Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Zuchów 4, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie G-23 jako działka nr 219/1

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Zuchów 4, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie G-23 jako działka nr 219/1 o powierzchni 10 781 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00125650/7.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5073/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Zuchów 4 oraz powołania Komisji Przetargowej, zmienionego Zarządzeniem Nr 6314/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2021 r.

 1. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Fragment południowej granicy (na wysokości działki przyległej nr 217/1) nie pokrywa się z przebiegiem ogrodzenia. Przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana na działalność opiekuńczo-wychowawczą – Dom Dziecka Nr 8. Zgodnie z uchwałą Nr X/355/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej, działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka Nr 8 w Łodzi, placówka ta została zlikwidowana, natomiast zarządzeniem Nr 1752/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia zarządzania (administrowania) nieruchomością zabudowaną, położoną w Łodzi przy ul. Zuchów 4, nieruchomość została przekazana w administrowanie Zarządowi Lokali Miejskich. Nieruchomość jest zabudowana:
  1. budynkiem mieszkalnym, murowanym, trzykondygnacyjnym, wybudowanym w 1939 r. o powierzchni zabudowy 542 m2 i powierzchni użytkowej 1784,30 m2; budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjna (wodomierz główny znajduje się w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 37), gazową, centralnego ogrzewania z kotłowni lokalnej na koks, ciepłej wody zasilanej z sieci lokalnej (kotłowni), linię telefoniczną,
  2. trzema budynkami gospodarczymi, murowanymi o łącznej powierzchni zabudowy 171 m2, przy czym jeden z budynków o powierzchni 55 m2 jest naziemny, a dwa o powierzchniach 67 m2 i 49 m2 są podziemne; budynki podziemne są w złym stanie technicznym i powinny zostać zasypane,

   ponadto, na nieruchomości położone są dwie wiaty i jedno pomieszczenie z blachy.
   Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
 2. Na nieruchomości rosną liczne drzewa zlokalizowane bliżej granic nieruchomości. W północno-wschodniej części działki rosną lipy drobnolistne, we wschodniej części rośnie okazała lipa drobnolistna i topola czarna odmiany włoskiej. Ponadto, na nieruchomości rośnie grupa sosen pospolitych i świerków, żywopłot klonowy i grupy krzewów, m.in. róży, forsycji i jałowca. W południowo-wschodniej części działki rośnie jarząb pospolity, grupa żywotników i cyprysików oraz samosiewy robinii akacjowej i klonów. Blisko południowej granicy działki rośnie grupa okazałych topoli mieszańców euroamerykańskich, a w południowo-zachodnim narożniku grupa brzóz brodawkowatych. Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi wskazał na zasadność zachowania najcenniejszych drzew rosnących w północnej i południowej granicy działki o obwodach pni powyżej 100 cm oraz okazałej lipy rosnącej we wschodniej części nieruchomości.
 3. Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:
  1. dwie elektroenergetyczne linie kablowe nN oraz złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  2. przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN 25 PE, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest
   w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
  3. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
  4. fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m o długości całkowitej L=16,85 m, wybudowanego w 2000 r., stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
  5. fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,20;
  6. wewnętrzne przewody wodociągowe i kanalizacyjne;
  7. studzienki kanalizacyjne.

   Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, posesja zasilana jest w wodę poprzez instalację wodociągową z przyłącza wodociągowego ø 50 mm zlokalizowanego na działce nr 218/6 w obrębię G-23, stanowiącej własność Miasta Łodzi i pozostającej we władaniu Zarządu Lokali Miejskich.

   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 4. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej ul. Zuchów. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 5. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 6. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
 7. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2020 r. poz. 11) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 8. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa w pkt 3, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
 10. Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 27.11.2020 r.
 11. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 440 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 344 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działki nr 219/1 będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 1747, 2320 i 2419).
 12. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, Sala 107 B, o godzinie 13:00.

  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.

  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu.
 13. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt.11, wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi– numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017; W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty,
  2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem

   „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zuchów 4, NIE OTWIERAĆ!” pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 14;
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

    Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 1 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 14. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące osoby zainteresowanej, w przypadku:
   1. osoby fizycznej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego,
   2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   3. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: nazwy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu elektronicznego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu;
   4. dane dotyczące przedstawicieli osoby fizycznej, pełnomocników, osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, tj. imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu do doręczeń i adresu elektronicznego oraz w przypadku przedstawicieli osoby fizycznej - dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo, w przypadku pełnomocników - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
   5. datę sporządzenia oferty;
   6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
   7. oferowaną cenę* wyższą niż cena wywoławcza.

    * Wymóg zawarcia w składanej ofercie ceny nieruchomości należy rozumieć jako obowiązek podania jednej, konkretnej wartości. Organizator przetargu nie dopuszcza składania ofert warunkowych i wariantowych, w przeciwnym wypadku oferta nie zostanie zakwalifikowana do części niejawnej.
 15. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 16. W części jawnej przetargu przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 17. Komisja przetargowa:
  • podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  • dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  • przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  • weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  • zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  • zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 18. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 19. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 20. W przypadku złożenia równorzędnych najwyższych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 21. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 22. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 23. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 24. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 25. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 26. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 27. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 28. Wpłata ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 27, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 29. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 28, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 27, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 30. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 28-31 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego - Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia - tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 31. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 32. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 33. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

p.o. Dyrektora Wydziału Zbywania
i Nabywania Nieruchomości

Marek Jóźwiak


Metryka strony i historia zmian