Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy Harcerskiej 8/10, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-50 jako działka nr 200/6

Ogłoszenie prezydenta miasta łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi
położonej w Łodzi przy ulicy Harcerskiej 8/10, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-50 jako działka nr 200/6 o powierzchni 8 537 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00035501/0.

 1. Nieruchomość jest zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem sklasyfikowanym w kartotece jako budynek oświaty, nauki i kultury oraz sportowy, który został wybudowany w 1971 r. Powierzchnia zabudowy wynosi 1101 m². Ponadto, na działce znajdują się dwa boiska sportowe. Część nieruchomości jest utwardzona asfaltem i kostką betonową. Nieruchomość jest w części ogrodzona metalowym płotem oraz siatką na podmurówce. Wzdłuż południowej granicy znajduje się pozostałość fundamentu dawnego ogrodzenia. Ogrodzenie to nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi działki. Pozostałą część ogrodzenia stanowią nieruchomości sąsiednie. Ocieplenie budynku położonego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 198 w obrębie B-50 narusza zachodnią granicę zbywanej nieruchomości. Lokale w budynku zlokalizowanym na zbywanej nieruchomości są faktycznie wolne, jednak w jednym z nich pozostaje zameldowana osoba fizyczna. Miasto podjęło działania mające na celu wymeldowanie ww. osoby.
  Brak świadectwa energetycznego dla budynku opisanego powyżej.
  Na terenie przedmiotowej nieruchomości rosną drzewa i krzewy, takie jak:
  1. głogi jednoszyjkowe, robinie akacjowe, topola kanadyjska, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, klony zwyczajne, dąb szypułkowy;
  2. wiśnie ptasie, klony jesionolistne, klony srebrzyste, młode śliwy domowe, krzewy żylistka szorstkiego, jałowca sabińskiego oraz kaliny koralowej.
   Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi wskazał na zasadność zachowania najcenniejszych drzew wymienionych powyżej.
   Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
   1. fragment przyłącza wodociągowego ø 80 mm, wybudowanego w 1957 r., wykonanego z żeliwa, o całkowitej długości przyłącza wynoszącej 7 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
   2. trzy przyłącza kanalizacyjne D=0,15 m, wybudowane w 1957 r., o łącznej długości wynoszącej L=27,0 m od kanału ogólnospławnego, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostające w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłączy obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodów, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
   3. fragment pasa ochronnego wodociągu ø 100 mm, położonego w ulicy Harcerskiej, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego
    w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   4. polietylenowe przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN63 stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodu gazowego zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
   5. czynne preizolowane przyłącza ciepłownicze 2xDn40mm, wykonane w 1996 r., zasilające budynek przy ul. Brackiej 37 i 39, stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A.; strefa oddziaływania dla przyłączy ciepłowniczych 2xDn40mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
   6. czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn50mm, wykonane w 1994 r., zasilające budynek przy ul. Harcerskiej 8/10, stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A.; strefa oddziaływania dla przyłącza ciepłowniczego 2xDn50mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
   7. czynna sieć ciepłownicza 2xDn200mm, wykonana w 1996 r. w technologii preizolowanej, stanowiąca własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu dla ww. sieci oraz przyłączy wymienionych w pkt 5 i 6, o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej oraz przyłączy, w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla sieci ciepłowniczej 2xDn200mm wynosi 3,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
   8. złącze kablowe nN oraz trzy linie kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
   9. doziemna infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku zlokalizowanym na wskazanej posesji, stanowiąca własność Orange Polska S.A.

    Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez istniejący dojazd z ulicy Harcerskiej, zaliczonej
    do kategorii dróg wewnętrznych. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
 2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 900 000 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 890 000 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działki zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).
 4. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 107 B, o godzinie 14:00.
  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 3; wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
  2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10”, pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 6;
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

    Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 3 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 6. Pisemna oferta winna być podpisana i powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. nr telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 7. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 8. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 9. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 10. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 11. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 15. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 16. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 17. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 18. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 19. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 20. Wpłata ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 21. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 20 jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 22. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 19-22 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 23. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 24. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42), 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 25. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania
i Nabywania Nieruchomości

Marek Jóźwiak


Metryka strony i historia zmian