Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 19 i Wydawniczej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie W-23 jako działki nr 19/16 i 34/30

Ogłoszenie prezydenta miasta łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi
położonych w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 19
i Wydawniczej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie W-23 jako działki nr 19/16 i 34/30 o łącznej powierzchni 16 185 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00343093/8 (uprzednio KW nr LD1M/00074767/7 ) i LD1M/00133345/5.

 1. Działka nr 19/16 jest zabudowana budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 3630 m2 oraz dwoma budynkami niemieszkalnymi o powierzchniach zabudowy 64 m2 i 67 m2, zgodnie z kartoteką budynków. W budynku nr 54 zlokalizowana jest stacja transformatorowa. Zgodnie z informacją Zarządu Lokali Miejskich, wyposażenie stacji stanowi własność zakładu energetycznego, a stacja zasila inne budynki położone w okolicy. W związku z planowaną budową kabla elektroenergetycznego typu YAKXS 4x240 na terenie działki nr 19/16, prowadzącego do wspomnianej stacji transformatorowej, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź wystąpiła do Miasta o uzgodnienie lokalizacji urządzeń infrastruktury terenu (kabel ten ma zostać wybudowany na wniosek użytkownika wieczystego działki sąsiedniej nr 10/18). Ewentualne przełożenie ww. stacji transformatorowej leży po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka oraz nie stanowi wady nieruchomości. Budynki niemieszkalne są ze sobą połączone, a ich powierzchnia użytkowa wynosi łącznie 134,30 m2.
  Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
  Na pozostałej części działki znajdują się parkingi i tereny utwardzone służące jako dojazd do budynków oraz naniesienia roślinne. Ponadto, na terenie działki położone są pozostałości po bilbordach reklamowych oraz słupy oświetleniowe. Po zachodniej stronie działki nr 19/16 oraz w jej północnej granicy znajdują się skarpy. W południowej części działki nr 19/16, obok budynków niemieszkalnych, zlokalizowana jest skarpa wraz z urządzeniami wodociągowymi (studzienki i włazy) oraz schody prowadzące w jej głąb. Ogrodzenie działki nr 19/16 nie pokrywa się z jej granicami ewidencyjnymi. Teren nieruchomości znajduje się pod całodobową ochroną fizyczną. Działka nr 34/30 jest niezabudowana, nieogrodzona i porośnięta pojedynczymi sztukami drzew.
  Na terenie sprzedawanych nieruchomości znajdują się:
  1. fragment przyłącza wodociągowego ø 150 mm o całkowitej długości L=10,78 m, wybudowanego w 1989 r. stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
  2. fragment przyłącza kanalizacyjnego d=0,30 m o całkowitej długości L=16,00 m, wybudowanego w 1989 r. stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
  3. osiem elektroenergetycznych linii kablowych nN, dwa złącza kablowe nN, dwie linie kablowe SN oraz stacja transformatorowa SN/nN nr 22076 należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m, natomiast dla linii kablowej SN wynosi 1 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  4. nieczynne przyłącze ciepłownicze 2xDn50mm do budynku przy ul. Wydawniczej 19, wykonane w 2005 r. w technologii preizolowanej stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A.;
  5. czynna sieć ciepłownicza 2xDn100mm wykonana w 2005 r. w technologii preizolowanej stanowiąca własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu dla ww. sieci o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla sieci ciepłowniczej 2xDn100mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
  6. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna, stanowiąca własność Orange Polska S.A.
   Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomościach zlokalizowane są przewody i studzienki wodociągowe, przewody i studzienki kanalizacyjne, przewody ciepłownicze, a w północno – wschodnim narożniku działki nr 19/16 – fragment elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz słup elektroenergetyczny.
   Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach przez istniejący dojazd z działki drogowej nr 34/31 drogi wewnętrznej ulicy Wydawniczej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
   Do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych zostały złożone wnioski do ksiąg wieczystych nr LD1M/00074767/7 i LD1M/00133345/5 o ujawnienie podziału działki nr 19/13 na działki nr 19/14, 19/15 i 19/16 oraz działki nr 34/29 na działki nr 34/30, 34/31, 34/32, 34/33, 34/34, 34/35 i 34/36, jak również o przeniesienie przeznaczonych do zbycia działek nr 19/16 i 34/30 do nowo założonej księgi wieczystej. Wniosek dot. ujawnienia podziału działki nr 19/13 i przeniesienia działki nr 19/16 do nowo założonej księgi został zrealizowany. Dla działki nr 19/16 prowadzona jest obecnie księga wieczysta nr LD1M/00343093/8.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr VI/214/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1879), nieruchomości oznaczone są symbolem 5.1.UC - tereny zabudowy usługowej, w tym usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
 2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 300 000 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 1 330 000 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych).
  Sprzedaż działki nr 19/16 będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106), natomiast sprzedaż działki nr 34/30 będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT (od ceny działki nr 34/30).
 4. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 107 B, o godzinie 10:00.

  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 3; wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
  2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wydawniczej 19 i Wydawniczej bez numeru”, pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 6;
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

    Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 3 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 6. Pisemna oferta winna być podpisana i powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. nr telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 7. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 8. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 9. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 10. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 11. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 15. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 16. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 17. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 18. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 19. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 20. Wpłata ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 21. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 20 jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 22. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 19-22 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 23. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 24. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14,
 25. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania
i Nabywania Nieruchomości

Marek Jóźwiak


Metryka strony i historia zmian