Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Drwęckiej bez numeru, ul. Drwęckiej 13, ul. Aleksandrowskiej bez numeru oraz na sprzedaż udziału Miasta Łodzi (1/8 części) we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Juliana Tuwima 47

 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi 

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 

I. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: 

 • Drwęckiej bez numeru, obr. B-53, dz. nr 83/4, pow. 1 039 m2, KW nr LD1M/00316538/2.

  Na terenie działki znajdują się nie związane trwale z gruntem drewniana altana i pomieszczenie gospodarcze, w złym stanie technicznym. Granice sprzedawanej działki częściowo narusza budynek gospodarczy znajdujący się na działce sąsiedniej oznaczonej numerem 79 w obrębie B-53. Ogrodzenie znajdujące się od ulicy Drwęckiej nie jest usytuowane zgodnie z granicą ewidencyjną nieruchomości.
  Na terenie działki znajdują się pozostałości po nasadzeniach drzew owocowych (śliwy domowe, jabłonie), rośnie orzech włoski o obwodzie pni 54 cm, 62 cm, 58 cm oraz wierzba mandżurska o obwodzie pnia wynoszącym 48 cm. Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie działki znajduje się obiekt przyrodniczy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
  W pasie drogowym ulicy Drwęckiej znajduje się wodociąg ø150 mm, którego pas ochronny o szerokości 3 m od osi wodociągu obejmuje częściowo teren sprzedawanej nieruchomości.
  W strefie ochronnej nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień. Infrastruktura stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjna oraz gazowa w ulicy Telefonicznej.
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782),  w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i  warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej.

  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;

  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 210 000  (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • Drwęckiej 13, obr. B-53, dz. nr 83/6, pow. 1 014 m2, KW nr LD1M/00317589/1.

Nieruchomość jest niezabudowana. Ogrodzenie nieruchomości od strony frontowej oraz częściowo od strony północnej nie jest usytuowane zgodnie z granicami ewidencyjnymi nieruchomości.
Na terenie działki znajdują się liczne pozostałości po nasadzeniach drzew owocowych (głównie śliwy, jabłonie, grusze) oraz klon jesionolistny o obwodzie pnia wynoszącym 74 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
W ulicy Drwęckiej znajduje się infrastruktura:
1) przy granicy z działką 83/6 uzbrojenie wodociągu - hydrant przeciwpożarowy;
2) wodociąg ø150 mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., którego pas ochronny o szerokości 3 m od osi wodociągu obejmuje częściowo teren sprzedawanej nieruchomości, w strefie ochronnej nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna oraz gazowa w ulicy Telefonicznej.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

1) udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;

2) budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000  (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 • Aleksandrowskiej bez numeru, obr. B-37, dz. nr 216/2, pow. 1 311 m2, KW nr LD1M/00122619/7.

Nieruchomość jest niezabudowana. Na działce znajduje się drewniana szopa nietrwale związana z gruntem, która narusza granicę działki nr 216/1 oraz pozostałości ogrodzenia. Granice działki nr 216/2 naruszone są od strony działki nr 214 przez budynek gospodarczy sąsiada oraz ogrodzenie. Teren nieruchomości jest nieuporządkowany. Na terenie działki rosną drzewa i krzewy między innymi: jesiony wyniosłe, wiązy górskie, kasztanowiec biały, klony zwyczajne, lipy drobnolistne, samosiewy klonu jesionolistnego oraz drzewa owocowe. Należy zachować drzewa o obwodach powyżej 100 cm, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich jesionów wyniosłych. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

Na terenie nieruchomości zlokalizowane są:

1) linia kablowa SN stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, dla której strefa ochronna wynosi 1m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
2) linia kablowa nN stanowiąca prywatną własność;
3) sieć wodociągowa Ø 200 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o. i znajdująca się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o., dla której obowiązują pasy ochronne po 3 m po obu stronach przewodu, które obejmują swoim zakresem teren przedmiotowej działki.

Nieruchomość częściowo objęta jest strefami ochronnymi, na których nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień, o szerokości około:

1) 1,80 m dla sieci wodociągowej Ø 150 mm zlokalizowanej w ulicy Uprawnej, stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
2) 1,40 m dla kanału deszczowego D=0,30 m zlokalizowanego w ulicy Uprawnej, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez  projektowany zjazd z ulicy Uprawnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 r. Nr 63, poz. 1326) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 32 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

1) udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;

2) budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 260 000  (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).

II. sprzedaż udziału Miasta Łodzi (1/8 części) we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Juliana Tuwima 47, obr. W-24, dz. nr 67, pow. 686 m2, KW nr LD1M/00320811/1.

Na nieruchomości zlokalizowany jest czterokondygnacyjny budynek mieszkalny, w którym znajduje się 20 lokali mieszkalnych (16 zamieszkanych) i 3 lokale użytkowe (obecnie wolne) o łącznej powierzchni użytkowej 818 m2 (zgodnie z ewidencją gruntów i budynków) oraz dwa budynki gospodarcze o powierzchniach zabudowy 34 m2 i 47 m2. Budynek mieszkalny wybudowany został w 1890 r. (zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków) i wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Ogólny stopień zużycia budynku określony został na poziomie nieodpowiednim, tj. 80-89% (zgodnie z protokołem okresowej rocznej kontroli stanu technicznego, dokonanej w czerwcu 2019 r.). Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez Zarząd Lokali Miejskich.

Na nieruchomości znajdują się:

 1. złącze kablowe nN i dwie linie kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii;
 2. fragment przyłącza wodociągowego ø 50 mm stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje strefa ochronna o szerokości 2,5 m od osi po obu stronach przewodu;
 3. trzy przyłącza kanalizacyjne D=0,15 m odprowadzające ścieki bytowe i deszczowe do kanału  ogólnospławnego D=40 m w ulicy, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłączy obowiązują strefy ochronne o szerokości 2,5 m od osi po obu stronach przewodu.
 4. instalacja wodociągowa i kanalizacyjna nie będąca w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 5. przewód gazowy eksploatowany przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład  Gazowniczy w Łodzi;
 6. infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A.
 7. zgodnie z mapą zasadniczą studnia.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach, przez istniejący zjazd z ulicy Juliana Tuwima. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Zgodnie z działem IV księgi wieczystej nr LD1M/00320811/1 nieruchomość jest obciążona hipotekami przymusowymi w kwotach 2,11 zł i 63,98 zł na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nakładów.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci 
we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy udziału z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady przedmiotu sprzedaży.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2  pkt 2 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2020 r. poz. 293, 471 i 782), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXII/1946/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Juliana Tuwima i Wodnej.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W3b – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, objęty jest uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1197).
Nieruchomość usytuowana jest na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy „Nowa Dzielnica” i podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471 i 695). Wszelkie działania prowadzone na nieruchomości, które ingerują w zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy, wymagają akceptacji służb konserwatorskich., 

Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106 i 568). 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty  do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości,  której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; 
   w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa spółki lub statut;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń. 

Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 

 1. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu. 
 1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
  W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty
 1. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 23 lipca 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu. 
 1. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności), na które zostało wpłacone. 
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności). 
 1. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. 
 1. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności) zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
 1. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności). Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności) w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 1. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału we współwłasności) , a wadium nie podlega zwrotowi. 
 1. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca. 
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności) uiszcza nabywca. 
 1.  
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności). Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony. 
 1. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi. 
 1. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14. 
 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 

 

 

Marek Jóźwiak 

p.o.  Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (19.06.2020 09:54)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (19.06.2020 12:08)

Informację opracował(a): Wioletta Warulik (16.06.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 449

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
19.06.2020 12:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:25 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:09 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:02 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 10:59 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 10:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 10:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 10:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 10:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 10:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 10:08 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 09:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 09:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2020 09:54 Sylwia Stańczyk Utworzenie strony