Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg ograniczony do właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Głębokiej 4-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu ograniczonym do właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Głębokiej 4-12, oznaczonej jako działka nr 25/4 w obrębie W-26, o powierzchni 589 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00148597/4 

 1. W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych do działki nr 25/4 w obrębie W-26.
  Wybór tej formy przetargu podyktowany jest:
  1. kształtem zbywanej nieruchomości;
  2. opiniami Zarządu Dróg i Transportu oraz Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z którymi ww. nieruchomość powinna być zagospodarowana wspólnie z nieruchomościami przyległymi.

Nieruchomość ma kształt wydłużonego prostokąta. Na nieruchomości urządzona jest droga wewnętrzna (część ulicy Głębokiej). Jej powierzchnia jest utwardzona nawierzchnią asfaltową. Działka jest ogrodzona od strony zachodniej, w południowej części znajduje się brama wjazdowa. Granicę wschodnią działki naruszają fragmenty dwóch budynków posadowionych na działkach sąsiednich. Według kartoteki budynków pierwszy z nich to położony na działce 27/2 budynek transportu i łączności (na sprzedawanej działce leży jego część o pow. 11 m2) oraz położony na działce 32/1 budynek biurowy (na sprzedawanej działce leży jego część o pow. 19 m2). Oba budynki są własnością Orange Polska Spółka Akcyjna.

Na terenie sprzedawanej nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów znajdują się następujące sieci:

 1. dwa wodociągi Ø 100 mm, których fragmenty zostały przebudowane, w związku z kolizją z rozbudowanym budynkiem Centrali Automatycznej; wodociągi te stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającą w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o; ich pasy ochronne wynoszą po 3 m po obu stronach od osi przewodu; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień;
 2. kanał ogólnospławny D=0,30 m, przebudowany z powodu kolizji z budynkiem Centrali Automatycznej; kanał stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostaje w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, a jego pasy ochronne wynoszą po 5 m od zewnętrznej krawędzi, po obu stronach wraz z terenem nad kanałem; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 80 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostające w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 4. przyłącze kanalizacji sanitarnej D=0,15 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostające w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 5. przyłącze kanalizacji sanitarnej D=0,20 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostające w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 6. czynna sieć ciepłownicza 2xDn80 mm wraz z komorą ciepłowniczą wykonana w 1974 r. w technologii kanałowej, której strefa oddziaływania wynosi 2,0 m od skraju kanału ciepłowniczego; właściciel tej infrastruktury wyraził potrzebę ustanowienia dla tej sieci służebności przesyłu o treści zapewniającej jego służbom eksploatacyjnym dostęp do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 7. linia kablowa SN i linie kablowe nN zasilające nieruchomości położone przy ul. Niskiej 4 i al. Piłsudskiego 99, będące własnością i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 8. podziemna infrastruktura teletechniczna.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie w opinią Zarządu Dróg i Transportu działka 25/4 znajduje się poza pasem drogi publicznej. Część ul. Głębokiej zlokalizowanej na działce służy wyłącznie obsłudze komunikacyjnej działek ewidencyjnych nr 27/2 i 32/1, a jej wydzielony fragment posiada dostęp do drogi publicznej ul. Zbiorczej i al. Piłsudskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 741). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 - tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

 1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 12 500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 107 B, o godzinie 1200.
  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu.
 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 15 lipca 2020 r. do godziny 1600 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, parter pok. 001 – budynek B - wejście z wewnętrznego dziedzińca (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem tel. 42 638 43 31 lub 638 44 14 ) następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością lub pozostaje w ich użytkowaniu wieczystym i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności lub prawa użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 1. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 16 lipca 2020 r. o godzinie 900 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV piętro) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ w dniach 16-31 lipca 2020 r.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. zakwalifikowanie do przetargu przez komisję przetargową na posiedzeniu kwalifikacyjnym;
  2. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 3; wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czym imieniu dokonano wpłaty.
  3. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Głębokiej 4-12”, pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 8;
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji: Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 1. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. nr telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 1. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 1. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
  z ofert.
 1. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 1. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 1. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 1. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 1. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 1. Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 21, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 22 jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 21, nie przysługuje roszczenie
  o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 21-24 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 1. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 1. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14,
 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Marek Jóźwiak


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (16.06.2020 13:21)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.06.2020 13:27)

Informację opracował(a): Joanna Rokicka (15.06.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 109