Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 210, 212 i Wólczańskiej bez numeru, al. Polskiego Czerwonego Krzyża bez numeru, ul. Piotrkowskiej 233, 233/235 i Piotrkowskiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie S-9 jako działki nr: 21/24, 21/18, 21/29, 21/28, 21/22, 21/26, 21/27, 25/10, 24/20, 22/24, 20/27, 20/26, 15/56, 15/49, 15/52, 16/17, 16/18, 13/15, 13/16, 13/17 i 13/18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi
położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 210, 212 i Wólczańskiej bez numeru, al. Polskiego Czerwonego Krzyża bez numeru, ul. Piotrkowskiej 233, 233/235 i Piotrkowskiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie S-9 jako działki nr: 21/24, 21/18, 21/29, 21/28, 21/22, 21/26, 21/27, 25/10, 24/20, 22/24, 20/27, 20/26, 15/56, 15/49, 15/52, 16/17, 16/18, 13/15, 13/16, 13/17 i 13/18 o łącznej powierzchni 7 699 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste nr: LD1M/00128849/0, LD1M/00046837/4, LD1M/00342247/6 i LD1M/00342248/3.

§ 1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 210, 212 i Wólczańskiej bez numeru, al. Polskiego Czerwonego Krzyża bez numeru, ul. Piotrkowskiej 233, 233/235 i Piotrkowskiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie S-9 jako działki nr: 21/24, 21/18, 21/29, 21/28, 21/22, 21/26, 21/27, 25/10, 24/20, 22/24, 20/27, 20/26, 15/56, 15/49, 15/52, 16/17, 16/18, 13/15, 13/16, 13/17 i 13/18 o łącznej powierzchni 7 699 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste nr: LD1M/00128849/0, LD1M/00046837/4, LD1M/00342247/6 i LD1M/00342248/3, przeprowadza się w formie przetargu pisemnego nieograniczonego na podstawie Zarządzenia Nr 5315/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 października 2020 r. Teren podlegający sprzedaży przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o przetargu.

§ 2. 1. Nieruchomości przeznaczone do zbycia położone są na terenie obszarowego wpisu do rejestru zabytków nieruchomych jako historyczny układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej – wpis na mocy decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15 czerwca 2012 r., nr rejestru A/98. Ponadto, zlokalizowane są na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy „Osada Łódka”.
2. Nieruchomości dzielą się na trzy tereny inwestycyjne:

 1. teren nr I - działki nr 21/24, 21/18, 21/22, 25/10, 21/28, 21/26, 21/27, 21/29, 24/20, 22/24, 20/27, 20/26,
 2. teren nr II – działki nr 15/56, 15/49, 15/52, 16/17, 16/18,
 3. teren nr III – działki nr 13/16, 13/18, 13/17, 13/15
  – tereny te stanowią jeden kompleks nieruchomości, wystawiony do sprzedaży łącznej.

  3. Nieruchomości są zagospodarowane następująco:
  1. na działkach nr 21/18 i 25/10, wchodzących w skład terenu nr I, znajdują się: trzy budynki oświaty, nauki, kultury i sportowe o powierzchniach zabudowy odpowiednio 219 m², 143 m² i 75 m², dwa budynki przemysłowe o powierzchniach zabudowy odpowiednio 408 m2 i 274 m², budynek handlowo – usługowy o powierzchni zabudowy 53 m² oraz budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 58 m²; położone przy ul. Wólczańskiej 210 budynki dawnej willi miejskiej Leonarda Fesslera z oficyną mieszkalną i fabryczną i budynek fabryczny oraz położony przy ul. Wólczańskiej 212 budynek fabryczny wpisane są do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi; w dniu 7 lipca 2020 r. Zarząd Lokali Miejskich wystąpił do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na rozbiórkę wszystkich ww. budynków; postępowanie w sprawie ewentualnej rozbiórki tych budynków jest w toku; pozostała część terenu nr I jest niezabudowana, w części zadrzewiona tj. rosną na niej grupy samosiewów klonów jesionolistnych, jesionów wyniosłych i jaśminowca wonnego oraz cenne egzemplarze kasztanowców białych, klonów zwyczajnych i jesionów wyniosłych; Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi wskazał na zasadność zachowania cennych drzew o obwodach pni powyżej 100 cm; działki wchodzące w skład terenu nr I są ogrodzone od strony ulicy Wólczańskiej, przy czym ogrodzenie to nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi działek; w części południowej granicy działek nr 21/24 oraz 21/29 i w południowej granicy działki nr 21/28 znajdują się fragmenty muru; w granicy pomiędzy działkami nr 21/22, 21/26, 21/27, a działkami nr 25/10, 25/11 także znajdują się fragmenty muru; przez teren działki nr 21/27 przebiega ogrodzenie; ponadto, część ogrodzenia działki nr 26/1 przebiega w południowej granicy działki nr 24/20; część południowej granicy działki nr 25/10 jest naruszona przez ścianę frontowego budynku położonego na przyległej działce
   nr 27/12, nie należącej do Miasta Łodzi; od ściany tego budynku biegnie ogrodzenie częściowo nie pokrywające się z południową granicą działki nr 25/10;
  2. teren nr II jest niezabudowany, w części utwardzony i częściowo wykorzystywany jako parking; działki nr 15/49 i 15/52 oraz część działki nr 16/17 objęte są umową dzierżawy obowiązującą do dnia 31 marca 2021 r. z przeznaczeniem pod tereny dojść, dojazdów i miejsc postojowych; zgodnie z umową dzierżawy, odnośnie obowiązku wydania nieruchomości, dzierżawca zobowiązany jest do poddania się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego; przez działki nr 16/17 i 15/49 przebiega ogrodzenie, które oddziela teren dzierżawiony od pozostałej części zbywanych działek; na działce nr 16/18 rosną dwa drzewa: grusza polna o obwodzie pnia 126 cm oraz jabłoń domowa o obwodzie pnia 50 cm;
  3. teren nr III jest niezabudowany i utwardzony; Miasto Łódź jest władającym terenem nr III, przy czym wschodni fragment działki nr 13/18 a także działki nr 13/17 i 13/15 są wspólnie ogrodzone z niestanowiącą własności Miasta Łodzi działką nr 7/2 (od strony zachodniej, południowej i wschodniej), a ogrodzenie to nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi ww. działek; usunięcie opisanego ogrodzenia leży po stronie nabywcy nieruchomości i nie stanowi to wady nieruchomości; ogrodzenie istnieje również wzdłuż północnych granic działek nr 13/16 oraz 13/18 i nie pokrywa się z ich przebiegiem (istnieje wzajemne naruszanie granic sąsiadujących ze sobą nieruchomości); na działce nr 13/17 położony jest słup oświetleniowy; na opisanym terenie znajduje się ruderalna roślinność zielona z pojedynczymi, kilkuletnimi samosiewami drzew.
  4. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
  5. Na terenie sprzedawanych nieruchomości znajdują się:
   1. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna 1-otw., 1-12-otw. oraz 12-otw, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
   2. czynne przyłącze ciepłownicze 2xDn80mm, wykonane w 1996 r. w technologii preizolowanej zlokalizowane na działkach nr 15/56 i 15/49, stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A.; strefa oddziaływania dla przyłącza ciepłowniczego 2xDn50mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
   3. czynna sieć ciepłownicza 2xDn400mm wykonana w technologii tradycyjnej w 1983 r., zlokalizowana na działkach nr 13/15, 13/16, 13/17 i 13/18, stanowiąca własność VEOLIA Energia Łódź S.A.; strefa oddziaływania dla sieci 2xDn400mm wynosi 3,0 m od skraju kanału ciepłowniczego;
   4. czynna sieć ciepłownicza 2xDn400mm wykonana w technologii tradycyjnej w 1980 r., zlokalizowana na działkach nr 24/20 i 22/24, stanowiąca własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu dla ww. sieci oraz dla infrastruktury wymienionej w pkt 2 i 3, o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczych oraz przyłącza, w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla sieci 2xDn400mm wynosi 3,0 m od skraju kanału ciepłowniczego;
   5. elektroenergetyczne linie kablowe nN zlokalizowane na działkach nr: 13/16, 13/18, 20/26 i 20/27; należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
   6. elektroenergetyczne linie kablowe SN zlokalizowane na działkach nr 13/15 i 13/17; należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi 1 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
   7. elektroenergetyczne linie kablowe nN zlokalizowane na działce nr 21/18;
   8. przyłącze niskiego ciśnienia DN 63 PE zlokalizowane na działce nr 25/10, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
   9. fragment strefy ochronnej sieci wodociągowej ø 300 mm zlokalizowany na działkach nr 22/24 (sieć biegnie w części granicy działki nr 20/24, następnie biegnie w kierunku północno – wschodnim) i 20/26; stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającej w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
    dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
   10. przewód wodociągowy położony na działkach nr: 13/15, 13/16, 13/17 i 13/18, wyłączony z użytkowania i zdjęty z majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
   11. wewnętrzne przewody kanalizacyjne i wodociągowe;
   12. przewody ciepłownicze.
  6. Na wysokości działki nr 25/10 zlokalizowane są 3 przyłącza kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m o łącznej długości Lc=19,0 m licząc od włączenia do granicy działki nr 25/8, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostające w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  7. W Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzone jest postępowanie zmierzające do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., w zakresie infrastruktury opisanej w ust. 5 pkt 9.
  8. Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  9. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna terenu nr I powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej ul. Wólczańskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  10. W celu zapewnienia dogodniejszego dojazdu do części terenu nr I zlokalizowanego po południowej stronie alei Kościuszki (obszar oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako jednostka 2.5.U), działka nr 25/11 w obrębie S-9, uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00116072/5, zostanie w umowie sprzedaży obciążona odpłatną służebnością gruntową polegająca na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr: 21/18, 21/29, 21/28, 21/22, 21/26, 21/27, 25/10, 24/20, 22/24, 20/27 i 20/26 uregulowanych w księdze wieczystej nr LD1M/00046837/4. Służebność ta będzie obowiązywała do czasu wybudowania i oddania do użytku drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 1KDD. Przebieg tej służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o przetargu.
  11. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna terenów nr II i III będzie odbywać się poprzez projektowany zjazd z alei Kościuszki na drogę wewnętrzną oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 2KDW obejmującą teren działek nr 15/47 i 15/54 w obrębie S-9. W celu umożliwienia lokalizacji tego zjazdu a także w celu umożliwienia dogodniejszego dostępu do terenów nr II i III zostanie ustanowiona w umowie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, służebność gruntowa, polegająca na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez działki nr 15/54 i 15/47 w obrębie S-9, uregulowane w księdze wieczystej nr LD1M/00038396/1 a także przez działki nr: 15/48, 15/17, 15/51, 15/53 i 16/16 w obrębie S-9 uregulowane w księgach wieczystych nr: LD1M/00038396/1, LD1M/00046642/0 i LD1M/00297967/8, na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr: 15/56, 15/49, 15/52, 16/17, 16/18, 13/15, 13/16, 13/17 i 13/18 w obrębie S-9, uregulowanych w księgach wieczystych nr LD1M/00342247/6 i LD1M/00342248/3. Przebieg tej służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o przetargu. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  12. Miasto Łódź informuje, że w bezpośrednim sąsiedztwie sprzedawanych nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXVI/1684/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 821) znajdują się tereny przeznaczone pod budowę dróg oznaczone symbolami: 2KDW, 2KDD, 1KDD oraz budowę ciągu pieszego 2KDX. Jednocześnie Miasto Łódź informuje, że wskazane drogi i ciąg pieszy nie są przewidziane do realizacji w bieżącej i wieloletniej perspektywie finansowej wynikającej z uchwalonego budżetu Miasta Łodzi. Zgodnie z powyższym brak budowy dróg i ciągu pieszego przez Miasto Łódź nie będzie stanowił wady sprzedawanych nieruchomości.
  13. O ile realizacja na sprzedanych nieruchomościach inwestycji niedrogowej przez nabywcę nieruchomości spowoduje konieczność budowy którejkolwiek z dróg i ciągu pieszego, wymienionych w ust. 12, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do realizacji dróg we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa regresu do Miasta Łodzi na zasadach określonych przez zarządcę drogi w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087) bądź w innej umowie, zawartej z zarządcą drogi.
  14. W przypadku realizacji przez nabywcę nieruchomości inwestycji co najmniej na terenie nr I, będzie on zobowiązany do zagospodarowania na własny koszt i bez prawa regresu do Miasta Łodzi terenu obejmującego działki nr 20/28 i 21/30 w obrębie S-9 oraz część działek nr 20/21 i 21/20 w obrębie S-9 zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku Nr 4 do Ogłoszenia o przetargu w terminie 5 lat od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę co najmniej dla inwestycji na terenie I, lecz nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej co najmniej na terenie nr I inwestycji. Realizacja powyższego obowiązku zostanie zabezpieczona karą umowną w wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). W celu umożliwienia realizacji tego obowiązku, Miasto Łódź zawrze z nabywcą nieruchomości stosowne umowy dające prawo do dysponowania ww. działkami.
  15. Nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany:
   1. do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej obciążającej działki nr 21/26 i 21/28 w obrębie S-9, uregulowane w księdze wieczystej nr LD1M/00046837/4, polegającej na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 21/30 w obrębie S-9, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00128849/0 oraz każdoczesnego właściciela działki nr 25/11 w obrębie S-9, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00116072/5;
   2. do spełnienia wymogów co do zagospodarowania powyższego terenu zgodnie z § 32 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr LXVI/1684/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego.
  16. W dniu 2 września 2020 r. został złożony do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek nr Dz. KW./LD1M/93537/2020 o przeniesienie działki nr 21/24 z księgi wieczystej nr LD1M/00128849/0 do księgi wieczystej nr LD1M/00046837/4.
  17. Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00046837/4 obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Łodzi na czas nieoznaczony dla istniejącej infrastruktury przesyłowej stanowiącej własność Spółki. Przedmiot wykonywania służebności to działka nr 24/20.
  18. Wszystkie nawierzchnie oraz elementy pasa drogowego objęte granicami inwestycji drogowej, wykonanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa/budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej z włączeniem do al. Politechniki etap II” – „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej wraz z przebudową ul. Wólczańskiej na odc. od ul. Potza do ul. Skorupki” są objęte 60 – miesięcznym zabezpieczeniem gwarancyjnym (zieleń – 36 miesięcy), liczonym od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, tj. od 24 października 2017 r. Wszelkie działania, które ingerować będą w pas drogowy – a w szczególności realizacja obowiązku, określonego w § 8 ust. 2 pkt 3 - w czasie trwania gwarancji winny być wykonane w porozumieniu i na warunkach ustalonych przez gwaranta robót – firmę Strabag z siedzibą przy ul. Targowej 35, 90-043 Łódź, w sposób nie powodujący utraty gwarancji.
  19. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  20. Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych w ust. 3 pkt 1.

§ 3. 1. Nieruchomości położone są na terenie objętym uchwałą Nr LXVI/1684/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod:

 1. działki nr: 21/24, 21/18, 21/22 i 25/10 – 2.6.MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym obiekty zamieszkania zbiorowego oraz tereny zabudowy usługowej;
 2. działki nr 21/28 i 21/26 – 3KDW – tereny dróg wewnętrznych;
 3. działki nr: 21/27, 21/29, 24/20, 22/24, 20/27 i 20/26 – 2.5.U – tereny zabudowy usługowej;
 4. działki nr: 15/56, 15/49, 15/52, 16/17 i 16/18 – 2.4.U/KS – tereny zabudowy usługowej oraz parkingi kubaturowe nadziemne i podziemnie;
 5. działki nr: 13/16, 13/18, 13/17 i 13/15 – 2.1.MW/U– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym obiekty zamieszkania zbiorowego oraz tereny zabudowy usługowej.

2. Nieruchomości podlegające sprzedaży znajdują się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415);
 3. obszaru wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych jako historyczny układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej – wpis na mocy decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15 czerwca 2012 r. znak WUOZ-R.5140.124.2012.PU, nr rejestru A/98 oraz obszaru wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy „Osada Łódka”; nieruchomości podlegają rygorom wynikającym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); wszelkie działania ingerujące w zabytkowy układ urbanistyczny wymagają uzyskania pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; wszelkie działania powinny być zgodnie z postanowieniami obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4. 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 800 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) netto.
2. Wadium wynosi 480 000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Sprzedaż działek nr: 21/24, 21/28, 21/29, 21/22, 21/26, 21/27, 24/20, 22/24, 20/27, 20/26, 15/56, 15/49, 15/52, 16/17, 16/18, 13/15, 13/16, 13/17 i 13/18 będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23%. Sprzedaż działek nr 25/10 i 21/18 zwolniona będzie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).
4. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT zgodnie z ust. 3.
5. Do ceny nabycia zostanie doliczona wartość służebności, o których mowa w § 2 ust. 10 i 11 w łącznej kwocie 521 070 zł, powiększona o podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwocie 119 846,10 zł.

§ 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w § 4 ust.2 , wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017; W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 210, 212 i Wólczańskiej bez numeru, al. Polskiego Czerwonego Krzyża bez numeru, ul. Piotrkowskiej 233, 233/235 i Piotrkowskiej bez numeru, NIE OTWIERAĆ!”, pisemnej oferty składającej się z:
  • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z § 6;
  • kopii dowodu wniesienia wadium.

   Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu ).

§ 6. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne,
tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
2) datę sporządzenia oferty;
3) numer telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
5) oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.

§ 7. 1. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
2. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 107 B, o godzinie 12:00.
W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/. Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu. Przewodniczący Komisji otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. W części jawnej Komisja:

 1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium;
 2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
 3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
 4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
 5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
 6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

4. W części niejawnej Komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
5. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości opisanych w § 1.

§ 8. 1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
2. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa w § 2 ust. 5-8, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 2. w przypadku realizacji przez nabywcę nieruchomości na sprzedanych nieruchomościach inwestycji niedrogowej, która spowoduje konieczność budowy dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: 2KDW, 2KDD, 1KDD lub ciągu pieszego oznaczonego symbolem 2KDX, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do realizacji dróg lub ciągu pieszego we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa regresu do Miasta Łodzi na zasadach określonych przez zarządcę drogi w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087) lub w innej umowie zawartej z zarządcą drogi;
 3. w przypadku realizacji inwestycji obejmującej co najmniej teren nr I – do zagospodarowania na własny koszt i bez prawa regresu do Miasta Łodzi terenu obejmującego działki nr 20/28 i 21/30 w obrębie S-9 oraz części działek nr 20/21 i 21/20 w obrębie S-9 zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku Nr 4 do Ogłoszenia o przetargu w terminie 5 lat od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę co najmniej dla inwestycji na terenie nr I, lecz nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie inwestycji zrealizowanej co najmniej na terenie nr I; terminowe zagospodarowanie tych nieruchomości w sposób odmienny od wytycznych zawartych w załączniku Nr 4 do Ogłoszenia o przetargu, lecz w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zarządem Inwestycji Miejskich lub inną właściwą komórką lub jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, będzie uznane za realizację wspomnianego obowiązku;
 4. w przypadku realizacji inwestycji obejmującej obszar oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako jednostka 3 KDW – do spełnienia wymogów co do zagospodarowania powyższego terenu, wynikających z § 32 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr LXVI/1684/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego;
 5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, nieodpłatnej służebności gruntowej obciążającej działki nr 21/26 i 21/28 w obrębie S-9, uregulowane w księdze wieczystej nr LD1M/00046837/4, polegającej na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 21/30 w obrębie S-9, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M//00128849 oraz każdoczesnego właściciela działki nr 25/11 w obrębie S-9, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00116072/5.

§ 9. 1. W umowie przenoszącej własność nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. obowiązki określone w § 8 ust. 2 pkt 1-4;
 2. umowa ustanowienia służebności, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 5;
 3. kara umowna w wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w przypadku nie zrealizowana w terminie zobowiązania, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3, bądź w przypadku jego zrealizowania w sposób odmienny od wytycznych zawartych w załączniku Nr 4 do Ogłoszenia o przetargu lub pisemnych uzgodnień poczynionych z Zarządem Inwestycji Miejskich lub inną właściwą jednostką organizacyjną Miasta Łodzi;
 4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku zapłaty kary umownej opisanej w pkt 3 zgodnie z następującymi warunkami:
  1. Miasto Łódź wezwie do zapłaty należności z tytułu kary umownej i wyznaczy 30-dniowy termin uiszczenia należności licząc od dnia doręczenia tego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Miasto Łódź będzie uprawnione do wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności,
  2. Miasto Łódź będzie uprawione do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od bezskutecznego upływu terminu realizacji obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3;
 5. w celu zabezpieczenia kary umownej wskazanej w pkt 3 nabywca ustanowi na rzecz Miasta Łodzi hipotekę w kwocie 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), obciążającej zbywaną nieruchomość bądź inną nieruchomość zaakceptowaną przez Miasto Łódź, której nabywca jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym.

2. Hipoteka, o której mowa w ust. 1 pkt 5 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej LD1M/00046837/4 lub w innej księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości podlegających sprzedaży i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
3. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości wynoszącej co najmniej 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w Urzędzie Miasta Łodzi wraz z przesłaniem kopii elektronicznej dokumentu na adres znn@uml.lodz.pl w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w ust. 1 pkt 5 na zasadach określonych w ust. 2.
4. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w ust. 1 pkt 5. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 3 lat od bezskutecznego upływu terminu na realizację obowiązku opisanego w § 8 ust. 2 pkt 3. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi wraz z przesłaniem kopii elektronicznej dokumentu na adres znn@uml.lodz.pl w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w ust. 1 pkt 5 i ust. 2 albo zgodnie z ust. 3; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi wraz z przesłaniem kopii elektronicznej dokumentu na adres znn@uml.lodz.pl w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
5. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 w formie depozytu złożonego na rachunek depozytowy prowadzony przez bank dla kancelarii notarialnej wybranej przez nabywcę nieruchomości, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w ust. 1 pkt 5. Wysokość depozytu wynosić będzie 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). Nabywca nieruchomości winien dostarczyć „notarialny protokół przyjęcia depozytu” oraz dowód wpłaty depozytu na rachunek kancelarii notarialnej do siedziby Miasta Łodzi wraz z przesłaniem kopii elektronicznej ww. dokumentów na adres znn@uml.lodz.pl w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Z treści umowy depozytu winno wynikać m.in. że:

 1. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z depozytu w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
 2. kwotę z depozytu notarialnego należy wypłacić Miastu Łódź na wskazany rachunek w terminie 3 (trzech) dni roboczych od przedstawienia notariuszowi przez przedstawicieli/pełnomocników nabywcy nieruchomości albo Miasta Łodzi dyspozycji Miasta Łodzi wypłaty całej wpłaconej do depozytu kwoty z powodu braku zapłaty kary umownej przez nabywcę nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
 3. Miasto Łódź będzie mogło wykonać swoje uprawnienia do żądania wypłaty kwoty depozytu najpóźniej do dnia, w którym upłyną 3 lata od bezskutecznego upływu terminu na realizację obowiązku opisanego w § 8 ust. 2 pkt 3,
 4. zwolnienie wpłaconej kwoty na rzecz innego podmiotu niż Miasto Łódź jest możliwe wyłącznie na mocy zgody Miasta Łodzi, na której podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Miasta Łodzi zostaną poświadczone przez notariusza.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zbadania treści „notarialnego protokołu przyjęcia depozytu” a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w ust. 1 pkt 5 i ust. 2 alba zgodnie z ust. 3. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy do siedziby Urzędu Miasta Łodzi nie wpłynie „notarialny protokół przyjęcia depozytu” oraz nie zostanie przesłana kopia elektroniczna tego dokumentu na adres znn@uml.lodz.pl lub gdy ww. kwota depozytu nie zostanie wpłacona na rachunek bankowy kancelarii notarialnej, w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokumenty depozytu z jakiejkolwiek przyczyny będą niekompletne.
7. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
8. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 5315/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 października 2020 r.

§ 10. 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
2. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
4. Przewodniczący Komisji zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

§ 11. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.

§ 12. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

§ 13. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

§ 14. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§ 15. 1. Wpłata ceny nabycia nieruchomości oraz wpłata opłaty z tytułu ustanowienia służebności winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści ceny nieruchomości i opłaty za ustanowienie służebności w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 14, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
2. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości oraz opłaty za ustanowienie służebności w terminie, o którym mowa w ust. 1, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 14, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

§ 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

§ 17. 1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia § 14-16 stosuje się odpowiednio.
3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
1) termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
2) zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
3) w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
4) w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.

§ 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

§ 19. Przy uczestnictwie w przetargu obowiązują zasady określone w załączniku Nr 5 do Ogłoszenia o przetargu.


Metryka strony i historia zmian