Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na: sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Łagiewnickiej 178 i Aleksandrowskiej bez numeru, oraz na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Leśnej 12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Łagiewnickiej 178, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-26 jako działka nr 238 o powierzchni 538 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00122738/7.

   Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 125,28 m2. Budynek ten jest wyłączony z użytkowania, zdewastowany, zabezpieczony przed wejściem (otwory okienne oraz drzwi wejściowe są zamurowane). Według protokołu z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego z 2017 r. ogólny stopień zużycia budynku mieszkalnego wynosi 85%. 
   Na terenie nieruchomości znajduje się także zdewastowany budynek gospodarczy (po pożarze) oraz pozostałości wiaty. 
   Nieruchomość ogrodzona jest częściowo siatką, bez bramy i furtki. Od strony frontowej nieruchomości (poza jej granicami) usytuowany jest przystanek autobusowy zbiorczej komunikacji miejskiej. 
   Teren nieruchomości porośnięty jest ogrodową roślinnością ruderalną z udziałem drzew i krzewów pochodzących z nasadzeń. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650). Szata roślinna nieruchomości podlega ochronie na zasadach ogólnych, na podstawie przepisów wymienionej wyżej ustawy oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 i 1356). 
   W pobliżu północnej granicy nieruchomości (na terenie działki nr 222/1 w obrębie B-26) znajduje się rzeka Sokołówka (nieruchomość nie graniczy bezpośrednio z wyżej wymienioną działką). W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710) zawarte zostały regulacje związane m.in. z ochroną zasobów wodnych.
   Nieruchomość obciążona jest na czas nieoznaczony służebnością przesyłu, ustanowioną na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla zlokalizowanych na jej terenie:
   1. kolektora sanitarnego o średnicy d=1,00 m (wraz ze studnią), pas ochronny wynosi 5 m po obu stronach urządzenia, od skrajnych jego krawędzi;
   2. przyłącza wodociągowego o średnicy ø 40 mm, pas ochronny wynosi 2,5 m po każdej ze stron urządzenia, licząc od zewnętrznych krawędzi przewodu.

    W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń. Powierzchnia nieruchomości objęta służebnością przesyłu wynosi 291 m2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie świadczy obecnie usług wyżej wymienionym przyłączem wodociągowym.
    Na nieruchomości znajduje się podziemna infrastruktura teletechniczna, stanowiąca własność Orange Polska S.A. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków. Na nieruchomości znajdują się także: energetyczne przyłącze napowietrzne nN (należące do PGE Dystrybucja S.A.) oraz (zgodnie z mapą zasadniczą) odwodnienie nieruchomości włączone do rzeki Sokołówki i infrastruktura kanalizacji lokalnej. 
    W pobliżu nieruchomości, w ulicy Łagiewnickiej, zlokalizowane są: gazociąg niskiego ciśnienia Dn 225PE, sieć wodociągowa o średnicy 250 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, inne sieci kablowe. 
    Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez istniejący zjazd z ulicy Łagiewnickiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. 
    Dla budynku mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Róż oraz ulic: Łagiewnickiej, Julianowskiej, Zgierskiej, dr. Władysława Biegańskiego, Krzewowej, Pogodnej, Zdrojowej i Przyrodniczej, przyjętym uchwałą Nr XLVIII/1229/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2694), zgodnie z którym nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 23MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług lokalnych (przeznaczenie podstawowe).
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 290 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. 
    Wadium wynosi: 58 000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych).
    Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650).
  • Aleksandrowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-32 jako działka nr 175/6 o powierzchni 10927 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00017858/5.
   Nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowo-usługowej. W części południowo-zachodniej (wg dokumentacji geodezyjnej) teren nieruchomości obniżony jest o około 2 m w stosunku do pozostałej części (wg dokumentacji geodezyjnej - dawne wyrobisko piasku). Na nieruchomości znajduje się chodnik. Granica sprzedawanej nieruchomości w części północno-wschodniej naruszona została częściowo przez ogrodzenie działki sąsiedniej nr 176, obręb B-32 położonej przy ul. Aleksandrowskiej 13.
   Na nieruchomości znajduje się drzewostan opisany w Załączniku Nr 1 oraz samosiewy drzew nie opisane w załączniku. Wykaz drzewostanu będzie załącznikiem do umowy sprzedaży nieruchomości. Na nieruchomości nie istnieją formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650), ani teren ten nie wchodzi w skład takich form. Miasto nie posiada danych o występowaniu na nieruchomości gatunków chronionych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Drzewa i krzewy rosnące na nieruchomości objęte są ochroną na zasadach ogólnych, wynikających z treści art. 2 pkt 5 ww. ustawy. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości i opłat z tym związanych jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Uwarunkowania przyrodnicze stanowią obszar ryzyka nabywcy nieruchomości.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
   • odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm i długości około 4,0 m (całkowita długość przyłącza 16,70 m) stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5,00 m, w których nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień. Inwestorem przyłącza był Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych. Na tym przyłączu widoczna jest studnia kanalizacyjna. Miasto prowadzi postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu dla ww. przyłącza na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 
    Sp. z o.o.; całkowita powierzchnia służebności przesyłu wynosi 36 m2. Dalszy odcinek tego przyłącza obsługuje sąsiednią nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 13 (działka nr 176, obręb B-32), a Miasto Łódź nie było inwestorem w stosunku do tej części opisanego przyłącza;
   • gazociąg DN 110 PE średniego ciśnienia oraz przyłącze gazu DN 110 PE średniego ciśnienia, należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640). Gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich Urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
   • czynny rurociąg powrotny magistrali sieci ciepłowniczej o średnicy 1xDn700mm (przebiegający wzdłuż południowej granicy nieruchomości), wykonany w 1972 roku w technologii tradycyjnej kanałowej, stanowiący własność Veolia Energia Łódź S.A. Zasilanie stanowią dwa rurociągi ciepłownicze wody gorącej o średnicy 2xDn500mm, które znajdują się poza przedmiotową nieruchomością. Strefa ochronna dla sieci o średnicy 1xDn700mm wynosi 5,0 m od skraju kanału ciepłowniczego; Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji. Ponadto wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącej sieci należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Veolia Energia Łódź S.A. Przedmiotowa sieć w 2019 roku przewidziana jest do przebudowy; zgodnie z opracowaną dokumentacją nowy przebieg przebudowanej sieci ciepłowniczej jest poza śladem sieci istniejącej i znacznie oddalony od sprzedawanej nieruchomości; 
   • energetyczna linia kablowa SN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto oraz linia kablowa abonencka.
    Według mapy zasadniczej w części południowej nieruchomości przebiegają sieci energetyczne; na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
    Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci. 
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości z ulicy Aleksandrowskiej powinna odbywać się przez zjazd o parametrach technicznych zjazdu publicznego, wyposażonego w pas wyłączeń i włączeń dla obsługi pojazdów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Wskazana w ten sposób obsługa komunikacyjna powinna znaleźć odzwierciedlenie w zaprojektowanej geometrii zjazdu umożliwiającej skręt w lewo oraz w organizacji ruchu dla tej relacji ruchu. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. 
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości. 
    Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 15.12.2017 r., 8.06.2018 r.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) netto.
    Wadium wynosi: 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
    Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT według stawki 23% zgodnie z ustawą dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i sług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650).

    Załącznik Nr 1 >>>
 2. Sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy:
  • Leśnej 12, oznaczonej jako działka nr 127 w obrębieK-13 o powierzchni 2534 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1P/00041739/5.
   Nieruchomość podlegająca sprzedaży zabudowana jest:
   1. parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem produkcyjnym,o powierzchni zabudowy 394 m² i powierzchni użytkowej 332,78 m²;
   2. parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym, o powierzchni zabudowy 33 m² i powierzchni użytkowej 26,4 m².
    Sprzedaż nieruchomości zabudowanej nastąpi wraz z wyposażeniem dawnej cukierni, którego spis znajduje się w Załączniku Nr 2.
    Na nieruchomości, wzdłuż północnej granicy, znajduje się nieutwardzona droga dojazdowa do budynków. Teren nieruchomości ogrodzony jest jedynie w części wschodniej przy czym ogrodzenie wykonane jest częściowo z siatki na słupkach stalowych oraz częściowo z siatki w ramach, a brama jest stalowa. W zachodniej części nieruchomości nie ma ogrodzenia, natomiast w granicy posadowiony jest sąsiedni budynek. Część terenu przylegająca do budynku produkcyjnego jest utwardzona.
    Ponadto na nieruchomości znajdują się:
    1. napowietrzna infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla posesji, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
    2. przyłącze kablowe wraz ze złączem kablowym typu ZK3+2P zasilanym z istniejącejw ulicy linii napowietrznej 0,4kV, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A.;
    3. zgodnie z mapą zasadniczą: urządzenia wodno-kanalizacyjne i przyłącze gazowe.

     Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
     Nieruchomość przylega do pasa drogowego ulicy Leśnej. Zgodnie z opinią Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim działka ma możliwość obsługi komunikacyjnej.
     Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectw energetycznych.
     Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących sięna nieruchomości jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawiez dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650).
     Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
     Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
     zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XII/135/07 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 września 2007 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Konstantynowa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 338, poz. 3038), nieruchomość oznaczona jest jako 5 P - tereny zabudowy produkcyjnej i składowo-magazynowej oraz 4KDD - droga gminna, dojazdowa.

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) netto.
     Wadium wynosi 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
     Postąpienie wynosi nie mniej niż 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
     Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650). 
     Sprzedaż nieruchomości nastąpi z jednoczesnym zbyciem wyposażenia dawnej cukierni wskazanego w Załączniku Nr 2, którego cena wynosi 9 210 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych) plus należny podatek od towarów i usług według stawki 23%.
     Cena wyposażenia, o którym mowa powyżej nie wchodzi w skład ceny wywoławczej i nie jest przedmiotem licytacji.

     Załącznik Nr 2 >>>
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Sali 371 A.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 1 października 2018 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dot. nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 178 oraz nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Leśnej 12;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dot. nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej bn.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 1 października 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (02.08.2018 10:53)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (02.08.2018 10:55)

Informację opracował(a): Anetta Bednarek (30.07.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1051