Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy płk. Jana Kilińskiego bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-25 jako działki nr 71/2 i 77/8 oraz w obrębie geodezyjnym S-9 jako działki nr 92/10 i 92/13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi
położonej w Łodzi przy ulicy płk. Jana Kilińskiego bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-25 jako działki nr 71/2 i 77/8 oraz
w obrębie geodezyjnym S-9 jako działki nr 92/10 i 92/13 o łącznej powierzchni 2101 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00169073/8.

 1. Na terenie nieruchomości brak jest zabudowy kubaturowej. W granicy działek nr 71/2 i 77/8 znajduje się ogrodzenie betonowe. Północna granica działki nr 92/13 oraz część działki nr 71/2 zostały naruszone przez docieplenie budynku zlokalizowanego na działce nr 71/1 w obrębie W-25. W ścianie tego budynku znajduje się otwór okienny. W północno-wschodnim narożniku działki nr 71/2 jej ogrodzenie nie pokrywa się z granicą działki. We wschodniej granicy tej działki znajduje się ściana budynku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego, położonego na przyległej działce nr 72/2. Na terenie działki nr 71/2 rosną 4 grusze pospolite oraz martwa wiśnia piłkowana. Działka nr 77/8 stanowi teren ogrodzony, będący pozostałością dawnego sadu. Rosną tu liczne drzewa i krzewy owocowe (głownie wiśnie i śliwy), ponadto samosiewy robinii akacjowej, klonu zwyczajnego, klonu jesionolistnego, lilaka pospolitego. Teren ten pełni funkcję zwartej enklawy. Na działce nr 92/10 rośnie robinia akacjowa - drzewo jest pochyłe, wypróchniałe, grożące rozłamaniem. Ze względu na stwarzane zagrożenie wskazane jest usunięcie drzewa. Na przedmiotowej działce rośnie także niewielki jesion pensylwański - jest to drzewo rachityczne, o pokrzywionym pniu, nie posiadające istotnej wartości przyrodniczej. Na terenie działki nr 92/13 rośnie 5 drzew: 4 klony zwyczajne oraz 1 klon jesionolistny. W północnej granicy działki nr 71/2 zlokalizowany jest dojazd do działki nr 72/2, powstałej z podziału działki nr 72, zgodnie z ustanowioną służebnością gruntową, o której mowa w pkt. 8. Dojazd do działki nr 72/2 odbywa się również przez działkę nr 92/13 lecz nie zostało to uregulowane prawnie przez właściciela działki 72/2. Na terenie działek nr 92/10 i 92/13 znajduje się chodnik, do przeniesienia którego, na teren działek sąsiadujących nr 92/12 i 92/14 w obrębie S-9, zostanie zobowiązany kupujący w umowie sprzedaży.
 2. Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. linia kablowa SN stanowiąca własność PGE Dystrybucja Łódź S.A. Oddział Łódź, dla której strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 1,0 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  2. linia kablowa nn stanowiąca własność PGE Dystrybucja Łódź S.A. Oddział Łódź, dla której strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  3. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
  4. czynna nadziemna sieć ciepłownicza 2xDn600mm, czynna podziemna sieć ciepłownicza 2xDn600mm, stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A., dla których strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 5,0 m od skraju kanału ciepłowniczego; Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  5. w pobliżu działki 77/8 (na działce nr 77/9) znajdują się podziemne czynne sieci ciepłownicze 2xDn500 i 2xDn800 mm wraz z komorą ciepłowniczą, dla których strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi odpowiednio 3,0 m i 5,0 m od skraju kanału ciepłowniczego; Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
 3. Pasy ochronne sieci wodociągowej ø280mm i kanału ogólnospławnego D=0,35, stanowiących własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. obejmują częściowo swym zakresem teren działki nr 92/13. Dla wodociągu należy zachować pasy ochronne o szerokości po 3,0 m po obu stronach przewodu licząc od jego osi, natomiast dla kanału o szerokości po 5,0 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych.
  W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień.
 4. Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się sieci infrastruktury technicznej lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 5. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ul. Kilińskiego lub projektowany zjazd z ul. Kilińskiego oddalony maksymalnie od skrzyżowania ul. Kilińskiego i ul. Tylnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
 6. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 7. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
 8. W dziale III księgi wieczystej LD1M/00169073/8 znajduje się wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością o następującej treści: odpłatna na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 71/2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 72 objętej księgą wieczystą LD1M/00054207/8. Powierzchnia przeznaczona pod wykonywanie służebności wynosi 210 m2, służebność będzie wykonywana w słupie powietrza do wysokości 4,5 m, a w przestrzeni powyżej 4,5 m może zostać zabudowana z pozostawieniem przejazdu bramowego pod wykonywanie ograniczonego prawa rzeczowego.
 9. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr III/58/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 471). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1.5.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
 10. Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:
  1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
  2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415);
  3. obszaru wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych na mocy decyzji Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi Konserwatora Zabytków m. Łodzi z dnia 20 stycznia 1971 r. jako zespół budownictwa przemysłowego dawnych zakładów Scheiblera i Grohmana – nr rejestru A/44 (dotyczy działek nr 71/2 i 77/8), a także w granicach historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków jako Posiadła Wodno-Fabryczne (dot. całej nieruchomości); nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); wszelkie działania mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektów posadowionych na nieruchomości oraz wszelkie prace ingerujące w zabytkowy układ urbanistyczny, wymagają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wyrażonej w formie decyzji/pozwolenia (w odniesieniu do części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków) lub opinii/uzgodnienia (w odniesieniu do części nieruchomości wpisanej do gminnej ewidencji zabytków); ponadto wszelkie działania prowadzone na terenie nieruchomości powinny być zgodne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 9;
  4. strefy ochrony archeologicznej wyznaczonej w przepisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 9.
 11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych w pkt. 2-4, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  2. wybudowania chodnika w pasie drogowym, po wschodniej stronie ul. Kilińskiego, tj. na działkach o nr 92/12, 92/14 i 92/9 w obrębie S-9, na całej szerokości zakupionej od Miasta Łodzi nieruchomości wraz z ewentualną przebudową istniejących zjazdów, w ciągu 2 lat od daty podpisania aktu notarialnego zakupu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-25 jako działki nr 71/2 i 77/8 oraz w obrębie geodezyjnym S-9 jako działki nr 92/10 i 92/13, jednakże nie później niż przed posadowieniem ogrodzenia nabytej nieruchomości; zakres wymaganych prac oraz warunki i termin ich realizacji nabywca nieruchomości zobowiązany jest uzgodnić z Zarządem Dróg i Transportu w terminie umożliwiającym odbiór inwestycji budowy chodnika przez właściwe organy przed upływem ww. terminu umownego; nabywca nieruchomości zobowiązany jest do poniesienia wszelkich nakładów związanych z realizacją powyżej opisanej inwestycji; nabywcy nie przysługują żadne roszczenia względem Miasta Łodzi w związku z poniesionymi nakładami na wyżej opisaną inwestycję; poprzez pojęcie wybudowanie chodnika, należy rozumieć wykonanie w istniejącym pasie drogowym określonych robót budowlanych mających na celu utworzenie wyżej opisanego obiektu budowlanego, spełniającego powyższe wymogi oraz definicję ustawową z art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087).
 12. Z uwagi na strategiczne znaczenie dla funkcjonowania systemu ciepłowniczego, Veolia Energia sieci opisanych w pkt. 2 ppkt 4-5 wraz z komorą ciepłowniczą, nabywca nieruchomości zobowiązany jest prowadzić wszelkie zamierzenia inwestycyjne oraz prace wykonywane w rejonie istniejącej sieci po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Veolia Energia Łódź S.A.
 13. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 14. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 650 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 265 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
 15. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 107 B, o godzinie 10:00.
  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu.
 16. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 14; wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czym imieniu dokonano wpłaty.
  2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego bez numeru” pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 17;
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

    Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 19 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 17. Pisemna oferta winna być podpisana i powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. nr telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 18. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 19. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 20. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 21. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 22. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 23. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 24. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 25. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 26. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 27. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 28. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 29. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.\
 30. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 31. Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 30, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 32. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 31 jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 30, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 33. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 30-33 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 34. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 35. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14,
 36. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania
i Nabywania Nieruchomości

Marek Jóźwiak


Metryka strony i historia zmian