Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Nowej 23, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie W-24 jako działka nr 258

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Nowej 23, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie W-24 jako działka nr 258 o powierzchni 783 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00246643/9

 1. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana i ogrodzona. Działka nr 258 oznaczona jest symbolem klasoużytku Bi (inne tereny zabudowania). Na nieruchomości znajdują się:
  1. trzykondygnacyjny murowany i podpiwniczony budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 378 m2, powierzchni użytkowej 1041 m2 (zgodnie z kartoteką budynków), wybudowany w 1955 r. z pomieszczeniami biurowo - usługowymi;
  2. murowany budynek gospodarczy, w którym znajdują się 4 garaże.

   Brak świadectw energetycznych dla budynków opisanych powyżej.
 2. Nieruchomość znajduje się na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi i podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378). Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego osady „Nowa Dzielnica” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
 3. Na nieruchomości rośnie roślinność spontaniczna, liczne młode samosiewy drzew: topoli, bzu czarnego, klonu zwyczajnego, czeremchy, wszystkie nie osiągające obwodów pni kwalifikujących się do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa.
 4. Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. dwie linie kablowe nN oraz złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź, strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  2. przewody gazowe eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, doprowadzone do budynku; są to: przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN 50 stal i przyłącze stalowe przechodzące przez działkę; szerokość stref kontrolnych dla wyżej wymienionych przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);
  3. fragment nieużytkowanego przyłącza wodociągowego Ø40/32 mm, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i będącego w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; instalacje kanalizacyjne zlokalizowane na działce nr 258 nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłączy obowiązują pasy ochronne o szerokości 2,5 m od osi po obu stronach przewodu;
  4. infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług dla klientów tej posesji;
  5. nieczynne przyłącze ciepłownicze 2xDn40mm, wykonane w 1969 r. w technologii tradycyjnej; w przypadku pozostawienia w gruncie części kanałów ciepłowniczych należy je zabezpieczyć poprzez zaślepienie rurociągów i zamurowanie pozostawionego kanału; prace związane z likwidacją nieczynnego przyłącza ciepłowniczego będą obciążały inwestora.
 5. W pasie drogowym znajduje się przyłącze kanalizacyjne dla posesji przy ulicy Nowej 23. Przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajduje się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
 6. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 7. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może się odbywać na dotychczasowych warunkach przez istniejący zjazd. Nieruchomość przylega do pasa dwóch dróg publicznych ulicy Nowej, drogi gminnej klasy „D”- dojazdowa i ul. Nawrot drogi powiatowej klasy „L”- lokalna. W chwili obecnej działka numer 258 w obrębie W-24 posiada urządzony zjazd z ulicy Nowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
 8. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym uchwałą Nr IX/316/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Juliana Tuwima i dr Stefana Kopcińskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3273). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi działka nr 258 znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem 3.2 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość znajduje się między innymi w strefie ochrony archeologicznej oraz konserwatorskiej wyznaczonej w tym planie.
 9. Nieruchomość znajduje się w granicach:
  1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
  2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415);
  3. obszaru historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego osady „Nowa Dzielnica” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi; wszelkie działania prowadzone na nieruchomości, ingerujące w zabytkowy układ urbanistyczny oraz wygląd zewnętrzny obiektów posadowionych na nieruchomości, wymagają akceptacji służb konserwatorskich oraz powinny być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz postanowieniami obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 10. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 11. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do: udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
 12. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 570 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium
  wynosi: 257 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).
 13. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, Sala 107 B, o godzinie 12.00.
  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu.
 14. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzuw wysokości określonej w pkt.12, wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017; W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty,
  2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nowej 23” pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 15;
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

    Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 15. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. numer telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 16. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 17. W części jawnej Przewodniczący Komisji otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 18. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 19. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert .
 20. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 21. W przypadku złożenia równorzędnych najwyższych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 22. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 23. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 24. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 25. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki  określone w przetargu.
 26. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 27. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 28. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 29. Wpłata ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 28, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 30. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 29, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 28, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 31. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 28-31 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego - Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia - tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 32. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 33. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 34. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Marek Jóźwiak


Metryka strony i historia zmian