi, dla którego została ustanowiona ich ochrona. Działania pielęgnacyjne wobec ww. drzew realizuje właściciel lub władający nieruchomością, której drzewo stanowi integralny element (art. 48, w związku z art. 143 Kodeksu cywilnego), w ramach utrzymywania nieruchomości w odpowiednim stanie. Zaniechanie odpowiednich działań prowadzące do wyrządzenia szkody przez upadający pień, konary lub gałęzie naraża właściciela na roszczenia odszkodowawcze (art. 415 Kodeksu cywilnego). Miasto Łódź nie finansuje zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na gruntach nie będących jego własnością. Właściciel nieruchomości będzie mógł uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przy pomniku przyrody, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na zasadach określonych w publicznie dostępnych regulaminach. Przedmiot i zakres zabiegów pielęgnacyjnych podlega uzgodnieniu przez Prezydenta Miasta Łodzi, na wniosek skierowany do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Poza pomnikami przyrody roślinność działki stanowi urządzona zieleń towarzysząca zabudowie z udziałem kilkunastu kilkudziesięcioletnich drzew objętych ochroną na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Ze względów estetycznych, przyrodniczych i ładu przestrzennego zalecane jest zachowanie najokazalszych drzew – tj. o obwodach pni w pierśnicy przekraczających 100 cm.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. gazociąg stalowy niskiego ciśnienia DN200 wybudowany w 1964 r., strefy kontrolowane dla budynków wynoszą odpowiednio 1,5 m od osi gazociągu, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.;
 2. przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn40mm, wykonane w 1980 r., stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla przyłącza ciepłowniczego 2xDn40mm wynosi 2,0 m od skraju kanału ciepłowniczego;
 3. infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla zbywanej nieruchomości, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
 4. złącze kablowe nN oraz trzy kable elektroenergetyczne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
 5. odcinek przyłącza wodociągowego ø 50 mm, L=26,79 m, wykonanego w 1999 r., stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 6. odcinek przyłącza kanalizacji ogólnospławnej d =0,20 m, L=18,30 m, wykonanego w 1998 r., stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 7. inne przewody kanalizacyjne;
 8. inne przewody wodociągowe.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych dla wyżej opisanych sieci.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, poprzez dwa istniejące zjazdy z pasa drogowego ulicy Zgierskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy
  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 900 000 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 490 000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 49 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669).
 • ul. Świtezianki 10 i Świtezianki bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym B-8 jako działki nr 268/12 i 345/57, o łącznej powierzchni 3 337 m2, uregulowanych w księgach wieczystych nr LD1M/00098952/5 i nr LD1M/00257549/0.
  Działki nr 268/12 i 345/57 stanowią jedną całość gospodarczą, są niezabudowane, posiadają kształt regularny, zbliżony do prostokąta (działka nr 268/12 ma wymiary ok. 29 m x 110 m, działka nr 345/57 ma wymiary ok. 14 m x 13,5 m). Nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i łącznie przylegają do pasa drogowego ulicy Świtezianki. Na działce nr 268/12 znajdują się pozostałości po rozebranym budynku (fundamenty).
  Działki pokryte są roślinnością ruderalną, która spontanicznie rozwinęła się po wyburzeniu budynku, z zadrzewieniem w większości spontanicznym, składającym się głównie z klonów; z nasadzenia pochodzą topole włoskie. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
  Zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej, na przedmiotowych nieruchomościach zlokalizowane są:
  1. energetyczne linie kablowe SN oraz 2 linie kablowe nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową na nieruchomościach zlokalizowane są również inne linie energetyczne kablowe, które nie są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
  2. wodociąg Ø 100 mm ze strefą ochronną po 3,0 m po obu stronach przewodu od osi przewodu, wodociąg Ø 250 mm ze strefą ochronną po 3,0 m po obu stronach przewodu od osi przewodu, kanał sanitarny o średnicy 0,20 m, ze strefą ochronną po 5,0 m po obu stronach przewodu od zewnętrznej krawędzi wraz z terenem nad kanałem, których właścicielem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., znajdują się one w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zasuwa i węzeł hydrantowy z zasuwą oraz kanał deszczowy, dla którego brak dokumentów potwierdzających jego właściciela. W pasach ochronnych ww. sieci nie należy lokalizować budynków oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem, dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągu i ich wypłycenia poniżej normalnej strefy przemarzania, lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi przewodu. Na mapie sytuacyjno – wysokościowej znajdują się również inne przewody wodne i kanalizacyjne, które nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.;
  3. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna, stanowiąca własność Orange Polska S.A. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków.
   Część działki nr 345/57 w obrębie B-8 objęta jest pasem ochronnym kanału deszczowego zlokalizowanego w ulicy Świtezianki, stanowiącego własność Miasta Łodzi, o szerokości 5,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu. Działka nr 345/57 powstała w wyniku podziału dawnej działki nr 345/26 na działki nr: 345/56 i 345/57, zatwierdzonego decyzją Nr 35.2017 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13.02.2017 r. zmienioną postanowieniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5.04.2017 r. W umowie sprzedaży nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieokreślony, służebności gruntowej na działce nr 345/57 w obrębie B-8 w księdze wieczystej, która obejmie tę działkę, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, objętej księgą wieczystą nr LD1M/00257564/1, przez którą przebiega dalszy odcinek kanalizacji deszczowej. Ustanowienie służebności na działce nr 345/57 nastąpi po ujawnieniu w księdze wieczystej nr LD1M/00257549/0 podziału działki nr 345/26 na działki nr: 345/56 i 345/57 i odłączeniu do nowej księgi wieczystej działki nr 345/57. Wykonywanie tego prawa ograniczone będzie do działki nr 345/57 w obrębie B-8. Powierzchnię gruntu obciążonego służebnością określa się na około 29 m2 (pas gruntu od strony ulicy Świtezianki o szerokości około 2,20 m). Służebność gruntowa polegać będzie na zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń, prawie nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, eksploatacji, konserwacji i modernizacji kanału deszczowego.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
   W ulicy Świtezianki zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, sanitarna, deszczowa, telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez projektowany zjazd z ulicy Świtezianki - drogi publicznej, zaliczonej do kategorii dróg powiatowych klasy technicznej „Z” (zbiorcza). Jednocześnie Zarząd Dróg i Transportu informuje, że możliwa jest obsługa komunikacyjna ww. działek poprzez działkę nr 269/3 w obrębie B-8, pod warunkiem ustanowienia na niej służebności gruntowej leżącej po stronie nabywcy (działka nr 269/3 stanowi współwłasność osób fizycznych). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • ul. Augustów bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 199/27 i 199/28 w obrębie W-19 oraz działki nr 78/11 i 78/13 w obrębie W-34, o łącznej powierzchni 8728 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00051730/2 i LD1M/00319952/1 
  Nieruchomości podlegające sprzedaży są niezabudowane, w części utwardzone, a w części porośnięte roślinnością ruderalną z udziałem drzew w wieku kilkunastu lat. Wschodnia granica działki nr 199/28 nie pokrywa się z częścią ogrodzenia zlokalizowanego w jej południowym fragmencie. Ogrodzenie to przechodzi w stalową bramę, na której znajduje się tablica reklamowa (brama położona jest na terenie działki nr 199/28). Zachodnia granica działek nr 199/27 i 199/28 naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiadującej tj. działek nr 187/57 i 187/55 oraz przez część wiaty samochodowej należącej do ciągu wiat znajdujących się na działce nr 187/57 z obrębu W-19. W południowej granicy działki nr 199/28 znajdują się ściany obiektów usytuowanych na przyległej działce nr 199/19 z obrębu W-19. Od strony północno-wschodniej teren inwestycyjny nie jest ogrodzony. Ponadto w południowej części działki nr 199/28 znajdują się pozostałości obiektu budowlanego. 
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:
  1. kanał deszczowy D=0,80m (wraz z 3 włazami do studni rewizyjnych), wykonany z rur żelbetowych, stanowiący własność Miasta Łodzi i będący w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla kanału deszczowego wymagane jest zachowanie pasów ochronnych po 5,0 m od zewnętrznej krawędzi przewodu (po obu jego stronach) wraz z terenem nad kanałem, przy czym w pasach ochronnych nie należy:
   1. lokalizować budynków oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem,
   2. dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągu i jego wypłycenia poniżej normalnej strefy przemarzania,
   3. lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi przewodu;
  2. przyłącze kanalizacji deszczowej D=0,20m wykonane dla posesji ul. Augustów 2c, o długości 26,75 m; Miasto Łódź nie ponosiło nakładów na budowę tego przyłącza;
  3. sześć energetycznych linii kablowych SN oraz przyłącze napowietrzne nN, które należą do PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub ich strefy ochronne, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych dla wyżej wskazanych sieci infrastruktury technicznej.
   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXII/478/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Rokicińskiej i Augustów oraz torów PKP (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 14, poz. 188), obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Gorkiego (obecnie ulicy Sacharowa, znajdującej się poza obszarem planu) oraz ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDZ - ul. Augustów. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegających sprzedaży powinna odbywać się zgodnie z zapisami zawartymi w wyżej wymienionym planie, przy czym Zarząd Dróg i Transportu zastrzegł, iż przewiduje lokalizację tylko jednego zjazdu z ul. Augustów dla wszystkich sprzedawanych nieruchomości. W przypadku innego niż obecnie zagospodarowania terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji niedrogowej własnym kosztem i staraniem. Ponadto Zarządu Dróg i Transportu wskazał, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulica Augustów zostanie przebudowana do parametrów klasy Z-zbiorcza na odcinku planowanych do sprzedaży nieruchomości (droga jednojezdniowa dwupasowa). Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskiej Przebudowa ulicy Augustów nie została ujęta w najbliższych planach budżetowych, w tym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. 
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). 
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości podlegające sprzedaży oznaczone są symbolem KPU - tereny parkingowo-usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu dla fragmentu kanalizacji deszczowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi; całkowita powierzchnia służebności wyniesie 1982 m2 i obejmie swoim zasięgiem działkę nr 199/28 w obrębie W-19 oraz działki nr 78/11 i 78/13 w obrębie W-34, a jej treść polegać będzie na:
   1. prawie prowadzenia przez nieruchomości urządzeń przesyłowych,
   2. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 5,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu, 
   3. prawie nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji urządzeń przesyłowych, usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji lub modernizacji;
    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) netto.
    Wadium wynosi 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
    Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.
 • al. Rodziny Grohmanów bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym S-2 jako działki nr 283/50 i 283/52 o łącznej powierzchni 3490 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00310598/8 i LD1M/00268262/4
  Na terenie nieruchomości brak jest zabudowy kubaturowej. Nieruchomości pokrywa roślinność ruderalna ze spontanicznym udziałem drzew – jesionów, klonów, topoli i kasztanowców. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony płytami betonowymi oraz betonem. Ponadto znajdują się na nim pozostałości po ogrodzeniu oraz skarpa. 
  We fragmencie południowej granicy znajduje się ściana budynku położonego na działce przyległej nr 101/4. W pozostałym zakresie teren nieruchomości nie jest ogrodzony.
  Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:
  1. wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, nie będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  2. kable elektroenergetyczne;
  3. kable telekomunikacyjne.
   W pobliżu działki nr 283/52 znajduje się czynna preizolowana sieć ciepłownicza 2xDn400mm wykonana w 2003 roku, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A. Strefa oddziaływania wynosząca 3,0 m od skraju rur preizolowanych, obejmuje częściowo ww. działkę (wzdłuż jej południowej granicy).
   Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Wodnej, a w przypadku zagospodarowania terenu wykluczającego wykorzystanie istniejącego zjazdu – przez zjazd projektowany. Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich obsługa komunikacyjna od strony al. Rodziny Grohmanów nie jest możliwa. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   W dniu 3 sierpnia 2018 r. został złożony do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek polegający na odłączeniu działek nr 283/50 i 283/52 z ksiąg wieczystych nr LD1M/00310598/8 i LD1M/00268262/4 i założenia dla nich odrębnej księgi wieczystej.
   Przedmiotowe nieruchomości objęte są uchwałą Nr III/40/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 258). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 3.1.MW/U.
   Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9 500 000 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 950 000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 95 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów (obecnie 23%).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3 grudnia 2018 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem
   zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3 grudnia 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (05.10.2018 10:03)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (04.12.2018 15:27)

Informację opracował(a): Anetta Bednarek

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1941

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
04.12.2018 15:27 Adrian Beer Modyfikacja treści
04.12.2018 15:27 Adrian Beer Modyfikacja treści
21.11.2018 13:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
21.11.2018 13:42 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.11.2018 13:23 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.11.2018 13:21 Adrian Beer Modyfikacja treści
05.10.2018 10:23 Adrian Beer Modyfikacja treści
05.10.2018 10:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
05.10.2018 10:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
05.10.2018 10:03 Adrian Beer Utworzenie strony