Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. Górniczej 42 i Górniczej bez numeru, ul. Zarzewskiej 41, ul. płk. Jana Kilińskiego 200 i ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru, ul. Mrówczej bez numeru, ul. Ołowianej 62 oraz ul. Marii Skłodowskiej–Curie 28

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Górniczej 42 i Górniczej bez numeru, obr. B-50, dz. nr: 133/7, 60/90 i 60/92 o łącznej pow. 1986 m2, KW nr LD1M/00132371/9.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 4861/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Górniczej 42 i Górniczej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej.
Przedmiotową nieruchomość stanowi zabudowana pawilonem handlowo-usługowym działka nr 133/7 oraz niezabudowane działki nr 60/90 i nr 60/92, o łącznej powierzchni 1986 m². Nieruchomość jest nieogrodzona, powierzchnia jest częściowo utwardzona. Pawilon zlokalizowany na nieruchomości to budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wykonany w 1950 roku, o powierzchni zabudowy 597 m² oraz powierzchni użytkowej 546,64 m². W budynku znajdują się 2 lokale użytkowe: lokal użytkowy 1U o powierzchni 302,83 m², w którym prowadzony jest zakład szklarski oraz lokal użytkowy 2U o powierzchni 210,15 m², w którym prowadzona jest działalność handlowo-usługowa. Lokale objęte są umowami najmu na czas nieoznaczony (dane dotyczące powierzchni zostały podane przez Zarząd Lokali Miejskich). Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Stan techniczny budynku zgodnie z przeglądem rocznym określony został jako dostateczny, stopień zużycia budynku został określony na 40 %.
Brak świadectwa energetycznego dla budynku opisanego powyżej.
Na terenie działek nr 60/90 i 60/92 znajduje się chodnik, do przeniesienia którego, na teren działek sąsiadujących nr 60/91 i 60/93 w obrębie B-50, zostanie zobowiązany kupujący w umowie sprzedaży. Dnia 16.01.2020 r. pomiędzy Miastem Łódź, a Spółką Veoila Energia Łódź S.A. została zawarta umowa na mocy której, Miasto Łódź zobowiązało się do oddania w dzierżawę, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Górniczej 42 i Górniczej bez numeru oznaczonej jako działka nr 133/7 w obrębie B-50 o powierzchni 65 m², w celu ulokowania nowego urządzenia przesyłowego. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 16 stycznia 2020 r. do dnia 15 października 2022 r.
Na nieruchomości znajdują się niewielkie samosiewy klonu jednolistnego o obwodach pni od 12 do 15 cm oraz rosnące w granicy robinie akacjowe o obwodach pni od 34 do 54 cm.
Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:

 1. fragment przyłącza wodociągowego Ø100 mm (o długości całkowitej L=20,25m, rok bud. 1967, nr inw. B-1875/455) włączonego do miejskiej sieci wodociągowej Ø150 mm zlokalizowanej w ul. Górniczej; przyłącze to stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz jest w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5m od osi przewodu po obu stronach; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień;
 2. fragment przyłącza wodociągowego Ø100 mm (o długości całkowitej L=20,75, rok bud. 1974, nr inw. B-2905/492) włączonego do miejskiej sieci wodociągowej Ø150 mm zlokalizowanej w ul. Górniczej; przyłącze to stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz jest w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla powyższego przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5m od osi przewodu po obu stronach; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień;
 3. fragment przyłącza kanalizacyjnego d=0,15m włączonego do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej D=0,25m; przyłącze to nie znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; w/w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne obsługują posesję przy ul. Górniczej 42;
 4. czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn40mm wykonane w 1997 r. zasilające budynek przy Górniczej 42, stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A.; strefa oddziaływania dla sieci ciepłowniczej 2xDn40mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
 5. linie kablowe sieci elektroenergetycznej nN oraz SN; na działce nr 133/7 znajdują się trzy linie kablowe nN, dwie linie kablowe oświetleniowe oraz trzy linie kablowe nN unieczynnione, natomiast na działce 60/90 i 60/92 znajduje się jedna linia kablowa SN; wszystkie powyższe linie należą do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna dla linii balowej nN wynosi 0,5 m natomiast dla linii kablowej SN wynosi 1,0 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu może odbywać się poprzez dwa istniejące zjazdy z ul. Górniczej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
Miasto Łódź prowadzi postępowania mające na celu obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości przy ul Górniczej 42 (dz. nr 133/7 w obrębie B-50), tj. :

 1. służebnościami gruntowymi, polegającymi na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów budynków jako działka o numerze 133/7 w obrębie B-50, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali użytkowych położonych na nieruchomości w Łodzi przy ulicy Górniczej 42, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-50 jako działka o numerze 133/5, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00137204/3, tj.:
  1. lokalu nr 1, uregulowanego w księdze wieczystej LD1M/00155540/2,
  2. lokalu nr 2, uregulowanego w księdze wieczystej LD1M/00151838/0,
  3. lokalu nr 3, uregulowanego w księdze wieczystej LD1M/00152044/4,
  4. lokalu nr 4, uregulowanego w księdze wieczystej LD1M/00151880/9,
  5. lokalu nr 5, uregulowanego w księdze wieczystej LD1M/00151785/3,
  6. lokalu nr 7, uregulowanego w księdze wieczystej LD1M/00152008/0,
   – powierzchnię działki o nr 133/7 w obrębie B-50 zajętą pod planowaną służebność, określa się na 140 m²; przebieg służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4861/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020 r.; planowana służebności ma zostać ustanowiona na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem;
 2. służebnością przesyłu obciążającą działkę nr 133/7 w obrębie B-50, na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego – Veolia Energia Łódź S.A., w związku z projektowaną na nieruchomości preizolowaną siecią ciepłowniczą 2xDN80 mm; planowana służebność przesyłu ma zostać ustanowiona na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem; przebieg planowanej służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4861/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020 r.; powierzchnię gruntu zajętą pod projektowaną służebność przesyłu określa się na 65 m²;
 3. służebnością przesyłu obciążającą działkę nr 133/7 w obrębie B-50, na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w związku z istniejącymi na nieruchomości dwoma kablowymi przyłączami niskiego napięcia 0,4 kV; planowana służebność przesyłu ma zostać ustanowiona na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem; przebieg planowanej służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 3 do „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4861/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020 r.; powierzchnię gruntu zajętą pod projektowaną służebność przesyłu określa się na 59,63 m²;
 4. służebnością przesyłu obciążającą działkę nr 133/7 w obrębie B-50, na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego – Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczącą projektowanego na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej w postaci rurociągu teletechnicznego HDPE 40; planowana służebność przesyłu ma zostać ustanowiona na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem; przebieg planowanej służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 4 do „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4861/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020 r.; powierzchnię gruntu zajętą pod projektowaną służebność przesyłu określa się na 0,112 m².

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjna, gazowa.
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie zasobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, zlokalizowanych na nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 2. wybudowania chodnika w pasie drogowym, po północnej stronie ulicy Górniczej tj. na działkach o nr 60/91 i 60/93 w obrębie B-50, na całej szerokości zakupionej od Miasta nieruchomości wraz z przebudową istniejących zjazdów, w ciągu 2 lat od daty podpisania aktu notarialnego zakupu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Górniczej 42 i Górniczej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-50 jako działki nr: 133/7, 60/90 i 60/92, jednakże nie później niż przed posadowieniem ogrodzenia nabytej nieruchomości; zakres wymaganych prac oraz warunki i termin ich realizacji Nabywca zobowiązany jest uzgodnić z Zarządem Dróg i Transportu w terminie umożliwiającym odbiór inwestycji budowy chodnika przez właściwe organy przed upływem ww. terminu umownego; nabywca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich nakładów związanych z realizacją powyżej opisanej inwestycji; nabywcy nie przysługują żadne roszczenia względem Miasta Łodzi w związku z poniesionymi nakładami na wyżej opisaną inwestycję; poprzez pojęcie wybudowanie chodnika, należy rozumieć wykonanie w istniejącym pasie drogowym określonych robót budowlanych mających na celu utworzenie wyżej opisanego obiektu budowlanego, spełniającego powyższe wymogi oraz definicję ustawową z art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087);
 3. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę o numerze 133/7 w obrębie B-50, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00132371/9, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali nr 6 i 8, położonych na działce 133/5 w obrębie B-50, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00137204/3; obecnie właścicielem lokali nr 6 i 8 jest Miasto Łódź; powierzchnię gruntu, która będzie zajęta pod planowaną służebność na działce o numerze 133/7 w obrębie B-50 określa się na 140 m²; przebieg służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4861/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020 r..

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 950 000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 95 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 9 500 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działki nr 133/7 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106). Cena nabycia działek nr 60/90 i 60/92 stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4861/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020 r. [.pdf]
(226 KB)

Załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4861/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020r. [.pdf]
(164 KB)

Załącznik Nr 3 do „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4861/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020r. [.pdf]
(178 KB)

Załącznik Nr 4 do „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4861/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020r. [.pdf]
(478 KB)

 • Zarzewskiej 41, obr. G-4, dz. nr: 195/1 i 195/4, o łącznej pow. 1253 m², KW nr LD1M/00140736/5.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5252/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zarzewskiej 41 oraz powołania Komisji Przetargowej.
Nieruchomość jest zabudowana. Na jej terenie znajdują się:

 1. budynek mieszkalno – użytkowy o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, w złym stanie technicznym zakwalifikowanym do rozbiórki. W budynku znajdują się cztery wolne lokale, w tym dwa lokale mieszkalnie i dwa lokale użytkowe, powierzchnia zabudowy wynosi 226 m², a powierzchnia użytkowa 145,08 m², budynek jest ewidencyjnie i faktycznie wolny;
 2. dwa budynki gospodarcze o konstrukcji drewnianej i murowanej w złym stanie technicznym.

Dla budynków opisanych powyżej brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej.
Na terenie nieruchomości rosną duże, pojedyncze drzewa, są to m.in. grusza pospolita o obwodzie pnia 104 cm, wiśnia o obwodzie pnia 66 cm, robinia akacjowa o obwodzie pnia 191 cm, bez czarny o obwodzie pnia 96 cm, klon jawor o obwodzie pnia 120 cm, klon zwyczajny o obwodzie pnia 48 i 45 cm, ponadto znajdują się również samosiewy klonu jesionolistnego, leszczyny, suchodrzewu, jesionu pensylwańskiego i robinii akacjowej o obwodach pni do 50 cm. Przy południowej granicy działki nr 195/4 w obrębie G-4 na sąsiadującej działce rośnie cenny klon jawor o okazałych wymiarach. Znaczna część jego korony przerasta na teren ww. działki. Zgodnie z opinią Oddziału Ogrodnika Miasta w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi, podczas ewentualnych prac prowadzonych na tej nieruchomości należy zapewnić ochronę dla tego drzewa. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Na terenie działki nr 195/4 zlokalizowana jest studnia wodomierzowa oraz linia kablowa nN, która ze względów bezpieczeństwa w dniu 16.09.2020 r. została awaryjnie odłączona od zasilania.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest poprzez projektowany zjazd z ulicy Łomżyńskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXXII/1909/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego i płk. Jana Kilińskiego.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W3b - wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 820 000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 82 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 8 200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych).
Nabycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 • płk. Jana Kilińskiego 200 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, obr. G-5, dz. nr 23/1 i 22/50 o łącznej pow. 1244 m², KW nr nr LD1M/00111392/9 i LD1M/00138394/8.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5242/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 200 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej.
Nieruchomości są niezabudowane, częściowo zadrzewione, porośnięte trawą oraz w części utwardzone trylinką. Przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego osady „Nowa Łódka”, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. Nieruchomości ogrodzone są od strony wschodniej ogrodzeniem blaszanym nieruchomości sąsiedniej, którego wsporniki znajdują się na sprzedawanych działkach. Ogrodzenie to w części nie pokrywa się z przebiegiem granicy. Ponadto ściana budynku położonego na działce nr 29 w obrębie G-5 częściowo narusza granicę działki nr 22/50. Okna w ścianie szczytowej budynku położonego na działce nr 29 wychodzą na sprzedawane nieruchomości. Tablica reklamowa posadowiona na działce nr 22/49 narusza zachodnią granicę działki nr 22/50. Dodatkowo nieruchomości są bezumownie wykorzystywane do składowania materiałów budowlanych.
W południowej części działki nr 23/1 rosną 2 duże topole mieszańce euroamerykańskie o obwodzie pni 206 i 221 cm oraz klon jawor o obwodzie pnia 93 cm.
Na działce nr 22/50 rosną 2 lipy drobnolistne o obwodach pni 209 i 160 cm oraz klon zwyczajny o obwodzie pnia 206 cm zlokalizowany we wschodniej części działki. Powyższe drzewa to okazy o dużej wartości przyrodniczej, konieczne do zachowania i właściwej ochrony. Ponadto we wschodniej części działki nr 22/50 rosną: głóg dwuszyjkowy o obwodzie pnia 110 cm, klon zwyczajny o obwodzie pnia 57 cm oraz grupa młodych klonów zwyczajnych o obwodzie pni do 50cm. Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi zaleca zachowanie i należytą ochronę 3 najcenniejszych drzew rosnących na działce nr 22/50 (2 lip drobnolistnych o obwodach pni 209 i 160 cm oraz klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 206 cm) oraz wszystkich drzew rosnących na działce nr 23/1.
Na ww. nieruchomościach znajdują się:

 1. linia kablowa SN na działce nr 23/1, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna dla linii kablowej SN wynosi 1 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 2. nieczynne przyłącze wodociągowe ø80mm na działce nr 23/1, znajdujące się na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., które nie zostało przyłączone do wodociągu ø280mm w ul. Kilińskiego; przyłącze to obsługiwało nieistniejący już budynek przy ul. Senatorskiej 29; Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgłosił do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. konieczność jego majątkowej likwidacji;
 3. przewód kanalizacyjny na działce nr 23/1 do kanału JI 0,6x1,10 w ul. Senatorskiej, który nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 4. wewnętrzny przewód wodociągowy na działce nr 23/1, który nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez istniejący zjazd z drogi publicznej kategorii powiatowej ulicy Kilińskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
W dniu 3 sierpnia 2020 r. został złożony do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek polegający na sprostowaniu oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej nr LD1M/00138394/8.
Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomości znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej.
Nieruchomości podlegające sprzedaży znajdują się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).

Z uwagi na położenie na obszarze objętym ochroną konserwatorską – historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego – wszelkie działania w odniesieniu do nieruchomości należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), a także ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto wszelkie działania prowadzone na terenie nieruchomości ingerujące w zabytkowy układ urbanistyczny wymagają uzyskania akceptacji służb konserwatorskich.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących przedmiot przetargu, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 2. przebudowy chodnika i przystanku wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych w pasie drogowym ul. Kilińskiego na działce nr 22/36 w obrębie G-5, w ciągu 2 lat od podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości, położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 200 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-5 jako działki nr 23/1 i 22/50, jednakże nie później niż przed posadowieniem ogrodzenia nabytych nieruchomości; zakres wymaganych prac oraz warunki i termin ich realizacji nabywca zobowiązany jest uzgodnić z Zarządem Dróg i Transportu w terminie umożliwiającym odbiór inwestycji przebudowy chodnika wraz z przystankiem przez właściwe organy przed upływem ww. terminu umownego; nabywca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich nakładów związanych z realizacją powyżej opisanej inwestycji; nabywcy nie przysługują żadne roszczenia względem Miasta Łodzi w związku z poniesionymi nakładami na wyżej opisaną inwestycję; poprzez pojęcie przebudowy chodnika wraz z przystankiem, należy rozumieć wykonanie w istniejącym pasie drogowym określonych robót budowlanych mających na celu przebudowę ww. obiektów budowlanych, spełniających powyższe wymogi oraz definicje ustawowe z art. 2 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Cenę nabycia działek nr 23/1 i 22/50 stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działki nr 22/50 będzie opodatkowana podatkiem VAT (obecnie wg stawki 23%), a opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki nr 23/1 nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Mrówczej bez numeru, obr. B-11, dz. nr 117/2, pow. 58 m², KW nr LD1M/00084138/2.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5287/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mrówczej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej.
Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana.
Jej południową granicę nieznacznie narusza ogrodzenie działki sąsiedniej o numerze 118.
Dla nieruchomości została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.25.2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i nS zmieniona decyzją nr DAR-UA-V.247.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
Teren nieruchomości pokryty jest drzewami liściastymi w wieku do kilkunastu lat. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość położona jest na obszarze strefy ochrony archeologicznej. Zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne AZP 65-51/11 będące śladem osadnictwa architektury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i leży ona w granicach strefy występowania śladów dawnego osadnictwa.
Na nieruchomości znajdują się linia napowietrzna nN oraz przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna i gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest poprzez projektowany zjazd z ulicy Mrówczej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość położona jest na granicy obszarów oznaczonych symbolem M4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach oraz O – tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) netto.
Wadium wynosi 1 100 zł (słownie: tysiąc sto złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • Ołowianej 62, obr. B-21, dz. nr: 47/1, 47/2 i 47/3 o łącznej pow. 682 m², KW nr: LD1M/00223773/2, LD1M/00003443/2 i LD1M/00003444/9.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 4638/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ołowianej 62 oraz powołania Komisji Przetargowej.
Oznaczone w obrębie geodezyjnym B-21 działki nr: 47/1, 47/2 i 47/3 stanowią jedną całość gospodarczą. Zabudowane są trzema budynkami mieszkalnymi z początku XX wieku, w zabudowie szeregowej, użytkowane jako jeden budynek, w bardzo złym stanie technicznym, zniszczony po pożarze, z częściowo zawalonym dachem. Budynki zlokalizowane na nieruchomościach zajmują ich całą szerokość. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 123 m².
Dla budynków opisanych powyżej brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej.
Teren działek jest częściowo ogrodzony siatką na słupkach stalowych, a od ulicy Ołowianej siatką stalową z furtką. Ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej działki oznaczonej numerem 46 częściowo narusza przebieg granicy działki nr 47/1.
Nieruchomości znajdują się na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków jako kolonia mieszkalna Towarzystwa Osiedli Robotniczych Marysin III i podlegają rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782 i 1086). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na właścicielu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku w jego najlepszym stanie. Wszelkie działania prowadzone na przedmiotowych nieruchomościach, ingerujące w zabytkowe osiedle, wymagają akceptacji służb konserwatorskich. Zdaniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynki, o których mowa powyżej, powinny być wyremontowane. Jeżeli z powodu złego stanu technicznego remont okaże się niemożliwy, dopuszcza się ich rozbiórkę. W miejscu istniejących budynków powinna pojawić się zabudowa mieszkalna dostosowana do historycznych obiektów. Z uwagi na fakt, iż budynki zaczynają pierzeję domów 2-kondygnacyjnych, nowa zabudowa powinna stanowić ich odtworzenie.
Na terenie działek rosną drzewa – samosiewy brzozy brodawkowatej, lilaki, sosny pospolite, pozostałości po głogowym szpalerze. Należy zachować najcenniejsze drzewa tj. dwie sosny pospolite o obwodach pni 72 cm i 75 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa poprzez projektowany zjazd z jezdni ulicy Ołowianej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na terenie działki nr 47/2 znajdują się:

 1. przyłącze wodociągowe ø 40 mm, które nie jest użytkowane od 2006 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
 2. nieczynne, dwie linie kablowe nN oraz złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

Na terenie działek nr 47/1 i 47/3 znajdują się przyłącza gazowe średniego ciśnienia DN25 eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Szerokość strefy kontrolowanej wynosi 0,5 m na obie strony od osi gazociągu.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W ulicy Ołowianej znajduje się infrastruktura: sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa, kanalizacji i telekomunikacyjna.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury zlokalizowanej na nieruchomościach, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorami sieci, na własny koszt, bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszenia praw osób trzecich.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.09.2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 44 000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomości zwolnione są z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 • Marii Skłodowskiej – Curie 28, obr. P-20, dz. nr 61/4 o pow. 590 m², KW LD1M/00094445/0.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 4642/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 28 oraz powołania Komisji Przetargowej.
Na nieruchomości znajdują się:

 1. dwukondygnacyjny murowany budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 203 m² oraz o powierzchni użytkowej 337 m², wybudowany w 1925 r.;
 2. jednokondygnacyjny murowany budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 99 m², wybudowany w 1925 r.

- budynki te wpisane są do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
Pozostała część działki jest zadrzewiona i przeznaczona na dojście do budynków. Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej Dzielnicy „Wiązowa” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
Na nieruchomości rosną brzozy brodawkowate, klony jesionolistne, robinia akacjowa oraz samosiewy topoli czarnej. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi wskazał na zasadność zachowania najcenniejszych drzew o obwodach pni powyżej 100 cm.
Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:

 1. czynna preizolowana sieć ciepłownicza 2xDn200mm wykonana w 2000 r., stanowiąca własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu, o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla sieci ciepłowniczej 2xDn200mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
 2. dwie linie kablowe sieci elektroenergetycznej nN oraz złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 3. fragment przyłącza wodociągowego ø 50/40 mm o całkowitej długości L=7,51 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostającego w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
 4. dwa przyłącza kanału ogólnospławnego d=0,15 m o łącznej długości L=14,0 m licząc od kanału w ulicy do granicy posesji, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostające w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłączy obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
 5. wewnętrzne przewody kanalizacyjne i wodociągowe;
 6. inne przewody ciepłownicze.

Zgodnie z opinią Orange Polska S.A., w budynku położonym na zbywanej nieruchomości istnieje infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług dla klientów tej posesji.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na zasadach istniejących, tj. przez zjazd z ulicy Marii Skłodowskiej - Curie. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr VI/213/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2168), nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1.1.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przez niezabudowaną część nieruchomości przebiega ciąg pieszo – rowerowy. W celu zabezpieczenia dostępu do ww. ciągu, w umowie sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz Miasta.
Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415);
 3. obszaru historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej Dzielnicy „Wiązowa” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków; wszelkie działania w odniesieniu do nieruchomości należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia
  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782 i 1086) oraz zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu w celu zabezpieczenia dostępu do ciągu pieszo – rowerowego znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości, wyznaczonego przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przy czym nieruchomością władnącą będzie nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/4 w obrębie P-28, uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00020504/3; powierzchnia służebności wynosi około 130 m², natomiast jest przebieg został przedstawiony na rysunku stanowiącym załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4642/VIII/20 Prezydenta miasta Łodzi z dnia 20 lipca 2020 r.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.09.2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 490 000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 49 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 900 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4642/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lipca 2020 r. [.pdf](126 KB)

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  4. adres mailowy.
 4. Koperta z dokumentami, o której mowa w punkcie 3 powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 7 stycznia 2021 r. (do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 7 stycznia 2021 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej na 3 dni przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 19. Prezydent Miasta Łodzi dopuszcza przeprowadzenie przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 i z 2020 r. poz. 1698), tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Metryka strony i historia zmian