Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Wierzbowej 37/39, Gotyckiej 13, Wydmowej 19, Siewnej 13B oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

I. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wierzbowej 37/39, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-2 jako działka nr 217/4 o powierzchni 973 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00293738/6

Nieruchomość jest niezabudowana. Na nieruchomości znajdują się topole berlińskie o obwodach pni od 170 cm do 212 cm, samosiewy klonu zwyczajnego o obwodach pni od 12 cm do 68 cm, robinia akacjowa o obwodach pni od 23 cm do 45 cm, dąb szypułkowy o obwodzie pnia 78 cm oraz samosiewy klonu jawora o obwodach pni od 10 cm do 33 cm. Teren nieruchomości posiada ogrodzenie porośnięte krzewami jaśminowca i pęcharznicy kalinolistnej. Działka nr 217/4 jest wspólnie ogrodzona i zagospodarowana jako teren zielony z częścią działki nr 217/5. Wejście na teren zbywanej nieruchomości odbywa się obecnie od strony działki nr 217/5. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej i wschodniej nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi działki. W północno-zachodniej granicy działki znajdują się pozostałości po budynku. Na działkach nr 216/3, 216/4 i 217/5w granicy ze zbywaną nieruchomością zlokalizowane są budynki oraz mur oporowy.
W pobliżu działki przebiega czynna sieć ciepłownicza 2xDn 100 mm, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., która planowana jest do przebudowy. Dodatkowo na terenie działki nr 217/4 zlokalizowany jest fragment nieczynnego przyłącza wodociągowego ø 50mm oraz przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci infrastruktury technicznej lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z drogi publicznej kategorii gminnej - ulicy Wierzbowej poprzez działkę nr 218/2 w obrębie S-2, po ustanowieniu służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 217/4. Projektowany zjazd powinien być maksymalnie oddalony od skrzyżowania z ul. Jaracza w kierunku północnej granicy działki nr 217/4. W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla zbywanej nieruchomości w umowie sprzedaży działki nr 217/4 w obrębie S-2 zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 218/2 w obrębie S-2 uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00179303/3. Powierzchnia służebności wyniesie 25 m2, a jej przebieg przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu”. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. W przypadku, gdy realizacja służebności drogowej kolidowałaby z zadrzewieniem działki drogowej nr 218/9 lub istniejącym ogrodzeniem, usunięcie wspomnianego zadrzewienia lub ogrodzenia leży po stronie nabywcy nieruchomości i nie stanowi wad nieruchomości.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W3b – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXXII/1916/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia dla sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Źródłowej, Pomorskiej, Stefana Banacha, dr. Stefana Kopcińskiego, Stefana Jaracza, Uniwersyteckiej i Wierzbowej oraz ronda Solidarności.
Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).
Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczona wartość służebności gruntowej (polegającej na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 218/2, obr. S-2, KW LD1M/00179303/3), w kwocie 12 833 zł, powiększona o podatek od towarów i usług według obecnie obowiązującej stawki 23% w kwocie 2 951,59 zł.

Załącznik Nr 1 do ,,Warunków przetargu”

 • Gotyckiej 13, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-15 jako działka nr 154/2 o powierzchni 3 012 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00066696/9.

Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona, o nieregularnym kształcie (front ok. 25 m, najdłuższy bok ok. 100 m), stanowi nieurządzony teren zielony. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów, przedmiotowa działka posiada oznaczenie Lz-RV (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych). Ogrodzenie działki nie jest zgodne z granicami ewidencyjnymi działki – od strony wschodniej granica naruszona jest ogrodzeniem działki nr 79; od strony północnej granica nieznacznie naruszona jest ogrodzeniem działki nr 77/1, od strony zachodniej oraz południowo - zachodniej ogrodzenie położone jest na działkach sąsiednich nr 134, 135 i 154/1.
Na terenie działki rosną drzewa i krzewy: liczne dęby szypułkowe, brzozy brodawkowate, liczne samosiewy klonu zwyczajnego oraz czeremchy amerykańskiej, klony jesionolistne. Zespół Ogrodnika Miasta widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach pni powyżej 100 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z drogi wewnętrznej ulicy Gotyckiej przez projektowany dojazd. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu obsługa komunikacyjna może ulec zmianie. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Na terenie nieruchomości znajduje się stalowe przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN40 zasilające nieruchomość prywatną położoną przy ulicy Gotyckiej 11, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ze strefą ochronną po 0,5 m na obie strony od osi gazociągu.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i teletechniczna.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci niezidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Lodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Wydmowej 19, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-5 jako działka nr 131/1 o powierzchni 1 325 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00033552/8.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta, częściowo jest ogrodzona. Ogrodzenie nieruchomości od strony zachodniej jest nieznacznie niezgodne z przebiegiem granicy ewidencyjnej. Nieruchomość posiada symbol klasoużytku oznaczony jako RIVb (grunty orne).
Na terenie działki rosną drzewa: liczne brzozy brodawkowate, samosiewy czeremchy amerykańskiej, samosiewy dębu szypułkowego, lipy drobnolistne oraz sporadycznie występujące jesiony wyniosłe. Zespół Ogrodnika Miasta widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach pni powyżej 100 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany dojazd z ulicy Wydmowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń
do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci niezidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 540 000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 108 000 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 5 400 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Siewnej 13B, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-6 jako działka nr 18/13 o powierzchni 10 425 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00131167/9.

Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami niemieszkalnymi jednokondygnacyjnymi o łącznej powierzchni zabudowy 266 m2 oraz jednym budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 246 m2, w którym usytuowane są dwa lokale. Jeden z lokali jest zajmowany bez tytułu prawnego przez osobę fizyczną. Miasto podjęło działania zmierzające do faktycznego i ewidencyjnego opróżnienia tego lokalu przed przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
Brak świadectw energetycznych dla wyżej opisanych budynków.
Na nieruchomości rosną liczne klony zwyczajne o obwodach pni od 45 cm do 150 cm, klony jesionolistne o obwodach pni od 33 cm do 120 cm, brzozy brodawkowate o obwodach pni od 70 cm do 100 cm, dęby szypułkowe o obwodach pni od 45 cm do 108 cm, lipy drobnolistne o obwodach pni od 40 cm do 89 cm, klony jawory o obwodach pni od 67 cm do 109 cm oraz samosiewy topoli osiki o obwodach pni od 34 cm do 90 cm. Oddział Ogrodnika Miasta w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach pni powyżej 100 cm. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Granice terenu podlegającego sprzedaży nie pokrywają się z przebiegiem ogrodzenia, które częściowo zlokalizowane jest na zbywanej nieruchomości. Ponadto na działce sąsiedniej nr 18/3 w obrębie P-6 znajduje się budynek szklarni, który częściowo posadowiony jest na zbywanej nieruchomości i narusza jej wschodnią granicę. Granica ta naruszona jest także przez ogrodzenie działki nr 18/13. Budynki położone na zbywanej nieruchomości odgrodzone są od pozostałej części nieruchomości ogrodzeniem z siatki z furtką i dwuskrzydłową bramą. Nieruchomość jest zróżnicowana pod względem wysokościowym (spadek w kierunku zachodnim; różnica poziomów w granicach nieruchomości wynosi około 0,5 m) i jest obniżona w stosunku do poziomu ul. Azaliowej. W południowej granicy działki zlokalizowany jest dojazd do działki nr 18/12 w obrębie P-6, zgodnie z ustanowioną służebnością gruntową (polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez część działki nr 18/13 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 18/12, położonej w Łodzi przy ulicy Siewnej nr 9-13, KW LD1M/00098035/1). Dodatkowo przez teren sprzedawanej działki odbywa się komunikacja prowadzona do działki nr 18/6 w obrębie P-6, co nie zostało uregulowane prawnie przez właściciela tej działki.
Na nieruchomości znajdują się:

 1. trzy linie kablowe nN, trzy złącza kablowe nN wraz ze słupami oraz latarniami będące na majątku i eksploatacji abonenta;
 2. stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. fragment przyłącza wodociągowego ø 100 mm, o długości całkowitej L=9,3 m, licząc od wodociągu ø 150 mm zlokalizowanego na działce nr 22/6 w obrębie P-6; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 3. stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej D=0,15 m, o długości całkowitej Lc=6,5 m, licząc od kanału sanitarnego zlokalizowanego na działce nr 22/6 w obrębie P-6; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 4. instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącza wodociągowe, komora podziemna wodociągowa i kanalizacyjna, hydrant, studnia, studzienki kanalizacyjne) nie znajdujące się
  w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłączy obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 5. nadziemna infrastruktura teletechniczna wraz ze słupem, służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych w obiektach zlokalizowanych na sprzedawanej działce oraz działkach przyległych; stanowiąca własność Orange Polska S.A.

Wody opadowe z przedmiotowej działki odprowadzane są do kanału deszczowego D=0,40m, zlokalizowanego na działce nr 22/6 przyłączem usytuowanym częściowo w granicy działek nr 18/13 i 18/3 w obrębie P-6. Kanał deszczowy oraz przyłącze nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. oraz brak jest dokumentacji, kto był inwestorem tego kanału. Powyższy kanał deszczowy jest czynny i będzie zgłoszony do ujawnienia. W przypadku ujawnieniu kanału deszczowego na majątku Miasta Łodzi, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz właściciela tj. Miasta Łodzi służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu dla pasu ochronnego kanału deszczowego.
Pasy ochronne dla kanałów sanitarnego i deszczowego (zlokalizowanych na działce nr 22/6 w obrębie P-6), które wynoszą po 5,0 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych wraz z terenem nad kanałami obejmują częściowo działkę nr 18/13.
W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez projektowany dojazd z jezdni drogi wewnętrznej ul. Azaliowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 22/6, 30/2, 29/16, 29/8, 29/6 w obrębie P-6. Ulica Azaliowa posiada połączenie z drogą publiczną kategorii powiatowej ul. Siewną. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Zgodnie z działem III księgi wieczystej nr LD1M/00131167/9, nieruchomość obciążona jest nieograniczoną w czasie służebność gruntowa, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez część działki nr 18/13 - zgodnie z mapą załączoną do aktu notarialnego obejmującego ustanowienie niniejszej służebności, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 18/12, położonej w Łodzi przy ulicy Siewnej nr 9-13, objętej księgą wieczystą LD1M/00098035/1, przy czym powierzchnia wykonywania służebności wynosi 530 metrów kwadratowych.
W dniu 27 maja 2020 r. został złożony do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek polegający na odłączeniu działki nr 18/13 z księgi wieczystej nr LD1M/00131167/9 i założeniu dla tej działki nowej księgi wieczystej.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości, z niewielkim północno-zachodnim fragmentem oznaczonym symbolem Z – tereny zieleni urządzonej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie w przypadku ujawnienia Miasta Łodzi jako właściciela kanału deszczowego, ustanowienia w odrębnym akcie notarialnym na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu dla pasu ochronnego kanału deszczowego, polegającej na:

 1. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 3,5 m licząc od granicy działki biegnącej wzdłuż ul. Azaliowej,
 2. prawie korzystania z pasa ochronnego o powierzchni 165 m2 poprzez prawo nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji i konserwacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 600 000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

II. sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 16, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-1 jako działka nr 222 o powierzchni 972 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00001816/4.

Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (w pozostałej części).
Na nieruchomości zlokalizowany jest czterokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, o powierzchni zabudowy 621 m2 oraz cztery budynki gospodarcze, o powierzchniach zabudowy: 44 m2, 43 m2, 29 m2 i 11 m2 (podane powierzchnie są zgodne z kartoteką budynków). Na nieruchomości jest 26 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1448,00 m2 oraz 8 lokali użytkowych. Wynajmowanych jest 21 lokali mieszkalnych w tym 17 na podstawie umów najmu, 4 najemców korzysta z lokali bez tytułu prawnego, 3 lokale mieszkalne są wolne, wystawione do wynajmu w trybie bezprzetargowym, 2 lokale pozostają wolne. Wynajmowane są 3 lokale użytkowe, w tym 2 na podstawie umowy najmu, 1 bez tytułu prawnego do lokalu, 5 lokali pozostaje wolnych. Według przeglądu rocznego ogólnobudowlanego z 2019 r. stan techniczny budynków jest nieodpowiedni, należałoby przeprowadzić kompleksowy remont obiektów. Niewykonanie w najbliższym czasie części prac remontowych w budynkach może skutkować wyłączeniem ich z użytkowania. Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez Zarząd Lokali Miejskich.
Do nieruchomości doprowadzone są:

 1. linia kablowa nN oraz złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii;
 2. odcinek przyłącza wodociągowego ø 50/40 mm stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje strefa ochronna o szerokości 2,5 m od osi po obu stronach przewodu;
 3. przyłącze kanalizacyjne D=0,15 m, zlokalizowane na wysokości granicy działki nr 222 i działki nr 223/1 stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłącza obowiązuje strefa ochronna o szerokości 2,5 m od osi po obu stronach przewodu;
 4. zgodnie z dokumentacją archiwalną na wysokości działki nr 222 zlokalizowanych jest sześć przyłączy kanalizacyjnych d=0,15 m, które nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 5. wewnętrzne instalacje wodociągowa i kanalizacyjna nie będąca w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 6. przyłącze gazowe DN 80 stal niskiego ciśnienia eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
 7. infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A. (w budynku).

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach, przez istniejący zjazd z ulicy Rewolucji 1905 r. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Zgodnie z działem IV księgi wieczystej nr LD1M/00001816/4 nieruchomość jest obciążona hipoteką przymusową zwykłą, której wierzycielem hipotecznym jest Skarb Państwa w kwocie 0,64 zł z tytułu podatków i należności ubocznych.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy udziału z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady przedmiotu sprzedaży.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXII/1919/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, płk. Jana Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W2a – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, objęty jest uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
Nieruchomość usytuowana jest na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy Ogrodów Sukienniczych Nowego Miasta – osada rękodzielnicza, w obrębie ulic: Wschodniej, Północnej, Kamińskiego, Uniwersyteckiej, Narutowicza i podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782).
W związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” prowadzona jest inwestycja pn. „Przebudowa ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, 568, 1065 i 1106).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 5 listopada 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości nieruchomości) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału we współwłasności), a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak
p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości

 

bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/
uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/
nieruchomosci.uml.lodz.pl


Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (11.09.2020 11:38)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (11.09.2020 12:13)

Informację opracował(a): Wioletta Warulik (10.09.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 280