Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. Słonecznej 13, ul. Bankowej 18 oraz ul. Polnej 21

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Słonecznej 13, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 254 w obrębie geodezyjnym B-25, o powierzchni 1109 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00030551/0.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5244/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2020 r.
Nieruchomość jest ogrodzona i zabudowana. Budynek znajdujący się na sąsiedniej działce nr 255/4 nieznacznie narusza północną granicę działki. Na nieruchomości znajdują się:

 1. budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, niepodpiwnioczony, o konstrukcji drewnianej, wyposażony w instalację elektryczną, w budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 140,32 m2, ogólny stopień jego zużycia wynosi 85%;
 2. budynek gospodarczy częściowo zawalony, jednokondygnacyjny, drewniany.

Dla budynku opisanego w pkt 1 brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej.
Na terenie nieruchomości znajdują się liczne samosiewy robinii akacjowej o obwodach pni od 20 do 60 cm, klony zwyczajne o obwodach pni od 45 do 78 cm, grusza polna o obwodzie pnia 124 cm, krzewy śnieguliczki, brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 127 cm oraz okazałe dęby szypułkowe o obwodach pni 198 cm oraz 314 cm. Zespół Ogrodnika Miasta widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach powyżej 100 cm, ze szczególnym zachowaniem dębów szypułkowych. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Przez teren nieruchomości przebiega przyłącze niskiego ciśnienia DN40 eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi oraz znajduje się doziemna infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku opisanym w pkt 1.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Słonecznej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr LXVI/1686/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Łagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, Jaworowej, Leszczynowej, gen. Józefa Sowińskiego, Pawilońskiej, gen. Józefa Bema i Gontyny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 822), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 17MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług lokalnych wraz z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci do 45.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 295 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 59 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 950 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
Nabycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

Informacja uzupełniająca dotycząca przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Słonecznej 13 [.doc]
(67 KB)

Informacja uzupełniająca dotycząca przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Słonecznej 13 - skan [.pdf]
(317 KB)

Informacja uzupełniająca nr 2 dotycząca przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Słonecznej 13 (2020-12-04) [.doc]
(66 KB)

Informacja uzupełniająca nr 2 dotycząca przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Słonecznej 13 - skan (2020-12-04)  - skan [.pdf]
(861 KB)

 • Bankowej 18, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-13 jako działka nr 137 o powierzchni 488 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00091462/4.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5105/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 września 2020 r.
Na nieruchomości znajduje się mieszkalny budynek wielorodzinny o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony, w złym stanie technicznym zakwalifikowany do rozbiórki o powierzchni zabudowy 260 m2 i powierzchni użytkowej 252 m2 (zgodnie z kartoteką budynków). Budynek jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, obecnie wejście na teren podwórka jest niemożliwe.
Brak świadectwa energetycznego dla budynku opisanego powyżej.
Na nieruchomości rosną samosiewy robinii akacjowej, klonu jesionolistnego, topoli, bzu czarnego i klonu zwyczajnego o obwodach pni do 50 cm. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się: linia kablowa nN oraz złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź. Strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Bankowej przez zjazd do przebudowy. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej.
Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
  poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 • udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 • przebudowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bankowej 18 [.doc]
(28 KB)

 • Polnej 21, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-29 jako działka nr 319 o powierzchni 591 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00034546/0.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 4989/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 sierpnia 2020 r.
Na nieruchomości znajdują się budynek mieszkalny, murowany o powierzchni zabudowy 107 m², powierzchni użytkowej 82 m², wybudowany w 1930 r. oraz komórki drewniane, będące w złym stanie technicznym o powierzchni 10 m². W budynku mieszkalnym usytuowane są dwa lokale. Budynek w bardzo złym stanie technicznym, został wyłączony z użytkowania na podstawie opinii z 2008 r. Na podstawie protokołu okresowej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 21 maja 2019 r., ogólny stopień zużycia budynku stanowi 80 %. Dnia 26 maja 2017 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na rozbiórkę powyżej opisanego budynku nr DAR-UA-II.1031.2017. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, brak ogrodzenia od strony wschodniej, zaś ogrodzenie od strony północnej i południowej nie pokrywa się nieznacznie z granicą ewidencyjną.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
Dla budynków opisanych powyżej została wydana decyzja nr DAR-UA-II. 1031.2017 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Miastu Łódź pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych, usytuowanych na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Polnej 21, zgodnie z projektem rozbiórki, będącym załącznikiem do powyższej decyzji. Nabywca nieruchomości będzie miał możliwość odrębnego zakupienia od Miasta Łodzi projektu rozbiórki, o którym mowa powyżej za cenę 1 030 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych) brutto.
Na działce nr 319 znajdują się jabłonie domowe o obwodach pni od 34 cm do 78 cm, liczne młode samosiewy klonu jesionolistnego, bzu czarnego, klonu zwyczajnego o obwodach pni do 50 cm, grusza o obwodzie pnia 120 cm, orzech o obwodzie pnia 90 cm oraz klon jawor o obwodzie pnia 140 cm, który zdaniem Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi wymaga zachowania.
Na terenie działki nr 319 brak jest sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych będących w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej widoczne jest przyłącze kanalizacji sanitarnej, nie będące w dzierżawie i eksploatacji wyżej opisanego podmiotu. Ponadto, z map wynika, że do budynku mieszkalnego doprowadzony został przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia, który nie jest uwzględniony w ewidencji PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź. Na działce nie ma urządzeń energetycznych, linii kablowych, sieci ciepłowniczych czy sieci teletechnicznych. Ulica Polna jest uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną. W granicach działek nr 319 oraz nr 318 znajduje się nieczynna, obudowana betonowym płotem studnia, nadająca się do likwidacji.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez projektowany zjazd z jezdni ulicy Polnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu z dnia 21.06.2019 r., w związku z przebudową ul. Polnej, prowadzenie prac budowlanych związanych z budową uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym powyższej ulicy, będzie możliwe po ustaniu zabezpieczenia gwarancyjnego, tj. po dniu 29.08.2022 r.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie zasobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem WZ2 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 10 grudnia 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nabycia winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11- 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów ( 42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości

 

 


Metryka strony i historia zmian