Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Krzywej 8, płk. Jana Kilińskiego 95 i Traugutta 7

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi


Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Krzywej 8, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-5 jako działka nr 206 o powierzchni 692 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00100175/2.

  Nieruchomość jest zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym, z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni zabudowy 88 m2 i powierzchni użytkowej 62 m2, wybudowanym w 1935 r. Budynek jest w złym stanie technicznym i został przeznaczony do rozbiórki decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-III.1883.2017 z dnia 30 września 2017 r. Miasto Łódź jest w posiadaniu dokumentacji rozbiórkowej; w przypadku nabycia tej dokumentacji od Miasta Łódź, jej cena wynosi 3460 zł (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych). Brak świadectwa energetycznego dla opisanego powyżej budynku. Nieruchomość od strony frontowej nie jest ogrodzona. Na terenie działki znajduje się studnia oraz od strony południowej fragment starego ogrodzenia (słupki betonowe), które narusza granicę geodezyjną działki podlegającej sprzedaży. Teren nieruchomości jest porośnięty roślinnością ruderalną z zadrzewieniem liściastym (w większości drzewami owocowymi); pionowy rzut koron drzew około 40% powierzchni nieruchomości dostępny dla roślin. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
  Na terenie zbywanej nieruchomości, zgodnie z uzyskanymi opiniami znajdują się: złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oraz urządzenia wodno-kanalizacyjne. Istniejący na zbywanej nieruchomości budynek jest podłączony do sieci wodociągowej wo40 z ul. Krzywej przez teren działki sąsiedniej nr 208/2 (obręb G-5) stanowiącej własność prywatną. W ulicy Krzywej w odległości ca 2,70 m zlokalizowany jest wodociąg Ø 150 mm, dla którego należy zachować pasy ochronne wolne od zabudowy i trwałych naniesień o szerokości po 3 m od osi po obu stronach przewodu. Wyżej wymieniona sieć stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Krzywej (z działki nr 209/6 o użytku „dr”, która nie stanowi własności Miasta Łodzi i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu) poprzez projektowany dojazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669).
 • płk. Jana Kilińskiego 95, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6 jako działki nr: 269/2, 269/3 i 269/4 o łącznej powierzchni 2879 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00088274/5.

  Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej "Prządki lnu", wpisanego do gminnej ewidencji zabytków i jest ona zabudowana:
  1. wybudowanym w 1890 roku budynkiem użytkowym (dawniej - fabrycznym) o powierzchni zabudowy wynoszącej 573 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 1031 m2; budynek jest trzykondygnacyjny i niepodpiwniczony; budynek narusza granice nieruchomości przyległej, tj. działki nr 274/1 – Park im. Henryka Sienkiewicza, która stanowi własność Miasta Łodzi, we władaniu Zarządu Lokali Miejskich;
  2. wybudowanym w 1890 roku budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy wynoszącej 231 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 371 m2; budynek jest trzykondygnacyjny i niepodpiwniczony; budynek ten narusza granice nieruchomości przyległej, tj. działki nr 268 przy ulicy Kilińskiego 93, która stanowi własność prywatną; właściciel tej nieruchomości wyraził wolę sprzedaży na rzecz Miasta Łodzi części jego nieruchomości zajętej przez przedmiotowy budynek; wydanie nieruchomości podlegającej sprzedaży nastąpi wraz z przeniesieniem posiadania nad częścią działki nr 268 w obrębie S-6, zajętą fragmentem ww. budynku mieszkalnego pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez nabywcę nieruchomości;
  3. wybudowanym w 1920 roku budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy wynoszącej 92 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 64 m2; budynek ten narusza granice nieruchomości przyległej, tj. działki nr 267/4 przy ulicy Juliana Tuwima 17, która stanowi współwłasność Miasta Łodzi oraz osób fizycznych; budynek jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony;
  4. wybudowanym w 1890 roku budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy wynoszącej 45 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 96 m2; budynek jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony.
   Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
   W części niezabudowanej na nieruchomości znajduje się drzewostan nawiązujący pod względem wieku, składu gatunkowego i układu przestrzennego do sąsiadującego z nim Parku im. Henryka Sienkiewicza. Tworzy go kilkanaście drzew, wśród których najokazalsze to kasztanowce pospolite o obwodzie 246 cm, 225 cm i 160 cm oraz klon srebrzysty o obwodzie 217 cm. W pozostałej części teren nieruchomości jest utwardzony płytami chodnikowymi oraz trylinką. Nieruchomość nie jest ogrodzona od strony ulicy Kilińskiego, a z pozostałych stron znajduje się ogrodzenie w postaci nieruchomości sąsiednich, a także ogrodzenie parku, którego dwa elementy nieznacznie naruszają granicę nieruchomości podlegającej sprzedaży.

Ponadto na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są:

 1. przyłącze wodociągowe o średnicy 90 mm, usytuowane na wysokości działki nr 269/4, podłączone do wodociągu o średnicy 355 mm, zlokalizowanego w ul. Kilińskiego; do granic nieruchomości dochodzi przyłącze ogólnospławne o średnicy 0,15 m usytuowane na wysokości działki nr 269/2 podłączone do kanału ogólnospławnego o wymiarach 0,7 m x 1,25 m, zlokalizowanego w ul. Kilińskiego; powyższe przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostają w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 2. przyłącza wodociągowe o średnicy 50 i 25 mm;
 3. przewody wodociągowe o średnicy 400 i 50 mm;
 4. studnia wodomierzowa usytuowana na działce nr 269/4;
 5. należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi przyłącza gazowe: dn 63 PE i 90 PE niskiego ciśnienia (działki nr 269/2 i 269/3), nieczynne przyłącze gazu dn 50 stal. niskiego ciśnienia (działka nr 269/4, w przypadku demontażu przyłącza gazowego należy zgłosić ten fakt do rejonu Dystrybucji Gazu Łódź – Południe mieszczącego się w Łodzi przy ul. Targowej 18); szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
 6. należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź czynne linie energetyczne nN, złącza kablowe nN, sieć i urządzenia oświetlenia ulic; na budynku przy ul. Kilińskiego 93 znajdują się złącza kablowe i linie oświetlenia ulic.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zachowania istniejącego drzewostanu;
 2. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i założenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd indywidualny z ulicy Kilińskiego (działki nr 462/46 i 462/26 w obrębie S-6), przebudowany w ramach remontu ul. Kilińskiego. Zmiana zagospodarowania terenu nieruchomości może wiązać się z koniecznością przebudowy zjazdu do parametrów zjazdu publicznego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Ponadto Zarząd Dróg i Transportu poinformował, iż ulica Kilińskiego została przebudowana i obecnie jest to ulica o charakterze ruchu ograniczonego, to znaczy, korzystają z niej jedynie pojazdy komunikacji miejskiej (tramwajowej) oraz pojazdy samochodowe z wjazdem docelowym.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXVI/1682/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 888). Według planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 3.05.MW/U. Dla terenów oznaczonych ww. symbolem jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, natomiast jako przeznaczenie uzupełniające – parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałą Nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337).
  Z uwagi na położenie na obszarze historycznego układu urbanistycznego nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1669), jak i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669).

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4 200 000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 420 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. 
  Sprzedaż działek nr 269/2 i 269/3 będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669). 
  Sprzedaż działki nr 269/4 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów (obecnie 23%).
 • Traugutta 7, oznaczonych w obrębie geodezyjnym S-6 jako działki nr 114/1 i 114/3 o łącznej powierzchni 1140 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00007058/4 i LD1M/00097510/8,

  Działka nr 114/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 174 m2 oraz powierzchni użytkowej 371 m2. Dla powyżej opisanego budynku brak świadectwa energetycznego. 

  Na działce nr 114/3 znajduje się budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 7 m2 oraz inne budynki (drewniane), w złym stanie technicznym. Od strony ulicy Traugutta teren działki częściowo utwardzony i wygrodzony siatką, wykorzystywany jako parking i dojście do budynku usytuowanego na działce nr 114/1. Ogrodzenie obu działek stanowią ściany budynków nieruchomości sąsiednich oraz słupki od strony ulicy Traugutta (szpaler słupków znajduje się też na działce nr 114/3). Powierzchnia nieruchomości dostępna dla roślin pokryta jest roślinnością ruderalną z zadrzewieniem i zakrzewieniem z udziałem brzozy brodawkowatej i bzu czarnego. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). W najwyższych kondygnacjach ścian budynków sąsiednich, leżących w zachodniej i wschodniej granicy nieruchomości znajdują się otwory okienne. Na ścianie budynku sąsiedniego, biegnącej w zachodniej granicy działki nr 114/3 znajdują się: przewody zasilające neon na budynku położonym na działce nr 114/1 oraz lampa oświetlająca ulicę Traugutta. Ulica ta została przebudowana w ramach inwestycji z budżetu miasta pn. „Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a Sienkiewicza tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski”, która pozostaje objęta okresem gwarancyjnym do dnia 6 listopada 2020 r. Wszelkie prace na nieruchomościach podlegających sprzedaży, które mogłyby ingerować w ul. Traugutta powinny być każdorazowo konsultowane z gwarantem tej inwestycji.

Na terenie nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów znajdują się:

 1. linia kablowa nN wraz ze złączem kablowym będącym na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. ;
 2. infrastruktura teletechniczna należąca do Orange Polska S.A;
 3. przyłącze gazu DN 90 PE niskiego ciśnienia eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; w ulicy Traugutta zlokalizowany jest gazociąg niskiego ciśnienia DN 180 PE. Szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640); właściciel Urządzeń zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej jego służbom eksploatacyjnym prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do Urządzeń w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 4. fragment przyłącza wodociągowego ø 40 mm, włączonego do sieci wodociągowej ø 160 mm zlokalizowanej w ulicy Traugutta, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o;
 5. przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m włączone do sieci kanalizacyjnej JII 0,70 x 1,25 m w ulicy Traugutta, które stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd z drogi wewnętrznej ulicy Traugutta (działka nr 65/8 w obrębie S-6). Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Przedmiotowe nieruchomości objęte są uchwałą Nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2396). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 12.01.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

Nieruchomości znajdują się na terenie:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi - objętego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji - objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291) zmienioną uchwałą Nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337);
 3. obszaru układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do alei: Piłsudskiego i Mickiewicza wpisanym do rejestru zabytków na mocy decyzji z dnia 20 stycznia 1971 r. pod numerem rejestru A/48;
 4. Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej, utworzonego uchwałą Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 174), zmienioną uchwałą Nr XXXIII/881/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4041);
 5. Nowego Centrum Łodzi - na mocy uchwały Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/840/12 z dnia 4 lipca 2012 r. i Nr XII/241/15 z dnia 20 maja 2015 r

Zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

 1. dopuszcza się możliwość nadbudowy budynku usytuowanego na działce nr 114/1 do wysokości przylegającego sąsiedniego budynku zlokalizowanego przy ul. Traugutta 5 plus maksymalnie 4 metry;
 2. ze względu na to, iż budynek nie jest objęty indywidualną ochrona konserwatorską (wpis do gminnej ewidencji zabytków, wpis do rejestru zabytków) dopuszcza się możliwość przekształcenia wnętrz w dowolny sposób, nie naruszający konstrukcji budynku. Należy natomiast zachować pierwotny podział elewacji oraz formę i wymiary otworów okiennych i drzwiowych;
 3. dopuszczalne jest projektowanie nowych elementów oraz zupełnie nowych budynków w obrębie działek; nowoprojektowane elementy nie powinny dominować nad historyczną zabudową. Przy ewentualnym projektowaniu nowej zabudowy lub nadbudowy/przebudowy istniejącego budynku należy stosować zapisy wspomnianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. dopuszczalne jest zaprojektowanie łączników pomiędzy zabytkowymi a nowo projektowanymi budynkami;
 5. ze względu na położenie obiektu w centrum Miasta, gdzie występuje mało zieleni warto byłoby zaprojektować nową zieleń miejską;
 6. rozbiórka budynku może być zaakceptowana wyłącznie w stanie najwyższej konieczności, potwierdzonej bardzo złym stanem zachowania. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy przedłożyć do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi szczegółową inwentaryzację obiektów, ocenę ich stanu technicznego oraz wykonać dokumentację fotograficzną, a także wykonać i przedłożyć do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi projekt rozbiórki.
  Szczegółowe wytyczne konserwatorskie można uzyskać po przedłożeniu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu i ewentualnej rozbudowy budynku; prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1669) pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w związku z czym przed podjęciem prac należy uzyskać decyzje od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 700 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 5 grudnia 2018 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 5 grudnia 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (09.10.2018 15:42)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (23.11.2018 13:40)

Informację opracował(a): Katarzyna Wierzbowska (09.10.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1186