Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Aleksandrowskiej bez numeru, Walerego Wróblewskiego bez numeru, Tokarskiej 4 i 4/6, Tokarskiej 5, Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej bez numeru, Pabianickiej 156/158, Świtezianki 10 i Świtezianki bez numeru, Pomorskiej 44, Piotrkowskiej 54

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację)
na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Aleksandrowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-32 jako działka nr 175/6 o powierzchni 10927 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00017858/5.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowo-usługowej. W części południowo-zachodniej (wg dokumentacji geodezyjnej) teren nieruchomości obniżony jest o około 2 m w stosunku do pozostałej części (wg dokumentacji geodezyjnej - dawne wyrobisko piasku). Na nieruchomości znajduje się chodnik. Granica sprzedawanej nieruchomości w części północno-wschodniej naruszona została częściowo przez ogrodzenie działki sąsiedniej nr 176, obręb B-32 położonej przy ul. Aleksandrowskiej 13.
  Na nieruchomości znajduje się drzewostan opisany w Załączniku do Warunków Przetargu (stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7035/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6.10.2017 r.) oraz samosiewy drzew nie opisane w załączniku. Wykaz drzewostanu będzie załącznikiem do umowy sprzedaży nieruchomości. Na nieruchomości nie istnieją formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142), ani teren ten nie wchodzi w skład takich form. Miasto nie posiada danych o występowaniu na nieruchomości gatunków chronionych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Drzewa i krzewy rosnące na nieruchomości objęte są ochroną na zasadach ogólnych, wynikających z treści art. 2 pkt 5 ww. ustawy. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości i opłat z tym związanych jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Uwarunkowania przyrodnicze stanowią obszar ryzyka nabywcy nieruchomości.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
  1. odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm i długości około 4,0 m (całkowita długość przyłącza 16,70 m) stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5,00 m, w których nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień. Inwestorem przyłącza był Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych. Na tym przyłączu widoczna jest studnia kanalizacyjna. Miasto prowadzi postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu dla ww. przyłącza na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.; całkowita powierzchnia służebności przesyłu wynosi 36 m². Dalszy odcinek tego przyłącza obsługuje sąsiednią nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 13 (działka nr 176, obręb B-32), a Miasto Łódź nie było inwestorem w stosunku do tej części opisanego przyłącza;
  2. gazociąg DN 110 PE średniego ciśnienia oraz przyłącze gazu DN 110 PE średniego ciśnienia, należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640). Gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich Urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
  3. czynny rurociąg powrotny magistrali sieci ciepłowniczej o średnicy 1xDn700mm (przebiegający wzdłuż południowej granicy nieruchomości), wykonany w 1972 roku w technologii tradycyjnej kanałowej, stanowiący własność Veolia Energia Łódź S.A. Zasilanie stanowią dwa rurociągi ciepłownicze wody gorącej o średnicy 2xDn500mm, które znajdują się poza przedmiotową nieruchomością. Strefa ochronna dla sieci o średnicy 1xDn700mm wynosi 5,0 m od skraju kanału ciepłowniczego; Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji. Ponadto wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącej sieci należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Veolia Energia Łódź S.A. Przedmiotowa sieć w 2019 roku przewidziana jest do przebudowy; zgodnie z opracowaną dokumentacją nowy przebieg przebudowanej sieci ciepłowniczej jest poza śladem sieci istniejącej i znacznie oddalony od sprzedawanej nieruchomości;
  4. energetyczna linia kablowa SN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto oraz linia kablowa abonencka.
   Według mapy zasadniczej w części południowej nieruchomości przebiegają sieci energetyczne; na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości z ulicy Aleksandrowskiej powinna odbywać się przez zjazd o parametrach technicznych zjazdu publicznego, wyposażonego w pas wyłączeń i włączeń dla obsługi pojazdów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Wskazana w ten sposób obsługa komunikacyjna powinna znaleźć odzwierciedlenie w zaprojektowanej geometrii zjazdu umożliwiającej skręt w lewo oraz w organizacji ruchu dla tej relacji ruchu. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 15.12.2017 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 900 000 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 590 000 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 59 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT według stawki 23% zgodnie z ustawą dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i sług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86).

Załącznik do Warunków Przetargu >>>

 • Walerego Wróblewskiego bez numeru, oznaczonej jako działka nr 34/25, w obrębie P-28 o powierzchni 2313 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00124080/3.
  Na nieruchomości brak jest naniesień kubaturowych, teren posiada kształt nieregularny i jest w znacznym stopniu porośnięty drzewami i krzewami. Nieruchomość jest ogrodzona stalową siatką oraz płotem betonowym. Ogrodzenie znajdujące się pomiędzy działką nr 34/25, a działkami nr: 32 (nieruchomość Województwa Łódzkiego) oraz 34/5 (nieruchomość oddana w wieczyste użytkowanie), nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości (działka nr 34/25). Ponadto geodezyjna granica sprzedawanej nieruchomości jest naruszona przez usytuowane na działce sąsiedniej nr 34/5 budynki.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. dwie studzienki kanalizacji ogólnospławnej, podziemna komora kanalizacyjna, hydrant oraz studnia głębinowa, nie stanowiące własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
  2. latarnie i sieci energetyczne nie stanowiące własności PGE Dystrybucja A. A. Oddział Łódź;
  3. podziemna piwnica.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ul. Mińskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).
   Przy przyszłym zagospodarowaniu nieruchomości należy uwzględnić ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U z 2017 r. poz. 2117 i 2361) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon śnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 530 000 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 53 000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 5 300 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych).
   Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 • Tokarskiej 4 i 4/6, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B - 47 jako działki nr 35/1 i 35/2 o łącznej powierzchni 995 m², dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00154923/4.
  Na nieruchomości znajdują się:
  1. parterowy, drewniany budynek przemysłowo - magazynowy, o powierzchni zabudowy 267 m², w złym stanie technicznym;
  2. parterowy, murowany budynek gospodarczy, o powierzchni zabudowy 83 m², w średnim stanie technicznym;
  3. parterowy, stalowy budynek gospodarczy, o powierzchni zabudowy 40 m², w średnim stanie technicznym.
   Na terenie nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej,
   znajdują się:
   1. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy Ø 80 mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o.,
   2. dwie energetyczne linie kablowe nN oraz złącze kablowe nN stanowiące własność
    PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź;
   3. czynne przyłącze ciepłownicze o średnicy 2xDn25 mm, stanowiące własność Veolia Energia Łódź S. A., dla którego strefa ochronna wynosi 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącej sieci należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu, uzgodnieniu terminu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S. A., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu dla tej sieci, na warunkach uzgodnionych przez strony, o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S. A. dostęp do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
    Na nieruchomości mogą znajdować się inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejące zjazdy z ul. Tokarskiej (działka nr 41/8, w obrębie B – 47 o nieregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr"). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
    Nieruchomość została objęta uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XC/1851/14 z dnia
    2 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zgierskiej, Dolnej, Łagiewnickiej i Rynku Bałuckiego.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
    Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 15.12.2017 r., 23.02.2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86).

 • Tokarskiej 5, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-47 jako działki nr 45/1 i 45/4 o powierzchni 833 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00034350/9.
  Nieruchomość jest zadrzewiona i ogrodzona murowanym płotem. Na nieruchomości znajdują się:
  1. murowany budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 226 m², w złym stanie technicznym, wyłączony z użytkowania;
  2. murowany budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 33 m² w złym stanie technicznym, wyłączony z użytkowania;
  3. murowany budynek (węzeł cieplny) o powierzchni zabudowy 8 m².
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:
   1. czynna sieć ciepłownicza o średnicy 2xDnx200mm, której strefa ochronna wynosi 3,0 m od skraju rury ochronnej preizolowanej – należąca do Veolia Energia Łódź S.A.;
   2. czynne przyłącze ciepłownicze o średnicy 2xDnx40mm, którego strefa ochronna wynosi 2,0 m od skraju rury ochronnej preizolowanej;
   3. energetyczne złącze kablowe nN – należące do PGE Dystrybucja S.A.;
   4. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy  40 mm – należącego do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
   5. przyłącze kanalizacyjne.
    Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci oraz stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z ul. Tokarskiej (działka nr 41/8, w obrębie B-47 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
    Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych
    w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).
    Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla budynków znajdujących się na nieruchomości podlegającej sprzedaży nie wydano świadectw charakterystyki energetycznej.
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
    Nieruchomość została objęta uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XC/1851/14 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zgierskiej, Dolnej, Łagiewnickiej i Rynku Bałuckiego.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 760 000 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 76 000 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 7 600 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86).

 • Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej bez numeru, oznaczonej jako działki nr: 749, 746/25 i 748/2 w obrębie geodezyjnym G-27, o łącznej powierzchni 5142 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00049744/6.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży zabudowana jest:
  1. budynkiem dworu z XVIII wieku, o powierzchni użytkowej 277,41 m² oraz powierzchni zabudowy wg kartoteki budynków 334 m² (wg książki obiektu budowlanego 355,65 m²); budynek ten jest parterowy i niepodpiwniczony o konstrukcji drewnianej, posiada murowane fundamenty, drewniane ściany i drewniane stropy;
  2. murowanym budynkiem sanitariatów, wybudowanym w latach 70. XX wieku, o powierzchni użytkowej 36,6 m² oraz powierzchni zabudowy wg kartoteki budynków 52 m² (wg książki obiektu budowlanego 49,95 m²); budynek ten jest parterowy i niepodpiwniczony, posiada betonowe fundamenty i murowane ściany.
   Budynek dworu został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji Konserwatora Zabytków Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 1971 r., pod numerem rejestru zabytków A/17 (obecny rejestr A/338). Decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 grudnia 2016 r., pod numerem rejestru zabytków A/338 jako otoczenie dawnego dworu wpisane zostały nieruchomości gruntowe - działki nr 746/19, 746/24, 746/25, 748/1, 748/2 i 749, w związku z powyższym zbywana nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10).
   Na nieruchomości posadowione są także domki wypoczynkowe nietrwale związane z gruntem (12 sztuk), powstałe w latach 70. XX wieku.
   Sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz domków wypoczynkowych, nastąpi wraz z wyposażeniem, którego spis znajduje się w załączniku do „Warunków kolejnego przetargu” (stanowiących Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 7061/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2017 r., zmienionego zarządzeniem Nr 8031/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 marca 2018 r.)
   Na działce nr 746/25 rośnie jesion wyniosły o obwodzie w pierśnicy 285 cm – pomnik przyrody ustanowiony zarządzeniem Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie uznania tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 3, poz. 24) oraz uchwałą Nr XCI/1612/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 251). Obowiązuje zakaz jego niszczenia, uszkadzania, przekształcania; dopuszczalne są zabiegi pielęgnacyjne służące celowi, dla którego została ustanowiona jego ochrona. Działania pielęgnacyjne wobec drzewa realizuje właściciel lub władający nieruchomością, dla której drzewo stanowi integralny element, w ramach utrzymywania nieruchomości w odpowiednim stanie. Zaniechanie odpowiednich działań prowadzące do wyrządzenia szkody przez upadający pień, konary lub gałęzie naraża właściciela na roszczenia odszkodowawcze. Miasto Łódź nie finansuje zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na gruntach nie będących jego własnością. Właściciel nieruchomości będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przy pomniku przyrody, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na zasadach określonych w publicznie dostępnych regulaminach. Przedmiot i zakres zabiegów pielęgnacyjnych podlega uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Łodzi na wniosek skierowany do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Ponadto na działce nr 227/25, blisko granicy z działką nr 749, znajduje się inny pomnik przyrody – lipa drobnolistna.
   Zadrzewienie znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości stanowi zieleń towarzyszącą zabytkowemu dworkowi. Na działce nr 749 rośnie kilka cennych drzew o okazałych rozmiarach, takich jak dąb szypułkowy, dąb czerwony, jesion wyniosły. Nieruchomość pokrywa ogrodowa roślinność ruderalna z zadrzewieniem częściowo spontanicznym (dąb szypułkowy, klon, robinie akacjowe).
   Działka nr 749 w granicach zewnętrznych jest ogrodzona z każdej strony ogrodzeniem murowanym z drewnianymi sztachetami z wyjątkiem południowej granicy, gdzie usytuowany jest front budynku dworu, a ogrodzenie jest cofnięte. Działki nr 746/25 i 748/2 położone są poza ogrodzonym terenem. Ogrodzenie sąsiadującej działki nr 748/1 w niewielkim fragmencie narusza zachodnią granicę zabudowanej nieruchomości
   (na wysokości budynku sanitariatów).
   Część nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży, tj. działka nr 749 oraz część działki nr 746/25 o łącznej powierzchni 4791 m², objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 31 maja 2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji oraz działalności rekreacyjno-wypoczynkowej.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomości podlegającej sprzedaży znajdują się przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN 40 PE, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i infrastruktura teletechniczna, stanowiąca własność Orange Polska S.A. Ponadto zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajdują się przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne, obsługujące dworek oraz domki wypoczynkowe. Przez przedmiotowy teren przechodzi jedna sieć o charakterze przesyłowym, tj. sieć ciepłownicza. Na przedmiotowym terenie nie ma jednak przyłącza do tej sieci, a ciepło dla dworku i domków wypoczynkowych powstaje w lokalnej kotłowni gazowej w dworku. Dodatkowo na nieruchomości znajdują się studnia, latarnie, hydranty, studzienki kanalizacyjne i studzienki wodociągowe.
   W pobliżu nieruchomości w ul. Kosynierów Gdyńskich przebiega sieć wodociągowa stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., o średnicy 300 mm, której strefy ochronne (o szerokości po 5 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych) wchodzą na działkę nr 749.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień, na warunkach określonych przez gestora sieci, dla wyżej opisanych sieci.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dopuszcza się funkcję usługową (restauracja, hotel) lub mieszkalną nieruchomości, a także utrzymanie obecnego zagospodarowania terenu nieruchomości w postaci domków wypoczynkowych.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych przez istniejące zjazdy z ul. Kosynierów Gdyńskich (z działki nr 227/25) oraz z ul. Rzgowskiej (z działki nr 746/18) poprzez działkę 746/24 po ustanowieniu odpowiednich służebności przejścia i przejazdu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla budynku dworu i budynku sanitariatów nie jest wymagane wydanie świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 oraz z 2018 r. poz. 138).
   Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitalnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. utrzymania i konserwowania zabytkowego dworu (bezwzględnego zachowania bryły, sylwety, elewacji dworu w obecnej formie architektonicznej oraz układu pomieszczeń);
   2. zachowania i konserwowania autentycznego lub odtworzonego wyposażenia dworu,
    tj. sztukaterii sufitowych, pieca kaflowego, kominków, podłóg deskowych i parkietów;
   3. utrzymania i pielęgnowania zieleni wysokiej (drzew liściastych i iglastych) zlokalizowanej na nieruchomości; zieleń niska (krzewy) i kwiaty powinny być tradycyjne tzn. takie jakimi historycznie obsadzono otoczenie dworu;
   4. zachowania istniejących zadrzewień; usunięcie drzew innych niż pomnik przyrody powinno być dopuszczalne jedynie ze względów fitosanitarnych, potrzeby zachowania bezpieczeństwa lub kształtowania walorów estetycznych otoczenia obiektu zabytkowego po wyrażeniu zgody przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.
    Ponadto w stosunku do drzewa stanowiącego pomnik przyrody, nabywcę nieruchomości obowiązują następujące zakazy:
    1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
    2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
    3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
    4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
    5. umieszczania tablic reklamowych.
     Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 15.12.2017 r., 23.02.2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości oraz domków wypoczynkowych nietrwale związanych z gruntem wynosi: 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto w tym cena nieruchomości: 2 376 000 zł oraz cena domków wypoczynkowych nietrwale związanych z gruntem: 124 000 zł.
Wadium wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości oraz domków wypoczynkowych nietrwale związanych z gruntem stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Od ceny sprzedaży nieruchomości zostanie udzielona bonifikata w wysokości 1 %.
Dostawa działki nr 748/2 podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa działek nr 749 i 746/25 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86). Dostawa domków wypoczynkowych nietrwale związanych z gruntem jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%.
Sprzedaż nieruchomości oraz domków wypoczynkowych nietrwale związanych z gruntem nastąpi z jednoczesnym zbyciem wyposażenia wskazanego w załączniku do „Warunków kolejnego przetargu” (stanowiących Załącznik Nr 1a do zarządzenia
Nr 7061/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2017 r., zmienionego zarządzeniem Nr 8031/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 marca 2018 r.), którego cena wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) plus należny podatek od towarów i usług według stawki 23%.
Cena wyposażenia, o którym mowa powyżej, nie wchodzi w skład ceny wywoławczej i nie jest przedmiotem licytacji.

Załącznik do „Warunków kolejnego przetargu" >>>

 • Pabianickiej 156/158, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-24 jako działka nr 129/1 o powierzchni 2374 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00094728/8.
  Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym, będącymi w bardzo złym stanie technicznym i wyłączonymi z użytkowania. Jeden z budynków mieszkalnych, wzniesiony ok. 1902 r., zabytkowy budynek dawnej karczmy Adolfa Obermana wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym faktem, zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków, nie istnieje możliwość jego rozbiórki a wszelkie działania prowadzone w obiekcie muszą być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10). Zgodnie
  z ww. ustawą na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również trwałe zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich
  i restauracyjnych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od planowanych prac) miejskim służbom konserwatorskim.
  Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
  1. stanowiące własność do Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; energetyczna linia kablowa SN, oświetlenie uliczne oraz abonencka linia kablowa nn;
  2. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., a eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=6,82 od wodociągu Ø 300 mm w ul. Pabianickiej i nieużytkowane przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=13,40 m od wodociągu w ul. 3-go Maja.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ul. 3-go Maja przez działkę nr 129/2, posiadającą użytek "dr". Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectw energetycznych.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dwa budynki mieszkalne (lewy front i lewa oficyna) oraz dwa budynki gospodarcze zostały przeznaczone do rozbiórki. Miasto prowadzi działania zmierzające do opracowania projektu rozbiórki budynku mieszkalnego (lewy front) oraz obu budynków gospodarczych. Działania te nie dotyczą budynku mieszkalnego lewej oficyny, z uwagi na stwierdzone jego konstrukcyjne i funkcjonalne powiązanie z budynkiem dawnej karczmy (prace projektowe związane z remontem karczmy przez nabywcę powinny obejmować także rozbiórkę budynku mieszkalnego lewej oficyny). Uzyskana przez Miasto Łódź dokumentacja rozbiórkowa zostanie przekazana nabywcy nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
   brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.11.2017 r., 9.02.2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 610 000 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 61 000 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 6 100 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86).

 • Świtezianki 10 i Świtezianki bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym B-8 jako działki nr 268/12 i 345/57, o łącznej powierzchni 3 337 m², uregulowanych w księgach wieczystych nr LD1M/00098952/5 i nr LD1M/00257549/0.
  Działki nr 268/12 i 345/57 stanowią jedną całość gospodarczą, są niezabudowane, posiadają kształt regularny, zbliżony do prostokąta (działka nr 268/12 ma wymiary ok. 29 m x 110 m, działka nr 345/57 ma wymiary ok. 14 m x 13,5 m). Nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i łącznie przylegają do pasa drogowego ulicy Świtezianki. Na działce nr 268/12 znajdują się pozostałości po rozebranym budynku (fundamenty).
  Działki pokryte są roślinnością ruderalną, która spontanicznie rozwinęła się po wyburzeniu budynku, z zadrzewieniem w większości spontanicznym, składającym się głównie z klonów; z nasadzenia pochodzą topole włoskie. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).
  Zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej, na przedmiotowych nieruchomościach zlokalizowane są:
  1. energetyczne linie kablowe SN oraz 2 linie kablowe nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową na nieruchomościach zlokalizowane są również inne linie energetyczne kablowe, które nie są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
  2. wodociąg Ø 100 mm ze strefą ochronną po 3,0 m po obu stronach przewodu od osi przewodu, wodociąg Ø 250 mm ze strefą ochronną po 3,0 m po obu stronach przewodu od osi przewodu, kanał sanitarny o średnicy 0,20 m, ze strefą ochronną po 5,0 m po obu stronach przewodu od zewnętrznej krawędzi wraz z terenem nad kanałem, których właścicielem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., znajdują się one w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zasuwa i węzeł hydrantowy z zasuwą oraz kanał deszczowy, dla którego brak dokumentów potwierdzających jego właściciela. W pasach ochronnych ww. sieci nie należy lokalizować budynków oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem, dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągu i ich wypłycenia poniżej normalnej strefy przemarzania, lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi przewodu. Na mapie sytuacyjno – wysokościowej znajdują się również inne przewody wodne i kanalizacyjne, które nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.;
  3. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna.
   Część działki nr 345/57 w obrębie B-8 objęta jest pasem ochronnym kanału deszczowego zlokalizowanego w ulicy Świtezianki, stanowiącego własność Miasta Łodzi, o szerokości 5,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu. W umowie sprzedaży nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieokreślony, służebności gruntowej na działce nr 345/57 w obrębie B-8 lub nieruchomości z niej powstałej, dla której planowane jest założenie nowej księgi wieczystej (po ujawnieniu podziału działki nr 345/26 w księdze wieczystej nr LD1M/00257549/0 na działkę nr 345/56 i nr 345/57, a następnie odłączeniu z ww. księgi wieczystej działki nr 345/57 i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej), na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, objętej księgą wieczystą nr LD1M/00257564/1, przez którą przebiega dalszy odcinek kanalizacji deszczowej. Powierzchnię gruntu obciążonego służebnością określa się na około 29 m² (pas gruntu od strony ulicy Świtezianki o szerokości około 2,20 m). Służebność gruntowa polegać będzie na zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń, prawie nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, eksploatacji, konserwacji i modernizacji kanału deszczowego.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
   W ulicy Świtezianki zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, sanitarna, deszczowa, telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez projektowany zjazd z ulicy Świtezianki - drogi publicznej, zaliczonej do kategorii dróg powiatowych klasy technicznej „Z” (zbiorcza). Jednocześnie Zarząd Dróg i Transportu informuje, że możliwa jest obsługa komunikacyjna ww. działek poprzez działkę nr 269/3 w obrębie B-8, pod warunkiem ustanowienia na niej służebności gruntowej leżącej po stronie nabywcy (działka nr 269/3 stanowi współwłasność osób fizycznych). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 15.12.2017 r., 23.02.2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) netto.
Wadium wynosi 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Pomorskiej 44, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-1 jako działka nr 240/4 o powierzchni 1760 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00283689/4.
  Działka zabudowana jest dwoma murowanymi, budynkami niemieszkalnymi o powierzchni zabudowy 745 m² i 28 m². Budynki znajdują się w złym stanie technicznym i są wyłączone z użytkowania. Od strony ul. Północnej oraz we wschodniej granicy nieruchomości, znajduje się betonowe ogrodzenie. Fragment podwórka utwardzony jest płytami betonowymi. Nieruchomość jest częściowo zadrzewiona.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:
  1. nieczynna i wycofana z eksploatacji podziemna sieć parowa 1xDn125mm, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., która zgodnie z opinią jej właściciela może zostać przeznaczona do demontażu;
  2. przyłącze kanalizacyjne;
  3. przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci oraz stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ul. Północnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).
   Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla budynków znajdujących się na nieruchomości podlegającej sprzedaży nie wydano świadectw charakterystyki energetycznej.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego
   i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego na mocy uchwały Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
   Nieruchomość znajduje się na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta – historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy w obrębie ulic: Wschodniej, Północnej, Kamińskiego, Uniwersyteckiej, Narutowicza.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) netto.
Wadium wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86).

 • Piotrkowskiej 54, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie S-6 jako działki nr 27/2, 27/3 i 27/4, o łącznej powierzchni 1512 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00046346/5.
  1. Nieruchomość podlegająca sprzedaży zabudowana jest:
   1. budynkiem kamienicy wielkomiejskiej F. Fischera, wybudowanym około 1895 r.; budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i poddaszu użytkowym oraz jednej kondygnacji podziemnej, o konstrukcji tradycyjnej (ściany nośne murowane z cegły, dach dwuspadowy drewniany); budynek przeszedł częściową rewitalizację; zgodnie z książką obiektu budowlanego powierzchnia zabudowy tego budynku wynosi 439,40 m², a powierzchnia użytkowa - 770,14 m² (stan przed remontem); zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach zrealizowanego już I i II etapu rewitalizacji wykonane zostały prace polegające na: 
    1. remoncie dachu budynku (wraz z więźbą dachową),
    2. remoncie konserwatorskim elewacji frontowych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz odtworzeniem detalu architektonicznego i balkonów,
    3. remoncie i częściowej wymianie stropów międzykondygnacyjnych,
    4. wzmocnieniu ścian konstrukcyjnych (zszycie),
    5. remoncie piwnic wraz z wykonaniem pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania (podłączono budynek do sieci ciepła systemowego),
    6. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
    7. wymianę instalacji wewnętrznych - elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
    8. demontaż instalacji gazowej,
    9. wykonaniu izolacji poziomej i pionowej,
    10. remoncie klatki schodowej;
   2. budynkiem Pałacu Miejskiego F. Fischera o powierzchni zabudowy 603,39 m² i powierzchni użytkowej 2078,69 m² (według książki obiektu budowlanego), wybudowanym około 1895 r.; budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i poddaszu oraz jednej kondygnacji podziemnej, o konstrukcji tradycyjnej (ściany nośne murowane z cegły, dach jednospadowy drewniany); budynek przeszedł częściową rewitalizację i zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach zrealizowanego już I i II etapu rewitalizacji wyremontowany został dach budynku (wraz z więźbą dachową); w budynku tym jeden lokal jest zajęty bezumownie;
   3. budynkiem poprzecznej oficyny o powierzchni zabudowy 116,74 m² i powierzchni użytkowej 197,50 m² (według książki obiektu budowlanego), wybudowanym około 1900 r.; budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej (ściany nośne murowane z cegły, dach jednospadowy drewniany, bez poddasza); budynek przeszedł częściową rewitalizację i zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach zrealizowanego już I i II etapu rewitalizacji wyremontowany został dach budynku (wraz z więźbą dachową). 
    Dla budynków położonych na nieruchomości nie wydano świadectwa energetycznego.
  2. Zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach remontu budynków położonych na nieruchomości podlegającej sprzedaży pozostały do wykonania:
   1. remont i częściowa wymiana stropów międzykondygnacyjnych,
   2. wymiana instalacji wewnętrznych, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
   3. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
   4. wykonanie instalacji wentylacyjnej,
   5. remont klatek schodowych z odtworzeniem detalu balustrad, posadzek i biegów schodowych,
   6. remont konserwatorski elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz odtworzeniem detalu architektonicznego i balkonów pałacu miejskiego - Narutowicza 1,
   7. remont prześwitu bramowego,
   8. wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
   9. odwilgocenie, osuszenie i odgrzybienie ścian podziemia i nadziemia w miejscach zawilgoceń,
   10. zagospodarowanie terenu podwórza wraz z wymianą nawierzchni,
   11. prace konserwatorskie wewnątrz budynków - renowacja polichromii oraz sztukaterii,
   12. prace wykończeniowe

    - projektowana powierzchnia użytkowa wymienionych powyżej budynków wynosi łącznie 3930,02 m², w tym powierzchnia użytkowa budynku opisanego w pkt 1 ppkt 1 

    - 1477,12 m², powierzchnia użytkowa budynku opisanego w pkt 1 ppkt 2 - 2174,74 m² oraz powierzchnia użytkowa budynku opisanego w pkt 1 ppkt 3 - 278,16 m².
  3. Wymienione powyżej budynki wpisane zostały do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerami rejestru A/340 i A/341. Zabytki te znajdują się na działkach nr 27/2 i 27/3. Działka nr 27/4 jest niezabudowana i wykorzystywana jako dziedziniec wewnętrzny nieruchomości. Ponadto nieruchomość podlegająca sprzedaży usytuowana jest na obszarze układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerem A/48. Cała nieruchomość ma kształt prostokąta, a istniejące budynki oraz mur (część zlikwidowanego budynku) posadowione są wzdłuż wszystkich granic nieruchomości i w ten sposób ograniczają dostęp do dziedzińca. Fragment budynku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 narusza granice nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 26/14 w obrębie S-6, a fragment budynku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 narusza granice działek nr 537 w obrębie S-1 oraz 28/2 w obrębie S-6. Do elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 54 (działka nr 27/3) zainstalowany jest odciąg tramwajowej sieci trakcyjnej.
  4. Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się ponadto:
   1. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.: odcinek przyłącza wodociągowego Ø63/50mm, obsługującego teren całej nieruchomości oraz sześć przyłączy kanalizacyjnych d = 0,15 m;
   2. stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A. czynna preizolowana sieć ciepłownicza 2xDn65mm i 2xDn40mm, wykonana w 2016 r.;
   3. infrastruktura teletechniczna dla budynku narożnego przy ul. Piotrkowskiej 54;
   4. przyłącze gazu DN 63PE niskiego ciśnienia;
   5. 4 złącza kablowe nN wraz z liniami kablowymi nN zasilającymi te złącza;
   6. rozdzielnia oświetlenia drogowego ulic.
  5. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna terenu podlegającego sprzedaży powinna odbywać się na obecnych zasadach poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej ulicy Narutowicza. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Budowa bądź przebudowa zjazdów należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdów obsługujących teren inwestycyjny, nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  8. Miasto Łódź informuje, że możliwe jest wydzierżawienie na rzecz nabywcy nieruchomości działek sąsiadujących tj. położonej w obrębie S-6 działki nr 28/2 oraz części położonej w obrębie S-1 działki nr 537.
  9. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2396), nieruchomość podlegająca sprzedaży oznaczona jest symbolem 11.01 MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowej.Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:
   1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi - objętego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
   2. Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej, utworzonego uchwałą Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 174), zmienioną uchwałą Nr XXXIII/881/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4041);
   3. obszaru Nowego Centrum Łodzi - na mocy uchwały Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/840/12 z dnia 4 lipca 2012 r. i Nr XII/241/15 z dnia 20 maja 2015 r.
  10. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do: 
   1. wykonania remontu budynków znajdujących się na nieruchomości podlegającej sprzedaży; w ramach którego odnośnie budynku opisanego w pkt 1 ppkt 2 - zostaną wykonane co najmniej prace określone w wytycznych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiących załącznik nr 2 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 7060/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2017 r., z uwzględnieniem nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z tych wytycznych;
   2. zakończenia remontu, o którym mowa w ppkt 1 w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości; za zakończenie remontu uważa się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529);
   3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków określonych w ppkt 1 i 2; 
   4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kar umownych w wysokości po 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) za każde 12 miesięcy zwłoki w należytym wykonaniu obowiązków określonych w ppkt 1 i 2 - w okresie 5 lat od upływu terminu, o którym mowa w ppkt 2; 
   5. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych;
   6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w ppkt 3 i 4 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź - pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego, 14-dniowego terminu na zapłatę należnej kary - będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu:
    1. w zakresie kary umownej opisanej w ppkt 3 - 3 lat od upływu terminu określonego w ppkt 2,
    2. w zakresie każdej z kar umownych opisanych w ppkt 4 - 3 lat od upływu każdego kolejnego roku zwłoki w należytym wykonaniu obowiązków, o których mowa w ppkt 1 i 2;
   7. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości - celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych określonych ppkt 3 i 4 hipoteki w wysokości 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych);
   8. ustanowienia, w umowie sprzedaży, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 407/32 w obrębie S-1 – numer księgi wieczystej: LD1M/00272074/0 – nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na: 
    1. prawie podwieszenia do elewacji budynku, położonego na działce nr 27/3 w obrębie S-6 od strony danej ulicy (Piotrkowskiej i Zielonej/Piotrkowskiej i Narutowicza), na koszt właściciela nieruchomości władnącej, odciągów sieci trakcyjnej oraz prawie dostępu do nich w celu przeprowadzania jej naprawy, konserwacji lub wymiany,
    2. prawie wzniesienia na nieruchomości, na koszt właściciela nieruchomości obciążonej, niezbędnych urządzeń i zamocowania na nich odciągów sieci trakcyjnej w przypadku zburzenia istniejącego na nieruchomości budynku lub jego przebudowy w sposób, który uniemożliwi podczepienie odciągów sieci trakcyjnej do elewacji budynku;
   9. poniesienia kosztów wniosku o wpis służebności wymienionej w ppkt 8 w księdze wieczystej;
   10. w razie potrzeby, gdy wymagać tego będzie realizacja remontu - przeniesienia na własny koszt rozdzielni oświetlenia drogowego ulic w porozumieniu z jej właścicielem, poza obszar nieruchomości podlegającej sprzedaży, w miejsce z nim uzgodnione; w przypadku zlokalizowania rozdzielni na nabytej nieruchomości, nabywca zobowiązany będzie do całodobowego i nieograniczonego udostępnienia nieruchomości właścicielowi rozdzielni wraz z możliwością wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji ww. rozdzielni oświetlenia drogowego;
   11. przedłożenia Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków - w ciągu 6 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości - programu zagospodarowania zabytku objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem A/340 wraz z jego otoczeniem, uwzględniającego sposób dalszego korzystania z zabytku (w tym adaptację do nowej funkcji) oraz zobowiązania do przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich wraz z wstępnym harmonogramem prac;
   12. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
  11. Hipoteka, o której mowa w pkt 10 ppkt 7 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej nr LD1M/00046346/5 w wyniku sprzedaży nieruchomości przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  12. Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości - o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie hipoteki określonej w pkt 10 ppkt 7, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym, wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży - możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 10 ppkt 7 na zasadach określonych w pkt 10 ppkt 7 oraz pkt 11.
  13. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu każdej z kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 3 i 4, zamiast ustanawiania, przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 10 ppkt 7. W treści każdej z gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 5 500 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych) - odnośnie kary umownej, o której mowa w pkt 10 ppkt 3 oraz do wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) - odnośnie każdej z kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 4, na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił którejkolwiek z kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 3 lub 4. Gwarancja zabezpieczająca wierzytelność z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 10 ppkt 3 będzie udzielona na okres 6 lat, a gwarancje, zabezpieczające wierzytelności z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 4 będą udzielone odpowiednio na 7, 8, 9, 10 i 11 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu każdej z gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości którejkolwiek z kar umownych opisanych w pkt 10 ppkt 3 i 4. Podpisany przez gwaranta dokument każdej z gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu każdej z gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 3 i 4 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w pkt 10 ppkt 7 i pkt 11; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument każdej z gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument każdej z gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny lub wystawiony przez gwaranta niezaakceptowanego uprzednio przez Miasto Łódź.
  14. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 3 i 4, na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
  15. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 7060/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2017 r., oraz wniosek Miasta Łodzi o ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości podlegającej sprzedaży przysługującego Miastu ustawowego prawa pierwokupu, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 109 ust. 3 pkt 5 tej ustawy.
  16. Wszelkie prace rekonstrukcyjne, konserwatorskie i remontowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi oraz po uzgodnieniu i zaakceptowaniu odpowiednich dokumentacji przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  17. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych) netto.
   Wadium wynosi 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Dostawa działki nr 27/4 będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23%. Dostawa działki nr 27/2 będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86). Dostawa działki nr 27/3 będzie częściowo opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23% oraz częściowo zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
   Od 86,2% ceny sprzedaży nieruchomości zostanie udzielona bonifikata w wysokości 1 %.
  18. Sprzedaż nieruchomości nastąpi wraz z dokumentacją dotyczącą rewitalizacji zbywanej nieruchomości wskazanej w załączniku nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 7060/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2017 r.,, której cena wynosi 226 817,82 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) netto plus należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, co stanowi 278 985,92 zł brutto.
   Cena ww. dokumentacji, nie wchodzi w skład ceny wywoławczej wskazanej w pkt 17 i nie jest przedmiotem licytacji.
  19. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.12.2017 r.


Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu" >>>

Załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu" >>>

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 4 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem
   zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu”i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Tokarskiej 4 i 4/6, Pabianickiej 156/158, Świtezianki 10 i Świtezianki bez numeru oraz Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej bez numeru.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 4 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa
  w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

 

 


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (04.04.2018 10:59)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (04.04.2018 11:01)

Informację opracował(a): Anetta Bednarek (28.03.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 2602