Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Piotrkowskiej bez numeru i Słomianej bez numeru, oraz na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości, położonej w Łodzi przy alei Tadeusza Kościuszki 26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Piotrkowskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie G-3 jako działka nr 177/12 o powierzchni 4611 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00114989/2.

   Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana. Jej teren jest wyrównany i w dużej części utwardzony płytami betonowymi. Przez południową część nieruchomości przebiega utwardzony trylinką wjazd prowadzący do działek sąsiednich nr 178/1, 178/2, 178/3 i 179. Na działce nr 177/12 znajdują się także drzewa zlokalizowane wzdłuż jej południowej granicy, oddzielającej zbywaną nieruchomość od działki nr 178/1. Północno-wschodnia ściana budynku, położonego na sąsiadującej działce nr 178/3 przebiega w granicy zbywanej nieruchomości i posiada otwory okienne wychodzące na teren podlegający sprzedaży.
   Ponadto, na terenie podlegającym sprzedaży znajdują się:
   1. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o.:
    1. żeliwna sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, posiadająca strefę ochronną o szerokości po 3 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych, w której nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień,
    2. ceglana sieć kanalizacji ogólnospławnej o wymiarze 1500x3440 mm o przekroju dzwonowym (kolektor 1b), posiadająca strefę ochronną o szerokości po 5 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych, w której nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień; zgodnie z informacją Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi sieć ta nie stanowi przeszkody dla przeprowadzenia inwestycji drogowej, choć może znacząco podnieść jej koszt, a w przypadku płytkiego osadzenia kolektora - może zachodzić konieczność realizacji obiektu inżynierskiego,
    3. przyłącza, posiadające strefy ochronne o szerokości po 3 m po obu stronach, licząc od ich krawędzi zewnętrznych, w których nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień:
     • wodociągowe o średnicy 50 mm (materiał PE-TS) do wodociągu w ul. Pabianickiej, obsługujące posesje przy ul. Pabianickiej 1,
     • kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 150 mm, obsługujące posesję przy ul. Pabianickiej 1;
   2. nieczynna i wycofana z eksploatacji parowa sieć ciepłownicza 1xDn250mm, wykonana w technologii tradycyjnej kanałowej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S. A.; zgodnie z informacją właściciela sieci może ona być zlikwidowana;
   3. kanał (tzw. „anilany”), będący własnością spółki Infratel-Operator Infrastrukturalnysp. z o. o. (adres: ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź), dla którego - zgodnie z informacją właściciela - obowiązują następujące wytyczne:
    1. strefa ochronna wynosi 1mb w każdą stronę licząc od osi rzutu pionowego kanału, a dla komór rewizyjnych (studni) strefa ta wynosi 1 mb licząc od zewnętrznej ściany studni,
    2. bezpośrednio na kanale oraz na komorach rewizyjnych nie mogą powstać żadne obiekty budowlane,
    3. należy zapewnić możliwość dojazdu do istniejących komór rewizyjnych w celu wykonywania przeglądów okresowych oraz ewentualnych napraw i konserwacji,
    4. w przypadku wystąpienia kolizji istniejącego przebiegu kanału lub usytuowania komór rewizyjnych z planowanym zagospodarowaniem nieruchomości, należy wystąpić do Infratel-Operator Infrastrukturalny sp. z o.o. o wydanie szczegółowych warunków technicznych usunięcia kolizji, a wszelkie koszty z tym związane poniesie wnioskodawca bez możliwości ich zwrotu przez tę spółkę,
    5. bez zgody właściciela nie wolno dokonywać żadnych ingerencji w strukturę kanału związanych z wprowadzaniem dodatkowych przyłączy, zmiany trasy przebiegu kanału, czy też zmiany usytuowania komór rewizyjnych i ich włazów;
   4. przyłącze energetyczne oraz dwa słupy oświetleniowe wraz z obsługującą je siecią.
    Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz Placu Reymonta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2598), obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Piotrkowskiej (symbol 1KDL 1/2 +T) oraz projektowanej drogi wewnątrzkwartałowej (symbol 12 KDD 1/2). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z ul. Piotrkowskiej tj. z działek drogowych nr 177/9, 23/23 i nr 177/15. Z tej samej opinii wynika, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 Miasto Łódź nie posiada zabezpieczonych środków na realizację ww. drogi wewnątrzkwartałowej. Opinia Zarządu Dróg i Transportu na temat lokalizacji zjazdu nie stanowi zgody zarządcy drogi, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę tę nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
    Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, powyżej opisanym, nieruchomość podlegająca sprzedaży oznaczona jest symbolem 6 U - tereny zabudowy usługowej.
    Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650).
    Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/98.
    Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu obciążającej nabytą działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 178/1, 178/2, 178/3 i 179, uregulowanych w księgach wieczystych nr LD1M/00034319/0 i LD1M/00034312/1. Przebieg i orientacyjną powierzchnię służebności określa załącznik do „Warunków kolejnego przetargu”.
    Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.05.2017 r., 28.07.2017 r., 15.12.2017 r., 23.02.2018 r.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 400 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi 340 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
    Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.

    Załącznik do „Warunków kolejnego przetargu”
  • Słomianej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-3 jako działka nr 138/4 o powierzchni 577 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00130300/7.
   Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości porośnięty jest ogrodową roślinnością urządzoną z udziałem drzew i krzewów ozdobnych oraz spontanicznego zadrzewienia. Nieruchomość ogrodzona jest siatką. Ogrodzenie nieruchomości nie znajduje się w granicach ewidencyjnych działki. Od strony północnej, wschodniej i zachodniej ogrodzenie usytuowane jest na przedmiotowej nieruchomości, natomiast od strony południowej ogrodzenie znajduje się poza granicami działki. 
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka 138/4 przylega do drogi publicznej ulicy Słomianej. Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Słomianej. Projektowany zjazd należy zlokalizować w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania ulic: Słomianej i Żeńców. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11MN.
   Plan ustala przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej. 
   Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorsko-archeologicznej. W celu uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zwrócić się do Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. 
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 115 000 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy:
  • alei Tadeusza Kościuszki 26, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6 jako działka numer 96 o powierzchni 1455 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00130196/4.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (w udziale 1/2). 
   Na nieruchomości usytuowanych jest pięć budynków, w tym trzy mieszkalne i dwa użytkowe. Wszystkie budynki zostały wzniesione w 1900 r. Budynek frontowy – dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, mieszkalno użytkowy, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Budynek I lewej oficyny - mieszkalny trzykondygnacyjny, nie podpiwniczony, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Budynek II lewej oficyny - użytkowo gospodarczy, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Budynek I prawej oficyny - czterokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Budynek II prawej oficyny - użytkowy, dwukondygnacyjny nie podpiwniczony, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Powierzchnia użytkowa budynków według kartoteki budynków wynosi ogółem 1847 m2. W dziale III księgi wieczystej znajdują się ostrzeżenia, które nie są związane ze zbywanym udziałem Miasta Łodzi.
   Zgodnie z działem IV księgi wieczystej nieruchomość jest obciążona hipotekami:
   1. przymusową zwykłą w wysokości 1,70 zł z tytułu podatków, wpisaną na podstawie wniosku z dnia 4 listopada 1954 r. Nr dz. KW 1123 oraz wykonawczego tytułu egzekucyjnego z dnia 30 października 1954 r. Nr 149/K/53 po uprzednim przeliczeniu z urzędu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) po przeniesieniu z Rep. Hip. 740 przepisano z urzędu dnia 1 lipca 1998 r., wierzyciel hipoteczny Skarb Państwa;
   2. przymusową zwykłą 48,98 zł z tytułu nakładów po uprzednim przeliczeniu z urzędu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) po przeniesieniu z Rep. Hip. 740 przepisano z urzędu dnia 1 lipca 1998 r., wierzyciel hipoteczny Skarb Państwa;
   3. przymusową zwykłą 44,61 zł z tytułu podatków na prawach własności osób fizycznych po uprzednim przeliczeniu z urzędu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) po przeniesieniu z Rep. Hip. 740 przepisano z urzędu dnia 1 lipca 1998 r., wierzyciel hipoteczny Skarb Państwa;
   4. przymusową zwykłą 3,19 zł z tytułu podatków z 1% rocznie począwszy od dnia 23 września 1964 r. na prawach własności osób fizycznych po uprzednim przeliczeniu z urzędu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) po przeniesieniu z Rep. Hip. 740 przepisano z urzędu dnia 1 lipca 1998 r., wierzyciel hipoteczny Skarb Państwa;
   5. przymusową zwykłą 5,14 zł z tytułu nakładów z 1% rocznie poczynając od dnia 31 grudnia 1963 r. na współwłasności osób fizycznych po uprzednim przeliczeniu z urzędu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) po przeniesieniu z Rep. Hip. 740 przepisano z urzędu dnia 1 lipca 1998 r., wierzyciel hipoteczny Skarb Państwa;
   6. przymusową zwykłą 1,65 zł z tytułu podatków na prawach własności osoby fizycznej po uprzednim przeliczeniu z urzędu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) po przeniesieniu z Rep. Hip. 740 przepisano z urzędu dnia 1 lipca 1998 r., wierzyciel hipoteczny Skarb Państwa.
    Przedmiotowa nieruchomość ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków (budynek frontowy i oficyna południowa) oraz objęta jest urbanistycznym (obszarowym) wpisem do rejestru zabytków nieruchomych jako historyczny układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/48. Wszelkie działania prowadzone w powyższych obiektach muszą być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10). Na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od planowanych prac) służbom konserwatorskim. Nieruchomość objęta jest obszarowym wpisem do rejestru zabytków jako Osada Łódka 1824-27, ponadto położona jest na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej utworzonego uchwałą Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, oraz znajduje się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Nr XXVI/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
    Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez Zarząd Lokali Miejskich.
    Na terenie nieruchomości znajdują się:
    • złącze kablowe nN zasilające budynek położony przy al. Kościuszki 26 i dwie linie kablowe nN zasilające ww. złącze, złącze to wraz z kablami zasilającymi znajduje się w eksploatacji i stanowi własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
    • przyłącze gazu DN 80 stal niskiego ciśnienia, które eksploatowane jest przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
    • fragment przyłącza wodociągowego o długości całkowitej 4,47 m, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., będący w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..
     Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
     Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
     Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna może odbywać się z alei Tadeusza Kościuszki przez istniejący zjazd.
     Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga (Dz. Urz. Woj. łódzkiego poz. 2396), działka znajduje się na obszarze oznaczonym 6.02MW/U - tereny pierzejowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Ponadto zgodnie z zapisami ww. planu nieruchomość położona jest w strefie konserwatorskiej ochrony archeologicznej, w której przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego.

     Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 890 000 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto 
     Wadium wynosi: 178 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
     Postąpienie wynosi nie mniej niż: 8 900 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych).
     Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
     Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650).

     1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
     2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
     3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
     4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
      • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
      • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
      • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
      • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej bn.
     5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
     6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
     7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
     8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
     9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
     10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
     11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
     13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
     14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
     15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
     16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
      1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 
      2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
      3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
       1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
       2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
       3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
       4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
     17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
     18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/

http://uml.lodz.pl/dla-biznesu/dla-inwestora/oferta-inwestycyjna/

http://nieruchomosci.uml.lodz.pl

 

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (14.06.2018 09:29)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (14.06.2018 09:29)

Informację opracował(a): Katarzyna Wierzbowska (13.06.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1033