Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Siostrzanej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-43 jako działka nr 225/6 oraz Obszernej 51, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-27 jako działka nr 721

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Siostrzanej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-43 jako działka nr 225/6 o powierzchni 629 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00012574/5.
  1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie zarządzenia Nr 6727/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 marca 2021 r w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Siostrzanej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej.
  2. Nieruchomość jest niezabudowana. Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą na okres od 17 września 2019 r. do 16 września 2022 r. pomiędzy Miastem Łódź a osobą fizyczną. Nieruchomość jest ogrodzona łącznie z działkami sąsiednimi nr 209/2, 210 i 211, które stanowią współwłasność dzierżawcy działki zbywanej. Ogrodzenie to nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi działki. Południowa granica nieruchomości naruszona jest przez fragment rowu odwadniającego wyłożonego płytami ażurowymi.
  3. Na nieruchomości znajdują się liczne samosiewy wiązu szypułkowego, okazały wiąz szypułkowy, klony zwyczajne, orzech włoski, dęby szypułkowe, grusze drobnolistne, śliwy ałycze oraz leszczyny pospolite w formie krzewów. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi wskazał na zasadność zachowania drzew o obwodach pni powyżej 80 cm.
  4. Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:
   1. dwie elektroenergetycznie linie kablowe SN oraz linia kablowa nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna dla linii kablowej SN wynosi 1,0 m, natomiast dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
   2. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna wraz z szafą kablową, stanowiące własność Orange Polska S.A.;
   3. fragment pasa ochronnego dla sieci wodociągowej ø 160 mm, zlokalizowanej w alei Bartoszewskiego, stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości 3,0 m licząc po obu stronach od osi przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
   4. fragment pasa ochronnego dla sieci kanalizacji deszczowej D=0,315 m, zlokalizowanej w ulicy Siostrzanej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości 5,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem;
   5. przyłącze kanalizacji sanitarnej DN160 wraz z komorą kanalizacyjną, służące do obsługi działek przyległych i sąsiednich nr 212, 211, 210 i 209/2 w obrębie G-43.
  5. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Siostrzanej przez istniejący zjazd funkcjonujący na zasadach prawoskrętu. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  8. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową ustanowioną na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Gontowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-43 jako działki o numerach: 212, 211, 210 i 209/2, o obszarze 4 459 m2 polegająca na:
   1. prawie posadowienia na nieruchomości obciążonej urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160;
   2. znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości obciążonej urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160;
   3. prawie korzystania przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej z części nieruchomości obciążonej, w zakresie utrzymywania i eksploatacji urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160;
   4. prawie nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego dostępu w pasie służebności przysługującego każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości władnącej do posadowionego na nieruchomości obciążonej urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 w celu wykonywania naprawy, konserwacji, remontów i modernizacji tych urządzeń oraz usuwania ich awarii;
   5. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
  9. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
  10. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości.
  11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczeń dotyczących:
   1. zapoznania się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie i braku do nich zastrzeżeń;
   2. przyjęcia do wiadomości informacji wynikających z pkt. 5 i 7;
   3. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa w pkt. 4 i 5, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego w przypadku realizacji zjazdu;
   5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 235/22 w obrębie S-6, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00004872/5, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej dla fragmentu pasa ochronnego sieci kanalizacji deszczowej (wskazanej w pkt. 4 i 5), stanowiącej własność Miasta Łodzi, o przebiegu według załączonego szkicu stanowiącego załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu”, będących załącznikiem do zarządzenia Nr 6727/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 marca 2021 r., całkowita powierzchnia służebności wyniesie ok. 85 m2, a jej treść polegać będzie na:
    1. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości ca 2,70 m licząc od granicy działki biegnącej wzdłuż ul. Siostrzanej;
    2. prawie korzystania z pasa ochronnego powierzchni ca 85,0 mpoprzez stałe, nieodpłatne wejście osób upoważnionych przez Miasto i wjazd pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji.
  12. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.
 • Obszernej 51, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-27 jako działka nr 721 o powierzchni 963 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00164812/6.
  1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie zarządzenia Nr 6529/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Obszernej 51 oraz powołania Komisji Przetargowej.
  2. Nieruchomość przy ul. Obszernej 51 jest zabudowana i ogrodzona. Południowa część ogrodzenia znajduje się na działce sąsiedniej numer 675/13, a zachodnia część ogrodzenia położona jest na działkach nr 719 i 720.
  3. Na terenie przedmiotowej nieruchomości usytuowane są: budynek mieszkalny jednorodzinny z przybudówką, konstrukcji drewnianej, z jedną kondygnacją nadziemną, o powierzchni zabudowy 67,00 m² oraz powierzchni użytkowej 31,14 m², wybudowany w 1932 r., zlokalizowany od frontowej strony nieruchomości oraz budynek niemieszkalny, konstrukcji murowanej, o powierzchni zabudowy 73,00 m², wybudowany w 1981 r. Budynki nie są zakwalifikowane do rozbiórki. Na terenie ww. działki, usytuowane są też komórki drewniane w bardzo złym stanie technicznym, kwalifikujące się do rozbiórki. Teren nieruchomości przy granicy z działką nr 722/5 utwardzony jest płytami. Nieruchomość od południowej strony graniczy z działką nr 675/13 o użytku „grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi”, która stanowi część rzeki Olechówki oraz z działką nr 722/5 o utwardzonym terenie, stanowiącą dojazd do rzeki Olechówki.
  4. Na działce nr 721 znajdują się: świerk pospolity o obwodzie około 90 cm, wierzba mandżurska o obwodzie pnia około 50 cm, śliwy, świerki kłujące, sosna, samosiewy robinii akacjowej i drzew owocowych o obwodach pni do 50 cm, orzech włoski oraz krzewy ligustru pospolitego.
  5. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
  6. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są:
   1. fragment przyłącza wodociągowego Ø 50/40 mm, które stanowi własność ŁSI Sp. z o.o. i znajduje się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.; przyłącze podłączone jest do miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Obszernej;
   2. fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, które stanowi własność ŁSI Sp. z o.o. i znajduje się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., przyłącze podłączone jest do kanału sanitarnego zlokalizowanego w ul. Obszernej;
   3. instalacja kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 150 mm, kamionka, o długości L=12,03m, stanowiąca własność Miasta Łódź;
   4. przyłącze gazownicze n/c DN40 stal;
   5. przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
  7. Zgodnie z pozyskaną dokumentacją ulica Obszerna jest uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną.
  8. Teren działki częściowo (około 4,0 m) obejmują pasy ochronne kanału deszczowego D=0,40 m oraz kanalika do wpustu deszczowego d=0,20, zlokalizowanych w ul. Obszernej oraz na przyległej działce nr 722/5. Szerokość pasów ochronnych wynosi 5,0 m licząc po obu stronach krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień. Kanał deszczowy wraz z kanalikiem stanowią własność ŁSI Sp. z o.o.
  9. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  10. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Obszernej.
  11. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  12. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  13. Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie zasobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na pozostałych obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi rzek.
  14. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczeń dotyczących:
   1. zapoznania się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie i braku do nich zastrzeżeń;
   2. przyjęcia do wiadomości informacji wynikających z pkt. 9 i 12;
   3. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego w przypadku realizacji zjazdu.
  15. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747, 2320 i 2419).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu):
  1. dowodu wpłaty wadium;
  2. danych dotyczących osoby zainteresowanej, w przypadku:
   1. osoby fizycznej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego,
   2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   3. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: nazwy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu elektronicznego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu;
  3. danych dotyczących przedstawicieli osoby fizycznej, pełnomocników, osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, tj. imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu do doręczeń i adresu elektronicznego oraz w przypadku przedstawicieli osoby fizycznej – dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo, w przypadku pełnomocników – pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 4. Koperta z dokumentami, o której mowa w punkcie 3 powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. (do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 15 kwietnia 2021 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej na 3 dni przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31).
 19. Prezydent Miasta Łodzi dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 i z 2020 r. poz. 1698), tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak
Z-ca Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości

bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/

https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/

https://nieruchomosci.uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian