Komunikat

Zamawiający: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2, zaleca się ograniczenie uczestnictwa osób w czynnościach otwarcia ofert.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert będzie zamieszczał na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ dane dotyczące:

  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metryka strony i historia zmian