Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bez numeru, ul. Olechowskiej bez numeru i Olechowskiej 87/89, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie W-36 jako działki nr 53/1, 53/2, 53/8, 53/9, 53/10, 54/81 i 54/58

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bez numeru, ul. Olechowskiej bez numeru i Olechowskiej 87/89, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie W-36 jako działki nr 53/1, 53/2, 53/8, 53/9, 53/10, 54/81 i 54/58 o łącznej powierzchni 42 571 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste nr: LD1M/00188359/6, LD1M/00135423/0, LD1M/00313181/3, LD1M/00135422/3 i LD1M/00139997/2.

 1. Działki nr 53/1, 53/2 i 53/10 są zabudowane:
  1. budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 140 m2;
  2. budynkiem stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 59 m2, który narusza południową granicę nieruchomości przyległej, tj. działki nr 54/28;
  3. budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 460 m2.

   Brak świadectwa energetycznego dla w/w/ budynków.
   Pozostałe działki są niezabudowane, w części utwardzone. Na terenie przedmiotowych nieruchomości rosną liczne topole włoskie, brzozy brodawkowate, czeremchy amerykańskie, bzy czarne. Ponadto, obszar nieruchomości porastają samosiewy jesionu wyniosłego, robinii akacjowej oraz dębu szypułkowego. Część działki nr 53/10 objęta jest umową dzierżawy zawartą na okres od 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dzierżawca, co do obowiązku jej wydania poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Na nieruchomości mogą występować pozostałości po dawnej stacji benzynowej oraz zakopany asfalt. Nieruchomości są w części ogrodzone. Ogrodzenie to nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi działek
 2. Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:
  1. dwie linie kablowe sieci elektroenergetycznej SN stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
  2. napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia będąca na majątku i w eksploatacji abonenta;
  3. kanał sanitarny ø 250 mm;
  4. sieć wodociągowa ø 100 mm;
  5. przewody kanalizacyjne;
  6. przewody wodociągowe;
  7. przewody sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia;
  8. fragment pasa ochronnego (na działce nr 53/10) wodociągu ø 300 mm zlokalizowanego w al. Ofiar Terroryzmu 11 Września, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, pozostający w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
 3. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 4. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna być realizowana przez dojazd z drogi wewnętrznej Bez nazwy na działce nr 258/3 w obrębie W-35, zlokalizowany w maksymalnym możliwym oddaleniu wynikającym z granic nieruchomości (nie mniej niż 20 m) od włączenia drogi wewnętrznej w drogę publiczną al. Ofiar Terroryzmu 11 Września. Dojazd z drogi wewnętrznej powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będzie przeznaczony oraz do wymagań ruchu pieszych.
 5. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 6. Nieruchomości uregulowane w księgach wieczystych nr LD1M/00135423/0, LD1M/00135422/3 oraz LD1M/00139997/2 obciążone są służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1M/00124131/6, na podstawie aktów notarialnych Rep A Nr 11766/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. (sporządzony przez notariusza w Łodzi Małgorzatę Król) oraz Rep A Nr 9324/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (sporządzony przez notariusza w Warszawie Dorotę Kałowską).
 7. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
 8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XV/636/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5795), nieruchomości oznaczone są symbolem 2.P/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się zabudowę produkcyjną, składy i magazyny wraz z usługami związanymi z działalnością prowadzoną w terenie.
 9. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 10. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa w pkt. 2 i 3, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
 11. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24 lipca 2020 r.
 12. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych) netto.
  Wadium wynosi 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
  Sprzedaż działek nr 53/8, 53/9, 54/81 i 54/58 będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23 %. Sprzedaż działki nr 53/10 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106), natomiast sprzedaż działek nr 53/1 i 53/2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ww. ustawy.
 13. Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT zgodnie z pkt. 12.
 14. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, w Sali 107 B, o godzinie 10:00.

  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu.
 15. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt.12, wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017; W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
  2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bez numeru, ul. Olechowskiej bez numeru i Olechowskiej 87/89”;” pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 16;
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

    Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 22 października 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 16. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. numer telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 17. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 18. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 19. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 20. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 21. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu.
 22. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 23. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 24. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 25. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 26. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 27. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 28. Wadium wniesione przez innych oferentów przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
 29. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 30. Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści ceny nieruchomości w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 29, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 31. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 30, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 29, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 32. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 29-32 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w pkkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego - Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia - tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 33. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 34. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 35. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (28.08.2020 10:37)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (28.08.2020 10:41)

Informację opracował(a): Justyna Kopaś (28.08.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 190