Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Drwęckiej bez numeru, Przewodniej 13, Przewodniej bez numeru i Finansowej 16, Nad Jasieniem bez numeru, Złotno 75, Złotno 76, Ołowianej 62

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację)
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi
położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Drwęckiej bez numeru, obr. B-53, dz. nr 103/1, pow. 570 m2, KW nr LD1M/00306763/5.

Nieruchomość jest niezabudowana. Jej wschodnia granica jest nieznacznie naruszona ogrodzeniem działki nr 100/1, od strony południowej granica działki nr 103/1 nieznacznie narusza granicę działki nr 98.
Na nieruchomości rosną klony zwyczajne o obwodach pni od 55 do 130 cm, klony jesionolistne o obwodach pni od 33 do 156 cm, topole osiki o obwodach pni od 49 do 99 cm, wierzby kruche o obwodach pni od 20 cm do 122 cm, robinie akacjowe o obwodach pni od 11 do 80 cm, orzechy włoskie o obwodach pni od 80 do 138 cm, wiśnie ptasie o obwodach pni od 56 do 78 cm oraz samosiewy topoli czarnej. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi zaleca zachowanie drzew o obwodach pni powyżej 100 cm.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Na terenie nieruchomości znajduje się wewnętrzna instalacja wodociągowa; w ulicy Drwęckiej znajdują się gazociąg niskiego ciśnienia DN 125 PE oraz miejska sieć wodociągowa i kanalizacyjna, których pasy ochronne nie obejmują terenu działki.
Zgodnie z mapą zasadniczą w ulicy Drwęckiej znajduje się sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Drwęckiej poprzez projektowany zjazd. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Przewodniej 13, Przewodniej bez numeru i Finansowej 16, obr. G-41, dz. nr: 122/1, 116/27 i 122/2 o łącznej pow. 1561 m2, KW nr: LD1M/00174389/4, LD1M/00281141/7 i LD1M/00047422/9.

Działki nr 122/1 i nr 122/2 są zabudowane dwoma parterowymi budynkami użytkowymi wzniesionymi w konstrukcji tradycyjnej, wyposażonymi w instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną, o powierzchni użytkowej 323,00 m2 (budynek wybudowany w 1945 r., w stanie technicznym dopuszczającym) i powierzchni użytkowej 120,00 m2 (budynek wybudowany w 1976 r., w złym stanie technicznym) oraz niewielkim budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 16,00 m2 wykonanym w konstrukcji tradycyjnej, w złym stanie technicznym, częściowo zagłębionym w gruncie i częściowo zlokalizowanym na sąsiedniej posesji przy ul. Finansowej 14.
Dla budynków znajdujących się na nieruchomościach brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej.
Działka nr 116/27 jest niezabudowana. Ogrodzenie nieruchomości nie jest usytuowane zgodnie z granicami ewidencyjnymi działek od strony wschodniej i północnej. Od strony wschodniej częściowo granicę nieruchomości narusza ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Finansowej 18, od strony północnej ogrodzenie nie obejmuje działki nr 116/27.
Na terenie działek rosną drzewa: klony zwyczajne o obwodach pni od 33 cm do 102 cm, lipy drobnolistne o obwodach pni od 60 cm do 90 cm, brzozy brodawkowate o obwodach pni od 60 cm do 100 cm, modrzew europejski o obwodzie pnia 120 cm, robinie akacjowe o obwodach pni od 109 cm do 134 cm oraz młody świerk pospolity o obwodzie pnia wynoszącym 20 cm. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi wskazał na zasadność zachowania najcenniejszych drzew o obwodach pni powyżej 100 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejące zjazdy z pasa drogowego ulicy Przewodniej i ulicy Finansowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na terenie sprzedawanych nieruchomości znajdują się:

 1. fragment przyłącza wodociągowego Ø 40/32 mm stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.; dla przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
 2. fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.; dla przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
 3. dwie linie kablowe nN i złącze kablowe nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 4. fragment pasa ochronnego od kanału deszczowego D=0,50 m w ulicy Przewodniej, stanowiącego własność Miasta Łodzi, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m licząc po obu stronach krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem; pas ten obejmuje teren działki nr 116/27 oraz częściowo teren działki nr 122/1 (o szerokości 3,85 m licząc od granicy nieruchomości biegnącej wzdłuż ulicy Przewodniej);
 5. wewnętrzne przewody kanalizacyjne i wodociągowe – zgodnie z mapą sytuacyjno-wodociągową.

W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz telekomunikacyjna.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. ustanowienia nieodpłatnie w umowie sprzedaży nieruchomości, na czas nieoznaczony, służebności gruntowej o treści służebności przesyłu na nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych o numerach LD1M/00174389/4 i LD1M/00281141/7, na działkach nr 122/1 i nr 116/27, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, objętej księgą wieczystą nr LD1M/00274825/4, stanowiącej działkę drogową nr 47/13 w obrębie G-41 pod ulicą Aleksandra dla fragmentu strefy ochronnej od kanalizacji deszczowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi; służebność gruntowa polegać będzie na: zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 3,85 m licząc od granicy działki nr 116/27 biegnącej wzdłuż ulicy Przewodniej, prawie korzystania z pasa ochronnego o powierzchni 87 m2 poprzez prawo nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomościach obciążonych, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji i konserwacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji;
 2. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działek o numerach 122/1 i 122/2 w obrębie G-41 zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106). Sprzedaż działki nr 116/27 opodatkowana jest podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Nad Jasieniem bez numeru, obr. G-1, dz. nr 329/7, pow. 624 m2, KW nr LD1M/00129658/1.

Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona. Na terenie nieruchomości rosną liczne samosiewy drzew: klonów, jesionu pensylwańskiego, drzew owocowych. W południowej i zachodniej granicy nieruchomości rośnie szpaler 16 jesionów pensylwańskich o obwodach pni do 100 cm, w północno – wschodniej części nieruchomości wielopniowy orzech (konieczność jego zachowania), na całej nieruchomości występuje bluszcz pospolity. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego, w stanie ruiny, jego powierzchnia zabudowy według kartoteki budynków wynosi 15 m2. Przebieg ogrodzeń nieruchomości sąsiednich częściowo jest niezgodny z granicą ewidencyjną działki nr 329/7 – garaże zlokalizowane na działkach nr 329/4 i nr 329/5 w obrębie G-1 nieznacznie naruszają granicę działki. Nieruchomość pozostaje we władaniu Zarządu Lokali Miejskich.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ul. Nad Jasieniem oddalony od skrzyżowania ul. Nad Jasieniem i ul. Augusta Cieszkowskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze napowietrzne nN, linia kablowa SN (ze strefą ochronną 1m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej) oraz w granicy działki słup nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci niezidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 285 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 57 000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 850 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Złotno 75, obr. P-4, dz. nr 398/1, pow. 1442 m2, KW nr LD1M/00111888/3.

Na nieruchomości zlokalizowany jest budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny, wybudowany w 1900 r. Powierzchnia zabudowy wynosi 92 m2, a powierzchnia użytkowa 55 m2. W budynku znajduje się jeden lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do budynku zostały doprowadzone przyłącza: energetyczne, wodno -kanalizacyjne oraz gazowe. Ogrodzenie nieruchomości jest nieznacznie przesunięte w stosunku do granic ewidencyjnych działki.
Dla budynku znajdującego się na nieruchomości brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej.
Na terenie działki rosną drzewa owocowe jabłonie oraz śliwy oraz wiąz górski. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Złotno. Z uwagi na fakt, iż w świetle zjazdu znajduje się drzewo, to w przypadku trudności w korzystaniu z niego nabywca działki na własny koszt i własnym staraniem dokona usunięcia drzewa po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi. W przypadku braku możliwości korzystania z istniejącego zjazdu oraz odmowy na usunięcie drzewa obsługa może odbywać się przez projektowany zjazd, a istniejący zjazd należy zdemontować, w jego miejsce odtworzyć elementy pasa drogowego w nawiązaniu do istniejącego sposobu zagospodarowania.
Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na terenie nieruchomości znajdują się przyłącza wodociągowe o średnicy ø 40/32 mm o całkowitej długości L=19,45m oraz kanalizacji sanitarnej d=0,15m o całkowitej długości L=9,94m, które stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. Od 2016 r. są nieczynne, ich ponowne ewentualne uruchomienie będzie wymagało kontroli i oceny stanu technicznego. Dla przyłączy obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień.
Na działce znajduje się stalowe przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN 25 eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Szerokość strefy kontrolowanej wynosi 0,5m na obie strony od osi gazociągu.
W ulicy Złotno znajduje się infrastruktura: sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa, kanalizacji, telekomunikacyjna.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 430 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 86 000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106)

 • Złotno 76, obr. P-4, dz. nr 480/2, pow. 720 m2, KW nr LD1M/00035199/9.

Na nieruchomości zlokalizowane są: murowany budynek mieszkalny usytuowany od strony frontowej o powierzchni zabudowy 111 m2 i powierzchni użytkowej 86 m2 (wg kartoteki budynków), budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 21 m2 (wg kartoteki budynków), wybudowany w 1950 r. Budynek mieszkalny został wzniesiony w 1936 r. Znajdują się w nim dwa lokale: mieszkalny oraz użytkowy. Stan techniczny budynków jest dostateczny. Nieruchomość objęta była umową najmu lokalu użytkowego, która została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 lipca 2020 r. Nieruchomość jest ogrodzona.
Dla budynków znajdujących się na nieruchomości brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej.
Na terenie działki rosną krzewy i drzewa. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Partyzantów. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na terenie nieruchomości znajdują się przyłącza wodociągowe ø 50 mm o długości L=18,80 m oraz kanalizacji sanitarnej d=0,15m i długości L=8,10 m stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Dla przyłączy obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m licząc od osi po obu stronach przewodu. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień.
Na działce znajdują się trzy energetyczne przyłącza napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
W ulicy Partyzantów znajduje się infrastruktura: sieć gazowa, energia elektryczna, wodociąg. W ulicy Złotno znajduje się infrastruktura: sieć gazowa, energia elektryczna, wodociągowa, kanalizacji, telekomunikacyjna.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 • Ołowianej 62, obr. B-21, dz. nr: 47/1, 47/2 i 47/3 o łącznej pow. 682 m2, KW nr: LD1M/00223773/2, LD1M/00003443/2 i LD1M/00003444/9.

Oznaczone w obrębie geodezyjnym B-21 działki nr: 47/1, 47/2 i 47/3 stanowią jedną całość gospodarczą. Zabudowane są trzema budynkami mieszkalnymi z początku XX wieku, w zabudowie szeregowej, użytkowane jako jeden budynek, w bardzo złym stanie technicznym, zniszczony po pożarze, z częściowo zawalonym dachem. Budynki zlokalizowane na nieruchomościach zajmują ich całą szerokość. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 123 m2.
Dla budynków opisanych powyżej brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej.
Teren działek jest częściowo ogrodzony siatką na słupkach stalowych, a od ulicy Ołowianej siatką stalową z furtką. Ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej działki oznaczonej numerem 46 częściowo narusza przebieg granicy działki nr 47/1.
Nieruchomości znajdują się na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków jako kolonia mieszkalna Towarzystwa Osiedli Robotniczych Marysin III i podlegają rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782 i 1086). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na właścicielu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku w jego najlepszym stanie. Wszelkie działania prowadzone na przedmiotowych nieruchomościach, ingerujące w zabytkowe osiedle, wymagają akceptacji służb konserwatorskich. Zdaniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynki, o których mowa powyżej, powinny być wyremontowane. Jeżeli z powodu złego stanu technicznego remont okaże się niemożliwy, dopuszcza się ich rozbiórkę. W miejscu istniejących budynków powinna pojawić się zabudowa mieszkalna dostosowana do historycznych obiektów. Z uwagi na fakt, iż budynki zaczynają pierzeję domów 2-kondygnacyjnych, nowa zabudowa powinna stanowić ich odtworzenie.
Na terenie działek rosną drzewa – samosiewy brzozy brodawkowatej, lilaki, sosny pospolite, pozostałości po głogowym szpalerze. Należy zachować najcenniejsze drzewa tj. dwie sosny pospolite o obwodach pni 72 cm i 75 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa poprzez projektowany zjazd z jezdni ulicy Ołowianej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na terenie działki nr 47/2 znajdują się:

 1. przyłącze wodociągowe ø 40 mm, które nie jest użytkowane od 2006 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
 2. nieczynne, dwie linie kablowe nN oraz złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

Na terenie działek nr 47/1 i 47/3 znajdują się przyłącza gazowe średniego ciśnienia DN25 eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Szerokość strefy kontrolowanej wynosi 0,5 m na obie strony od osi gazociągu.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W ulicy Ołowianej znajduje się infrastruktura: sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa, kanalizacji i telekomunikacyjna.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury zlokalizowanej na nieruchomościach, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorami sieci, na własny koszt, bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszenia praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 44 000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomości zwolnione są z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. Koperta z dokumentami, o której mowa w punkcie 3 powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 17 września 2020 r. (do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 17 września 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak
p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości

bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/
uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/
nieruchomosci.uml.lodz.pl


Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (06.08.2020 11:20)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (06.08.2020 11:27)

Informację opracował(a): Joanna Rokicka (05.08.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1267