Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Rąbieńskiej bez numeru i Obronnej bez numeru, Kruczej 22, Olechowskiej 38, Pustynnej bez numeru oraz Listopadowej 37

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza

ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Rąbieńskiej bez numeru i Obronnej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-2 jako działki nr: 7/1, 8/3, 8/4, 9/1 i 10/2 o powierzchni 18 752 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00051104/5.
  1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie zarządzenia Nr 6309/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach Rąbieńskiej bez numeru i Obronnej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej.
  2. Działki nr: 7/1, 8/3, 8/4 i 10/2 w obrębie P-2 są niezabudowane. Na działce 9/1 znajduje się budynek murowany w bardzo złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 137 m2. Działka nr 8/3 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod budowę stacji transformatorowej. Od strony ulicy Obronnej nieruchomość jest częściowo ogrodzona siatką na słupkach betonowych, przy czym brama i furtka oraz część ogrodzenia, znajduje się na działkach nr 9/1 i 8/4. Od południowej strony ogrodzenie przedmiotowych nieruchomości znajduje się na działkach sąsiednich tj. nr: 248, 6/5, 6/3, 6/2 i 6/1. Od strony zachodniej sprzedawanych działek nr: 8/4, 8/3, 9/1 i 10/2 usytuowana jest droga gruntowa, która nie pokrywa się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Dla budynku zlokalizowanego na działce nr 9/1 brak jest świadectwa energetycznego.
  3. Na terenie nieruchomości rosną liczne dęby szypułkowe o obwodach pni od 40 do 276 cm, modrzewie europejskie o obwodach pni od 45 do 98 cm, dęby czerwone o obwodach pni od 30 do 45 cm, sosny pospolite o obwodach pni od 56 do 102 cm oraz liczne samosiewy czeremchy amerykańskiej. Dodatkowo na terenie nieruchomości znajdują się cztery szpalery dębów szypułkowych o obwodach pni od 100 do 250 cm i modrzewi europejskich o obwodach pni od 70 do 120 cm. Są to drzewa bardzo cenne, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy zachować i zapewnić im należytą ochronę.
  4. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
  5. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
   1. nadziemna infrastruktura teletechniczna na działkach nr 9/1 i 10/2 wraz z masztami należąca do Orange Polska S.A.;
   2. na działce nr 10/2 maszt lub wieża podłączona do przewodu elektroenergetycznego;
   3. na działce nr 8/3 przewód sieci innej;
   4. pasy ochronne, o szerokości po 5 m po obu stronach krawędzi przewodu obejmujące częściowo działki nr: 10/2 (około 1,4 m), 10/2, 9/1, 8/4 (około 1,50 m – 3,90 m), 7/1 (około 3,50 m), dla kanalizacji sanitarnej D=0,20 m będącej w pasie drogowym ulic Obronnej i Rąbieńskiej. W strefie ochronnej nie wolno dokonywać zabudowy i trwałych naniesień. Kanalizacja stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  6. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna.
  7. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  8. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Obronnej poprzez zjazd najdalej oddalony od skrzyżowania z ulicą Rąbieńską. Z uwagi na duży obszar nieruchomości, na wniosek inwestora, można umożliwić budowę dwóch zjazdów od ulicy Obronnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  9. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  10. Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXXII/1623/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2001 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w granicach ulic Podchorążych, Dąbrowszczaków, Rąbieńskiej i terenów zespołu mieszkaniowego „Leśny Jasieniec”. Nieruchomości wchodzą w skład jednostek urbanistycznych oznaczonych symbolami: 1MN -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2ZL – teren zieleni leśnej, dla którego plan ustala zachowanie istniejącej zieleni i całkowity zakaz podziału terenów, 2EE- tereny stacji transformatorowych.
  11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczeń dotyczących:
   1. zapoznania się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie i braku do nich zastrzeżeń;
   2. przyjęcia do wiadomości informacji wynikających z pkt. 7 i 9;
   3. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego w przypadku realizacji zjazdu.
  12. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
   Sprzedaż działki nr 9/1 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2020 r. poz.106, 568,1065, 1106, 1747, 2320 i 2419), a sprzedaż działek nr: 7/1, 8/3, 8/4 i 10/2 stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
 • Kruczej 22, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-3 jako działka nr 165 o powierzchni 1551 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00294240/5.
  1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie zarządzenia Nr 6159/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kruczej 22 oraz powołania Komisji Przetargowej.
  2. Nieruchomość jest niezabudowana i częściowo ogrodzona. W północnej i południowej granicy działki znajdują się budynki, w tym z otworami okiennymi wychodzącymi na zbywaną nieruchomość. Działka jest zadrzewiona oraz zakrzewiona.
   W ocenie Zarządu Zieleni Miejskiej trzy najcenniejsze przyrodniczo drzewa powinny być zachowane tj. 2 lipy drobnolistne (o obwodzie pnia 180 i 220 cm) oraz 1 jesion wyniosły (o obwodzie pnia 280 cm).
  3. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  4. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego drogi publicznej ulicy Kruczej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
  5. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
  6. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  7. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2598). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 8MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
  8. Nieruchomość położona jest w granicach obszaru:
   1. zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
   2. Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415);
   3. obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków jako „Osada Nowa Łódka”, obejmującym historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy w obrębie ulic: Milionowej, Łęczyckiej, Lubelskiej, pl. Niepodległości, Piotrkowskiej, Przybyszewskiego; wszelkie działania na terenie przedmiotowej nieruchomości mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektów posadowionych na nieruchomości oraz wszelkie prace budowlane i inne działania prowadzone na terenie nieruchomości, które ingerują w zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy, wymagają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także powinny być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), oraz z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  9. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie 23%).
 • Olechowskiej 38, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-36 jako działka nr 16/1 o powierzchni 3544 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00149013/4.
  1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie zarządzenia Nr 4639/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Olechowskiej 38 oraz powołania Komisji Przetargowej, zmienionego zarządzeniem Nr 6197/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2020 r.
  2. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt wydłużonego prostokąta i stanowi nieurządzony teren zielony. Na działce rosną drzewa: żywotnik wschodni o obwodzie pnia 67 cm, orzechy włoskie o obwodach pni od 56 do 67 cm, świerki pospolite o obwodach pni od 67 do 80 cm, świerk kłujący o obwodzie pnia 70 cm oraz samosiewy czeremchy amerykańskiej. Zespół Ogrodnika Miasta w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi zaleca zachowanie drzew o obwodach pni powyżej 50 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471). Zgodnie z zapisami w Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali działka posiada klasoużytki Br-RV (grunty orne zabudowane) i RV (grunty orne).
  3. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Olechowskiej. Projektowany zjazd nie może kolidować z istniejącym przystankiem autobusowym oraz nie może łączyć się ze zjazdem na teren sąsiedniej działki nr 15/6. Istniejący, nieurządzony zjazd należy zdemontować, a w jego miejsce odtworzyć chodnik. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  4. Na terenie nieruchomości znajduje się fragment pasa ochronnego sieci wodociągowej Ø 200 mm zlokalizowanej w ulicy Olechowskiej, stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., o szerokości pasa 3,0 m licząc od osi wodociągu, w którym obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy, trwałych naniesień i nasadzeń oraz przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A., dla którego strefa ochronna wynosi pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu). Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajduje się studnia głębinowa.
  5. W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i teletechniczna.
  6. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci niezidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  7. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  9. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem: PM – tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych (ok. 60% powierzchni działki) z dostępem do drogi publicznej ulicy Olechowskiej, O - tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo (ok. 40% powierzchni działki).
  10. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego, odtworzenia chodnika w miejscu istniejącego, nieurządzonego i zdemontowanego zjazdu;
   2. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  11. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 16.10.2020 r.
  12. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 370 000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 74 000 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 700 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Pustynnej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-8 jako działki nr 52/18 i 52/19 o powierzchni 6 574 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00032059/5.
  1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie zarządzenia Nr 5981/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Pustynnej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej.
  2. Nieruchomość jest niezabudowana i częściowo ogrodzona, przy czym wschodnia granica działki nr 52/18 nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie działki nr 54/8, a ogrodzenie od strony ulicy Lazurowej nie przebiega zgodnie z granicą ewidencyjną. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 52/18 i 52/19 są gruntami ornymi.
  3. Na nieruchomości rosną śliwy, samosiewy głównie klonu jesionolistnego, pojedyncze młode jesiony wyniosłe i klony zwyczajne. Na działce nr 52/19 rośnie krzew leszczyny zwyczajnej. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
  4. Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:
   1. w północnej granicy działki nr 52/18 gazociąg niskiego ciśnienia DN65 eksploatowany przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, strefa ochronna wynosi 0,5 m na obie strony od osi gazociągu;
   2. na działce nr 52/18 napowietrzna infrastruktura telekomunikacyjna (linia słupowa);
   3. na działce nr 52/19 kanał przemysłowy dawnych zakładów „Anilana”;
   4. na działce nr 52/19 strefa ochronna dla wodociągu Ø 160 mm stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  5. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu możliwa jest zarówno z ulicy Pustynnej jak i Lazurowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej oraz Z (dla północnego fragmentu działki nr 52/18) – tereny dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej. Zgodnie ze Studium północny fragment działki nr 52/18 znajduje się w strefie konserwatorskiej ochrony archeologicznej.
  9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
   Budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  10. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Listopadowej 37, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-11 jako działka nr 89/5 o powierzchni 9 282 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00341989/2.
  1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie zarządzenia Nr 6391/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy listopadowej 37 oraz powołania Komisji Przetargowej.
  2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 28 m2 w złym stanie technicznym. Od południa i zachodu znajdują się ogrodzenia przy czym ogrodzenie od strony zachodniej nie jest zgodne z granicami geodezyjnymi działek nr 90/3 i 89/5.
  3. Na nieruchomości rosną: śliwy ałycze o obwodach pni od 40 cm do 120 cm, jabłonie o obwodach od 67 cm do 89 cm, lilaki ogrodowe w formie krzewów, karagany syberyjskie, brzozy brodawkowate o obwodach od 120 cm do 139 cm, samosiewy klonu zwyczajnego o obwodach do 45 cm, dęby o obwodach do 60 cm, sosny pospolite o obwodach do 60 cm, klony jawory o obwodach od 100 cm do 120 cm i grusza polna o obwodzie 204 cm. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
  4. Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:
   1. sieć wodociągowa Ø 150 mm wraz z dwiema zasuwami oraz sieć wodociągowa Ø 160 mm wraz z zasuwą, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla których obowiązują pasy ochronne po 3 m po obu stronach przewodów licząc od ich osi. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień; dla ww. infrastruktury wraz ze strefami ochronnymi aktem notarialnym z dnia 30 marca 2020 r. została ustanowiona służebność przesyłu obejmująca pierwotną działkę nr 89/4 (obecnie działki nr 89/5 i 89/6), dla której powierzchnia pasa wykonywania służebności wynosi 524 m2;
   2. strefa ochronna przyłącza wodociągowego Ø 40 mm stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zlokalizowanego wraz ze studnią wodomierzową na działce nr 89/6 (przy granicy z działką nr 89/5), dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu, w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
   3. przyłącze napowietrzne nN oraz słup nN stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A, dla przyłącza strefa ochronna wynosi pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu);
   4. nadziemna infrastruktura telekomunikacyjna (elementy linii napowietrznej, słupy i kable) służące świadczeniu usług telekomunikacyjnych na sprzedawanej nieruchomości oraz przyległych działkach.
  5. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Listopadowej, który powinien być zlokalizowany w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania z ulicą Obłoczną. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  7. Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., ulica Listopadowa docelowo powinna uzyskać klasę Z – ulicy Zbiorczej. Zarząd Dróg i Transportu nie dysponuje koncepcją docelowego przebiegu ulicy Listopadowej lub projektem korytarza tej drogi. Zgodnie z treścią § 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1643) szerokość pasa drogowego powinna zapewniać możliwość umieszczenia wszystkich elementów drogi i urządzeń z nią związanych, wynikających z funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem. Sprzedający informuje, iż może w przyszłości zachodzić konieczność poszerzenia pasa drogowego ulicy Listopadowej kosztem działki nr 89/5, co nabywca winien uwzględnić przy planowaniu inwestycji na tej działce.
  8. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  9. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  10. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
    W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomościach nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.
  11. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu):
  1. dowodu wpłaty wadium;
  2. danych dotyczących osoby zainteresowanej, w przypadku:
   1. osoby fizycznej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego,
   2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   3. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: nazwy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu elektronicznego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu;
  3. danych dotyczących przedstawicieli osoby fizycznej, pełnomocników, osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, tj. imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu do doręczeń i adresu elektronicznego oraz w przypadku przedstawicieli osoby fizycznej – dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo, w przypadku pełnomocników – pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości poł. w Łodzi przy ul. Olechowskiej 38.
 4. Koperta z dokumentami, o której mowa w punkcie 3 powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 1 kwietnia 2021 r. (do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 1 kwietnia 2021 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej na 3 dni przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31).
 19. Prezydent Miasta Łodzi dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 i z 2020 r. poz. 1698), tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak
p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości

bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci-dzierzawa/
https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/
https://nieruchomosci.uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian