Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 60A, 60B i 62A, ul. Młynek 33 i Młynek bez numeru, ul. Młynek 35 i Młynek bez numeru oraz ul. Zaporowej 12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • gen. Jarosława Dąbrowskiego 60A, 60B i 62A, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-6 jako działki nr 50/3, 51/5, 51/6, 52/4, 52/5, 52/6 i 52/7 o łącznej powierzchni 1439 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00129114/6, LD1M/00129115/3, LD1M/00118095/6 i LD1M/00122823/0.

Nieruchomości są niezabudowane, w części funkcjonują jako utwardzony parking osiedlowy oraz znajdują się na nich naniesienia roślinne – drzewa i krzewy. Teren nieruchomości nie posiada ogrodzenia.
Na nieruchomościach rosną klon zwyczajny, liczne samosiewy jesionu wyniosłego oraz drzewa owocowe w postaci jabłoni i trzech okazałych grusz polnych. Większość drzew zlokalizowana jest na działce nr 52/4 obręb G-6. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania najcenniejszych drzew tj. 3 gruszy o obwodach pni 112, 118 i 125 cm, rosnących na działkach nr 52/4 i 52/5 obręb G-6.
Na ww. nieruchomościach znajdują się:

 1. czynna kanałowa sieć ciepłownicza 2xDn800mm wykonana w 1978 r. na działkach nr 50/3, 51/5, 51/6 i 52/7 oraz w pobliżu działki nr 52/4 tj. na działce nr 53/5, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa oddziaływania dla sieci 2xDn800 mm wynosi 5,0 m od skraju kanału ciepłowniczego; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu prawa dostępu służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 2. przyłącze wodociągowe ø 63/50 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostające w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 3. złącze kablowe w granicy działki nr 51/5 oraz kabel nN na działkach nr 50/3, 51/5, 51/6 i 52/7, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
 4. podziemna infrastruktura teletechniczna, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
 5. sześć studzienek kanalizacyjnych, przyłącze wodociągowe i przyłącza kanalizacyjne, niestanowiące własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz niebędące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Kossaka jednym zjazdem w miejscu zjazdu istniejącego na działkę nr 51/5. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
W dniu 3 kwietnia 2020 r. zostały złożone do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wnioski polegające na:

 1. odłączeniu działki nr 50/3 z księgi wieczystej nr LD1M/00129114/6 i przyłączeniu tej działki do księgi wieczystej nr LD1M/00118095/6;
 2. odłączeniu działek nr 51/5 i 51/6 z księgi wieczystej nr LD1M/00129115/3 i przyłączeniu tych działek do księgi wieczystej nr LD1M/00118095/6.

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomości znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 620 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 62 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 6 200 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Młynek 33 i Młynek bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-19 jako działki nr 251/2 i 251/1 o powierzchni 568 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00295462/4 i LD1M/00307452/9.

Nieruchomości są niezabudowane, porośnięte drzewami i krzewami, m.in. samosiewami brzozy brodawkowatej, klonami jesionolistnymi, brzozami brodawkowatymi i świerkami pospolitymi. Należy zachować drzewa o obwodach powyżej 100 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
W ulicy Młynek zlokalizowana jest sieć wodociągowa Ø 150 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o., eksploatowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o., dla której obowiązują pasy ochronne po 3 m po obu stronach przewodu licząc od jego osi. Pasy te biegną wzdłuż północnej granicy działki nr 251/1.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Młynek. Ulica ta na odcinku od ulicy Wełnianej do ulicy Startowej jest drogą wewnętrzną. Budowę dojazdu na własny koszt bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Lokalizację dojazdu należy uzgodnić z zarządcą drogi. W przypadku innego niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji nie drogowej własnym kosztem i staraniem. Opinia ta nie stanowi zgody na lokalizację dojazdu.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, teletechniczna.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Młynek 35 i Młynek bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-19 jako działki nr 252/2 i 252/1 o powierzchni 566 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00295462/4 i LD1M/00307452/9.

Nieruchomości są niezabudowane. Wschodnia granica działek nr 252/2 i 252/1 naruszona jest przez ogrodzenie, natomiast od strony południowej ogrodzenie narusza granicę działki sąsiedniej nr 255. Nieruchomości porośnięte są drzewami i krzewami, m.in. samosiewami brzozy brodakowatej, klonami jesionolistnymi, brzozami brodawkowatymi i świerkami pospolitymi. Należy zachować drzewa o obwodach powyżej 100 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
W ulicy Młynek zlokalizowana jest sieć wodociągowa Ø 150 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o., eksploatowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o., dla której obowiązują pasy ochronne po 3 m po obu stronach przewodu licząc od jego osi. Pasy te biegną wzdłuż północnej granicy działki nr 252/1.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Młynek. Ulica ta na odcinku od ulicy Wełnianej do ulicy Startowej jest drogą wewnętrzną. Budowę dojazdu na własny koszt bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Lokalizację dojazdu należy uzgodnić z zarządcą drogi. W przypadku innego niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji nie drogowej własnym kosztem i staraniem. Opinia ta nie stanowi zgody na lokalizację dojazdu.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, teletechniczna.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Zaporowej 12, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-4 jako działka nr 333/1 o powierzchni 490 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00052853/7.

Nieruchomość jest niezabudowana. Zachodnia granica działki naruszona jest przez ogrodzenie, a granica południowa przez budynek zlokalizowany na działce nr 334/1 i ogrodzenie. Na terenie działki rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Zaporowej oddalony od skrzyżowania z ulicą Podchorążych. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i teletechniczna.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci niezidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 3 września 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 3 września 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów ( 42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Katarzyna Sobańska

p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (09.07.2020 11:24)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (09.07.2020 11:28)

Informację opracował(a): Justyna Kopaś (08.07.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 388