Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. Podchorążych 23 i ul. Podjazdowej 2, ul. gen. Józefa Chłopickiego 57, ul. Słomianej bez numeru, ul. Legionów bez numeru oraz udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Antoniego Odyńca 22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż:

I. nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Podchorążych 23 i Podjazdowej 2, obr., P-4 dz. nr: 51/1, 51/2, 52/1 i 52/2 o łącznej pow. 963 m2, KW nr: LD1M/00046587/6 i LD1M/00007001/0.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 6392/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta Łodzi, położonych Łodzi przy ulicach Podchorążych 23 i Podjazdowej 2 oraz powołania Komisji Przetargowej.
Nieruchomości są niezabudowane, częściowo ogrodzone. Przebieg ogrodzenia w południowo-wschodnim narożniku nieruchomości jest niezgodny z geodezyjnymi granicami działki nr 52/1. Działka nr 51/2 ogrodzona jest łącznie z działką nr 53/2 stanowiącą własność osób prywatnych, które to zostały wezwane do usunięcia ogrodzenia z nieruchomość gminnej.
Na nieruchomościach rosną liczne samosiewy topoli osiki, brzozy brodawkowate, topola osika oraz młode orzechy włoskie. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach powyżej 50 cm. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).

Na terenie sprzedawanych nieruchomości znajdują się:

 1. przyłącze wodociągowe Ø 40/32 mm, obsługujące posesję przy ulicy Podjazdowej 4, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu, w pasie tym nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień;
 2. miejska sieć kanalizacji deszczowej D=1,20 m, dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem; w pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień, sieć stanowi własność Miasta Łodzi;
 3. wewnętrzna instalacja wodociągowa, która nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W umowie sprzedaży nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieokreślony, służebności gruntowej, odpowiadającej treści służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00046587/6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 51/1 i 51/2 w obrębie P-4 i nieruchomości opisanej w księdze wieczystej numer LD1M/00007001/0, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 52/1 i 52/2 w obrębie P-4 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, objętej księgą wieczystą nr LD1M/00219514/8 stanowiącej działkę drogową nr 40/23 w obrębie P-4 pod ulicą Podchorążych. Powierzchnię gruntu zajętą pod służebność gruntową określa się na działkach o numerach:

 1. 51/2 na 29 m2,
 2. 51/1 na 269 m2,
 3. 52/2 na 5 m2.

Całkowita powierzchnia służebności, o której mowa powyżej, wyniesie 303 m2. Przebieg służebności ilustruje załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu”. Służebność polegać będzie na prawie prowadzenia przez działki nr 51/2 i 51/1 urządzeń przesyłowych oraz zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń, prawie nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na obciążone działki nr: 51/2, 51/1 i 52/2, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, eksploatacji, konserwacji i modernizacji kanału deszczowego;

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie zidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu możliwa jest zarówno z ulicy Podjazdowej (przez istniejący zjazd) oraz z ulicy Podchorążych przez projektowany zjazd oddalony od skrzyżowania ul. Podjazdowej i ul. Podchorążych usytuowany w miejscu niewymagającym usunięcia drzew w pasie drogowym. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. ustanowienia nieodpłatnie w umowie sprzedaży nieruchomości na czas nieokreślony, służebności gruntowej opisanej w „warunkach przetargu”;
 2. udostępniania terenu gestorowi sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorem sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomościach nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 245 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 49 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 450 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” [.pdf]
(234 KB)

 • gen. Józefa Chłopickiego 57, obr. P-15, dz. nr: 146 i 147 o łącznej pow. 766 m2, KW nr: LD1M/00034405/0 i LD1M/00042283/7.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 6281/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. gen. Józefa Chłopickiego 57 oraz powołania Komisji Przetargowej.
Przedmiotowe nieruchomości zabudowane są budynkiem mieszkalnym, drewnianym o powierzchni zabudowy 123 m2 i powierzchni użytkowej 169,2 m2 oraz znajdują się na nich pozostałości budynku gospodarczego. W budynku mieszkalnym usytuowane są 3 lokale mieszkalne. Do budynku nie są doprowadzone żadne instalacje.
Na podstawie protokołu z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego z 30.06.2019 r., ogólny stopień zużycia budynku mieszkalnego wynosi 90%. Brak decyzji o rozbiórce. Granice nieruchomości od strony wschodniej i północnej są naruszone przez ogrodzenia nieruchomości sąsiednich.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
Na działce nr 146 rośnie lipa amerykańska o obwodzie pnia 165 cm, orzech włoski o obwodzie pnia 170 cm, klon jesionolistny o obwodzie pnia 95 cm, lipa drobnolistna o obwodzie pnia 40 cm, a także samosiewy robinii akacjowej, klonu jawora, klonu jesionolistnego o obwodach pnia do 50 cm. Ponadto występują tu krzewy śnieguliczki i jaśminowca. Na terenie działki nr 147 rosną: robinie akacjowe o obwodach pnia do 180 cm, samosiewy robinii akacjowej, klonu jesionolistnego, lilaka o obwodach pni do 50 cm oraz skupina śnieguliczki białej.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Na terenie działki nr 146 zlokalizowany jest fragment nieużywanego przyłącza wodociągowego ø 40/32 mm i długości L3,4m. Przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z. o. o. oraz znajduje się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zakończone jest studzienką wodomierzową. Za studzienką znajduje się instalacja wewnętrzna ze zdrojem podwórzowym (tzw. punkt czerpania wody), które nie znajdują się ani w dzierżawie ani w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla przyłącza wodociągowego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień. Na terenie działki nr 147 zlokalizowany jest fragment nieużywanego przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m niebędącego własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z. o. o. (ze studzienką kanalizacyjną), od którego przez działkę nr 146 poprowadzony jest przewód kanalizacyjny wraz ze studzienką kanalizacyjną. Ulica gen. Józefa Chłopickiego jest uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną. Pasy ochronne wodociągów ø 150 mm w ulicy Gwardzistów i ø 150 mm w ulicy Chłopickiego częściowo obejmują teren działki nr 146 i 147 (ca 0,20 m – 1,5 m).
Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powyższych nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd od strony ul. gen. Józefa Chłopickiego lub poprzez nowy zjazd od strony ul. Gwardzistów zlokalizowany jak najdalej od skrzyżowania. Budowa nowego zjazdu powinna odbywać się łącznie z likwidacją istniejącego zjazdu. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie zasobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomości położone są na obszarze objętym uchwałą Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747).

 • Słomianej bez numeru, obr. B-3, dz. nr 156/1, pow. 621 m2, KW nr LD1M/00124160/8.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 6282/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Słomianej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej.
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Znajdują się na niej pozostałości po usuniętej altanie i barakowozie, które nie były stale związane z gruntem oraz studnia zasłonięta betonową płytą. Południową granicę działki nieznacznie narusza budynek z działki sąsiedniej nr 155. Granice nieruchomości od strony zachodniej i północnej nie są usytuowane zgodnie z granicami ewidencyjnymi działki, a od strony południowej ogrodzenie działki nr 155 nieznacznie narusza granicę działki nr 156/1 (szerokość ok. 35 cm). Nieruchomość posiada kształt zbliżony do kwadratu i stanowi nieuporządkowany teren zielony.
Na działce nr 156/1 znajdują się: 3 sosny zwyczajne o obwodach pni 68, 72 i 94 cm; wierzby białe o obwodach pni 20, 38, 35 cm; śliwy domowe o obwodach pni 45-56 cm; krzewiasta lipa drobnolistna o obwodach od 28 do 67 cm oraz szpaler lilaka pospolitego wzdłuż granicy nieruchomości. Na nieruchomości znajduje się lipa drobnolistna o obwodzie pnia 225 cm, której potrzebę zachowania widzi Oddział Ochrony Zieleni.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Na terenie działki nr 156/1 znajduje się przyłącze napowietrzne nN, a na obrzeżu nieruchomości sąsiadującej oznaczonej jako działka nr 147/1 znajduje się słup linii nN wraz z lampą oświetlenia ulic, należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź. Strefa ochronna wynosi: pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony. Zgodnie z mapą sieci technicznego uzbrojenia terenu, ulica Słomiana oraz Samopomocy jest uzbrojona w sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ul. Słomianej drogi publicznej kategorii gminnej, klasy technicznej „D” (dojazdowa) lub z ul. Samopomocy drogi publicznej kategorii gminnej, klasy technicznej „D” (dojazdowa). Projektowany zjazd należy zlokalizować w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania ulic Słomiana/Samopomocy.
Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miasta Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199) nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 10MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 100 zł (słownie: tysiąc sto złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • Legionów bez numeru, dz. nr 132/71, obr. P-9, pow. 90 m2, KW nr LD1M/00143155/9.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 6620/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej.
Na nieruchomości znajduje się teren zielony i miejsca do parkowania, część chodnika i drogi osiedlowej. Nieruchomość jest nieogrodzona. Dla nieruchomości została wydana decyzja Prezydent Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.6.2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej SN 15kV, nn 0,4kV złącza kablowego oraz stacji transformatorowej 15/04,kV.
Na terenie nieruchomości rośnie okazały klon jawor o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 136 cm oraz jesion pensylwański o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 85 cm. Zespół Ogrodnika Miasta w Wydziale Kształtowania Środowiska widzi potrzebę zachowania istniejącego drzewostanu. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Na nieruchomości znajduje się przyłącze gazowe DN 63 PE niskiego ciśnienia, które zasila budynek przy ul. Legionów 126/128. Jest to przewód gazowy eksploatowany przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: telekomunikacyjna i energetyczna.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy:

 1. ul. Legionów bez numeru, oznaczonej jako działka nr 104/68 w obrębie P-9, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00317291/5,
 2. ul. Legionów bez numeru, oznaczonej jako działka nr 104/50 w obrębie P-9, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00014103/7,
 3. al. 1 Maja i ul. Legionów bez numeru, oznaczonej jako działka nr 132/72 w obrębie P-9, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143155/9

- na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów bez numeru, oznaczonej w obrębie P-9 jako 132/71, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143155/9; powierzchnia gruntu zajęta pod służebność została określona na działce nr 104/68 na 6 m2, nr 104/50 na 20 m2, a na działce nr 132/72 na 129 m2; jej przebieg został przedstawiony na rysunku stanowiącym załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”.
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych. Nieruchomość leży w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ustalonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczeń dotyczących:

 1. zapoznania się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie i braku do nich zastrzeżeń;
 2. przyjęcia do wiadomości informacji o treści: ”Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka”.
 3. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 4. w przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego w przypadku realizacji zjazdu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38 200 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych) netto.
Wadium wynosi: 7 640 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 390 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ceny doliczona zostanie wartość służebności gruntowej przejścia i przejazdu (szczegółowo opisanej w „warunkach przetargu”) w kwocie 13 505 zł, powiększona o podatek VAT (obecnie wg. stawki 23%).

Załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu” [.pdf]
(151 KB)

II. udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

 • Antoniego Odyńca 22, obr. G-16, dz. nr 19, pow. 766 m2, KW nr LD1M/00005548/2.

Przetarg na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 6393/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Antoniego Odyńca 22 oraz powołania Komisji Przetargowej.
Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi w udziale 24/288.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 380 m2 (według kartoteki budynków) i kubaturze 2 640 m3. Ze względu na zły stan techniczny, budynek został wyłączony z użytkowania, a jego otwory zabezpieczono. Ponadto, zgodnie z decyzją Urzędu Dzielnicowego Łódź-Górna Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego, budynek powinien zostać rozebrany. Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez Zarząd Lokali Miejskich. Działka nr 19 w obrębie G-16 przylega do działki nr 74/8, która posiada użytek drogowy „dr” i stanowi współwłasność Miasta Łódź, Skarbu Państwa oraz osób fizycznych.

Do nieruchomości doprowadzone są:

 1. dwie linie kablowe nN, złącze kablowe nN oraz linia kablowa SN, umiejscowiona w narożniku działki, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m, natomiast dla linii SN wynosi 1 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii;
 2. fragment przyłącza wodociągowego ø 25 mm stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które obsługiwało teren posesji przy ul. Antoniego Odyńca 22, dla którego obowiązuje strefa ochronna o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu, w której nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 3. fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, zlokalizowanego na wysokości działki nr 19 w ul. Kilińskiego, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdującego się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłącza obowiązuje strefa ochronna o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu, w której nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 4. wewnętrzne instalacje wodociągowa i kanalizacyjna nie będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową, na nieruchomości znajdują się również przewód kanalizacyjny deszczowy oraz kratka ściekowa.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany dojazd z jezdni drogi wewnętrznej ul. Antoniego Odyńca zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 74/8, 3/12, 74/23, 74/9, 74/24 w obrębie G-16, maksymalnie oddalony od skrzyżowania ul. Antoniego Odyńca i ul. płk. Jana Kilińskiego. Ulica Antoniego Odyńca posiada połączenie z drogą publiczną ul. płk. Jana Kilińskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy udziału z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady przedmiotu sprzedaży.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczeń dotyczących:

 1. zapoznania się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie i braku do nich zastrzeżeń;
 2. przyjęcia do wiadomości informacji o treści: „Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy udziału z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady przedmiotu sprzedaży. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka”;
 3. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 4. budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego w przypadku realizacji dojazdu.

Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, 568, 1065, 1106, 1747, 2320 i 2419).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości (udziału we współwłasności) …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu):
  1. dowodu wpłaty wadium;
  2. danych dotyczących osoby zainteresowanej, w przypadku:
   1. osoby fizycznej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego,
   2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   3. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: nazwy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu elektronicznego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu;
  3. danych dotyczących przedstawicieli osoby fizycznej, pełnomocników, osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, tj. imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu do doręczeń i adresu elektronicznego oraz w przypadku przedstawicieli osoby fizycznej – dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo, w przypadku pełnomocników – pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń (Uwaga! Wzory oświadczeń/dokumentów do wypełnienia dostępne są na stronie: uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-sprzedaz-dzierzawa/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszone-przetargi-nieruchomosci-zabudowane-i-niezabudowane-sprzedazdzierzawa/ ).
 4. Koperta z dokumentami, o której mowa w punkcie 3 powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r. (do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 8 kwietnia 2021 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej na 3 dni przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności) na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności) zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udział we współwłasności) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udział we współwłasności). Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (udział we współwłasności) w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału we współwłasności), a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności). Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-45-83, 638-47-81, 638-44-14.
 19. Prezydent Miasta Łodzi dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a - 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 i z 2020 r. poz. 1698), tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Metryka strony i historia zmian