Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy rzece Augustówce

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi:

 • przy rzece Augustówce, obręb W-36, działka nr 9/1 o powierzchni 1835 m2, KW LD1M/00324294/8

  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości przyległych do działki nr 9/1 w obrębie W-36.
  Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie.
  Nieruchomość jest niezabudowana, według ewidencji gruntów stanowi użytek LsIV i PsV, posiada kształt zbliżony do prostokąta. Po południowej stronie działki w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest rzeka Augustówka. Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710, 1479, 1669 i 1722) „zakazuje się ogrodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”. Na terenie działki od strony północnej znajduje się fragment ogrodzenia działki sąsiedniej nr 25/52, obręb W-33 stanowiącej własność prywatną, które narusza granicę geodezyjną działki podlegającej sprzedaży.
  Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi północną część działki pokrywają młode drzewa i krzewy (m. in. dębu szypułkowego i olszy czarnej) oraz trawy. Południową część działki pokrywa drzewostan olszy z domieszką brzozy brodawkowatej, stanowiący las w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479, 1507 i 1669), będący pozostałością po dawnym łęgu jesionowo-olszowym. Na działce nie istnieją formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), a działka nie wchodzi w skład takich form. Las i grunt leśny znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), zgodnie z którymi:
  1. właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,
  2. usunięcie pojedynczych drzew w ramach wydzielenia Ls może nastąpić po uzyskaniu zgody Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi,
  3. ewentualne wylesienie może być możliwe po uprzednim wyłączeniu z produkcji leśnej– natomiast w części niepokrytej lasem drzewa znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości podlegają ochronie na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 788, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648 i 1722) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   Zgodnie z opinią Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi teren działki stanowi w większości mozaikę obszarów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów rolnych w dolinie rzeki Augustówki. Część działki (przylegającej bezpośrednio do rzeki Augustówki) o powierzchni 935 m2, stanowi grunt leśny w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i jako taki podlega ochronie określonej przepisami ww. ustawy oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pełnione dotychczas funkcje w obszarze Miasta Łodzi, w którym znajduje się przedmiotowa działka są zdeterminowane przede wszystkim sąsiedztwem rzeki Augustówki i nie powinny podlegać przemianie. Utrzymanie nieruchomości w obecnym stanie – częściowo leśnym, częściowo zadrzewionym i zakrzewionym, częściowo użytkowanym rolniczo, pozwoli na zachowanie walorów krajobrazowych, pełnienie przez nią funkcji korytarza ekologicznego oraz innych funkcji środowiskowych, które powinny również wyznaczać docelowe jej przeznaczenie.
   Zgodnie z opinią Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi wskazana jest ochrona istniejącego na nieruchomości drzewostanu z uwagi na powiązanie ekologiczne wzdłuż doliny rzeki Augustówki.
   Na nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów sieci, znajdują się:
   1. energetyczna linia napowietrzna SN, stanowiąca własność PGE Dystrybucja Oddział Łódź;
   2. magistrala wodociągowa ø 1000 mm stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i będąca w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla ww. magistrali należy zachować pasy ochronne, wynoszące każdy po 8 m po obu stronach od osi magistrali; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.
    Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci oraz stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
    Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem O – tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo.
    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 115 000 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych).
    Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • przy rzece Augustówce, obręb W-36, działka nr 5/1 o pow. 823 m2KW LD1M/00324293/1

  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości przyległych do działki nr 5/1 w obrębie W-36.
  Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie.
  Nieruchomość jest niezabudowana, według ewidencji gruntów stanowi użytek RV, posiada kształt zbliżony do prostokąta. Po południowej stronie działki w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest rzeka Augustówka. Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710, 1479, 1669 i 1722) „zakazuje się ogrodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”. Na terenie działki od strony północnej znajduje się fragment ogrodzenia działki sąsiedniej nr 25/52, obręb W-33 stanowiącej własność prywatną, które narusza granicę geodezyjną działki podlegającej sprzedaży.
  Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi działkę pokrywają (po dawnym gruncie rolnym) młode drzewa i krzewy (m. in. dębu szypułkowego i olszy czarnej) oraz trawy. 
  Na działce nie istnieją formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), a działka nie wchodzi w skład takich form. Drzewa znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości podlegają ochronie na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 788, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648 i 1722) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
  Zgodnie z opinią Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi teren działki stanowi w większości mozaikę obszarów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów rolnych w dolinie rzeki Augustówki. Pełnione dotychczas funkcje w obszarze Miasta Łodzi, w którym znajduje się przedmiotowa działka są zdeterminowane przede wszystkim sąsiedztwem rzeki Augustówki i nie powinny podlegać przemianie. Utrzymanie nieruchomości w obecnym stanie – częściowo leśnym, częściowo zadrzewionym i zakrzewionym, częściowo użytkowanym rolniczo, pozwoli na zachowanie walorów krajobrazowych, pełnienie przez nią funkcji korytarza ekologicznego oraz innych funkcji środowiskowych, które powinny również wyznaczać docelowe jej przeznaczenie.
  Zgodnie z opinią Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi wskazana jest ochrona istniejącego na nieruchomości drzewostanu z uwagi na powiązanie ekologiczne wzdłuż doliny rzeki Augustówki.
  Na nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów sieci, znajdują się:
  1. energetyczna linia napowietrzna SN, stanowiąca własność PGE Dystrybucja Oddział Łódź;
  2. magistrala wodociągowa ø 1000 mm stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i będąca w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla ww. magistrali należy zachować pasy ochronne, wynoszące każdy po 8 m po obu stronach od osi magistrali; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci oraz stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem O – tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 10 400 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 520 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 12.00.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 15 listopada 2018 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 2. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 16 listopada 2018 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 19 listopada 2018 r. do godziny 15.00 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 5. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 19 listopada 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 4 – przed datą przetargu.
 6. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 7. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 8. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 9. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 10. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 12. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 12, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 12, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r.poz.2278)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 12, 13, 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p. pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów:
  (42 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31).
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (22.10.2018 12:13)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (22.10.2018 14:13)

Informację opracował(a): Justyna Kopaś (19.10.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 621