Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. Aleksandra 32, ul. Młynek 7, ul. Młynek 9, ul. Letniskowej bez numeru oraz na sprzedaż Udziału Miasta Łodzi (1/2 części) we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wawelskiej 3

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Aleksandra 32, obr. G-41, dz. nr 29, pow. 1 203 m2, KW nr LD1M/00092704/0 oraz obr. G-41, dz. nr 47/72, pow. 6 m2, KW nr LD1M/00269144/8.

   Nieruchomości zabudowane są drewnianym, parterowym budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 57 m2 w złym stanie technicznym oraz budynkami gospodarczymi bez wartości użytkowej. Nieruchomości są ogrodzone.
   Nieruchomość oznaczona jako działka nr 29 w obrębie G-41 pokryta jest ogrodową roślinnością ruderalną i urządzoną roślinnością ogrodową z udziałem drzew i krzewów. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach przez istniejący zjazd z ulicy Aleksandra, która jest drogą publiczną kategorii gminnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471) Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 29 i 47/72 w obrębie G-41 znajdują się:
   1. przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna wynosi pas toru powiększony o 0,3 m z każdej strony;
   2. polietylenowe przyłącze niskiego ciśnienia DN40 eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
   3. fragment przyłącza wodociągowego ø 32 mm, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. (dla przyłącza należy zachować pas ochronny wynoszący po 2,5 m po obu stronach przewodu); w pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.
    Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 29 w obrębie G-41 znajduje się:
    1. fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej D=0,15 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdującego się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
    2. wewnętrzna instalacja wodociągowa ø 40 mm i kanalizacji sanitarnej d=15 m, stanowiące własność Miasta, które jako części składowe podlegają sprzedaży;
    3. studnia (zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową).

     Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
     Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
     Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
     „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

     Cena wywoławcza
     nieruchomości wynosi: 305 000 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy złotych) netto.
     Wadium wynosi: 61 000 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
     Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 050 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt złotych).
     Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działki nr 29 i nr 47/72 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568).
  • Młynek 7, obr. G-19, dz. nr 224/1, pow. 628 m2, KW nr LD1M/00106378/7.

   Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona.
   Teren nieruchomości porośnięty jest zagajnikiem młodych drzew i krzewów (klonu zwyczajnego, leszczyny pospolitej i czeremchy amerykańskiej) oraz pozostałością sadu w postaci śliw i wiśni. Ewentualne usunięcie drzew jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
   W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna i wodociągowa.
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Działka nr 224/1 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy:
   1. Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130322/7,
   2. Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130323/4 – na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 224/1, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00106378/7; powierzchnia gruntu zajęta pod służebność została określona na działce nr 230 na 181 m2, a na działce nr 229/2 na 134 m2.
    Przebieg służebności gruntowej, o której mowa powyżej, przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1104/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 7 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Wełnianej 3 i Wełnianej 5/7 oznaczonych jako działki nr 229/2 i 230 w obrębie G-19.
    Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
    Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem O – tereny aktywne przyrodniczo w tym użytkowane rolniczo.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
    Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.10.2019 r., 21.02.2020 r.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 96 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 19 200 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 960 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
    Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ceny doliczona zostanie wartość służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy: Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2 oraz Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230 w kwocie 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) powiększona o podatek VAT (obecnie wg stawki 23%).
  • Młynek 9, obr. G-19, dz. nr 226, pow. 622 m2, KW nr LD1M/00094707/5.

   Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona.
   Teren nieruchomości porośnięty jest drzewami i krzewami w tym: brzozą brodawkowatą, lilakiem pospolitym, zagajnikiem młodych drzew i krzewów (klonu zwyczajnego, leszczyny pospolitej i czeremchy amerykańskiej) oraz pozostałością sadu w postaci śliw i wiśni. Ewentualne usunięcie drzew jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
   W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna i wodociągowa.
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Działka nr 226 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy:
   1. Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130322/7,
   2. Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130323/4 – na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 9, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 226, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00094707/5; powierzchnia gruntu zajęta pod służebność została określona na działce nr 230 na 181 m2, a na działce nr 229/2 na 66,5 m2.
    Przebieg służebności gruntowej, o której mowa powyżej, przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1105/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 9 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Wełnianej 3 i Wełnianej 5/7 oznaczonych jako działki nr 229/2 i 230 w obrębie G-19.
    Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
    Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem O – tereny aktywne przyrodniczo w tym użytkowane rolniczo.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
    Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.10.2019 r., 21.02.2020 r.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 95 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 19 000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 950 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
    Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ceny doliczona zostanie wartość służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy: Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2 oraz Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230, w kwocie 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) powiększona o podatek VAT (obecnie wg stawki 23%).
  • Letniskowej bez numeru, obr. G-52, dz. nr 160/2 i 161/2 o łącznej pow. 1348 m2, KW nr LD1M/00167257/8.

   Nieruchomość tworzy kształt trapezu. Nieruchomość położona jest w obrębie osiedla „Ruda Pabianicka” na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi w zabudowie wolnostojącej. Działka nr 161/2 jest niezabudowana, na działce nr 160/2 znajduje się obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy 13 m2, w konstrukcji drewnianej oraz w złym stanie technicznym. Na nieruchomości rosną liczne drzewa owocowe tj: jabłonie, śliwy, grusze, sporadycznie występujące żywotniki zachodnie, brzozy brodawkowate o obwodach pni od 120 cm do 150 cm, dąb czerwony o obwodzie pnia 122 cm, daglezja zielona o obwodzie pnia 203 cm, świerki kłujące o obwodach pni od 56 cm do 79 cm oraz liczne sosny pospolite o obwodach pni od 20 cm do 56 cm. Teren nieruchomości jest ogrodzony płotem z siatki metalowej na słupkach betonowych wraz z metalową bramą.
   Dla obiektu opisanego powyżej nie wydano świadectwa energetycznego.
   Zgodnie z mapą zasadniczą przez środek działek przeznaczonych do zbycia w kierunku północ-południe przebiega infrastruktura wodociągowa, za pośrednictwem której następuje zaopatrzenie w wodę nieruchomości przy ul. Letniskowej 22 (działka nr 158, G-52) i ul. Skrajnej 55 (działka nr 159, obręb G-52). Nieruchomości te zostały objęte Porozumieniem Międzygminnym Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Rzgów wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych na terenie Miasta Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Gminą Rzgów, poprzez infrastrukturę wodociągową Gminy Rzgów. Infrastruktura ta nie stanowi własności Gminy Rzgów ani Miasta Łodzi (oraz gminnych osób prawnych).
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości znajdują się ponadto:
   1. napowietrzna infrastruktura telekomunikacyjna, należąca do Orange Polska S.A; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773);
   2. przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
    Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów.
    Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez działkę nr 160/1 i część działki nr 161/1. Obecnie na działkach nr 160/1 i 161/1 znajduje się ogrodzenie. W celu zapewnienia realizacji funkcji drogowej przewidzianej dla działek nr 160/1 i 161/1 nabywca działek nr 160/2 i 161/2 zobowiąże się w umowie sprzedaży działek nr 160/2 i 161/2 do usunięcia ogrodzenia znajdującego się na działkach drogowych nr 160/1 i 161/1. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
    Sprzedawana nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXXII/1932/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PM – tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
    1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
    2. usunięcia ogrodzenia z działki nr 160/1 i z części działki nr 161/1 na szerokości działki nr 161/2 w celu zapewnienia realizacji funkcji drogowej przewidzianej dla tych działek w terminie uzgodnionym z Zarządem Inwestycji Miejskich, nie później niż do dnia rozpoczęcia inwestycji miejskiej, polegającej na poszerzeniu pasa drogowego ul. Letniskowej na wysokości zbywanej nieruchomości.
     W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto.
     Wadium wynosi 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
     Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
     Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Letniskowej bez numeru, obr. G-52, dz. nr 161/3, pow. 1088 m2, KW nr LD1M/00167257/8.

   Nieruchomość położona jest w obrębie osiedla „Ruda Pabianicka” na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość jest niezabudowana. Rosną na niej liczne drzewa owocowe tj: jabłonie, śliwy, grusze, sporadycznie występujące żywotniki zachodnie, brzozy brodawkowate o obwodach pni od 120 cm do 150 cm, dąb czerwony o obwodzie pnia 122 cm, daglezja zielona o obwodzie pnia 203 cm, świerki kłujące o obwodach pni od 56 cm do 79 cm oraz liczne sosny pospolite o obwodach pni od 20 cm do 56 cm. Teren nieruchomości jest ogrodzony płotem z siatki metalowej na słupkach betonowych wraz z metalową bramą.
   Zgodnie z mapą zasadniczą przez środek działki w kierunku północ-południe przebiega infrastruktura wodociągowa, za pośrednictwem której następuje zaopatrzenie w wodę nieruchomości przy ul. Letniskowej 22 (działka nr 158, G-52) i ul. Skrajnej 55 (działka nr 159, obręb G-52). Nieruchomości te zostały objęte Porozumieniem Międzygminnym Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Rzgów wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych na terenie Miasta Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Gminą Rzgów, poprzez infrastrukturę wodociągową Gminy Rzgów. Infrastruktura ta nie stanowi własności Gminy Rzgów ani Miasta Łodzi (oraz gminnych osób prawnych).
   Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się przyłącze napowietrzne nN i kabel nN w granicy działki należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów.
   Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez działkę nr 161/1. Obecnie na działce nr 161/1 znajduje się ogrodzenie. W celu zapewnienia realizacji funkcji drogowej przewidzianej dla działki nr 161/1, nabywca działki nr 161/3 zobowiąże się w umowie sprzedaży działki nr 161/3 do usunięcia ogrodzenia znajdującego się na działce nr 161/1. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania.
   Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Sprzedawana nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXXII/1932/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PM – tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   2. usunięcia ogrodzenia z części działki nr 161/1 na szerokości sprzedawanej działki w celu zapewnienia realizacji funkcji drogowej przewidzianej dla tej działki w terminie uzgodnionym z Zarządem Inwestycji Miejskich, nie później niż do dnia rozpoczęcia inwestycji miejskiej, polegającej na poszerzeniu pasa drogowego ul. Letniskowej na wysokości zbywanej nieruchomości.
    W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
    Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Udziału Miasta Łodzi (1/2 części) we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wawelskiej 3, obr. B-47, dz. nr 79/1, pow. 627 m2, KW nr LD1M/00003040/7.


  Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale ½) oraz osób fizycznych.
  Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami. Budynek mieszkalny frontowy, murowany, trzykondygnacyjny wybudowany w 1890 r. o powierzchni zabudowy 108 m2 (według kartoteki budynków) oraz budynek drewniano - murowany, w którym znajdują się komórki o powierzchni zabudowy 135 m2 (według kartoteki budynków). W budynku mieszkalnym znajduje się 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy, w tym 4 lokale są wynajmowane, 2 lokale są wyłączone z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny. Zarządca przymusowy wystąpił do sądu o eksmisję dla najemców. Według orzeczenia technicznego sporządzonego w 2017 r. zużycie budynku wynosiło 71,94 %, a remont nieruchomości określony był jako nieopłacalny. Postanowieniem Sądu Rejonowego sygn. akt I Ns 1937/16 z dnia 20.02.2017 r. został wyznaczony zarządca przymusowy- osoba fizyczna.
  W dziale IV księgi wieczystej nr LD1M/00003040/7 znajdują się następujące wpisy:
  1. hipoteka przymusowa zwykła - 2,18 zł- zabezpieczenie z tytułu zaległych podatków,
  2. hipoteka przymusowa zwykła - 7,32 zł- z tytułu nakładów na nieruchomość,
  3. hipoteka przymusowa zwykła - 0,67 zł- z tytułu nakładów na współwłasności osoby fizycznej,
  4. hipoteka przymusowa zwykła - 1,21 zł- z tytułu nakładów na współwłasności osoby fizycznej,
  5. hipoteka przymusowa zwykła - 41,10 zł - z tytułu nakładów na nieruchomość,
  6. hipoteka przymusowa zwykła - 9,23 zł - z tytułu zobowiązań pieniężnych
   – wierzycielem hipotecznym opisanych powyżej hipotek jest Skarb Państwa.

Na terenie nieruchomości znajdują się samosiewy klonu jesionolistnego o obwodach pni od 23 do 56 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Na terenie nieruchomości znajdują się:

 1. złącze kablowe nN i trzy linie kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna dla linii kablowej wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż linii kablowej;
 2. napowietrzne przyłącze teletechniczne należące do Orange Polska S.A., służące do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku zlokalizowanym na terenie nieruchomości;
 3. fragment przyłącza wodociągowego ø 50/40 mm o całkowitej długości L=10,90 m licząc od wodociągu ø 100 mm w ul. Wawelskiej w kierunku nieruchomości, które to przyłącze znajduje się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., a jego właścicielem jest ŁSI p. z o.o.; przyłącze obsługuje przedmiotową nieruchomość; pasy ochronne sieci wodociągowej w ul. Wawelskiej nie obejmują swoim zakresem terenu przedmiotowej nieruchomości;
 4. na terenie nieruchomości znajduje się nieczynne przyłącze DN 80 stal; najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg DN 160 PE niskie ciśnienie w ul. Wawelskiej.

W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna, gazowa, teletechniczna i sieć ciepłownicza.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Wawelskiej na dotychczasowych zasadach przez istniejący zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje inwestor.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
Nabywca udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568)

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa spółki lub statut;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
  5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
  6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
  7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 9 lipca 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
  8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności), na które zostało wpłacone.
  9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności).
  10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
  11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności) zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
  12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności). Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności) w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału we współwłasności) , a wadium nie podlega zwrotowi.
  14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
  15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
  16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności) uiszcza nabywca.
   1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
   2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności). Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
   3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
    1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
    2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
    3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
    4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
  17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
  18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
  19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (05.06.2020 11:00)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (08.07.2020 08:30)

Informację opracował(a): Joanna Rokicka (04.06.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 405