Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy: rzece Olechówce, ulicy Siewnej 13B, ulicy Mierzejowej 8

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:  

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: 

 • rzece Olechówce, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie W-36 jako działka nr 191/11 o powierzchni 12 570 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00148736/1.

 1. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadza się na podstawie zarządzenia Nr 5243/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2020 r., zmienionego zarządzeniem Nr 6683/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2021 r.
 1. Nieruchomość jest niezabudowana. Na terenie działki rosną liczne brzozy brodawkowate, czeremchy amerykańskie, sosny pospolite oraz pojedyncze dęby szypułkowe i jarzęby pospolite. Ponadto, na nieruchomości rosną krzewy czeremchy amerykańskiej i róża pomarszczona. Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi nie wniósł zastrzeżeń co do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 1. Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:
  1. sieć kanalizacji sanitarnej D=0,20 m stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostająca w eksploatacji Zakładu Wodociągów
   i Kanalizacji Sp. z o.o., dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5,0 m po obu stronach krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem; w pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
  2. sieć kanalizacji deszczowej D=1,0 m stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostająca w eksploatacji Zakładu Wodociągów
   i Kanalizacji Sp. z o.o., dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5,0 m po obu stronach krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem; w pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
  3. napowietrzna linia SN stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi pas toru powiększony o odległość 1,3 m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu);
  4. sieć kanalizacyjna stanowiąca własność PKP S.A. nie pozostająca w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 2. Dnia 24 listopada 2020 r. została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., w zakresie infrastruktury opisanej w pkt. 3 ppkt. 1 Służebność ta obejmuje część zbywanej działki nr 191/11 oraz części działek nr 191/6 i 191/7, które również są uregulowane w księdze wieczystej nr LD1M/00148736/1. W dziale III wspomnianej księgi wieczystej został zamieszczony wpis o ustanowionej służebności.
 1. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 1. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Dróg i Transportu:
  1. obsługa komunikacyjna działki nr 191/11 w obrębie W-36 może odbywać się z al. Ofiar Terroryzmu 11 Września poprzez budowę czwartego wlotu skrzyżowania al. Ofiar Terroryzmu 11 Września i ul. Informatycznej na teren sprzedawanej działki wraz z rozbudową sygnalizacji świetlnej; zapewnienie takiej obsługi nastąpi na koszt i staraniem nabywcy działki w oparciu o uzgodnioną z Zarządem Dróg i Transportu koncepcję przebudowy skrzyżowania określającą m.in. geometrię wlotu północnego oraz zakres rozbudowy sygnalizacji świetlnej i umowę z Miastem Łódź, w imieniu którego działać będzie Zarząd Dróg i Transportu, dotyczącą realizacji inwestycji drogowej w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54);
  2. przy realizacji tej inwestycji nabywca działki zobowiązany będzie do dostosowania istniejącej infrastruktury sterowania ruchem do nowej geometrii skrzyżowania, zgodnie z przekazanymi wytycznymi m.in. poprzez:
   1. modernizację sterownika,
   2. wykonanie nowych połączeń elektrycznych,
   3. montaż dodatkowych masztów oraz sygnalizatorów,
   4. uzupełnienie detekcji uczestników ruchu,
   5. integrację z istniejącym Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem,
   6. korektę algorytmów sterowania (programów pracy sygnalizacji),
   7. wykonanie wszystkich niezbędnych dokumentacji projektowych;
  3. w związku z przebudową skrzyżowania i rozbudową sygnalizacji świetlnej może zajść konieczność zapewnienia dostępu dla obsługi infrastruktury służącej drodze dla służb miejskich na zasadzie służebności ustanowionej na nieruchomości podlegającej sprzedaży;
  4. alternatywą dla obsługi komunikacyjnej opisanej w ppkt 1-3 będzie możliwość uzyskania przez nabywcę działki nr 191/11 w obrębie W-36 na własny koszt obsługi komunikacyjnej poprzez służebność drogową obciążającą sąsiednie działki niedrogowe lub w inny sposób poprzez działki sąsiednie, co do których nabywca działki nr 191/11 uzyska władanie i przez projektowany zjazd z pasem włączeń i wyłączeń na wysokości działki nr 54/75.
 2. Opisane w pkt. 6 stanowisko Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 1. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 1. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
 1. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr XV/636/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5795). Nieruchomość położona jest w granicach obszarów oznaczonych symbolami: 2.P/U – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów wraz z usługami (ok. 90% pow.) oraz 3.ZN – tereny zieleni naturalnej (ok. 10% pow.).
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczeń dotyczących:
  1. zapoznania się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie i braku do nich zastrzeżeń;
  2. przyjęcia do wiadomości informacji wynikających z pkt. 5 i 8;
  3. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa w pkt. 3 i 5 w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego w przypadku realizacji zjazdu;
  5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 191/12 w obrębie W-36, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00347877/6, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, obciążającej nieruchomość podlegającą sprzedaży, której całkowita powierzchnia wyniesie ok. 1920 m2 oraz której treść polegać będzie na:
   1. prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń przesyłowych wskazanych w pkt. 3 ppkt. 2
   2. zachowaniu pasa ochronnego dla urządzeń wskazanych w pkt. 3 ppkt. 2, wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem, o szerokości 5,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem,
   3. prawie korzystania z nieruchomości poprzez stałe, nieodpłatne wejście osób upoważnionych przez Miasto Łódź i wjazd pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji urządzeń wskazanych w pkt. 3 ppkt 2 wraz z wylotem nr 69 kanału deszczowego D=1,0 m (zlokalizowanym na działkach nr 191/2 i 191/5) oraz w przypadku ich awarii, remontu lub modernizacji;
  6. w przypadku realizacji obsługi komunikacyjnej zbywanej nieruchomości w sposób opisany w 6 ppkt 1-3 oraz w przypadku, gdy w związku z przebudową skrzyżowania i rozbudową sygnalizacji świetlnej zajdzie konieczność zapewnienia służbom miejskim dostępu do obsługi infrastruktury służącej przebudowanemu skrzyżowaniu i rozbudowanej sygnalizacji świetlnej – ustanowienia w terminie 30 dni od zakończenia ww. inwestycji drogowej, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 191/12 w obrębie W-36, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00347877/6, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, obciążającej nieruchomość podlegającą sprzedaży, o treści polegającej na:
   1. prawie zajmowania nieruchomości przez urządzenia infrastruktury służącej przebudowanemu skrzyżowaniu i rozbudowanej sygnalizacji świetlnej,
   2. prawie korzystania z nieruchomości poprzez stałe, nieodpłatne wejście osób upoważnionych przez Miasto Łódź i wjazd pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji infrastruktury służącej przebudowanemu skrzyżowaniu i rozbudowanej sygnalizacji świetlnej oraz w przypadku ich awarii, remontu lub modernizacji.
 2. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 9.12.2020 r.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 264 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi 226 400 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 22 640 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).
 • ulicy Siewnej 13B, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-6 jako działka nr 18/13 o powierzchni 10 425 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00343091/4.

 1. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadza się na podstawie zarządzenia Nr 4997/VIII/20 r., zmienionego zarządzeniem Nr 6719/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 marca 2021.
 1. Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami niemieszkalnymi jednokondygnacyjnymi o łącznej powierzchni zabudowy 266 m2 oraz jednym budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 246 m2, w którym usytuowane są dwa lokale. Jeden z lokali jest zajmowany bez tytułu prawnego przez osobę fizyczną. Miasto podjęło działania zmierzające do faktycznego i ewidencyjnego opróżnienia tego lokalu przed przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
  Brak świadectwa energetycznego dla ww. budynków.
 1. Na nieruchomości rosną liczne klony zwyczajne o obwodach pni od 45 cm do 150 cm, klony jesionolistne o obwodach pni od 33 cm do 120 cm, brzozy brodawkowate o obwodach pni od 70 cm do 100 cm, dęby szypułkowe o obwodach pni od 45 cm do 108 cm, lipy drobnolistne o obwodach pni od 40 cm do 89 cm, klony jawory o obwodach pni od 67 cm do 109 cm oraz samosiewy topoli osiki o obwodach pni od 34 cm do 90 cm. Oddział Ogrodnika Miasta w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach pni powyżej 100 cm. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Granice terenu podlegającego sprzedaży nie pokrywają się z przebiegiem ogrodzenia, które częściowo zlokalizowane jest na zbywanej nieruchomości. Ponadto na działce sąsiedniej nr 18/3 w obrębie P-6 znajduje się budynek szklarni, który częściowo posadowiony jest na zbywanej nieruchomości i narusza jej wschodnią granicę. Granica ta naruszona jest także przez ogrodzenie działki nr 18/13. Budynki położone na zbywanej nieruchomości odgrodzone są od pozostałej części nieruchomości ogrodzeniem z siatki z furtką i dwuskrzydłową bramą. Nieruchomość jest zróżnicowana pod względem wysokościowym (spadek w kierunku zachodnim; różnica poziomów w granicach nieruchomości wynosi około 0,5 m) i jest obniżona w stosunku do poziomu ul. Azaliowej. W południowej granicy działki zlokalizowany jest dojazd do działki nr 18/12 w obrębie P-6, zgodnie z ustanowioną służebnością gruntową, o której mowa w pkt. 11. Dodatkowo przez teren sprzedawanej działki odbywa się komunikacja prowadzona do działki nr 18/6 w obrębie P-6, co nie zostało uregulowane prawnie przez właściciela tej działki.
 1. Na nieruchomości znajdują się:
  1. trzy linie kablowe nN, trzy złącza kablowe nN wraz ze słupami oraz latarniami będące na majątku i eksploatacji abonenta;
  2. stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz będący
   w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. fragment przyłącza wodociągowego ø 100 mm, o długości całkowitej L=9,3 m, licząc od wodociągu ø 150 mm zlokalizowanego na działce nr 22/6 w obrębie P-6; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
  3. stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej D=0,15 m, o długości całkowitej Lc=6,5 m, licząc od kanału sanitarnego zlokalizowanego na działce nr 22/6 w obrębie P-6; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
  4. instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącza wodociągowe, komora podziemna wodociągowa i kanalizacyjna, hydrant, studnia, studzienki kanalizacyjne) nie znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłączy obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
  5. nadziemna infrastruktura teletechniczna wraz ze słupem, służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych w obiektach zlokalizowanych na sprzedawanej działce oraz działkach przyległych; stanowiąca własność Orange Polska S.A.
 1. Wody opadowe z przedmiotowej działki odprowadzane są do kanału deszczowego D=0,40m, zlokalizowanego na działce nr 22/6 przyłączem usytuowanym częściowo w granicy działek nr 18/13 i 18/3 w obrębie P-6. Kanał deszczowy oraz przyłącze nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. oraz brak jest dokumentacji, kto był inwestorem tego kanału. Powyższy kanał deszczowy jest czynny i będzie zgłoszony do ujawnienia. W przypadku ujawnieniu kanału deszczowego na majątku Miasta Łodzi, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz właściciela tj. Miasta Łodzi służebności gruntowej zgodnie z pkt. 13 ppk.1
 1. Pasy ochronne dla kanałów sanitarnego i deszczowego (zlokalizowanych na działce nr 22/6 w obrębie P-6), które wynoszą po 5,0 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych wraz z terenem nad kanałami obejmują częściowo działkę nr 18/13. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień.
 1. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 1. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez projektowany dojazd z jezdni drogi wewnętrznej ul. Azaliowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 22/6, 30/2, 29/16, 29/8, 29/6 w obrębie P-6. Ulica Azaliowa posiada połączenie z drogą publiczną kategorii powiatowej ul. Siewną. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
 1. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
 1. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka..
 1. Zgodnie z działem III księgi wieczystej nr LD1M/00343091/4, nieruchomość obciążona jest nieograniczoną w czasie służebność gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez część działki nr 18/13 - zgodnie z mapą załączoną do aktu notarialnego obejmującego ustanowienie niniejszej służebności, na rzecz każdoczesnego właściciela
  lub użytkownika wieczystego działki nr 18/12, położonej w Łodzi przy ulicy Siewnej nr 9-13, objętej księgą wieczystą LD1M/00098035/1, przy czym powierzchnia wykonywania służebności wynosi 530 metrów kwadratowych.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości, z niewielkim północno-zachodnim fragmentem oznaczonym symbolem Z – tereny zieleni urządzonej.
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. w przypadku ujawnienia Miasta Łodzi jako właściciela kanału deszczowego, ustanowienia w odrębnym akcie notarialnym, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu dla pasu ochronnego kanału deszczowego, polegającej na:
   1. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 3,5 m licząc od granicy działki biegnącej wzdłuż Azaliowej,
   2. prawie korzystania z pasa ochronnego o powierzchni 165 m2 poprzez prawo nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji i konserwacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych w pkt. 4-7.
 1. Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 13.11.20 r., 12.02.21 r.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 280 000 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 128 000 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 12 800 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747, 2320 i 2419).
 • ulicy Mierzejowej 8, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-39 jako działka nr 392 o powierzchni 1342 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00099245/3.

 1. Przetarg na sprzedaż ww nieruchomości przeprowadza się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 6788/VIII/21 z dnia 17 marca 2021 r.
 1. Nieruchomość przy ul. Mierzejowej 8 jest ogrodzona oraz zabudowana:
  1. budynkiem niemieszkalnym gospodarczym o pow. zabudowy 13 m2;
  2. budynkiem mieszkalnym jednolokalowym o pow. użytkowej 30,34 m2 (zgodnie z danymi Zarządu Lokali Miejskich), a zgodnie z kartoteką budynków o powierzchni użytkowej z obmiaru 73 m2;
  3. budynkiem niemieszkalnym gospodarczym o pow. zabudowy 14 m2;
  4. budynkiem niemieszkalnym gospodarczym o pow. zabudowy 25 m2.

Wszystkie budynki, o których mowa powyżej są w złym stanie technicznym.
Brak świadectwa energetycznego dla ww. budynków.

 1. Budynek niemieszkalny opisany w pkt 2 ppkt 4 wraz z południowo-zachodnią częścią działki nr 392 zostały ogrodzone przez właścicieli działki sąsiedniej nr 389 i są przez nich bezumownie użytkowane. Miasto Łódź wezwało bezumownych użytkowników do wydania terenu. Do ogłoszenia o przetargu załączono skan protokołu wyznaczenia punktów granicznych sprzedawanej nieruchomości, obrazujący naruszenie granic. Nabywca nieruchomości winien liczyć się z ryzykiem wystąpienia w przyszłości osób trzecich z wnioskiem o zasiedzenie ww. części nieruchomości. W przypadku zgłoszenia takiego roszczenia nabywca nieruchomości przyjmuje do wiadomości, że nie stanowi ono wady nieruchomości. Niniejsza informacja stanowi informację w trybie art. 557 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320).
 2. Na terenie nieruchomości rosną liczne samosiewy klonu zwyczajnego o obwodzie pnia od 12 cm do 34 cm, liczne lilaki ogrodowe, leszczyny pospolite w formie krzewów o obwodach pni od 23 cm do 55 cm oraz robinia akacjowa o obwodzie pnia 245 cm. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach powyżej 50 cm. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
 1. Na działce 392 znajdują się przyłącze napowietrzne nN oraz słup nN należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź. Strefa ochronna wynosi pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu).
 1. W ul. Mierzejowej zlokalizowane są:
  1. w odległości około 2,0 m od działki nr 392 miejska sieć wodociągowa Ø200mm (nr arch. 103-728, nr inwent. B-2855/49, rok budowy 1974), dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3,0 m licząc po obu stronach od osi przewodu; w/w sieć wodociągowa stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i została przewidziana do modernizacji zgodnie z dokumentacją archiwalną nr 102-4380;
  2. sieć gazowa średniego ciśnienia DN 160 PE.
 2. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień.
 1. Na nieruchomości znajduje się studnia głębinowa, która nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 1. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 1. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ul. Mierzejowej. Aktualnie działka nie posiada urządzonego zjazdu o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1643). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 2. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 3. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym uchwałą Nr LXVI/1681/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 819). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi działka nr 392 znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonej symbolem 2MN/U. Większa część działki nr 392 znajduje się w granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza, w której obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych. Istniejąca aktualnie zabudowana na nieruchomości znajduje się poza granicą w/w strefy.
 4. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczeń dotyczących:
  1. zapoznania się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie i braku do nich zastrzeżeń;
  2. przyjęcia do wiadomości informacji wynikających z pkt.3, 9 i 11 oraz zrzeczenia się roszczeń z tego tytułu, na co Miasto Łódź w tej samej umowie sprzedaży wyrazi zgodę;
  3. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego w przypadku realizacji zjazdu.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 245 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 49 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 450 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 110, 1747, 2320 i 2419).                                                               

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 1. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu):
  1. dowodu wpłaty wadium;
  2. danych dotyczących osoby zainteresowanej, w przypadku:
   1. osoby fizycznej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego,
   2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   3. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: nazwy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu elektronicznego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu;
  3. danych dotyczących przedstawicieli osoby fizycznej, pełnomocników, osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, tj. imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu do doręczeń i adresu elektronicznego oraz w przypadku przedstawicieli osoby fizycznej – dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo, w przypadku pełnomocników – pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń-dotyczy nieruchomości poł. w Łodzi przy rzece Olechówce bez numeru;
  5. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń- dotyczy nieruchomości poł. w Łodzi przy ul. Siewnej 13 B;
  6. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków oraz stanu prawnego i sposobu zagospodarowania nieruchomości bez zastrzeżeń-dotyczy nieruchomości poł. w Łodzi przy ul. Mierzejowej 8.
 1. Koperta z dokumentami, o której mowa w punkcie 3 powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 13 maja 2021 r. (do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
 1. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 1. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 13 maja 2021 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej na 3 dni przed dniem przetargu.
 1. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 1. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 1. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 1. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 1. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 1. Prezydent Miasta Łodzi dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 i z 2020 r. poz. 1698), tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak
Z-ca Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości

bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/

https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/

https://nieruchomosci.uml.lodz.pl

 

 


Metryka strony i historia zmian