Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż: nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Malarskiej 8 i Malarskiej bez numeru, Moryca Welta bez numeru, Janowskiej bez numeru, 6 sierpnia 10 oraz udziału Miasta Łodzi (1/3 części) we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 30

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 I. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: 

 • Malarska 8 i Malarska bez numeru, obr. B-49, dz. nr 495/26 i 495/332 o łącznej pow. 1 010 m2, KW nr LD1M/00064558/6 i LD1M/000047983/9.

Nieruchomości są niezabudowane i nieogrodzone. Od strony zachodniej granica działki nr 495/26 naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Na terenie nieruchomości znajdują się młode nasadzenia drzew z gatunków platan klon pospolity, jarząb szwedzki oraz wiśnia piłkowana „Kanzan”, klon zwyczajny, robinia akacjowa oraz wierzba płacząca. Należy zachować istniejącą zieleń, ze szczególnym uwzględnieniem młodych nasadzeń drzew. Dopuszcza się możliwość przesadzenia młodych drzew po wcześniejszym uzyskaniu zgody i nadzorem Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi. Działka nr 495/332 zagospodarowana jest łącznie z działką nr 498/11 stanowiącą współwłasność Wspólnoty Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” – pod miejsca parkingowe.

Na nieruchomościach zlokalizowane są:

 1. czynna sieć ciepłownicza 2xDn150mm, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., dla której strefa ochronna wynosi 2 m od skraju rur preizolowanych;
 2. linia kablowa oświetleniowa nN, stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A., dla której strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej.

W ulicy Szklarskiej zlokalizowana jest kanalizacja ogólnospławna D=0,25 m, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m licząc po obu stronach krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem, obejmujące częściowo teren działki nr 495/332. W pobliżu nieruchomości znajduje się również czynna sieć ciepłownicza 2x150 mm, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., dla której strefa ochronna wynosi 2 m od skraju rur preizolowanych.

Nieruchomości przylegają do ulicy Malarskiej, która jest drogą wewnętrzną, pozostającą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Obsługa przedmiotowego terenu powinna odbywać się przez projektowany dojazd z tej ulicy. Budowę dojazdu na własny koszt bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Lokalizację dojazdu należy uzgodnić z zarządcą drogi. W przypadku innego niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji nie drogowej własnym kosztem i staraniem. Opinia ta nie stanowi zgody na lokalizację dojazdu.

W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i teletechniczna.

Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu
  z gestorami tych sieci.
 2. budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 430 000  (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 86 000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Moryca Welta bez numeru, W-34, dz. nr 140/32 i 138/15, pow. 7 263 m2, KW nr LD1M/00325259/8.

Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Karola Borowieckiego przez projektowany dojazd. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XX/460/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 94) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 6 MWn tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – małe domy mieszkalne.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 000 000  (słownie: dwa miliony złotych) netto.
Wadium wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).

 • Janowska bez numeru, obr. W-34, dz. nr 138/16, 139/4 i 138/18, pow. 5 619 m2, KW nr LD1M/00325266/0.

Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Na ternie nieruchomości znajduje się nasyp piachu/ziemi. Ewentualne usunięcie nasypu należeć będzie do nabywcy nieruchomości na jego koszt, bez prawa roszczeń z tego tytułu do sprzedającego.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na zasadach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tj. przez teren oznaczony symbolem 1KDL (droga publiczna o klasie lokalnej) – ulicę Karola Borowieckiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XX/460/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 94) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 7 MWn tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – małe domy mieszkalne.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 400 000  (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).

 • 6 Sierpnia 10, obr. P-19, dz. nr 263/1 i 263/2 o łącznej pow. 1 584 m2, KW LD1M/00095193/5 i LD1M/00002507/2.

Nieruchomości są niezabudowane i nieogrodzone. Na działce nr 263/1 posadowione były budynki, które zostały rozebrane. Na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości fundamentów oraz gruz. Do budynków doprowadzone były: przyłącze wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne, linie kablowe nN, przyłącze gazu niskiego ciśnienia i infrastruktura teletechniczna.

Trzy przyłącza kanalizacyjne d=0,15 włączone są do kanału ogólnospławnego w ul. 6 Sierpnia oraz jedno przyłącze d=0,15 m włączone jest do kanału ogólnospławnego w ulicy Wólczańskiej. Przyłącza te znajdują się w pasie drogowym i stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. Dla tych przyłączy obowiązują pasy ochronne o szerokości 2,5 m od osi przewodu po obu stronach, w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień. Na terenie nieruchomości znajduje się odcinek przyłącza wodociągowego o średnicy ø 50/40 mm stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w dzierżawie oraz eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., instalacje wewnętrzne wod-kan, nie będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. Na nieruchomości posadowione jest przyłącze gazu niskiego ciśnienia, które nie jest eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z jezdni ulicy 6 Sierpnia, odsunięty od skrzyżowania z ulicą Wólczańską o minimum 24 m. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i teletechniczna.

Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci
we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomości położone są na terenie objętym uchwałą Nr VI/212/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 marca 2019 r. poz. 1798) i znajdują się w jednostce planu oznaczonej jako 2.1. MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i garaży wielopoziomowych. Nieruchomości znajdują się również w strefie ochrony archeologicznej.

Teren, na którym położone są nieruchomości, objęty jest uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).

Nieruchomości usytuowane są na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dzielnicy „Wiązowa” wpisanej do gminnej ewidencji zabytków. Z uwagi na powyższe podlegają rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471, 695 i 782). Wszelkie działania prowadzone na przedmiotowych nieruchomościach, które ingerują w zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy, wymagają akceptacji służb konserwatorskich.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 300 000 zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).

II. Udziału Miasta Łodzi (1/3 części) we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr. 30, obr. S-1, dz. nr 215/1, pow. 616 m2, KW nr LD1M/00000821/5. 

Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/3) oraz osób fizycznych.

Na nieruchomości zlokalizowany jest czterokondygnacyjny budynek mieszkalny (front i dwie oficyny), w którym znajduje się 25 lokali mieszkalnych (21 zamieszkanych) i 4 lokale użytkowe (3 objęte umowami najmu) o łącznej powierzchni użytkowej 1 202 m2 (zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków) oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 36 m2. Budynki zostały wzniesione w 1900 r. Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez prywatną współwłaścicielkę nieruchomości.

Do nieruchomości doprowadzone są:

 1. dwie linie kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii;
 2. odcinek przyłącza wodociągowego ø 50/40 mm stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje strefa ochronna o szerokości 2,5 m od osi po obu stronach przewodu;
 3. dwa przyłącza kanalizacyjne D=0,15 m, zlokalizowane w pasie drogowym, włączone do kanału ogólnospławnego w ulicy Rewolucji 1905 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłączy obowiązują strefy ochronne o szerokości 2,5 m od osi po obu stronach przewodu.
 4. wewnętrzne instalacje wodociągowa i kanalizacyjna nie będąca w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 5. przyłącze gazowe DN 80 niskiego ciśnienia eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
 6. infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach, przez istniejący zjazd z ulicy Rewolucji 1905 r. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

Zgodnie z działem IV księgi wieczystej nr LD1M/00000821/5 nieruchomość jest obciążona hipotekami przymusowymi na rzecz Skarbu Państwa w kwotach:

1) 5,30 zł z tytułu zaległych podatków,
2) 189,42 zł z tytułu nakładów na nieruchomości,
3) 5,40 zł z tytułu nakładów na nieruchomości,
4) 10,05 zł z tytułu remontu wodno-kanalizacyjnego,
5) 51,69 zł z tytułu remontu domu,
6) 10,53 z tytułu nakładów na nieruchomości,
7) 43,37 zł z tytułu nakładów na nieruchomości,
8) 10,53 zł z tytułu nakładów na nieruchomości.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy udziału z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady przedmiotu sprzedaży.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXII/1919/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, płk. Jana Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W2a – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II.

Teren, na którym położona jest nieruchomość, objęty jest uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1197).

Nieruchomość usytuowana jest na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy Ogrodów Sukienniczych Miasta Łodzi i podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471 i 695). Wszelkie działania prowadzone na nieruchomości, które ingerują w zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy, wymagają akceptacji służb konserwatorskich.

Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.

Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 530 000 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 106 000 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 5 300 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych).

Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106 i 568).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 1. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 2. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa spółki, statut lub obowiązujący przepis prawa;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź,lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 1. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 1. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 3 sierpnia 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
 1. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności), na które zostało wpłacone.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności).
 1. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 1. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności) zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 1. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności). Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności) w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału we współwłasności) , a wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności). Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 1. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 1. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak
p.o. Dyrektora Wydziału

Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (12.06.2020 08:40)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (12.06.2020 08:53)

Informację opracował(a): Wioletta Warulik (10.06.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 317