Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. Jędrzejowskiej bez numeru, ul. Konstytucyjnej 42C, al. Adama Mickiewicza bez numeru i ul. Stefana Żeromskiego bez numeru, ul. Pienistej bez numeru, ul. Pomorskiej 185 oraz ul. Marii Skłodowskiej – Curie 28

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację)
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy:

 • ul. Jędrzejowskiej bez numeru, obr. W-36, dz. nr 94/2 o pow. 1 046 m2, KW nr LD1M/00069221/0.

Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona. Na terenie nieruchomości znajdują się samosiewy brzozy brodawkowatej, sosna pospolita, czeremcha amerykańska oraz klony jesionolistne. Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi nie wniósł uwag do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany dojazd z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XIII/486/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5222), nieruchomość oznaczona jest symbolem 2P – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów wraz z usługami związanymi z działalnością prowadzoną na terenie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT według stawki 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 • ul. Konstytucyjnej 42C, obr. W-22, dz. nr 14/3, pow. 4 188 m2, KW nr LD1M/00089136/3.

Nieruchomość zabudowana jest:

 1. trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem niemieszkalnym o charakterze edukacyjnym, o powierzchni zabudowy 222 m2, dla którego na skutek katastrofy elementów więźby dachowej została wydana decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi nakazująca wyłączenie z użytkowania części budynku
  na długości 10,5 m (ściana zachodnia) i szerokości 6,0 m (ściana północna), na kondygnacji parteru, I piętra i strychu oraz zarządzająca wykonanie doraźnych zabezpieczeń; wydana została również decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi nakazująca przeprowadzenie kontroli budynku; zabezpieczenie budynku oraz dokumentacja wykazująca stan techniczny budynku zostały wykonane; zgodnie z protokołem z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 18 marca 2019 r. ogólny stopień zużycia budynku wynosi 76% tj. stan techniczny budynku jest nieodpowiedni; według informacji administratora nieruchomości z września 2019 r. budynek jest częściowo wyłączony z użytkowania z powodu uszkodzonych stropów i ścian konstrukcyjnych (zalanie budynku);
 2. dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem niemieszkalnym o charakterze edukacyjnym, o powierzchni zabudowy 21 m2.

Budynki o których mowa powyżej zostały wzniesione około 1915 roku i tworzą zwarty zespół funkcjonalny oraz wpisane są wraz z ogrodem do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako willa Widzewskiej Manufaktury Sp. Akc. Odznaczają się wysoką wartością historyczną i artystyczną. Jest to modernistyczna willa, której formy architektoniczne nawiązują do tzw. „stylu okrętowego”. Ponadto zachowały się elementy wystroju i wyposażenia wnętrz.
Brak świadectw energetycznych dla wyżej opisanych budynków.
Na nieruchomości znajdują się liczne naniesienia roślinne, są to m.in. klony zwyczajne, lipy drobnolistne, klony jawory, sosny zwyczaje, jesiony, świerki, głogi, wiąz szypułkowy, orzech włoski, kasztanowiec zwyczajny, buk pospolity, drzewa owocowe, krzewy bzu czarnego, śnieguliczki, tawuły oraz żywotnika. W ocenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi należy zachować funkcję terenu i utrzymać cenny drzewostan. Teren nieruchomości ogrodzony jest od strony północnej i południowej ogrodzeniem z siatki wraz ze znajdującą się od strony zachodniej dwuskrzydłową bramą, zaś od strony wschodniej nie ma ogrodzenia. Od strony północnej ogrodzenie to nie pokrywa się z przebiegiem granicy.
W północnej części nieruchomości posadowiona jest pergola śmietnikowa oraz blaszane garaże bezumownie użytkowane, nietrwale związane z gruntem. Część garaży znajduje się na sprzedawanej działce nr 14/3, zaś część na działce nr 14/2 w obrębie W-22, która nie podlega sprzedaży. Do wszystkich ww. garaży droga dojazdowa prowadzi przez sprzedawaną nieruchomość. Z informacji przekazanej przez Zarząd Lokali Miejskich wynika, iż korzystający bezumownie z garaży zostali poinformowani o fakcie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w wyżej opisanym stanie faktycznym.
Na nieruchomości znajdują się:

 1. czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn40mm, wykonane w 2001 roku, stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla sieci 2xDn40mm mierzona od skraju rurociągu preizolowanego wynosi 2,0 m;
 2. linia kablowa nN oraz złącze kablowe nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 3. przyłącze wodociągowe i przyłącza kanalizacyjne, instalacje wewnętrzne wodociągowo-kanalizacyjne, nie stanowiące własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 4. 4 latarnie;
 5. podziemna instalacja gazowa;
 6. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze do budynku zlokalizowanego na przedmiotowej działce).

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci infrastruktury technicznej lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu zbywana nieruchomość powinna posiadać dostęp do drogi publicznej ul. Konstytucyjnej poprzez działki nr 10/15 i 13/8 w obrębie W-22 obciążone służebnością gruntową przejazdu i przechodu oraz przez drogę wewnętrzną ul. Stylonową. Obsługa ta zostanie zapewniona poprzez ustanowioną odpłatną służebność gruntową, polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 10/15 w obrębie W-22, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00130063/3 oraz działkę nr 13/8 w obrębie W-22, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00130064/0. Służebność ta zostanie ustanowiona w umowie sprzedaży działki nr 14/3 w obrębie W-22. Powierzchnia służebności wyniesie 66,5 m2, a jej przebieg przedstawia mapa stanowiąca Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4652/VIII/20 Prezydenta miasta Łodzi z dnia 21 lipca 2020 r. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
Z uwagi na wpis willi Widzewskiej Manufaktury Sp. Akc. wraz z ogrodem do gminnej ewidencji zbytków miasta Łodzi – wszelkie działania w odniesieniu do nieruchomości należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 695, 782 i 1086) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086). Jak wynika z opinii Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) służbom konserwatorskim. Zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ochronie podlega całość budynku, nie ma możliwości jego rozbiórki, konieczne jest zachowanie przedmiotowego obiektu zabytkowego i utrzymywanie go i jego otoczenia w jak najlepszym stanie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 350 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 235 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 23 500 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).
Do ceny nabycia zostanie doliczona wartość służebności (polegającej na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 10/15 w obrębie W-22, KW nr LD1M/00130063/3 oraz działkę nr 13/8 w obrębie W-22, KW nr LD1M/00130064/0), w kwocie 5 547 zł, powiększonej o podatek od towarów i usług według obecnie obowiązującej stawki 23% w kwocie 1 275,81 zł.

Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4652/VIII/20 Prezydenta miasta Łodzi z dnia 21 lipca 2020 r. [.pdf]

 

 • al. Adama Mickiewicza bez numeru i ul. Stefana Żeromskiego bez numeru, działki nr: 41/39, 41/41 i 41/43 w obrębie P-28, działki nr: 2/51, 2/53 i 2/67 w obrębie P-30 oraz działka nr 256/31 w obrębie P-20, o łącznej powierzchni 932 m², dla których urządzone są księgi wieczyste nr: LD1M/00046139/1, LD1M/00281263/8, LD1M/00327060/0 i LD1M/00046678/1.

Nieruchomości są niezabudowane, w części funkcjonują jako parking. Na działce nr 256/31 znajduje się świerk srebrzysty i 2 żywotniki szmaragdowe o obwodach pni poniżej 50 cm.
Na działce nr 41/41 wzdłuż istniejącego ogrodzenia zlokalizowany jest żywopłot z cisa, zaś w południowej części działki nr 41/43 za istniejącym ogrodzeniem posadzone jest ok. 4 m2 krzewów berberysu (ok. 12 sztuk). Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania lub przesadzenia istniejących na przedmiotowych działkach nasadzeń krzewów cisu i berberysu. Działki są częściowo ogrodzone. Południowa granica terenu podlegającego sprzedaży oraz część północnej granicy działki nr 2/51 nie pokrywają się z przebiegiem ogrodzenia. We wschodniej granicy działki nr 2/67 brak jest ogrodzenia, lecz dostęp do terenu inwestycyjnego od tej strony ograniczony jest ogrodzeniem z bramą znajdującym się na działce nr 2/68. Od strony zachodniej - działka nr 256/31, północno-zachodnia część działki nr 41/39 oraz działka nr 41/41 objęte są ogrodzeniem terenów przyległych (naruszenie granic).
Po stronie nabywcy leży ryzyko uzyskania posiadania działki nr 256/31 w obrębie P-20, północnego fragmentu działki nr 41/39 oraz działki nr 41/41 w obrębie P-28. Graniczący ze zbywanym terenem od strony północnej budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Działki nr 41/39, 2/51, 2/53 i 2/67 w obrębach P-28 i P-30 objęte są umową dzierżawy zawartą na okres od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. pomiędzy Miastem Łódź a Spółką ABX Sp. z o.o. Dzierżawca, co do obowiązku wydania nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy, poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
Na ww. nieruchomościach znajdują się:

 1. dwie linie kablowe SN (na działce nr 2/67), stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna dla linii kablowej SN wynosi 1m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 2. linia kablowa nN będąca na majątku i eksploatacji abonenta (na działkach nr: 41/39, 256/31, 2/51, 2/53 oraz 2/67);
 3. unieczynniona i wyłączona z eksploatacji w 2006 r. parowa sieć ciepłownicza 1xDn400mm wykonana w 1981 r., stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; zgodnie z pismem właściciela sieci w razie zaistnienia konieczności przedmiotowa parowa sieć ciepłownicza może zostać zlikwidowana przy odpowiednim zabezpieczeniu pozostałej części kanału np. poprzez obmurowanie światła kanału; prace związane z likwidacją nieczynnych sieci ciepłowniczych będą obciążały Inwestora; złom powstały w skutek likwidacji nie podlega rozliczeniu z Veolia Energia Łódź S.A.;
 4. nieczynny przewód gazowy DN 150 stal, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami, w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
 5. stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostający w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. odcinek przyłącza wodociągowego ø 90/80 mm (na działce nr 2/51), które obsługuje teren posesji przy al. Mickiewicza 10; dla przyłącza należy zachować pas ochronny o szerokości po 2,5 m po obu stronach przewodu licząc od jego osi; w pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 6. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna tj. rurociąg światłowodowy na działce nr 256/31 oraz kanalizacja teletechniczna 1-2-otw.; stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
 7. dwie latarnie.

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z al. Mickiewicza (droga publiczna kategorii powiatowej) poprzez działkę nr 2/68 w obrębie P-30. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z działem III księgi wieczystej nr LD1M/00327060/0, nieruchomość obciążona jest:

 1. służebnością gruntową ustanowioną na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 256/29, dla której prowadzona jest
  KW nr LD1M/00314365/4, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość obciążoną, tj. przez część działki gruntu nr 2/53 oraz część dawnej działki gruntu nr 2/55;
 2. służebnością gruntową ustanowioną na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 256/30, dla której prowadzona jest
  KW nr LD1M/00134371/3, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość obciążoną, tj. przez część działki gruntu nr 2/53 oraz część dawnej działki gruntu nr 2/55;
 3. bezterminową i odpłatną (za jednorazowym wynagrodzeniem) służebnością gruntową, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez teren dawnej działki gruntu nr 2/55, pasem gruntu o powierzchni 91 m2, o przebiegu przedstawionym na mapie stanowiącej załącznik do umowy będącej podstawą tego wpisu - na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy Gdańskiej nr 131 i 133, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00127901/6, oznaczonej jako działki gruntu nr 257/3 i nr 257/4.

Nieruchomości położone są na terenie objętym uchwałą Nr VI/213/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2168). Według planu nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym symbolem 10.10.U. Dla terenów oznaczonych ww. symbolem jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny zabudowy usługowej.
Nieruchomości podlegające sprzedaży znajdują się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt bez prawa regresu do Miasta Łodzi, znajdujących się na zbywanym terenie nasadzeń krzewów cisu i berberysu, w miejsce wskazane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (w terminie uzgodnionym z tą jednostką), na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 950 000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 95 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 9 500 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).

 • ul. Pienistej bez numeru, obr. P-33, dz. nr 50/7 i 50/8 o pow. 1 598 m2, KW LD1M/00076853/1.

Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona oraz porośnięta trawą. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony.
Na nieruchomości rosną liczne śliwy ałycze o obwodach pni od 34 cm do 90 cm, dęby szypułkowe o obwodach pni od 50 cm do 110 cm, jesiony wyniosłe o obwodach pni od 44 cm do 80 cm oraz brzozy brodawkowate rosnące w granicy nieruchomości o obwodach pni od 67 cm do 123 cm. Zespół Ogrodnika Miasta w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach pni powyżej 100 cm.
Na ww. nieruchomości znajduje się przyłącze gazu DN 63 PE średniego ciśnienia, które zasila teren sąsiedni oraz stanowi własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami, w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej.
Wzdłuż północnej granicy działek zlokalizowany jest kanał sanitarny D=0,3m, dla którego należy zachować pasy ochronne o szerokości po 5,0 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych wraz z terenem nad kanałem. Pasy te częściowo obejmują teren przedmiotowej nieruchomości. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z drogi publicznej kategorii gminnej - ulicy Pienistej poprzez jeden projektowany zjazd o parametrach zjazdu indywidualnego, który będzie zlokalizowany przy granicy działki nr 38/7 w obrębie P-33 poza zatoką autobusową. Zdaniem Zarządu Dróg i Transportu taka lokalizacja zjazdu o parametrach technicznych zjazdu indywidualnego, w tak ograniczonym terenie pasa drogowego będzie możliwa do realizacji zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430). Tym samym brak jest możliwości wykonania w tak newralgicznym miejscu zjazdu o parametrach zjazdu publicznego np. dla zabudowy usługowo-handlowej, która jest dużym generatorem ruchu. Jednocześnie właściciel działki nr 38/7 w obrębie P-33 został poinformowany o zaleceniu Zarządu Dróg i Transportu dotyczącym przesunięcia zjazdu z działki nr 38/7 o min. 1,0 m w kierunku zachodnim od granicy działki nr 50/7 w obrębie P-33. Zgodnie z protokołem wyznaczenia punktów granicznych (znak: ZDT.ZOPG.4144.12387.2015) zjazd z działki nr 38/7 w obrębie P-33 w niewielkiej części zlokalizowany jest w granicy sprzedawanej działki nr 50/7 z działką drogową nr 1 w obrębie P-34. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 690 000 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 69 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 6 900 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).

 • ul. Pomorskiej 185, obr. S-4, dz. nr 44/2 o pow. 1 670 m2, KW LD1M/00022669/1.

Nieruchomość jest zabudowana. Na nieruchomości zlokalizowane są dwa murowane, budynki handlowo-usługowe:

 1. jednokondygnacyjny murowany budynek usytuowany od strony frontowej o powierzchni zabudowy 38 m2 i powierzchni użytkowej 30,44 m2 (wg danych administratora nieruchomości Zarządu Lokali Miejskich); lokal użytkowy 2U objęty jest umową najmu nr ZLM/WLU/2018/159 z dnia 13 lipca 2018 r. na czas nieoznaczony;
 2. jednokondygnacyjny murowany budynek, usytuowany w głębi nieruchomości o powierzchni zabudowy 115 m2 i powierzchni użytkowej 90,70 m2 (wg danych administratora nieruchomości Zarządu Lokali Miejskich); lokal użytkowy 1U objęty jest umową najmu nr I/U/2003 z dnia 1 października 2013 r. na czas nieoznaczony
  - ww. budynki są w złym stanie technicznym oraz nie posiadają świadectwa energetycznego.

W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00022669/1 znajduje się wpis o treści: odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na czas nieograniczony, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działki gruntu o numerach: 132/27, 132/28, 132/29, 132/30, 132/31, 132/32, 132/33, 132/34 i 132/35, objętej księgą wieczystą nr LD1M/00307629/1, obciążająca nieruchomość stanowiącą działkę gruntu nr 44/2 objętą księgą wieczystą nr LD1M/00022669/1, polegająca na nieograniczonym w czasie prawie nieodpłatnego korzystania z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na niej urządzeń infrastruktury technicznej w oznaczonym zakresie, tj. na:

 1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń infrastruktury technicznej w postaci przyłącza kanalizacji ogólnospławnej 200 mm oraz dwóch studzienek rewizyjnych DN 1200,
 2. prawie korzystania przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej z części nieruchomości obciążonej w zakresie utrzymania i eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń infrastruktury technicznej,
 3. prawie nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego dostępu, przysługującego właścicielowi nieruchomości władnącej, do posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń infrastruktury technicznej wymienionych powyżej w celu wykonywania naprawy, konserwacji, remontów i modernizacji tych urządzeń i usuwania ich awarii,
 4. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, przy czym wykonywanie służebności ograniczone jest do pasa gruntu o powierzchni 69 m2, wyznaczonego wzdłuż przebiegu przyłącza kanalizacji ogólnospławnej 200 mm o szerokości 3 m, w granicach zaznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego dokumentującego umowę o ustanowieniu służebności, za jednorazowym wynagrodzeniem.

Na terenie działki rosną jesiony wyniosłe o obwodach pni od 54 cm do 90 cm, dwa okazałe egzemplarze jesionu wyniosłego o obwodach pni wynoszących 114 cm i 225 cm, klony zwyczajne o obwodach pni 64 cm i 79 cm, okazały kasztanowiec biały o obwodzie pnia 199 cm oraz klon srebrzysty w formie wielopniowej o obwodach pni od 45 cm do 70 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Na terenie nieruchomości znajduje się linia kablowa nN wraz ze złączem kablowym nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
Na terenie nieruchomości znajdują się następujące przyłącza:

 1. wodociągowe ø25 mm, wybudowane w 1962 r., Lcałk=18,50 m licząc od miejsca włączenia do przyłącza obsługującego ogrody działkowe przy ulicy Pomorskiej 182;
 2. kanalizacji ogólnospławnej, wybudowane w 1942 r., L=7,50 m licząc od miejsc włączenia do kanału - powyższe przyłącza są czynne, obsługują teren przedmiotowej działki, stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 3. kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m L=9,72 m, wybudowane w 2017 r., które obsługuje budynek zlokalizowany na działce sąsiedniej oznaczonej nr 132/32, przyłącze to nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dla ww. przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązuje pas ochronny o szerokości po 2,50 m po obu stronach przewodu licząc od jego osi. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i trwałych naniesień.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Pomorskiej, który powinien być zlokalizowany jak najbliżej wschodniej granicy działki, przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnej długości peronu przystankowego 32,00 m oraz spełnieniu warunków, wynikających z uzgodnienia lokalizacji zjazdu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. Opracowania i wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu oraz ewentualnej przebudowy pasa drogowego, w tym przebudowy peronu przystankowego, inwestor dokonuje własnym staraniem i na własny koszt. Zarządca drogi informuje, że w przypadku pojawienia się problemów związanych z płynnością bądź bezpieczeństwem ruchu nie wyklucza zmiany organizacji ruchu na obsługę zjazdu tylko w relacjach prawoskrętnych. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicach uzbrojonych w pełną infrastrukturę techniczną.
Z mapy sytuacyjno - wysokościowej wynika, że na nieruchomości znajdują są studnia, hydrant, studzienka, komora podziemna sieci wodociągowej, przewód kanalizacyjny oraz przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1-tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) netto.
Wadium wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 • ul. Marii Skłodowskiej – Curie 28, obr. P-20, dz. nr 61/4 o pow. 590 m2, KW LD1M/00094445/0.

Na nieruchomości znajdują się:

 1. dwukondygnacyjny murowany budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 203 m2 oraz o powierzchni użytkowej 337 m2, wybudowany w 1925 r.;
 2. jednokondygnacyjny murowany budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 99 m2, wybudowany w 1925 r. - budynki te wpisane są do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi.

Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
Pozostała część działki jest zadrzewiona i przeznaczona na dojście do budynków. Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej Dzielnicy „Wiązowa” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
Na nieruchomości rosną brzozy brodawkowate, klony jesionolistne, robinia akacjowa oraz samosiewy topoli czarnej. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi wskazał na zasadność zachowania najcenniejszych drzew o obwodach pni powyżej 100 cm.
Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:

 1. czynna preizolowana sieć ciepłownicza 2xDn200mm wykonana w 2000 r., stanowiąca własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu, o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla sieci ciepłowniczej 2xDn200mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
 2. dwie linie kablowe sieci elektroenergetycznej nN oraz złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 3. fragment przyłącza wodociągowego ø 50/40 mm o całkowitej długości L=7,51 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostającego w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
 4. dwa przyłącza kanału ogólnospławnego d=0,15 m o łącznej długości L=14,0 m licząc od kanału w ulicy do granicy posesji, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostające w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłączy obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
 5. wewnętrzne przewody kanalizacyjne i wodociągowe;
 6. inne przewody ciepłownicze.

Zgodnie z opinią Orange Polska S.A., w budynku położonym na zbywanej nieruchomości istnieje infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług dla klientów tej posesji.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na zasadach istniejących, tj. przez zjazd z ulicy Marii Skłodowskiej - Curie. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr VI/213/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2168), nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1.1.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przez niezabudowaną część nieruchomości przebiega ciąg pieszo – rowerowy. W celu zabezpieczenia dostępu do ww. ciągu, w umowie sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz Miasta.
Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415);
 3. obszaru historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej Dzielnicy „Wiązowa” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków; wszelkie działania w odniesieniu do nieruchomości należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782 i 1086) oraz zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu w celu zabezpieczenia dostępu do ciągu pieszo – rowerowego znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości, wyznaczonego przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przy czym nieruchomością władnącą będzie nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/4 w obrębie P-28, uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00020504/3; powierzchnia służebności wynosi około 130 m2, natomiast jest przebieg został przedstawiony na rysunku stanowiącym załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4642/VIII/20 Prezydenta miasta Łodzi z dnia 20 lipca 2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 490 000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 49 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 900 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4642/VIII/20 Prezydenta miasta Łodzi z dnia 20 lipca 2020 r. [.pdf]

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 17 września 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 17 września 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości (oraz wpłata kwoty równej wartości służebności – dot. nieruchomości przy ul. Konstytucyjnej 42C) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (oraz kwoty równej wartości służebności – dot. nieruchomości przy ul. Konstytucyjnej 42C) w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Metryka strony i historia zmian